LPA111/2006
ID intern unic:  316430
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 111
din  11.05.2006
privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice
Publicat : 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 451     Data intrarii in vigoare : 30.09.2006

   
Abrogată prin LP132 din 08.06.12, MO229-233/02.11.12 art.739

    MODIFICAT
   
LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443

    În scopul creării unui cadru legislativ armonizat cu cerinţele internaţionale din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege are drept obiect desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice în scopuri exclusiv paşnice, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 2. Scopul legii
Prezenta lege are drept scop:
a) neadmiterea răspîndirii armelor nucleare, a materialelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive explozive cu echipament radioactiv;
b) stabilirea mecanismelor de asigurare a securităţii activităţilor nucleare şi radiologice, menţinerea lor la un nivel adecvat în orice domeniu ce ţine de utilizarea surselor de radiaţii ionizante;
c) prevenirea desfăşurării neautorizate a activităţilor nucleare şi radiologice, în conformitate cu obligaţiile Republicii Moldova ce decurg din Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare şi cu obligaţiile din cadrul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
d) protecţia personalului, populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva impactului negativ al radiaţiilor ionizante, în conformitate cu cerinţele internaţionale în domeniul radioprotecţiei şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice.
Articolul 3. Domeniile de aplicare a legii
Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor activităţi:
a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea obiectivelor nucleare şi radiologice;
b) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul surselor de radiaţii ionizante, inclusiv al materialelor nucleare şi al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive;
c) furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric (radiometric etc.) al parametrilor cîmpurilor de radiaţii ionizante, a materialelor şi dispozitivelor de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de ambalare şi conteinerizare sau de transport, special amenajate în acest scop;
d) plasarea pe piaţă a produselor şi prestarea serviciilor destinate obiectivelor nucleare şi radiologice.
Articolul 4. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
accident radiologic (nuclear) - eveniment care afectează instalaţia radiologică (nucleară) şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei, a mediului cu substanţe radioactive peste limitele permise de normele în vigoare;
activitate nucleară şi/sau radiologică - orice practică umană care introduce surse radioactive sau căi de expunere suplimentare;
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în continuare - Agenţia Naţională) - autoritate abilitată să exercite funcţiile de reglementare prevăzute la art.6;
autorizare - procedură de evaluare şi control al gradului de protecţie, al securităţii nucleare şi radiologice faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, la cererea acesteia, pentru desfăşurarea unei activităţii nucleare sau radiologice în condiţiile prevăzute de reglementările specifice acestui domeniu, urmată de eliberarea documentului respectiv;
certificat de securitate - document care atestă inofensivitatea instalaţiei (utilajului) cu surse de radiaţii ionizante şi corespunderea lui standardelor, regulilor şi normativelor tehnice, altor acte normative care reglementează exploatarea în siguranţă a instalaţiilor (utilajelor) cu un potenţial risc de iradiere;
deşeuri radioactive - materiale, articole, instalaţii şi orice tip de obiecte sub orice formă care conţin sau sînt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare şi pentru care nu s-a prevăzut şi nu se va prevedea nici o utilizare ulterioară;
incident radiologic (nuclear) - eveniment care afectează instalaţia radiologică (nucleară) şi care conduce la mărirea dozei de expunere a personalului în raport cu nivelul admisibil şi/sau eveniment care conduce la prezenţa substanţelor radioactive în zonele unde acestea nu sînt prevăzute conform proiectului şi care necesită aplicarea unor măsuri de corecţie;
material radioactiv - orice material, în orice stare de agregare, care reprezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive;
modificare a instalaţiilor radiologice - activitate de înlocuire a unor subansambluri cu altele, nerecomandate de producător, şi/sau schimbarea unor parametri tehnici, inclusiv operaţiunile de recondiţionare, refacere, îmbunătăţire a parametrilor tehnici;
niveluri de exceptare - valori stabilite de Agenţia Naţională, exprimate în termeni de activitate totală sau specifică ori după debit de doză (în cazul generatoarelor de radiaţii ionizante) sub care activitatea (practica) este exceptată de la cerinţele de autorizare ale prezentei legi;
obiectiv radiologic (nuclear) - incintă, teren, suprafaţă în care se desfăşoară activităţi radiologice (nucleare) ori se află instalaţii cu surse de radiaţii ionizante, generatoare de radiaţii ionizante sau orice alte instalaţii nucleare, altele decît cele din ciclul nuclear;
permis de exercitare - document care permite persoanei ce ghidează un anumit echipament sau dispozitiv cu surse de radiaţii ionizante să desfăşoare activităţi autorizate în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice şi care este eliberat în baza unei examinări şi evaluări a cunoştinţelor persoanei;
utilizare a surselor de radiaţii ionizante - activitate de folosire, operare, exploatare, funcţionare, inclusiv întreţinere curentă, a surselor de radiaţii ionizante;
radiaţie ionizantă - orice iradiere corpusculară sau electromagnetică aptă de a produce direct sau indirect ioni (particule încărcate cu sarcină electrostatică) la trecerea prin substanţă sau orice radiaţie de tipul: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni, alte particule încărcate sau neutre (cu excepţia undelor electromagnetice radio, radiaţiilor vizibile, infraroşii, ultraviolete, radiaţiilor laser, ultrasunetelor etc.);
radioprotecţie şi securitate a activităţilor nucleare şi radiologice - apărare a personalului expus profesional, a populaţiei, bunurilor materiale şi a mediului împotriva acţiunii radiaţiilor generate de surse de radiaţii ionizante, prevenire a contaminării cu radionuclizi şi asigurare a protecţiei fizice a acestor surse, inclusiv asigurare a protecţiei şi securităţii care, în procesul diverselor activităţi, ar menţine riscul de iradiere la un nivel minim posibil şi ar preveni accidentele şi incidentele radiologice (nucleare) şi consecinţele lor;
sursă de radiaţii ionizante - emiţător de radiaţii ionizante, orice material radioactiv;
tratare şi condiţionare a deşeurilor radioactive - succesiune de procese tehnologice de transformare a deşeurilor radioactive într-o formă stabilă şi indispersabilă care nu permite reutilizarea lor şi care este adecvată pentru stocare îndelungată sau dispunere finală.
Articolul 5.Principiile de bază ale activităţii în domeniul
                   asigurării radioprotecţiei şi securităţii
                   activităţilor nucleare şi radiologice
Activitatea în domeniul asigurării radioprotecţiei şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice se bazează pe următoarele principii:
a) nepermiterea depăşirii nivelului maxim admis de expunere la radiaţii ionizante;
b) excluderea oricărei iradieri nejustificate;
c) reducerea dozelor de iradiere la un nivel minim posibil;
d) justificarea oricăror activităţi (practici) ce prevăd utilizarea surselor de radiaţii ionizante.
Articolul 6. Funcţiile de reglementare în domeniul
                   activităţilor nucleare şi radiologice
În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice se prevăd următoarele funcţii de reglementare:
a) autorizarea;
b) elaborarea documentelor legislative şi normative în domeniu;
c) evidenţa surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor nucleare;
d) supravegherea şi controlul;
e) aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor legale;
f) controlul asupra neproliferării armelor nucleare.
Articolul 7. Reglementarea normativă a activităţilor
                   nucleare şi radiologice
(1) Activităţile nucleare şi radiologice sînt reglementate de prezenta lege, de alte acte normative din domeniu.
(2) Actele normative privind reglementarea activităţilor nucleare şi radiologice pot fi elaborate şi aprobate atît de Agenţia Naţională, cît şi de oricare dintre organele cu atribuţii în domeniu menţionate la art.13 sau de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în limitele competenţei lor, cu coordonarea obligatorie a acestor acte de către Agenţia Naţională.
Articolul 8. Infrastructura din domeniul activităţilor
                   nucleare şi radiologice
Componente ale infrastructurii din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice sînt:
a) Agenţia Naţională;
b) organele cu atribuţii în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
c) persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice sau al efectuării măsurărilor radiologice;
d) resursele umane de calificare corespunzătoare în domeniu, inclusiv în cadrul sistemului de formare şi perfecţionare profesională;
e) instituţiile de cercetări de profil.
Articolul 9. Prevederi speciale
(1) În Republica Moldova sînt interzise:
a) cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, deţinerea, distribuirea, realizarea, repararea, punerea în funcţiune, manipularea, închirierea, plasarea, inclusiv temporară, detonarea unei arme nucleare, a oricărui dispozitiv exploziv nuclear sau dispozitiv exploziv cu material radioactiv;
b) importul surselor radioactive, precum şi tranzitul combustibilului nuclear fără autorizarea Agenţiei Naţionale;
c) importul deşeurilor radioactive.
(2) Politica (strategia) naţională privind managementul în siguranţă a deşeurilor radioactive este elaborată în conformitate cu principiile internaţionale de bază şi reflectă particularităţile naţionale în domeniu.
(3) În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice nu se admite cumulul funcţiilor de reglementare cu funcţiile de gestionare şi utilizare a surselor de radiaţii ionizante sau cu orice alt tip de activităţi nucleare sau radiologice.
Capitolul II
AGENŢIA NAŢIONALĂ
Articolul 10. Statutul
(1) Agenţia Naţională este un organ central de specialitate al administraţiei publice, instituit de Guvern pe lîngă Ministerul Mediului, are statut de persoană juridică şi deţine nivelul necesar de independenţă şi competenţă în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice pentru exercitarea funcţiilor de reglementare prevăzute în prezenta lege.
   
[Art.10 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
(2) Structura şi regulamentul Agenţiei Naţionale sînt aprobate de Guvern.
(3) Finanţarea Agenţiei Naţionale se efectuează integral de la bugetul de stat la un articol separat, precum şi din alte surse sub formă de granturi, asistenţe tehnice, proiecte de cooperare internaţională etc.
(4) Conducătorul Agenţiei Naţionale este din oficiu inspector principal de stat în domeniul reglementării activităţilor radiologice şi nucleare şi se numeşte de Guvern.
Articolul 11. Funcţiile
Agenţia Naţională are următoarele funcţii:
a) elaborarea proiectelor de acte legislative în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
b) asigurarea implementării şi executării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, ale tratatelor internaţionale din domeniu, ce ţin de competenţele sale, la care Republica Moldova este parte;
c) asigurarea unui cadru normativ adecvat care să stabilească cerinţe generale de securitate a activităţilor nucleare şi radiologice, de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecţie fizică şi de siguranţă a surselor de radiaţii ionizante, de intervenţie şi cercetare în caz de incidente şi accidente radiologice (nucleare) etc.;
d) stabilirea procedurilor de autorizare, supraveghere şi control;
e) evaluarea cererilor de obţinere a autorizării pentru activităţi nucleare şi radiologice;
f) înregistrarea, în baza notificării, a activităţilor nucleare şi radiologice;
g) eliberarea certificatelor de securitate pentru instalaţii (utilaje) cu surse de radiaţii ionizante, în conformitate cu prezenta lege;
h) eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear sau radiologic;
i) efectuarea controlului şi supravegherii de stat în scopul verificării condiţiilor de securitate a activităţilor nucleare şi radiologice, precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor legislative şi ale altor acte normative, a condiţiilor specifice stabilite în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare, cu întocmirea actelor de control şi emiterea prescripţiilor respective;
j) aplicarea de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare în cazul depistării faptelor de încălcare a cerinţelor actelor legislative şi ale altor acte normative din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice;
k) revizuirea actelor normative, ori de cîte ori este necesar, pentru corelarea lor cu tratatele şi standardele internaţionale din domeniu, luarea de măsuri pentru aplicarea acestor acte;
l) gestionarea Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate;
m) conlucrarea cu organele de reglementare din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale din domeniu;
n) acreditarea experţilor în domeniul nuclear şi radiologic, cu eliberarea certificatului respectiv.
Articolul 12. Drepturile şi obligaţiile
(1) Agenţia Naţională are dreptul:
a) de acces nelimitat în orice loc unde se desfăşoară activităţi nucleare şi radiologice supuse controlului;
b) de a solicita persoanei fizice sau persoanei juridice controlate îndeplinirea prevederilor din actele legislative şi alte acte normative în vigoare şi a condiţiilor de autorizare;
c) de a efectua măsurări şi a instala echipamentul de supraveghere şi control necesar;
d) de a solicita prelevarea şi a primi eşantioane din materialele sau produsele supuse, direct sau indirect, controlului;
e) de acces la toate informaţiile, datele tehnice şi contractuale, cu orice formă, necesare îndeplinirii obiectivelor controlului, cu respectarea confidenţialităţii dacă titularii de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare solicită aceasta sau dacă astfel prevede legislaţia în vigoare;
f) de a solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice titulari de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare să prezinte rapoarte, informaţii şi notificări în forma cerută de actele legislative şi de alte acte normative în vigoare;
g) de a solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice titulari de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare să ţină evidenţa, în forma cerută de actele legislative şi de alte acte normative în vigoare, a materialelor radioactive şi nucleare, a surselor de radiaţii ionizante şi a activităţilor supuse controlului şi de a controla această evidenţă;
h) de a cere solicitantului sau titularului de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare demonstrarea prezenţei echipamentului de protecţie necesar;
i)  de a suspenda sau a retrage adeverinţa de înregistrare, de a suspenda sau a retrage permisele de exercitare, în cazul încălcării de către titular a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor autorizării;
j) de a solicita Camerei de Licenţiere suspendarea sau retragerea licenţelor în cazul în care titularul a încălcat prevederile legislaţiei în vigoare şi condiţiile licenţierii.
(2) Agenţia Naţională are următoarele obligaţii:
a) să asigure actualizarea anuală a Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate;
b) să asigure în conformitate cu legislaţia în vigoare păstrarea confidenţialităţii informaţiei comerciale obţinute în procesul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
c) să informeze operativ organele centrale referitor la depistarea încălcărilor care pot conduce la iradieri nejustificate ale personalului şi populaţiei.
Capitolul III
COMPETENŢA ALTOR ORGANE CU ATRIBUŢII ÎN
DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE
Articolul 13.Alte organe cu atribuţii în domeniul
                    activităţilor nucleare şi radiologice
Alte organe cu atribuţii în domeniul securităţii activităţilor nucleare şi radiologice sînt:
a) autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul medicinei;
b) autoritatea administraţiei publice centrale a situaţiilor excepţionale;
c) autoritatea administraţiei publice centrale abilitată cu protecţia mediului;
d) autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul agroindustrial;
e) Serviciul Vamal;
f) Ministerul Economiei;
    [Art.13 lit.f) în redacţia LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
g) Camera de Licenţiere;
h) Academia de Ştiinţe a Moldovei;
i) Comitetul Naţional de Radioprotecţie de pe lîngă Guvern.
Articolul 14.Competenţa administraţiei publice centrale
                     în domeniul medicinei
Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul medicinei efectuează:
a) supravegherea şi evaluarea igienică a conţinutului de radionuclizi în produsele alimentare, pe întregul circuit alimentar, în apa potabilă, inclusiv în sursele de apă potabilă, în materialele de construcţie, în alte bunuri de consum destinate populaţiei, cu eliberarea certificatelor de igienă pentru produsele autohtone sau cele provenite din import;
b) monitorizarea influenţei activităţilor nucleare şi radiologice asupra sănătăţii populaţiei şi emiterea de avize, în conformitate cu actele normative în vigoare;
c) normarea igienică a factorilor radiologici;
d) supravegherea sanitaro-epidemiologică a obiectivelor ce desfăşoară activităţi nucleare şi radiologice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
e) monitorizarea expunerii la radiaţii ionizante a personalului care activează cu surse de radiaţii ionizante, a pacienţilor în timpul investigaţiilor medicale şi a populaţiei în cazuri de accidente radiologice (nucleare);
f) organizarea cercetărilor ştiinţifice privind efectele medico-biologice ale radiaţiilor ionizante.
Articolul 15. Competenţa autorităţii administraţiei
                     publice centrale a situaţiilor excepţionale
Autoritatea administraţiei publice centrale a situaţiilor excepţionale efectuează:
a) implementarea prevederilor tratatelor internaţionale cu privire la notificarea operativă despre accident nuclear şi cu privire la ajutor în caz de accident nuclear în calitate de punct de legătură şi organ competent;
b) coordonarea implementării prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la protecţia fizică a materialului nuclear cu amendamentele ulterioare la care Republica Moldova este parte;
c) organizarea şi coordonarea activităţii reţelei naţionale de monitorizare, observare şi control de laborator al poluării mediului cu radionuclizi în caz de accidente radiologice şi nucleare;
d) planificarea şi coordonarea implementării măsurilor de protecţie a populaţiei şi mediului în caz de accidente radiologice, nucleare şi acte de terorism cu utilizarea materialului nuclear sau a surselor de radiaţii ionizante;
e) acordarea de asistenţă specializată Serviciului Vamal şi altor instituţii cu atribuţii implicate în combaterea traficului şi utilizării ilicite a materialului nuclear şi surselor de radiaţii ionizante.
Articolul 16. Competenţa autorităţii administraţiei
                      publice centrale abilitate cu protecţia
                      mediului
Autoritatea administraţiei publice centrale abilitată cu protecţia mediului efectuează:
a) monitorizarea, colectarea şi analiza informaţiei privind poluarea de fond a mediului;
b) prognozarea dispersiei şi deplasării poluanţilor radioactivi;
c) cercetări privind influenţa poluanţilor radioactivi şi posibilele consecinţe asupra ecosistemelor naturale.
Articolul 17. Competenţa autorităţii administraţiei
                     publice centrale în domeniul agroindustrial
Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul agroindustrial efectuează:
a) monitoringul radiologic al solurilor lucrate, al producţiei agricole vegetale şi zootehnice;
b) cercetări privind impactul poluării radioactive asupra agrocenozelor şi supravegherea departamentală a activităţilor radiologice din sectorul agroindustrial.
Articolul 18. Competenţa Serviciului Vamal
Serviciul Vamal efectuează controlul şi admiterea exportului, importului sau tranzitului, în baza documentelor de autorizare (licenţei sau adeverinţei de înregistrare), al surselor de radiaţii ionizante, echipamentelor, materialelor, precum şi al informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau altor dispozitive nucleare explozive.
Articolul 19. Competenţa Ministerului Economiei
    Ministerul Economiei efectuează:
    a) coordonarea activităţii în domeniul metrologiei;
    b) coordonarea activităţii în domeniul standardizării.
   
[Art.19 în redacţia LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
Articolul 20. Competenţa Camerei de Licenţiere
Camera de Licenţiere eliberează licenţe pentru activităţile nucleare şi radiologice, în conformitate cu art.23.
    [Art.20 modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
Articolul 21. Competenţa Academiei de Ştiinţe a
                     Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei efectuează cercetări ştiinţifice şi pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice.
Articolul 22. Competenţa Comitetului Naţional de
                     Radioprotecţie
Comitetul Naţional de Radioprotecţie este un organ consultativ pe lîngă Guvern în domeniul securităţii activităţilor nucleare şi radiologice, ale cărui decizii au caracter de recomandare. Regulamentul, componenţa şi atribuţiile comitetului se aprobă de Guvern.
Capitolul IV
AUTORIZAREA ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
ŞI RADIOLOGICE
Articolul 23. Autorizarea activităţilor nucleare şi
                     radiologice
(1) Se supun autorizării persoanele fizice şi persoanele juridice care practică activităţi nucleare sau radiologice dacă fac dovada respectării cerinţelor actelor legislative şi altor acte normative în vigoare.
(2) Autorizarea se efectuează prin eliberarea de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare, în funcţie de categoria surselor de radiaţii ionizante, în conformitate cu documentele emise de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi de Agenţia Naţională.
(3) Licenţele se eliberează de Camera de Licenţiere pentru activităţile nucleare şi radiologice prevăzute la art.3 ce se referă la categoriile I-III.
(4) Înregistrarea se efectuează de Agenţia Naţională în baza notificării făcute de persoanele fizice şi persoanele juridice şi este obligatorie pentru orice activitate nucleară şi radiologică prevăzută la art.3 ce se referă la categoriile IV şi V.
(5) Licenţele se eliberează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii privind licenţierea unor genuri de activitate.
(6) Licenţa şi adeverinţa de înregistrare pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi condiţiilor stabilite în ele.
(7) Autorizarea se solicită şi se efectuează simultan ori succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate (la fiecare fază a acestuia) sau pentru fiecare instalaţie cu funcţionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiaţii ionizante, de aparatură de control dozimetric (şi/sau radiometric, spectrometric) al radiaţiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactivă, de material sau dispozitiv utilizat în scopul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante, de mijloc de ambalare, conteinerizare sau de transport special amenajat în acest scop, pe care solicitantul autorizării intenţionează să-l comercializeze ori să-l utilizeze în alte scopuri aferente.
(8) Autorizarea unei faze de realizare sau funcţionare a oricărei instalaţii se poate face numai dacă fazele anterioare au trecut prin toate tipurile de autorizări necesare.
(9) Pentru fazele de realizare sau de funcţionare a instalaţiilor se pot efectua autorizări parţiale.
Articolul 24. Condiţiile de autorizare
Autorizarea se efectuează doar în cazul în care solicitantul întruneşte următoarele condiţii:
a) este apt să demonstreze calificarea profesională, pe funcţii, a personalului propriu, cunoaşterea de către acesta a cerinţelor actelor legislative şi altor acte normative privind securitatea activităţilor nucleare şi radiologice, precum şi competenţa persoanelor care au dreptul de decizie în dirijarea lucrărilor a căror autorizare se solicită;
b) asigură îndeplinirea măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea consecinţelor incidentelor şi accidentelor radiologice (nucleare) cu posibilele efecte de impact negativ asupra vieţii şi sănătăţii personalului propriu, populaţiei, mediului, proprietăţii terţelor părţi sau asupra patrimoniului propriu;
c) răspunde ca restul personalului, care asigură funcţionarea instalaţiei (utilajului), să aibă volumul necesar de cunoştinţe specifice funcţiei pe care o îndeplineşte privind exploatarea instalaţiei în condiţii de securitate nucleară (radiologică), riscurile asociate şi măsurile de radioprotecţie aplicabile;
d) ia toate măsurile necesare, conform actelor normative în vigoare, pentru a preveni producerea de daune în urma construirii şi funcţionării instalaţiei sau utilajului radiologic (nuclear);
e) dispune de asigurare sau de orice altă garanţie financiară care ar putea să-i recupereze posibilele daune, cuantumul, natura şi condiţiile asigurării sau garanţiei fiind conforme prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
f) este responsabil de luarea măsurilor necesare prevenirii amestecului de orice natură sau înlăturării perturbaţiilor datorate oricăror terţe părţi în procesul decizional, în timpul construcţiei şi pe durata funcţionării instalaţiei sau utilajului radiologic (nuclear);
g) propune un amplasament al instalaţiei sau utilajului radiologic (nuclear) care nu contravine prevederilor legale şi intereselor publice prioritare privind necontaminarea apei, aerului, solului şi care nu afectează funcţionarea unor alte instalaţii (obiective) amplasate în vecinătate;
h) dispune de un fond propriu de mijloace financiare, suficient pentru gospodărirea deşeurilor şi materialelor radioactive generate din propria activitate şi pentru dezafectarea lor;
i) utilizează mijloace de măsurare (inclusiv a mărimilor ionizante) adecvate, legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
j) instituie şi menţine un sistem adecvat de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, în conformitate cu actele normative în vigoare;
k) instituie şi menţine un sistem adecvat de protecţie fizică a materialelor radioactive (nucleare), a produselor şi deşeurilor radioactive (nucleare), precum şi a instalaţiei sau utilajului radiologic (nuclear), inclusiv a depozitelor de materiale radioactive (nucleare), în conformitate cu actele normative aplicabile;
l) instituie şi menţine în activitatea proprie un sistem de asigurare şi control al calităţii, aprobat de Agenţia Naţională;
m) instituie şi menţine un sistem propriu de control, aprobat de Agenţia Naţională, privind respectarea cerinţelor de radioprotecţie şi securitate a activităţilor nucleare (radiologice), de pregătire a intervenţiei de urgenţă în cazul incidentelor sau accidentelor radiologice (nucleare) care pot avea loc cu instalaţiile sau utilajele şi sursele respective de radiaţii ionizante;
n) instituie şi menţine un sistem adecvat de aplicare a garanţiilor nucleare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
o) deţine autorizaţii, avize şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare;
p) instituie şi menţine un sistem adecvat de informare a publicului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 25. Condiţiile pentru suspendarea sau
                      retragerea licenţei ori adeverinţei de
                      înregistrare
(1) Licenţa ori adeverinţa de înregistrare se suspendă ori se retrage de către emitent în cel mult 2 zile lucrătoare în baza notificării oficiale din partea Agenţiei Naţionale.
(2) Licenţa sau adeverinţa de înregistrare se suspendă ori se retrage în toate cazurile în care se constată că:
a) titularul nu a respectat prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul desfăşurării în securitate a activităţilor nucleare şi radiologice sau condiţiile prevăzute în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare;
b) titularul nu a îndeplinit integral şi în termen măsurile (prescripţiile) Agenţiei Naţionale de înlăturare a neconformităţilor;
c) apar noi situaţii din punct de vedere tehnic sau de altă natură, necunoscute la data eliberării licenţei sau adeverinţei de înregistrare, care pot afecta desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;
d) titularul nu-şi îndeplineşte obligaţiile cu privire la constituirea fondului propriu de mijloace financiare pentru gestionarea deşeurilor radioactive şi pentru dezafectare sau cu privire la asigurarea de răspundere civilă către terţi pentru posibilele daune în caz de incident sau de accident radiologic (nuclear) care pot avea loc cu instalaţiile (utilajele) şi cu sursele respective de radiaţii ionizante;
e) titularul încetează a fi legal constituit;
f) titularul îşi pierde capacitatea de exerciţiu.
Articolul 26. Condiţiile de eliberare a permisului de
                     exercitare
(1) Titularul de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare, conform art.23, va utiliza în activităţile autorizate numai personalul care este titular de permis de exercitare, valabil pentru aceste activităţi.
(2) Permisul de exercitare se eliberează numai persoanelor cu pregătire adecvată şi responsabilităţi în domeniu, în baza unei evaluări şi examinări de către Agenţia Naţională a cunoştinţelor din acest domeniu.
(3) Permisul de exercitare se eliberează pe o perioadă determinată de actele normative, emise conform art.7.
(4) Dreptul dobîndit în baza permisului de exercitare nu poate fi transmis unor alte persoane.
Articolul 27. Condiţiile pentru suspendarea sau
                      retragerea permisului de exercitare
Permisul de exercitare se suspendă sau se retrage de către Agenţia Naţională în cazurile în care titularul:
a) nu a respectat sau nu respectă prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative aplicabile;
b) a încetat din viaţă sau şi-a pierdut capacitatea de exerciţiu.
Articolul 28. Activităţile nucleare şi radiologice
                     care nu se supun regimului de autorizare
(1) Activităţile nucleare şi radiologice în care se utilizează materiale cu concentraţie totală sau specifică redusă (de masă) a radionuclizilor, generatori de radiaţii ionizante de tipul aprobat de Agenţia Naţională, şi orice tuburi electronice care întrunesc limitele şi criteriile de exceptare prevăzute în actele normative aplicabile, astfel încît riscurile aferente acestor activităţi sînt minim acceptate, se exceptează de Agenţia Naţională, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare şi control prevăzut în prezenta lege.
(2) Limitele şi criteriile detaliate de exceptare parţială sau totală de la aplicarea regimului de autorizare se stabilesc de Agenţia Naţională prin acte normative pertinente.
Articolul 29. Condiţiile pentru autorizarea importului şi
                     exportului de surse de radiaţii ionizante
Autorizarea importului şi exportului prevăzute la art.3 se efectuează în următoarele condiţii:
a) solicitantul autorizării este apt să demonstreze competenţa şi probitatea persoanelor cu drept de control decizional asupra operaţiilor de import sau export pentru care solicită autorizarea, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare;
b) în cazul importului, solicitantul autorizării se angajează să asigure respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale tratatelor internaţionale în domeniul energiei atomice la care Republica Moldova este parte, să livreze produsele şi informaţiile numai către beneficiarii autorizaţi în acest scop şi să raporteze Agenţiei Naţionale asupra intrării în ţară a produselor respective şi a informaţiilor din domeniu importate;
c) în cazul exportului, solicitantul autorizării obţine de la partenerul său extern garanţiile necesare, din care să rezulte că acesta nu va folosi produsele şi informaţiile în scopuri care să prejudicieze obligaţiile internaţionale asumate de Republica Moldova sau securitatea naţională, va demonstra că exportul îndeplineşte prevederile legislaţiei şi ale altor acte normative în vigoare;
d) exportatorul este obligat să raporteze Agenţiei Naţionale faptul ieşirii din ţară a produselor respective şi a informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
e) autorizarea pentru importul, exportul, reexportul sau tranzitul surselor de radiaţii ionizante şi materialelor nucleare, care se atribuie la categoria mărfurilor strategice, se va efectua conform actelor legislative şi altor acte normative privind astfel de mărfuri.
Capitolul V
OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PERSOANELO FIZICE
ŞI ALE PERSOANELOR AUTORIZATE
Articolul 30. Obligaţiile persoanelor fizice
În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, persoanele fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligate:
a) să respecte prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative în vigoare;
b) să respecte hotărîrile şi dispoziţiile Agenţiei Naţionale;
c) să ia măsurile de precauţie stabilite de standardele, normele şi regulile de radioprotecţie şi securitate nucleară şi radiologică.
Articolul 31. Drepturile persoanelor fizice
În domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, persoanele fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul:
a) la condiţii inofensive de muncă şi de trai într-un mediu favorabil;
b) la informare veridică, operativă şi competentă despre situaţia radiologică (nucleară);
c) la protecţie socială (compensare materială) şi la reabilitare medicală gratuită în caz de suprairadiere accidentală cu radiaţii ionizante.
Articolul 32. Obligaţiile persoanelor fizice şi ale
                      persoanelor juridice autorizate
(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate sînt obligate să asigure:
a) securitatea nucleară şi radiologică, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, protecţia fizică, executarea planurilor proprii de intervenţie în caz de incident sau accident radiologic (nuclear), menţinerea unui sistem propriu de asigurare şi control al calităţii activităţilor desfăşurate;
b) evidenţa strictă a materialelor radioactive şi nucleare, a tuturor surselor de radiaţii ionizante utilizate sau produse în activitatea proprie;
c) respectarea tuturor condiţiilor stabilite la autorizare şi raportarea către Agenţia Naţională a oricărei depăşiri a limitelor stabilite în actele normative;
d) limitarea doar la activităţile pentru care au fost autorizate;
e) elaborarea propriului sistem de cerinţe, regulamente şi instrucţiuni care să asigure desfăşurarea activităţilor autorizate fără riscuri de orice natură.
(2) Persoana autorizată care desfăşoară activităţi nucleare şi radiologice şi care generează sau a generat deşeuri radioactive este obligată:
a) să fie responsabilă de gospodărirea adecvată a deşeurilor radioactive generate de activitatea proprie;
b) să suporte cheltuielile aferente colectării, manipulării, transportului, tratării, dezafectării, condiţionării şi depozitării temporare sau definitive a deşeurilor, în care scop va crea un fond propriu de mijloace financiare pentru gospodărirea deşeurilor radioactive, al cărui cuantum să acopere cheltuielile necesare. Fondul va fi destinat numai acestor scopuri;
c) să elaboreze un program propriu de pregătire a dezafectării şi să îl prezinte Agenţiei Naţionale spre aprobare;
d) să prevadă posibilitatea transmiterii surselor radioactive uzate şi deşeurilor radioactive către furnizor sau utilizator.
(3) Expirarea valabilităţii, suspendarea sau retragerea licenţei sau adeverinţei de înregistrare nu îl exonerează pe titularul lor sau pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, obiectivelor şi utilajelor (instalaţiilor) radiologice (nucleare) de obligaţiile prevăzute în prezenta lege sau de cele care decurg din condiţiile prevăzute în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare.
Articolul 33. Drepturile persoanelor fizice
                     şi ale persoanelor juridice autorizate
Persoanele fizice şi persoanele juridice cărora li s-a suspendat sau retras licenţa ori adeverinţa de înregistrare au dreptul la recurs şi la compensaţii corespunzătoare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul VI
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA DE STAT
ASUPRA ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE
Articolul 34. Condiţiile de exercitare a controlului şi a
                     supravegherii de stat asupra activităţilor
                     nucleare şi radiologice
Controlul şi supravegherea de stat asupra respectării prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative din domeniul radioprotecţiei şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice se exercită preventiv, operativ-curent şi ulterior de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale. Controlul se efectuează în incinta în care persoana fizică sau persoana juridică desfăşoară activităţile prevăzute la art.3, supuse regimului de autorizare, sau în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi, sau la oricare altă persoană fizică ori persoană juridică ce ar putea desfăşura activităţi nucleare şi radiologice sau care deţine instalaţii, materiale, alte surse ori informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive explozive cu echipament radioactiv, în oricare din următoarele situaţii:
a) în vederea autorizării solicitate;
b) în perioada de valabilitate a licenţei ori a adeverinţei de înregistrare, în mod periodic sau inopinat;
c) în baza notificării şi/sau solicitării titularului de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare;
d) în cazul în care, în urma unor informaţii, s-ar putea presupune desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.3.
Articolul 35.Obligaţiile persoanelor fizice şi ale
                    persoanelor juridice în cadrul exercitării
                    controlului şi supravegherii de stat
(1) Pe toată durata controlului, persoanele fizice şi persoanele juridice supuse controlului au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a permite exercitarea acestuia în condiţii bune.
(2) În caz de nesupunere controlului sau oricărei dispoziţii legale a Agenţiei Naţionale, aceasta poate cere intervenţia autorităţilor competente de menţinere a ordinii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul VII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI DIN
 DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE
Articolul 36. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
                     din domeniul activităţilor nucleare şi
                     radiologice
(1) Încălcarea legislaţiei din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice atrage răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
(2) Desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice fără autorizarea prevăzută de prezenta lege, folosirea, de către persoanele autorizate, a materialelor radioactive, dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante sau a instalaţiilor ori utilajelor radiologice (nucleare) în alte scopuri ori pentru alte operaţii decît cele stabilite în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare, precum şi utilizarea obiectivelor şi instalaţiilor ori utilajelor radiologice (nucleare), a componentelor acestora, a combustibilului nuclear, a produselor radioactive, inclusiv a deşeurilor radioactive, a dispozitivelor nucleare explozive sau a componentelor acestora cu încălcarea actelor legislative şi altor acte normative în vigoare, ceea ce poate provoca daune populaţiei sau mediului, atrag sechestrarea şi, ulterior, confiscarea bunurilor folosite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Păstrarea bunurilor sechestrate se face din contul proprietarului, într-un loc sigur, sub sigiliul Agenţiei Naţionale, cu respectarea cerinţelor ce ţin de securitatea nucleară şi radiologică astfel încît să nu se pună în pericol viaţa ori sănătatea populaţiei şi să nu se cauzeze contaminarea mediului sau a bunurilor, pînă la dispunerea măsurilor legale.
Articolul 37. Responsabilitatea în luarea deciziilor în
                     domeniul radioprotecţiei şi securităţii
                     activităţilor nucleare şi radiologice în cazuri
                     de accidente radiologice (nucleare)
Responsabilitatea în luarea deciziilor în domeniul radioprotecţiei şi securităţii activităţilor nucleare şi radiologice în cazuri de accidente radiologice (nucleare) o poartă Comisia pentru situaţii excepţionale.
Articolul 38. Răspunderea pentru daune
(1) Răspunderea pentru daunele provocate în timpul ori în urma incidentelor sau accidentelor radiologice (nucleare), ce pot surveni în desfăşurarea activităţilor prevăzute în licenţă sau în adeverinţa de înregistrare ori a altor activităţi, care au avut ca urmare decesul, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei sau mai multor persoane, distrugerea, degradarea sau imposibilitatea temporară de folosire a vreunui bun, revine în întregime titularului de licenţă sau de adeverinţă de înregistrare, în condiţiile stabilite de lege şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate nu poartă răspundere pentru dauna nucleară (radiologică) pricinuită de un accident nuclear care rezultă direct din acte de conflict armat, ostilităţi, război civil sau insurecţie.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 39
(1) Licenţele, autorizaţiile şi permisele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi îşi menţin valabilitatea pînă la termenul prevăzut, urmînd să fie reînregistrate ulterior, în decursul a 30 de zile de la data intrării ei în vigoare, la Agenţia Naţională, în condiţiile prezentei legi.
(2) Persoana fizică sau persoana juridică ce desfăşoară, la data intrării în vigoare a prezentei legi, activităţi pentru care se aplică regimul de autorizare şi control prevăzut în ea este obligată să solicite autorizarea în termen de 30 de zile de la data intrării ei în vigoare dacă acest lucru nu era necesar anterior intrării în vigoare.
Articolul 40
Guvernul:
va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
va institui Agenţia Naţională.
Articolul 41
Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.
Articolul 42
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1440-XIII din  24 decembrie 1997 cu privire la radioprotecţie şi securitate nucleară.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                     Marian LUPU

Chişinău, 11 mai 2006.
Nr.111-XVI.