HGM333/2014
ID intern unic:  353016
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 333
din  14.05.2014
pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea
serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului
mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul
interpretului
Publicat : 23.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 120-126     art Nr : 365
    MODIFICAT
    HG374 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.417

    În scopul implementării prevederilor alin.(1), (7) şi (8) art. 25 din  Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155-159, art. 508), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului (se anexează).
    2. Cheltuielile ce ţin de prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului sînt suportate din bugetul de stat, în limitele alocaţiilor prevăzute anual în acest scop în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, precum şi din mijloacele Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
    3. Asociaţia Surzilor din Republica Moldova asigură organizarea şi prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului.
    4. Controlul  asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 333. Chişinău, 14 mai 2014.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 333
din 14 mai 2014

REGULAMENT
privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea
limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul
interpretului

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului (în continuare – Regulament) reglementează modul de asigurare a comunicării persoanelor cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori surdomuţi) prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului.
    2. Statul prin legislaţia în vigoare recunoaşte şi promovează limbajul mimico-gestual/limbajul semnelor în calitate de mijloc de comunicare între persoane.
    3. Serviciile de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului (în continuare – serviciile de comunicare) se acordă, gratuit, persoanelor cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori surdomuţi) specificate la subpct. 1) pct. 4 din prezentul Regulament, care sînt la evidenţa direcţiilor/secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei sau Asociaţia Surzilor din Republica Moldova şi necesită suportul interpretului la asigurarea comunicării în relaţiile cu diferite autorităţi/instituţii/organizaţii.
    4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    1) solicitant şi beneficiar al serviciilor de comunicare – persoanele cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori surdomuţi), care pentru a comunica folosesc limbajul mimico-gestual/limbajul semnelor;
    2) prestator al serviciilor de comunicare –  Asociaţia Surzilor din Republica Moldova, care asigură organizarea şi prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului;
    3) interpret – persoană specializată în comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor care asigură astfel înţelegerea dintre persoana/persoanele cu deficienţe de auz şi altă persoană/alte persoane din cadrul diferitor autorităţi/instituţii/organizaţii;
    4) registru – totalitatea informaţiilor documentate ţinute manual, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre şi prevederile prezentului Regulament.
    5. Deficienţele de auz la solicitanţii şi beneficiarii serviciilor de comunicare, specificaţi la subpct. 1) pct. 4 din prezentul Regulament, sînt constatate de către medicul specialist în domeniul respectiv, prin eliberarea certificatului medical respectiv, după caz, şi a audiogramei.
    6. Scopul serviciilor de comunicare este facilitarea comunicării dintre persoana/persoanele cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori surdomuţi) şi reprezentanţii/angajaţii diferitor autorităţi/instituţii/organizaţii în situaţiile cînd au nevoie de interpret pentru aşi exercita drepturile şi obligaţiile sale.
Capitolul II
PRESTAREA SERVICIILOR DE COMUNICARE
    7. Prestarea serviciilor de comunicare se realizează de către interpreţii angajaţi ai Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova în baza cererii solicitantului depusă la direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei de la locul de trai sau la Asociaţia Surzilor din Republica Moldova/structurile teritoriale ale acestora.
    8. Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei şi structurile teritoriale ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova înregistrează într-un registru special toate cererile solicitanţilor serviciilor de comunicare.
    9. Cererea conţine date despre solicitant, perioada de prestare a serviciilor de comunicare, autoritatea/instituţia/organizaţia unde va merge, ora şi scopul/necesitatea prestării serviciilor de comunicare.
    10. Cererile solicitanţilor serviciilor de comunicare depuse la direcţiile/secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei sau structurile teritoriale ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova sînt transmise, în aceeaşi zi, Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova, iar în cazuri de urgenţă cererile se transmit imediat, prin fax sau, scanate, prin poşta electronică. În acest scop, prin dispoziţia preşedintelui Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova se repartizează un număr de fax şi o adresă de e-mail, care este adusă la cunoştinţa direcţiilor/secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei, membrilor asociaţiei şi altor persoane, autorităţi/instituţii/organizaţii interesate.
    11. Asociaţia Surzilor din Republica Moldova înregistrează într-un registru special toate cererile solicitanţilor şi întocmeşte în baza lor un grafic zilnic, săptămînal şi lunar de prestare a serviciilor de comunicare.
    12. Asociaţia Surzilor din Republica Moldova informează în scris şi la telefon, după caz, e-mail, fiecare solicitant şi direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei de la locul de trai al solicitantului despre graficul şi numărul de ore de prestare a serviciilor de comunicare.
    13. În baza graficului stabilit interpreţii prestează servicii de comunicare la locul indicat în cererea solicitanţilor.
    14. În cazuri de urgenţă serviciile de comunicare se prestează solicitanţilor şi în afara graficului întocmit de Asociaţia Surzilor din Republica Moldova.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INTERPRETULUI,
ASOCIAŢIEI SURZILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
ŞI ALE BENEFICIARULUI

    15. Pentru a exercita activitatea de interpret persoana trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    1) este angajat al Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova şi posedă limbajul mimico-gestual/limbajul semnelor;
    2) nu are antecedente penale.
    16. Interpretul are dreptul:
    1) la remunerare pentru orele de interpretare;
    2) la asociere în organizaţii profesionale;
    3) la autoinstruire continuă;
    4) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
    17. Interpretul are următoarele obligaţii:
    1) să asigure comunicarea prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor  dintre persoana/persoanele cu deficienţe de auz şi altă persoană/alte persoane din cadrul diferitor autorităţi/instituţii/organizaţii;
    2) să respecte graficul stabilit de acordare a serviciilor de comunicare;
    3) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarului, obţinute în procesul de prestare a serviciilor de comunicare;
    4) să fie imparţial;
    5) să se autoinstruiască continuu;
    6) să respecte alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
    18. Asociaţia Surzilor din Republica Moldova are dreptul:
    1) să primească mijloace băneşti destinate efectuării cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de comunicare, în limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop;
    2) să colaboreze cu autorităţi/instituţii/organizaţii, asociaţii obşteşti, în scopul realizării competenţelor sale privind organizarea şi prestarea serviciilor de comunicare.
    19. Asociaţia Surzilor din Republica Moldova are următoarele obligaţii:
    1) să asigure organizarea şi buna funcţionare a serviciilor de comunicare;
    2) să asigure angajarea interpreţilor şi remunerarea lor pentru orele de interpretare;
    3) să întocmească şi să prezinte în termen rapoartele privind prestarea serviciilor de comunicare în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    4) să asigure evidenţa solicitanţilor şi beneficiarilor serviciilor de comunicare şi graficul stabilit de acordare a serviciilor de comunicare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    5) să identifice şi să contribuie cu mijloace proprii parvenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei, la organizarea şi prestarea serviciilor de comunicare;
    6) să utilizeze mijloacele financiare alocate pentru prestarea serviciilor de comunicare conform destinaţiei.
    20. Beneficiarul serviciilor de interpretare are dreptul:
    1) să beneficieze de interpretare în baza cererii şi conform graficului stabilit;
    [Pct.20 subpct.1) modificat prin HG374 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.417]
    2) să-şi exprime liber opţiunile şi să i se respecte opinia;
    3) să fie asistat de interpret;
    4) să i se păstreze şi utilizeze datele personale în siguranţă şi confidenţialitate.
    21. Beneficiarul serviciilor de comunicare are următoarele obligaţii:
    1) să solicite în scris, prin cerere, acordarea serviciilor de comunicare;
    2) să comunice structurii teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai sau la Asociaţia Surzilor din Republica Moldova/structura teritorială, nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare pînă la data preconizată pentru prestarea serviciului, despre orice eveniment de natură să conducă la refuzul, modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului de a beneficia de serviciile de comunicare;
    3) să respecte graficul stabilit de acordare a serviciilor de comunicare; 
    4) să colaboreze cu interpretul în procesul de acordare a serviciilor de comunicare.
Capitolul IV
MODUL DE RAPORTARE ŞI FINANŢARE
    22. Fiecare interpret dispune de un Registru de strictă evidenţă, unde fiecare beneficiar se semnează pentru numărul de ore de interpretare de care a beneficiat.
    23. Registrul specificat la pct. 22 conţine următoarea informaţie: numele, prenumele beneficiarului; localitatea/adresa de la domiciliu/telefon; ora (de la pînă la) şi data; autoritatea/instituţia/organizaţia şi scopul; numărul de ore de interpretare; semnătura.
    24. În baza Registrului de strictă evidenţă, interpreţii întocmesc rapoarte lunare de activitate conform formularului nr. 1 din anexa la prezentul Regulament, care sînt prezentate, pînă la data de 3 a lunii următoare perioadei de gestiune, Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova, iar copiile acestor rapoarte se prezintă Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la data de 5 a lunii următoare perioadei de gestiune, de către Asociaţie.
    25. În baza rapoartelor lunare de activitate a interpreţilor specificate la pct. 24 din prezentul Regulament, Asociaţia Surzilor din Republica Moldova întocmeşte şi prezintă, pînă la data de 5 a lunii următoare perioadei de gestiune, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, rapoarte lunare privind prestarea serviciilor de comunicare, conform formularului nr. 2 din anexa la prezentul Regulament.
    26. În baza Rapoartelor lunare privind prestarea serviciilor de comunicare, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de gestiune, transferă Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova mijloace băneşti destinate achitării cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de comunicare, în limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop.
    27. Calcularea sumei cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de comunicare se efectuează conform  următoarei formule de calcul: CPS = NI x NO x Cost/oră, în care:
    CPS – cheltuieli pentru prestarea serviciilor de comunicare;
    NI – numărul de interpreţi;
    NO – numărul de ore de interpretare pe lună;
    Cost/oră – costul unei ore de interpretare.
    28. Costul unei ore de interpretare se calculează anual reieşind din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune, împărţit la 169 de ore şi înmulţit la coeficientul contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    29. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, anual, aprobă prin ordin costul unei ore de interpretare în conformitate cu prevederile pct. 28 din prezentul Regulament.
    30. În baza rapoartelor lunare prezentate de Asociaţia Surzilor din Republica Moldova, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei întocmeşte şi prezintă Ministerului Finanţelor raportul trimestrial privind utilizarea mijloacelor financiare, alocate, conform formularului nr. 3 din anexă la prezentul Regulament.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
    31. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică activităţilor de interpretare care cad sub incidenţa Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti.
    32. Responsabilitatea pentru evidenţa beneficiarilor şi calitatea serviciilor de comunicare, precum şi pentru evidenţa, utilizarea mijloacelor financiare alocate prestării serviciilor de comunicare este pusă în sarcina persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova.

    anexa