LPM172/2014
ID intern unic:  354306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 172
din  25.07.2014
privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 231-237     art Nr : 529     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    MODIFICAT
   
LP275 din 29.11.18, MO486-498/21.12.18 art.817; în vigoare 01.01.19
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17
    LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881
    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP5 din 25.02.16, MO59-67/18.03.16 art.94
   
LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15    În scopul realizării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe a statului, perfecţionării evidenţei statistice şi a schimbului de informaţie referitoare la circulaţia mărfurilor pe plan extern, cu alinierea acestora la standardele internaţionale,  prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – Se aprobă Nomenclatura combinată a mărfurilor, conform anexei.
    Art. I1. – (1) În temeiul Nomenclaturii combinate a mărfurilor se elaborează și se gestionează Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova (în continuare – TARIM).
    (2) În TARIM sînt stocate informații cu privire la măsurile tarifare și măsurile de politică economică aplicabile mărfurilor importate în Republica Moldova/exportate din Republica Moldova.
    (3) Autoritățile publice centrale și locale prezintă în mod obligatoriu Comisiei interdepartamentale pentru instituirea și gestionarea TARIM-ului toate proiectele de acte legislative și normative care prevăd introducerea măsurilor tarifare și/sau a măsurilor de politică economică aplicabile mărfurilor importate în Republica Moldova/exportate din Republica Moldova, în vederea determinării pozițiilor și subpozițiilor TARIM-ului și introducerii acestora în baza de date a TARIM-ului.
    (4) TARIM-ul se utilizează în procesul de vămuire a mărfurilor pentru stabilirea măsurilor tarifare și măsurilor de politică economică aplicabile la importul mărfurilor în Republica Moldova/exportul mărfurilor din Republica Moldova.
    [Art.I1 al.(4) modificat prin LP275 din 29.11.18, MO486-498/21.12.18 art.817; în vigoare 01.01.19]
    (5) TARIM-ul este publicat pe pagina web oficială a Serviciului Vamal.
    (6) TARIM-ul cuprinde:
    a) Nomenclatura combinată a mărfurilor;
    b) subdiviziuni suplimentare, denumite subpoziții TARIM, care se identifică prin cea de a zecea și cea de a unsprezecea cifră care, împreună cu codul poziției tarifare din Nomenclatura combinată a mărfurilor, formează codul TARIM. În absența subdiviziunilor, a zecea cifră și a unsprezecea sînt „00”;
    c) taxe vamale aplicabile și alte drepturi de import/export;
    d) regimul tarifar preferențial (inclusiv pe bază de contingente tarifare preferențiale);
    e) taxe antidumping;
    f) prohibiții;
    g) restricții;
    h) coduri adiționale;
    i) referiri la actele normative care prevăd măsuri tarifare și măsuri de politică economică.
    În mod excepțional, se poate utiliza un cod adițional TARIM din patru cifre pentru aplicarea de măsuri specifice, care nu sînt codificate sau care nu sînt codificate integral la nivelul cifrelor a zecea și a unsprezecea.
    [Art.I1 introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    Art. II. – (1) În scopul asigurării interpretării și aplicării uniforme a prevederilor prezentei legi se utilizează Notele explicative ale Convenției internaționale privind Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizația Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, precum și Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor elaborate de către Serviciul Vamal.
    (2) În scopul înlăturării lacunelor, îmbunătățirii/revizuirii cadrului normativ național aplicat în procesul clasificării mărfurilor și în scopul evitării tratării echivoce a acestuia, se creează Comisia interinstituțională. Regulamentul de activitate și componența Comisiei se aprobă de către Guvern.
    [Art.II în redacția LP275 din 29.11.18, MO486-498/21.12.18 art.817; în vigoare 01.01.19]
    Art. III. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Pe întreg parcursul textului, cuvintele „Nomenclatorul de mărfuri”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele  „Nomenclatura combinată a mărfurilor”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La art. 2:
    noţiunile „tarif vamal ” şi  „nomenclator de mărfuri” se exclud;
    la noţiunea „mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip”, cuvintele „al Republicii Moldova, aprobat de către Guvern” se exclud;
    se completează cu următoarea noţiune:
    „nomenclatură combinată a mărfurilor – catalog care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională, introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri”.
    3. La art.4, alin.(1)-(4) se exclud.
    Art. IV. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Art.1:
    subpct. 25) se abrogă;
    la subpct. 27), cuvintele „tarifului vamal la import” se substituie cu cuvintele  „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la subpct. 33), cuvintele „Legea cu privire la tariful vamal” se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor”.
    2. La art.118, cuvintele „Legii cu privire la tariful vamal” se substituie cu cuvintele  „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    3. În titlul secţiunii 221, precum şi la art. 1411 şi 1412, cuvintele  „Nomenclatorul mărfurilor” şi „Nomenclatorului mărfurilor” se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor” şi, respectiv, „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    4. La art.1411 alin. (1), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    Art. V. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.
    Art. VI. – Odată cu  intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă anexa nr.1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare.
    Art. VII. – Guvernul, în termen de 2 luni, va efectua ajustarea actelor sale normative, inclusiv abrogarea actualului Nomenclator al mărfurilor al Republicii Moldova, şi va prezenta Parlamentului propuneri privind racordarea altor acte  legislative la prezenta lege. 
    [Art.VIII abrogat prin LP275 din 29.11.18, MO486-498/21.12.18 art.817; în vigoare 01.01.19]
    [Art.VIII introdus prin LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    Art. IX. – Autorităţile publice, la elaborarea proiectelor de acte normative care reglementează operaţiunile de comerţ exterior aplicabile anumitor categorii de mărfuri, vor stabili pentru fiecare categorie de marfă, în mod obligatoriu, poziţia sau subpoziţia tarifară, conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, cu coordonarea obligatorie a proiectului vizat cu Serviciul Vamal.
    [Art.IX introdus prin LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Igor CORMAN

    Nr. 172. Chişinău, 25 iulie 2014.


    anexă
    [Nomenclatura în redacția LP275 din 29.11.18, MO486-498/21.12.18 art.817; în vigoare 01.01.19]
    [Nomenclatura modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Nomenclatura modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Nomenclatura modificată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Nomenclatura modificată prin LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Nomenclatura modificată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Nomenclatura modificată prin LP5 din 25.02.16, MO59-67/18.03.16 art.94]
    [Nomenclatura modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]