HGM874/2014
ID intern unic:  355241
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 874
din  21.10.2014
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de beneficiere
de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul
pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri,
distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi
modul de evidenţă a acestordistilate expediate (transportate) din
antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate de materie primă
la producerea altor mărfuri
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 948     Data intrarii in vigoare : 31.10.2014
    MODIFICAT
   
HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616


    Titlul modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620


    În conformitate cu art.4 alin.(6¹) şi (64) din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările  ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu

    Nr. 874. Chişinău, 21 octombrie 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 874
din 21 octombrie 2014
REGULAMENT
privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute
pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină
de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă)
şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din
 antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate de materie
primă la producerea altor mărfuri
    [Titlul modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de beneficiere de scutirea de accize, în baza art. 4 alin.(6¹) şi (64) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările  ulterioare,  a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri.
    [Pct.1 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
I. Modul de solicitare a autorizaţiei de utilizator final pentru a
beneficia de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază
de vin, utilizate în calitate de materie primă la producerea
altor mărfuri

    2. Pentru a beneficia de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, agenţii economici înregistraţi în calitate de antrepozitari autorizați depun o cerere de acordare a autorizaţiei de utilizator final la Serviciul Fiscal de Stat, conform modelului stabilit în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    [Pct.2 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.2 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    3. La depunerea cererii, solicitantul prezintă următoarele documente:
    1) copia contractelor de locaţiune, uzufruct, leasing, comodat pentru activele utilizate la producerea mărfurilor respective;
    2) informaţia privind cantitatea de distilate obţinute pe bază de vin ce urmează a fi achiziţionată/primită şi utilizată în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, pentru un an, separat pe fiecare distilat obţinut pe bază de vin.
    4. Serviciul Fiscal de Stat, potrivit datelor şi informaţiilor deţinute.
    [Pct.4 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    5. Cererea şi documentele aferente acesteia se examinează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii.
    [Pct.5 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    6. Agenţii economici poartă răspundere deplină pentru corectitudinea datelor prezentate, conform legislaţiei în vigoare.
    7. În cazul în care agentul economic corespunde tuturor cerinţelor de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin prevăzute la pct. 3, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 7 zile lucrătoare de la data expirării termenului indicat în pct. 5, eliberează autorizaţia de utilizator final, conform modelului stabilit în anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Autorizaţia de utilizator final se emite în 2 exemplare:
    1) primul exemplar se păstrează la utilizatorul final;
    2) al doilea exemplar se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat.
    [Pct.7 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    8. În cazul în care agentul economic nu corespunde cerinţelor prevăzute la pct. 3, Serviciul Fiscal de Stat emite o scrisoare, indicînd motivul refuzului de a examina cererea de eliberare a autorizaţiei de utilizator final.
    [Pct.8 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    9. Anularea autorizaţiei de utilizator final are loc în următoarele situaţii:
    1) neprezentarea informaţiei lunare de către utilizatorul final;
    2) utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziţionate/primite în alte scopuri decît cel pentru care a fost solicitată autorizaţia;
    3) prezentarea unor date inexacte şi/sau incomplete;
    4) neprezentarea expeditorului a copiei facturii de însoţire certificate în termen de 24 de zile lucrătoare de la expedierea distilatelor obţinute pe bază de vin.
II. Evidenţa distilatelor obţinute pe bază de vin
care se expediază utilizatorului final
    10. Circulaţia distilatelor obţinute pe bază de vin specificate în autorizaţia de utilizator final se efectuează, în toate cazurile, fără aplicarea accizelor şi este însoţită în mod obligatoriu de exemplarele 1, 2 şi 3 ale facturii de însoţire, conform modelului stabilit în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    11. Expeditorul trebuie să deţină o copie a autorizaţiei de utilizator final a agentului economic respectiv.
    12. Factura de însoţire nu reprezintă un document fiscal, ci doar asigură documentarea transportării şi primirii distilatelor obţinute pe bază de vin ce constituie obiect al scutirii.
    13. Eliberarea facturilor de însoţire deţinătorilor de autorizaţii de utilizator final se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat, la prezentarea originalului şi a copiei acesteia.
    [Pct.13 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    14. Înainte de expedierea distilatelor obţinute pe bază de vin, utilizatorul final urmează să asigure expeditorul cu un set de facturi de însoţire pentru documentarea deplasării acestora la utilizatorul final.
    15. La expedierea distilatelor obţinute pe bază de vin, expeditorul urmează să solicite Serviciului Fiscal de Stat desemnarea unui reprezentant, care, în maximum 48 de ore, trebuie să efectueze verificarea şi certificarea datelor înscrise în toate cele 3 exemplare ale facturii de însoţire şi în copia autorizaţiei de utilizator final, cu sigilarea distilatelor obţinute pe bază de vin.
    [Pct.15 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    16. La sosirea distilatelor obţinute pe bază de vin la utilizatorul final, acesta trebuie să completeze toate cele 3 exemplare ale facturii de însoţire la rubricile aferente destinatarului şi, înainte de desigilare şi descărcarea distilatelor obţinute pe bază de vin, să solicite Serviciului Fiscal de Stat desemnarea unui reprezentant care, în maximum 48 de ore, să efectueze verificarea şi certificarea datelor înscrise în factura de însoţire.
    [Pct.16 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    17. Din cele 3 exemplare certificate de Serviciul Fiscal de Stat, exemplarul 1 se transmite expeditorului, exemplarul 2 rămîne la utilizatorul final, iar exemplarul 3 se transmite Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.17 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    18. Utilizatorul final al distilatelor obţinute pe bază de vin scutite de accize este obligat să prezinte expeditorului, în termen de pînă la 24 de zile de la expedierea distilatelor obţinute pe bază de vin, exemplarul 1 al facturii de însoţire certificate.
    19. Declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziţionate/primite urmează să cuprindă, conform modelului stabilit în anexa nr. 4 la prezentul Regulament:
    1) stocul de distilat obţinut pe bază de vin la începutul lunii;
    2) cantitatea de distilat obţinut pe bază de vin procurată/primită;
    3) cantitatea de distilat obţinut pe bază de vin utilizată pe parcursul perioadei de gestiune în scopul pentru care a fost acordată scutirea;
    4) cantitatea de mărfuri rezultate din producerea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziţionate/primite;
    5) cantitatea de mărfuri utilizate în alte scopuri;
    6) stocul de distilat obţinut pe bază de vin la sfîrşitul lunii.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]

    anexa nr.2
   [Anexa nr.2 modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]

    anexa nr.4
   [Anexa nr.4 modificată  prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]