HGM474/2016
ID intern unic:  364523
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 474
din  20.04.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare
a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport
cu destinație specială
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 541
    MODIFICAT
    HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19
    HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19
    HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
   
     NOTĂ:
     În textul Regulamentului şi în anexele acestuia, cuvintele „severă” şi „severe” se exclude prin  HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19    În baza prevederilor art.37 alin.(1) din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783), cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru implementarea prevederilor art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art.28 lit.z) şi pct.11 din Nota la anexa nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare şi art.20 alin.(41) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş

    Nr. 474. Chişinău, 20 aprilie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.474
din 20 aprilie 2016

REGULAMENT
cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale
la importul mijloacelor de transport cu destinație specială
    Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială (în continuare – Regulament) este elaborat în baza art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163/1997, art.28 lit.z) din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal şi pct.11 din nota la anexa nr.2 la aceeaşi lege, art.20 alin.(41) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 și art.49 alin.(3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, avînd drept scop implementarea unui mecanism eficient de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport cu destinație specială, indiferent de termenul de exploatare, şi de beneficiere de facilităţile sus-nominalizate.
     [Partea introductivă în redacția HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    act de donaţie – act juridic prin care se confirmă transmiterea irevocabilă de către donator, din contul patrimoniului său, în proprietatea beneficiarului a unui mijloc de transport cu titlu gratuit;
    donator – persoana fizică sau juridică care acordă/donează mijlocul de transport;
    beneficiar – persoana fizică sau juridică rezidentă care importă un mijloc de transport cu destinaţie specială, cu condiţia utilizării mijlocului de transport menţionat exclusiv în conformitate cu destinaţia lui finală;
    persoană terţă – persoana fizică sau juridică rezidentă care importă un mijloc de transport cu destinaţie specială, cu condiţia livrării cu titlul gratuit a acestui mijloc de transport beneficiarului;
    reprezentant – persoana fizică sau juridică rezidentă care reprezintă interesele beneficiarului sau ale persoanei terţe la transportarea şi vămuirea mijlocului de transport, în baza unei procuri.
    [Pct.2 abrogat prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    [Pct.2 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.3 abrogat prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    [Pct.4 abrogat prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    [Pct.4 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.5 abrogat prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    [Pct.5 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    6. În cazul în care beneficiarul facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială sau persoana terță nu respectă prevederile art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163/1997, art.28  lit.z)  din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal şi pct.11 din nota la anexa nr.2 la aceeaşi lege, art.20 alin.(41) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se vor calcula şi se vor achita de către cel care a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, beneficiarul sau persoana terţă, din valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau din capacitatea cilindrică a motorului la data importului, conform prevederilor art.1275 din Codul vamal al Republicii Moldova. În cazul mijloacelor de transport prohibite se aplică cota accizei stabilită pentru vîrsta maximă admisibilă.
    [Pct.6 în redacția HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    [Pct.7 abrogat prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    8. În cazurile menţionate la pct.6 organele vamale vor asigura calcularea şi încasarea TVA, a accizelor, taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, cu aplicarea amenzilor şi penalităţilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Pct.8 modificat prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    9. Organul vamal asigură supravegherea şi controlul vamal asupra mijloacelor de transport importate în condiţiile prezentului Regulament și a altor acte normative.
    [Pct.9 modificat prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    10. Serviciul Vamal transmite, trimestrial, Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind importul mijloacelor de transport de către persoana terţă, care la rîndul său asigură verificarea operaţiunilor legate de livrarea pe teritoriu şi utilizarea conform destinaţiei finale a acestor mijloace de transport în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    [Pct.10 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
II. PARTICULARITĂŢILE BENEFICIERII DE FACILITĂŢILE
FISCALE ŞI VAMALE DE CĂTRE BENEFICIAR
    11. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale, beneficiarul sau reprezentantul său prezintă la organul vamal:
    a) paşaportul tehnic în original şi copia de pe acesta;
    b) actul de donaţie în original şi copia de pe acesta;
    c) documentele de constituire ale beneficiarului în original şi copia de pe  acestea – în cazul în care beneficiarul este persoană juridică, şi actul de identitate în original şi copia de pe  acesta – în cazul în care beneficiarul este persoană fizică;
    d) invoice sau alt document comercial – în cazul în care donatorul este persoană juridică;
    e) declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    f) procura în original şi copia de pe actul de identitate al reprezentatului – în cazul în care tranzacţia se efectuează prin intermediul reprezentantului.
    12. Actul de donaţie trebuie să prevadă destinaţia finală a mijlocului de transport şi informaţii despre beneficiarul acestuia.
    13. În cazul neprezentării documentelor specificate la pct.11 din prezentul Regulament, la momentul depunerii declaraţiei vamale de import al mijlocului de transport, beneficiarul sau reprezentantul său achită drepturile de import în modul stabilit de legislaţia în vigoare, iar restituirea ulterioară a sumelor de drepturi de import încasate de către organul vamal nu se efectuează.
III. PARTICULARITĂŢILE BENEFICIERII DE FACILITĂŢILE
FISCALE ŞI VAMALE DE CĂTRE BENEFICIAR – PERSOANA
CU DIZABILITĂŢI LOCOMOTORII
    [Capitolul III denumirea modificată prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    14. Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot alege, la cerere, în schimbul compensației prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, dreptul de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare.   
    [Pct.14 în redacția HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    [Pct.14 în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]

    15. Pentru a beneficia de facilitatea respectivă persoana cu dizabilităţi locomotorii adresează o cerere structurii teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai prin care solicită renunţarea la compensaţiile specificate la art.49 din Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, iar structura teritorială de asistenţă socială, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, eliberează certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţii în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale respective.
   
[Pct.16 abrogat prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    17. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale, persoana cu dizabilităţi locomotorii  sau reprezentantul acesteia prezintă la organul vamal:
    a) pașaportul tehnic în original și copia de pe acesta;
   [Pct.17 lit.a) în redacția HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    b) actul de donaţie în original şi copia de pe acesta, care conţine informaţie privind  donatorul, beneficiarul, valoarea  mijlocului de transport şi informaţia privind  scopul – utilizarea mijlocului de transport de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor – în cazul în care mijlocul de transport este acordat cu titlu gratuit (donație);
   [Pct.17 lit.b) modificată prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    c) actul de identitate al beneficiarului în original şi copia de pe acesta;
    d) invoice sau alt document comercial – în cazul în care vînzătorul sau donatorul este persoană juridică;
   [Pct.17 lit.d) modificată prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    e) documente ce confirmă dizabilitatea locomotorie a beneficiarului (Certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă şi Concluzia privind necesitatea deservirii cu transport, eliberate de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă);
   [Pct.17 lit.e) modificată prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    f) certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţii în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale, eliberat de structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai;
    g) declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    h) procura în original şi copia de pe actul de identitate al reprezentantului – în cazul în care tranzacţia se efectuează prin intermediul reprezentantului.
    18. În cazul neprezentării documentelor specificate la pct.17 din prezentul Regulament, la momentul depunerii declaraţiei vamale de import al mijlocului de transport, persoana cu dizabilităţi locomotorii sau reprezentantul său achită drepturile de import în modul stabilit de legislaţia în vigoare, iar restituirea ulterioară a sumelor de drepturi de import încasate de către organul vamal nu se efectuează.
IV. PARTICULARITĂŢILE BENEFICIERII DE FACILITĂŢILE
FISCALE ŞI VAMALE ÎN CAZUL IMPORTULUI DE CĂTRE
PERSOANA TERŢĂ
    19. Persoanele terţe importă mijloacele de transport cu destinaţie specială şi le livrează doar beneficiarului care va utiliza aceste mijloace de transport nemijlocit conform destinaţiei lor finale.
    [Pct.19 în redacția HG109 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.133; în vigoare 01.03.19]
    20. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale, persoana terţă sau reprezentantul acesteia prezintă la organul vamal documentele enumerate la pct.17, în cazul persoanelor cu dizabilități locomotorii, sau documentele enumerate la pct.11, în celelalte cazuri.
    [Pct.20 în redacția HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    21. Suplimentar la documentele specificate la pct.20, persoana terţă prezintă:
    a) contractul încheiat între beneficiar şi persoana terţă privind livrarea gratuită a mijlocului de transport importat de către persoana terţă;
    b) declaraţia-angajament, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    22. În cazul neprezentării documentelor specificate la pct.20 şi pct.21 din prezentul Regulament, la momentul depunerii declaraţiei vamale de import al mijlocului de transport, persoana terţă sau reprezentantul său achită drepturile de import în modul stabilit de legislaţia în vigoare, iar restituirea ulterioară a sumelor de drepturi de import încasate de către organul vamal nu se efectuează.
    23. După finalizarea formalităţilor de import, persoana terţă livrează gratuit mijlocul de transport importat beneficiarului în termenul indicat în contractul menţionat la pct.21 lit.a).
V. ÎNMATRICULAREA DE STAT A MIJLOACELOR
DE TRANSPORT IMPORTATE
    24. După finalizarea formalităţilor de import, organul vamal permite acordarea liberului de vamă prin eliberarea gratuită a formularului tipizat TV-25.
    25. Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor se realizează pe numele beneficiarului – persoanei cu dizabilitate a aparatului locomotor, de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, cu eliberarea certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru mijloacele de transport respective, ca urmare a eliberării de către organul vamal a formularului tipizat TV-25.
    [Pct.25 în redacția HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
   251. În certificatul de înmatriculare a mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, în rubrica XI „Mențiuni speciale” se face mențiunea „Destinație specială”.
   [Pct.251 introdus prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    26. În cazul mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, după beneficierea de facilităţile fiscale şi vamale şi înmatricularea mijlocului de transport conform prevederilor legislaţiei în vigoare, beneficiarul, persoana cu dizabilităţi locomotorii  prezintă obligatoriu, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai copia de pe certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport, care se anexează la dosarul beneficiarului.
   [Pct.26 modificat prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]
    27. În baza copiei certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai stopează beneficiarului plata compensaţiilor în funcţie de periodicitatea achitării acestora, din luna, trimestrul, semestrul, anul următor celui care a beneficiat de scutirea de drepturi de import a unui mijloc de transport, pînă la împlinirea termenului specificat la art.49 din Legea nr.60 din 30 martie 2012.
VI. Conducerea mijloacelor de transport destinate pentru transportarea
persoanelor cu dizabilităţi
ale aparatului locomotor
    28. Se permite conducerea mijloacelor de transport introduse în condiţiile menţionate la art.124 alin.(14) pct.1) din Codul fiscal nr.1163/1997, art.28 lit.z)  pct. 1 din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal şi pct.11 subpct.1) din nota la anexa nr.2 la aceeaşi lege, art.20 alin.(41) pct. 1) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000, doar de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau de către persoanele abilitate cu atribuții de însoţire/îngrijire a acestora, împuternicite cu acest drept în baza certificatului eliberat de către structura teritorială de asistență socială, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament.
    29. Conducerea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilităţi de către alte persoane decît cele menționate la pct. 28 pe perioada aflării acestora în posesia şi folosinţa persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor se sancționează și se aplică măsuri de înlăturare de la conducerea vehiculului, conform legislaţiei.
    [Capitolul VI introdus prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată  prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]

    anexa nr.3
    [Anexa nr3 modificată prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG86 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.112; în vigoare 15.02.19]