HGM1123/2006
ID intern unic:  317456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1123
din  28.09.2006
pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor
Publicat : 02.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 1211
    MODIFICAT
   
HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620
    HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313
    HG334 din 07.06.13, MO141-144/05.07.13 art.516
   
HG1069 din 12.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1184
   
HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
    HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834

   
NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului, cuvintele „subiect impozabil”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „subiectul impunerii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620
    Pe tot parcursul textului Regulamentului, sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „organ fiscal de stat”, „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, acronimele „IFPS”, „IFS” și cuvintele „IFS teritorial” – cu acronimul „SFS, iar acronimul „DGMC” – cu acronimul „DGACM” prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313
    Pe tot parcursul textului abrevierea „DACM” se substituie cu abrevierea „DGMC” prin HG334 din 07.06.13, MO141-144/05.07.13 art.516    Întru executarea prevederilor art.125 din Codul fiscal nr.1163-XIII din  24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind restituirea accizelor (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop

    Nr. 1123. Chişinău, 28 septembrie 2006.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123
din 28 septembrie 2006

REGULAMENTUL
rivind restituirea accizelor
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de restituire a accizelor conform prevederilor titlului IV al Codului fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000 şi ale Codului vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000.
    2. În prezentul Regulament sînt utilizate noţiunile definite în actele legislative menţionate în pct. 1.
II. Dreptul la restituirea accizelor
    3. Dreptul la restituirea accizelor intervine în situaţiile prevăzute de:
    a) art.124 alin.(6) din Codul fiscal – scoaterea de pe teritoriul vamal al produselor rezultate din prelucrare, în cazul achitării accizelor la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal de perfecţionare activă;
    b) art.124 alin.(9) din Codul fiscal:
scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    c) art.125 alin.(22) din Codul fiscal – livrarea mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210 pentru alimentarea aeronavelor;
    d) art.125 alin.(3) din Codul fiscal – exportul în mod independent sau în baza contractului de comision al mărfurilor supuse accizelor de producţie proprie, plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free, plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere;
    e) art.125 alin.(32) din Codul fiscal – exportul mărfurilor supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, efectuat de către subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, în mod independent sau în baza contractului de comision;
    f) art.125 alin.(7) din Codul fiscal – la procurarea de către agenţii economici a mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor.
   
[Pct.3 în redacția HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    [Pct.3 modificat prin HG1069 din 12.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1184]
    [Pct.3 modificat prin HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834]
    [Pct.4 abrogat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
III. Ordinea de solicitare a accizelor spre restituire şi acţiunile
Serviciul Fiscal de Stat la solicitările contribuabililor
    5. Restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, cu excepţia cazurilor prevăzute la capitolul V2 din prezentul Regulament, în urma verificării tematice sau totale, cu excepţia cazurilor în care subiectul impunerii care a depus cererea satisface condiţiile stabilite la pct. 72 din prezentul Regulament  prin decizia şefului (şefului adjunct) al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcția Generală Administrarea Contribuabililor Mari a SFS (în continuare – DGACM).
    
[Pct.5 modificat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    [Pct.5 modificat prin HG334 din 07.06.13, MO141-144/05.07.13 art.516]
    6. Subiecţii impunerii şi agenţii economici care deţin documentele ce confirmă dreptul la restituirea accizelor solicită restituirea accizelor prin cererea de restituire a accizelor de modelul stabilit în anexa la prezentul Regulament, care se depune la SFS de la locul de deservire. Subiecţii impunerii atribuiţi la categoria contribuabililor mari depun cererea la SFS (DGACM), cu excepţia cazurilor prevăzute la capitolul V2 din prezentul Regulament.
    [Pct.6 modificat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    7. Cererea privind restituirea accizelor, depusă la Serviciul Fiscal de Stat, este supusă examinării doar în cazul în care subiectul impunerii a prezentat la Serviciul Fiscal de Stat declaraţia privind accizele pentru perioada  fiscală corespunzătoare.
    SFS înregistrează cererea depusă de către subiectul impunerii cu data primirii acesteia. La efectuarea restituirii accizelor subiecţilor impunerii atribuiţi de SFS la categoria contribuabililor mari, acţiunile date se întreprind de SFS (DGACM).
    Executarea cererii se efectuează în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la Serviciul Fiscal de Stat, din care 30 de zile sînt destinate efectuării controlului fiscal şi adoptării deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art.216 alin.(8) din Codul fiscal, 7 zile – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat, iar celelalte 8 zile – pentru efectuarea restituirii efective.
   
[Pct.7 modificat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    [Pct.7 modificat prin HG334 din 07.06.13, MO141-144/05.07.13 art.516]
    [Pct.7 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
   
71. În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii privind restituirea accizelor, Serviciul Fiscal de Stat examinează şi decide asupra modului de realizare a restituirii, luînd în considerare cerinţele stipulate la pct.72 și 8  din prezentul Regulament.
    [Pct.71 modificat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    [Pct.71 introdus prin HG334 din 07.06.13, MO141-144/05.07.13 art.516]
    72 . În cazurile prevăzute în pct. 11, 12, 13 şi 141, cererea de restituire a accizelor este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea verificării tematice sau totale, dacă simultan se respectă următoarele cerinţe:
    a) subiectul impunerii îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;
    b)  subiectul impunerii a beneficiat de restituirea accizelor cel puţin de trei ori şi de la data ultimei restituiri a accizelor a trecut cel mult un an calendaristic;
    c) în cadrul ultimei verificări tematice sau totale privind restituirea accizelor suma impozitului spre restituire, confirmată de către Serviciul Fiscal de Stat, corespunde sumei solicitate de către plătitor conform cererii depuse;
    d) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de către Serviciul Fiscal de Stat, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate;
    e) în perioada ultimelor 6 luni pînă la data depunerii cererii nu s-au depistat cazuri de utilizare a timbrelor de acciz falsificate ori nevalabile.
    [Pct.72 introdus prin HG334 din 07.06.13, MO141-144/05.07.13 art.516]
    73. Sumele accizelor restituite subiecţilor impunerii, în modul stabilit la punctul 72 din prezentul Regulament, sînt supuse de către Serviciul Fiscal de Stat verificării tematice sau totale după expirarea termenului de 1 an după emiterea primei decizii de restituire fără control şi, ulterior, în termen de pînă la un an de la ultima verificare tematică sau totală privind restituirea accizelor.
    [Pct.73 introdus prin HG334 din 07.06.13, MO141-144/05.07.13 art.516]
    8. Restituirea accizelor, în cazurile prevăzute în 18, 201 şi 208 ale prezentului Regulament, se efectuează lunar (sau pentru cîteva perioade fiscale, dar nu mai mult de şase), în baza cererii, copiilor documentelor primare (facturilor fiscale, facturilor), copiilor documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget, depuse de solicitant în urma controlului cameral efectuat de către SFS (DGACM). Verificarea ulterioară a sumelor accizelor restituite se efectuează obligatoriu prin verificare tematică sau, în cazurile în care efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea verificării totale, în baza verificării totale, o dată în semestru. Dacă restituirea accizelor a fost solicitată pentru o perioadă anterioară ce depăşeşte şase perioade fiscale, atunci restituirea pentru perioada respectivă se efectuează numai prin verificare tematică sau, în cazurile în care efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea verificării totale, în baza verificării totale.
    [Pct.8 modificat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    [Pct.8 în redacţia HG334 din 07.06.13, MO141-144/05.07.13 art.516]
    [Pct.8 modificat prin HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834]
    9. Pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire, agentul economic depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat la care se deservește cererea de modelul stabilit în anexa nr. 1 la Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017, și decizia corespunzătoare privind restituirea accizelor. Agenții economici atribuiți la categoria contribuabililor mari depun cererea la SFS (DGACM).
    SFS examinează și transmite Trezoreriei de Stat materialele necesare pentru executarea restituirii sumelor accizelor.
    Accizele se restituie numai agentului economic care dispune de decizie de restituire a accizelor în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impunerii, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau în contul bancar al subiectului impunerii respectiv.
    Se interzice restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor, inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.
    Trezoreria de Stat primește documentele de plată cu privire la restituirea accizelor, le examinează și asigură executarea lor în termenul stabilit în pct.7 din prezentul Regulament.
   
[Pct.9 în redacţia HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.9 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    10. Copiile  documentelor ce confirmă dreptul la restituire, cusute în dosar special format, numerotate şi vizate de funcţionarii fiscali care au efectuat controlul, se prezintă ca anexă la actul de control. Documentele de restituire a sumelor accizelor după executare, cu copia deciziei de restituire, se arhivează la SFS (DGACM) la care se deserveşte subiectul impunerii.
    Copia contractului în baza căruia s-au efectuat livrări la export, anexat la materialele privind restituirea accizelor, va fi confirmat prin semnăturile colaboratorului fiscal şi a conducătorului agentului economic.
    [Pct.10 modificat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
IV. Determinarea accizelor spre restituire în cazul exportului
mărfurilor supuse accizelor efectuat în mod independent (inclusiv
în baza contractului de mandat) sau în baza contractului de comision
    11. Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumpărare, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la antrepozitar autorizat ce efectuează livrarea în baza contractului de vînzare-cumpărare, în cazul prezentării Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente şi/sau informaţii în termenele stabilite de SFS:
   
[Pct.11 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.11 modificat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor;
    [Pct.11 lit.b) abrogată prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    c) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul antrepozitarului autorizat a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, dacă decontările se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu antrepozitar autorizat se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.
   
[Pct.11 lit.c) modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.11 lit.c) modificată prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    12. Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la antrepozitar autorizat – mandant.
    [Pct.12 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.12 în redacția HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat - mandant trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente:
   
[Pct.12 alineat modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    a) contractul de mandat şi copia contractului între mandatar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele antrepozitarului autorizat - mandant;
   
[Pct.12 lit.a) modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.12 lit.b) abrogată prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    c) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul mandantului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandantului). În cazul în care decontările cu antrepozitarul autorizat - mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări;
   
[Pct.12 lit.c) modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.12 lit.c) modificată prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    d) în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandatarului:
    copiile documentelor de plată şi extraselor bancare care confirmă încasarea de facto pe contul mandatarului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura mandatarului. În cazul în care decontările cu mandatarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura mandatarului;
    documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului) care confirmă achitarea cu antrepozitarul autorizat - mandant, în cazul în care decontările cu el se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu antrepozitar autorizat - mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.
   
[Pct.12 lit.d) modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.12 lit.d) modificată prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    13.  Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la antrepozitar autorizat – comitent.
    [Pct.13 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.13 în redacția HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat - comitent trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente:
   
[Pct.13 alineat modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    a) contractul de comision şi copia contractului între comisionar şi  partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele antrepozitarului autorizat - comisionar;
   
[Pct.13 lit.a) modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.13 lit.b) abrogată prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    c) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări;
   
[Pct.13 lit.c) modificată prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    d) în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comisionarului:
    copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura comisionarului. În cazul în care decontările cu comisionarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura comisionarului;
    documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului) care confirmă achitarea cu comitentul, în cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.
   
[Pct.13 lit.d) modificată prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
   
131. În cazul în care subiectul impunerii beneficiază de scutire de accize la exportul mărfurilor supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, acesta urmează să dețină documentele prevăzute de pct. 11 sau, după caz, pct. 13 din prezentul Regulament.
    [Pct.131 introdus prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    14. Suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile expuse în pct. 11-13,141 ale prezentului Regulament, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.
   
[Pct.14 modificat prin HG1069 din 12.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1184]
    141. Suma accizului achitată anterior la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, livrate în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor de import cu filtru, şi/sau în zonele economice libere, se restituie antrepozitarului autorizat la prezentarea următoarelor documente:
    contractul de livrare a mărfurilor supuse accizelor;
    factura fiscală (cu aplicarea ştampilei Serviciului Vamal) pentru livrarea scutită de TVA cu drept de deducere, în care drept punct de destinaţie este indicată zona economică liberă sau magazinul duty-free;
    confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sau în magazinul duty-free;
    documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului) care confirmă achitarea accizelor.
    Pentru livrările în zona economică liberă se mai prezintă:
    copia certificatului rezidentului zonei economice libere, căruia îi este efectuată livrarea;
    copia declaraţiei vamale despre introducerea de către rezidentul zonei a mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.
    [Pct.141 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.141 modificat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    [Pct.141 în redacţia HG1069 din 12.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1184]
    [Pct.141 introdus prin HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834]
   
142. Pentru a obține restituirea accizelor achitate pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova destinate exportului, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize şi exportă în mod independent sau în baza contractului de comision prezintă Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente justificative:
    [Pct.142 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export al mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, comitentul prezintă Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;
    [Pct.142 lit.a) modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă achitarea de facto către furnizor de pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize (comitentul) a sumei rezultate din procurarea mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto, pe contul subiectului care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize a sumei rezultate din vînzarea către partenerul străin a mărfurilor supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) factura fiscală aferentă procurării mărfurilor supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, expediate (transportate) pentru export, cu specificarea sumei accizei.
    [Pct.142 introdus prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    15. La efectuarea controalelor fiscale privind restituirea accizelor, se verifică în mod obligatoriu achitarea de facto a accizelor la buget pentru mărfurile supuse accizelor utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate pînă la primul furnizor, folosind datele din baza informaţională a SFS şi alte metode de verificare prevăzute de legislaţie, inclusiv verificarea  prin contrapunere.
   În cazul în care se stabilește că documentele privind achitarea accizelor indicate şi anexate la factura fiscală eliberată pentru livrarea mărfurilor supuse accizelor (pct. 11 subpct. 5) și 19) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 118 din 28 august 2017), nu se referă la mărfurile supuse accizelor pentru care se solicită restituirea, aceste sume nu se vor include în calcul pentru determinarea sumei accizelor spre restituire.
   
[Pct.15 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.15 modificat prin HG334 din 07.06.13, MO141-144/05.07.13 art.516]
V. DETERMINAREA SUMEI ACCIZELOR SPRE
RESTITUIRE ÎN CAZUL LIVRĂRII MĂRFURILOR DE LA
POZIȚIILE TARIFARE 271012310, 271012700 ȘI 271019210
PENTRU ALIMENTAREA AERONAVELOR

    [Capitolul V titlul în redacția HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    [Pct.16 abrogat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    [Pct.17 abrogat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    18. De dreptul la restituirea sumelor accizelor achitate la importul mărfurilor supuse accizelor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210 beneficiază agenții economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecți ai impunerii cu accize, care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor civile (atît a navelor ce aparțin companiilor aeriene autohtone sau străine, cît și a celor proprii).
    [Pct.18 în redacția HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    19. Pentru a beneficia de restituirea sumelor accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct.18 ale prezentului Regulament prezintă SFS de la locul de deservire (DGACM) cererea, la care se anexează copiile documentelor primare (facturile fiscale) şi copiile documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget.
   
[Pct.19 modificat prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    [Pct.19 modificat prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
    20. Sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazul prevăzut la pct.18 al prezentului Regulament constituie sumele accizelor achitate la buget pentru importul mărfurilor supuse accizelor în limita cantității acestor mărfuri livrate pentru alimentarea aeronavelor în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea.
    [Pct.20 în redacția HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
V1. Restituirea accizelor achitate la introducerea pe
teritoriul
vamal al Republicii Moldova a mărfurilor
străine supuse accizelor

    201. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import în cazul scoaterii acestor mărfuri de pe teritoriul vamal, plasarea lor sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasarea lor sub destinaţia vamală zonă liberă.
    202. Pentru a beneficia de restituirea accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct. 201 al prezentului Regulament prezintă
Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire (DGACM) o cerere, la care se anexează următoarele documente ce confirmă dreptul la restituirea accizelor:
    a) originalul declaraţiei vamale de import;
    b) originalul declaraţiei vamale de export sau de plasare sub destinaţia vamală magazin duty-free, sau de plasare sub destinaţia vamală zonă liberă;
    c) copia facturii internaţionale de expediţie (invoice), cu menţiunile respective ale organelor vamale ce confirmă importul mărfurilor accizate în cantităţile suficiente exportului şi în unităţi de măsură identice celor stipulate în declaraţia vamală de export sau de plasare sub destinaţia vamală magazin duty-free, sau de plasare sub destinaţia vamală zonă liberă;
    d) copiile documentelor de plată şi ale extraselor bancare care confirmă achitarea accizelor;
   e) confirmarea în scris a Serviciului Vamal privind efectuarea operaţiunilor de import, export, plasare sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasare sub destinaţia vamală zonă liberă, declarate în vamă, suma TVA aferentă acestor operaţiuni achitată la buget şi pasibilă restituirii.
    Restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se efectuează numai dacă scoaterea lor (a mărfurilor importate) de pe teritoriul vamal, plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă, este efectuată de aceeaşi persoană care a importat această marfă.
    203. Suma accizelor pasibilă restituirii în condiţiile menţionate în pct. 201 al prezentului Regulament se determină reieşind din sumele accizelor achitate la importul mărfurilor străine, în limita cantităţii acestor mărfuri scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau plasate sub destinaţia vamală magazin duty-free, sau plasate sub destinaţia vamală zonă liberă.
    [Capitolul V1 introdus prin HG788 din 18.07.07, MO107-111/27.07.07 art.834]
V2. RESTITUIREA ACCIZELOR ACHITATE LA INTRODUCEREA
MĂRFURILOR STRĂINE SUPUSE ACCIZELOR PE TERITORIUL
VAMAL ŞI PLASAREA ACESTORA ÎN REGIM VAMAL DE
PERFECŢIONARE ACTIVĂ CU SCOATEREA DE PE TERITORIUL
 VAMAL AL PRODUSELOR REZULTATE DIN PRELUCRARE
    204. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă în cazul scoaterii produselor rezultate din prelucrare de pe teritoriul vamal.
    205. Suma accizelor pasibilă restituirii în condiţiile menţionate în pct.204 al prezentului Regulament se determină reieşind din sumele accizelor achitate la introducerea mărfurilor străine, în limita cantităţii acestor mărfuri încorporate în produsele compensatoare scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova luînd în considerare şi rata de randament aprobată de organul vamal.
    206. Restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă se efectuează numai dacă scoaterea produselor compensatoare în componenţa cărora au fost încorporate mărfurile respective este efectuată de aceeaşi persoană care a introdus această marfă.
    [Capitolul V2 introdus prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
V3. RESTITUIREA ACCIZELOR LA PROCURAREA DE CĂTRE
AGENŢII ECONOMICI A MĂRFURILOR DE LA POZIŢIILE
TARIFARE 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100,
 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000,
290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000,
290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800,

UTILIZATE ÎN CALITATE DE MATERIE PRIMĂ PENTRU
 PRELUCRAREA ŞI/SAU FABRICAREA MĂRFURILOR
 CARE NU SÎNT SUPUSE ACCIZELOR

    207. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate iniţial în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea agentului economic, la contul bancar al agentului economic respectiv, la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110-271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, în cazul în care utilizează mărfurile menţionate în calitate de materie pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor.
    208. Dacă mărfurile atribuite la poziţiile tarifare menţionate în pct.207 sînt utilizate în calitate de materie primă pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor, sumele accizelor achitate la procurarea acestora se trec în cont conform mecanismului stabilit în art.125 alin.(7) din Codul fiscal.
    209. Pentru a beneficia de restituirea sumelor accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct.207 al prezentului Regulament prezintă subdiviziunii teritoriale SFS cererea, la care se anexează copiile documentelor primare (facturile fiscale/facturile) şi copiile documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget.
    2010. Sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazurile prevăzute la pct. 207 al prezentului Regulament se determină în modul următor:
    a) se determină sumele accizelor achitate la buget pentru mărfurile supuse accizelor (inclusiv la import), în limita cantităţii materiei prime utilizate la producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor, livrate (comercializate) în perioadă fiscală pentru care se solicită restituirea;
    b) din suma accizelor, în limitele restanţelor contribuabilului faţă de bugetul public naţional, în baza cererii conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, la cererea contribuabilului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017, depusă de contribuabil, se efectuează stingerea acestor restanţe faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiunilor fiscale administrate de organele vamale;
    [Pct.2010 lit.b) modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]
    с) suma accizelor care poate fi transferată la contul bancar al agentului economic se determină ca diferenţa dintre suma accizelor stabilită la lit.a) şi cea trecută în contul stingerii restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe.
    [Capitolul V3 introdus prin HG234 din 18.04.17, MO128-132/21.04.17 art.313]
VI. Dispoziţii finale
    21. Contestarea deciziilor de restituire adoptate se efectuează de către contribuabili în baza prevederilor art. 267-274 din Codul fiscal şi art. 14-18 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XV din 10 februarie 2000.

    anexa
    [Anexa modificată prin HG569 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.620]