HGA246/1996
ID intern unic:  295999
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 246
din  03.05.1996
despre aprobarea Regulamentului cu
privire la atribuirea terenurilor
Publicat : 11.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 35-37     art Nr : 268

      Notă:
   
În textul hotărîrii şi al Regulamentului sintagmele "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie", "Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică", Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător", "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor", "Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice", se substituie, respectiv, prin sintagmele "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru" "Serviciul Standardizare şi Metrologie", "organele teritoriale ale organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător", "Agenţia pentru Dezvoltare Regională", "Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM", iar cuvintele "judeţ", "judeţean", "departamente" se substituie, respectiv, prin cuvintele "raion", "raional", "alte autorităţi administrative centrale" (la cazul respectiv) HG484 din 11.05.06, МО75-78/19.05.06 art.529.
În tot textul Regulamnetului sintagma "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" se substituie prin sintagma "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie", iar cuvintele "raion", "raional" se substituie, respectiv, prin cuvintele "judeţ",  "judeţean" conform HG982/26.10.99, MO124/11.11.99

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor (se anexează).
2. Se stabileşte că Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie:
sistematizează propunerile organelor administraţiei publice locale referitoare la atribuirea terenurilor, ce ţin de competenţa Guvernului, şi înaintează Guvernului în modul stabilit propunerile respective;
Pentru deservirea pe teren a populaţiei, banca de informaţii "Cadastru", în termen de un an, va crea filialele sale în toate raioanele şi municipiile republicii pe lîngă serviciile raionale şi municipale pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare  şi reformei funciare.
[Pct.2 modificat prin HG982 din 26.10.99]
[Ultimul alin. introdus prin HG789 din 18.08.97]
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 58 din 31 ianuarie 1994 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor"  (Monitor, 1994, nr.1, art. 31) şi Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 242 din 2 iulie 1974 "Despre aprobarea  Regulamentului cu privire la terenurile oraşelor şi localităţilor de  tip orăşenesc ale R.S.S. Moldoveneşti" (Veştile R.S.S.M., 1974,nr.7, art. 95).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Andrei SANGHELI

Chişinău, 3 mai 1996.
Nr. 246.

 

R E G U L A M E N T
cu privire la atribuirea terenurilor
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul  Regulament  este  elaborat în  conformitate  cu  Codul Funciar,  Legea "Privind reglementarea de stat a regimului  proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar".
Prezentul Regulament determină:
modul de atribuire a terenurilor proprietate publică în alte scopuri decît cel agricol;
procedura retragerii terenurilor de la deţinătorii de teren cu drept de folosinţă.
[Pct.1 modificat prin HG982 din 26.10.99]
2. Atribuirea  terenurilor  prevede transmiterea  terenurilor proprietate publică în proprietatea, posesiunea şi folosinţa persoanelor fizice şi juridice în drept, inclusiv transmiterea acestora în arendă.
Dreptul de folosire  provizorie  a terenurilor este legalizat  prin contractul de arendă.
Deţinătorilor  de teren care nu dispun de actele  de proprietate respective li se  confirmă  drepturile  de  proprietate,  posesiune, folosinţă  în conformitate cu hotărîrea organului corespunzător  privind aprobarea cadastrului  funciar  anual,  cu  perfectarea  ulterioară  a documentelor  de autentificare a dreptului asupra terenurilor, exceptînd cazurile:
a) acaparării samavolnice a terenurilor;
b) folosirii în comun a terenurilor de stat.
În asemenea cazuri  organul administraţiei publice locale adoptă  o decizie specială care reglementează relaţiile funciare.
Nu  se admite  atribuirea terenurilor - proprietate publică, în baza contractului  de  arendă,  pentru  construcţii  capitale  care  comportă compensarea pierderilor sectorului agricol.
[Pct.2 modificat prin HG982 din 26.10.99]
[Pct.2 modificat prin HG789 din 18.08.97]
3. Atribuirea terenurilor se înfăptuieşte în baza proiectelor şi schemelor de organizare a teritoriului şi documentelor de urbanistică.
4. Conţinutul  lucrărilor  de realizare a proiectelor pe teren,  de perfectare  şi  eliberare  a  documentelor  ce  autentifică  drepturile deţinătorilor asupra terenurilor este expus în instrucţiunile respective aprobate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie.
[Pct.5-19 excluse prin HG982 din 26.10.99 celelelate renumerotate]
[Pct.5 modificat prin HG789 din 18.08.97]
[Pct.6 modificat prin HG789 din 18.08.97]
[Pct.19 modificat prin HG789 din 18.08.97]
II. Atribuirea terenurilor în alte
scopuri decît cele agricole
A) Condiţiile selectării sectoarelor
5.  Persoanelor  juridice şi fizice li se atribuie terenuri  pentru desfăşurarea activităţii de producţie conform destinaţiei.
Pentru construcţia de  întreprinderi  industriale,obiective  ale gospodăriei de locuinţe şi deservire comunală, căi ferate şi autostrăzi, linii  de transportare a energiei electrice, conducte magistrale, precum şi  în alte scopuri decît cele agricole şi silvice se atribuie  terenuri calificate,  în baza materialelor cadastrului funciar general, ca  fiind nepotrivite  pentru  agricultură,sau  terenuri agricole cu  un  grad  de fertilitate  scăzut,precum  şi  terenuri  neîmpădurite  sau  ocupate  cu tufişuri şi plantaţii forestiere de valoare redusă.
Se interzice atribuirea  terenurilor cu dreptul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60 puncte, terenurilor irigate, precum şi a  terenurilor  ocupate  cu parcuri  naţionale,  rezervaţii,  monumente, complexe  arheologice  şi  istorice în scopuri străine  agriculturii  şi silviculturii.
Aceste terenuri  pot  fi atribuite  în  folosinţă  în cazuri excepţionale:  construcţiei  şi reconstrucţiei autodrumurilor şi  căilor ferate, liniilor de telecomunicaţii şi transportare a energiei electrice conductelor   magistrale,  precum  şi  pentru  amplasarea  instalaţiilor tehnice în localităţi.
6. În  cazul  necesităţii atribuirii unui lot suplimentar de  pămînt pentru  obiectivele  în  funcţiune, înainte de selectarea  acestui  lot, comisia efectuează cercetarea detaliată a terenurilor atribuite anterior în  vederea  folosirii  lor  conform destinaţiei,  precum  şi  a  stării lucrărilor de restabilire a terenurilor utilizate.
Atribuirea suplimentară a terenurilor pentru extragerea zăcămintelor subterane prin metodă deschisă se face numai după readucerea terenurilor atribuite   anterior  în  stare  bună  pentru  a  fi  folosite   conform destinaţiei prevăzute în proiectul de restabilire.
7. Se interzice   atribuirea  repetată  a  terenurilor  persoanelor juridice şi fizice, care nu au reparat prejudiciul adus deţinătorilor de terenuri  şi  costul  pierderilor producţiei  agricole  după  atribuirea iniţială,  în  valorile  menţionate în  deciziile  organelor  respective privind  atribuirea terenurilor şi nu au îndeplinit condiţiile prevăzute în alineatul doi al punctului 20 din prezentul Regulament.
8. În cazul   amplasării  obiectelor  pe  terenuri  fertile  şi  al necesităţii sistematizării  lor  pe verticală  persoanele  juridice  şi fizice,  cărora  li  s-au atribuit terenuri agricole  şi  silvice,  sînt obligate  să decoperteze stratul de sol fertil de pe întregul şantier de construcţie  şi  să-l  transporte în locurile  indicate  în  materialele referitoare la atribuirea terenurilor.
9. Construcţia  liniilor de transportare a energiei  electrice  cu tensiunea  sub 35 kw şi a liniilor de telecomunicaţii şi  radiotranslare se efectuează în lungul drumurilor, pe teritoriul terenurilor nefolosite în agricultură şi pe păşuni cu productivitate redusă, în conformitate cu normele  şi  regulile de construcţie, fără retragerea terenurilor de  la deţinătoriilor. Amplasarea liniilor menţionate trebuie să fie coordonată cu deţinătorii de terenuri respectivi, primăriile comunelor  (satelor), oraşelor, precum şi cu serviciile de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii   funciare,   arhitectural,  ecologic,  antiincendiar   ale raionului, municipiului.
10. La atribuirea terenurilor în alte scopuri decît cele agricole se întocmesc  materialele  referitoare la atribuirea terenurilor pentru  un obiect,  indiferent  de numărul deţinătorilor, din terenurile cărora  se repartizează loturi.
11. Întocmirea materialelor referitoare la atribuirea terenurilor în alte  scopuri  decît cele agricole, ce ţin de competenţa Guvernului,  se efectuează  de către  Institutul de  Proiectări  pentru  Organizarea Teritoriului;   în  celelalte  cazuri  -  de  către  serviciile   pentru reglementarea   regimului    proprietăţii   funciare   ale    organelor administraţiei publice locale.
Lucrările se înfăptuiesc din contul mijloacelor clienţilor.
12. Selectarea terenurilor pentru construcţia blocurilor locative şi obiectelor de menire socială se efectuează conform articolului 12 din Codul  Funciar  în  procesul  formării fondului de rezervă  (pînă  la  5 procente) pentru necesităţile sociale.
13. În conformitate  cu articolul 15 al Codului Funciar  atribuirea terenurilor  în  alte scopuri decît cele agricole se efectuează în  două etape:
     coordonarea în prealabil a amplasării obiectului;
     atribuirea terenurilor.
B) Modul de amplasare a obiectului
14. Persoanele  juridice şi  fizice  interesate în atribuirea terenurilor  în alte scopuri decît cele agricole  înaintează  organelor administraţiei  publice locale cereri privind coordonarea preliminară  a amplasării  obiectului, indicînd suprafaţa preliminară a lotului,  locul unde   doresc   să  amplaseze  obiectul,  caracteristica  lui   tehnică, necesitatea  asigurării  cu reţele tehnice, posibilitatea cooperării  cu alte întreprinderi.
La cerere se anexează următoarele documente:
planul-schiţă al terenului solicitat;
schiţa planului general, proiectul-model sau analogul lui, schemele traseelor  drumurilor  auto şi ale liniilor de transportare  a  energiei electrice etc.
În caz de repartizare a terenurilor pentru extragerea zăcămintelor subterane se anexează suplimentar avizul Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM" şi al organele teritoriale ale organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător privind disponibilul rezervelor  de  zăcăminte subterane şi oportunitatea extragerii  lor,  precum  şi  actul   de transmitere a zăcămintelor la balanţa întreprinderii.
Permisiunea pentru executarea lucrărilor de exploatare a zăcămintelor subterane se eliberează persoanelor juridice şi fizice pentru întregul  bazin,  cu  condiţia distanţării  bordurilor  pentru recultivarea ulterioară a carierelor.
15. Organele administraţiei publice locale examinează, în termen de 10   zile,  cererile  persoanelor  juridice  şi  fizice  şi,  în cazul soluţionării pozitive  a  chestiunii,  le comunică  în  scris  despre necesitatea pregătirii materialelor coordonării preliminare a amplasării obiectului.
Pentru toate obiectele, indiferent  de  competenţa   cui  ţine atribuirea terenului, comisia pentru selectarea terenului este numită de organul executiv raional (municipal).
Din componenţa comisiei fac parte:
preşedintele  comisiei - primarul (viceprimarul) comunei,  satului, oraşului, municipiului;
membrii comisiei   -   reprezentanţi  ai  părţilor  interesate   şi serviciilor  competente  (pentru  reglementarea  regimului  proprietăţii funciare,  urbanism  şi  arhitectură, protecţia mediului), ai organelor de supraveghere sanitară, veterinară şi antiincendiară, Institutului de Proiectări pentru  Organizarea  Teritoriului, organizaţii  de  proiectări,   care efectuează proiectarea  obiectului, organizaţiilor  care  îndeplinesc funcţii  zonale ale institutelor "Urbanproiect" şi  "Industrialproiect", persoane  juridice şi fizice interesate în atribuirea terenului,  precum şi  deţinătorii de terenuri, din folosinţa, posesia proprietatea  cărora se solicită terenurile.
[Pct.15 al.5 modificat prin HG484/11.05.06, MO75-78/19.05.06 art.529]
[Pct.15 al.5 modificat prin HG484/11.05.06, MO75-78/19.05.06 art.529]

În cazurile selectării  terenurilor în zona suburbană Chişinău,  în componenţa comisiei  se  includ  şi  reprezentanţi  ai  institutului "Chişinăuproiect".
În caz de necesitate,  în componenţa  comisiei  pot  fi incluşi reprezentanţi ai altor autorităţi administrative centrale interesate.
Persoanele împuternicite  pentru a participa la activitatea comisiei în  vederea  selectării locului amplasării obiectului se  confirmă  prin procura părţilor, serviciilor şi alte autorităţi administrative centrale interesate.
Comisia menţionată  va  executa  lucrările  privind  selectarea terenului în termen de cel mult 10 zile din momentul instituirii.
16. Călăuzindu-se de  Schema generală a folosirii resurselor funciare ale Republicii Moldova, schemele raionale de reglementare a regimului proprietăţii funciare, proiectele organizării teritoriilor gospodăriilor, materialelor explorărilor geologice şi pedologice, bonitatea  solurilor,evaluarea  economică  a  terenurilor,   schemele (proiectele) sistematizării  raionale,  proiectele  sistematizării  şi construcţiei  localităţilor  şi de alte materiale,  care  caracterizează locul amplasării obiectului, comisia:
studiază şi controlează  posibilitatea  atribuirii  terenurlui  din fondul  de  rezervă  al statului, din cele nedestinate  sau  nepotrivite agriculturii,  iar în lipsa acestora din terenurile agricole de cea  mai proastă  calitate sau din cele ale fondului silvic de stat, neîmpădurite sau ocupate cu tufari şi plantaţii de valoare redusă;
ţine cont de  posibilitatea păstrării maxime a terenurilor agricole şi silvice productive valoroase şi organizării existente a teritoriului, prevenirii  proceselor negative care cauzează degradarea terenurilor  şi poluarea  mediului înconjurător,precum şi a celei mai raţionale folosiri a  investiţiilor capitale ce urmează a fi cheltuite pentru valorificarea şi ameliorarea terenurilor.
Amplasarea pe  terenuri agricole şi silvice a obiectelor industriale şi  a  liniilor  de comunicaţii trebuie să se facă astfel ca  să  nu  se creeze incomodităţi la folosirea terenurilor rămase.
17. La amplasarea obiectului  se aleg  variantele  posibile  ale loturilor de pămînt, hotarele cărora se notează pe o copie a planului de folosinţă  funciară  al  gospodăriei respective,se  determină  suprafaţa totală  a  loturilor  şi componenţa lor după  categoriile  de  terenuri, pentru fiecare variantă aparte.
Pe copia planului   folosinţei  funciare  se  notează  şi  hotarele tuturor  sectoarelor  de pămînt repartizate anterior în  modul  stabilit pentru construcţia obiectelor.
18. Rezultatele  activităţii  comisiei privind  selectarea  locului amplasării obiectului sînt inserate într-un act în care se indică:
componenţa comisiei;
caracteristica loturilor de pămînt conform variantelor categoriilor de terenuri examinate, indicîndu-se productivitatea terenurilor după fertilitatea  naturală, valoarea  pierderilor presupuse de producţie agricolă,  volumul stratului de sol fertil ce urmează a fi decopertat şi transportat de pe şantierele de construcţie;
disponibilul  de  fonduri fixe (clădiri,  construcţii,  instalaţii, canale  de irigare şi desecare, plantaţii de culturi multianuale şi alte obiecte),  valoarea  lor de bilanţ şi sumele aproximative ale  pagubelor deţinătorilor de terenuri;
avizul comisiei  privind  varianta optimă şi condiţiile  amplasării obiectului.
Actul privind  selectarea terenului pentru amplasarea obiectului şi copia  planului cadastral  funciar se semnează de  către  toţi  membrii comisiei  şi  se  legalizează prin semnătura şi  ştampila  preşedintelui comisiei.
În caz de divergenţe între  membrii  comisiei,  în  act  se  face menţiunea respectivă, bine argumentată.
Actul privind  selectarea terenului pentru amplasarea obiectului se întocmeşte conform modelului stabilit.
19. Materialele referitoare la coordonarea preliminară a amplasării obiectului se întocmesc în patru exemplare şi trebuie să conţină:
materialele enumerate în capitolul IV al prezentului Regulament;
actul privind selectarea terenului pentru amplasarea obiectului;
copia planului cadastral funciar;
concluzia conducerii (direcţiei) gospodăriei agricole (deţinătorului de terenuri de stat) despre posibilitatea şi  condiţiile de atribuire ulterioară a sectorului de pămînt;
acordul în scris  al  deţinătorului  individual al  terenurilor  de stat;
avizul pedologic asupra terenurilor ce urmează a fi retrase;
memoriul explicativ.
[Pct.19 (34) modificat prin HG982 din 26.10.99]
20. Materialele  coordonării preliminare a amplasării obiectului se prezintă de către persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenurilor spre examinare organelor administraţiei publice locale.
Organul administraţiei  publice locale examinează, în termen de  10 zile,materialele  şi eliberează permisiunea pentru executarea lucrărilor de  proiectare  a obiectelor,  ce ţin de  competenţa  lor,  iar pentru celelalte - avizul privind amplasarea obiectului.
După examinarea   materialelor  de  către  organele  administraţiei publice  locale, persoanele juridice şi fizice, interesate în  atribuirea terenurilor,  în  termen de 10 zile, coordonează chestiunea  în  vederea selectării  celui  mai  convenabil lot cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale instituţiile şi organizaţiile,interesele cărora sînt atinse în urma retragerii  proiectate  a terenurilor, Agenţia pentru Dezvoltare Regională, iar în caz de necesitate - cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi cu Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM",care  prezintă  avizele  sale privind  coordonarea  amplasării obiectului.
Avizarea de către   instituţiile  sus-menţionate  a   materialelor prezentate se înfăptuieşte fără plată.
21. În cazul  cînd  atribuirea  terenurilor  ţine  de competenţa Guvernului,  persoanele  juridice  şi fizice  interesate  în  atribuirea terenurilor  prezintă  materialele  cu avizul  organelor  administraţiei publice  locale  spre  examinare Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,  Serviciul Standardizare şi Metrologie.
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie examinează în  termen de 10 zile, materialele şi împreună cu avizul său le prezintă spre examinare Guvernului.
22. Guvernul   examinează  materialele  coordonării  preliminare  a locului amplasării obiectului, prezentate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie, şi eliberează persoanelor  juridice  şi fizice interesate în atribuirea terenului permisiune a pentru executarea  lucrărilor de proiectare.
23. Permisiunea  de  proiectare  nu  serveşte  drept  temei  pentru executarea lucrărilor de construcţie a obiectului.
[Pct.23 (38) modificat prin HG982 din 26.10.99]
24. Coordonarea  preliminară a amplasării obiectului este  valabilă în decurs de doi ani din momentul eliberării permisiunii de proiectare.
În cazuri excepţionale, la solicitările argumentate ale organelor, care au eliberat permisiunea de  proiectare,termenul valabilităţii coordonării preliminare poate fi prelungit, însă cu cel mult doi ani.
          II. Modul de pregătire şi întocmire a materialelor
privind atribuirea terenurilor
25. Hotărîrea privind atribuirea terenurilor se adoptă de Guvern şi de  organele administraţiei publice locale, în limitele competenţei lor, după  aprobarea  proiectului de construcţie a obiectului (exploatare  şi recultivare  a  carierei),  conform comenzilor persoanelor  juridice  şi fizice interesate.
Copia comenzii  (în  patru  exemplare) se prezintă  concomitent  şi Institutului  de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului. La copie se anexează:
materialele coordonării preliminare a locului amplasării obiectului;
permisiunea de executare a lucrărilor de proiectare;
copia planului  general  aprobat al obiectului cu toate  edificiile suplimentare  aferente,  desenele  de trasare  şi  graficele  retragerii terenurilor, precum şi planul calendaristic al exploatării carierei;
extrasul din   decizia   organului   respectiv   privind   aprobarea documentaţiei de proiect;
informaţia privind  volumul de finanţare şi termenele de construcţie a obiectului;
scrisoarea de  garanţie (adeverinţa) privind decopertarea selectivă (pe  straturi) a stratului de sol fertil de pe şantierul de construcţie, transportarea şi depozitarea lui;
licenţa şi hotărîrea  organului respectiv referitoare la atribuirea terenurilor şi extragerea zăcămintelor subterane;
proiectul de  recultivare a terenurilor coordonat cu  Agenţia pentru Dezvoltare Regională, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,  Serviciul Standardizare şi Metrologie  în cazul cînd  terenurile se retrag pentru extragerea  zăcămintelor  subterane  prin metoda deschisă  sau  are  loc construcţia ce cauzează deteriorarea învelişului de sol;
desenul la scara  respectivă,cu indicarea terenului ce urmează a fi retras  şi perimetrul stratificării zăcămintelor minerale,legalizat prin semnăturile şi peceţile Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM"  privind  disponibilul de zăcăminte şi ale organelor  de  stat pentru  supravegherea tehnică asupra exploatărilor miniere care confirmă acordul  pentru construcţia obiectului,în cazul cînd el este amplasat în zona stratificării lor;
informaţia referitoare  la  bunul  imobil de  la  organul  cadastral teritorial.
[Pct.25 (40) modificat prin HG982 din 26.10.99]
26. În baza datelor   iniţiale  primite  se  întocmeşte  proiectul retragerii  terenului  pe  copia  de  pe  planul  cadastral  funciar  al deţinătorilor  de  terenuri  la scara respectivă şi  actul  comisiei  de evaluare  (actul  cercetării  tehnice a  suprafeţelor  silvice)  privind determinarea  pagubelor, pierderilor producţiei agricole şi silvice şi a volumelor  de lucrări pentru decopertarea, transportarea şi  depozitarea stratului de sol fertil.
Pe copia planului cadastral funciar se indică terenurile, cîmpurile asolamentelor,  tarlalele  plantaţiilor  de  culturi  multianuale,  alte elemente,  precum şi lotul de pămînt ce urmează a fi retras,indicîndu-se dimensiunile  liniare pe perimetru şi măsurile de reparare a  obiectului către  locul concret, explicaţia privind terenurile agricole de pe lotul ce  urmează a fi retras, precum şi locul pentru depozitarea stratului de sol  fertil  decopertat  de  pe şantierele de  construcţie  (în  caz  de necesitate)  şi  locurile unde se preconizează să se  efectueze  lucrări privind   valorificarea   terenurilor  noi,ameliorarea  radicală sau acoperirea  cu  un  strat  de sol fertil a  terenurilor agricole cu productivitate redusă.
Actul comisiei  de evaluare şi proiectul retragerii terenurilor sînt legalizate  cu  semnăturile  şi ştampilele  tuturor  membrilor  comisiei pentru atribuirea terenurilor, în următoarea componenţă:
preşedintele comisiei;
membrii comisiei - reprezentanţii serviciilor de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi de arhitectură, Institutului  de Proiectări  pentru  Organizarea  Teritoriului, deţinători  de  terenuri, persoanele  juridice şi fizice interesate în atribuirea terenului şi  ai Inspectoratului ecologic de stat.
27. Materialele   de  atribuire  a  terenurilor  se  prezintă  spre examinare deţinătorilor de terenuri.
În extrasul din  procesul-verbal al adunării generale a colectivului (împuterniciţilor) trebuie să fie indicat:
1) numărul procesului-verbal şi data desfăşurării adunării generale;
2) numărul membrilor  (împuterniciţilor) colectivului deţinătorilor de terenuri, prezenţi la adunare, din efectivul total;
3) cui şi în ce scop se atribuie terenul;
4) suprafaţa  totală a terenului cu descifrarea ei pe categorii  de folosire;
5) costul pagubelor,  ce  urmează  a fi reparate  deţinătorilor  de terenuri.
În concluzia conducerii  (direcţiei) gospodăriei agricole (deţinătorului  de teren de stat) se indică datele prevăzute în utlimele trei subpuncte ale prezentului punct.
[Pct.27 (42) modificat prin HG982 din 26.10.99]
28. Dosarul funciar privind atribuirea terenurilor se întocmeşte în patru exemplare şi trebuie să conţină:
documentele enumerate  în  punctele  40, 41 şi 42  ale  prezentului Regulament;
memoriul explicativ.
29. În caz că  în  urma  elaborării proiectului  terenul  coordonat anterior,  din cauze nemotivate, s-a strămutat ori s-a majorat suprafaţa pentru obiect, atunci persoanele juridice şi  fizice interesate în atribuirea terenului  coordonează  materialele  cu ministerele  şi alte autorităţi administrative centrale interesate, precum şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională.
Termenul coordonării se stabileşte pe o durată de pînă la 10 zile.
30. Persoanele juridice  şi  fizice  interesate  în   atribuirea terenurilor  prezintă  materialele  coordonate în  modul  stabilit  spre examinare organelor administraţiei publice locale.
Organele administraţiei publice locale examinează, în limitele competenţei lor, în termen de 15 zile, materialele prezentate şi adoptă decizia privind atribuirea terenurilor.
31. În cazul cînd soluţionarea problemei privind   atribuirea terenurilor  ţine de competenţa Guvernului,persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenurilor prezintă materialele cu  decizia organelor   administraţiei   publice   locale  şi   acordurile  tuturor altor autorităţi administrative centrale  spre  examinare  Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,  Serviciul Standardizare şi Metrologie.
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie examinează, în  termen de 10 zile, materialele şi împreună cu avizul său le prezintă spre examinare Guvernului.
32. Guvernul  adoptă,  în baza materialelor  prezentate,  hotărîrea privind atribuirea terenurilor.
[Cap.VI exclus prin HG982 din 26.10.99]