HGA246/1996
ID intern unic:  295999
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 246
din  03.05.1996
despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor
Publicat : 11.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 35-37     art Nr : 268

      NOTĂ:
   
În textul hotărîrii şi al Regulamentului sintagmele "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie", "Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică", Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător", "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor", "Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice", se substituie, respectiv, prin sintagmele "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru" "Serviciul Standardizare şi Metrologie", "organele teritoriale ale organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător", "Agenţia pentru Dezvoltare Regională", "Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM", iar cuvintele "judeţ", "judeţean", "departamente" se substituie, respectiv, prin cuvintele "raion", "raional", "alte autorităţi administrative centrale" (la cazul respectiv) HG484 din 11.05.06, МО75-78/19.05.06 art.529.
În tot textul Regulamnetului sintagma "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei" se substituie prin sintagma "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie", iar cuvintele "raion", "raional" se substituie, respectiv, prin cuvintele "judeţ",  "judeţean" conform HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor (se anexează).
    2. Se stabileşte că Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie:
sistematizează propunerile organelor administraţiei publice locale referitoare la atribuirea terenurilor, ce ţin de competenţa Guvernului, şi înaintează Guvernului în modul stabilit propunerile respective;
     Pentru deservirea pe teren a populaţiei, banca de informaţii "Cadastru", în termen de un an, va crea filialele sale în toate raioanele şi municipiile republicii pe lîngă serviciile raionale şi municipale pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi reformei funciare.
    [Pct.2 modificat prin HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073]
    [Pct.2 modificat prin HG
789 din 18.08.97, MO72-73/06.11.97 art.723]
   
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.58 din 31 ianuarie 1994 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor" (Monitor, 1994, nr.1, art. 31) şi Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 242 din 2 iulie 1974 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la terenurile oraşelor şi localităţilor de tip orăşenesc ale R.S.S. Moldoveneşti" (Veştile R.S.S.M., 1974,nr.7, art. 95).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI

    Chişinău, 3 mai 1996.
    Nr. 246.R E G U L A M E N T
cu privire la atribuirea terenurilor
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Codul Funciar, Legea "Privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar".
    Prezentul Regulament determină:
    modul de atribuire a terenurilor proprietate publică în alte scopuri decît cel agricol;
    procedura retragerii terenurilor de la deţinătorii de teren cu drept de folosinţă.
    [Pct.1 modificat prin
HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073]
    2. Atribuirea terenurilor prevede transmiterea terenurilor proprietate publică în proprietatea, posesiunea şi folosinţa persoanelor fizice şi juridice în drept, inclusiv transmiterea acestora în arendă.
    Dreptul de folosire provizorie a terenurilor este legalizat prin contractul de arendă.
    Deţinătorilor de teren care nu dispun de actele de proprietate respective li se confirmă drepturile de proprietate, posesiune, folosinţă în conformitate cu hotărîrea organului corespunzător privind aprobarea cadastrului funciar anual, cu perfectarea ulterioară a documentelor de autentificare a dreptului asupra terenurilor, exceptînd cazurile:
    a) acaparării samavolnice a terenurilor;
    b) folosirii în comun a terenurilor de stat.
    În asemenea cazuri organul administraţiei publice locale adoptă o decizie specială care reglementează relaţiile funciare.
    Nu se admite atribuirea terenurilor - proprietate publică, în baza contractului de arendă, pentru construcţii capitale care comportă compensarea pierderilor sectorului agricol.
    [Pct.2 modificat prin HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073]
    [Pct.2 modificat prin HG
789 din 18.08.97, MO72-73/06.11.97 art.723]
   
3. Atribuirea terenurilor se înfăptuieşte în baza proiectelor şi schemelor de organizare a teritoriului şi documentelor de urbanistică.
    4. Conţinutul lucrărilor de realizare a proiectelor pe teren, de perfectare şi eliberare a documentelor ce autentifică drepturile deţinătorilor asupra terenurilor este expus în instrucţiunile respective aprobate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie.
    [Pct.5-19 excluse prin
HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073 celelelate renumerotate]
    [Pct.5 modificat prin HG
789 din 18.08.97, MO72-73/06.11.97 art.723]
    [Pct.6 modificat prin HG
789 din 18.08.97, MO72-73/06.11.97 art.723]
    [Pct.19 modificat prin HG
789 din 18.08.97, MO72-73/06.11.97 art.723]
II. Atribuirea terenurilor în alte scopuri decît cele agricole
    A) Condiţiile selectării sectoarelor
    5. Persoanelor juridice şi fizice li se atribuie terenuri pentru desfăşurarea activităţii de producţie conform destinaţiei.
    Pentru construcţia de întreprinderi industriale,obiective ale gospodăriei de locuinţe şi deservire comunală, căi ferate şi autostrăzi, linii de transportare a energiei electrice, conducte magistrale, precum şi în alte scopuri decît cele agricole şi silvice se atribuie terenuri calificate, în baza materialelor cadastrului funciar general, ca fiind nepotrivite pentru agricultură,sau terenuri agricole cu un grad de fertilitate scăzut,precum şi terenuri neîmpădurite sau ocupate cu tufişuri şi plantaţii forestiere de valoare redusă.
    Se interzice atribuirea terenurilor cu dreptul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60 puncte, terenurilor irigate, precum şi a terenurilor ocupate cu parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, complexe arheologice şi istorice în scopuri străine agriculturii şi silviculturii.
    Aceste terenuri pot fi atribuite în folosinţă în cazuri excepţionale: construcţiei şi reconstrucţiei autodrumurilor şi căilor ferate, liniilor de telecomunicaţii şi transportare a energiei electrice conductelor magistrale, precum şi pentru amplasarea instalaţiilor tehnice în localităţi.
    6. În cazul necesităţii atribuirii unui lot suplimentar de pămînt pentru obiectivele în funcţiune, înainte de selectarea acestui lot, comisia efectuează cercetarea detaliată a terenurilor atribuite anterior în vederea folosirii lor conform destinaţiei, precum şi a stării lucrărilor de restabilire a terenurilor utilizate.
    Atribuirea suplimentară a terenurilor pentru extragerea zăcămintelor subterane prin metodă deschisă se face numai după readucerea terenurilor atribuite anterior în stare bună pentru a fi folosite conform destinaţiei prevăzute în proiectul de restabilire.
    7. Se interzice atribuirea repetată a terenurilor persoanelor juridice şi fizice, care nu au reparat prejudiciul adus deţinătorilor de terenuri şi costul pierderilor producţiei agricole după atribuirea iniţială, în valorile menţionate în deciziile organelor respective privind atribuirea terenurilor şi nu au îndeplinit condiţiile prevăzute în alineatul doi al punctului 20 din prezentul Regulament.
    8. În cazul amplasării obiectelor pe terenuri fertile şi al necesităţii sistematizării lor pe verticală persoanele juridice şi fizice, cărora li s-au atribuit terenuri agricole şi silvice, sînt obligate să decoperteze stratul de sol fertil de pe întregul şantier de construcţie şi să-l transporte în locurile indicate în materialele referitoare la atribuirea terenurilor.
    9. Construcţia liniilor de transportare a energiei electrice cu tensiunea sub 35 kw şi a liniilor de telecomunicaţii şi radiotranslare se efectuează în lungul drumurilor, pe teritoriul terenurilor nefolosite în agricultură şi pe păşuni cu productivitate redusă, în conformitate cu normele şi regulile de construcţie, fără retragerea terenurilor de la deţinătoriilor. Amplasarea liniilor menţionate trebuie să fie coordonată cu deţinătorii de terenuri respectivi, primăriile comunelor (satelor), oraşelor, precum şi cu serviciile de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, arhitectural, ecologic, antiincendiar ale raionului, municipiului.
    10. La atribuirea terenurilor în alte scopuri decît cele agricole se întocmesc materialele referitoare la atribuirea terenurilor pentru un obiect, indiferent de numărul deţinătorilor, din terenurile cărora se repartizează loturi.
    11. Întocmirea materialelor referitoare la atribuirea terenurilor în alte scopuri decît cele agricole, ce ţin de competenţa Guvernului, se efectuează de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului; în celelalte cazuri - de către serviciile pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare ale organelor administraţiei publice locale.
    Lucrările se înfăptuiesc din contul mijloacelor clienţilor.
    12. Selectarea terenurilor pentru construcţia blocurilor locative şi obiectelor de menire socială se efectuează conform articolului 12 din Codul Funciar în procesul formării fondului de rezervă (pînă la 5 procente) pentru necesităţile sociale.
    13. În conformitate cu articolul 15 al Codului Funciar atribuirea terenurilor în alte scopuri decît cele agricole se efectuează în două etape:
coordonarea în prealabil a amplasării obiectului;
    atribuirea terenurilor.
    B) Modul de amplasare a obiectului
    14. Persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenurilor în alte scopuri decît cele agricole înaintează organelor administraţiei publice locale cereri privind coordonarea preliminară a amplasării obiectului, indicînd suprafaţa preliminară a lotului, locul unde doresc să amplaseze obiectul, caracteristica lui tehnică, necesitatea asigurării cu reţele tehnice, posibilitatea cooperării cu alte întreprinderi.
    La cerere se anexează următoarele documente:
    planul-schiţă al terenului solicitat;
    schiţa planului general, proiectul-model sau analogul lui, schemele traseelor drumurilor auto şi ale liniilor de transportare a energiei electrice etc.
    În caz de repartizare a terenurilor pentru extragerea zăcămintelor subterane se anexează suplimentar avizul Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM" şi al organele teritoriale ale organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător privind disponibilul rezervelor de zăcăminte subterane şi oportunitatea extragerii lor, precum şi actul de transmitere a zăcămintelor la balanţa întreprinderii.
    Permisiunea pentru executarea lucrărilor de exploatare a zăcămintelor subterane se eliberează persoanelor juridice şi fizice pentru întregul bazin, cu condiţia distanţării bordurilor pentru recultivarea ulterioară a carierelor.
    15. Organele administraţiei publice locale examinează, în termen de 10 zile, cererile persoanelor juridice şi fizice şi, în cazul soluţionării pozitive a chestiunii, le comunică în scris despre necesitatea pregătirii materialelor coordonării preliminare a amplasării obiectului.
    Pentru toate obiectele, indiferent de competenţa cui ţine atribuirea terenului, comisia pentru selectarea terenului este numită de organul executiv raional (municipal).
    Din componenţa comisiei fac parte:
    preşedintele comisiei - primarul (viceprimarul) comunei, satului, oraşului, municipiului;
    membrii comisiei - reprezentanţi ai părţilor interesate şi serviciilor competente (pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, urbanism şi arhitectură, protecţia mediului), ai organelor de supraveghere sanitară, veterinară şi antiincendiară, Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, organizaţii de proiectări, care efectuează proiectarea obiectului, organizaţiilor care îndeplinesc funcţii zonale ale institutelor "Urbanproiect" şi "Industrialproiect", persoane juridice şi fizice interesate în atribuirea terenului, precum şi deţinătorii de terenuri, din folosinţa, posesia proprietatea cărora se solicită terenurile.
    În cazurile selectării terenurilor în zona suburbană Chişinău, în componenţa comisiei se includ şi reprezentanţi ai institutului "Chişinăuproiect".
    În caz de necesitate, în componenţa comisiei pot fi incluşi reprezentanţi ai altor autorităţi administrative centrale interesate.
    Persoanele împuternicite pentru a participa la activitatea comisiei în vederea selectării locului amplasării obiectului se confirmă prin procura părţilor, serviciilor şi alte autorităţi administrative centrale interesate.
    Comisia menţionată va executa lucrările privind selectarea terenului în termen de cel mult 10 zile din momentul instituirii.
    [Pct.15 modificat prin HG484 din 11.05.06, MO75-78/19.05.06 art.529]
    16. Călăuzindu-se de Schema generală a folosirii resurselor funciare ale Republicii Moldova, schemele raionale de reglementare a regimului proprietăţii funciare, proiectele organizării teritoriilor gospodăriilor, materialelor explorărilor geologice şi pedologice, bonitatea solurilor,evaluarea economică a terenurilor, schemele (proiectele) sistematizării raionale, proiectele sistematizării şi construcţiei localităţilor şi de alte materiale, care caracterizează locul amplasării obiectului, comisia:
    studiază şi controlează posibilitatea atribuirii terenurlui din fondul de rezervă al statului, din cele nedestinate sau nepotrivite agriculturii, iar în lipsa acestora din terenurile agricole de cea mai proastă calitate sau din cele ale fondului silvic de stat, neîmpădurite sau ocupate cu tufari şi plantaţii de valoare redusă;
    ţine cont de posibilitatea păstrării maxime a terenurilor agricole şi silvice productive valoroase şi organizării existente a teritoriului, prevenirii proceselor negative care cauzează degradarea terenurilor şi poluarea mediului înconjurător,precum şi a celei mai raţionale folosiri a investiţiilor capitale ce urmează a fi cheltuite pentru valorificarea şi ameliorarea terenurilor.
    Amplasarea pe terenuri agricole şi silvice a obiectelor industriale şi a liniilor de comunicaţii trebuie să se facă astfel ca să nu se creeze incomodităţi la folosirea terenurilor rămase.
    17. La amplasarea obiectului se aleg variantele posibile ale loturilor de pămînt, hotarele cărora se notează pe o copie a planului de folosinţă funciară al gospodăriei respective,se determină suprafaţa totală a loturilor şi componenţa lor după categoriile de terenuri, pentru fiecare variantă aparte.
    Pe copia planului folosinţei funciare se notează şi hotarele tuturor sectoarelor de pămînt repartizate anterior în modul stabilit pentru construcţia obiectelor.
    18. Rezultatele activităţii comisiei privind selectarea locului amplasării obiectului sînt inserate într-un act în care se indică:
    componenţa comisiei;
    caracteristica loturilor de pămînt conform variantelor categoriilor de terenuri examinate, indicîndu-se productivitatea terenurilor după fertilitatea naturală, valoarea pierderilor presupuse de producţie agricolă, volumul stratului de sol fertil ce urmează a fi decopertat şi transportat de pe şantierele de construcţie;
    disponibilul de fonduri fixe (clădiri, construcţii, instalaţii, canale de irigare şi desecare, plantaţii de culturi multianuale şi alte obiecte), valoarea lor de bilanţ şi sumele aproximative ale pagubelor deţinătorilor de terenuri;
    avizul comisiei privind varianta optimă şi condiţiile amplasării obiectului.
    Actul privind selectarea terenului pentru amplasarea obiectului şi copia planului cadastral funciar se semnează de către toţi membrii comisiei şi se legalizează prin semnătura şi ştampila preşedintelui comisiei.
    În caz de divergenţe între membrii comisiei, în act se face menţiunea respectivă, bine argumentată.
    Actul privind selectarea terenului pentru amplasarea obiectului se întocmeşte conform modelului stabilit.
    19. Materialele referitoare la coordonarea preliminară a amplasării obiectului se întocmesc în patru exemplare şi trebuie să conţină:
    materialele enumerate în capitolul IV al prezentului Regulament;
    actul privind selectarea terenului pentru amplasarea obiectului;
    copia planului cadastral funciar;
    concluzia conducerii (direcţiei) gospodăriei agricole (deţinătorului de terenuri de stat) despre posibilitatea şi condiţiile de atribuire ulterioară a sectorului de pămînt;
    acordul în scris al deţinătorului individual al terenurilor de stat;
    avizul pedologic asupra terenurilor ce urmează a fi retrase;
    memoriul explicativ.
    [Pct.19 (34) modificat prin
HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073]
  
  20. Materialele coordonării preliminare a amplasării obiectului se prezintă de către persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenurilor spre examinare organelor administraţiei publice locale.
    Organul administraţiei publice locale examinează, în termen de 10 zile,materialele şi eliberează permisiunea pentru executarea lucrărilor de proiectare a obiectelor, ce ţin de competenţa lor, iar pentru celelalte - avizul privind amplasarea obiectului.
    După examinarea materialelor de către organele administraţiei publice locale, persoanele juridice şi fizice, interesate în atribuirea terenurilor, în termen de 10 zile, coordonează chestiunea în vederea selectării celui mai convenabil lot cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale instituţiile şi organizaţiile,interesele cărora sînt atinse în urma retragerii proiectate a terenurilor, Agenţia pentru Dezvoltare Regională, iar în caz de necesitate - cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi cu Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM",care prezintă avizele sale privind coordonarea amplasării obiectului.
    Avizarea de către instituţiile sus-menţionate a materialelor prezentate se înfăptuieşte fără plată.
    21. În cazul cînd atribuirea terenurilor ţine de competenţa Guvernului, persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenurilor prezintă materialele cu avizul organelor administraţiei publice locale spre examinare Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie.
    Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie examinează în termen de 10 zile, materialele şi împreună cu avizul său le prezintă spre examinare Guvernului.
    22. Guvernul examinează materialele coordonării preliminare a locului amplasării obiectului, prezentate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie, şi eliberează persoanelor juridice şi fizice interesate în atribuirea terenului permisiune a pentru executarea lucrărilor de proiectare.
    23. Permisiunea de proiectare nu serveşte drept temei pentru executarea lucrărilor de construcţie a obiectului.
    [Pct.23 (38) modificat prin
HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073]
   
24. Coordonarea preliminară a amplasării obiectului este valabilă în decurs de doi ani din momentul eliberării permisiunii de proiectare.
    În cazuri excepţionale, la solicitările argumentate ale organelor, care au eliberat permisiunea de proiectare,termenul valabilităţii coordonării preliminare poate fi prelungit, însă cu cel mult doi ani.
II. Modul de pregătire şi întocmire a materialelor
privind atribuirea terenurilor
    25. Hotărîrea privind atribuirea terenurilor se adoptă de Guvern şi de organele administraţiei publice locale, în limitele competenţei lor, după aprobarea proiectului de construcţie a obiectului (exploatare şi recultivare a carierei), conform comenzilor persoanelor juridice şi fizice interesate.
    Copia comenzii (în patru exemplare) se prezintă concomitent şi Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului. La copie se anexează:
    materialele coordonării preliminare a locului amplasării obiectului;
    permisiunea de executare a lucrărilor de proiectare;
    copia planului general aprobat al obiectului cu toate edificiile suplimentare aferente, desenele de trasare şi graficele retragerii terenurilor, precum şi planul calendaristic al exploatării carierei;
    extrasul din decizia organului respectiv privind aprobarea documentaţiei de proiect;
    informaţia privind volumul de finanţare şi termenele de construcţie a obiectului;
    scrisoarea de garanţie (adeverinţa) privind decopertarea selectivă (pe straturi) a stratului de sol fertil de pe şantierul de construcţie, transportarea şi depozitarea lui;
    licenţa şi hotărîrea organului respectiv referitoare la atribuirea terenurilor şi extragerea zăcămintelor subterane;
    proiectul de recultivare a terenurilor coordonat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie în cazul cînd terenurile se retrag pentru extragerea zăcămintelor subterane prin metoda deschisă sau are loc construcţia ce cauzează deteriorarea învelişului de sol;
    desenul la scara respectivă,cu indicarea terenului ce urmează a fi retras şi perimetrul stratificării zăcămintelor minerale,legalizat prin semnăturile şi peceţile Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM" privind disponibilul de zăcăminte şi ale organelor de stat pentru supravegherea tehnică asupra exploatărilor miniere care confirmă acordul pentru construcţia obiectului,în cazul cînd el este amplasat în zona stratificării lor;
    informaţia referitoare la bunul imobil de la organul cadastral teritorial.
    [Pct.25 (40) modificat prin
HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073]
   
26. În baza datelor iniţiale primite se întocmeşte proiectul retragerii terenului pe copia de pe planul cadastral funciar al deţinătorilor de terenuri la scara respectivă şi actul comisiei de evaluare (actul cercetării tehnice a suprafeţelor silvice) privind determinarea pagubelor, pierderilor producţiei agricole şi silvice şi a volumelor de lucrări pentru decopertarea, transportarea şi depozitarea stratului de sol fertil.
    Pe copia planului cadastral funciar se indică terenurile, cîmpurile asolamentelor, tarlalele plantaţiilor de culturi multianuale, alte elemente, precum şi lotul de pămînt ce urmează a fi retras,indicîndu-se dimensiunile liniare pe perimetru şi măsurile de reparare a obiectului către locul concret, explicaţia privind terenurile agricole de pe lotul ce urmează a fi retras, precum şi locul pentru depozitarea stratului de sol fertil decopertat de pe şantierele de construcţie (în caz de necesitate) şi locurile unde se preconizează să se efectueze lucrări privind valorificarea terenurilor noi,ameliorarea radicală sau acoperirea cu un strat de sol fertil a terenurilor agricole cu productivitate redusă.
    Actul comisiei de evaluare şi proiectul retragerii terenurilor sînt legalizate cu semnăturile şi ştampilele tuturor membrilor comisiei pentru atribuirea terenurilor, în următoarea componenţă:
preşedintele comisiei;
    membrii comisiei - reprezentanţii serviciilor de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi de arhitectură, Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, deţinători de terenuri, persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenului şi ai Inspectoratului ecologic de stat.
    27. Materialele de atribuire a terenurilor se prezintă spre examinare deţinătorilor de terenuri.
    În extrasul din procesul-verbal al adunării generale a colectivului (împuterniciţilor) trebuie să fie indicat:
    1) numărul procesului-verbal şi data desfăşurării adunării generale;
    2) numărul membrilor (împuterniciţilor) colectivului deţinătorilor de terenuri, prezenţi la adunare, din efectivul total;
    3) cui şi în ce scop se atribuie terenul;
    4) suprafaţa totală a terenului cu descifrarea ei pe categorii de folosire;
    5) costul pagubelor, ce urmează a fi reparate deţinătorilor de terenuri.
    În concluzia conducerii (direcţiei) gospodăriei agricole (deţinătorului de teren de stat) se indică datele prevăzute în utlimele trei subpuncte ale prezentului punct.
    [Pct.27 (42) modificat prin
HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073]
   
28. Dosarul funciar privind atribuirea terenurilor se întocmeşte în patru exemplare şi trebuie să conţină:
    documentele enumerate în punctele 40, 41 şi 42 ale prezentului Regulament;
    memoriul explicativ.
    29. În caz că în urma elaborării proiectului terenul coordonat anterior, din cauze nemotivate, s-a strămutat ori s-a majorat suprafaţa pentru obiect, atunci persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenului coordonează materialele cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale interesate, precum şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională.
    Termenul coordonării se stabileşte pe o durată de pînă la 10 zile.
    30. Persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenurilor prezintă materialele coordonate în modul stabilit spre examinare organelor administraţiei publice locale.
    Organele administraţiei publice locale examinează, în limitele competenţei lor, în termen de 15 zile, materialele prezentate şi adoptă decizia privind atribuirea terenurilor.
    31. În cazul cînd soluţionarea problemei privind atribuirea terenurilor ţine de competenţa Guvernului,persoanele juridice şi fizice interesate în atribuirea terenurilor prezintă materialele cu decizia organelor administraţiei publice locale şi acordurile tuturor altor autorităţi administrative centrale spre examinare Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie.
    Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Standardizare şi Metrologie examinează, în termen de 10 zile, materialele şi împreună cu avizul său le prezintă spre examinare Guvernului.
    32. Guvernul adoptă, în baza materialelor prezentate, hotărîrea privind atribuirea terenurilor.
    [Capitolul VI exclus prin
HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99 art.1073]