HGM1116/2002
ID intern unic:  297673
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1116
din  22.08.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi
comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor
petroliere identificate
Publicat : 29.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 122-123     art Nr : 1239
În conformitate cu Legea privind piaţa produselor petroliere nr. 461-XV din 30 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.l07, art. 821; 2002, nr.56, art. 397) şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1027 din 1 octombrie 2001 "Cu privire la unele măsuri de implementare a Legii privind piaţa produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120, art. 1074; 2001, nr. 147-149, art. 1367; 2002, nr. 50-52, art. 519), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, conform anexei.
2. În termen de o lună, ministerele, departamentele şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, vor modifica şi completa actele normative departamentale pentru a le aduce în concordanţă cu prevederile Regulamentului nominalizat.
3. Controlul permanent asupra respectării prevederilor Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate îl exercită Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat), Ministerul Afacerilor Interne şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în limitele competenţei lor.
   
[Pct.3 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
    [Pct.3 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                               Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                  Ştefan Odagiu
Ministrul energeticii                                                 Iacob Timciuc
Ministrul finanţelor                                                  Zinaida Grecianîi

Chişinău, 22 august 2002.
Nr. 1116.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1116
din 22 august 2002
Regulamentul
cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin
sistem automatizat, a produselor petroliere identificate
I. Dispoziţii generale
Prezentul Regulament transpune art. 2 pct.1 și 2, art. 3, 4, 7și 8, anexa I–II din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L350 din 28 decembrie 1998, astfel cum a fost ultima oară modificată prin Directiva (UE) 2015/1513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015.
    [Clauza de armonizare introdusă prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind piaţa produselor petroliere nr.461-XV din 30 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.821), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1027 din 1 octombrie 2001 "Cu privire la unele măsuri de implementare a Legii privind piaţa produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 1074), cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementează depozitarea şi comercializarea cu ridicata a produselor petroliere identificate: benzinei, motorinei, gazului lampant, petrolului turboreactor, combustibilului pentru cuptoare, gazului lichefiat, păcurei, uleiurilor şi lubrifianţilor (în continuare - produse petroliere), în urma cărui fapt importatorii organizează livrarea produselor petroliere menţionate vînzătorilor cu amănuntul şi cumpărătorilor cu ridicata.
În sensul prezentului Regulament sînt utilizate noțiunile din Legea nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere, cu următoarele completări:
    benzină– orice produs petrolier mineral volatil destinat funcționării motoarelor cu ardere internă și cu aprindere prin scînteie, care se utilizează pentru propulsarea autovehiculelor și se clasifică la pozițiile tarifare 271012410, 271012450, 271012490, 271012510 și 271012590;
    motorină– carburant petrolier utilizat pentru autovehiculele cu motoare cu ardere internă și aprindere prin compresie– motoare diesel și se clasifică la pozițiile tarifare 271019430, 271019460, 271019470 și 271019480 sau 271020110, 271020150, 271020170, 271020190.
    [Pct.1 alineat în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
Totodată, prezentul Regulament nu reglementează importul, păstrarea şi comercializarea combustibilului pentru aeronave.
2. Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere, care sînt reglementate de prezentul Regulament, constituie:
a) livrarea produselor petroliere către vînzătorii cu amănuntul şi cumpărătorii cu ridicata;
b) depozitarea produselor petroliere.
   
[Pct.2 lit.b) modificată prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
3. Comerţul cu ridicata a produselor petroliere se consideră activitatea de comercializare desfăşurată la depozitele de păstrare a produselor petroliere şi cea legată de livrarea produselor petroliere în scopul vînzării lor ulterioare consumatorilor sau utilizării acestora în activitatea de producere.
4. Tranzitarea produselor petroliere pe teritoriul vamal al republicii se efectuează sub supravegherea controlului vamal în modul stabilit de legislaţia vamală.
5. În cazul declarării unor acţiuni militare ori a situaţiei excepţionale, legislaţia în vigoare admite instituirea unui regim special privind comercializarea cu ridicata a produselor petroliere.
II. Organizarea depozitării şi comerţului cu ridicata
 a produselor petroliere identificate
6. Comerţul cu ridicata a produselor petroliere poate fi efectuat în baza unui contract, încheiat în scris numai de către importatori şi cumpărătorii cu ridicata fără restricţii cantitative şi cu indicarea obligatorie în documentul de însoţire (scrisoare de trăsură pentru mărfuri, înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat ca document de evidenţă strictă) a produselor petroliere comercializate şi a numărului licenţei pentru importul  şi comerţul cu ridicata a produselor petroliere.
Se interzice procurarea produselor petroliere de la agentul ce desfăşoară comerţul cu ridicata a produselor petroliere şi nu deţine licența corespunzătoare pentru importul și comerțul cu ridicata a produselor petroliere.
În cazul transportării, depozitării şi comercializării produselor petroliere fără prezentarea documentelor de însoţire, faţă de agenţii economici se aplică, în modul stabilit, sancţiuni care prevăd confiscarea combustibilului ce nu este confirmat documentar, precum şi a mijloacelor de transport utilizate în acest scop.
Titularii de licență pentru importul și comercializarea cu ridicata a benzinei și motorinei și/sau a gazului lichefiat sînt în drept să achiziţioneze pe teritoriul ţării produse petroliere spre a le vinde.
    [Pct.6 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
    [Pct.6 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
7. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport în calitate de depozitare a produselor petroliere lichide (cisternă feroviară, autocisternă).
   
[Pct.7 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
8. Pentru transportarea produselor petroliere se permite utilizarea mijloacelor de transport auto specializate, în stare bună de funcţionare, incluse în modul stabilit în registrul automobilelor admise pentru importul - reexportul produselor petroliere.
   
[Pct.8 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
9. Importatorul este proprietar al produsului petrolier transportat pînă la momentul confirmării documentare a predării lui către cumpărătorul cu ridicata sau către vînzătorul cu amănuntul, în legătură cu aceasta  în timpul transportării produselor petroliere, importatorul este obligat să sigileze recipientele mijloacelor de transport specializat.
10. Livrarea produselor petroliere supuse accizelor în adresa importatorilor se efectuează cu mijloace de transport specializat, cu deschiderea şi sigilarea repetată a fiecărei cisterne cu produse petroliere şi întocmirea, în modul stabilit, a actelor respective de verificare la punctul vamal de frontieră, care servesc drept bază pentru eliberarea unui certificat de identificare a produselor petroliere prin sistem automatizat.
Produsele petroliere livrate cu transportul feroviar se transvazează numai la depozitele de produse petroliere special utilate.
Transportarea uleiurilor  tehnice în ambalajele producătorului cu capacitatea de pînă la 200 kg poate fi desfăşurată cu mijloace de transport auto.
   
[Pct.10 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
11. Transportatorul de produse petroliere ce a recepţionat produsul petrolier în vrac pentru transportare în  teritoriul ţării este obligat să aibă asupra sa documentele de însoţire, inclusiv certificatul (adeverinţa) de provenienţă şi de identificare a produsului petrolier şi documentele ce confirmă, conform raportului de inspecție, recepţionarea lui de la importator, itinerarul urmat, cantitatea, marca produsului şi denumirea importatorului.
   
[Pct.11 modificat prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
III. Recepţionarea, păstrarea şi evidenţa produselor petroliere
12. Produsele petroliere importate se livrează cu mijloace speciale de transport, numai în adresa importatorului care deţine licenţa corespunzătoare.
   
[Pct.12 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
13. Înainte de recepţionarea la depozit a produselor petroliere, operatorul este obligat:
a) să se convingă de starea tehnică a rezervorului şi conductei tehnologice, precum şi a robinetelor de închidere;
b) să măsoare nivelul produsului petrolier în rezervor pentru a preciza stocul disponibil şi volumul liber în scopul estimării cantităţii produsului petrolier ce poate fi recepţionat;
c) să se convingă de existenţa şi starea tehnică a mijloacelor antiincendiare, de corectitudinea punerii autocisternei în contact cu pămîntul, de starea tehnică a dispozitivului de scurgere al autocisternei;
d) să ia măsuri pentru prevenirea scurgerii neprevăzute a produselor petroliere;
e) să ţină evidenţa produselor petroliere pentru fiecare rezervor;
f) să sisteze livrarea produselor petroliere din rezervorul în care se recepţionează produsul petrolier, pînă la terminarea turnării din cisterna mijlocului de transport specializat.
14. Recepţionarea produselor petroliere se efectuează de către agentul economic numai în baza documentelor de însoţire (factura fiscală, alte acte care atestă provenienţa şi calitatea specificată a mărfurilor).
   
[Pct.14 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
15. În scopul efectuării controlului asupra recepţionării şi evidenţei corecte a produselor petroliere la depozite se ţine registrul de evidenţă a produselor petroliere recepţionate, conform modelului din anexa nr.1 la prezentul Regulament.
16. Principalele mărci de produse petroliere, identificate conform marcajelor şi înregistrate în modul stabilit, se păstrează în recipiente separate şi sînt incluse în evidenţa automatizată conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
Se interzice păstrarea în acelaşi recipient a benzinei sau motorinei de diferite mărci.
17. Recipientele de păstrare a principalelor mărci de produse petroliere vor fi utilate  cu dispozitive moderne de măsurare şi control, ceea ce permite ţinerea evidenţei lor  automatizate.
Mijloacele de măsurare a produselor petroliere care cad sub incidenţa art.11 din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 se supun controlului metrologic legal
    [Pct.17 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
18. Se interzice recepţionarea produselor petroliere în cazul:
a) lipsei documentelor de însoţire necesare sau prezentării unor documente de transportare şi expediere întocmite incorect;
b) manco al produselor petroliere;
c) lipsei raportului de inspecție;
   
[Pct.18 lit.c) modificată prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
d) defectării utilajelor de scurgere, în situaţiile prevăzute de Regulile exploatării tehnice a depozitelor petroliere.
19. Principalele produse petroliere şi gaze lichefiate, prevăzute pentru depozitarea şi comercializarea cu ridicata, se recepţionează şi păstrează în depozite specializate, construite potrivit documentaţiei de proiect, avizate de toate organizaţiile interesate, fiind supuse expertizei ecologice de stat şi date în exploatare conform prevederilor Legii nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase.
   
[Pct.19 în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    [Pct.19 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
20. Pentru a evita  pierderile produselor petroliere şi  autoaprinderea sedimentelor piroforice, precum şi în vederea diminuării gradului de poluare a  mediului, depozitele pentru păstrarea produselor petroliere trebuie să fie proiectate, construite şi date în exploatare în strictă corespundere  cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
   
[Pct.20 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
21.Pe teritoriul Republicii Moldova se interzice importul, depozitarea și comercializarea benzinei cu tetraetil de plumb. Se interzice importul, depozitarea și comercializarea absorbantelor și aditivelor halogene pentru combustibili și uleiuri.
    [Pct.21 în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
IV. Asigurarea calităţii
    22. Benzina și motorina folosite la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scînteie și, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, la import, trebuie să corespundă specificațiilor tehnice, bazate pe considerente de sănătate și mediu, efectuate conform metodelor analitice prevăzute în standardeleSM EN228 „Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare” și SM EN590 „Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare.”
    [Pct.22 în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    23. Se admite introducerea pe piață a benzinei și motorinei care corespund specificațiilor tehnice prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    [Pct.23 în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    24. Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea responsabilă de sistemul de monitorizare a calității benzinei și motorinei.
    [Pct.24 în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    25. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă planul național de eșantionare a probelor, elaborat în conformitate cu standardul SM EN14274 „Carburanți pentru automobile. Evaluarea calității benzinei și carburantului pentru motor diesel (motorină). Sistem de monitorizare a calității carburanților (FQMS).
    [Pct.25 în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
   
251.Monitorizarea respectării cerințelor specificațiilor tehnice prevăzute la art.23 pentru benzina și motorina introduse pe piață se face prin eșantionare conform metodelor analitice prevăzute în standardele SM EN228 „Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare” și SM EN590 „Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare”.
    [Pct.251 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    252. Activitatea de eșantionare constă în prelevarea probelor de benzină și motorină, conform planului național aprobat, și în efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificațiilor tehnice prevăzuți în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    [Pct.252 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    253. Activitatea de eșantionare se realizează de către organismele de inspecție recunoscute de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.253 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    254. Pentru a fi recunoscute, organismele de inspecție trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în standardul de referință specificat la art.6 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, care se confirmă prin acreditare, și să îndeplinească următoarele cerințe:
    a) să fie înregistrate în calitate de persoană juridică, conform prevederilor Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
    b) să fie organisme de terță parte (de tip A);
    c) să posede capacitatea de a îndeplini toate atribuțiile de inspecție care le sînt atribuite prin prezentul Regulament și pentru care solicită recunoașterea, inclusiv să demonstreze că au capabilitate proprie de prelevare a probelor;
    d) să dețină contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova și să dețină polița de asigurare de răspundere civilă, suma asigurată fiind de cel puțin 4000 de unități convenționale.
    [Pct.254 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    255. Recunoașterea sau retragerea recunoașterii organismelor de inspecție se efectuează în condițiile Legii nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    [Pct.255 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    256. Organismele de inspecție recunoscute transmit Ministerului Economiei și Infrastructurii rapoartele de insрecție efectuate asupra probelor prelevate conform planului național de eșantionare, precum și copiile proceselor-verbale de eșantionare în maximum 7 zile de la data încheierii campaniei de eșantionare, stabilită în planul național.
    [Pct.256 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    257. Procesele-verbale de eșantionare, în vederea determinării parametrilor specificațiilor tehnice pentru benzină și motorină prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament, se completează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.4 la prezentul Regulament și se întocmesc în 3 exemplare:
    a) un exemplar pentru vînzătorul cu amănuntul de la care s-a prelevat proba;
    b) un exemplar pentru organismul de inspecție recunoscut;
    c) un exemplar pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.257 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    258. Metodologia de eșantionare conform programului național este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
    [Pct.258 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    259. Proba prelevată se supune încercărilor de către organismul de inspecție recunoscut. Dacă rezultatele încercărilor nu sînt conforme cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, organismul de inspecție recunoscut efectuează repetat încercările la parametrii neconformi.
    [Pct.259 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2510. În cazul în care rezultatele încercărilor repetate nusînt conforme cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament, organismele de inspecție sesizează Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței despre neconformitățile constatate. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, în baza datelor prezentate, va acționa conform prevederilor legale.
    [Pct.2510 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2511. Activitatea de eșantionare, conform planului național, se efectuează de către organismele de inspecție recunoscute în cadrul controlului de stat (planificat sau inopinat), inițiat și desfășurat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în conformitate cu prevederile actelor legislative corespunzătoare.
    [Pct.2511 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2512. În fiecare an, pînă la data de 31 august, Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu organismele de inspecție recunoscute întocmesc raportul anual cu datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei pentru anul calendaristic precedent, care conține:
    a) informațiile referitoare la calitatea benzinei și motorinei;
    b) cantitățile totale de benzină și motorină comercializate;
    c) cantitățile de benzină și motorină comercializate pe regiuni.
    Raportul anual se întocmește în conformitate cu standardul SM EN14274.
    [Pct.2512 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2513. Ministerul Economiei și Infrastructurii publică pe pagina sa oficială raportul cu datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei. Datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei se transmit Comisiei Europene în formatul solicitat de aceasta.
    [Pct.2513 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2514. Importatorul, vînzătorul cu amănuntul de benzină și motorină sînt obligați să transmită trimestrial, pînă la data de 15 a lunii care urmează încheierii respectivului trimestru, Ministerului Economiei și Infrastructurii, pe suport de hîrtie și electronic, informații privind cantitățile totale de benzină și motorină importate și introduse pe piață, pe sortimente și regiuni ale Republicii Moldova, conform formularului din anexa nr. 6 la prezentul Regulament.
    [Pct.2514 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2515. La importul benzinei și motorinei, importatorul prezintă organismelor de inspecție recunoscute de către Ministerul Economiei și Infrastructurii fiecare lot de benzină și motorină pentru obținerea raportului de inspecție.
    [Pct.2515 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2516.Vînzătorul cu amănuntul are obligația să permită organismelor de inspecție prelevarea probelor de benzină și motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calității benzinei și motorinei pentru obținerea raportului de inspecție.
    [Pct.2516 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2517. Raportul de inspecție se structurează după modelul prevăzut în anexa nr.7 la prezentul Regulament.
    [Pct.2517 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2518. Importatorul, transportatorul și vînzătorul cu amănuntul au obligația de a păstra înregistrarea tuturor cantităților de benzină și motorină introduse pe piață, precum și rapoartele de inspecție aferente acestora, cel puțin un an.
    [Pct.2518 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    2519.În саzul apariției unоr evenimente excepționale, cum аr fi sсhimbările bruște în aprovizionarea cu țiței sau în aprovizionarea cu produse petroliere, саrе fac dificilă respectarea specificațiilor tehnice рrеvăzutе în аnеха nr.3, Ministerul Economiei și Infrastructurii informează Secretariatul Comunității Energetice despre această situație, în vеdеrеа autorizării de către Consiliul Ministerial al Comunității Energetice а unor valori-limită mai mаri pentru unul sau mai mulți parametri ai benzinei și motorinei, ре о реriоаdă de maximum 6 luni.
    [Pct.2519 introdus prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
    26. Cheltuielile aferente activităților stabilite la pct. 252 sînt acoperite de la bugetul de stat. Cheltuielile aferente activităților stabilite la 2515 sînt acoperite de către importatori.
    [Pct.26 în redacția HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]
V. Autorizarea activităţii importului, comerţului cu ridicata
şi depozitarea principalelor mă
rci de produse petroliere
27. Desfăşurarea activităţii privind depozitarea şi comercializarea cu ridicata a principalelor mărci de produse petroliere se permite importatorului  înregistrat în Republica Moldova, care dispune de licenţa corespunzătoare pentru import şi comerţul cu ridicata a produselor petroliere, eliberată de către Agenţia Naţională pentru Reglementarea în Energetică.
Persoanelor fizice li se interzice să desfăşoare activităţi legate de importul, comerţul cu ridicata şi depozitarea produselor petroliere.
   
[Pct.27 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
28. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică acordă agenţilor economici licenţe pentru importul şi comercializarea cu ridicata a benzinei și motorinei și/sau a gazului lichefiat în conformitate cu Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Pct.28 în redacția prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
VI. Responsabilităţi pentru nerespectarea
prevederilor prezentului Regulament
29. Ministerul Economiei și Infrastructurii şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică exercită controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentului Regulament în limitele competenţelor lor.
   
[Pct.29 modificat prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]
   
[Pct.30 exclus prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire
la depozitarea şi comercializarea
cu ridicata, prin sistem automatizat,
a produselor petroliere identificate
REGISTRUL
de evidenţă a produselor petroliere recepţionate
Depozitul nr. ___________________
Început _______________________ 200__
Terminat ______________________ 200__

Nr. d/o Data înscrierii Furnizorul (codul fiscal, numărul şi data licenţei) Numărul şi data facturii fiscale Denumirea produsului petrolier Volumul produsului petrolier conform facturii fiscale (litri) Numărul rezervorului
1 2 3 4 5 6 7
             
             


Nr. d/o Nivelul în rezervor (mm) Volumul produselor petroliere efectiv recepţionate (litri) Diferenţa dintre volumul măsurat şi volumul indicat în factura fiscală ("+" sau "-") Numele şi prenumele operatorului Semnătura operatorului
  pînă la turnare după turnare        
1 8 9 10 11 12 13
             


[Anexa nr.1 modificată prin HG614 din 04.07.18, MO246-254/06.07.18 art.673]

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire
la depozitarea şi comercializarea
cu ridicata, prin sistem automatizat,
a produselor petroliere identificate
REGISTRUL
de evidenţă a produselor petroliere recepţionate
pentru fiecare rezervor
Început __________________ 200__
Terminat _________________ 200__

Nr. d/o Data Denumirea produsului petrolier Nr. rezervorului Stocul în rezervor la începutul zilei Rulaj pe zi Stocul în rezervor la sfîrşitul zilei Notă
Produse petroliere primite Produse petroliere eliberate
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]


        Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la depozitarea și
comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat,
a produselor petroliere identificate
METODOLOGIA DE EȘANTIONARE
CONFORM PROGRAMULUI NAȚONAL
    1. În vederea determinării parametrilor din specificațiile tehnice pentru benzină și motorină, se prelevează 3 probe, identificabile oricînd:
    1) proba pentru laborator: cantitatea de produs prelevată dintr-un lot pentru a permite determinarea parametrilor specificațiilor tehnice prevăzute în anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
    2) contraproba: proba care se utilizează pentru efectuarea repetată a încercărilor atunci cînd rezultatele încercărilor asupra probei pentru laborator au evidențiat neconformitatea acesteia cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr.3 la Regulamentulcu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
    3) proba-martor: proba care se păstrează de către vînzătorul cu amănuntul.
    2. În toate cazurile, probele prelevate vor fi sigilate. Numerele sigiliilor se vor aplica pe eticheta aferentă probelor.
    3. Înainte de utilizare, recipientele pentru prelevarea probelor trebuie să fie verificate din punctul de vedere al integrității și etanșeității. Recipientul se închide cu un capac prevăzut cu o garnitură nedeteriorată, rezistentă la benzină și motorină.
    4. Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod special pentru acest scop, care trebuie sa fie curate și uscate.
    5. Proba-martor și contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al vînzătorului cu amănuntul de benzină sau motorină supusă verificării, iar celălalt sigiliu va fi al organismului de inspecție recunoscut.
    6. Posesorii celor 3 probe nu au dreptul să distrugă sau să modifice starea probei aflate în păstrarea lor. Cantitatea necesară pentru cele 3 probe de benzină și motorină este stabilită în SM EN228 și, respectiv, SM EN590.
    7. Proba-martor și contraproba sigilate se păstrează timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră răcoroasă, uscată și ferită de praf, cu respectarea normelor de protecție, de prevenire și de stingere a incendiilor.
    8. Evidența probelor prelevate se va ține într-un registru special al organismului de inspecție recunoscut.
    9. În registrul special de evidență se înscriu informațiile menționate pe etichetele fixate pe probele sigilate. Prelevarea probelor se realizează cu respectarea normelor de protecție a muncii și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor.
    10. Metodele de referință pentru determinarea parametrilor aferenți specificațiilor tehnice sînt cele prevăzute în anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate.”
    [Anexa nr.5 introdusă prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]

anexa nr.6
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]

    Anexa nr. 7
la Regulamentul cu privire la
depozitarea și comercializarea cu
ridicata, prin sistem automatizat,
a produselor petroliere identificate
RAPORT DE INSPECȚIE
    1. Datele de identificare a organismului de inspecție
    2. Numărul și data emiterii raportului de inspecție
    3. Denumirea și datele de identificare a tipului de produs petrolier
    4. Date de identificare a agentului economic, numărul și data procesului-verbal de eșantionare
    5. Documentele de referință utilizate în cadrul inspecției
    6. Identificarea metodelor și procedurilor utilizate
    7. Locul și data inspecției
    8. Identificarea echipamentului utilizat pentru inspecție
    9. Condițiile de mediu în timpul inspecției
    10. Rezultatele inspecției
    11. Numele, funcția și semnătura personalului care au efectuat inspecția
   
[Anexa nr.7 introdusă prin HG72 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.120; în vigoare 24.02.19]