LPM852/2002
ID intern unic:  313251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 852
din  14.02.2002
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării  hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon
Publicat : 18.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 383

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul Regulamentului, sintagmele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" şi "Departamentul Vamal" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale" şi, respectiv, "Serviciul Vamal" prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. -  Se aprobă Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării  hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, expus în anexă, parte integrantă a prezentei legi.
    Art.2. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    va elabora actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
    va asigura reexaminarea, actualizarea sau abrogarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a actelor lor normative privind obiectul prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                       Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 februarie 2002.
    Nr. 852-XV.

Anexă
la Legea nr.852-XV
din 14 februarie 2002
REGULAMENTUL
cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
    Prezentul regulament este elaborat în corespundere cu prevederile Convenţiei pentru protecţia stratului de ozon, încheiată la Viena în anul 1985, şi ale Protocolului referitor la substanţele care distrug stratul de ozon, încheiat la Montreal în anul 1987, la care a aderat Republica Moldova (Hotărîrea Parlamentului nr. 966-XIII din 24 iulie 1996), precum şi în temeiul Legii nr.1515-XII  din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător.
I. Dispoziţii generale
    1. Substanţele care distrug stratul de ozon, a căror utilizare este supusă controlului, sînt produsele chimice specificate  în anexa nr.1 la prezentul regulament.
    2. Prevederile prezentului regulament se aplică producerii, importului, exportului, reexportului, tranzitului, punerii în circulaţie pe piaţă, comercializării, utilizării, recuperării, reciclării şi regenerării substanţelor care distrug stratul de ozon, aflate în stare pură sau în amestecuri cu concentraţie ce depăşeşte 1% din masă, dacă acestea se află în vrac sau  în containere de transport, precum şi echipamentelor, produselor indicate în anexa nr.2 la prezentul regulament, ce conţin substanţele specificate în anexa nr.1 la prezentul regulament.
    3. Nu cad  sub incidenţa prevederilor prezentului regulament:
    1) producerea, comercializarea şi utilizarea substanţelor prevăzute în anexa nr.1 la regulamentul menţionat dacă acestea reprezintă mostre destinate activităţilor de cercetare, dezvoltare sau utilizării în scopuri analitice, în laboratoarele de control al calităţii produselor, sau pentru desfăşurarea altor genuri de activitate, în cazul în care masa substanţei corespunzătoare nu depăşeşte 10 kg;
    2) activităţile în cadrul cărora se utilizează substanţe recuperate din echipamente şi instalaţii, care se încadrează în categoria deşeurilor. Utilizarea acestor deşeuri se supune reglementărilor Convenţiei privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, încheiată la Basel în anul 1989, la care a aderat Republica Moldova (Hotărîrea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998).
    [Pct.3 al.(2) modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
II. Restricţii privind regimul comercial şi utilizarea hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon
    4. Se interzic:
    1)  importul, exportul, reexportul, tranzitul şi punerea în circulaţie pe piaţă:
    a) a substanţelor chimice indicate în anexa nr.1 la prezentul regulament din ţările, în ţările, prin ţările sau în ţările care nu sînt parte la Protocolul de la Montreal referitor la substanţele care distrug stratul de ozon, denumit în continuare  Protocolul de la Montreal;
    b) a echipamentelor ce conţin substanţele menţionate în anexa A* grupele I şi II, a tehnologiilor care nu pot funcţiona încontinuu fără substanţele chimice prevăzute  în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele II şi III, precum şi a produselor obţinute cu ajutorul acestor substanţe, indiferent de faptul dacă ele conţin sau nu asemenea substanţe, din ţările, în ţările, prin ţările  sau în ţările care nu sînt parte la Protocolul de la Montreal;
   
[Pct.4 al.1), lit.b) modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    c) a autovehiculelor de orice tip, precum şi a aeronavelor echipate cu instalaţii de condiţionare a aerului, noi sau folosite, care funcţionează  cu utilizarea substanţelor chimice indicate în anexa A grupele I şi II,  în anexa B grupa I,  în anexa C grupa II;
    d) a echipamentelor şi a părţilor componente ale acestora (frigidere, congelatoare, generatoare de gheaţă, instalaţii de răcire, climatizoare, pompe termice etc.), precum şi a tehnologiilor, destinate producerii instalaţiilor frigorifice de uz casnic, comercial şi industrial, noi sau folosite, altele decît cele pentru uz personal, care conţin substanţele indicate în anexa A grupele  I şi II, în anexa  B grupa I,  în anexa C grupa II sau care funcţionează cu utilizarea acestora ori a produselor care conţin aceste substanţe sau  a produselor care sînt obţinute cu ajutorul acestor substanţe, indiferent de faptul dacă produsele conţin sau nu  substanţele menţionate;
   
[Pct.4 al.1), lit.d) modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    e) a echipamentelor şi a părţilor componente ale acestora (frigidere, congelatoare, generatoare de gheaţă, instalaţii de răcire, climatizoare, pompe termice etc.), precum şi a tehnologiilor destinate producerii instalaţiilor frigorifice de uz casnic, comercial şi industrial, noi sau folosite, altele decît cele pentru uz personal, care nu conţin substanţele chimice prevăzute  în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I,  în anexa C grupa II, dar a căror construcţie nu le permite să funcţioneze încontinuu fără aceste substanţe;
    f) a utilajului şi a produselor pentru stingerea incendiilor, inclusiv a extinctoarelor portabile, ce conţin substanţele indicate în anexa A grupa II.
    Pînă la 1 iulie 2002, autorităţile care eliberează autorizaţia pentru  instalarea şi utilizarea echipamentelor şi  produselor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor sînt împuternicite să permită derogări de la prevederile prezentei litere în cazul în care utilajul şi produsele pentru stingerea incendiilor, ce conţin substanţele menţionate, sînt absolut necesare pentru protecţia vieţii şi asigurarea securităţii populaţiei sau dacă, prin aceste derogări, nu  se încălcă prevederile Protocolului de la Montreal;
    g) a aerosolilor ce conţin substanţele chimice prevăzute în anexa A grupa I.
    Interdicţia din prezenta literă nu se aplică următoarelor mărfuri, necesare menţinerii sănătăţii sau asigurării securităţii populaţiei:
    - produselor farmaceutice, sub formă de aerosoli în spray-uri, utilizate în tratamentul afecţiunilor pulmonare obstructive cronice, al afecţiunilor cardiace, precum şi preparatelor curative ale căror substanţe active pot fi aplicate numai sub formă de aerosoli;
    - mijloacelor speciale, fabricate la comandă şi utilizate de Ministerul Afacerilor Interne sau de alte organizaţii abilitate în acest scop, mijloace destinate asigurării ordinii publice şi folosite în cazurile prevăzute de legislaţie;
    h) a substanţelor chimice indicate în anexa A grupele I şi II, anexa B grupa I, în anexa C grupele II şi IIII, indiferent de provenienţa acestora, cu excepţia cazurilor stabilite în Protocolul de la Montreal;
   
[Pct.4 al.1), lit.h) modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    i) a substanţelor chimice menţionate în anexele A, B şi C, provenite din operaţii de recuperare, reciclare sau regenerare;
    2)  montarea oricăror  echipamente şi instalaţii de răcire noi, de uz casnic, comercial şi industrial, care conţin sau care funcţionează încontinuu cu utilizarea substanţelor chimice menţionate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I, în anexa C grupa II;
    3) utilizarea:
    a)  substanţelor chimice prevăzute în anexa A grupele  I şi II, în anexa B grupele II şi III, în anexa C grupele I, II şi III - la fabricarea aerosolilor, producerea noilor sisteme industriale de răcire, unităţi mobile de climatizare, produse de sterilizare  şi a oricăror alte produse în a căror fabricare aceste substanţe nu au fost utilizate anterior;
   
[Pct.4 al.3), lit.a) modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    b)  substanţelor chimice prevăzute în anexa A grupa I - la fabricarea panourilor izolante şi a ambalajelor confecţionate din expandate organice, flexibile sau semirigide;
    c)  agenţilor de curăţire şi a solvenţilor ce conţin una sau mai multe substanţe prevăzute în anexa A grupa I, în anexa B grupele II şi III, cu excepţia tetraclorurii de carbon (anexa B grupa II) - dacă aceasta este utilizată ca solvent în procesele de clorurare în sistem închis ori în procesele în care, din considerente de ordin tehnic, ea nu poate fi substituită cu o altă substanţă inofensivă pentru stratul de ozon;
    4) utilizarea bromurii de metil în agricultură:
    a) de la 1 iulie 2002 - la tratamentele fitosanitare destinate protecţiei plantelor, incluzînd lucrarea solului în spaţii închise, cum ar fi sere, solarii etc.;
    b) de la 1 ianuarie 2005 - la tratamentele de igienizare prin fumigaţie a incintelor şi a spaţiilor de depozitare.
    Ca excepţie, autorităţile abilitate permit utilizarea bromurii de metil, în conformitate cu tehnologiile aprobate, în cazurile în care sînt executate operaţii de carantină sau tratamente în vederea expedierii produselor vegetale, atunci cînd aceste tratamente sînt solicitate, în scris, de către autoritatea competentă din ţara importatoare, precum şi în cazurile  critice pentru agricultură, stabilite în conformitate cu prevederile Protocolului de la Montreal;
    5) eliminarea în atmosferă a substanţelor chimice menţionate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III, ce se conţin în echipamente sau se află în containere de transport ori sînt emise la transvazare, la operaţiile de întreţinere a echipamentelor sau la defectarea acestora.
   
[Pct.4 al.5) modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.4 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
III. Controlul  emisiilor
    5. Se reglementează producerea, pe teritoriul aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova, inclusiv în zonele antreprenoriatului liber, a substanţelor chimice menţionate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III şi în anexa E, precum şi importul, exportul şi reexportul acestora.
    Contingentul se stabileşte pentru fiecare tip de substanţe, pentru fiecare perioadă cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a fiecărui an, în modul stabilit de Guvern.
   
[Pct.5 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.6-7 excluse prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    8. Recuperarea, reciclarea, regenerarea, neutralizarea şi distrugerea substanţelor chimice prevăzute în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III se efectuează cu echipamente speciale pentru acest tip de operaţii, în unităţile corespunzătoare din ţară sau din străinătate, autorizate  în condiţiile legislaţiei. Nu se admite amestecarea substanţelor chimice în timpul activităţii de recuperare sau, ulterior, în timpul operaţiilor de reciclare şi de regenerare.
   
[Pct.8 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.8 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    9. Transportarea şi depozitarea substanţelor chimice prevăzute în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III se efectuează, în conformitate cu prevederile art.10 şi 11 din Legea nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive, în recipiente reutilizabile, fiind etichetate corespunzător, potrivit cerinţelor prevăzute de legislaţie pentru gazele lichefiate sub presiune.
   
[Pct.9 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    10. Neutralizarea şi distrugerea substanţelor menţionate în anexa nr.1 la prezentul regulament se efectuează conform Regulamentului sanitar (nr.06.6.3.11 din 21 februarie 1995) privind stocarea, utilizarea, neutralizarea şi înhumarea substanţelor şi reziduurilor toxice, aprobat de Ministerul Sănătăţii, şi conform tehnologiilor aprobate în concordanţă cu prevederile Protocolului de la Montreal.
    11. Operaţiile de montare a pieselor de schimb şi deservirea echipamentelor şi instalaţiilor de uz casnic, comercial şi industrial, ce conţin substanţele chimice prevăzute în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C, grupele I şi II se efectuează de către personalul tehnic de specialitate calificat, atestat în condiţiile legislaţiei. Instruirea şi atestarea acestuia se fac în cadrul unor cursuri organizate de instituţiile de învăţămînt de stat abilitate, în baza programelor propuse de acestea, şi desfăşurate periodic o dată în trei ani.
   
[Pct.11 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
IV. Managementul, evidenţa
    [Pct.12 abrogat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.12 în redacţia LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    13. Importul, exportul şi reexportul fiecărui lot de substanţe chimice specificate în anexa nr. 1 la prezentul regulament (cu excepţia substanţelor chimice specificate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I şi în anexa C grupele II şi III) şi al echipamentelor şi produselor specificate în anexa nr. 2 (care nu conţin substanţele chimice menţionate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I şi în anexa C grupele II şi III) se efectuează în baza autorizaţiei prevăzute la pct. 131.
    [Pct.13 în redacţia LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.13 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
   
131. Autorizaţia pentru importul, exportul şi reexportul substanţelor chimice menţionate la punctul 13, al echipamentelor şi produselor care conţin astfel de substanţe este eliberată agenţilor economici de Ministerul Mediului în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii. Autorizaţia se eliberează fără plată şi este valabilă timp de 90 de zile. Pentru primirea autorizaţiei se vor prezenta următoarele acte: cererea solicitantului, factura, declaraţia vamală şi copia contractului cu ţara exportatoare (pentru importatori).
    Depozitarea, transportarea, manipularea şi utilizarea substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi a echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe, se efectuează în conformitate cu prezentul regulament şi cu prevederile art. 10, 11 şi 12 din Legea nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive.
    [Pct.131 introdus prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    14. Serviciul Vamal, în comun cu Ministerul Mediului, determină punctele vamale prin care se va efectua trecerea substanţelor chimice care distrug stratul de ozon, a echipamentului şi produselor ce conţin asemenea substanţe.
    Ministerul Mediului comunică, în cel mai scurt timp, organelor vamale informaţia cu  privire la agenţii economici cărora  li s-au eliberat autorizaţii pentru importul, exportul sau reexportul mărfurilor respective.
    La trecerea acestor mărfuri  prin punctele vamale, organele vamale confruntă datele privind mărfurile declarate cu datele înscrise în autorizaţie.
    Serviciul Vamal, la solicitarea Ministerului Mediului, va prezenta, în termenele stabilite, informaţia detaliată privind importul, exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe.
    [Pct.14 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
V. Obligaţiile agenţilor economici persoane fizice şi juridice
care produc, importă, exportă, comercializează şi  utilizează
substanţe care distrug stratul de ozon
    15. Producătorii, importatorii şi exportatorii de substanţe chimice prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament sînt obligaţi să aplice, la loc vizibil, pe containere, în care acestea sînt stocate sau transportate, etichete din material rezistent,  avînd inscripţia: "Conţine substanţe care distrug stratul de ozon".
    16. Producătorii de echipamente şi produse ce conţin substanţele chimice prevăzute în anexa C grupa I sau materiale izolante ori părţi componente ale acestora, conţinînd asemenea substanţe, sînt obligaţi să aplice pe fiecare unitate, la loc vizibil, etichete din material rezistent, avînd inscripţia: "Conţine substanţe care distrug stratul de ozon".
   
[Pct.16 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    17. Importatorii de substanţe chimice prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament sînt obligaţi, la punerea lor în circulaţie pe piaţa internă, să indice în documentele de însoţire a mărfii numărul autorizaţiei pentru introducerea lor în ţară, eliberate de Ministerul Mediului.
   
[Pct.17 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    18. Importatorii şi exportatorii de substanţe chimice prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament, precum şi de echipamente şi produse prevăzute în anexa nr.2,  sînt obligaţi să indice în documentele de însoţire a mărfii denumirea  tehnică, chimică şi comercială a substanţei, iar în cazul în care ea se află în amestecuri sau în materiale izolante, înglobate în produsul finit, şi conţinutul de această substanţă, exprimat în procente din masă totală.
    19. În termen de 25 de zile din data efectuării controlului vamal, titularul autorizaţiei, eliberate de către Ministerul Mediului, expediază acestuia o copie a autorizaţiei menţionate, anexînd la ea declaraţia vamală ce confirmă importul, exportul sau reexportul mărfurilor corespunzătoare.
    20. La cererea organului abilitat de Guvern cu drept de exercitare a controlului în domeniu, importatorii, exportatorii şi persoanele care pun în circulaţie pe piaţă substanţele specificate în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cu excepţia substanţelor chimice specificate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I şi în anexa C grupele II şi III, a echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe, sînt obligate să prezinte autorizaţia specificată la pct. 131 în baza căreia s-a efectuat operaţia.
    [Pct.20 în redacţia LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.20 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    21. Recuperarea substanţelor chimice menţionatela pct. 4 alin. 5) este obligatorie:
    - la operaţiile de întreţinere a echipamentelor;
    - la defectarea echipamentelor;
    - la utilizarea substanţelor chimice în calitate de agent de curăţire sau solvent.
    Răspunderea pentru recuperarea obligatorie o poartă agentul economic persoană fizică sau juridică care execută operaţiile menţionate.
   
[Pct.21 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    22. Agenţii economici persoane fizice şi juridice care produc, importă, exportă, reexportă, tranzitează sau comercializează substanţele prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament, echipamentele şi produsele indicate în anexa nr. 2 prezintă anual, pînă la 15 februarie, Inspectoratului Ecologic de Stat spre examinare şi prelucrare raportul (forma „1–ozon”) pentru anul calendaristic precedent. Formularele prelucrate în baza rapoartelor se transmit Biroului Naţional de Statistică.
    [Pct.22 în redacţia LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.22 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    23. Agenţii economici persoane fizice şi juridice ţin un registru privind producerea, importul, exportul, comercializarea sau utilizarea de substanţe prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament, de  echipamente şi produse indicate în anexa nr.2. Registrul se păstrează timp de cinci ani. Rapoartele elaborate în baza datelor din registru se prezintă Ministerul Mediului pînă la 31 ianuarie a anului curent, pentru anul calendaristic precedent (anexele nr.3 şi nr.4 la prezentul regulament).
    24. Personalul tehnic de specialitate ţine un registru în care se înscriu volumele utilizate de substanţe (pure, recuperate şi reciclate) prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament. Registrul se păstrează timp de cinci ani. Datele din registru se prezintă Ministerul Mediului pînă la 31 ianuarie a anului curent, pentru anul calendaristic precedent (anexa nr.5 la prezentul regulament).
    25. Agenţii economici persoane fizice şi juridice care utilizează substanţele chimice specificate în anexa nr.1 la prezentul regulament şi care beneficiază de transferuri de tehnologii în condiţiile prevăzute de Protocolul de la Montreal sînt obligaţi, după data intrării în vigoare a prezentului regulament, să încheie cu Ministerul Mediului un acord prin care se angajează să oprească instalaţia ce funcţionează cu utilizarea unor asemenea substanţe.
VI. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
prezentului regulament
    26. Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea materială, administrativă sau civilă. Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat se stabileşte în temeiul instrucţiunii elaborate de organul abilitat de Guvern, iar repararea prejudiciului se efectuează conform legislaţiei. Litigiile apărute sînt soluţionate în instanţele de judecată în conformitate cu  legislaţia.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]

Anexa nr.2  
la Regulamentul cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon
Lista
echipamentelor şi produselor ce conţin substanţe care distrug stratul
de ozon şi poziţiile lor tarifare
conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor
  
Nr. crt. Echipamente şi produse Poziţia tarifară
1 Instalaţii de condiţionare cu care sînt dosate autoturismele şi camioanele (montate şi nemontate) din 8415
2 Instalaţii de uz casnic, comercial şi industrialFrigidereCongelatoareUscătoare de aerInstalaţii de răcireGeneratoare de gheaţăClimatizoare lu pompe termice de la 8418
de la 84188418 308418 618418 69841584246479 89 1006479 89 980
din 84198418847984158418 618418 69
3 Produse de aerosoli (cu excepţia aerosolilor medicinali)Produse alimentareColoranţi şi vopsele, pigmenţi, tincturiProduse de parfumerie, preparate cosmeticeDetergenţiLubrifianţiProduse de întreţinere a echipamentului tehnicArticole din materiale inflamabileInsecticide, ebricide, fungicideAgenţi de finisareSolvenţi pe baza de compuşi organiciLichide pentru dejivrareProduse ale industriei chimice şi ale industriilor conexeSiliconi în formă primarăArme 0404 90dela 1517 902106 90
de la 3208320932103212 903213
de la 33033304 3033053306
de la 3307 (cu execepţia celor de la poziţia 3307 41)340234033405360638083809 1038143820382439103904
4 Estinctoare portabile de la 8424 10
5 Plăci izolante, panouri şi conducte izolate de la 392039253926
6 Prepolimeri de la 3901 pînă la 3911
    [Anexa nr.2 modificată prin LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]

Anexa nr.3  
la Regulamentul cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon

Forma nr. 1

Raport
privind producerea, importul, exportul, aplicarea substanţelor
care distrug stratul de ozon, a căror utilizare este reglementată
de Protocolul de la Montreal
Nr.
crt.
Denu-
mirea sub-
stanţei
Cantitateatotală de substanţă produsă, kg Cantitatea
totală de substanţă importată,kg
Ţara expo-
rtata-
toare
Cantitateatotală de substanţă exportată,kg Ţara importata-
toare
Cantitatea
totală de substanţă procurată,în republicăkg
Furnizorulde substanţă
(denumirea organizaţiei,
adresa etc.)
Modul
de uti-
lizare a sub-
stanţei
Scopul în anul prece-
dent
Notă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon
Raport
privind producerea, importul, exportul, aplicarea echipamentului,
produselor ce conţin substanţe care distrug stratul de ozon, a căror
utilizare este reglementată de Protocolul de la Montreal
Nr.
crt.
Denu-
mirea echipa-
mentului (produ-
sului) fabficat
Denu-
mirea echipa-
mentului deservit
Nu-
mărul de unităţi
Agentul frigorific Denu-
mirea
echipa-
mentului (produ-
sului)importat
Ţara expo-
rtata-
toare
Nu-
mărul de unităţi
Agentul frigorific Denu-
mirea echipa-
mentului (produ-
sului) exportat
Ţara importata-
toare
Nu-
mărul de unităţi
Agentul frigorific Notă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon
Raport
privind exploatarea echipamentului ce conţine în calitate de
agent frigorific substanţe care distrug stratul de ozon, a căror
utilizare este reglementată de Protocolul de la Montreal
Nr.
crt.
Denu-
mirea echipa-
men-
tului propriu
Nu-
mărul de unităţi
Agen-
tul frigoţrific
Canti-
tatea de agent frigorific la o unitate, kg
Canti-
tatea de agent frigo-
rific kg
Denu-
mirea echipamen-
tului dese-
rvit
Nu-
mărul de unităţi
Agen-
tul frigo-
rific
Canti-
tatea de agent frigorific la o unitate, kg
Canti-
tatea de agent frigorific kg
Canti-
tatea de agent recuperat
frigorific kg
Canti-
tatea de agent reciclat
frigorific kg
Notă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14