LPM852/2002
ID intern unic:  313251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 852
din  14.02.2002
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării  hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon
Publicat : 18.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 383

    NOTĂ:
   
În textul anexei la Lege sintagma „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
   
În cuprinsul legii sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul Regulamentului, sintagmele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" şi "Departamentul Vamal" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale" şi, respectiv, "Serviciul Vamal" prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. -  Se aprobă Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării  hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, expus în anexă, parte integrantă a prezentei legi.
    Art.2. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    va elabora actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
    va asigura reexaminarea, actualizarea sau abrogarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a actelor lor normative privind obiectul prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                       Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 februarie 2002.
    Nr. 852-XV.

Anexă
la Legea nr.852-XV
din 14 februarie 2002
REGULAMENTUL
cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
    Prezentul regulament este elaborat în corespundere cu prevederile Convenţiei pentru protecţia stratului de ozon, încheiată la Viena în anul 1985, şi ale Protocolului referitor la substanţele care distrug stratul de ozon, încheiat la Montreal în anul 1987, la care a aderat Republica Moldova (Hotărîrea Parlamentului nr. 966-XIII din 24 iulie 1996), precum şi în temeiul Legii nr.1515-XII  din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător.
I. Dispoziţii generale
    1. Substanţele care distrug stratul de ozon, a căror utilizare este supusă controlului, sînt produsele chimice specificate  în anexa nr.1 la prezentul regulament.
    2. Prevederile prezentului regulament se aplică producerii, importului, exportului, reexportului, tranzitului, punerii în circulaţie pe piaţă, comercializării, utilizării, recuperării, reciclării şi regenerării substanţelor care distrug stratul de ozon, aflate în stare pură sau în amestecuri cu concentraţie ce depăşeşte 1% din masă, dacă acestea se află în vrac sau  în containere de transport, precum şi echipamentelor, produselor indicate în anexa nr.2 la prezentul regulament, ce conţin substanţele specificate în anexa nr.1 la prezentul regulament.
    3. Nu cad  sub incidenţa prevederilor prezentului regulament:
    1) producerea, comercializarea şi utilizarea substanţelor prevăzute în anexa nr.1 la regulamentul menţionat dacă acestea reprezintă mostre destinate activităţilor de cercetare, dezvoltare sau utilizării în scopuri analitice, în laboratoarele de control al calităţii produselor, sau pentru desfăşurarea altor genuri de activitate, în cazul în care masa substanţei corespunzătoare nu depăşeşte 10 kg;
    2) activitățile în cadrul cărora se utilizează substanțe recuperate din echipamente și instalații, care se încadrează în categoria deșeurilor. Gestionarea acestor deşeuri se efectuează în conformitate cu Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, actele normative aprobate de Guvern în temeiul acesteia şi al Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1599/1998.
    [Pct.3 subpct.2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.3 subpct.2) modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
II. Restricţii privind regimul comercial şi utilizarea hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon
    4. Se interzic:
    1)  importul, exportul, reexportul, tranzitul şi punerea în circulaţie pe piaţă:
    a) a substanţelor chimice indicate în anexa nr.1 la prezentul regulament din ţările, în ţările, prin ţările sau în ţările care nu sînt parte la Protocolul de la Montreal referitor la substanţele care distrug stratul de ozon, denumit în continuare  Protocolul de la Montreal;
    b) a echipamentelor ce conţin substanţele menţionate în anexa A* grupele I şi II, a tehnologiilor care nu pot funcţiona încontinuu fără substanţele chimice prevăzute  în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III, precum şi a produselor obţinute cu ajutorul acestor substanţe, indiferent de faptul dacă ele conţin sau nu asemenea substanţe, din ţările, în ţările, prin ţările  sau în ţările care nu sînt parte la Protocolul de la Montreal;
   
[Pct.4 subpct.1), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.4 subpct.1), lit.b) modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    c) a autovehiculelor de orice tip, precum şi a aeronavelor echipate cu instalaţii de condiţionare a aerului, noi sau folosite, care funcţionează  cu utilizarea substanţelor chimice indicate în anexa A grupele I şi II,  în anexa B grupa I,  în anexa C grupele I, II şi III;
   
[Pct.4 subpct.1), lit.c) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    d) a echipamentelor şi a părţilor componente ale acestora (frigidere, congelatoare, generatoare de gheaţă, instalaţii de răcire, climatizoare, pompe termice etc.), precum şi a tehnologiilor, destinate producerii instalaţiilor frigorifice de uz casnic, comercial şi industrial, noi sau folosite, altele decît cele pentru uz personal, care conţin substanţele indicate în anexa A grupele  I şi II, în anexa  B grupa I,  în anexa C grupa II sau care funcţionează cu utilizarea acestora ori a produselor care conţin aceste substanţe sau  a produselor care sînt obţinute cu ajutorul acestor substanţe, indiferent de faptul dacă produsele conţin sau nu  substanţele menţionate;
    
[Pct.4 subpct.1), lit.d) modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    e) a echipamentelor şi a părţilor componente ale acestora (frigidere, congelatoare, generatoare de gheaţă, instalaţii de răcire, climatizoare, pompe termice etc.), precum şi a tehnologiilor destinate producerii instalaţiilor frigorifice de uz casnic, comercial şi industrial, noi sau folosite, altele decît cele pentru uz personal, care nu conţin substanţele chimice prevăzute  în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I, în anexa C grupele I, II şi III, dar a căror construcţie nu le permite să funcţioneze încontinuu fără aceste substanţe;
   
[Pct.4 subpct.1), lit.e) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    f) a utilajului şi a produselor pentru stingerea incendiilor, inclusiv a extinctoarelor portabile, ce conţin substanţele indicate în anexa A grupa II.
    Pînă la 1 iulie 2002, autorităţile care eliberează autorizaţia pentru  instalarea şi utilizarea echipamentelor şi  produselor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor sînt împuternicite să permită derogări de la prevederile prezentei litere în cazul în care utilajul şi produsele pentru stingerea incendiilor, ce conţin substanţele menţionate, sînt absolut necesare pentru protecţia vieţii şi asigurarea securităţii populaţiei sau dacă, prin aceste derogări, nu  se încălcă prevederile Protocolului de la Montreal;
    g) a aerosolilor ce conţin substanţele chimice prevăzute în anexa A grupa I şi în anexa C grupele I, II şi III.
    Interdicţia din prezenta literă nu se aplică următoarelor mărfuri, necesare menţinerii sănătăţii sau asigurării securităţii populaţiei:
    - produselor farmaceutice, sub formă de aerosoli în spray-uri, utilizate în tratamentul afecţiunilor pulmonare obstructive cronice, al afecţiunilor cardiace, precum şi preparatelor curative ale căror substanţe active pot fi aplicate numai sub formă de aerosoli;
    - mijloacelor speciale, fabricate la comandă şi utilizate de Ministerul Afacerilor Interne sau de alte organizaţii abilitate în acest scop, mijloace destinate asigurării ordinii publice şi folosite în cazurile prevăzute de legislaţie;
   
[Pct.4 subpct.1), lit.g) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    h) a substanţelor chimice indicate în anexa A grupele I şi II, anexa B grupa I, în anexa C grupele II şi IIII, indiferent de provenienţa acestora, cu excepţia cazurilor stabilite în Protocolul de la Montreal;
   
[Pct.4 subpct.1), lit.h) modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    i) a substanţelor chimice menţionate în anexele A, B şi C, provenite din operaţii de recuperare, reciclare sau regenerare;
    2)  montarea oricăror  echipamente şi instalaţii de răcire noi, de uz casnic, comercial şi industrial, care conţin sau care funcţionează încontinuu cu utilizarea substanţelor chimice menţionate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I,în anexa C grupele I şi II;
   
[Pct.4 subpct.2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    3) utilizarea:
    a)  substanţelor chimice prevăzute în anexa A grupele  I şi II, în anexa B grupele II şi III, în anexa C grupele I, II şi III - la fabricarea aerosolilor, producerea noilor sisteme industriale de răcire, unităţi mobile de climatizare, produse de sterilizare  şi a oricăror alte produse în a căror fabricare aceste substanţe nu au fost utilizate anterior;
   
[Pct.4 subpct.3), lit.a) modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    b)  substanţelor chimice prevăzute în anexa A grupa I - la fabricarea panourilor izolante şi a ambalajelor confecţionate din expandate organice, flexibile sau semirigide;
    c)  agenţilor de curăţire şi a solvenţilor ce conţin una sau mai multe substanţe prevăzute în anexa A grupa I, în anexa B grupele II şi III, cu excepţia tetraclorurii de carbon (anexa B grupa II) - dacă aceasta este utilizată ca solvent în procesele de clorurare în sistem închis ori în procesele în care, din considerente de ordin tehnic, ea nu poate fi substituită cu o altă substanţă inofensivă pentru stratul de ozon;
    4) utilizarea bromurii de metil în agricultură:
    a) de la 1 iulie 2002 - la tratamentele fitosanitare destinate protecţiei plantelor, incluzînd lucrarea solului în spaţii închise, cum ar fi sere, solarii etc.;
    b) de la 1 ianuarie 2005 - la tratamentele de igienizare prin fumigaţie a incintelor şi a spaţiilor de depozitare.
    Ca excepţie, autorităţile abilitate permit utilizarea bromurii de metil, în conformitate cu tehnologiile aprobate, în cazurile în care sînt executate operaţii de carantină sau tratamente în vederea expedierii produselor vegetale, atunci cînd aceste tratamente sînt solicitate, în scris, de către autoritatea competentă din ţara importatoare, precum şi în cazurile  critice pentru agricultură, stabilite în conformitate cu prevederile Protocolului de la Montreal;
    5) eliminarea în atmosferă a substanţelor chimice menţionate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III, ce se conţin în echipamente sau se află în containere de transport ori sînt emise la transvazare, la operaţiile de întreţinere a echipamentelor sau la defectarea acestora.
   
[Pct.4 subpct.5) modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.4 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
III. Controlul  emisiilor
    5. Se reglementează producerea, pe teritoriul aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova, inclusiv în zonele antreprenoriatului liber, a substanţelor chimice menţionate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III şi în anexa E, precum şi importul, exportul şi reexportul acestora.
    Contingentul stabilit în Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016–2040, aprobat de către Guvern, se distribuie pentru fiecare perioadă cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie, la început de an, de către autoritatea centrală pentru protecția mediului.
    [Pct.5 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.5 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
   
51. Contingentul pentru importul substanţelor chimice menţionate la pct. 5, al echipamentelor şi produselor care conţin astfel de substanţe este eliberat agenţilor economici de către autoritatea centrală pentru protecția mediului în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Pentru primirea contigentului permis pentru import în anul în curs se vor prezenta următoarele acte: cererea solicitantului, argumentarea (în scris) a necesității volumelor solicitate, copiile de pe contractele încheiate de către solicitant cu agenții economici (utilizatori finali) pentru montarea, instalarea și deservirea echipamentelor frigorifice și de condiționare a aerului.
    [Pct.51 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    52. Substanțele care distrug stratul de ozon se clasifică în funcţie de pericolul pe care îl prezintă, se etichetează şi se ambalează în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, aprobat de către Guvern.
    [Pct.52 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.6-7 excluse prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    8. Recuperarea, reciclarea, regenerarea, neutralizarea şi distrugerea substanţelor chimice prevăzute în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III se efectuează cu echipamente speciale pentru acest tip de operaţii, în unităţile autorizate de către autorităţile competente, specificate la art. 24 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, cu respectarea prevederilor art. 25 din legea menționată. Nu se admite amestecarea substanţelor chimice în timpul activităţii de recuperare sau, ulterior, în timpul operaţiilor de reciclare şi de regenerare.
   
[Pct.8 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.8 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.8 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    9. Transportarea substanţelor chimice prevăzute în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C grupele I, II şi III se realizează în recipiente reutilizabile, în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează transportul rutier al mărfurilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova şi cu cerinţele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 44/1998.
   
[Pct.9 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.9 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
   
91. Transportarea şi depozitarea substanţelor chimice menţionate la pct. 9 din prezentul regulament, care au devenit deşeuri, se realizează în baza autorizaţiei de mediu pentru gestionarea deşeurilor, prevăzută la art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile, şi cu respectarea prevederilor art. 4, 16 şi 44 din legea menționată.
    [Pct.91 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    92. Transportul transfrontalier al deşeurilor menţionate la pct. 91 din prezentul regulament se efectuează în conformitate cu prevederile art. 44 şi 64 din Legea nr. 209/2016 privind deşeurile şi ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora.
    [Pct.92 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    93. Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deşeurilor de substanţe menţionate la pct. 9, operatorii de transport trebuie să respecte reglementările emise de către autorităţile administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi al mediului.
    [Pct.93 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    10. Eliminarea substanţelor care distrug stratul de ozon, ce au devenit deşeuri, se efectuează conform Legii nr. 209/2016 privind deşeurile și actelor normative aprobate de Guvern în temeiul acesteia, cu respectarea tehnologiilor aprobate în concordanţă cu prevederile Protocolului de la Montreal.
    [Pct.10 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    11. Operaţiile de montare a pieselor de schimb şi deservirea echipamentelor şi instalaţiilor de uz casnic, comercial şi industrial, ce conţin substanţele chimice prevăzute în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupele I, II şi III, în anexa C, grupele I şi II se efectuează de către personalul tehnic de specialitate calificat, atestat în condiţiile legislaţiei. Instruirea şi atestarea acestuia se fac în cadrul unor cursuri organizate de instituţiile de învăţămînt de stat abilitate, în baza programelor propuse de acestea, şi desfăşurate periodic o dată în trei ani.
   
[Pct.11 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
IV. Managementul, evidenţa
    [Pct.12 abrogat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.12 în redacţia LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    13. Importul, exportul şi reexportul fiecărui lot de substanţe chimice specificate în anexa nr. 1 la prezentul regulament (cu excepţia substanţelor chimice specificate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I şi în anexa C grupele II şi III) şi al echipamentelor şi produselor specificate în anexa nr. 2 (care nu conţin substanţele chimice menţionate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I şi în anexa C grupele II şi III) se efectuează în baza autorizaţiei pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care conțin asemenea substanțe (în continuare – autorizație).
    [Pct.13 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.13 în redacţia LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.13 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
  
131. Autorizația este eliberată agenților economici de către Agenția de Mediu – autoritate emitentă a actelor permisive în domeniul mediului (în continuare – autoritate emitentă), în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Autorizația se eliberează gratis și este valabilă 90 de zile.
    Depozitarea, manipularea și utilizarea substanțelor care distrug stratul de ozon, precum și a echipamentelor și produselor ce conțin asemenea substanțe, se efectuează în conformitate cu prezentul regulament și cu prevederile art. 10–12 din Legea nr. 1236/1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive.
    [Pct.131 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.131 introdus prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
   
132. Pentru obţinerea autorizației, solicitantul depune, fie pe suport de hîrtie, la sediul autorității emitente, fie în format electronic, prin intermediul ghișeului unic electronic de solicitare a actelor permisive, următoarele documente:
    1) o cerere în care se indică următoarele informaţii: denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, IDNO-ul solicitantului autorizației sau, în cazul persoanei fizice, numele și prenumele acesteia, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul; substanța, produsul sau echipamentul importat/exportat (cu indicarea poziției tarifare din Nomenclatura combinată a mărfurilor), cantitatea importată/exportată, țara de origine, statul importator/exportator, adresa juridică a beneficiarului, scopul efectuării importului/exportului;
    2) copia de pe contractul dintre importator şi exportator, la care se anexează lista și cantitatea substanțelor, produselor sau echipamentelor importate/exportate;
    3) fișa tehnică de securitate;
    4) copiile de pe facturile de cumpărare a mărfii (invoice) pentru export/import.
    În cazul în care solicitantul a depus cererea și setul de documente în format electronic, autoritatea emitentă poate solicita prezentarea, la momentul eliberării autorizației, a originalelor documentelor, copiile de pe care au fost anexate la cererea transmisă la distanță, pentru a verifica autenticitatea copiilor respective.
     [Pct.132 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    133. Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de solicitare a autorizațiilor, precum și Registrul autorizațiilor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele menționate, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    [Pct.133 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    14. Serviciul Vamal, în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, determină punctele vamale prin care se va efectua trecerea substanţelor chimice care distrug stratul de ozon, a echipamentului şi produselor ce conţin asemenea substanţe.
    Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului comunică, în cel mai scurt timp, organelor vamale informaţia cu  privire la agenţii economici cărora  li s-au eliberat autorizaţii pentru importul, exportul sau reexportul mărfurilor respective.
    La trecerea acestor mărfuri  prin punctele vamale, organele vamale confruntă datele privind mărfurile declarate cu datele înscrise în autorizaţie.
    Serviciul Vamal, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, va prezenta, în termenele stabilite, informaţia detaliată privind importul, exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe.
    [Pct.14 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
V. Obligaţiile agenţilor economici persoane fizice şi juridice
care produc, importă, exportă, comercializează şi  utilizează
substanţe care distrug stratul de ozon
    15. Producătorii, importatorii şi exportatorii de substanţe chimice prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament sînt obligaţi să aplice, la loc vizibil, pe containere, în care acestea sînt stocate sau transportate, etichete din material rezistent,  avînd inscripţia: "Conţine substanţe care distrug stratul de ozon".
    16. Producătorii de echipamente şi produse ce conţin substanţele chimice prevăzute în anexa C grupa I sau materiale izolante ori părţi componente ale acestora, conţinînd asemenea substanţe, sînt obligaţi să aplice pe fiecare unitate, la loc vizibil, etichete din material rezistent, avînd inscripţia: "Conţine substanţe care distrug stratul de ozon".
   
[Pct.16 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    17. Importatorii de substanţe chimice prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament sînt obligaţi, la punerea lor în circulaţie pe piaţa internă, să indice în documentele de însoţire a mărfii numărul autorizaţiei pentru introducerea lor în ţară, eliberate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
   
[Pct.17 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    18. Importatorii şi exportatorii de substanţe chimice prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament, precum şi de echipamente şi produse prevăzute în anexa nr.2,  sînt obligaţi să indice în documentele de însoţire a mărfii denumirea  tehnică, chimică şi comercială a substanţei, iar în cazul în care ea se află în amestecuri sau în materiale izolante, înglobate în produsul finit, şi conţinutul de această substanţă, exprimat în procente din masă totală.
    19. În termen de 25 de zile din data efectuării importului/exportului/reexportului, titularul autorizaţiei, eliberate de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, expediază acestuia o copie de pe declarația vamală ce confirmă importul, exportul sau reexportul mărfurilor corespunzătoare.
   
[Pct.19 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    20. La cererea organului abilitat de Guvern cu drept de exercitare a controlului în domeniu, importatorii, exportatorii şi persoanele care pun în circulaţie pe piaţă substanţele specificate în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cu excepţia substanţelor chimice specificate în anexa A grupele I şi II, în anexa B grupa I şi în anexa C grupele II şi III, a echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe, sînt obligate să prezinte autorizaţia specificată la pct. 131 în baza căreia s-a efectuat operaţia.
    [Pct.20 în redacţia LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.20 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    21. Recuperarea substanţelor chimice menţionatela pct. 4 alin. 5) este obligatorie:
    - la operaţiile de întreţinere a echipamentelor;
    - la defectarea echipamentelor;
    - la utilizarea substanţelor chimice în calitate de agent de curăţire sau solvent.
    Răspunderea pentru recuperarea obligatorie o poartă agentul economic persoană fizică sau juridică care execută operaţiile menţionate.
   
[Pct.21 modificat prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    22. Agenţii economici persoane fizice şi juridice care produc, importă, exportă, reexportă, tranzitează sau comercializează substanţele prevăzute în anexa nr.1 ori utilizează mai mult de 3 kg de astfel de substanțe, care produc, importă, exportă, reexportă, tranzitează sau comercializează echipamentele şi produsele indicate în anexa nr. 2 prezintă anual, pînă la 15 februarie, Inspectoratului Ecologic de Stat spre examinare şi prelucrare raportul (forma „1–ozon”) pentru anul calendaristic precedent. Formularele prelucrate în baza rapoartelor se transmit Biroului Naţional de Statistică.
    [Pct.22 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.22 în redacţia LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Pct.22 modificat prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]
    23. Agenţii economici persoane fizice şi juridice ţin un registru privind producerea, importul, exportul, comercializarea sau utilizarea de substanţe prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament, de  echipamente şi produse indicate în anexa nr.2. Registrul se păstrează timp de cinci ani. Rapoartele elaborate în baza datelor din registru se prezintă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pînă la 31 ianuarie a anului curent, pentru anul calendaristic precedent (anexele nr.3 şi nr.4 la prezentul regulament).
    24. Personalul tehnic de specialitate ţine un registru în care se înscriu volumele utilizate de substanţe (pure, recuperate şi reciclate) prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament. Registrul se păstrează timp de cinci ani. Datele din registru se prezintă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pînă la 31 ianuarie a anului curent, pentru anul calendaristic precedent (anexa nr.5 la prezentul regulament).
    25. Agenţii economici persoane fizice şi juridice care utilizează substanţele chimice specificate în anexa nr.1 la prezentul regulament şi care beneficiază de transferuri de tehnologii în condiţiile prevăzute de Protocolul de la Montreal sînt obligaţi, după data intrării în vigoare a prezentului regulament, să încheie cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului un acord prin care se angajează să oprească instalaţia ce funcţionează cu utilizarea unor asemenea substanţe.
VI. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
prezentului regulament
    26. Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea materială, administrativă sau civilă. Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat se stabileşte în temeiul instrucţiunii elaborate de organul abilitat de Guvern, iar repararea prejudiciului se efectuează conform legislaţiei. Litigiile apărute sînt soluţionate în instanţele de judecată în conformitate cu  legislaţia.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]

Anexa nr.2  
la Regulamentul cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon
Lista
echipamentelor şi produselor ce conţin substanţe care distrug stratul
de ozon şi poziţiile lor tarifare
conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor
  
Nr. crt. Echipamente şi produse Poziţia tarifară
1 Instalaţii de condiţionare cu care sînt dosate autoturismele şi camioanele (montate şi nemontate) din 8415
2 Instalaţii de uz casnic, comercial şi industrialFrigidereCongelatoareUscătoare de aerInstalaţii de răcireGeneratoare de gheaţăClimatizoare lu pompe termice de la 8418
de la 84188418 308418 618418 69841584246479 89 1006479 89 980
din 84198418847984158418 618418 69
3 Produse de aerosoli (cu excepţia aerosolilor medicinali)Produse alimentareColoranţi şi vopsele, pigmenţi, tincturiProduse de parfumerie, preparate cosmeticeDetergenţiLubrifianţiProduse de întreţinere a echipamentului tehnicArticole din materiale inflamabileInsecticide, ebricide, fungicideAgenţi de finisareSolvenţi pe baza de compuşi organiciLichide pentru dejivrareProduse ale industriei chimice şi ale industriilor conexeSiliconi în formă primarăArme 0404 90dela 1517 902106 90
de la 3208320932103212 903213
de la 33033304 3033053306
de la 3307 (cu execepţia celor de la poziţia 3307 41)340234033405360638083809 1038143820382439103904
4 Estinctoare portabile de la 8424 10
5 Plăci izolante, panouri şi conducte izolate de la 392039253926
6 Prepolimeri de la 3901 pînă la 3911
    [Anexa nr.2 modificată prin LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP228 din 10.10.13, MO258-261/15.11.13 art.715]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP72-XVI din 22.03.07, MO54-56/20.04.07 art.256]

Anexa nr.3  
la Regulamentul cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon

Forma nr. 1

Raport
privind producerea, importul, exportul, aplicarea substanţelor
care distrug stratul de ozon
(în cantitate mai mare de 3 kg),
a căror utilizare este reglementată
de Protocolul de la Montreal
Nr.
crt.
Denu-
mirea sub-
stanţei
Cantitateatotală de substanţă produsă, kg Cantitatea
totală de substanţă importată,kg
Ţara expo-
rtata-
toare
Cantitateatotală de substanţă exportată,kg Ţara importata-
toare
Cantitatea
totală de substanţă procurată,în republicăkg
Furnizorulde substanţă
(denumirea organizaţiei,
adresa etc.)
Modul
de uti-
lizare a sub-
stanţei
Scopul în anul prece-
dent
Notă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    [Anexa nr.3 modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon
Raport
privind producerea, importul, exportul, aplicarea echipamentului,
produselor ce conţin substanţe care distrug stratul de ozon, a căror
utilizare este reglementată de Protocolul de la Montreal
Nr.
crt.
Denu-
mirea echipa-
mentului (produ-
sului) fabficat
Denu-
mirea echipa-
mentului deservit
Nu-
mărul de unităţi
Agentul frigorific Denu-
mirea
echipa-
mentului (produ-
sului)importat
Ţara expo-
rtata-
toare
Nu-
mărul de unităţi
Agentul frigorific Denu-
mirea echipa-
mentului (produ-
sului) exportat
Ţara importata-
toare
Nu-
mărul de unităţi
Agentul frigorific Notă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la regimul
comercial şi reglementarea utilizării
hidrocarburilor halogenate care distrug
stratul de ozon
Raport
privind exploatarea echipamentului ce conţine în calitate de
agent frigorific substanţe care distrug stratul de ozon
(în cantitate mai mare de 3 kg), a căror utilizare este
reglementată de Protocolul de la Montreal
Nr.
crt.
Denu-
mirea echipa-
men-
tului propriu
Nu-
mărul de unităţi
Agen-
tul frigoţrific
Canti-
tatea de agent frigorific la o unitate, kg
Canti-
tatea de agent frigo-
rific kg
Denu-
mirea echipamen-
tului dese-
rvit
Nu-
mărul de unităţi
Agen-
tul frigo-
rific
Canti-
tatea de agent frigorific la o unitate, kg
Canti-
tatea de agent frigorific kg
Canti-
tatea de agent recuperat
frigorific kg
Canti-
tatea de agent reciclat
frigorific kg
Notă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    [Anexa nr.5 modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]