LPA91/2007
ID intern unic:  325735
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 91
din  05.04.2007
privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor
Publicat : 25.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 70-73     art Nr : 316

    Abrogată prin LP29 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.279


    MODIFICAT

    LP312 din 23.12.16, MO9-18/13.01.17 art.48

    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13

    LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    Prezenta lege reglementează delimitarea terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Noţiunea de terenuri proprietate publică

    (1) De proprietate publică sînt terenurile cu drept de proprietate al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra cărora ţine de competenţa Guvernului sau a autorităţilor administraţiei publice locale.

    (2) Proprietatea publică asupra terenurilor poate fi:

    a) de interes naţional, regim de drept în care proprietatea aparţine statului (proprietate publică a statului);

    b) de interes local, regim de drept în care proprietatea aparţine satului (comunei), oraşului (municipiului), raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale).

    (3) Din domeniul public al statului, al raionului, al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, al oraşului (municipiului), al satului (comunei), după cum sînt de interes naţional sau local, fac parte terenurile determinate de lege, precum şi terenurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de interes public.

    (4) Terenurile care sînt în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi care nu fac parte din domeniului public aparţin domeniului privat al statului sau domeniului privat al unităţii administrativ - teritoriale.

    Articolul 2. Regimul juridic al terenurilor din domeniul

                       public

    (1) Terenurile din domeniul public sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după cum urmează:

    a) nu pot fi înstrăinate, ci pot fi date numai în administrare, în concesiune, în arendă sau în locaţiune în condiţiile legii;

    b) nu pot fi supuse executării silite; asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;

    c) nu pot fi dobîndite de terţi prin uzucapiune.

    (2) Actele juridice încheiate cu încălcarea alin.(1) sînt lovite de nulitate absolută.

    (3) Terenurile din domeniul public pot fi trecute în domeniul privat doar în condiţiile legii.

    (4) Dreptul de proprietate asupra terenurilor din domeniul privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale este supus regimului de drept comun dacă legea nu prevede altfel.

    (5) Terenurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrare ministerelor, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, întreprinderilor de stat sau municipale. Darea în administrare se efectuează, după caz, prin hotărîre de Guvern, prin decizie a consiliului raional, a Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, a consiliului orăşenesc (municipal), sătesc (comunal).

    (6) Concesionarea, arendarea şi locaţiunea terenurilor din domeniul public se fac, după caz, prin hotărîre de Guvern, decizie a consiliului autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi sau al doilea.

    (7) Concesionarea, arendarea şi locaţiunea terenurilor se fac prin licitaţie publică. Pot fi încheiate contracte directe doar cu proprietarii construcţiilor amplasate legal pe teren pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi. Contractul de locaţiune va cuprinde în mod obligatoriu clauze care să asigure exploatarea terenului în locaţiune potrivit specificului acestuia.

   (8) Statul sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială poate atribui terenuri în folosinţă persoanelor juridice cu scop nelucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, în conformitate cu legislaţia.

    Articolul 3. Delimitarea terenurilor proprietate publică

   (1) Delimitarea terenurilor proprietate publică în terenuri proprietate publică a statului şi terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor ce ţin de domeniul public sau cel privat, are drept scop:

    a) protecţia şi folosirea eficientă a terenurilor proprietate publică a statului în interesul deţinătorilor de terenuri şi al Republicii Moldova;

  b) protecţia şi folosirea eficientă a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale în interesul deţinătorilor de terenuri şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

    (2) Delimitarea terenurilor proprietate publică se efectuează prin acţiuni de identificare şi formare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale în modul stabilit de legislaţie.

    (3) În cazul în care terenurile proprietate publică a statului se mărginesc cu terenuri proprietate publică dobîndite de unitatea administrativ-teritorială, reprezentanţii statului şi reprezentanţii unităţii administrativ-teritoriale coordonează hotarele acestor terenuri. Dacă reprezentanţii părţilor nu convin asupra hotarelor, litigiul se examinează în instanţă de judecată.

    (31) În cazul în care terenurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi se mărginesc cu terenurile proprietate publică dobîndite de unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea, reprezentanţii acestor unităţi administrativ-teritoriale coordonează hotarele terenurilor. Dacă reprezentanţii părţilor nu convin asupra hotarelor, litigiul se examinează în instanţă de judecată.

    [Art.3 al.(31) introdus prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    (4) Executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor care aparţin domeniului public sau celui privat, de identificare a lor, precum şi a lucrărilor de elaborare a planului geometric, este asigurată de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale competente şi autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul întreprinderilor de stat al căror fondator este Agenţia Relaţii Funciare şi  Cadastru.

    [Art.3 al.(4) în redacţia LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    (41) Lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică includ următoarele etape:
    a) întocmirea de către ministere, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale a listei bunurilor imobile  proprietate publică pe care le deţin în proprietate, în gestiune şi prezentarea acesteia către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru pentru sistematizare şi crearea bazei de date;
    b) identificarea şi formarea bunurilor imobile proprietate publică incluse în listă, întocmirea procesului-verbal al şedinţei comisiei de lucru privind delimitarea bunurilor imobile proprietate publică, elaborarea proiectelor planurilor geometrice şi coordonarea acestora cu persoanele şi autorităţile interesate. Proiectele planurilor geometrice se elaborează în baza materialelor cartografice existente, în hotarele generale.

    [Art.3 al.(41) introdus prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

   (5) Cheltuielile de executare a lucrărilor de identificare şi de formare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se suportă de la bugetul de stat.

    [Art.3 al.(5) modificat prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    (6) Înregistrarea terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează în conformitate cu legislaţia.

Capitolul II

TERENURILE PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI

    Articolul 4. Terenurile din domeniul public şi cel privat

                       al statului

    (1) De domeniul public al statului ţin:

    a) terenurile institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiinţifice, ale unităţilor de învăţămînt agricol şi silvic, destinate cercetărilor, producerii de seminţe şi de material săditor din categoriile biologice, precum şi obţinerii animalelor de rasă;

    b) terenurile fondului silvic proprietate publică a statului; terenurile fondului apelor proprietate publică a statului, inclusiv terenurile obiectivelor acvatice de suprafaţă situate pe teritoriul a două sau mai multor raioane, ori situate pe teritoriul unui singur raion şi destinate protecţiei sistemului energetic, necesităţilor domeniului transporturilor şi ale altor servicii de stat; terenurile obiectivelor acvatice de frontieră; terenurile declarate arii naturale protejate de stat; terenurile staţiunilor balneare de importanţă naţională; terenurile zonelor de protecţie a apelor şi zonelor sanitare, conform datelor din cadastrele respective;

    c) terenurile aferente clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, instituţiile subordonate lor;

   d) terenurile ocupate de drumurile naţionale, inclusiv de plantaţiile rutiere, de poduri, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, de construcţiile de apărare şi consolidare, de locurile pentru parcare şi staţionare şi de alte dotări pentru siguranţa circulaţiei rutiere de căile ferate şi de zonele lor de protecţie, terenurile ocupate de conductele naţionale şi internaţionale de transport al gazelor, de terenurile pe care sînt amplasaţi pilonii liniilor de transport electric de tensiune înaltă (de la 35 kV şi mai mare), de alte reţele de transport proprietate publică a statului;

    [Art.4 al.(1), lit.d) modificată prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    e) terenurile destinate ocrotirii naturii, inclusiv ariile naturale protejate de stat, cele destinate ocrotirii sănătăţii, activităţilor recreative, activităților sportive (stadioane, terenuri de sport) şi terenurile de valoare istorico-culturală (rezervaţiile istorico-culturale, parcurile memoriale, monumentele arheologice şi arhitecturale etc.) care sînt de interes public naţional;

   [Art.4 al.(1), lit.e) în redacția LP312 din 23.12.16, MO9-18/13.01.17 art.48]

    f) terenurile destinate necesităţilor de apărare, necesităţilor organelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

    [Art.4 al.(1), lit.f) în redacţia LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]

    [Art.4 al.(1), lit.f) modificată prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    [Art.4 al.(1), lit.g) abrogată prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    (2) De domeniul privat al statului ţin terenurile aferente întreprinderilor de stat, alte terenuri care aparţin statului conform cadastrului funciar sau terenurile dobîndite de stat, dacă nu fac parte din domeniul public.

Capitolul III

TERENURILE PROPRIETATE PUBLICĂ A UNITĂŢILOR

ADMINISTRATIV-TERITORIALE

    Articolul 5. Terenurile din domeniul public şi cel privat

                       al unităţilor administrativ-teritoriale

    (1) De domeniul public al satului (comunei), oraşului (municipiului) ţin:

    a) terenurile aferente clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea primăria, instituţiile publice de interes local, cum ar fi: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile, instituţiile de educaţie şi de învăţămînt etc.;

    b) terenurile împădurite, cu excepţia celor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b), fîşiile forestiere, terenurile destinate reţinerii apei, terenurile zonelor de protecţie a apelor şi zonelor sanitare, terenurile destinate măsurilor antierozionale, coridoarelor ecologice şi altor scopuri de protecţie a mediului;

    c) terenurile aferente obiectivelor de menire social-culturală proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, terenurile ocupate de pieţe, străzi, pasaje, terenurile de sport și stadioanele de interes local, precum și terenurile de joacă pentru copii delimitate și înregistrate conform legislației în vigoare, terenurile folosite pentru căile de comunicaţii, terenurile ocupate de parcuri, grădini publice, scuaruri, terenurile folosite pentru cimitire şi pentru alte necesităţi ale gospodăriei comunale locale;

    [Art.5 al.(1), lit.c) în redacția LP312 din 23.12.16, MO9-18/13.01.17 art.48]

   d) terenurile destinate transportului rutier, feroviar, naval, aerian, transportului prin conducte, liniilor de telecomunicaţii, liniilor de transport de energie electrică, exploatărilor miniere şi altor necesităţi industriale ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia celor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.d);

    e) terenurile zonelor verzi;

    f) terenurile ocupate de obiective acvatice artificiale, cu excepţia celor prevăzute la art.4 alin.(1) lit. b), precum şi a celor aflate în proprietate privată.

    (2) De domeniul public al raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia ţin:

   a) terenurile aferente clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea consiliul raional şi aparatul lui, administraţia unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, instituţiile publice de interes raional, instituţiile publice ale Găgăuziei, cum ar fi biblioteci, muzee, spitale etc., de asemenea terenurile de sport, stadioanele de interes raional și terenurile de joacă pentru copii delimitate și înregistrate conform legislației în vigoare;

    [Art.5 al.(2), lit.a) în redacția LP312 din 23.12.16, MO9-18/13.01.17 art.48]

    b) drumurile de interes raional;

    c) alte terenuri de interes raional.

    (3) De domeniul privat al satului (comunei), oraşului (municipiului) ţin:

    a) terenurile neprivatizate aferente obiectivelor privatizate sau private, inclusiv cele aferente construcţiilor nefinalizate, precum şi terenurile aferente obiectivelor din fondul de imobile nelocuibile date în locaţiune (arendă) dacă nu fac parte din domeniul public;

    b) terenurile neprivatizate aferente clădirilor şi altor construcţii date în proprietate privată în contul cotelor valorice, conform legislaţiei cu privire la privatizare;

    c) terenurile aferente întreprinderilor municipale dacă nu fac parte din domeniul public;

    d) loturile neprivatizate ale întovărăşirilor pomicole;

    e) terenurile fondului de rezervă dacă nu fac parte din domeniul public;

    f) alte terenuri dobîndite de unitatea administrativ-teritorială dacă nu sînt destinate uzului public.

   (4) Atribuirea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale în gestiunea economică a întreprinderilor municipale, înstrăinarea, concesionarea, arendarea sau locaţiunea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează în condiţiile legii.

Capitolul IV

TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

ASUPRA TERENURILOR

    Articolul 6. Transmiterea dreptului de proprietate

                       asupra terenurilor

    (1) Terenurile din proprietatea publică a statului pot fi transmise în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale prin hotărîre de Guvern, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale.

    (2) Trecerea terenurilor din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale în proprietatea statului se face, la propunerea Guvernului, prin decizie, după caz, a consiliului raional, a Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, a consiliului orăşenesc (municipal), sătesc (comunal).

    (3) Trecerea terenurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul lor public se face prin hotărîre de Guvern sau, după caz, prin decizie a consiliului raional, a Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, a consiliului orăşenesc (municipal), sătesc (comunal).

    (4) Trecerea terenurilor din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărîre de Guvern sau, după caz, prin decizie a consiliului raional, a Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, a consiliului orăşenesc (municipal), sătesc (comunal) dacă Constituţia sau legea organică nu dispune altfel. Terenurile de uz public pot fi trecute în domeniul privat doar dacă nu mai sînt destinate uzului public.

    (5) Hotărîrea/decizia de trecere a terenului dintr-un domeniu în altul poate fi atacată în contencios administrativ.

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 7

    În procesul delimitării terenurilor proprietate publică, Guvernul:

    a) ia măsuri pentru punerea în aplicare a prezentei legi;

    b) coordonează lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică conform unui program aprobat de el;

    c) formează comisii de lucru pentru delimitarea terenurilor proprietate publică;

    d) aprobă lista terenurilor proprietate publică a statului.

    Articolul 8

    La delimitarea terenurilor proprietate publică:

    a) ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale întocmesc, în modul stabilit, lista terenurilor proprietate publică a statului aflate în gestiunea lor şi o prezintă Guvernului spre aprobare;

    b) autorităţile administraţiei publice locale întocmesc, în modul stabilit, lista terenurilor proprietate publică pe care le-au dobîndit şi o aprobă;

    c) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru organizează lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică.

    Articolul 9

    (1) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în comun cu reprezentanţii ministerelor, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ai autorităţilor administraţiei publice locale, identifică şi reprezintă pe planuri hotarele terenurilor proprietate publică a statului şi ale terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, întocmind setul de documente referitoare la delimitarea terenurilor proprietate publică.

    (2) Identificarea terenului proprietate publică se face în baza unuia dintre următoarele documente, după caz:

    [Art.9 al.(2) modificat prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    a) planului cadastral existent;

    b) informaţiei din registrul bunurilor imobile;

    c) informaţiei din cadastrul funciar general, care se întocmeşte anual;

    d) actului de atribuire în folosinţă a terenului sau de trecere a lui în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, perfectate de autoritatea administraţiei publice;

    e) titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

    (3) În urma identificării terenurilor proprietate publică, se întocmeşte un proiect de formare a acestor terenuri şi lista (registrul) lor.

    (31) În cazul în care pe terenurile proprietate publică a statului identificate (care sînt utilizate conform destinaţiei: drumuri, păduri, ape etc.) se extind virtual terenurile aflate în proprietate privată sau terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, această extindere fiind condiţionată de erori comise la elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului în contextul privatizării masive a pămîntului, terenurile proprietate publică a statului vor fi formate indiferent de suprapunere, iar erorile vor fi corectate în cadrul Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile.

    [Art.9 al.(31) introdus prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    (4) Setul de materiale referitoare la delimitarea terenurilor proprietate publică conţine:

    a) procesul-verbal al comisiei de lucru privind delimitarea terenurilor proprietate publică;

    b) decizia consiliului sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), raional, a Comitetului executiv al Găgăuziei privind aprobarea listei (registrului) terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale respective;

    c) avizul ministerelor, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale (pentru terenurile proprietate publică a statului);

    d) proiectul de formare a terenurilor proprietate publică;

    e) actul de stabilire a hotarelor în natură, în cazul îndeplinirii lucrărilor la comanda gestionarului terenului.

    [Art.9 al.(4), lit.e) modificată prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    (5) Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale vor aproba listele terenurilor din domeniul public şi ale celor din domeniul privat.

    (6) Proiectul de formare a terenurilor proprietate publică se transpune pe teren, la comanda gestionarului terenului, prin stabilirea hotarelor în natură şi semnarea actului de stabilire a hotarelor. După stabilirea hotarelor, se elaborează planul geometric al terenurilor proprietate publică. Suprafaţa terenurilor se va concretiza în conformitate cu planul geometric.

    [Art.9 al.(6) modificat prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]

    (7) Delimitarea terenurilor proprietate publică se finalizează cu înregistrarea lor în registrul bunurilor imobile.

    Articolul 10

    Ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, după caz, sînt obligate să asigure consemnarea, în registrul bunurilor imobile, a modificărilor din regimul juridic (concesionarea, locaţiunea, arendarea) al bunurilor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

    [Art.11 abrogat prin LP296 din 21.12.12, MO22-25/01.22.13 art.84]


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Marian LUPU


    Nr.91-XVI. Chişinău, 5 aprilie 2007.