LPM264/2008
ID intern unic:  331056
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 264
din  11.12.2008
cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității
de interpret şi traducător în sectorul justiției
Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 159     Data intrarii in vigoare : 20.09.2009
    MODIFICAT
   
LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16


    Titlul în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
      Articolul 1. Domeniul de reglementare
    (1) Prezenta lege reglementează statutul, autorizarea și organizarea activității interpreţilor şi traducătorilor implicați în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.
    (2) Pentru organele indicate la alin. (1) pot efectua interpretări și/sau traduceri doar interpreții și/sau traducătorii autorizați.
    [Art.1 al.(2) în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.17]
    (3) Prin excepție de la alin. (2), în cazurile în care nu există interpreți și/sau traducători autorizați  din/în limbile pentru care se solicită interpretarea și/sau traducerea ori interpreții și/sau traducătorii autorizați nu pot fi contractați pentru efectuarea interpretării și/sau traducerii, organele indicate la alin. (1) pot folosi persoane care cunosc limbile din/în care se face interpretarea şi/sau traducerea, dar care nu sînt autorizate.
    [Art.1 în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    Articolul 2.  Noţiunile de interpret şi traducător
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    interpret – persoană fizică specializată în traducerea orală dintr-o limbă în alta şi/sau în traducerea semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi, mijlocind astfel înţelegerea dintre două sau mai multe persoane;  
    traducător  –  persoană fizică specializată în traducerea textelor scrise dintr-o limbă în alta în cadrul profesiei sale.
    [Art.2 modificat prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    Articolul 3. Principiile de bază  ale activităţii
                        de interpret şi traducător
    Activitatea de interpret şi traducător se bazează pe următoarele principii:
    a) independenţă;
    b) imparţialitate;
    c) onestitate şi obiectivitate;
    d) competenţă profesională şi conştiinciozitate;
    e) confidenţialitate şi comportament profesional;
    f) respectarea standardelor profesionale.
    Articolul 4. Independenţa interpretului
                       şi traducătorului
    (1) În exercitarea profesiei, interpretul şi traducătorul sînt independenţi, se conduc de prezenta lege şi de alte acte normative aprobate în vederea executării ei.
    (2) Interpretul şi traducătorul sînt liberi de a alege metoda interpretării şi traducerii.
    (3) Imixtiunea în exercitarea profesiei de interpret şi/sau traducător se interzice.
Capitolul II
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INTERPRETULUI
ŞI TRADUCĂTORULUI
    Articolul 5. Dreptul de a exercita activitatea
                       de interpret şi  traducător
    (1) Dreptul de a exercita activitatea de interpret şi/sau traducător pentru organele prevăzute la art.1 alin.(1) îl are persoana care deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi. Poate obţine autorizaţie persoana care întruneşte următoarele condiţii:
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    a) posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent din care rezultă specializarea în limba ori în limbile străine pentru care solicită autorizarea sau posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilități de predare în limba străină pentru care solicită autorizarea;
    [Art.5 al.(1), lit.a) în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    b) are o vechime în muncă pe specialitate de cel puţin 2 ani;
    c) cunoaşte limba de stat vorbită şi scrisă;
    d) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    [Art.5 al.(1), lit.d) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    e) nu are antecedente penale;
    f) a susținut examenul de atestare.
    [Art.5 al.(1), lit.f) introdusă prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    (2) Prevederea alin.(1) lit.a) nu este obligatorie în cazul interpreţilor şi traducătorilor din sau în una din limbile orientale ori rar folosite prevăzute într-o listă aprobată de Guvern, precum şi interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    Articolul 6. Drepturile interpretului şi traducătorului
    Interpretul şi traducătorul au dreptul:   
    a) la plată pentru serviciile prestate, în condiţiile prezentei legi;
    [Art.6 lit.a) modificată prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    b) să solicite de la persoanele fizice şi juridice documente şi informaţii necesare pentru prestarea serviciilor;
    c) la asigurare socială şi la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, în modul prevăzut de lege;
    d) la contestarea, în condiţiile legii, a deciziilor autorităţilor respective;
    e) la asociere în organizaţii profesionale; 
    [Art.6 lit.f) abrogată prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    g) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia în domeniu.
    Articolul 7. Obligaţiile interpretului şi traducătorului
    (1) Interpretul şi traducătorul au următoarele obligaţii:  
    a) să efectueze interpretări și/sau traduceri la solicitarea organelor prevăzute la art. 1 alin. (1);
    [Art.7 al.(1), lit.a) în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    b) sa facă traduceri veridice, exacte, complete și adecvate conținutului textului tradus;
    [Art.7 al.(1), lit.b) modificată prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    c) sa păstreze secretul cu privire la actele şi faptele de care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii;
    d) sa achite contribuţiile în fondul de asigurări sociale de stat şi în fondul de asigurare obligatorie de asistenţă  medicală, în condiţiile legii;
    e) sa fie imparţiali;
    f) să se autoinstruiască continuu;
    f1) să ţină evidenţa activităţii lor conform prevederilor art. 18 alin. (2);
    [Art.7 al.(1), lit.f1) introdusă prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    g) să respecte alte obligaţii prevăzute de legislaţia în domeniu.
    (2) În cazul în care interpretul şi/sau traducătorul îşi schimbă numele, domiciliul, reşedinţa sau numărul de telefon, ei sînt obligaţi să aducă la cunoştinţă această situaţie, în termen de 30 de zile de la data schimbării, Ministerului Justiţiei, care ţine evidenţa lor.
    Articolul 71. Obligaţia de confidenţialitate
    (1) Interpretul şi/sau traducătorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiei de care a luat cunoştinţă în legătură cu exercitarea obligaţiilor sale profesionale chiar și după încetarea activității. Interpretul și/sau traducătorul nu este ținut de respectarea acestei obligații în cazurile în care legea sau persoanele  interesate îl eliberează de această obligație.
    (2) Interpretul şi/sau traducătorul nu este ţinut să respecte obligaţia de confidenţialitate şi este obligat să sesizeze autorităţile competente dacă informaţia de care a luat cunoştinţă în legătură cu exercitarea obligaţiilor sale profesionale  se referă la o infracţiune.
    [Art.71 introdus prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]   
    Articolul 8. Răspunderea interpreților şi traducătorilor
    (1) Interpreţii şi traducătorii pot fi traşi la răspundere penală, civilă și disciplinară în condiţiile legii.
    (2) Statul nu răspunde pentru prejudiciul cauzat de interpret sau traducător.
    (3) Interpreții și traducătorii sînt  responsabili pentru prejudiciile cauzate în timpul exercitării obligațiilor  lor profesionale.
    (4) Interpreţii şi traducătorii răspund disciplinar pentru acţiunile/inacţiunile proprii prin care se încalcă prevederile prezentei legi sau ale altor acte normative care reglementează activitatea acestora.
    (5) Comisia de atestare şi disciplină examinează plîngerile referitoare la acţiunile/inacţiunile interpreţilor şi traducătorilor, precum şi informaţia cu privire la abaterile disciplinare comise de interpreţi şi traducători în procesul  exercitării atribuţiilor lor profesionale.
    (6) Comisia  de atestare şi disciplină adoptă una din următoarele decizii:
    a) privind constatarea abaterii disciplinare şi aplicarea sancţiunii disciplinare;
    b) privind lipsa unor încălcări în acţiunile interpretului și/sau ale traducătorului.
    (7) Interpreţilor şi/sau traducătorilor li se aplică următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) amendă cuprinsă între 600 și 3000 de lei;
    d) suspendarea autorizaţiei pe o perioadă de pînă la 6 luni;
    e) retragerea autorizaţiei.
    (8) La aplicarea sancţiunii disciplinare se ţine cont de gravitatea abaterii, de circumstanţele în care aceasta a fost comisă, de activitatea şi comportamentul manifestat de interpret sau traducător, inclusiv în cursul examinării abaterii disciplinare.
    (9) Decizia Comisiei de atestare şi disciplină cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată în instanţa de contencios  administrativ.
    (10) Sancţiunea disciplinară se aplică într-un termen de un an de la comiterea încălcării. În termenul indicat nu se include durata procedurii civile, contravenţionale sau penale, nici perioada aflării interpretului sau traducătorului  în concediu medical ori în concediu de odihnă.
    (11) Dacă în decursul unui an de la sancţionare interpretul sau traducătorul nu comite o nouă încălcare, se consideră că acesta nu a fost supus sancţiunii disciplinare.
    [Art.8 în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
Capitolul III
PROCEDURA DE AUTORIZARE A INTERPREŢILOR
 ŞI TRADUCĂTORILOR
    [Art.9 abrogat prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]   
    Articolul 10. Organul de autorizare
    (1) Eliberarea şi retragerea autorizaţiei pentru activitatea de interpret și/sau traducător, suspendarea şi încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului ţin de competenţa Ministerului Justiţiei.
    (2) Modul de eliberare, suspendare şi retragere a autorizaţiei interpretului şi/sau traducătorului, cerinţele privind instruirea continuă a acestora sînt stabilite într-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.10 în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
   
Articolul 101. Comisia de atestare şi disciplină
    (1) Comisia de atestare şi disciplină este un organ colegial fără personalitate juridică, instituit printr-un ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Comisia de atestare şi disciplină este formată din 5 membri titulari după cum urmează:
    a) un reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei, care este şi preşedinte al Comisiei de atestare şi disciplină;
    b) doi profesori universitari, dintre care unul este specializat în drept, iar celălalt este specializat în filologie;
    c) doi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale interpreţilor şi traducătorilor, avînd o vechime în profesie de cel puţin 3 ani şi o reputaţie ireproşabilă.
    (3) Membrii Comisiei de atestare şi disciplină sînt desemnaţi pentru un mandat de 4 ani şi nu pot activa în această calitate două mandate consecutiv.
    (4) Activitatea de secretariat a Comisiei de atestare şi disciplină este asigurată de Ministerul Justiţiei.
    (5) În limitele prevăzute de lege, Comisia de atestare şi disciplină are următoarele atribuţii:
    a) examinează solicitările de înregistrare pentru examenul de atestare;
    b) organizează examenul de atestare a candidaţilor înregistraţi şi propune ministrului justiţiei eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător;
    c) examinează încălcările comise de interpreţi şi traducători în exercitarea atribuţiilor lor, constată abaterile disciplinare și decide aplicarea sancţiunilor disciplinare;
    d) decide asupra retragerii autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător şi propune ministrului justiţiei suspendarea sau încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului.
    (6) Regulamentul de activitate a Comisiei de atestare şi disciplină şi modalitatea de selecție a membrilor acesteia se aprobă de Guvern.
    [Art.101 introdus prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    Articolul 11. Examenul de atestare
    (1) Examenul de atestare a interpreților și traducătorilor se organizează de Ministerul Justiţiei o dată în an. În cazul în care există un număr mare de solicitanţi de a participa la examen, acesta poate fi organizat şi mai des. Examinarea se efectuează de către Comisia de atestare şi disciplină, contra unei taxe de participare a cărei mărime este stabilită de Guvern.
    (2) În cazul în care solicitantul nu a susţinut examenul de atestare, el poate fi admis la examen în mod repetat.
    (3) Decizia privind rezultatul examenului de atestare poate fi atacată, în  termen de 30 de zile de la data la care rezultatele au fost făcute publice, în instanţa de contencios administrativ în condiţiile legii, în partea ce ţine de procedura de desfăşurare a examenului.
    (4) Modul de organizare şi desfășurare a examenului, precum și modul de contestare a rezultatelor acestuia se stabilesc printr-un regulament aprobat de ministrul justiţiei.
    [Art.11 în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    Articolul 12. Autoritatea de supraveghere şi
                         control al activităţii interpreţilor
                         şi traducătorilor şi atribuţiile ei
    (1) Supravegherea şi controlul activităţii interpreţilor şi traducătorilor se exercită de Ministerul Justiţiei.
    (2) Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate de supraveghere şi control al activităţii interpreţilor şi traducătorilor,  are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează procesul de autoinstruire continuă a interpreţilor şi traducătorilor;
    b) elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a interpreţilor şi traducătorilor;
    c) examinează solicitările referitoare la calitatea lucrărilor interpreţilor şi traducătorilor;
    d) recepţionează cererile privind eliberarea autorizaţiilor pentru activitate în calitate de interpret şi traducător şi eliberează autorizaţii;
    e) recepţionează sesizările privind încălcările comise de interpret şi/sau traducător, care ar putea servi drept temei pentru suspendarea sau încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului, şi înaintează Comisiei de atestare şi disciplină propuneri în acest sens.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
Capitolul  IV 
ELIBERAREA ŞI RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI,
SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII INTERPRETULUI ŞI
TRADUCĂTORULUI. REGISTRUL DE STAT AL INTERPREŢILOR
ŞI TRADUCĂTORILOR AUTORIZAŢI

    Articolul 13. Eliberarea autorizaţiei
    (1) Persoana care doreşte să activeze în calitate de interpret şi/sau traducător în organele prevăzute la art.1 alin.(1) depune la Ministerul Justiţiei o cerere însoţită de actele privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.5.
    (2) Autorizaţia se eliberează după susţinerea examenului de atestare, în cel mult 30 de zile de la solicitare.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    (3) Forma şi conţinutul autorizaţiei sînt prevăzute în anexa la prezenta lege.
    (4) Autorizaţia se eliberează contra unei plăţi în mărime de 450 de lei, care se varsă la contul Ministerului Justiţiei.
    (5) Refuzul de a elibera autorizaţie se întocmeşte în scris şi poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ în condiţiile legii.
    (6) Legitimația de interpret și/sau traducător se eliberează de către Ministerul Justiției. Modelul legitimației și modul de eliberare a acesteia sînt stabilite de către ministrul justiției.
    [Art.13 al.(6) introdus prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    Articolul 14. Suspendarea activităţii  interpretului şi/
                         sau traducătorului
    (1) Activitatea interpretului şi/sau traducătorului autorizat se suspendă în următoarele cazuri:
    a) acesta deţine o funcţie publică în organele prevăzute la art. 1 alin. (1);
    b) pe durata concediului său de maternitate şi/sau a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;
    c) pe perioada incapacităţii sale temporare de muncă cu o durată mai mare de 4 luni consecutive într-un an;
    d) la cererea interpretului şi/sau traducătorului, pe o perioadă ce nu va depăşi 2 ani;
    e) drept urmare a aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 8 alin. (7) lit. d), la decizia Comisiei de atestare şi disciplină.
    (2) Despre situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) lit. a) interpretul şi/sau traducătorul va înştiinţa Comisia de atestare şi disciplină în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia.
    (3) În cazul în care condiţiile ce au condus la suspendarea activităţii interpretului sau traducătorului dispar, acesta  îşi reia activitatea.
    (4) Suspendarea şi reluarea activităţii traducătorului şi/sau interpretului se dispun printr-un ordin al ministrului justiţiei.
    [Art.14 în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    Articolul  15.  Retragerea autorizaţiei
    (1) Autorizaţia pentru activitatea de interpret și/sau traducător se retrage la decizia Comisiei de atestare şi disciplină în cazul în care:
    a) aceasta a fost eliberată în baza unor documente false ori au fost depistate date neautentice în documentele prezentate;
    b) în privinţa titularului autorizației a fost pronunţată o sentinţă definitivă de condamnare pentru săvîrşirea unei infracţiuni legate de activitatea de interpret și/sau traducător;
    c) titularului  autorizației i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 8 alin. (7) lit. e);
    d) titularul autorizației a refuzat, de două ori în mod nejustificat, în termen de un an, să presteze serviciile solicitate;
    e) titularul autorizației a încălcat obligaţia de confidenţialitate.
    [Art.15 al.(1) în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    (2) Decizia de retragere a autorizaţiei se aduce la cunoştinţa titularului de către Comisia de atestare şi disciplină în termen de 5 zile de la data emiterii.  Decizia devine executorie după expirarea a 10 zile de la data comunicării.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    (3) Decizia de retragere a autorizaţiei poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ în condiţiile legii.
    Articolul 16. Încetarea activităţii interpretului
                         şi traducătorului
    (1) Activitatea interpretului şi/sau traducătorului încetează:
    a) la cerere;
    b) dacă aceştia nu mai îndeplinesc cel puţin una din condiţiile prevăzute la art.5;
    c) dacă autorizaţia a fost retrasă conform art.15;  
   
[Art.16 al.(1), lit.d) abrogată prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    e) în caz de deces.   
    (2) Încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei, emis în baza deciziei Comisiei de atestare şi disciplină, care se comunică interpretului sau traducătorului în scris, în termen de 10 zile, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1) lit. e).
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    (3) Ordinul ministrului justiţiei privind încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ în condiţiile legii.
    (4) În cazul încetării activităţii conform alin.(1) lit.a) şi b), interpretul şi/sau traducătorul îşi pot relua activitatea după susţinerea examenului de atestare.
    Articolul 17. Registrul de stat al interpreţilor
                         şi traducătorilor autorizaţi
    (1) Ministerul Justiţiei ţine Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, în formă electronică şi manuală, în modul stabilit de Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.
    (2) Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi se ţine în limba de stat şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
    (3) Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi cuprinde:
    a) numărul curent al înscrierii;
    b) numele şi prenumele;
    c) domiciliul, reşedinţa şi numărul de telefon;
    d) date din buletinul de identitate (seria, numărul, data eliberării şi oficiul emitent);
    e) date privind studiile şi limbile pentru care este autorizat;
    f) seria, numărul autorizaţiei şi data eliberării ei;
    g) date privind apartenenţa  la  organizaţii  profesionale;
    h) date privind suspendarea activităţii;
    i) date privind încetarea activităţii;
    j) date privind instruirea continuă.
    [Art.17 al.(3), lit.j) introdusă prin LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    (4) Extrasele actualizate din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi se plasează periodic, însă nu mai rar decît de două ori pe an, pe pagina web a Ministerului Justiţiei.
    [Art.17 al.(4) în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
    (5) Dacă datele stipulate la alin.(3) lit.b), d), e) şi g) au fost modificate, interpretul şi/sau traducătorul  informează Ministerul Justiţiei şi, în termen de 30 de zile de la data modificării, prezintă acestuia copii de pe documentele confirmative pentru actualizarea informaţiei din Registrul  de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi.
    (6) În caz de încetare a activităţii, interpretul şi/sau traducătorul sînt radiaţi din registru.
Capitolul V
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INTERPREŢILOR
ŞI TRADUCĂTORILOR
    Articolul 18. Activitatea interpreţilor şi traducătorilor
    (1) Interpreţii şi traducătorii  realizează următoarele activităţi:
    a) întocmesc şi certifică traducerile din limba străină pentru care sînt autorizați în limba de stat,  precum şi din limba de stat în limba străină;
    b) întocmesc în  limba străină pentru care sînt autorizați copiile certificate ale actelor şi documentelor;
    c) efectuează interpretări din limba străină pentru care sînt autorizați în limba de stat, precum şi din limba de stat în limba străină.
    (2) Interpreţii şi traducătorii autorizaţi ţin evidenţa activităţilor specificate la  alin. (1) sub formă de registru, în care se notează următoarele date:
    a) data recepţionării solicitării şi data livrării serviciului, numele persoanei sau denumirea instituţiei solicitante;
    b) conţinutul solicitării;
    c) tipul de activitate, cu indicarea limbii străine,  numărul de pagini şi numărul de copii întocmite sau, după caz, durata interpretării;
    d) valoarea remunerării percepute;
    e) informaţii privind refuzul de a presta servicii de interpret şi/sau traducător, cu specificarea motivelor refuzului.
    (3) Interpreţii şi traducătorii autorizaţi prestează servicii pentru organele prevăzute la art. 1 alin. (1) în baza contractului de prestări servicii sau în baza contractului individual de muncă.
    (4) Forma registrului de evidenţă a activităţii interpretului şi/sau traducătorului se aprobă prin ordinul ministrului justiţiei.
    (5) Controlul asupra activităţii interpreţilor şi/sau traducătorilor autorizaţi, precum şi asupra ţinerii evidenţei activităţii acestora, este exercitat de Ministerul Justiţiei.
    Articolul 19. Particularităţi privind certificarea
                         şi înregistrarea traducerilor
    (1) Traducătorii autorizaţi își certifică traducerile realizate prin aplicarea semnăturii şi a stampilei proprii.
    (2) Ştampila  traducătorului autorizat trebuie să conţină numele acestuia, limba sau limbile pentru care este autorizat, de asemenea seria şi numărul autorizaţiei (autorizaţiilor) şi data eliberării acesteia.
    (3) Fiecare traducere certificată şi o copie a acesteia trebuie să poarte numărul sub care aceasta a fost înregistrată în registrul de evidenţă a activităţii traducătorului autorizat care a realizat traducerea respectivă.
    Articolul 20. Plata interpreților și traducătorilor
    (1) Plata pentru serviciile prestate de interpreți și traducători în baza contractului de prestări servicii pentru organele menționate la art. 1 alin. (1) se  stabilește de către Guvern.
    (2) Tarifele pentru serviciile prestate de interpreți și traducători și modul de calcul al acestora se stabilesc în funcţie de volumul interpretării/traducerii, complexitatea acesteia, precum și în funcție de limba din/în care se interpretează/ se traduce.
    [Capitolul V în redacția LP157 din 05.11.15, MO317-323/27.11.15 art.547; în vigoare 27.05.16]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 23
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) După publicarea  prezentei legi, Guvernul, în termen de 90 de zile, va elabora şi aproba actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi.
    (3) Pînă la obţinerea autorizaţiei potrivit prezentei legi, interpreţii şi traducătorii solicitaţi de organele prevăzute la art.1 alin.(1) vor desfăşura în continuare această activitate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor art.5.
    (4) Persoanele care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, prestează servicii de interpret şi/sau traducător pentru organele prevăzute la art.1 alin.(1) sînt obligate, în termen de 6 luni, să treacă atestarea şi să obţină de la Ministerul Justiţiei autorizaţie.
    (5) Cheltuielile legate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi vor fi suportate de Guvern.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian  LUPU

    Nr.264-XVI. Chişinău, 11 decembrie 2008.

  
anexa