LPM283/2012
ID intern unic:  342897
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 283
din  28.12.2011
cu privire la Poliţia de Frontieră
Publicat : 20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80     art Nr : 245     Data intrarii in vigoare : 01.07.2012
    MODIFICAT
   
LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808
    LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
    LP280 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.945; în vigoare 01.01.17
    LP135 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.549
    LP102 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14

    NOTĂ:
    În cuprinsul legii, sintagma „Departamentul Poliţiei de Frontieră”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi sfera de reglementare
    (1) Prezenta lege reglementează atribuţiile şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră, finanţarea şi asigurarea logistică a ei, statutul juridic şi protecţia socială a poliţiştilor de frontieră.
    (2) Poliţia de Frontieră este autoritate administrativă, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, al combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 2. Cadrul juridic
    Poliţia de Frontieră activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege şi cu alte acte normative în vigoare, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 3. Principiile de bază ale activităţii
    Principiile de bază ale activităţii Poliţiei de Frontieră sînt: legalitatea, imparţialitatea, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, continuitatea, îmbinarea metodelor publice şi secrete, îmbinarea metodelor de conducere unipersonale şi colegiale, descentralizarea, cooperarea, transparenţa, răspunderea personală, profesionalismul.
    Articolul 4. Competenţa Ministerului Afacerilor Interne
    Ministerul Afacerilor Interne exercită controlul şi coordonează activitatea Poliţiei de Frontieră, elaborează şi promovează politica statului în activitatea Poliţiei de Frontieră, în domeniul combaterii migraţiei ilegale, exercită alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Capitolul II
STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
    Articolul 5. Structura şi efectivul-limită ale Poliţiei
                       de Frontieră
    (1) Poliţia de Frontieră are următoarea structură:
    a) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (denumit în continuare și Inspectorat);
    [Art.5 al.(1), lit.a) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    b) subdiviziuni regionale ale Poliţiei de Frontieră;
    [Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    c) Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei.
    [Art.5 al.(1), lit.c) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (2) Regulamentul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, efectivul-limită şi structura organizatorică ale Poliţiei de Frontieră se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne.
    (3) Unităţile prevăzute la alin. (1) sînt persoane juridice şi dispun de conturi trezoreriale.
    (4) Subdiviziunile regionale ale Poliţiei de Frontieră pot fi amplasate astfel încît amplasarea lor să nu corespundă organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.
    [Art.5 al.(4) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (5) Poliţia de Frontieră este condusă de şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, numit de către Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea numirii acestuia pe un nou termen. Șeful Inspectoratului este asistat de şefi adjuncţi.
    [Art.5 al.(5) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (6) Șefii adjuncți ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră sînt numiţi în funcție, în bază de concurs, şi eliberaţi din funcţie de către ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Inspectoratului.
    [Art.5 al.(6) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (7) Structura şi efectivul unităților specificate la alin. (1) lit. b) şi c) se aprobă de către ministrul afacerilor interne.
    [Art.5 al.(7) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (8) Poliţia de Frontieră dispune de simbolică proprie aprobată de ministrul afacerilor interne.
    Articolul 51. Şeful Inspectoratului General al Poliţiei
                          de Frontieră
    (1) Şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră are următoarele atribuţii:
    1) asigură executarea legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor ministrului afacerilor interne în domeniile ce ţin de competenţa Poliției de Frontieră;
    2) organizează, coordonează şi dirijează activitatea Inspectoratului şi a subdiviziunilor Poliției de Frontieră şi este responsabil de realizarea funcţiilor şi atribuţiilor prevăzute de actele normative în vigoare;
    3) stabileşte modul de interacţiune între subdiviziunile Poliţiei de Frontieră;
    4) stabileşte competenţa şefilor adjuncţi ai Inspectoratului, aprobă obligaţiile de serviciu ale acestora, stabileşte atribuţiile şefilor subdiviziunilor Inspectoratului şi ai subdiviziunilor regionale, precum şi repartizează sarcini în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
    5) acordă, în conformitate cu legislaţia, personalului împuterniciri de reprezentare a Inspectoratului, precum şi învestește persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Poliţiei de Frontieră cu exercitarea unor atribuţii proprii;
    6) stabileşte programul de lucru şi modul de exercitare a serviciului în cadrul subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră;
    7) anulează ordine, dispoziţii şi alte acte emise de către funcționarii Poliţiei de Frontieră, care contravin actelor normative în vigoare;
    8) examinează și, după caz, soluţionează situaţiile atipice apărute la frontiera de stat, autorizează trecerea frontierei în situaţii excepţionale, inclusiv în cazurile de supraveghere transfrontalieră;
    9) instituie şi revocă, în conformitate cu actele normative în vigoare, restricţionarea regimului frontierei de stat, regimul special de trecere a frontierei de stat (intensiv, relaxat) pentru toate punctele de trecere a frontierei, precum şi dispune limitarea accesului în zona de frontieră, cu informarea imediată a ministrului afacerilor interne;
    10) dispune exercitarea serviciului în regim de alarmă, precum şi suplimentarea unităților Poliției de frontieră cu personal şi tehnică specială;
    11) dispune desfăşurarea operaţiunilor de frontieră, inclusiv căutarea persoanelor urmărite;
    12) aprobă, în limitele competenţei, reglementări privind modul de asigurare a supravegherii frontierei, a controlului la frontieră şi a desfăşurării activităţilor speciale de investigaţii în vederea prevenirii, depistării şi contracarării migraţiei ilegale, contrabandei, traficului de fiinţe umane, traficului de arme şi muniţii, substanţe şi deşeuri radioactive, substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, trecerii frontierei de stat de către persoanele ce fac parte din organizaţiile sau grupările teroriste, precum şi reglementări privind modul de asigurare a securităţii subdiviziunilor şi personalului Poliţiei de Frontieră;
    13) stabileşte modalitatea introducerii în Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră a consemnelor la frontieră, procedurile de punere în executare a interdicţiilor, precum și modalitatea de reţinere a mijloacelor de transport anunţate în căutare;
    14) stabileşte regulile de introducere, prelucrare, păstrare, radiere şi accesare, inclusiv de către alte autorităţi publice, a datelor Sistemului informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră;
    15) aprobă formulare standard de refuz de a autoriza trecerea frontierei de stat de către persoanele faţă de care este dispusă măsura preventivă de nepărăsire a ţării, precum și formulare standard privind neadmiterea pe teritoriul țării a străinilor în privinţa cărora există o hotărîre judecătorească definitivă de expulzare;
    16) dispune efectuarea anchetelor de serviciu, stabilește și deleagă competențe în acest sens;
    17) încheie contracte de achiziţii publice pentru asigurarea activităţii Poliţiei de Frontieră;
    18) propune spre aprobare ministrului afacerilor interne normele de asigurare cu mijloace tehnice de supraveghere şi de control, mijloace de transmisiuni, mijloace de transport şi tehnică specială, cu carburanţi şi lubrifianţi, cu armament și muniţii, cu mijloace speciale şi inventar pentru Inspectorat şi pentru subdiviziunile Poliţiei de Frontieră;
    19) asigură elaborarea documentaţiei tehnice, inclusiv de proiectare, a rapoartelor de expertiză privind examinarea documentaţiei de proiectare şi deviz, a devizelor centralizate şi devizelor privind reparaţiile şi investiţiile capitale;
    20) angajează şi eliberează din funcţie, în limitele competenţei, funcționarii publici cu statut special din cadrul Poliţiei de Frontieră, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare disciplinară conform legislaţiei în vigoare;
    21) acordă grade speciale şi categorii de calificare, retrogradează şi restabileşte în grad, în limitele competenţei, funcționarii publici cu statut special din cadrul Poliţiei de Frontieră;
    22) transferă în funcţie (în serviciu), deleagă, detaşează, suspendă din funcţie, în condiţiile legii, personalul Poliţiei de Frontieră;
    23) numeşte în funcții publice, în condițiile legii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare disciplinară faţă de aceştia;
    24) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale salariaţilor civili şi personalului de deservire tehnică din cadrul Inspectoratului, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare disciplinară faţă de aceştia;
    25) prezintă ministrului afacerilor interne propuneri pentru conferirea distincţiilor de stat şi titlurilor onorifice personalului Poliţiei de Frontieră;
    26) asigură respectarea legislaţiei muncii şi a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, numeste persoanele responsabile de realizarea activităţilor de inspecţie a muncii în cadrul Poliţiei de Frontieră;
    27) de comun acord cu autoritatea silvică centrală, stabileşte particularităţile efectuării folosinţelor silvice în zonele de frontieră;
    28) participă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la elaborarea tratatelor internaţionale în domeniile de competenţă ale Poliției de Frontieră împreună cu instituţiile de frontieră ale altor state;
    29) exercită alte atribuţii ce rezultă din prevederile actelor normative în vigoare.
    (2) Şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
    b) să dețină diplomă de studii superioare;
    c) să aibă vechime în funcţii de conducere de cel puţin 5 ani;
    d) să cunoască limba de stat şi cel puțin o limbă de circulaţie internaţională;
    e) să aibă starea de sănătate fizică şi psihică corespunzătoare exercitării funcţiei;
    f) să nu aibă antecedente penale;
    g) să nu fi fost privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca urmare a pronunțării unei sentinţe judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
    (3) Încetarea exercitării funcţiei de şef al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se dispune de către Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, în cazul:
    a) demisiei;
    b) expirării termenului de numire în funcţie;
    c) pronunţării unei sentinţe definitive de condamnare;
    d) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    e) decesului sau al declarării acestuia dispărut fără veste;
    f) alte cazuri prevăzute de legislație;
    h) să nu aibă interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.51 al.(2), lit.h) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    [Art.51 introdus prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Capitolul III
ATRIBUŢIILE, DREPTURILE, OBLIGAŢIILE, INCOMPATIBILITĂȚILE,
RESTRICŢIILE ŞI INTERDICŢIILE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
    [Capitolul III titlul modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
 Secţiunea 1
 Atribuţii şi drepturi
    Articolul 6. Atribuţiile Poliţiei de Frontieră
    (1) În domeniul supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, Poliţia de Frontieră:
    a) asigură neadmiterea schimbării ilegale a frontierei de stat în teren, precum și asigură securitatea frontalieră;
    [Art.6 al.(1), lit.a) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    b) asigură menţinerea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră, precum şi a regimului şi ordinii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, asigură securitatea publică, securitatea aeronautică, controlul de securitate al pasagerilor, al bagajelor, al încărcăturilor, al personalului aeronautic, al personalului naval şi al personalului de protecţie a zonelor de securitate cu acces limitat în cadrul aeroporturilor şi porturilor Republicii Moldova;
    [Art.6 al.(1), lit.b) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    c) efectuează, în colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice, în modul stabilit de legislaţie, controlul frontierei şi autorizează trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane şi mijloace de transport;
    d) asigură evidenţa, inclusiv automatizată, a persoanelor şi mijloacelor de transport care au traversat frontiera de stat;
    e) nu permite intrarea în şi ieşirea din Republica Moldova a persoanelor şi a mijloacelor de transport cărora, conform legislaţiei, le este interzisă intrarea în Republica Moldova, care nu întrunesc condiţiile de intrare în Republica Moldova sau care temporar sînt limitate în dreptul de a ieşi din Republica Moldova;
    f) participă, în modul stabilit, la asigurarea ordinii de drept internaţionale la frontieră, la încheierea tratatelor în probleme de frontieră, precum şi la activitatea reprezentativă de frontieră;
    g) participă, în limitele competenţei, la implementarea Regulamentului sanitar internaţional;
    h) eliberează vize, în cazuri de excepţie, la punctele de trecere a frontierei de stat în conformitate cu legislaţia.
    (2) În domeniul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere, Poliţia de Frontieră:
    a) realizează, în limita competenţelor, acţiuni de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, legate de traficul de arme şi muniţii, inclusiv arme de distrugere în masă şi materiale conexe, traficul de substanţe şi deşeuri radioactive şi/sau nucleare, deşeuri periculoase, traficul de obiecte de artă, obiecte de valoare istorică şi arheologică, obiecte de proprietate intelectuală, traficul de specii de animale şi soiuri de plante pe cale de dispariţie; constată, la frontiera de stat, contravenţiile legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, efectuează măsuri speciale de investigaţie, precum și exercită urmărirea penală;
    [Art.6 al.(2), lit.a) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    b) aplică măsura de nepermitere a intrării în Republica Moldova a străinului, în conformitate cu legislaţia;
    c) asigură controlul asupra migraţiei în punctele de trecere a frontierei de stat.
    (3) În domeniul promovării politicii privind combaterea migraţiei ilegale, managementul integrat al frontierei de stat şi gestionarea sistemelor informaţionale de evidenţă a datelor, Poliţia de Frontieră:
    a) participă la elaborarea şi implementarea politicilor de reformă;
    b) participă la elaborarea proiectelor de  legi şi de alte acte normative ce ţin de domeniul de activitate, aprobă acte normative departamentale;
    c) gestionează şi dezvoltă sisteme informaţionale integrate, culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de informaţii cu alte autorităţi în vederea executării atribuţiilor sale;
    d) cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor;
    e) acordă, în condiţiile legii, asistenţă şi servicii cetăţenilor, inclusiv prin eliberarea  informaţiei cu privire la trecerea frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, precum şi alte servicii în domeniile stabilite de Guvern;
    f) asigură aplicarea prevederilor convenţiilor, tratatelor, acordurilor şi protocoalelor în domeniul de competenţă semnate între Republica Moldova şi alte state, comunităţi de state, organizaţii internaţionale sau regionale;
    g) asigură cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităţi de state conform acordurilor la care Republica Moldova este parte;
    h) coordonează, în comun cu Serviciul Vamal, activitatea autorităţilor publice în domeniul managementului integrat al frontierei de stat;
    i) în limitele competenţei, asigură facilitarea fluxului internaţional de persoane, de mijloace de transport şi de mărfuri.
    [Art.6 al.(3), lit.i) introdusă prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia de Frontieră are următoarele obligaţii:
    a) să nu permită trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere persoanelor care nu deţin acte valabile sau care au încălcat legislaţia ce reglementează intrarea, ieşirea, tranzitul şi şederea pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) să reţină, la solicitarea autorităţilor competente, persoanele date în căutare în cazul în care acestea se eschivează de la urmărire sau de la pedeapsa penală, precum şi să reţină persoane în alte cazuri prevăzute de legislaţie;
    c) să asigure autorizarea trecerii frontierei de stat, inclusiv în mod simplificat, în condiţiile şi în modul stabilit de tratatele încheiate cu statele vecine şi de legislaţie;
    d) să asigure autorizarea trecerii frontierei de stat de către formaţiunile de salvare şi de restabilire în cazul situaţiilor excepţionale, generate de accidente de proporţii, catastrofe sau calamităţi naturale, în condiţiile prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de actele normative în vigoare;
    e) să însoţească mijloacele de transport şi să plaseze în acestea patrule pentru excluderea posibilităţii de îmbarcare/debarcare a persoanelor înainte sau după efectuarea controlului;
    f) să oprească, să controleze şi să reţină mijloacele de transport pentru a împiedica încălcarea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră sau a regimului în punctele de trecere a frontierei de stat în zona de competenţă.
    [Art.6 al.(4), lit.f) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (5) Pentru asigurarea realizării sarcinilor de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului de fiinţe umane, a organizării migraţiei ilegale, a trecerii ilegale a frontierei de stat, a contrabandei, a falsificării şi folosirii frauduloase a documentelor, Poliţia de Frontieră, în limitele stabilite de legislaţie, exercită urmărirea penală, constată şi examinează contravenţiile, întreprinde expertiza judiciară, efectuează măsuri speciale de investigaţie.
    [Art.6 al.(5) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (6) Poliția de Frontieră își exercită atribuțiile în limitele zonei de frontieră și ale punctelor de trecere a frontierei de stat, iar în cazul combaterii migraţiei ilegale şi a criminalității transfrontaliere – și în afara acestei zone.
    [Art.6 al.(5) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
   
(7) În scopul dezvoltării instituţionale şi a managementului integrat al frontierei, Poliţia de Frontieră iniţiază, promovează, implementează şi gestionează proiecte şi programe, inclusiv pentru obţinerea asistenţei externe din partea organizaţiilor internaţionale şi a altor ţări.
    [Art.6 al.(7) introdus prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 7. Drepturile Poliţiei de Frontieră
    (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia de Frontieră are dreptul:
    a) să controleze documentele persoanelor şi ale mijloacelor de transport necesare pentru trecerea frontierei de stat şi să efectueze în ele însemnările de rigoare. Documentele nevalabile prezentate la control, precum şi cele care nu aparţin posesorului sînt ridicate. Documentele ridicate nefolosite la săvîrşirea unei infracţiuni sau contravenţii se transmit organelor emitente sau posesorului în condiţiile legii. Documentele folosite la săvîrşirea unei infracţiuni sau contravenţii sînt ridicate în conformitate cu Codul de procedură penală şi cu Codul contravenţional;
    b) să construiască instalaţii tehnico-genistice în scop de supraveghere şi control la trecerea frontierei de stat, să instaleze reţele speciale de comunicaţie, să amplaseze şi să folosească tehnica, armamentul şi alte mijloace pe terenurile atribuite în condiţiile legii;
    c) să folosească mijloacele electronice de comunicaţie, precum şi mijloacele de transport din posesia persoanelor, cu compensarea ulterioară, în modul stabilit de lege, a cheltuielilor sau a prejudiciului cauzat. Excepţie fac mijloacele de telecomunicaţie şi de transport care sînt proprietate a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova;
    d) în cazuri excepţionale, să solicite proprietarilor şi beneficiarilor de terenuri din zona de frontieră accesul pentru circulaţia patrulelor;
    e) să limiteze temporar executarea oricăror lucrări în zona de frontieră în caz de periclitare a intereselor Republicii Moldova la frontiera de stat, cu excepţia lucrărilor legate de înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale sau ale bolilor infecţioase deosebit de periculoase, informînd despre aceasta autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi competente;
    f) să aplice temporar restricţii ori să interzică circulaţia persoanelor şi a mijloacelor de transport, să nu permită accesul lor pe unele terenuri în timpul operaţiunilor de frontieră;
    g) să determine, în comun cu unităţile interesate, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, locul şi durata staţionării în punctele de trecere a mijloacelor de transport de trafic internaţional, care asigură circulaţia pasagerilor şi a mărfurilor;
    h) să ţină evidenţa persoanelor, a mijloacelor de transport şi a datelor reale necesare pentru asigurarea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră şi a regimului în punctele de trecere a frontierei de stat şi să deţină în acest scop sisteme informaţionale;
    i) să solicite de la transportatori, în modul stabilit de Guvern, efectuarea controlului prealabil al documentelor de trecere a frontierei de stat şi transmiterea prealabilă a informaţiei cu privire la pasageri în conformitate cu legislaţia cu privire la frontiera de stat;
    j) să solicite şi să primească gratuit din partea autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice informaţii care prezintă interes pentru activitatea sa;
    k) să utilizeze, în interes de serviciu, în conformitate cu legislaţia, mijloacele statale de informare în masă pentru transmiterea informaţiei;
    l) să organizeze serviciul de cifrare şi reţelele departamentale de transmisiuni cifrate, să participe la crearea şi asigurarea funcţionării reţelelor interstatale şi interdepartamentale de transmisiuni cifrate;
    m) să conlucreze cu cetăţenii pentru a obţine informaţii despre încălcarea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră şi a regimului în punctele de trecere a frontierei de stat;
    n) să organizeze şi să efectueze operaţiuni de frontieră, precum şi să desfăşoare activităţi informaţional-analitice, măsuri profilactice pentru asigurarea managementului integrat al frontierei de stat;
    o) să reţină în sectorul Republicii Moldova al apelor de frontieră şi să escorteze la cel mai apropiat port (chei) sau la un alt punct navele nemilitare străine care au încălcat regimul frontierei de stat dacă acestea comit un act de ostilitate faţă de Republica Moldova, efectuează ilegal îmbarcarea/debarcarea persoanelor, încărcarea/descărcarea mărfurilor şi a altor bunuri în locuri interzise, practică ilicit pescuitul, recoltarea produselor lemnoase şi a produselor accesorii ale pădurii, alte activităţi interzise, efectuează deversări de substanţe nocive, de deşeuri şi de materiale, dacă membrii echipajului sau alte persoane de pe nave deteriorează semnele de frontieră, instalaţiile de navigaţie, alte obiecte de suprafaţă sau obiecte submersibile proprietate a Republicii Moldova. Navele nemilitare străine reţinute sînt predate, în modul stabilit de legislaţie, reprezentanţilor împuterniciţi ai statelor respective ori sînt expulzate din sectorul Republicii Moldova al apelor de frontieră, ori sînt confiscate conform unei hotărîri judecătoreşti;
    p) să poarte şi să folosească armele din dotare şi mijloacele speciale, să aplice forţa fizică, să folosească animalele de serviciu în cazul şi în modul stabilit de legislaţie;
    q) să întreprindă măsuri de contracarare la trecerea ilegală a frontierei de stat a mărfurilor, substanţelor şi a altor bunuri interzise sau cu acces limitat de trecere, conform legislaţiei;
    [Art.7 al.(1), lit.q) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    r) să efectueze cercetări ştiinţifice, să formeze grupuri de lucru din colaboratori şi din experţi invitaţi pentru desfăşurarea acestora, precum şi pentru elaborarea de acte în probleme prioritare;
    s) să expedieze, în modul stabilit, autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice propuneri de înlăturare a cauzelor şi a condiţiilor care favorizează săvîrşirea contravenţiilor ce ţin de competenţa sa;
    t) să atragă, pe principii benevole, la executarea atribuţiilor sale persoane fizice şi juridice, precum şi să le stimuleze conform legislaţiei privind activitatea specială de investigaţie. Criteriile şi modul de stimulare se stabilesc de ministrul afacerilor interne în conformitate cu legislaţia;
    u) să negocieze şi să încheie, în condiţiile legii, contracte şi acorduri cu persoane fizice şi juridice în probleme ce ţin de competenţa sa;
    v) să oprească şi să efectueze controlul termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, să îl reţină şi să îl aducă către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră, fapta fiind consemnată într-un proces-verbal. Cheltuielile de aducere a mijlocului de transport auto către biroul vamal sau către organul vamal de frontieră, în mărimea stabilită de Guvern, sînt suportate de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal.
    [Art.7 al.(1), lit.v) în redacție LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.7 al.(1), lit.v) introdusă prin LP280 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.945; în vigoare 01.01.17]
    (2) Folosirea de către Poliţia de Frontieră a drepturilor stabilite pentru îndeplinirea unor funcţii neprevăzute de legislaţie nu se permite.
    [Art.8 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 9. Colaborarea
    (1) Pentru asigurarea executării eficiente a atribuţiilor, Poliţia de Frontieră colaborează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organele de drept şi cu alte instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, în modul stabilit de legislaţie.
    (2) Poliţia de Frontieră acordă, în zona de frontieră, asistenţa necesară organelor împuternicite cu activitate de control în domeniul protecţiei sănătăţii publice, mediului înconjurător, precum şi în domeniul de asigurare a securităţii ecologice.
    (3) Poliţia de Frontieră colaborează cu organele cu atribuţii în domeniul de combatere a migraţiei ilegale, de supraveghere şi control al trecerii frontierei de stat, de schimb de informaţii ale statelor străine, precum şi cu organizaţiile internaţionale, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (4) Poliţia de Frontieră cooperează, în limitele competenţei, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare, cu autorităţile respective ale altor state, deleagă reprezentanţi oficiali sau poliţişti de frontieră de legătură la acestea în modul stabilit de legislaţie.
    (5) Poliţia de Frontieră încheie acorduri de colaborare cu autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul managementului integrat al frontierei de stat.
    (6) Poliţia de Frontieră poate participa la misiuni şi operaţiuni speciale în conformitate cu tratatele internaţionale încheiate de Republica Moldova. Participarea Poliţiei de Frontieră la misiunile şi operaţiunile internaţionale se aprobă de Guvern.
    (7) Pe lîngă Poliţia de Frontieră pot fi create centre de coordonare la nivel naţional, regional şi local, care să asigure organizarea în comun a operaţiunilor de frontieră, schimbul de informaţii, alte activităţi necesare pentru executarea atribuţiilor.
    Articolul 10. Dispoziţii speciale privind utilizarea şi
                         protecţia informaţiei, inclusiv a datelor
                         cu caracter personal
    (1) Pentru executarea eficientă a atribuţiilor sale, Poliţia de Frontieră are dreptul de a colecta, prelucra şi păstra informaţiile despre persoanele şi mijloacele de transport care traversează frontiera de stat, de a crea şi utiliza baze de date informaţionale proprii, de a utiliza bazele de date ale altor unităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (2) Poliţia de Frontieră, în limitele stabilite de legislaţie, are dreptul să prelucreze date cu caracter personal.
    (3) Poliţia de Frontieră asigură protecţia informaţiei împotriva nimicirii, pierderii, accesului neautorizat la aceasta.
    Articolul 11. Transparenţa activităţii
    (1) Poliţia de Frontieră acordă informaţii oficiale persoanelor fizice şi juridice în condiţiile legii. Dreptul de acces la informaţie poate fi limitat în conformitate cu legislaţia privind accesul la informaţie.
    (2) Transparenţa activităţii Poliţiei de Frontieră se asigură prin colaborarea cu societatea civilă, prin plasarea informaţiei de utilitate publică în mass-media şi pe pagina-web oficială a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, precum şi în conformitate cu legislaţia privind transparenţa în procesul decizional.
Secţiunea a 2-a
Obligaţii, incompatibilități, restricţii şi interdicţii
    [Secțiunea 2 titlul modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    Articolul 12. Obligaţii
    (1) Poliţistul de frontieră are următoarele obligaţii:
    a) să respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
    b) să acţioneze cu competenţă, responsabilitate şi devotament pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, protejarea şi promovarea valorilor şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova, inclusiv  în condiţiile unei ameninţări pentru viaţa, sănătatea şi proprietatea sa;
    c) să respecte jurămîntul depus şi normele deontologice;
    d) să fie disciplinat şi vigilent, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să-şi consacre activitatea profesională îndeplinirii competente, integre, corecte şi conştiincioase a îndatoririlor de serviciu prevăzute de lege;
    e) să respecte principiile, normele şi regulile specifice activităţii;
    f) să asigure protecţia secretului de stat şi a altor informaţii cu accesibilitate limitată, a secretului surselor de obţinere a acestora, să păstreze secretul activităţii desfăşurate;
    g) să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională;
    h) să depună declarația de avere și interese personale în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
    [Art.12 al.(1), lit.h) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    i) să declare orice donaţie, directă sau indirectă, primită în legătură cu exercitarea funcţiei;
    j) să cunoască şi să întreţină în stare regulamentară tehnica şi mijloacele din dotare, să păstreze şi să administreze eficient patrimoniul încredinţat;
    k) să demonstreze solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile;
    l) să fie respectuos, cuviincios şi corect în raporturile cu şefii, colegii, subalternii;
    m) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
    n) să informeze pe şeful ierarhic superior  şi autorităţile competente cu privire  la faptele de corupţie săvîrşite de alţi poliţişti de frontieră, fapte de care a luat cunoştinţă;
    n1) să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.12 al.(1), lit.n1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.12 al.(1), lit.n1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    o) să se manifeste cu demnitate în raport cu consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist de frontieră;
    p) să asigure, potrivit competenţelor, informarea corectă a cetăţenilor cu privire la informaţiile de utilitate publică şi de interes personal ale acestora.
    (11) Poliţistul de frontieră se consideră în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în cazul:
    a) exercitării atribuțiilor de serviciu;
    b) exercitării serviciului în regim de alarmă;
    c) participării la exerciţii şi antrenamente;
    d) aflării în misiune, al participării la operaţiuni de menţinere a păcii sau al aflării la tratament;
    e) deplasării către şi de la locul de serviciu, locul de tratament sau locul misiunii;
    f) apărării vieţii, a sănătăţii, a onoarei sau a demnităţii persoanei;
    g) participării la acţiunile de prevenire şi lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, ale avariilor tehnogene şi ale catastrofelor;
    h) dispariţiei, pînă la declararea dispariţiei fără veste sau pînă la declararea decesului, în modul stabilit de lege.
    [Art.12 al.(11) introdus prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (2) Poliţistul de frontieră este obligat să se prezinte la serviciu conform programului de lucru, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat potrivit legislaţiei.
    (3) În situaţii de catastrofă, calamitate sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori de alte asemenea situaţii, poliţistul de frontieră este obligat să se prezinte imediat la unitatea Poliţiei de Frontieră, anunţînd nemijlocit pe şeful acesteia.
    (4) La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război, poliţistul de frontieră acţionează conform legii.
    (5) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), poliţistul de frontieră care se află într-o altă localitate se prezintă la cea mai apropiată unitate a Poliţiei de Frontieră, informînd despre aceasta pe superiorii săi.
    (6) După eliberarea din serviciu, persoana este obligată să păstreze secretul de stat şi alte informaţii de accesibilitate limitată, secretul surselor de informaţii şi al activităţilor desfăşurate. Această obligaţie se menţine pe durata de secretizare a informaţiei, stabilită de legislaţie.
    (7) Poliţistul de frontieră îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi al instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.
    (8) Relaţiile dintre poliţistul de frontieră şi reprezentanţii autorităţilor care îşi desfăşoară activitatea la frontieră se bazează pe colaborarea şi sprijinul reciproc în vederea exercitării calitative a atribuţiilor lor de serviciu.
    (9) În cazul adresării către participanţii la trafic ori către alte persoane, poliţistul de frontieră este obligat să se prezinte. Poliţistul de frontieră de la punctul de trecere a frontierei de stat este obligat să poarte ecuson într-un mod ușor vizibil şi să deţină legitimaţie asupra sa, care să conţină informaţii cu privire la nume, prenume, funcţie, precum şi fotografia acestuia. Condiţiile de purtare a legitimaţiei sînt stabilite de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
    [Art.12 al.(9) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.121 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.121 introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.13 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Capitolul IV
STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI
DE FRONTIERĂ
 Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    Articolul 14. Personalul Poliţiei de Frontieră
    (1) Personalul Poliţiei de Frontieră se constituie din poliţişti de frontieră, funcţionari publici, salariaţi civili şi personal de deservire tehnică.
    [Art.14 al.(2) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.14 al.(2) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.15 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Secţiunea a 2-a
Angajarea în serviciu. Formarea profesională
    [Art.16 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.16 modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    [Art.17 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.18 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.19 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.20 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.21 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.22 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.22 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]  
    [Art.23 -39 abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.39 modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    [Art.39 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.40 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.41-47 abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.47modificat prin LP135 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.549]
    [Art.48-55 abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Capitolul VI
FINANŢAREA ŞI ASIGURAREA ACTIVITĂŢII
POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
    Articolul 56. Finanţarea
    Activitatea Poliţiei de Frontieră este finanţată de la bugetul de stat şi din alte surse conform legislaţiei.
    Articolul 57. Asigurarea materială şi tehnică
    (1) Patrimoniul aflat în gestiunea Poliţiei de Frontieră include: spaţii locative şi de serviciu, edificii şi construcţii ale organelor de conducere şi ale altor subdiviziuni, ale organizaţiilor şi instituţiilor de învăţămînt pentru pregătirea şi specializarea personalului, utilaje, baza instructiv-materială şi mijloace tehnice de instruire, armament, tehnică specială, construcţii şi baraje, alte bunuri utilizate de Poliţia de Frontieră la executarea atribuţiilor care îi revin.
    (2) Asigurarea materială şi tehnică a Poliţiei de Frontieră, crearea infrastructurii la obiectivele şi subdiviziunile sale se efectuează din contul bugetului de stat, din alte surse, conform legislaţiei.
    (3) Normele de asigurare cu principalele tipuri de armament, cu tehnică specială, muniţii, echipament, cu produse alimentare şi cu alte bunuri, precum şi normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor, modul de primire în dotare, de procurare a armamentului, tehnicii speciale şi a altui patrimoniu se stabilesc de legislaţie.
    (4) Construcţia, reconstrucţia sau punerea la dispoziţie spre folosinţă a obiectivelor destinate amplasării subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră se efectuează în modul şi potrivit normelor stabilite de Guvern, cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi din mijloacele autorităţilor administraţiei publice locale, la a căror iniţiativă se efectuează construcţia, reconstrucţia sau transmiterea bunurilor în proprietatea Poliţiei de Frontieră.
    (5) Poliţia de Frontieră are dreptul să primească în folosinţă (sau în proprietate), în modul stabilit de legislaţie, din partea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, din partea structurilor internaţionale, a persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor, din partea asociaţiilor obşteşti şi a cetăţenilor Republicii Moldova, obiective pentru amplasarea subdiviziunilor, mijloace de transport, alt tip de tehnică şi bunuri, necesare pentru executarea atribuţiilor care îi revin.
 Capitolul VII
RĂSPUNDEREA ŞI CONTROLUL
    Articolul 58. Răspunderea poliţiştilor de frontieră
    (1) Poliţiştii de frontieră iau decizii, în limitele împuternicirilor, călăuzindu-se de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale legislaţiei în vigoare şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Daunele materiale şi morale aduse persoanelor prin acţiunile ilegale ale poliţiştilor de frontieră se repară în conformitate cu legislaţia.
    (3) Pentru acţiuni ilegale sau inacţiuni prejudiciabile, poliţiştii de frontieră poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională şi penală.
    Articolul 59. Controlul activităţii Poliţiei de Frontieră
    (1) Controlul activităţii Poliţiei de Frontieră este exercitat de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova, de Guvern şi de Ministerul Afacerilor Interne, în limitele competenţelor.
    (2) Auditul public extern al activităţii financiare, al modului de formare, de administrare şi de utilizare a mijloacelor financiare ale Poliţiei de Frontieră este exercitat de Curtea de Conturi.
 Capitolul VIII
 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 60
    (1) Prezenta lege intră în vigoare cu începere de la 1 iulie 2012.
    (2) Serviciul Grăniceri se reorganizează în Poliţia de Frontieră şi se transmite în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Poliţia de Frontieră este succesorul misiunii, funcţiilor, atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor Serviciului Grăniceri.
    (3) Militarii Serviciului Grăniceri sînt eliberaţi din serviciul militar şi trec în rezervă (retragere) în condiţiile legislaţiei cu privire la statutul militarilor.
    (4) Încheierea contractelor individuale de muncă în cadrul Poliţiei de Frontieră cu persoanele eliberate din serviciul militar în condiţiile alin. (3) se efectuează la cererea lor, fiind numiţi, fără atestare, în funcţiile similare sau corespondente în cadrul Poliţiei de Frontieră. Persoanelor care, la eliberarea din serviciul militar prin contract, deţin grade militare pentru efectivul de soldaţi, la angajare în serviciul prin contract individual de muncă, li se conferă gradul primar pentru subofiţeri.
    (5) La data intrării în vigoare a prezentei legi, gradele militare ale colaboratorilor Serviciului Grăniceri se echivalează cu gradele speciale ale poliţiştilor de frontieră conform următoarei formule de echivalare:
Gradul militar

Gradul special al poliţistului de frontieră

general de brigadă
general-maior
colonel
colonel
locotenent-colonel
locotenent-colonel
maior
maior
căpitan
căpitan
locotenent-major
locotenent-major
locotenent
locotenent
plutonier-adjutant
plutonier-adjutant
plutonier-major
plutonier-major
plutonier
plutonier
sergent-major
sergent-major
sergent
sergent
sergent-inferior
sergent-inferior

    (6) La data intrării în vigoare a prezentei legi, poliţiştilor de frontieră aflaţi în funcţie nu li se aplică dispoziţiile acesteia privind condiţiile de studii iniţiale şi de vechime în grad special, cu excepţia cazurilor în care aceştia fac obiectul unei avansări în grad sau promovări în funcţie.
    (7) Poliţiştii de frontieră care nu au studiile necesare vor fi încadraţi în funcţie potrivit gradelor echivalente sau eliberaţi din serviciu în condiţiile legii, cu excepţia cazului cînd solicită termen pentru absolvirea instituţiilor de învăţămînt de profil. Perioada acordată poliţiştilor de frontieră pentru definitivarea studiilor este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Dacă, după expirarea perioadei de 5 ani, poliţiştii de frontieră nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele speciale pe care le au, vor fi angajaţi în funcţii conform categoriilor şi gradelor speciale corespunzătoare pregătirii, iar subofiţerii – eliberaţi din serviciu.
    (8) La conferirea gradelor speciale se ia în calcul vechimea în serviciul militar avut la data echivalării.
    (9) Poliţiştilor de frontieră li se aplică dispoziţiile legale referitoare la salarizare şi la alte drepturi ale personalului militar, pînă la amendarea cadrului legal privind salarizarea şi alte drepturi patrimoniale.
    (10) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, Guvernul:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va elabora actele normative necesare pentru executarea prezentei legi;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (11) La intrarea în vigoare a prezentei legi:
    - la articolul 24 punctul 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, poziţia „Serviciul Grăniceri” se exclude;
    - la articolul 12 litera o) din Legea nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, cuvintele „şi trupele de grăniceri” se exclud;
    - la articolul 29 alineatul (2) litera c) şi la articolul 30 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138,art. 1054), cu modificările ulterioare, liniuţa „- reprezentantul Departamentului Trupelor de Grăniceri;” se exclude;
    - Legea nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 775), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (1), sintagma „ , Trupele de Grăniceri” se exclude.
    2. La articolul 29 alineatul (3), cuvintele „comandantul Trupelor de Grăniceri,” se exclud.
    3. La articolul 30 alineatul (3), cuvintele „şefii statelor majore ale Trupelor de Grăniceri şi Trupelor de Carabinieri” se substituie cu cuvintele „şeful statului major al Trupelor de Carabinieri”.
    4. Articolul 31:
     la alineatul (1), textul „Departamentul Trupelor de Grăniceri şi”  şi textul „cu Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova şi” se exclud;
     la alineatul (2), cuvintele „Trupelor de Grăniceri şi ale” se exclud;
    - Legea nr. 52-XVI din 2 martie 2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 356) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera b) se abrogă.
    2. La anexa nr. 1 la Regulamentul disciplinei militare, coloana a doua (Trupele de Grăniceri) se exclude.
    - Legea nr. 162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la Serviciul Grăniceri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr. 157–160, art. 612), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

     Nr. 283. Chişinău, 28 decembrie 2011