LPM761/2001*
ID intern unic:  349753
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 761
din  27.12.2001
cu privire la serviciul diplomatic*
Publicat : 04.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 645
    MODIFICAT
   
LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523
    LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16

    ________________________________________________________________________________________
    * Republicat în temeiul art.III al Legii 208 din 12.07.2013 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 191-197, art.623
    Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova :
    LP358- XV din 31.07.03 MO173/12.08.03, art.742; în vigoare 01.01.04
    LP430- XV din 31.10.03, MO239-242/05.12.03, art.956; în vigoare 01.01.04
    LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07, art.239
    LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08, art.288
    LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09, art.584
    LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09, art.664
    LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10, art.517
    LP230 din 23.09.10, MO197-199/08.10.10, art.650
    LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10, art.696
    LP66 din 07.04.011, MO110-112/08.07.11, art.299
    LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12, art.330
    LP208 din 12.07.13, MO191-197/06.09.13, art.623
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Dispoziţii principale
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova ca parte a serviciului public.
    (2) Cadrul juridic al serviciului diplomatic îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, întocmită la 18 aprilie 1961, şi Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, întocmită la 24 aprilie 1963, precum şi alte acte normative.
    Articolul 2. Serviciul diplomatic
    În sensul prezentei legi, prin serviciu diplomatic se înţelege totalitatea instituţiilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova şi activitatea acestora în vederea realizării obiectivelor ce le sînt atribuite în baza prezentei legi.
    Articolul 3. Obiectivele serviciului diplomatic
    Serviciul diplomatic are următoarele obiective generale:
    a) realizarea politicii externe a Republicii Moldova şi participarea la promovarea intereselor economice ale acesteia;
    b) apărarea şi promovarea pe plan extern a intereselor naţionale ale Republicii Moldova;
    c) realizarea drepturilor suverane ale Republicii Moldova în relaţiile internaţionale;
    d) protejarea drepturilor şi intereselor Republicii Moldova, ale cetăţenilor acesteia şi ale persoanelor juridice din Republica Moldova potrivit practicii internaţionale şi în limitele admise de normele şi principiile dreptului internaţional;
    e) promovarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale politice, comerciale, economice, culturale şi ştiinţifice ale Republicii Moldova cu statele lumii, şi organizaţiile internaţionale, reglementarea unor eventuale probleme politico-juridice cu acestea;
    f) formarea capacităţilor diplomatice necesare pentru a anticipa, a acţiona şi a reacţiona la evenimentele internaţionale care ar fi în măsură să afecteze interesele Republicii Moldova;
    g) asigurarea coerenţei şi unităţii activităţilor Republicii Moldova pe plan extern;
    h) promovarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova peste hotare;
    i) promovarea în continuare a dreptului internaţional;
    j) promovarea drepturilor şi libertăţilor omului;
    k) realizarea, prin metode şi mijloace diplomatice, a activităţilor specifice privind asigurarea păcii şi securităţii mondiale şi regionale.
    Articolul 4. Funcţiile de bază ale instituţiilor
                       serviciului  diplomatic
    (1)  Instituţiile serviciului diplomatic au următoarele funcţii de bază:
    a) elaborarea şi realizarea concepţiilor, strategiilor şi direcţiilor de bază ale politicii externe a Republicii Moldova;
    b) coordonarea în exclusivitate a activităţii autorităţilor centrale de specialitate şi a altor autorităţi publice ale Republicii Moldova pentru asigurarea realizării unei politici unice în domeniul relaţiilor internaţionale;
    c) analiza situaţiei politice şi economice din lume, a politicii externe şi interne a statelor străine, a activităţii organizaţiilor internaţionale;
    d) informarea autorităţilor publice ale Republicii Moldova, în funcţie de competenţa lor, despre evenimentele internaţionale relevante pentru ţară;
    e) acordarea de asistenţă şi protecţie cetăţenilor Republicii Moldova, persoane fizice şi juridice, aflaţi peste hotare, în limitele prevăzute de dreptul internaţional;
    f) reprezentarea Republicii Moldova în relaţiile ei cu alte state şi cu organizaţiile internaţionale;
    g) organizarea şi participarea la negocieri în vederea încheierii tratatelor internaţionale cu alte state şi cu organizaţiile internaţionale;
    h) contribuirea la funcţionarea liberă a misiunilor diplomatice şi consulare străine pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi asigurarea controlului asupra respectării privilegiilor şi imunităţilor diplomatice şi consulare ale acestora;
    i) asigurarea depozitării, înregistrării, evidenţei şi păstrării tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova;
    j) asigurarea protocolului de stat;
    k) întreprinderea de acţiuni pentru respectarea, elaborarea şi iniţierea modificării legislaţiei naţionale privind activitatea externă, generalizarea practicii de aplicare a acesteia;
    l) instruirea şi perfecţionarea profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic;
    m) îndeplinirea altor funcţii prevăzute de legislaţie.
    (2) Instituţiile serviciului diplomatic exercită funcţiile consulare stipulate în Statutul consular, aprobat de Guvern.
    Articolul 5. Sistemul instituţiilor serviciului diplomatic
    (1) Sistemul instituţiilor serviciului diplomatic este format din următoarele structuri:
    a) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu statut de instituţie centrală;
    b) misiunile diplomatice, inclusiv reprezentanţele permanente de pe lîngă organizaţiile internaţionale, delegaţiile şi misiunile ad-hoc;
    c) oficiile consulare;
    d) alte unităţi, create în scopul asigurării activităţii instituţiilor serviciului diplomatic, inclusiv pentru instruirea şi reciclarea personalului acestora.
    (2) Instituţiile menţionate la alin.(1) alcătuiesc sistemul unic al serviciului diplomatic, care este condus de ministrul afacerilor externe şi integrării europene, şeful diplomaţiei Republicii Moldova.
    (3) Misiunilor diplomatice li se atribuie de către Preşedintele Republicii Moldova următoarele ranguri:
    rangul I - ambasadei, conduse de un ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, sau reprezentanţei permanente, conduse de un reprezentant permanent;
    rangul II -  misiunii conduse de un trimis;
    rangul III - misiunii conduse de un însărcinat cu afaceri en titre (permanent).
    (4) Oficiilor consulare li se atribuie de către Guvern următoarele clase:
    clasa I - consulatului general;
    clasa II - consulatului;
    clasa III - viceconsulatului;
    clasa IV - agenţiei consulare.
    Articolul 6. Funcţionarea instituţiilor serviciului
                       diplomatic şi dotarea lor materială
    (1) Pentru asigurarea funcţionării instituţiilor serviciului diplomatic, Guvernul aprobă structura şi regulamentele de funcţionare ale acestora, iar Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene emite ordine, dispoziţii şi aprobă instrucţiuni şi regulamente interne.
    (2) Misiunea diplomatică a Republicii Moldova este condusă de şeful acesteia - ambasador extraordinar şi plenipotenţiar sau reprezentant permanent, sau delegat, sau trimis, sau însărcinat cu afaceri en titre ori ad-interim - care poartă răspundere pentru activitatea instituţiei pe care o conduce.
    (3) Oficiul consular al Republicii Moldova este condus de şeful acestuia - consul general sau consul, sau viceconsul, sau agent consular, sau gerant interimar - care poartă răspundere pentru activitatea instituţiei pe care o conduce.
    (4) Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice sînt iniţiate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi aprobate de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului.
    (5) Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea clasei oficiilor consulare ale Republicii Moldova sînt iniţiate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi aprobate de Guvern.
    (6) În cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare pot fi deschise birouri (secţii) pentru reprezentarea şi apărarea intereselor comerciale şi economice ale Republicii Moldova în statul acreditar.
    (7) Dotarea materială a instituţiilor serviciului diplomatic se efectuează sistematic, în funcţie de sarcinile şi necesităţile acestora. La propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Guvernul adoptă în acest scop hotărîri, care vor prevedea alocarea fondurilor bugetare necesare.
    (8) Finanţarea cheltuielilor de întreţinere a misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare se efectuează, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de la bugetul de stat, în monedă naţională convertită în valută străină, inclusiv din veniturile obţinute prin prestarea de servicii consulare.
    (9) Mijloacele obţinute în valută străină de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova prin prestarea de servicii consulare în străinătate se reflectă drept venit la bugetul de stat şi se utilizează, ca sursă de finanţare bugetară, pentru acoperirea cheltuielilor misiunilor, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul de stat în acest scop, în baza rapoartelor privind încasarea şi utilizarea mijloacelor respective, prezentate în conformitate cu legislaţia în vigoare Ministerului Finanţelor.
    (10) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene este în drept să redistribuie misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare mijloacele obţinute prin prestarea de servicii consulare, mijloace care depăşesc limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea acestora.
    Articolul 7. Sistemul de comunicare şi arhiva
    (1) Instituţiile serviciului diplomatic sînt în drept să dispună de un sistem propriu de comunicare, inclusiv de un cifru de transmisie, de un serviciu de curieri şi de valiză diplomatică sau consulară, care permit transmiterea rapidă şi în siguranţă a informaţiilor atribuite la secret de stat sau a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, precum şi a corespondenţei diplomatice. Funcţionarea sistemului de comunicare al instituţiilor serviciului diplomatic se reglementează prin regulamente interne.
    (2) În cadrul serviciului diplomatic, valiza diplomatică sau consulară constituie  mijlocul de expediere a corespondenţei oficiale, inclusiv a informaţiei atribuite la secret de stat, a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, şi necesită a fi protejată. Valiza diplomatică sau consulară neînsoţită de curier poate fi transmisă comandantului aeronavei sau al altui mijloc de transport cu destinaţie autorizată. Valiza diplomatică sau consulară nu are menirea de a se substitui serviciilor poştale naţionale.
    (3) Serviciul diplomatic dispune de o arhivă care este compusă din arhiva diplomatică şi arhiva tratatelor. Funcţionarea acestor arhive se reglementează prin regulamente interne.
    (4) Instituţiile serviciului diplomatic desfăşoară activităţi editoriale în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 8. Activitatea de revizie şi control
                       al misiunilor diplomatice şi al oficiilor
                       consulare
    Pentru a verifica modul în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova îşi îndeplinesc funcţiile, îşi organizează activitatea şi îşi utilizează mijloacele tehnice, materiale şi financiare, precum şi pentru a controla cum se respectă în cadrul acestor instituţii dispoziţiile organizatorice, reglementările de serviciu, actele legislaţiei muncii şi alte acte normative, inclusiv cele privind condiţiile de trai ale personalului lor, ministrul afacerilor externe şi integrării europene poate dispune, din oficiu sau la cererea instituţiilor abilitate ori a unui membru al personalului instituţiilor serviciului diplomatic, inspectarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare. Inspectarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor  consulare va fi efectuată de către serviciul audit intern în comun, după caz, cu alţi specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Capitolul  II
PERSONALUL INSTITUŢIILOR SERVICIULUI
 DIPLOMATIC

    Articolul 9. Structura personalului instituţiilor
                        serviciului diplomatic
    (1) Personalul instituţiilor serviciului diplomatic este format:
    1) în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
    a) din funcţionari publici în funcţii diplomatice;
    b) din persoane cu funcţii de demnitate publică în funcţii diplomatice;
    c) din personalul cabinetului ministrului;
    d) din funcţionari publici care nu deţin funcţii diplomatice;
    e) din personal administrativ-tehnic şi de serviciu;
    2) în cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare:
    a) din funcţionari publici în funcţii diplomatice şi consulare, denumiţi în continuare agenţi diplomatici şi, respectiv, funcţionari consulari;
    b) din funcţionari publici care nu deţin funcţii diplomatice şi consulare;
    c) din personal administrativ-tehnic şi de serviciu;
    (2) Membrii personalului instituţiilor serviciului diplomatic angajaţi în funcţii diplomatice şi consulare sînt funcţionari publici cu statut special, cu excepţia persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi a personalului din cabinetul ministrului.
    (3) În cadrul instituţiilor serviciului diplomatic activează:
    a) diplomaţi de carieră – funcţionari publici cu statut special, care sînt incluşi în statul de personal al instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova, au ranguri diplomatice şi sînt autorizaţi să reprezinte Republica Moldova în relaţiile internaţionale;
    b) diplomaţi specializaţi – funcţionari publici cu statut special, care sînt delegaţi de către autorităţile sau instituţiile naţionale pentru a activa în cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Republicii Moldova şi sînt autorizaţi să reprezinte Republica Moldova în relaţiile internaţionale, avînd competenţe limitate la un anumit domeniu de activitate.
    (4) Funcţiile din cadrul instituţiilor serviciului diplomatic sînt stabilite în conformitate cu statul de personal, aprobat în ordinea stabilită de Guvern. Funcţiile diplomatice şi consulare din cadrul instituţiilor serviciului diplomatic implică realizarea atribuţiilor menţionate la art. 4. Clasificatorul funcţiilor diplomatice şi consulare este prevăzut în anexă.
    (5) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene se instituie următoarele funcţii diplomatice:
    a) ministru;
    b) secretar general de stat;
    [Art.9 al.(5), lit.b) în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    c) secretar de stat;
    [Art.9 al.(5), lit.c) în redacția LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    d) ambasador cu misiuni speciale;
    e) şef de direcţie generală;
    f) şef adjunct de direcţie generală;
    g) şef de direcţie;
    h) şef adjunct de direcţie;
    i) şef de direcţie în cadrul direcţiei generale;
    j) şef de secţie;
    k) şef de secţie în cadrul direcţiei;
    l) şef de serviciu;
    m) consilier;
    n) secretar I;
    o) secretar II;
    p) secretar III;
    q) ataşat.
    (6) Pentru agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari se stabilesc următoarele funcţii, în corespundere cu rangul misiunii diplomatice sau clasa oficiului consular:
    a) ambasador extraordinar şi plenipotenţiar;
    b) reprezentant permanent sau delegat pe lîngă o organizaţie internaţională;
    c) trimis;
    d) însărcinat cu afaceri en titre sau ad-interim;
    e) consul general;
    f) ministru consilier;
    g) consilier;
    h) secretar I;
    i) consul;
    j) secretar II;
    k) viceconsul;
    l) secretar III;
    m) ataşat;
    n) agent consular.
    (7) Pentru a asigura repartizarea eficientă a personalului în condiţiile speciale ale serviciului diplomatic, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene dispune de o rezervă de personal. Regulamentul cu privire la rezerva de personal se aprobă de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene.
    Articolul 10. Angajarea şi rechemarea dintr-o funcţie
                         diplomatică sau consulară
    (1) Într-o funcţie diplomatică sau consulară poate fi angajată doar persoana care întruneşte următoarele condiţii:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova;
    c) deţine o diplomă de studii universitare (licenţă);
    d) cunoaşte limba de stat şi cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului eliberat de instituţia medicală abilitată;
    f) nu are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate;
    f1) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.10 al.(1), lit.f1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.10 al.(1), lit.f1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    g) a promovat concursul de angajare în serviciul diplomatic;
    h) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.10 al.(1), lit.h) introdusă prinLP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (2) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor numite în funcţii de demnitate publică şi personalului din cabinetul ministrului.
    (3) Angajarea în funcţii diplomatice şi consulare se efectuează prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene, la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (denumită în continuare Comisie de evaluare şi concurs), care activează în baza regulamentului aprobat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene.
    (4) Persoanelor care sînt angajate pentru prima dată în funcţie diplomatică li se stabileşte o perioadă de probă de 6 luni.
    (5) Perioada de probă şi condiţia de promovare a concursului de angajare în funcţii diplomatice nu se aplică funcţionarilor publici care întrunesc condiţiile de angajare stabilite la alin. (1) lit. a)–f) şi au activat în funcţie diplomatică sau consulară cel puţin 6 luni ori  sînt angajaţi prin transfer din cadrul altor autorităţi publice centrale unde au activat cel puţin 6 luni.
    (6) Ambasadorii extraordinari şi plenipotenţiari, reprezentanţii permanenţi, trimişii şi însărcinaţii cu afaceri en titre (permanenţi) – şefi ai misiunilor diplomatice – sînt numiţi şi rechemaţi din funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului. Propunerile referitoare la numirea în aceste funcţii sînt înaintate Guvernului de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene, cu consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului. Propunerile privind rechemarea din aceste funcţii sînt înaintate Guvernului de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene.
    (7) Consulul general este desemnat şi rechemat de către Guvern, la propunerea ministrului afacerilor externe şi integrării europene. Şefii celorlalte oficii consulare sînt numiţi şi rechemaţi din funcţie de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene.
    (8) Detaşarea prin transfer pentru prima dată în oricare din funcţiile diplomatice sau consulare din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Republicii Moldova este efectuată în exclusivitate din rîndul diplomaţilor de  carieră care au activat cel puţin 2 ani în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (9) Pentru reprezentarea şi apărarea intereselor Republicii Moldova în anumite domenii, în cadrul misiunilor diplomatice sau în cadrul birourilor (secţiilor) acestora pot fi detaşaţi prin transfer şi diplomaţi specializaţi, cu suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada detaşării în sensul prezentei legi, în conformitate cu ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene. Funcţionarii publici selectaţi pentru a fi detaşaţi prin transfer în misiunea diplomatică în condiţiile prezentului alineat, anterior plecării în misiune, pot fi detaşaţi la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene pe un termen de pînă la 6 luni.
    (10) Detaşarea prin transfer presupune trecerea temporară pe un termen de 3 ani sau, în cazul şefului de misiune diplomatică sau de oficiu consular, pe un termen de 4 ani, fie a diplomatului de carieră sau a diplomatului specializat, fie a membrului personalului administrativ-tehnic sau de serviciu angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular în scopul exercitării unor atribuţii de serviciu, fără menţinerea funcţiei din care persoana a fost transferată (în cazul persoanelor detaşate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene) sau cu suspendarea, pe durata detaşării, din funcţia deţinută anterior (în cazul şefului de misiune diplomatică şi diplomatului specializat, transferaţi din cadrul altor autorităţi sau instituţii). Detaşarea respectivă se autorizează prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene. La expirarea termenului de aflare în misiune, diplomatul de carieră este transferat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene potrivit prevederilor art. 15 alin. (3), iar membrul personalului administrativ-tehnic sau de serviciu – potrivit prevederilor art. 15 alin. (4).
Capitolul III
RANGURILE DIPLOMATICE
    Articolul 11. Rangurile diplomatice
    În concordanţă cu calificarea şi pregătirea lor profesională, persoanelor angajate în serviciul diplomatic în funcţii diplomatice sau consulare li se conferă următoarele ranguri diplomatice, ce atestă calificarea în serviciul diplomatic:
    a) ataşat;
    b) secretar III;
    c) secretar II;
    d) secretar I;
    e) consilier;
    f) ministru consilier;
    g) ministru plenipotenţiar;
    h) ambasador.
    Articolul 12. Modul de acordare a rangurilor
                         diplomatice
    (1) Rangurile diplomatice de ambasador şi ministru plenipotenţiar se acordă de Preşedintele Republicii Moldova, prin decret, la propunerea ministrului afacerilor externe şi integrării europene. Celelalte ranguri diplomatice prevăzute la art. 11 se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene.
    (2) Rangul diplomatic se acordă la expirarea termenului prevăzut la art. 13, iar în unele cazuri – înainte de expirarea acestuia, în conformitate cu art. 23 alin. (1) lit. b).
    (3) Rangurile diplomatice sînt irevocabile, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 14.
    (4) Acordarea rangului diplomatic se înscrie în carnetul de muncă.
    Articolul 13. Condiţiile pentru acordarea rangurilor
                          diplomatice
    (1) La expirarea termenelor prevăzute în prezentul articol, persoanele angajate în funcţii diplomatice sau consulare pot fi promovate în următorul rang diplomatic la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs.
    (2) Se stabilesc următoarele termene minime necesare pentru avansarea în rang diplomatic:
    a) 1 an de la data confirmării  în funcţia diplomatică sau consulară – pentru rangul de ataşat;
    b) 2 ani în rang de ataşat – pentru secretar III;
    c) 2 ani în rang de secretar III – pentru secretar II;
    d) 3 ani în rang de secretar II – pentru secretar I;
    e) 3 ani în rang de secretar I – pentru consilier;
    f) 4 ani în rang de consilier – pentru ministru consilier;
    g) 4 ani în rang de ministru consilier – pentru ministru plenipotenţiar;
    h) 4 ani în rang de ministru plenipotenţiar – pentru ambasador.
    (3) La calcularea termenului necesar pentru avansarea în rang diplomatic se iau în consideraţie:
    a) perioada activităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova;
    b) perioada activităţii în misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova;
    c) perioada activităţii în cadrul organizaţiilor internaţionale guvernamentale la care participă Republica Moldova sau al misiunilor diplomatice ale acestor organizaţii  în calitate de funcţionar internaţional recomandat sau acceptat în mod expres pentru funcţia respectivă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    d) perioada aflării la studii, perfecţionare profesională sau stagiu la recomandarea sau cu acceptul expres al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    Articolul 14. Retrogradarea şi retragerea rangurilor
                         diplomatice
    (1) Pentru comiterea faptelor sancţionate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau a statului acreditar, persoana angajată într-o funcţie diplomatică sau consulară poate fi retrogradată ori lipsită de rangul diplomatic.
    (2) Retrogradarea şi retragerea rangului diplomatic conform prevederilor alin. (1) se efectuează potrivit procedurii aplicate la acordarea rangului diplomatic.
Capitolul  IV
FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR SERVICIULUI
DIPLOMATIC

    Articolul 15. Termenul de aflare în cadrul misiunilor
                         diplomatice şi al oficiilor consulare
    (1) Şefii misiunilor diplomatice şi cei ai oficiilor consulare sînt numiţi în funcţie pe un termen de 4 ani. În cazul celorlalţi agenţi diplomatici şi funcţionari consulari, precum şi al membrilor personalului administrativ - tehnic şi ai celui de serviciu, acest termen este de 3 ani. Termenul de detaşare prin transfer începe să curgă de la data indicată în ordinul de detaşare. La propunerea Comisiei de evaluare şi concurs, în caz de necesitate, termenul de aflare în misiune poate fi extins prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene pentru o perioadă de pînă la un an.
    (2) În cazul rechemării prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova a ambasadorilor extraordinari şi plenipotenţiari, a reprezentanţilor permanenţi sau a delegaţilor pe lîngă o organizaţie internaţională, a trimişilor şi a însărcinaţilor cu afaceri en titre (permanenţi), precum şi prin hotărîre de Guvern a consulilor generali, data rechemării efective a acestor persoane se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene şi nu poate depăşi termenul de 25 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a decretului sau a hotărîrii de rechemare.
    (3) La expirarea termenului de aflare în misiune, diplomatul de carieră este transferat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În cazul imposibilităţii transferării în funcţia diplomatică deţinută pînă la transferul în misiunea diplomatică sau oficiul consular ori într-o funcţie echivalentă sau superioară, diplomatul de carieră va fi transferat, la alegerea acestuia, în una din două funcţii vacante propuse de Comisia de evaluare şi concurs, luîndu-se în consideraţie vechimea în muncă în cadrul instituţiilor serviciului diplomatic şi rangul diplomatic deţinut.
    (4) La expirarea termenului de aflare în misiune, membrul personalului administrativ-tehnic sau de serviciu, detaşat prin transfer în misiunea diplomatică sau oficiul consular, este transferat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În cazul imposibilităţii transferării în funcţia deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pînă la transferul în misiunea diplomatică sau oficiul consular ori într-o funcţie administrativ-tehnică sau de serviciu echivalentă sau superioară, membrul personalului administrativ-tehnic sau de serviciu va fi transferat, la alegerea acestuia, în una din două funcţii vacante administrativ-tehnice sau de serviciu propuse de Comisia de evaluare şi concurs, luîndu-se în consideraţie vechimea în muncă în cadrul instituţiilor serviciului diplomatic.
    Membrii personalului administrativ-tehnic şi ai celui de serviciu trimişi în misiune din afara personalului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la expirarea termenului stabilit de aflare în misiune, pot fi angajaţi în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu condiţia existenţei unor funcţii vacante.
    Articolul 16. Principiul rotaţiei personalului instituţiilor
                         serviciului diplomatic
    (1) În scopul asigurării realizării prevederilor art. 15, în instituţiile serviciului diplomatic se aplică principiul rotaţiei de personal, în conformitate cu decizia Comisiei de evaluare şi concurs prin care se confirmă planul de rotaţie, aprobat ulterior de ministrul afacerilor externe şi integrării europene. În cadrul rotaţiei, persoanele angajate în funcţii diplomatice, în funcţii care nu sînt diplomatice, în funcţii administrativ-tehnice sau de serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene sînt detaşate prin transfer, respectiv, în funcţii diplomatice sau consulare, în funcţii care nu sînt diplomatice sau consulare, în funcţii administrativ-tehnice sau de serviciu în misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.
    (2) Transferurile personalului instituţiilor serviciului diplomatic se efectuează în funcţie de necesităţile de serviciu, ţinîndu-se cont de rangul diplomatic, pregătirea profesională şi principiul rotaţiei de personal. Persoana detaşată prin transfer în funcţii diplomatice sau consulare care deţine cetăţenia statului acreditar va fi informată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cazul în care se deţine informaţia cu privire la cetăţenia respectivă, că statul acreditar ar putea fie să îi refuze acordarea privilegiilor şi imunităţilor diplomatice sau consulare, fie să le ofere  unilateral sau în baza unui tratat bilateral existent.
    (3) Transferurile în oricare funcţii diplomatice în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi în oricare funcţii diplomatice şi consulare în misiuni diplomatice sau oficii consulare, se efectuează în exclusivitate din rîndul diplomaţilor de carieră ori, în cazurile descrise la art. 9 alin. (3) lit. b), din rîndul funcţionarilor publici care corespund profilului funcţiei în care urmează a fi transferaţi şi întrunesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)–f).
    Cu titlu de excepţie, în funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar poate fi desemnată persoana care, deşi nu este diplomat de carieră, întruneşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)–f) şi, concomitent, este o personalitate notorie sau are experienţă relevantă în domeniul relaţiilor internaţionale, al relaţiilor economice externe sau al dreptului internaţional.
    (4) În caz de transfer în alte autorităţi publice centrale, membrii personalului instituţiilor serviciului diplomatic posesori de ranguri diplomatice sînt incluşi în rezerva Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (5) Termenul de activitate în funcţiile diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene dintre două perioade de activitate în misiunea diplomatică sau oficiul consular nu poate fi mai mic de un an.
    Articolul 17. Activitatea în cadrul organizaţiilor
                          internaţionale
    (1) Persoanele angajate în funcţiile diplomatice şi consulare ale instituţiilor serviciului diplomatic pot fi recomandate sau acceptate în mod expres de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru a fi angajate în cadrul organizaţiilor internaţionale sau în misiunile lor diplomatice, în conformitate cu regulamentele acestor organizaţii internaţionale.
    (2) Funcţionarilor menţionaţi la alin. (1) al prezentului articol, angajaţi în organizaţiile internaţionale, li se aplică de asemenea prevederile art. 15 alin. (3).
    Articolul 18. Restricţii în ierarhia funcţiilor
    (1) Funcţionarul instituţiei serviciului diplomatic nu poate exercita o funcţie în subordinea nemijlocită a unei persoane apropiate – soţ (soţie), persoană înrudită prin sînge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşi) sau persoană înrudită prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră). În cazul în care aceste restricţii sînt încălcate, funcţionarul este transferat într-o funcţie care exclude o astfel de subordonare, iar dacă transferul este imposibil, unul dintre aceşti funcţionari este concediat.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se permite angajarea în funcţii administrativ-tehnice sau de serviciu în cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare a membrilor de familie care însoţesc membrul personalului, în cazul în care dispun de calificarea necesară pentru funcţia respectivă.
    Articolul 19. Perfecţionarea profesională
Funcţionarii instituţiilor serviciului diplomatic pot fi temporar delegaţi, cu acordul lor, în instituţii de specializare din Republica Moldova sau din alte state pentru studii, perfecţionare profesională sau stagiu. În asemenea cazuri, acestora li se păstrează regimul de salarizare conform legislaţiei.
Capitolul V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR
ANGAJATE ÎN FUNCŢII DIPLOMATICE ŞI
CONSULARE

    Articolul 20. Drepturile persoanelor angajate în funcţii
                         diplomatice şi consulare
    Persoana angajată în funcţie diplomatică sau consulară are dreptul:
    a) să deţină, cu o avansare ulterioară, funcţii în instituţiile serviciului diplomatic în corespundere cu pregătirea profesională, rangul diplomatic şi vechimea în muncă în serviciul diplomatic;
    b) să i se acorde sprijin şi asistenţă pentru a-şi desfăşura activitatea cu onoare şi demnitate, în afara presiunilor politice şi a altor încercări de natură să-i afecteze statutul de diplomat;
    c) să i se elibereze paşaport diplomatic;
    d) să beneficieze, în perioada activităţii în misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova, în organizaţiile internaţionale sau misiunile lor diplomatice, de privilegiile, imunităţile şi facilităţile stabilite de normele dreptului internaţional şi tratatele la care Republica Moldova este parte;
    e) să beneficieze de formele de perfecţionare profesională, organizate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    Articolul 21. Scutiri şi înlesniri
    (1) Membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, precum şi membrii familiilor lor, la revenirea în Republica Moldova în legătură cu încheierea misiunii, pot introduce în ţară, cu scutire de plata drepturilor de import şi de alte plăţi stabilite la import de legislaţia fiscală şi vamală, bunuri procurate pentru uz personal în perioada aflării lor în misiune.
    (2) Membrul personalului misiunii diplomatice sau oficiului consular ori membrul familiei acestuia, la revenirea în Republica Moldova în legătură cu încheierea misiunii, poate introduce în ţară, cu scutire de plata drepturilor de import şi de alte plăţi stabilite la import de legislaţia fiscală şi vamală, numai un singur mijloc de transport auto, procurat fie de membrul personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular, fie de membrul familiei acestuia în perioada aflării în misiune diplomatică sau consulară.
    Articolul 22. Obligaţiile personalului serviciului
                          diplomatic
    Persoana angajată în serviciul diplomatic este obligată:
    a) să acţioneze cu devotament şi responsabilitate pentru promovarea politicii externe a Republicii Moldova;
    b) să apere interesele naţionale ale Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei (persoane fizice şi juridice) în cadrul relaţiilor externe;
    c) să se abţină de la acţiuni şi declaraţii care ar putea prejudicia imaginea Republicii Moldova, relaţiile ei cu alte state sau cu organizaţiile internaţionale;
    d) să respecte legislaţia Republicii Moldova, să păstreze secretul de stat şi să asigure protecţia datelor şi informaţiilor pe care le deţine;
    e) să reprezinte cu onoare Republica Moldova, avînd în toate împrejurările un comportament demn, o ţinută morală şi vestimentară ireproşabilă;
    f) să respecte, fără a se aduce atingere privilegiilor, imunităţilor şi facilităţilor sale, legile statului acreditar şi să nu se lase implicată în activităţi care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale acestui stat; faţă de organizaţiile internaţionale, la care participă Republica Moldova, să aibă un comportament conform cu îndatoririle funcţiei ce rezultă din statutul său, recunoscut de Republica Moldova; să nu abuzeze de privilegiile, imunităţile şi facilităţile de care beneficiază în virtutea calităţii ei de agent diplomatic sau de funcţionar consular;
    g) să informeze conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în legătură cu orice modificare intervenită în situaţia personală care ar putea afecta calitatea de agent diplomatic sau funcţionar consular;
    h) să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    [Art.22 lit.h) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.22 lit.h) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    Articolul 23. Stimulări
    (1) Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor de serviciu, spirit de iniţiativă, muncă îndelungată şi ireproşabilă, persoanele angajate în funcţii diplomatice şi consulare pot fi:
    a) avansate în funcţie;
    b) promovate în următorul rang diplomatic înainte de termenul stabilit la art. 13 alin. (2), la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs;
    c) premiate cu sume băneşti;
    d) stimulate în alt mod prevăzut de legislaţie.
    (2) Pentru merite deosebite în activitatea diplomatică, persoanele angajate în funcţii diplomatice şi consulare pot fi propuse pentru acordarea distincţiilor de stat.
    Articolul 24. Sancţiuni disciplinare
    (1) În caz de încălcare a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, precum şi de abateri disciplinare comise în exerciţiul funcţiunii şi în funcţie de gravitatea acestora, faţă de personalul instituţiilor serviciului diplomatic pot fi aplicate, de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene, la propunerea Comisiei de disciplină a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care activează în baza unui regulament aprobat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene, următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) avertismentul;
    b) mustrarea;
    c) mustrarea aspră;
    d) retrogradarea cu un rang diplomatic sau retragerea acestuia;
    e) destituirea din funcţie/concedierea.
    (2) În caz de încălcare a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, precum şi în caz de abateri disciplinare comise în exerciţiul funcţiunii şi în funcţie de gravitatea acestora, persoanelor cu funcţii de demnitate publică angajate în funcţii diplomatice li se aplică sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia specială.
    (3) În caz de încălcare a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, precum şi în caz de abateri disciplinare comise în exerciţiul funcţiunii şi în funcţie de gravitatea acestora, Preşedintele Republicii Moldova aplică sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. d) persoanei care deţine rangul diplomatic de ambasador sau ministru plenipotenţiar, iar sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. e) – şefului de misiune.
    (4) În caz de săvîrşire a unor fapte ilicite sau de divulgare a informaţiilor care prejudiciază interesele naţionale ale Republicii Moldova sau afectează imaginea Republicii Moldova ori relaţiile acesteia cu alte state sau organizaţii internaţionale guvernamentale, precum şi în caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la art.7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, se aplică sancţiunea disciplinară de destituire din funcţie/concediere.
    [Art.24 al.(4) modificat prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.24 al.(4) modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    Articolul 25. Încetarea raporturilor de serviciu/de
                         muncă ale personalului instituţiilor
                         serviciului diplomatic
    Raportul de serviciu/de muncă al membrului personalului instituţiilor serviciului diplomatic încetează: 
    a) dacă acesta nu mai întruneşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)–f1);
    [Art.25 lit.a) modificată prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    b) în caz de destituire din funcţie/concediere pe motive disciplinare, conform art. 24;
    c) dacă acesta refuză să fie transferat din cadrul misiunii diplomatice sau al oficiului consular în funcţiile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene propuse conform art. 15  alin. (3) şi (4);
    d) în alte cazuri prevăzute de legislaţia naţională, în particular cele stabilite prin legislaţia specială  pentru categoriile de persoane care formează personalul instituţiilor serviciului diplomatic.
    Articolul 26. Rechemarea înainte de termen din cadrul
                         misiunii diplomatice sau al oficiului consular
    (1) Membrul personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate fi rechemat înainte de termen din misiune la iniţiativa proprie sau, doar dacă există  acordul expres al acestuia, în interes de serviciu.
    (2) Membrul personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular este rechemat din misiune înainte de termen prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene, care se emite:
    a) în temeiul decretului Preşedintelui Republicii Moldova, în cazul ambasadorilor extraordinari şi plenipotenţiari, al reprezentanţilor permanenţi sau delegaţilor pe lîngă o organizaţie internaţională, al trimişilor şi al însărcinaţilor cu afaceri en titre (permanenţi);
    b) în temeiul hotărîrii de Guvern, în cazul consulilor generali;
    c) la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs, în cazul celorlalţi membri ai personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
     (3) Membrul personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate fi rechemat înainte de termen din misiune fără acordul lui în următoarele cazuri:
    a) declararea acestuia de către statul acreditar drept persona non grata sau indezirabil;
    b) închiderea misiunii diplomatice sau a oficiului consular;
    c) apariţia unei situaţii excepţionale în ţara de acreditare;
    d) reducerea funcţiei în misiunea diplomatică sau în oficiul consular;
    e) comiterea unor fapte ce implică răspunderea penală în conformitate cu legislaţia statului acreditar sau cu legislaţia Republicii Moldova ori aduc atingere prestigiului serviciului diplomatic, inclusiv comiterea unor asemenea fapte de către membrii familiei care domiciliază împreună cu el pe parcursul aflării în misiune;
    f) săvîrşirea faptelor sau divulgarea informaţiei care prejudiciază interesele naţionale ale Republicii Moldova ori afectează imaginea Republicii Moldova sau relaţiile acesteia cu alte state sau organizaţii internaţionale guvernamentale;
    g) incapacitate temporară de muncă pe un termen mai mare de două luni consecutive sau prezenţa unei boli ce îl împiedică să activeze în misiune, conform listei de boli aprobată de Guvern sau de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    [Art.26 al.(3), lit.g) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    h) depunerea cererii de concediu pentru îngrijirea copilului;
    i) destituirea din funcţie/concedierea.
    (4) Termenul de revenire în ţară în temeiul prezentului articol va fi indicat în ordinul de rechemare.
Capitolul VI
SALARIZAREA ŞI GARANŢIILE SOCIALE
    Articolul 27. Salarizarea
    (1) Salarizarea personalului instituţiilor serviciului diplomatic se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Pentru perioada de aflare în străinătate, membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare primesc, pe lîngă salariul în moneda Republicii Moldova, o indemnizaţie  neimpozabilă în valută străină, precum şi o indemnizaţie pentru întreţinerea membrilor familiilor lor care domiciliază împreună cu ei pe parcursul aflării în misiune. Membri ai familiei sînt consideraţi soţia (soţul), fiii şi fiicele pînă la vîrsta de 18 ani, precum şi cei cu vîrsta de pînă la 23 de ani care urmează în străinătate studii secundare generale sau profesionale, medii de specialitate, superioare, învăţămînt de zi, şi nu sînt căsătoriţi, alte persoane aflate în întreţinerea detaşatului în misiunea diplomatică sau oficiul consular, indiferent de vîrstă. Cuantumul indemnizaţiei în valută străină se stabileşte de către Guvern pentru fiecare ţară în parte.
    (3) Indemnizaţia în valută străină nu are regim de salariu.
    (4) Plata indemnizaţiei în valută străină se efectuează de la data trecerii frontierei Republicii Moldova, la plecarea în străinătate, şi pînă la data revenirii în ţară din misiunea diplomatică.
    (5) La stabilirea cuantumului indemnizaţiei în valută străină se va ţine cont de funcţie, de coşul minim de consum din statul acreditar, gradul de risc şi de condiţiile climaterice ale acestui stat. Coşul minim de consum se calculează pentru fiecare stat acreditar în conformitate cu prevederile instrucţiunii aprobate de ministrul afacerilor externe şi integrării europene şi de ministrul finanţelor.
    (6) După caz, dar cel puţin o dată la cinci ani, se va efectua recalcularea coşului minim de consum pentru fiecare stat acreditar, în scopul indexării cuantumului indemnizaţiei în valută străină.
    Articolul 28. Garanţii şi compensaţii
    (1) Activitatea în misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova nu trebuie să prejudicieze interesele membrilor personalului acestora şi ale membrilor familiilor lor. În scopul protecţiei căsătoriei şi familiei, se stimulează însoţirea de către soţie (soţ) şi copii a membrului personalului instituţiilor serviciului diplomatic transferat în funcţie într-o misiune diplomatică sau într-un oficiu consular. Această condiţie este o particularitate a serviciului diplomatic al Republicii Moldova.
    (2) La sosirea în misiune, membrilor personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular, precum şi membrilor familiilor lor care domiciliază împreună cu ei conform ordinului de detaşare în misiune, indiferent de vîrstă, li se perfectează poliţa de asigurare medicală în statul acreditar în conformitate cu legislaţia acestuia.
    (3) Membrilor personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular, precum şi membrilor familiilor lor care domiciliază împreună cu ei conform ordinului de detaşare în misiune, indiferent de vîrstă, li se asigură achitarea integrală a cheltuielilor de transport (indiferent de mijlocul de transport utilizat) ce ţin de plecarea în şi revenirea din misiune, precum şi, o dată pe an, a celor ce ţin de revenirea în ţară în concediu. În cazul în care timpul necesar acestor deplasări depăşeşte 24 de ore, se asigură diurna şi cazarea. Achitarea cheltuielilor menţionate de revenire în ţară se asigură membrului personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular şi în cazul decesului unei persoane apropiate: soţ (soţie), persoană înrudită prin sînge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşi) sau persoană înrudită prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră). Costul cheltuielilor prevăzute în prezentul alineat nu poate depăşi costul unui bilet de avion la clasa economică.
    (4) Membrii personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular sînt asiguraţi în străinătate cu locuinţă de serviciu în conformitate cu funcţia de încadrare şi numărul membrilor familiei care domiciliază împreună cu ei.
    (5) În scopul exercitării obligaţiilor de serviciu, agentul diplomatic sau funcţionarul consular este asigurat cu automobil de serviciu, în corespundere cu funcţia pe care o deţine şi cu necesitatea de serviciu.
    (6) Persoanele angajate în funcţii diplomatice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi agenţii diplomatici sau funcţionarii consulari primesc indemnizaţii pentru acoperirea cheltuielilor legate de procurarea vestimentaţiei protocolare. Cuantumul acestor indemnizaţii şi modalitatea lor de calculare se stabilesc conform regulamentului aprobat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene şi de ministrul finanţelor.
    (7) Condiţiile şi procedura de achitare a cheltuielilor prevăzute de alineatele (2), (3) şi (4) se stabilesc de Guvern.
    (8) În caz de conflicte militare, calamităţi naturale sau situaţii excepţionale de altă natură, care periclitează securitatea personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene întreprinde măsurile necesare pentru protecţia personalului instituţiei în cauză.
    (9) Prejudiciile cauzate unui membru al personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular sau membrilor familiei lui în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu sau a unor activităţi legate de aceste obligaţii, în perioada de aflare în misiune, sînt compensate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    (10) În caz de deces, precum şi de mutilare sau de alt prejudiciu adus sănătăţii în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sau a unor activităţi legate de acestea, membrului personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular (ori moştenitorului acestuia) i se plăteşte o compensaţie în mărimea stabilită de Guvern. Cheltuielile pentru înmormîntarea membrului personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular care şi-a pierdut viaţa în timpul aflării în misiune, precum şi cele legate de transportarea corpului acestuia în ţară, sînt acoperite din mijloacele bugetare alocate de Guvern. Aceleaşi prevederi se aplică şi în caz de deces al  unui membru din familia membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare.
    (11) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului angajat din statul acreditar.
    Articolul 29. Vechimea în muncă
    La calcularea vechimii în muncă a personalului instituţiilor serviciului diplomatic se iau în considerare:
    a) perioada de activitate în cadrul instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova;
    b) perioada de activitate în cadrul organizaţiilor internaţionale în conformitate cu art.17;
    c) perioada de aflare la studii, perfecţionare profesională sau stagiu în condiţiile art.19;
    d) perioada de activitate în cadrul autorităţilor publice centrale ale Republicii Moldova;
    e) perioada de activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. pînă în 1991;
    f) perioada de activitate în cadrul instituţiilor diplomatice şi consulare ale U.R.S.S. pînă în 1991.
    Articolul 30. Asigurarea cu pensii şi protecţia socială
    (1) Asigurarea cu pensii şi protecţia socială a personalului instituţiilor serviciului diplomatic se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
    (2) Soţiei (soţului) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare care îl însoţeşte pe parcursul aflării acestuia în misiune i se menţine locul de muncă la instituţia, organizaţia sau întreprinderea în care este angajată (angajat), indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonare a acesteia. La cererea salariatului, angajatorul va suspenda în mod obligatoriu raportul de serviciu/ de muncă. Perioada de însoţire în misiune a soţiei (soţului) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare se include în stagiul de cotizare, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat prevăzute la alin. (3) şi (4) ale prezentului articol şi în legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (3) Achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în condiţiile alin. (2) se efectuează de către soţia (soţul) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare în baza contractului individual încheiat anual între aceasta (acesta) şi Casa Naţională de Asigurări Sociale. Contractul respectiv poate fi încheiat în numele soţiei (soţului) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare în bază de procură.
    (4) Suma contribuţiei de asigurări sociale de stat în mărime minimă, prevăzută anual în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, se restituie soţiei (soţului) membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare de către misiunea diplomatică sau oficiul consular din contul devizului de cheltuieli al acestor instituţii, la prezentarea contractului şi dovezii de plată a contribuţiei.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 31. Persoanele angajate în funcţii diplomatice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, posesori de ranguri diplomatice, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, fac parte din sistemul serviciului diplomatic al Republicii Moldova, păstrîndu-li-se rangurile diplomatice acordate anterior.
    Articolul 32. Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

    Nr. 761-XV. Chişinău, 27 decembrie 2001.


    anexa
    [Anexa modificată prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]