HGM146/2014
ID intern unic:  351884
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 146
din  26.02.2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
 de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea
adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de
 producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia
primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar
şi articolele de completare importate
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 159
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616

    În scopul punerii în aplicare a unui mecanism eficient de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, precum şi în temeiul art.126 alin.(32) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art.4 alin. (203) al Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.281 alin. (1) al Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                       Anatol Arapu

    Nr. 146. Chişinău, 26 februarie 2014.


 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 146
din 26 februarie  2014
REGULAMENT
cu privire la modul de prelungire a termenului de plată
 a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada
 ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă,
materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare
importate

    1. Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate (în continuare – Regulament) stabileşte modul şi condiţiile de prelungire a termenului de plată, lista întreprinderilor, condiţiile de selectare a acestora, modelul contractului-tip de prelungire şi modelul garanţiei în nume propriu pentru importatori agenţi economici producători.
I. Dispoziţii generale
    2. Agenţii economici producători sînt în drept să solicite prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului.
    3. Termenul de plată a TVA şi a taxei vamale la import se prelungeşte doar pentru agenţii economici incluşi în Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului (în continuare – Lista), cu excepţia mărfurilor menţionate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    4. În cazul prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale potrivit pct.2 al prezentului Regulament, conform art.126 alin. (31) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, dobînda echivalentă cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acordării prelungirii, pentru fiecare zi de prelungire a termenului de plată, nu se calculează.
II. Comisia interdepartamentală pentru
întocmirea şi modificarea Listei
    5. Lista se întocmeşte de către Comisia interdepartamentală pentru întocmirea şi modificarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului (în continuare – Comisie),  creată în cadrul Ministerului Economiei prin ordinul ministrului.
    6. Comisia este formată din 7 membrii: cîte 2 reprezentanţi ai Ministerului Economiei  şi Ministerului Finanţelor şi cîte un reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal şi Camerei de Comerţ şi Industrie.
    [Pct.6 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    7. Activitatea Comisiei este organizată de către preşedinte, iar lucrările de secretariat sînt ţinute de un membru al Comisiei, reprezentant al Ministerului Economiei.
    8. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor. Fiecare membru al Comisiei are dreptul la un singur vot.
    9. Rezultatele şedinţei Comisiei se consemnează în procese-verbale, semnate de toţi membrii Comisiei prezenţi la şedinţă.
    10. Atribuţiile Comisiei sînt următoarele:
    a) examinarea tuturor cererilor şi documentelor anexate;
    b) verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor stabilite;
    c) întocmirea  Listei şi prezentarea acesteia la Ministerul Economiei.
    11. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    a)  conduce activitatea Comisiei;
    b)  stabileşte data, locul şi ora convocării şedinţelor Comisiei;
    c)  prezidează şedinţele Comisiei;
    d) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    12. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) recepţionează şi înregistrează cererile solicitanţilor;
    b) pregăteşte documentele necesare pentru desfăşurarea şedinţei;
    c) informează membrii Comisiei despre data, ora şi locul şedinţei, ordinea de zi;
    d) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor şi alte acte interne ale Comisiei.
III. Condiţiile şi modul de întocmire a Listei
    13. Lista se aprobă de Guvern la propunerea Ministerului Economiei.
    14. Pentru a beneficia de includerea în Listă, agenţii economici trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiţii:
    a) să fie producători de mărfuri destinate exportului şi să dispună de capacităţi de producţie necesare fabricării acestora;
    b)  ciclul de producere a mărfurilor pentru care se solicită prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale să nu depăşească 180 de zile;
    c) să nu aibă datorii faţă de bugetul public naţional.
    15. Agenţii economici care corespund condiţiilor indicate în pct. 14 al prezentului Regulament înaintează Ministerului Economiei următoarele documente:
    a) cererea de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale;
    b) copia deciziei de înregistrare a agentului economic;
    c) declaraţia în nume propriu prin care se garantează că materia primă,  materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate vor fi utilizate la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului şi ciclul de producere nu depăşeşte 180 de zile, conform modelului stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
    d) copia actului eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, prin care se confirmă genul de activitate al solicitantului, existenţa capacităţilor de producţie şi potenţialului tehnologic, precum şi a personalului necesar pentru fabricarea mărfurilor destinate exportului.
    16. Agenţii economici poartă răspundere deplină pentru corectitudinea datelor prezentate, conform legislaţiei în vigoare.
    17. Agenţii economici pot remite documentele în adresa Comisei şi în format electronic, semnate cu semnătura digitală.
    18. Secretatul Comisiei asigură păstrarea documentelor primite de la solicitant timp de 2 ani.
    19. Cererile agenţilor economici şi documentele indicate în pct.15 al prezentului Regulament se examinează de către Comisie în cea de a patra zi de joi din fiecare lună. În cazul în care se ia decizia de a include agentul economic în Listă, Comisia întocmeşte/completează Lista conform modelului stabilit în anexa nr.3 la prezentul Regulament, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei Comisei.
    20. În cazul în care se ia decizia de a nu include agentul economic în Listă, Comisia este obligată să informeze în scris agentul economic despre motivele care au determinat această decizie, în termen de 15 de zile calendaristice de la data examinării cererii.
    21. După semnarea procesului-verbal de către membrii Comisiei, Ministerul Economiei prezintă Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii în cauză, în modul stabilit.
    22. În cazul în care Serviciul Fiscal de Stat sau Serviciul Vamal au depistat încălcări ale legislaţiei vamale sau fiscale de către agentul economic inclus în Listă, autorităţile date înaintează Comisiei propuneri argumentate privind excluderea agentului economic din Listă.
    [Pct.22 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    23. Comisia examinează la prima şedinţă propunerile primite şi ia decizia corespunzătoare.
    24.  În cazul în care Comisia decide excluderea agentului economic din Listă, Ministerul Economiei, în modul stabilit, prezintă Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Listei.
IV. Condiţiile şi modul de prelungire a termenului
de plată a TVA şi a taxei vamale
    25. Pentru a beneficia de prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producţie, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, agentul economic inclus în Lista aprobată de Guvern prezintă Biroului Vamal în a cărui rază activează următoarele documente:
    a) cererea (în formă liberă) de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale;
    b) documentul ce garantează obligaţia vamală;
    c) actul de expertiză pentru fiecare contract comercial, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, privind cantitatea materiei prime necesare producerii mărfurilor destinate exportului, precum şi durata ciclului tehnologic.
    Agenţii economici pot remite documentele în adresa Biroului Vamal şi în format electronic, semnate cu semnătura digitală.
    26. Prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru fiecare contact comercial se efectuează prin încheierea unui contract bilateral între importator (producător) şi organele vamale, pînă la data efectuării primului import, conform modelului stabilit în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
V. Operaţiuni după prelungirea termenului
de plată a TVA şi a taxei vamale
    27. Materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, sînt considerate ca fiind puse condiţionat în circulaţie şi aflate sub supraveghere vamală în condiţiile art.35 alin. (1) lit. a) din Codul vamal, iar mărfurile destinate exportului urmează a fi scoase obligatoriu de pe teritoriul ţării în decurs de 180 de zile de la data declarării importului de materie primă, materiale, accesorii, ambalaj primar şi articole de completare folosite la fabricarea acestora.
    28. Dacă pînă la expirarea termenului specificat la pct.2 al prezentului Regulament a avut loc exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a TVA şi a taxei vamale, plata TVA şi a taxei vamale nu se efectuează. Prin decizii de regularizare, Serviciul Vamal efectuează procedura de anulare a sumelor TVA şi ale taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate.
    29. În cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării, organele vamale calculează şi încasează TVA şi taxa vamală, cu aplicarea sancţiunilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.
VI. Garantarea obligaţiei vamale
    30. Asigurarea plăţii obligaţiei vamale la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare pentru producerea mărfurilor destinate exportului se efectuează prin una dintre următoarele forme:
    a) scrisoare de garanţie emisă de banca agreată de organul vamal;
    b) garanţie în nume propriu, cu gajarea activelor materiale (terenuri şi construcţii) libere de orice sarcini, cu respectarea prevederilor Legii nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120, art.863), conform modelului stabilit în anexa nr.5 la prezentul Regulament;
    c) depozit bănesc.
    31. Modul de percepere şi restituire a garanţiilor se stabileşte de către Serviciul Vamal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5