HGM460/2017
ID intern unic:  370698
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 460
din  22.06.2017
pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public
cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 214-215     art Nr : 538
    MODIFICAT
   
HG120 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.165; în vigoare 08.03.19
    HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18


    NOTĂ:
    în anexa nr. 5 la hotărîre,  pe tot parcursul textului, cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18
    În scopul executării prevederilor art.12 alin. (2), art.14 alin.(3), art.15 alin.(12), art.16 alin.(7) și art.53 alin.(1) lit.c)  ale Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 85), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.1;
    2) Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.2;
    3) Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public cu statut special debutant din cadrul  Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.3;
    4) Regulamentul cu privire la munca prin cumul și condiţiile de cumulare  a funcţiilor publice cu statut special din cadrul  Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.4;
    5) Nomenclatorul privind competențele de angajare și acordare a gradelor speciale, precum și modalitatea delegării acestora, conform anexei nr.5.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                               Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu

    Nr. 460. Chişinău, 22 iunie 2017.


 Anexa nr.1
 la Hotărîrea Guvernului
 nr. 460 din 22 iunie 2017

REGULAMENT
cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici
cu statut special
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Regulament) stabileşte sistemul regulilor unitare de parcurs în cariera profesională pentru funcţionarii publici cu statut special (în continuare – personal/angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne) din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne).
    2. Cariera angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne reprezintă succesiunea posturilor şi funcţiilor exercitate pe parcursul activităţii profesionale, începînd de la data naşterii raportului de serviciu pînă în momentul încetării acestuia, în funcţie de necesităţile instituţiei şi cunoştinţele, aptitudinile, competenţele şi motivaţiile individuale.
    3. Evoluţia în carieră cuprinde etapele parcurse în mod individual în decursul activităţii profesionale de către personalul Ministerului Afacerilor Interne, care include promovarea în funcţiile superioare, acordarea gradelor speciale următoare, acumularea experienţei şi dezvoltarea pregătirii profesionale etc.
    4. În sensul prezentului Regulament, se definesc următorii termeni:
    1) corp de ofiţeri – angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care deţin grade speciale de la inspector la chestor general;
    2) corp de subofiţeri – angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care deţin grade speciale de la agent la agent-şef principal;
    3) control special – metodă de verificare a candidaţilor la angajare sau promovare în funcţii publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, desfăşurată de către subdiviziunea resurse umane şi de către subdiviziunea responsabilă de protecţia internă şi combaterea corupţiei subordonată Ministerului Afacerilor Interne, menită să identifice şi să înlăture factorii de risc, restricţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile, inclusiv să stabilească stilul de viaţă al candidaţilor care, prin calităţile lor morale şi profesionale, conduita manifestată în societate, la locul de studii, de muncă, ar periclita interesele publice, prestigiul funcţiei publice cu statut special, securitatea şi imaginea Ministerului Afacerilor Interne, subdiviziunilor acestuia;
    [Pct.4 subpct.3) în redacția HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    4) promovare a controlului special – situaţia în care rezultatul controlului special este pozitiv, iar candidatul poate fi promovat în funcţie superioară;
    5) dezvoltare a carierei – proces de evoluţie planificată în carieră prin parcurgerea diferitor niveluri ierarhice profesionale, obţinerea gradelor speciale, absolvirea studiilor necesare, promovarea evaluărilor stabilite, îndeplinirea altor criterii specifice prevăzute de legislaţie şi de prezentul Regulament;
    6) funcţie superioară – orice funcţie cu statut special de nivel ierarhic profesional mai înalt decît cea deţinută la un anumit moment de către angajatul Ministerului Afacerilor Interne;
    7) management al carierei – ansamblul activităţilor desfăşurate de către Ministerul Afacerilor Interne în vederea gestiunii carierei profesionale a personalului;
    8) post – componenta de bază a unei structuri organizatorice care cuprinde totalitatea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de instituţie pentru o anumită funcţie;
    9) promovare – trecerea prin ascensiune în carieră de la nivelul ierarhic profesional deţinut la cel imediat superior, potrivit regulilor stabilite de prezentul Regulament;
    10) domeniu de specialitate – sferă de activitate profesională distinctă în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (ordine publică, investigare infracţiuni, urmărire penală, securitatea frontierei, protecţie civilă, servicii administrative), conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
    11) reguli de evoluţie în carieră – condiţii minime obligatorii stabilite pentru ocuparea funcţiilor superioare;
    12) specializări – activităţi profesionale distincte într-un anumit domeniu de specialitate pentru care angajatul Ministerului Afacerilor Interne a dobîndit o pregătire specifică;
    13) subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne – denumire generică a unităţilor structurale din cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de toate categoriile şi nivelurile ierarhice.
    5. Principiile care stau la baza evoluţiei în carieră sînt următoarele:
    1) profesionalism – promovarea în carieră a personalului competent care deţine cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării atribuţiilor funcţionale;
    2) egalitate de şanse – recunoaşterea în măsură egală a dreptului la evoluţie în carieră a oricărei persoane care întruneşte cerinţele stabilite;
    3) integritate – capacitatea angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne de a respecta în mod imparţial regulile unitare de parcurs în cariera profesională, fără abuzuri, cu adoptarea unui comportament bazat pe respect, obiectivitate şi sinceritate, liber de influenţe necorespunzătoare şi manifestări de corupţie;
    4) responsabilitate individuală – angajaţii Ministerului Afacerilor Interne sînt responsabili pentru propria pregătire şi planificare a carierei;
    5) transparenţă – obligaţia autorităţii de a pune la dispoziţia personalului informaţiile de interes public referitoare la funcţiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la modul de organizare şi desfăşurare a procesului de ocupare a acestora.
    6. Regulamentul prevede criterii specifice privind:
    1) numirea în prima funcţie;
    2) promovarea în funcţii superioare;
    3) transferul în alt domeniu de specialitate;
    4) trecerea pe anumite niveluri ierarhice profesionale;
    5) ocuparea funcţiilor de conducere;
    6) trecerea subofiţerilor în corpul de ofiţeri;
    7) acordarea gradelor speciale.
    7. Sistemul de formare pentru iniţierea în carieră şi dezvoltarea carierei profesionale include instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne şi alte instituţii de învăţămînt, din ţară sau din străinătate, care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne.
II. IERARHIA FUNCŢIILOR.
REGULILE GENERALE ŞI CONDIŢIILE
DE EVOLUŢIE ÎN CARIERĂ
    8. Fiecărei categorii de funcţii îi este stabilit un nivel în ierarhia profesională, prevăzut în Clasificatorul funcţiilor cu statut special şi gradelor speciale corespunzătoare acestora, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, pe care angajaţii Ministerului Afacerilor Interne urmează să-l parcurgă pentru a evolua în carieră.
    9. Nivelurile ierarhice profesionale aferente categoriilor de funcţii de conducere prevăzute pentru corpul de ofiţeri sînt următoarele:
    1) Nivelul A01 – funcţii de conducere de nivel superior ce presupun realizarea managementului de complexitate şi cu responsabilitate sporită (şef/şef adjunct: autoritate administrativă şi instituţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, direcţie generală/similare acestora, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament);
    2) Nivelul A02 – funcţii de conducere de nivel mediu ce presupun exercitarea de atribuţii în organizarea, planificarea, coordonarea, verificarea, gestionarea şi conducerea subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (şef/şef adjunct: subdiviziune, direcţie/ similare acestora, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament);
    3) Nivelul A03 – funcţii de conducere la nivelul de bază (iniţial) ce presupun îndeplinirea atribuţiilor de conducere a structurilor Ministerului Afacerilor Interne de complexitate redusă (şef/şef adjunct secţie/similare acesteia, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament).
    10. Nivelurile ierarhice profesionale aferente categoriilor de funcţii de execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri sînt următoarele:
    1) Nivelul B01 – funcţii de execuţie care necesită deţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în realizarea sarcinilor de complexitate înaltă (ofiţer, specialist principal/similare acestora, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament);
    2) Nivelul B02 – funcţii de execuţie care necesită deţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în realizarea sarcinilor de complexitate medie (ofiţer, specialist superior/similare acestora, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament);
    3) Nivelul B03 – funcţii de execuţie de bază, la angajarea iniţială sau la trecerea subofiţerilor în corpul de ofiţeri, care necesită cunoştinţe teoretice şi practice în realizarea sarcinilor de serviciu (ofiţer, specialist/similare acestora, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament).
    11. Nivelurile ierarhice profesionale aferente categoriilor de funcţii prevăzute pentru corpul de subofiţeri sînt următoarele:
    1) Nivelul C01 – funcţii cu atribuţii de conducere / administrare / de instruire (şef, administrator, instructor/similare acestora, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament);
    2) Nivelul C02 – funcţii de execuţie deţinute pe parcursul activităţii profesionale după angajarea iniţială (subofiţer superior/similare acesteia, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament);
    3) Nivelul C03 – funcţii de execuţie de bază deţinute la angajarea iniţială în activitatea profesională a subofiţerilor (subofiţer/similare acesteia, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament).
    12. Regulile generale de evoluţie în carieră a personalului sînt:
    1) angajarea iniţială (angajarea pentru prima dată în carieră în funcţie publică cu statut special)  în funcţiile prevăzute în statele de personal ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne se face numai la nivelurile de bază – B03 şi C03;
    [Pct.12 subpct.1) modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    2) promovarea în funcţia superioară a candidatului se efectuează la nivelul ierarhic profesional imediat următor, cu îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii cumulative, stabilite de prezentul Regulament, în limita posturilor vacante existente în subdiviziune, cu excepţiile stabilite de prezentul Regulament;
    3) ocuparea funcţiei superioare se efectuează dacă candidatul a promovat controlul special;
    4) angajarea în funcţia publică cu statut special şi/sau promovarea în funcţiile publice cu statut special superioare (trecerea din corpul subofiţerilor în corpul ofiţerilor sau promovarea în funcţiile de conducere de nivelurile A03-A01) se realizează după recepţionarea de către angajator sau persoana împuternicită de către acesta a certificatului de cazier privind integritatea profesională (în corespundere cu prevederile Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale şi ale Hotărîrii Guvernului nr.767 din 19 septembrie 2014 pentru implementarea legii nominalizate);
    [Pct.12 subpct.4) modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    5) transferul angajatului Ministerului Afacerilor Interne în alt domeniu de specialitate se efectuează în cazul în care nu au fost identificaţi candidaţi care corespund condiţiilor de promovare în cadrul aceluiaşi domeniu de specialitate, dacă angajatul respectiv deţine studiile de specialitate necesare exercitării funcţiei, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, a absolvit cursul de recalificare corespunzător şi întruneşte condiţiile minime obligatorii specifice nivelului profesional, cu excepţia experienţei profesionale în domeniul de specialitate în care urmează să treacă. Recalificarea profesională a angajaţilor respectivi se va organiza în modul şi pe domeniile de specialitate stabilite de ministrul afacerilor interne;
    6) prin excepţie de la prevederile subpct. 1) al prezentului punct:
    a) angajarea sau numirea poate fi efectuată într-o funcţie de nivelurile B02 sau C02, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelurile B03 sau C03, cu condiţia să întrunească cerinţele legale la angajarea iniţială;
    [Pct.12 subpct.6), lit.a) modificată prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    b) angajarea/transferul în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv aparatul central sau aparatele autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a specialiştilor din organele apărării naţionale, securităţii statului, ordinii publice sau altor instituţii de profil, poate fi efectuată pe nivelul ierarhic profesional pentru care candidatul îndeplineşte condițiile de studii, vechime în muncă şi experienţă profesională corespunzătoare, evaluare anuală a performanţelor profesionale;
    c) angajarea din sursă externă în funcţii cu statut special de conducere poate fi efectuată la specializările pentru care nu se pregătesc specialişti în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, dacă candidatul întruneşte condiţiile privind studiile şi experienţa profesională corespunzătoare.
    7) prin excepţie de la prevederile subpct. 2) al prezentului punct, promovarea peste un nivel profesional poate fi efectuată:
    a) în funcţie superioară de conducere de nivel A02, în cazul structurii în care nu sînt prevăzute funcţii de nivel A03, din categoria angajaţilor care deţin funcţii de nivelul B01 minimum 2 ani în structura respectivă, cu îndeplinirea condiţiilor minime obligatorii, exceptînd vechimea în funcţii de conducere, dacă completarea funcţiei nu este posibilă potrivit cerinţelor generale stabilite de prezentul Regulament;
    b) în funcţie de nivel B02, în cazul structurii în care nu sînt prevăzute funcţii de nivel B03, la trecerea subofiţerului în corpul ofiţerilor, dacă îndeplineşte condiţiile minime obligatorii cumulative stabilite în pct. 31.
    [Pct.12 subpct.7) introdus prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    13. La absolvirea instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne/cursurilor de formare iniţială, absolvenţii, în dependenţă de nivelul studiilor, se numesc în funcţii de execuţie vacante la nivelurile de bază – B03 şi C03, cu excepţia prevederilor pct. 12 subpct.6) lit.a).
    14. Pentru a ocupa o funcţie în subdiviziunile aparatului central, aparatelor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să deţină funcţii de minim nivelul B02 sau C02, cu excepţia absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt care au fost formaţi la solicitarea expresă a subdiviziunilor aparatelor respective.
    15. Funcţiile superioare în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne sînt ocupate prin promovare sau concurs. În situaţia în care doi sau mai mulţi candidaţi îndeplinesc în aceeaşi măsură condiţiile minime obligatorii pentru promovarea într-o funcţie superioară, selecţia se face pe bază de concurs.
    16. Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru promovarea sau pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor superioare sînt stabilite în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    17. Promovarea în funcţii superioare şi organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante se efectuează cu respectarea regulilor generale şi condiţiilor minime obligatorii cumulative de evoluţie în carieră, stabilite de prezentul Regulament, a prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (anexa nr.2 la prezenta hotărîre), precum şi a cadrului normativ în domeniul de referinţă.
    18. Toate funcţiile vacante se ocupă, în mod prioritar, prin selectarea din sursa internă a candidaţilor care corespund condiţiilor stabilite. În situația în care nu este posibilă completarea din sursă internă a posturilor, se recurge la încadrarea din sursă externă.
    19. Nu pot fi promovaţi sau nu pot participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere de nivelurile A01-A03 angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care nu au absolvit cursul de management corespunzător. În cazul ocupării funcţiilor de conducere respective cu candidaţi din sursă externă, aceştia trebuie să confirme faptul absolvirii unui program de formare în domeniul managementului.
    20. Candidaţii care deţin grad ştiinţific de doctor în domeniul de specialitate sau în ştiinţele administrative pot fi promovaţi sau pot participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere de nivel A01-A03 fără obligativitatea absolvirii cursurilor de formare managerială.
    21. Cursurile de formare managerială sînt organizate şi desfăşurate de către instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, pe nivelurile de conducere, după cum urmează:
    1) managementul de bază, pentru promovarea la nivelul A03;
    2) managementul superior, pentru promovarea la nivelurile A02-A01.
    22. Admiterea la cursurile de formare managerială se efectuează prin concurs între angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care corespund condiţiilor minime obligatorii pentru promovarea la funcţii de conducere.
    23. Modalitatea de admitere, organizare şi desfăşurare a cursurilor de formare managerială se stabileşte prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    24. Persoanele care candidează pentru promovarea în funcţii de conducere trebuie să fie declarate apte la evaluarea psihologică, care se organizează conform Regulamentului privind activitatea de psihologie în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    25. Nivelul minim al studiilor necesare pentru ocuparea funcţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este următorul:
    1) studii superioare de master cu diplomă în domeniul de specialitate sau în administrarea publică – pentru exercitarea funcţiilor de conducere prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivelurile A01-A02;
    2) studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor de conducere şi execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivelurile A03, B01-B03;
    3) studii gimnaziale pentru anumite specialităţi prevăzute în fişa postului, liceale sau profesional tehnice/echivalente – pentru exercitarea funcţiilor prevăzute pentru corpul de subofiţeri de nivelurile C01-C03.
    26. În fişa postului nu pot fi stabilite alte condiţii privind vechimea în specialitate sau funcţie, nivelul minim al studiilor decît cele prevăzute în prezentul Regulament.
    27. Numirea în funcţiile prevăzute pentru corpul de ofiţeri şi corpul de subofiţeri poate fi efectuată în următoarele cazuri:
    1) la absolvirea instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau a instituţiilor de învăţămînt din domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice;
    2) la angajarea în serviciu cu acordarea gradului special corespunzător funcţiei;
    3) la trecerea subofiţerilor în corpul de ofiţeri;
    4) la angajarea în Ministerul Afacerilor Interne a specialiştilor care au activat în funcţii cu statut special în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice.
    28. În cazul modificării statelor de personal, promovarea în funcţiile superioare nou-create sau organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor respective se efectuează cu respectarea regulilor generale şi a condiţiilor minime obligatorii cumulative de evoluţie în carieră, corespunzătoare nivelului ierarhic profesional, prevăzute în prezentul Regulament.
    29. Transferul se face într-o funcţie echivalentă cu funcţia deţinută de către angajatul Ministerului Afacerilor Interne sau într-o funcţie de nivel inferior în ierarhia profesională. În situaţia în care doi sau mai mulţi angajaţi solicită, prin înaintarea unei cereri scrise, ocuparea aceleiaşi funcţii vacante prin transfer, selecţia se face pe bază de concurs.
    [Pct.29 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
III. TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL DE OFIŢERI
    30. Trecerea subofiţerilor în corpul de ofiţeri se efectuează prin concurs, organizat cu respectarea regulilor generale şi condiţiilor minime obligatorii cumulative de evoluţie în carieră, stabilite de prezentul Regulament, precum şi a prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (anexa nr.2 la prezenta hotărîre).
    31. Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru a participa la concursul organizat în vederea trecerii subofiţerului în corpul de ofiţeri sînt următoarele:
    1) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului pentru care candidează;
    2) să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalente corespunzătoare domeniului de specialitate respectiv;
    3) să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
    4) să corespundă cerinţelor legale privind promovarea în funcţii specifice corpului de ofiţeri;
    5) să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
    [Pct.31 subpct.5) introdus prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    6) să fie declarat apt la evaluarea psihologică, care se organizează conform Regulamentului privind activitatea de psihologie în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    [Pct.31 subpct.6) introdus prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    32. Concursul pentru trecerea subofiţerilor în corpul de ofiţeri se organizează pînă la demararea concursului privind ocuparea funcţiei vacante cu participarea candidaţilor din sursă externă.
    33. Subofiţerii admişi la studii superioare de licenţă cu frecvenţă redusă în Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne sau în alte instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, pe locuri finanţate de la buget, pot fi numiţi, după absolvire, în funcţii de execuţie la nivelul de bază – B03, cu excepţiile prevăzute de prezentul Regulament.
IV. ACORDAREA GRADELOR SPECIALE
    34. Angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne li se acordă grade speciale cu respectarea condiţiilor stabilite în actele normative.
    35. Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru acordarea următorului grad special sînt următoarele:
    1) să îndeplinească cerinţele stabilite de actele normative în vigoare;
    2) să aibă termenul necesar de aflare în gradul anterior;
    3) să deţină funcţia care permite acordarea gradului special următor;
    4) să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale, sau în proces de judecată în legătură cu săvîrşirea unei infracţiuni şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
    5) să fi obţinut la ultima evaluare anuală a performanţelor profesionale cel puţin calificativul „bine”;
    6) să deţină nivelul minim de studii necesar pentru corpul de ofiţeri – potrivit pct. 25 subpct. 2), şi pentru corpul de subofiţeri – potrivit pct. 25 subpct. 3).
    [Pct.35 subpct.6) introdus prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    36. Nivelul funcţiilor şi limita maximă a gradelor speciale care pot fi acordate angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne sînt stabilite în Clasificatorul funcţiilor cu statut special şi gradelor speciale corespunzătoare acestora (anexa nr.3 la prezentul Regulament).
    37. În cazul angajării directe sau transferării în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne a specialiştilor din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice ori altor organe de ocrotire a normelor de drept, care deţin grade militare sau speciale, acestora li se acordă gradul special egal cu cel militar sau special deţinut, potrivit modului de echivalare a gradelor militare și speciale stabilit în Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    [Pct.37 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    371. Funcţionarul public cu statut special îşi păstrează gradul special deţinut în cazul transferului, suspendării, detașării, interimatului unei funcții de conducere, promovării, reîncadrării, încetării raportului de serviciu sau angajării din nou în serviciu, indiferent de nivelul ierarhic profesional în care se angajează. La calcularea termenului pentru acordarea următorului grad special se va lua în calcul termenul în gradul special sau militar precedent pînă la încetarea serviciului în Ministerul Afacerilor Interne ori în alte organe ale apărării naţionale, securităţii statului sau ordinii publice.
    [Pct.371 introdus prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    38. În cazul angajării din sursă externă pentru prima dată în funcție cu statut special de conducere, în condiţiile pct.12 subpct.6) lit. c), persoanei i se acordă gradul special cu un nivel inferior gradului maxim stabilit pentru funcția respectivă, dar nu mai mare decît inspector principal.
V. DISPOZIŢII SPECIALE
    39. Pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne numiţi în funcţii pînă la intrarea în vigoare a prezentului Regulament nu se aplică regulile şi condiţiile de evoluţie în carieră prevăzute pentru funcţiile pe care le deţin.
    40. La intrarea în vigoare a prezentului Regulament, pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care cad sub incidenţa art. 70 alin.(3) şi (5) din Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prevederile referitoare la regulile şi condiţiile de evoluţie în carieră stabilite se vor considera întrunite.
    41. Personalul Ministerului Afacerilor Interne care a absolvit programe de formare iniţială, continuă ori managerială în instituţiile de învăţămînt din domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice/alte domenii specifice, în ţară sau în străinătate, beneficiază de drepturi depline la evoluţia în carieră corespunzător nivelului de formare profesională, cu condiţia corespunderii, în proporţie de cel puţin 70 %, a numărului total de ore de instruire realizate cu numărul de ore stabilit pentru programe similare desfăşurate în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul certificatelor/diplomelor de absolvire, confirmate de subdiviziunea responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul managementului resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    [Pct.41 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    42. Cursurile de formare managerială de nivel mediu şi cursurile de instruire a grupei rezervei de promovare la funcţiile corpului de comandă mediu şi superior organizate în Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, pînă la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, se echivalează cu cursurile de formare managerială de nivel superior.
    43. La angajarea şi promovarea funcţionarilor publici cu statut special în funcţii didactice şi funcţii specifice serviciilor medicale se vor lua în considerare şi reglementările actelor normative naţionale în domeniul respectiv.
    44. Promovarea în anumite funcţii care nu sînt specificate în prezentul Regulament se va efectua analogic condiţiilor generale stabilite, realizînd corespunderea funcţiei respective cu nivelul ierarhic profesional adecvat.
    45. Reglementarea evoluţiei în cariera profesională pentru unele funcţii publice cu statut special pentru care sînt prevăzute specialităţi deficitare şi cele care presupun angajarea personalului cu statut special a cărui identitate este protejată prin mijloace de protejare a informațiilor (inclusiv mijloace tehnice, criptografice, de program şi de altă natură, menite să protejeze informaţiile atribuite la secret de stat), se va efectua în modul şi condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne, reieşind din cadrul general stabilit de prezentul Regulament.
    46. Managementul carierei profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se realizează de către subdiviziunea responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul managementului resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar particularizarea acestuia se realizează de către structurile de resurse umane din subdiviziuni, conform competenţelor stabilite.
    [Pct.46 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    47. Prevederile pct.19 din prezentul Regulament în ceea ce priveşte promovarea la funcţiile de conducere după absolvirea cursului de formare managerială pentru nivelurile A01-A02 vor fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2018.
    48. Condiţiile stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Regulament pentru nivelul C01, subpct. 4) şi nivelul C02 subpct. 5) privind absolvirea cursurilor de perfecţionare/ specializare în domeniul de specialitate vor fi puse în aplicare de la 1 iunie 2018.
    49. Funcţiile similare la care se face referire în anexa nr. 3 la prezentul Regulament se stabilesc de către subdiviziunea responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul managementului resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în raport cu gradul de complexitate, nivelul de salarizare şi ierarhic al funcţiilor, precum şi prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.49 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
 
    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 460 din 22 iunie 2017

REGULAMENT
cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    2. Prezentul Regulament stabileşte:
    1) modalităţile de ocupare a funcţiilor publice cu statut special vacante şi temporar vacante (în continuare – funcţii vacante) din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din autorităţile administrative, instituţiile din subordine şi ordinea în care acestea se aplică;
    2) procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special vacante;
    3) modul de selectare a candidaților la ocuparea funcţiilor publice cu statut special vacante, atunci cînd există concurență pentru acestea;
    4) atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    5) modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de concurs şi componenţa acestora.
    3. Prezentul Regulament se aplică şi în cazul ocupării funcţiilor publice cu statut special didactice, ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice vacante din cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, candidaţii pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special didactice, ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice din cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne urmează să întrunească şi condiţiile stabilite prin actele normative naţionale în domeniul educaţiei.
II. MODALITĂŢILE DE OCUPARE
A FUNCŢIILOR PUBLICE CU STATUT SPECIAL
    4. Ocuparea funcţiilor publice cu statut special se realizează, în ordine succesivă, prin:
    1) angajarea absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, ai altor instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv cele de peste hotare;
    2) promovare sau transfer la cererea personală;
    3) concurs.
    5. Prin excepţie de la prevederile pct.4, funcţiile publice cu statut special pot fi ocupate temporar şi prin:
    1) detaşare;
    2) asigurarea interimatului funcţiei publice de conducere vacante sau temporar vacante.
    6. Fiecare subdiviziune va rezerva anual, potrivit dinamicii de resurse umane proiectate, numărul de funcţii necesare angajării absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și ai altor instituţii de învăţămînt care au pregătit personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv cele de peste hotare.
    7. Toate funcţiile publice cu statut special vacante se ocupă prin recrutarea, în mod prioritar, din sursă internă (subdiviziuni, autorităţi administrative sau instituţii din subordinea Ministerului Afacerilor Interne).
    [Pct.7 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    8. Promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice cu statut special superioare celei exercitate şi presupune trecerea prin ascensiune în carieră de la nivelul ierarhic profesional deţinut la cel imediat superior.
    1) Promovarea se realizează la întrunirea condiţiilor minime obligatorii cumulative stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu acordul candidatului.
    2) În situaţia în care doi sau mai mulţi candidaţi îndeplinesc în aceeaşi măsură condiţiile minime obligatorii pentru promovarea într-o funcţie superioară şi îşi manifestă intenţia de a fi promovaţi, înaintînd o cerere scrisă pentru ocuparea funcţiei vacante, selecţia se face pe bază de concurs, iar concursul se realizează potrivit regulilor expuse în capitolele III-VI ale prezentului Regulament.
    9. Transferul funcţionarului public cu statut special presupune numirea acestuia într-o funcție vacantă din cadrul aceleiaşi autorități administrative/instituţii sau din altă autoritate administrativă/instituţie a Ministerului Afacerilor Interne:
    1) transferul funcționarului public cu statut special se face într-o funcție publică cu statut special echivalentă cu funcția deținută de acesta sau într-o funcție de nivel inferior, la cererea scrisă a funcționarului, cu respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    2) dispoziţiile pct.7 se aplică corespunzător şi în cazul transferului.
    10. Angajarea prin transfer din alte autorităţi publice în care este prevăzut serviciul public cu statut special se realizează cu acordul ambilor angajatori (autoritatea publică în care este angajată persoana şi autoritatea publică/administrativă sau instituţia din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în care urmează a fi angajat, prin transfer, candidatul), precum şi al angajatului.
    La selectarea candidaţilor pentru angajare prin transfer din alte autorităţi publice, se va verifica obligatoriu întrunirea de către aceştia a cerinţelor pentru angajarea în funcţii publice cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a cerinţelor prevăzute de fişa postului şi a condiţiilor minime stabilite de Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia evaluărilor performanţelor profesionale şi cursurilor de management/ perfecţionare/ specializare, dacă aceste condiţii nu sînt prevăzute în actele normative care reglementează activitatea autorităţii publice în care este angajat candidatul).
    11. Concursul pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special vacante are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei şi meritocraţiei, precum şi principiul egalităţii accesului la funcţiile publice cu statut special.
    12. Pentru desfăşurarea concursului se constituie comisiile pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice cu statut special (în continuare – Comisia de concurs), cu atribuţii potrivit normelor stabilite prin prezentul Regulament.
    13. În situaţia în care a fost demarată procedura de concurs, funcţia vacantă nu mai poate fi ocupată prin transfer sau promovare, cu excepţia cazului în care de două ori consecutiv nu s-au înscris candidaţi la concurs sau dacă în urma prelungirii concursului nici un candidat nu a fost declarat învingător.
    14. Ocuparea funcţiilor vacante prin promovare sau transfer la cererea personală se asigură, de către conducătorii de subdiviziuni/autorităţi administrative/instituţii din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, prioritar cu personal din subordine, cu respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În cazul prevăzut la pct. 8 subpct. 2) sau dacă nu a fost posibilă ocuparea funcţiei cu personal din subordine, funcţia urmează a fi ocupată prin concurs, asigurîndu-se publicitatea obligatorie a existenţei funcţiilor vacante pe pagina web oficială a autorităţii/instituţiei și/sau Ministerului Afacerilor Interne, după caz.
    [Pct.14 în redacția HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    15. În vederea recrutării, serviciul resurse umane are sarcina de a acorda ajutor metodologico-practic în identificarea şi aplicarea celor mai eficiente metode şi tehnici de publicitate pentru a atrage potenţialii candidaţi la ocuparea funcţiilor publice cu statut special.
III. ORGANIZAREA PUBLICITĂŢII
PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE
    16. Publicitatea posturilor vacante, în sensul pct.14, se face sub două aspecte:
    1) anunțarea privind existenţa funcţiilor publice cu statut special vacante care pot fi ocupate prin recrutarea din sursă internă, (alte subdiviziuni, autorităţi administrative/instituţii din subordinea Ministerului Afacerilor Interne);
    [Pct.16 subpct.1) modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    2) anunțarea privind ocuparea prin concurs a funcţiilor publice cu statut special, la care pot participa toţi candidaţii, inclusiv cei din sursă externă, în cazul în care nu a fost posibilă recrutarea din sursă internă, în condițiile subpct.1).
    17. Publicarea anunţului despre funcţiile publice cu statut special vacante se realizează pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne sau pe paginile web ale autorităţilor administrative/instituţiilor din subordine, reieşind din competențele de angajare.
    18. Publicarea anunţului despre posturile vacante se face în scopul asigurării concurenţei la ocuparea funcţiei vacante prin procedurile prevăzute de pct.4 subpct.2) şi 3) din prezentul Regulament.
IV. SELECTAREA CANDIDAŢILOR
    19. Cererile privind ocuparea, prin modalităţile prevăzute la pct.4 subpct.2) din prezentul Regulament, a funcţiilor care au fost declarate/anunţate vacante, conform prevederilor pct.16 subpct.1), se depun, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la publicarea informaţiei privind funcţiile publice cu statut special vacante pe pagina web a autorităţii/instituţiei, în subdiviziunea de resurse umane responsabilă de administrarea funcţiei vacante.
    20. Pentru situaţiile în care, în urma depunerii cererilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, au fost identificaţi doi sau mai mulţi candidaţi din sursă internă, care îndeplinesc în aceeaşi măsură condiţiile de evoluţie în carieră, selectarea acestora, în vederea promovării/transferării, se face în bază de concurs, în modul stabilit de capitolele III - VI ale prezentului Regulament.
    21. În cazul lipsei cererilor privind ocuparea funcţiei vacante din sursă internă pe parcursul a 5 zile lucrătoare, anunţul despre concurs se publică obligatoriu pe pagina web a autorităţii/instituţiei sau/și pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne şi pe panoul informaţional la sediul subdiviziunii a cărei funcţie a devenit vacantă sau al subdiviziunii ierarhic superioare ori, dacă acestea nu există ori nu sînt operaţionale, în presa scrisă, prin intermediul subdiviziunii de resurse umane, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.
    [Pct.21 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    22. Anunţul privind demararea procedurii de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
    1) denumirea şi sediul subdiviziunii a cărei funcţie vacantă a fost scoasă la concurs;
    2) denumirea funcţiei vacante pentru care se organizează concursul;
    3) scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, principalele cerinţe ale acesteia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;
    4) condiţiile de participare la concurs;
    5) actele solicitate candidaţilor în vederea participării la concurs, data-limită pînă la care se pot depune acestea şi subdiviziunea care gestionează problematica specifică concursului, cu precizarea datelor de contact ale persoanelor responsabile de primirea documentelor, precum şi a celorlalte date necesare desfăşurării concursului;
    6) bibliografia şi tematica concursului.
    23. În situaţia în care anunţul privind demararea procedurii de concurs se publică în presa scrisă, acesta va conţine doar elementele prevăzute la pct.22 subpct.1)-2), data-limită pînă la care se poate depune dosarul de recrutare în vederea participării la concurs şi datele de contact ale serviciului resurse umane al subdiviziunii a cărei funcţie vacantă a fost scoasă la concurs.
    24. Sumele băneşti necesare publicării anunţurilor în presă sînt asigurate de direcţiile şi serviciile financiare care deservesc subdiviziunile ale căror funcţii vacante au fost scoase la concurs.
V. CONSTITUIREA, COMPETENŢA
ŞI COMPONENŢA COMISIILOR DE CONCURS
    25. Comisiile de concurs se constituie, de regulă, din unul dintre conducătorii adjuncţi ai subdiviziunii/ autorităţii/ instituţiei, conducătorul subdiviziunii resurse umane, un reprezentant al serviciului resurse umane (care îndeplineşte rolul de secretar) şi alţi 2-4 membri, desemnaţi prin actul administrativ emis/adoptat de persoana/organul care are competenţa legală de angajare. Toţi membrii Comisiei, inclusiv secretarul, au drept de vot.
    26. În actul administrativ de constituire a Comisiei de concurs vor fi indicate exhaustiv funcţiile membrilor şi secretarului comisiei, precum şi funcţiile supleanţilor, în caz de imposibilitate de participare la şedinţele Comisiei a titularilor.
    27. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
    1) elaborează, în baza bibliografiei, variantele lucrărilor scrise, cel puţin trei variante de lucrări (teste), grilele de evaluare, lista întrebărilor de bază pentru interviu şi asigură confidenţialitatea acestora;
    2) examinează dosarele de participare şi aprobă lista candidaţilor admişi la concurs;
    3) stabileşte locul, data şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului;
    4) realizează desfăşurarea probei scrise şi a interviului;
    5) apreciază rezultatele obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale.
    28. Preşedintele Comisiei de concurs are următoarele atribuţii:
    1) conduce procesul de desfăşurare a concursului în conformitate cu prezentul Regulament;
    2) prezidează şedinţele Comisiei de concurs;
    3) atrage, în caz de necesitate, în activitatea Comisiei experţi independenţi şi specialişti în domeniu pentru a examina probele prevăzute la pct.43 sau, după caz, probele scrise ale candidaţilor şi a prezenta comentarii/concluzii asupra lor, care servesc drept suport pentru aprecierea acestora de către membrii Comisiei de concurs;
    4) îndeplineşte alte atribuţii necesare în vederea asigurării legalităţii şi bunei desfăşurări a concursului.
    29. Secretarul Comisiei de concurs are următoarele atribuţii:
    1) supraveghează respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;
    2) primeşte de la subdiviziunea resurse umane dosarele de participare la concurs, controlează veridicitatea copiilor prezentate şi corespunderea documentelor primite cu cele specificate în informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului;
    3) codifică şi decodifică lucrările candidaţilor;
    4) perfectează procesele-verbale şi alte documente privind activitatea Comisiei de concurs;
    5) la finalizarea concursului, transmite serviciului resurse umane, după caz, prin act de predare-primire, toate documentele Comisiei de concurs;
    6) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin prezentul Regulament pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului.
    30. Subdiviziunea de resurse umane din cadrul autorităţii/instituţiei are următoarele atribuţii:
    1) verifică corectitudinea şi plenitudinea informaţiei (anunţului) cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special vacante şi bibliografiei concursului, prezentate de către conducătorul subdiviziunii a cărei funcţie vacantă urmează a fi ocupată prin concurs;
    2) informează, în termen de o zi, Comisia de concurs, prin intermediul secretarului acesteia, despre anunţarea concursului;
    3) realizează publicitatea privind existenţa funcţiilor publice cu statut special vacante pe pagina web oficială a autorităţii/instituţiei, precum și prin alte mijloace de publicitate;
    4) primeşte, la finalizarea concursului, toate documentele Comisiei de concurs şi le păstrează pe perioada stabilită de prezentul Regulament;
    5) elaborează proiectul actului administrativ de numire în funcţie a candidatului învingător al concursului;
    6) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin prezentul Regulament pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului.
VI. ORGANIZAREA CONCURSULUI
Secţiunea 1
Depunerea dosarului de participare la concurs
    31. Pentru participarea la concursul de suplinire a unei funcţii publice cu statut special vacante, candidaţii din sursă externă depun următoarele acte, întocmindu-se dosarul de participare:
    1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    2) copia buletinului de identitate;
    3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
    5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
    a) nu are antecedente penale;
    b) nu se află sub urmărire penală;
    c) nu este membru al unui partid politic;
    d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
    e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale), conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.
    32. Pentru participarea la concursul de suplinire a unei funcţii publice cu statut special vacante, candidaţii din sursa internă depun actele prevăzute la pct.31 subpct.1), 5) şi 6), după caz, şi actul prevăzut la subpct.7).
    33. Dosarul de participare se depune la subdiviziunea resurse umane responsabilă de administrarea funcţiei vacante pentru a cărei ocupare s-a anunţat concurs, aceasta avînd obligaţia de a verifica dacă dosarul este complet şi corect întocmit. La solicitare, după prezentarea actelor menţionate, candidatului i se eliberează o recipisă privind actele depuse.
    34. După acumularea actelor prevăzute de punctul 31, în cazul candidaţilor din sursă externă, subdiviziunea de resurse umane, în scopul efectuării controlului special, transmite organului de poliţie teritorial din localitatea unde domiciliază permanent şi/sau temporar candidatul, solicitarea pentru efectuarea acţiunilor stipulate de reglementările vizînd verificarea materialelor caracterizatoare, conform formularului stabilit în anexa nr.4 la prezentul Regulament. Totodată, solicită efectuarea verificărilor în evidenţa operativă a Ministerului Afacerilor Interne cu privire la persoana candidatului (anexa nr.5 la prezentul Regulament).
    35. Acţiunile menţionate în pct. 34 se efectuează în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la momentul parvenirii solicitării şi se transmit imediat subdiviziunii resurse umane care a solicitat verificarea.
    36. După parvenirea rezultatelor controlului special, dosarul de participare se transmite secretarului Comisiei de concurs.
    37. La concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special vacante pot participa numai candidaţii ale căror dosare de participare sînt complete şi întocmite conform cerinţelor regulamentare.
Secţiunea a 2-a
Desfăşurarea concursului
    38. În decurs de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului-limită pentru depunerea documentelor, Comisia de concurs examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia privind la admiterea lor la concurs.
    39. Secretarul Comisiei de concurs plasează lista candidaţilor admişi pe pagina web a autorităţii/instituţiei, precum şi pe panoul informaţional de la sediul subdiviziunii a cărei funcţie vacantă a fost scoasă la concurs.
    40. Candidaţilor neadmişi la concurs le sînt comunicate motivele respingerii (în baza procesului-verbal al Comisiei de concurs) de către subdiviziunea resurse umane care administrează funcţia vacantă, prin e-mail, telefon sau înştiinţare scrisă.
    41. Comisia de concurs stabileşte data, ora, locul desfăşurării probei scrise, informaţie care, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării primei probe, se plasează pe pagina web a autorităţii/instituţiei şi pe panoul informaţional de la sediul subdiviziunii a cărei funcţie vacantă a fost scoasă la concurs. Concomitent, candidaţii sînt anunţaţi personal despre data, ora, locul desfăşurării probei scrise, prin e-mail, telefon sau înştiinţare scrisă, de către subdiviziunea de resurse umane care a recepţionat dosarul de participare.
    42. Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante constau în desfăşurarea succesivă a următoarelor probe:
    1) test scris pentru verificarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor funcţiei publice cu statut special;
    2) interviu, conform formularelor pe competenţă (anexa nr.6).
    43. În dependenţă de specificul atribuţiilor funcţiei vacante, concursul poate consta, în afara probelor prevăzute la pct.42, şi în susţinerea a cel puţin uneia dintre următoarele probe:
    1) proba practică de evaluare a aptitudinilor, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post;
    2) evaluarea performanţei fizice.
    44. Pentru situaţiile în care se utilizează şi proba (probele) prevăzută (prevăzute) la pct.43, aceasta (acestea) se desfăşoară înaintea celei (celor) prevăzute la pct.42.
    45. Fiecare variantă de lucrare include un test/test-grilă care conţine 4-6 subiecte, dintre care 2-3 – din domeniul specific funcţiei publice cu statut special (care poate include şi însărcinări practice) şi 2-3 – din domeniul cadrului normativ ce reglementează activitatea funcţionarului public cu statut special (care poate include şi însărcinări practice), dar nu mai mult de 20 întrebări.
    Pentru fiecare variantă de lucrare se elaborează şi grila de evaluare.
    Fiecare variantă de lucrare se sigilează în plic separat.
    În cadrul interviului, candidatului urmează a-i fi adresate întrebări doar pe subiecte profesionale, cu simularea unor situaţii din activitatea de serviciu, în scopul sesizării atitudinii în situaţii de criză, precum şi, în caz de necesitate, pornind de la rezultatele controlului special.
    46. La ora stabilită, proba scrisă începe cu extragerea unei variante de lucrări de către unul dintre candidaţi.
    Toţi candidaţii la ocuparea uneia şi aceleiaşi funcţii publice vacante îndeplinesc aceeaşi variantă de lucrare.
    47. Durata probei scrise se stabileşte de către Comisia de concurs, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al însărcinărilor, dar nu poate fi mai mică de o oră şi nu poate depăşi două ore.
    48. După comunicarea variantei de lucrare, în încăperea unde se desfăşoară proba scrisă este interzis accesul altor persoane, cu excepţia membrilor Comisiei de concurs şi a persoanelor care asigură secretariatul Comisiei.
    49. Pe parcursul desfăşurării probei scrise, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare, inclusiv a telefoanelor mobile. Nerespectarea prevederilor menţionate atrage după sine eliminarea candidatului din concurs, cu notarea înscrierii „anulat” pe lucrare şi consemnarea celor întîmplate în procesul-verbal.
    50. Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hîrtie special pregătite de către Comisia de concurs. La începutul probei scrise, în colţul din dreapta, pe prima filă, se înscrie numele şi prenumele candidatului. După ce înscrierea se lipeşte astfel încît datele notate să nu poată fi identificate, lucrările se codifică şi se aplică ştampila subdiviziunii organizatoare a concursului.
    La expirarea timpului rezervat probei scrise, candidaţii prezintă lucrările secretarului Comisiei de concurs, semnînd în lista special întocmită în acest scop.
    51. Lucrările scrise se verifică codificate şi se decodifică numai după evaluarea lor de către Comisia de concurs.
    52. Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
    53. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 6,00, cu excepţia probei fizice, la care notarea şi promovarea se fac potrivit reglementărilor interne specifice în domeniu. Candidaţii care au promovat proba sînt declaraţi „admişi”, iar cei care nu au promovat sînt declaraţi „respinşi”.
    În cazul în care proba scrisă a fost promovată de un singur candidat, concursul continuă.
    54. Nota finală reprezintă media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.
    55. La proba a doua de concurs şi, după caz, la următoarele se prezintă numai candidaţii declaraţi „admişi” la proba desfăşurată anterior.
    56. Este declarat învingător al concursului candidatul care a obţinut „admis” la toate probele concursului şi are cea mai mare notă finală.
    57. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, este declarat învingător al concursului candidatul care are cea mai mare notă la proba scrisă. În cazul în care concursul a constat şi în probe dintre cele prevăzute la pct.43, departajarea se va realiza în funcţie de notele obţinute la proba practică de evaluare a aptitudinilor, iar dacă şi în această situaţie se constată egalitate, la proba de evaluare a performanţei fizice.
    58. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală şi aceeaşi notă la proba scrisă, respectiv, dacă s-au desfăşurat probele prevăzute la pct.43, la proba practică de evaluare a aptitudinilor şi, ulterior, dacă este cazul, la proba de evaluare a performanţei fizice, departajarea dintre aceştia se va realiza pe baza notei obţinute la licenţă, în cazul posturilor prevăzute cu funcţii de ofiţer, şi a notei obţinute la bacalaureat, studii liceale sau studii medii de cultură generală, în cazul posturilor prevăzute cu funcţii de subofiţeri.
    59. Desfăşurarea probelor de concurs se planifică în zilele lucrătoare, la un interval de minimum 24 de ore, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare. Prin acordul candidatului şi al membrilor Comisiei de concurs, probele pot fi desfăşurate în aceeaşi zi.
    60. Din motive întemeiate, desfășurarea probelor de concurs poate fi prelungită de către președintele Comisiei pe o perioadă nu mai mare de 3 zile lucrătoare.
    61. Pentru fiecare concurs de ocupare a funcţiilor publice cu statut special se întocmeşte un dosar care cuprinde:
    1) informaţii privind anunţarea şi publicarea informaţiilor despre concurs;
    2) procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de concurs şi materialele aferente (lista dosarelor de participare, lista persoanelor admise la concurs, procesele-verbale de evaluare etc.);
    3) variantele aprobate ale testului scris, grilele de evaluare;
    4) lucrările scrise ale candidaţilor.
    62. Dosarele de concurs se păstrează timp de un an la subdiviziunea resurse umane care a organizat concursul. Ulterior, acestea se arhivează şi se distrug în condiţiile generale stabilite de actele normative şi departamentale incidente.
    63. După încheierea concursului, în dosarele personale ale candidaţilor care au fost declaraţi învingători se introduc lucrările scrise în original, precum şi cîte o copie a procesului-verbal al şedinţei Comisiei de concurs prin care s-a desemnat învingătorul.
    64. Rezultatele concursului, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea acestuia, sînt plasate, prin intermediul subdiviziunii de resurse umane, pe pagina web a autorităţii/instituţiei şi pe panoul informaţional la sediul subdiviziunii a cărei funcţie vacantă a fost scoasă la concurs, iar candidaţii sînt anunţaţi personal despre rezultatele concursului prin e-mail, telefon, înştiinţare scrisă.
    Plasarea informaţiei despre rezultatele concursului este sarcina secretarului Comisiei şi, respectiv, a subdiviziunii resurse umane care administrează funcţia vacantă.
    Înştiinţarea candidaţilor despre rezultatele concursului este sarcina subdiviziunii de resurse umane care administrează funcţia vacantă anunţată pentru ocupare prin concurs.
    65. Subdiviziunea prelungeşte termenul de depunere a dosarelor cu 15 zile calendaristice în cazul în care:
    [Pct.65 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    1) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;
    2) a depus dosarul doar un singur candidat;
    3) după examinarea dosarelor, la concurs, poate fi admis doar un singur candidat;
    4) nici un candidat nu a obţinut nota minimă de promovare a concursului.
    651. Dacă după prelungirea termenului a fost depus doar un dosar şi/sau în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se declară valid.
    [Pct.651 introdus prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    66. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor din informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, fără a plasa un anunţ repetat pe pagina web a autorităţii/instituţiei sau într-o publicaţie periodică.
VII. NUMIREA ÎN FUNCŢIE
A ÎNVINGĂTORILOR CONCURSULUI
    67. Persoana/organul care are competenţa legală de angajare/numire în funcţie, prin act administrativ, numeşte candidatul învingător al concursului în funcţia vacantă pentru care s-a organizat concursul, după efectuarea controlului special şi recepţionarea certificatului de cazier privind integritatea profesională (în corespundere cu prevederile Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale şi ale Hotărîrii Guvernului nr.767 din 19 septembrie 2014 pentru implementarea legii nominalizate).
    68. În cazul neprezentării candidatului învingător al concursului, din cauze imputabile acestuia, în vederea numirii în funcţie sau a refuzului în scris de a fi numit în funcţie, persoana/organul care are competenţa legală de angajare/numire în funcţie desemnează următorul candidat din lista candidaţilor care au promovat concursul.
    69. Candidaţilor care au promovat cu note mai mari de 6,00 fiecare probă a concursului, dar nu au învins, într-o perioadă de 20 zile lucrătoare de la data anunţării rezultatelor concursului, Comisia poate să le propună funcţii vacante analogice (similare) în cadrul aceleiaşi subdiviziuni structurale, dacă pentru aceste funcţii nu a fost demarată procedura de concurs. Propunerea se face, prin intermediul secretarului Comisiei de concurs, prin e-mail, telefon, înştiinţare scrisă sau verbală, în temeiul procesului-verbal semnat de majoritatea simplă a membrilor Comisiei.
    70. Dacă nu există un alt candidat care a promovat concursul, se va proceda la prelungirea concursului, conform deciziei Comisiei de concurs.
    71. Candidatul din sursă externă învingător al concursului se numeşte în funcţie şi se deleagă la cursurile de formare iniţială, conform procedurilor stabilite. După absolvirea cursului de formare iniţială, angajatului respectiv i se stabileşte un termen de probă, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public cu statut special debutant din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    72. Prevederile pct. 71 nu se aplică în cazul angajării persoanelor care anterior au activat în organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi în privinţa foştilor funcţionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în cazul angajării repetate după eliberarea din serviciu.
    [Pct.72 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    73. Dosarul de participare al candidatului învingător al concursului se transmite serviciului resurse umane al subdiviziunii a cărei funcţie vacantă a fost scoasă la concurs pentru reperfectarea acestuia, conform ordinii stabilite pentru dosarul personal al funcţionarului public cu statut special.
    74. Dosarul de participare la concurs al candidatului respins sau al celui care a promovat concursul, dar nu a fost angajat, se păstrează timp de 6 luni în subdiviziunea resurse umane care administrează funcţia vacantă anunţată la concurs, iar ulterior este distrus conform ordinii stabilite.
VIII. DISPOZIŢII SPECIALE
    75. Cheltuielile pentru participarea la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.
    76. Litigiile cu privire la concurs se soluţionează în instanţa de contencios administrativ competentă.
    77. Prin excepţie de la prevederile pct.7, funcţiile publice cu statut special vacante pentru care sînt prevăzute specialităţi deficitare şi cele din cadrul subdiviziunilor specializate, subiecți ai activității speciale de investigații, care presupun angajarea personalului cu statut special a cărui identitate este protejată prin mijloace de protejare a informațiilor (inclusiv mijloace tehnice, criptografice, de program şi de altă natură, menite să protejeze informaţiile atribuite la secret de stat), se ocupă în temeiul unei proceduri distincte, în modul şi conform nomenclatorului stabilit de ministrul afacerilor interne.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 460  din 22 iunie 2017

REGULAMENT
cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public
cu statut special debutant din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public cu statut special debutant din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul art.16 alin. (7) al Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    2. Prezentul Regulament stabileşte:
    1) modul de organizare şi desfăşurare a perioadei de probă pentru funcţionarii publici cu statut special debutanţi (în continuare – angajaţii debutanţi) din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
    2) procedura de evaluare a activităţii angajaţilor debutanţi;
    3) atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de organizare şi desfăşurare a perioadei de probă;
    4) drepturile şi obligaţiile specifice ale angajaţilor debutanţi.
    3. Perioada de probă are drept scop verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor profesionale în exercitarea funcţiei publice cu statut special, formarea practică a angajatului debutant la locul de muncă, precum şi cunoaşterea de către acesta a specificului activităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    4. În sensul prezentului Regulament, se definesc următorii termeni:
    1) perioadă de probă – perioada de activitate în care se verifică dacă cunoştinţele şi aptitudinile funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne corespund cerinţelor funcţiei pe care o exercită;
    2) funcţionar public cu statut special debutant – angajatul Ministerului Afacerilor Interne care exercită funcţia publică cu statut special în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne pentru prima dată;
    3) mentor – funcţionar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne experimentat, care îndrumează şi coordonează activitatea angajatului debutant pe parcursul perioadei de probă;
    4) conducător direct – conducătorul serviciului structural din cadrul subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne, care exercită controlul nemijlocit asupra activităţii mentorului şi angajatului debutant;
    5) angajator sau persoană împuternicită de către acesta – ministrul afacerilor interne sau conducătorul autorităţii administrative/instituţiei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele împuternicite care au competenţa de angajare/numire în funcţia publică cu statut special;
    6) subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne – denumire generică a unităţilor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine de toate categoriile şi nivelurile ierarhice.
    5. Perioada de probă începe după absolvirea cursurilor de formare iniţială şi este cuprinsă între data începerii activităţii profesionale în subdiviziunea Ministerului Afacerilor Interne (la locul de muncă) şi data confirmării în funcţia publică cu statut special. Perioada de probă se indică în actul administrativ privind angajarea în funcţie.
    Perioada de probă se stabileşte la angajare, inclusiv în cazul în care angajatul Ministerului Afacerilor Interne anterior şi-a încetat raportul de serviciu în perioada de probă sau a obţinut calificativul „nesatisfăcător” la evaluarea activităţii sale profesionale după expirarea perioadei de probă.
II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PERIOADEI
DE PROBĂ
    6. Perioada de probă se desfăşoară în baza unui program individual, elaborat de către mentorul angajatului debutant, coordonat cu conducătorul direct şi subdiviziunea resurse umane, şi se aprobă prin actul administrativ al subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne în care activează angajatul debutant.
    7. Programul individual de desfăşurare a perioadei de probă a angajatului debutant prevede:
    1) examinarea fişei postului şi clarificarea tuturor aspectelor aferente acesteia;
    2) cunoaşterea normelor de etică şi deontologie profesională;
    3) cunoaşterea specificului activităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    4) familiarizarea cu reglementările privind evoluția în cariera profesională;
    5) stabilirea obiectivelor de dezvoltare profesională;
    6) participarea la programul de formare profesională continuă la locul de muncă;
    7) planificarea activităţilor specifice postului care urmează să fie desfăşurate pe parcursul perioadei de probă.
    8. Pentru cunoaşterea specificului activităţii subdiviziunii în care activează, angajatul debutant are posibilitatea să asiste la procesul de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici cu statut special din alte servicii specializate ale subdiviziunii.
    9. Perioada de probă se stabileşte, în funcţie de postul deţinut de angajatul debutant, pe un termen după cum urmează:
    1) posturi prevăzute pentru corpul de ofiţeri – 6 luni;
    2) posturi prevăzute pentru corpul de subofiţeri – 4 luni.
    10. În calitate de mentor pentru angajatul debutant este desemnat un funcţionar public cu statut special din cadrul aceluiaşi serviciu structural al subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne.
    11. Mentorul este desemnat la propunerea conducătorului direct al angajatului debutant, în coordonare cu subdiviziunea resurse umane. În cazul în care nu există posibilitatea de a desemna un mentor din cadrul aceluiaşi serviciu, în calitate de mentor se numeşte conducătorul direct al serviciului respectiv.
    12. Nu poate fi numit ca mentor angajatul care are calitatea de rudă directă (părinte, frate, soră, fiu, fiică) sau de rudă prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei).
    13. Prin actul administrativ al angajatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta se asigură:
    1) stabilirea perioadei de probă, corespunzător postului;
    2) desemnarea mentorului;
    3) aprobarea programului individual de desfăşurare a perioadei de probă;
    4) perioada desfăşurării evaluării activităţii angajatului debutant.
    14. În scopul organizării condiţiilor optime pentru desfăşurarea perioadei de probă, conducerea subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne, subdiviziunea resurse umane, conducătorul direct şi mentorul angajatului debutant vor asigura realizarea  drepturilor specifice ale acestuia:
    1) să fie asistat şi îndrumat în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu;
    2) să-i fie delegate însărcinări cu un nivel de dificultate şi complexitate care să crească gradual;
    3) să i se ofere timp necesar pentru pregătirea individuală la locul de muncă, în scopul obţinerii cunoştinţelor teoretice şi a experienţei practice necesare exercitării funcţiei, cu acordarea zilnică pînă la două ore din durata normală a timpului de muncă;
    4) să i se asigure accesul la sursele de informare necesare;
    5) să participe la activităţile de instruire internă şi externă organizate.
III. ATRIBUŢIILE FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PERIOADEI

DE PROBĂ
    15. Atribuţiile angajatului debutant:
    1) realizarea activităţilor specifice postului deţinut;
    2) perfecţionarea pregătirii teoretice şi acumularea experienţei practice necesare exercitării funcţiei publice cu statut special;
    3) participarea la activităţile de instruire internă şi externă organizate, corespunzător nivelului profesional;
    4) alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament.
    16. Atribuţiile mentorului: 
    1) ghidează activitatea angajatului debutant pe parcursul perioadei de probă;
    2) familiarizează angajatul debutant cu cultura organizaţională a autorităţii publice;
    3) oferă informaţiile necesare privind exercitarea funcţiei deţinute;
    4) acordă ajutor angajatului debutant în identificarea celor mai eficiente modalităţi de realizare a sarcinilor, precum şi de soluţionare a problemelor apărute;
    5) supraveghează modul de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu de către angajatul debutant;
    6) propune subiecte pentru instruirea internă şi externă a angajatului debutant.
    17. Conducătorul direct al angajatului debutant:
    1) coordonează, în comun cu subdiviziunea resurse umane, programul individual de desfăşurare a perioadei de probă;
    2) prezintă angajatului debutant locul de muncă, colegii şi mentorul;
    3) explică în detalii fişa postului angajatului debutant, drepturile şi obligaţiile acestuia;
    4) coordonează activitatea angajatului debutant;
    5) acordă timp necesar pentru instruirea angajatului debutant;
    6) oferă informaţii necesare pentru realizarea sarcinilor şi explică modul în care acestea trebuie îndeplinite;
    7) monitorizează şi evaluează activitatea angajatului debutant, îi recomandă modalităţi de îmbunătăţire a acesteia.
    18. Atribuţiile subdiviziunii resurse umane:
    1) întocmeşte documentaţia necesară pentru a permite angajatului debutant accesul în autoritatea publică;
    2) coordonează, în comun cu conducătorul direct, programul individual de desfăşurare a perioadei de probă;
    3) familiarizează angajatul debutant cu reglementările privind evoluția în carieră;
    4) planifică, în comun cu conducătorul direct, participarea angajatului debutant la activităţile de instruire internă şi externă;
    5) familiarizează angajatul debutant cu structura organizatorică a subdiviziunii în care va activa, istoricul, misiunea şi obiectivele strategice ale acesteia;
    6) explică sistemul de motivare şi recompensare a personalului;
    7) monitorizează exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament de către factorii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea perioadei de probă.
    19. Conducătorul subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne:
    1) consultă, în caz de necesitate, angajatul debutant;
    2) analizează fişa de evaluare a activităţii angajatului debutant realizate în perioada de probă şi examinează comentariile angajatului debutant, în cazul depunerii acesteia;
    3) exercită alte atribuţii care asigură activitatea angajatului debutant.
IV. ATRIBUŢIILE FACTORILOR IMPLICAŢI
ÎN EVALUAREA ACTIVITĂŢII ANGAJATULUI DEBUTANT
    20. Atribuţiile angajatului debutant în vederea asigurării procedurii de evaluare a activităţii individuale pe parcursul perioadei de probă:
    1) întocmeşte Raportul privind activitatea angajatului debutant realizată în perioada de probă (în continuare – raport de activitate), se autoevaluează şi se semnează;
    2) analizează şi îşi exprimă punctul de vedere în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
    3) expune comentariile proprii, exprimîndu-şi acordul sau dezacordul cu calificativul de evaluare stabilit în fişa de evaluare privind activitatea angajatului debutant realizată în perioada de probă (în continuare – fişă de evaluare);
    4) manifestă colaborare în procesul de evaluare;
    5) ia cunoştinţă, sub semnătură, cu informaţiile înscrise în fişa de evaluare.
    21. Atribuţiile mentorului în vederea asigurării procedurii de evaluare a activităţii angajatului debutant:
    1) examinează raportul de activitate al angajatului debutant;
    2) întocmeşte fişa de evaluare a activităţii angajatului debutant;
    3) propune calificativul de evaluare;
    4) transmite pe adresa conducătorului direct raportul de activitate şi fişa de evaluare;
    5) aduce la cunoştinţa angajatului debutant fişa de evaluare;
    6) după caz, desfăşoară reevaluarea activităţii angajatului debutant.
     22. Atribuţiile conducătorului direct în vederea asigurării procedurii de evaluare a activităţii funcţionarului public cu statut special debutant:
    1) examinează raportul de activitate şi fişa de evaluare a angajatului debutant;
    2) aprobă şi stabileşte calificativul de evaluare;
    3) este responsabil de obiectivitatea şi imparţialitatea rezultatelor evaluării;
    4) expune comentariile sale în fişa de evaluare privind calificativul acordat şi contrasemnează.
    23. Atribuţiile conducătorului subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne în vederea asigurării procedurii de evaluare a activităţii funcţionarului public cu statut special debutant:
    1) verifică corectitudinea aplicării procedurii de evaluare a angajatului debutant;
    2) examinează raportul de activitate şi fişa de evaluare ale angajatului debutant;
    3) contrasemnează fişa de evaluare;
    4) dispune repetarea procedurii de evaluare, după caz.
    24. Atribuţiile serviciului resurse umane:
    1) elaborează proiectul ordinului de stabilire a perioadei de probă, desemnare a mentorului, aprobare a planului individual al angajatului debutant şi a perioadei de desfăşurare a evaluării;
    2) acordă asistenţa metodologică necesară;
    3) completează în dosarul personal al angajatului debutant informaţiile/datele necesare privind rezultatele evaluării perioadei de probă;
    4) la solicitarea mentorului sau conducătorului direct al angajatului debutant, identifică programe de formare profesională interne sau externe;
    5) păstrează confidenţialitatea informaţiilor înscrise în raportul de activitate şi fişa de evaluare;
    6) monitorizează procedura şi cerinţele stabilite de prezentul Regulament.
V. PROCEDURA DE EVALUARE
A ACTIVITĂŢII ANGAJATULUI DEBUTANT
    25. Evaluarea activităţii angajatului debutant constă în evaluarea nivelului cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice obţinute pe parcursul exercitării atribuţiilor funcţionale specificate în fişa postului, a comportamentului manifestat în îndeplinirea misiunilor de serviciu.
    26. Procedura de evaluare a activităţii angajatului debutant se realizează în următoarele etape:
    1) întocmirea raportului de activitate de către angajatul debutant şi transmiterea acestuia mentorului;
    2) întocmirea fişei de evaluare privind activitatea angajatului debutant de către mentor prin care se propune calificativul;
    3) aprobarea şi stabilirea calificativului în fişa de evaluare de către conducătorul direct;
    4) aducerea la cunoştinţa angajatului debutant a fişei de evaluare şi semnarea acesteia;
    5) contrasemnarea fişei de evaluare la conducătorul subdiviziunii;
    6) după caz, repetarea procedurii de evaluare;
    7) aducerea la cunoştinţa angajatului debutant a fişei de evaluare contrasemnate şi semnarea acesteia;
    8) transmiterea raportului de activitate şi a fişei de evaluare angajatorului sau persoanei împuternicite de acesta cu drept de angajare;
    9) după caz, contestarea calificativului de evaluare la angajator sau persoana împuternicită de acesta cu drept de angajare;
    10) după caz, adresarea în instanţa de contencios administrativ, dacă angajatul Ministerului Afacerilor Interne nu este de acord cu rezultatele contestării.
    27. Procedura de evaluare a activităţii angajatului debutant se organizează la finalizarea perioadei de probă, în termen de cel puţin 20 zile lucrătoare pînă la data-limită de expirare a perioadei de probă.
    28. Evaluarea activităţii se face de către mentorul şi conducătorul direct al angajatului debutant.
    29. În cazul în care conducătorul direct este şi mentor, acesta întocmeşte fişa de evaluare şi stabileşte calificativul de evaluare.
    30. În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al mentorului, precum şi în situaţia sancţionării disciplinare a mentorului cu una dintre sancţiunile prevăzute în art.58 din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, acesta întocmeşte fişa de evaluare pentru perioada de probă parcursă de angajatul debutant pînă în acel moment. În situaţia respectivă, angajatorul sau persoana împuternicită de acesta cu dreptul de angajare numeşte un alt angajat în calitate de mentor pentru perioada de probă rămasă neefectuată.
    31. Raportul de activitate al angajatului debutant se întocmeşte conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, şi conţine descrierea activităţii angajatului debutant în perioada de probă şi autoevaluarea rezultatelor obţinute.
    32. Fişa de evaluare privind activitatea angajatului debutant se întocmeşte conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, şi conţine aprecierea dată de către mentor a activităţii angajatului debutant în perioada de probă, concluziile cu privire la desfăşurarea perioadei de probă, aprecierea criteriilor de evaluare, propunerea calificativului de evaluare.
    33. Fiecare criteriu de evaluare se apreciază cu puncte, de la 1 la 10. Media aritmetică a punctelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare se consideră nota finală.
    34. Calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută:
    1) „nesatisfăcător” – între 1,00 şi 5,00;
    2) ,,satisfăcător” – între 5,01 şi 7,00;
    3) „bine” – între 7,01 şi 9,00;
    4) „foarte bine” – între 9,01 şi 10,00.
    35. În funcţie de calificativul obţinut, se face propunerea privind:
    1) confirmarea în funcţia publică cu statut special, în cazul în care angajatul debutant a obţinut, cel puţin, calificativul ,,satisfăcător”;
    2) încetarea raportului de serviciu din funcţia publică cu statut special, în cazul în care angajatului debutant a obţinut calificativul „nesatisfăcător”.
    36. Raportul de activitate se întocmeşte de către angajatul debutant şi se transmite în adresa mentorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data iniţierii procedurii de evaluare a activităţii.
    37. În termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii raportului de activitate, mentorul întocmeşte fişa de evaluare în care propune calificativul de evaluare şi o transmite împreună cu raportul de activitate conducătorului direct.
    38. Conducătorul direct, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii fişei de evaluare şi raportului de activitate, aprobă calificativul de evaluare propus de mentor sau stabileşte alt calificativ, expune comentariile sale, şi transmite fişa de evaluare pentru a fi adusă la cunoştinţa angajatului debutant.
    39. Angajatul debutant, în termen de o zi lucrătoare, face cunoştinţă cu inscripţiile din fişa de evaluare, îşi exprimă comentariile, acordul sau dezacordul cu calificativul acordat, se semnează şi transmite fişa de evaluare mentorului.
    40. După completarea şi semnarea fişei de evaluare de către mentor şi angajatul debutant, conducătorul direct transmite fişa de evaluare la conducătorul subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne pentru contrasemnare.
    41. Dacă conducătorul direct este şi conducătorul subdiviziunii, fişa de evaluare nu se contrasemnează.
    42. Conducătorul subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne examinează fişa de evaluare în termen de 3 zile lucrătoare şi poate primi una dintre următoarele decizii:
    1) acceptarea calificativului acordat;
    2) dispune repetarea procedurii de evaluare a angajatului debutant.
    43. În cazul dacă este acceptat calificativul de evaluare acordat, fişa de evaluare se aduce la cunoştinţa angajatului debutant în termen de 2 zile lucrătoare de la contrasemnarea acesteia.
    44. Conducătorul subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne poate să solicite repetarea procedurii de evaluare în cazul în care consideră că:
    1) aprecierile consemnate în fişa de evaluare de către angajatul debutant, mentorul sau conducătorul direct al acestuia nu corespund realităţii;
    2) procedura şi cerinţele stabilite de prezentul Regulament nu au fost respectate;
    3) comentariile oferite de către angajatul debutant privind dezacordul cu consemnările înscrise în fişa de evaluare sînt argumentate.
    45. Repetarea procedurii de evaluare a angajatului debutant se poate efectua o singură dată, fiind respectate următoarele condiţii:
    1) realizarea procedurii repetate de evaluare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării deciziei respective, conform prevederilor generale;
    2) completarea de către mentor a unei noi fişe, numită fişa de reevaluare, care are aceeaşi structură ca şi fişa de evaluare;
    3) examinarea rezultatelor evaluării repetate de către conducătorul direct, aprobarea calificativului de evaluare, în termen de 2 zile lucrătoare după finalizarea reevaluării, şi contrasemnarea la conducătorul subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne.
    46. După semnarea fişei de evaluare de către angajatul debutant, conducătorul subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 2 zile lucrătoare, o transmite angajatorului sau persoanei împuternicite de către acesta cu dreptul de angajare.
    47. Angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta cu dreptul de angajare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii fişei de evaluare şi raportului de activitate, emite actul administrativ privind confirmarea în funcţia publică cu statut special sau, după caz, încetarea serviciului în funcţia publică cu statut special.
    48. În caz de dezacord cu conţinutul fişei de evaluare semnate de conducătorul subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne, angajatul debutant poate adresa, în termen de 2 zile lucrătoare de la semnarea fişei de evaluare, o contestaţie angajatorului sau persoanei împuternicite de către acesta cu dreptul de angajare.
    49. Angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei, cu implicarea subdiviziunii resurse umane, analizează fişa de evaluare şi raportul de activitate, după caz, alte materiale solicitate.
    50. Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei motivate a angajatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta în situaţia în care se constată că aprecierile consemnate nu corespund realităţii.
    51. Fişa de evaluare modificată sau, după caz, menţinută în forma iniţială este adusă la cunoştinţă funcţionarului public cu statut special debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la data examinării contestaţiei.
    52. Funcţionarul public cu statut special debutant care nu este de acord cu rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
VI. DISPOZIŢII SPECIALE
    53. Pe durata perioadei de probă, raportul de serviciu al angajatului debutant poate fi modificat doar prin transfer, efectuat în condiţiile legii.
    54. Perioada de probă se întrerupe în situaţia suspendării raporturilor de serviciu, transferului angajatului debutant, aflării în concediu medical, precum şi în alte situaţii în care el a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar. După reluarea activităţii sau după numirea în funcţia publică cu statut special ca urmare a transferului într-o funcţie din acelaşi domeniu de specialitate, angajatul debutant îşi continuă activitatea pînă la atingerea integrală a termenului de probă stabilit, iar în cazul transferului într-o funcţie din alt domeniu de specialitate, angajatului debutant i se stabileşte un nou termen de probă. Toate perioadele de probă stabilite în acest mod nu pot depăşi termenul de 12 luni.
    [Pct.54 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    55. Perioada de probă se întrerupe în cazul reîncadrării funcţionarului public cu statut special titular al funcţiei publice cu statut special ocupate de angajatul debutant înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea raportului de serviciu. În cazul numirii ulterioare în funcţie publică cu statut special, perioada de probă continuă pînă la atingerea integrală a termenului de probă stabilit.
    56. Angajatul debutant poate fi sancţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile angajatului debutant, va fi audiat, în mod obligatoriu, şi mentorul acestuia.
 
    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 460
22 iunie din 2017

REGULAMENT
cu privire la munca prin cumul și condiţiile de cumulare a
funcţiilor publice cu statut special
din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la munca prin cumul și condiţiile de cumulare a funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Regulament) prevede modul şi condiţiile de cumulare a funcţiilor publice cu statut special în aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
    2. Prezentul Regulament a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ale Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” și ale Codului muncii.
    [Pct.2 modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    3. Cumularea funcțiilor publice cu statut special reprezintă îndeplinirea de către funcționarii publici cu statut special, în afară de munca lor de bază, stipulată în fișa postului, la aceeaşi autoritate publică (în continuare, în sensul prezentului Regulament – aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităţi administrative şi instituţii din subordinea Ministerului Afacerilor Interne), a unei munci suplimentare, într-o altă funcţie cu statut special vacantă sau temporar vacantă, fără a fi scutiţi de munca lor de bază (în limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de legislația în vigoare).
    [Pct.4 exclus prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
    5. Funcționarul public cu statut special poate cumula, concomitent, doar o singură funcție publică cu statut special vacantă sau temporar vacantă.
    6. Munca prin cumul a funcţionarului public cu statut special reprezintă îndeplinirea de către acesta, pe lîngă activitatea de bază în funcţia publică cu statut special, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program.
    7. În sensul prezentului Regulament, funcţia publică cu statut special se consideră:
    1) vacantă, atunci cînd aceasta este liberă, fără titular;
    2) temporar vacantă, dacă raporturile de serviciu ale funcţionarului public cu statut special au fost suspendate, în toate situaţiile prevăzute de legislație inclusiv în cazul detaşării.
    [Pct.7 subpct.2) modificat prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]
II. MODUL DE RETRIBUIRE A MUNCII
PENTRU CUMULAREA FUNCŢIEI PUBLICE
CU STATUT SPECIAL

    9. Pentru cumularea funcţiei publice cu statut special vacante sau temporar vacante se plăteşte un supliment la salariu, în modul stabilit de prezentul Regulament.
    10. Suplimentul nu se achită în cazul adjuncților care cumulează funcțiile publice cu statut special de conducere.
    11. Cuantumul suplimentelor pentru cumularea funcţiei se stabileşte de către angajator sau persoana împuternicită de către acesta (în continuare, în sensul prezentului Regulament – conducător al autorităţii publice), dar nu poate fi mai mic decît 50% din salariul funcţiei cumulate. Plata suplimentului pentru cumularea funcţiei se efectuează fără restricţii.
    12. Mărimea concretă a suplimentului pentru cumularea funcţiei cu statut special vacante sau temporar vacante se stabileşte în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate depăşi 100% din salariul de funcţie al funcţiei publice cu statut special vacante sau temporar vacante. În cazul în care atribuţiile funcţiei publice cu statut special vacante sau temporar vacante sînt îndeplinite de mai mulţi funcționari publici cu statut special, cuantumul suplimentului se stabileşte proporţional cu volumul lucrărilor executate de fiecare dintre ei, în limitele salariului funcţiei publice cu statut special vacante sau temporar vacante.
    13. Cumularea funcţiei este documentată prin semnarea unui acord de către funcționarul public cu statut special și prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice.
    14. Pentru cumularea funcţiei, funcționarul public cu statut special nu beneficiază de concedii sau alte drepturi adiţionale, cu excepția suplimentului la salariu prevăzut la pct.9 din prezentul Regulament.
    15. În cazul în care conducătorul autorităţii publice nu şi-a dat acordul pentru desfăşurarea activităţii didactice în orele de program, această activitate poate fi desfăşurată de funcţionarul public cu statut special în afara programului de muncă în funcţia publică cu statut special. În acest caz, limitele de 6 ore săptămînal nu se aplică.
III. DISPOZIŢII SPECIALE
    16. Responsabilitatea pentru respectarea condițiilor de cumulare a funcţiilor publice cu statut special o poartă conducerea subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordine.
    17. Responsabilitatea pentru respectarea condițiilor de desfășurare a muncii prin cumul o poartă conducătorul unităţii care angajează funcţionarul public cu statut special la muncă prin cumul, precum şi, în partea ce ţine de desfăşurarea activităţii didactice în orele de program, conducătorul autorităţii publice unde funcţionarul public cu statut special îşi desfăşoară activitatea de bază, dar și însuşi funcționarul public cu statut special.
    18. Controlul asupra respectării prevederilor prezentului Regulament este exercitat de către organele împuternicite conform legislaţiei în vigoare.

Anexa nr.5
 la Hotărîrea Guvernului nr. 460
 din 22 iunie 2017


NOMENCLATOR
privind competențele de angajare și acordare a gradelor speciale,
precum și modalitatea delegării acestora
    1. Nomenclatorul privind competențele de angajare și acordare a gradelor speciale, precum și modalitatea delegării acestora (în continuare – Nomenclator), elaborat în temeiul art.15 alin. (12) şi art.23 alin.(1) lit. b) ale Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, stabileşte:
    1) competenţele de angajare în funcţiile publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne/autorităţilor administrative/instituţiilor din subordine, inclusiv competenţele de aplicare a procedurilor de personal care derivă din calitatea de angajator sau persoană împuternicită de către angajator;
    2) competențele privind acordarea gradelor speciale funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    2. Ministrul afacerilor interne își rezervă dreptul prioritar de a aplica procedurile de personal în privinţa angajaţilor din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne expuse în anexa la prezentul Nomenclator, inclusiv transferul dintr-o autoritate/instituţie/subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne în alta.
Persoana împuternicită
 

Competenţe privind angajarea şi aplicarea procedurilor de personal ce derivă din calitatea de angajator sau persoană împuternicită

Competenţa privind acordarea gradelor speciale
Şeful Inspectoratului General al Poliţiei

- angajează/numeşte şi eliberează din funcţie, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune retrogradarea şi restabilirea gradului special, dispune trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, subdiviziunilor subordonate ale Inspectoratului General al Poliţiei, cu excepţia şefilor subdiviziunilor specializate;

- acordă concedii anuale de odihnă, sociale şi pentru studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine;

 - emite ordinul privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru examinarea cererilor privind recunoaşterea activității în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei

 Notă: Şeful Inspectoratului General al Poliţiei poate dispune delegarea drepturilor privind aplicarea procedurilor de personal către conducătorii subdiviziunilor subordonate

- acordă funcţionarilor publici cu statut special angajaţi la serviciu în Poliţie gradele special pînă la gradul de comisar inclusiv

Şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

- angajează/numeşte şi eliberează din funcţie, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune retrogradarea şi restabilirea gradului special, dispune trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, subdiviziunilor subordonate ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cu excepţia funcţiei de şef adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;

- acordă concedii anuale de odihnă, sociale şi pentru studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine;

- emite ordinul privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru examinarea cererilor privind recunoaşterea activității în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

 Notă: Şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră poate dispune delegarea drepturilor privind aplicarea procedurilor de personal către conducătorii subdiviziunilor subordonate

- acordă funcţionarilor publici cu statut special ai Poliţiei de Frontieră gradele speciale pînă la gradul de comisar inclusiv

Şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

- angajează şi eliberează din funcţie, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune retrogradarea şi restabilirea gradului special, dispune trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, subdiviziunilor subordonate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă , cu excepţia funcţiei de şef adjunct al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ;

- acordă concedii anuale de odihnă, sociale şi pentru studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine;

- emite ordinul privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru examinarea cererilor privind recunoaşterea activității în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 Notă: şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă poate dispune delegarea drepturilor privind aplicarea procedurilor de personal către conducătorii subdiviziunilor subordonate

- acordă funcţionarilor publici cu statut special ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă gradele speciale pînă la gradul de maior al serviciului intern/comisar inclusiv

Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

- angajează, modifică şi încetează contractul individual de muncă, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune retrogradarea şi restabilirea gradului special, dispune trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare întregului corp de subofiţeri din subordine;

- înmatriculează, promovează, restabilește, transferă, exmatriculează şi aplică sancţiuni disciplinare personalului variabil (studenţi, cursanţi, audienţi, masteranzi şi doctoranzi);

- acordă concedii anuale de odihnă, sociale şi pentru studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine

 Notă: Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare” poate dispune delegarea drepturilor privind aplicarea procedurilor de personal către prorectorul pentru studii al instituţiei

- acordă gradele speciale în termen pentru funcţiile publice cu statut special de subofiţeri din subordine şi studenţilor angajaţi în serviciul Poliţiei

 

Șeful Serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne/ şeful Clubului sportiv central „Dinamo”

- angajează, modifică şi încetează contractul individual de muncă, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune retrogradarea şi restabilirea gradului special, trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare întregului corp de subofiţeri din subordine, cu excepţia funcţiilor de conducere şi a medicilor;

- acordă concedii de odihnă, sociale şi pentru studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine

 
Directorul Biroului migrație și azil

- angajează, modifică şi încetează contractul individual de muncă, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune retrogradarea şi restabilirea gradului special, trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare întregului corp de funcţionari publici cu statut special, cu excepţia funcţiilor de şef adjunct direcţie, şef direcţie şi director adjunct/şef adjunct al Biroului migrație și azil;

- acordă concedii de odihnă, sociale şi pentru studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine

- acordă grade speciale în termen subofiţerilor
Directorul Serviciului tehnologii informaţionale

- angajează, modifică şi încetează contractul individual de muncă, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune retrogradarea şi restabilirea gradului special, dispune trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici cu statut special din subordine, cu excepţia funcţiilor de şef direcţie (inclusiv direcţii generale) şi şef adjunct al Serviciului tehnologii informaţionale;

- acordă concedii de odihnă, sociale şi pentru studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine

 - acordă funcţionarilor publici cu statut special angajaţi la serviciu gradele speciale primare

Directorul Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii

- angajează, modifică şi încetează contractul individual de muncă, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare întregului corp de funcţionari publici cu statut special, cu excepţia funcţiilor de director adjunct, şef/şef adjunct direcţie/similare din cadrul Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii;
- acordă concedii de odihnă, sociale şi de studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine

 
Șeful Inspectoratului de Management Operațional

- angajează/numește în funcție şi eliberează din funcţie, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune retrogradarea şi restabilirea gradului special, dispune trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Inspectoratului de Management Operațional, cu excepția șefului adjunct ai Inspectoratului de Management Operațional;

- acordă concedii anuale de odihnă, sociale şi pentru studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine;

- emite ordinul privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru examinarea cererilor privind recunoaşterea activității în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Inspectoratului de Management Operațional

 

    [Anexa nr.5 modificată prin HG120 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.165; în vigoare 08.03.19]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG848 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.924; în vigoare 14.09.18]