HGM469/2005
ID intern unic:  294885
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 469
din  24.05.2005
pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare
a certificatului de concediu medical
Publicat : 03.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 77-79     art Nr : 529

    MODIFICAT
   
HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162
    HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494
   
HG535 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.586
    HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346


    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii și al Instrucțiunii, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    Pe tot parcursul textului Instrucţiunii:
    sintagma „Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii” se substituie cu sintagma „Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate” prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494
    Pe tot parcursul textului sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii” (la cazul respectiv) prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346

    În conformitate cu alin. (2) art.22 al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373) şi art.8 al Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
1. Se aprobă:
Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (se anexează);
Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă, conform anexei.
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

PRIM-MINISTRU                                       Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii şi
protecţiei sociale                                           Valerian Revenco

Chişinău, 24 mai 2005.
Nr. 469.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 469
din 24 mai 2005

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr.57 din 11 februarie 1993 "Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de acordare a concediului medical în Republica Moldova" (Monitor, 1993, nr.2, art.35).
2. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.418 din 9 aprilie 1998 "Privind abrogarea, modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.60-61, art.524).

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.469
din   24 mai   2005
Instrucţiunea
privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical
I. Dispoziţii generale
1. Prezenta instrucţiune determină modul de eliberare a certificatelor de concediu medical (în continuare - Certificatul) în baza căruia se acordă următoarele tipuri de concedii sociale plătite: concediu medical, concediu de maternitate şi concediu pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă.
2. Certificatul reprezintă un formular-tip unic, aprobat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, ce confirmă dreptul salariatului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi maternitate şi se eliberează de prestatorii de servicii medicale care efectuează expertiza incapacităţii temporare de muncă în conformitate cu legislaţia.
Certificatul se eliberează pentru prezentare la locul de muncă de bază.
   
[Pct.2 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
      [Pct.2 modificat prin HG535 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.586]
3. Certificatul se eliberează salariaţilor şi ucenicilor asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de stat,  conform legislaţiei în vigoare.
Certificatul pentru maternitate se eliberează femeilor asigurate, şomerelor, care beneficiază de ajutor de şomaj şi soţiilor aflate la întreţinerea soților asiguraţi.
    
[Pct.3 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
     [Pct.3 modificat prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
4. Persoanelor neîncadrate în cîmpul muncii nu li se eliberează certificat, cu excepţia şomerilor care beneficiază de ajutor de şomaj.
5. Certificatul se eliberează şi în  cazurile în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual, în perioada de probă sau în ziua concedierii. Certificatul se eliberează pe zile calendaristice.
   
   51. Certificatul de concediu medical nu se eliberează în cazurile cînd persoana:
      1) şi-a cauzat premeditat daune sănătăţii;
      2) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei crime;
      3) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi mintale;
      4) se afla în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
      5) a neglijat serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
      6) a prezentat acte false;
      7) s-a deplasat peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasării cu scop de tratament, confirmat prin acte medicale.
    [Pct.51 introdus prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
II. Modul de eliberare a certificatului
A. Pentru caz de boală sau traumatism
6. Certificatul se eliberează numai în cazurile în care salariatul sau ucenicul (asiguratul), în urma unor boli, traume sau altor cauze, pierde temporar capacitatea de a exercita funcţiile şi obligaţiunile de serviciu.
În toate cazurile, eliberarea şi prelungirea certificatului se argumentează prin existenţa în documentaţia medicală primară a înscrierilor, care confirmă incapacitatea temporară de muncă a pacientului: datele examenului clinic, rezultatele investigaţiilor de laborator şi instrumentale, consultaţiile medicilor specialişti de profil, efectuate după caz, inclusiv în dinamică (conform standardelor medicale).
7. La eliberarea şi prelungirea certificatului se va ţine cont de nivelul dereglărilor funcţionale, caracterul şi evoluţia maladiei, inclusiv rezultatele evaluării nivelului efortului fizic şi neuropsihic corespunzător funcţiei ocupate de salariat, modului de organizare a locului de lucru, precum şi de alţi factori sociali şi profesionali ce influenţează capacitatea de muncă şi (sau) agravează starea sănătăţii salariatului.
8. În condiţii de tratament ambulatoriu certificatul se eliberează din ziua în care asiguratul se adresează la prestatorul de servicii medicale şi este stabilită incapacitatea temporară de muncă.
   
[Pct.8 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
9. În condiţii de tratament ambulatoriu certificatul se eliberează de către medicul de familie, iar în caz de traumatism şi în unele cazuri justificate din punct de vedere medical, certificatul poate fi eliberat de către medicul specialist de profil din instituţia medico-sanitară publică din unitatea administrativ-teritorială în raza de deservire a căreia îşi are domiciliul bolnavul.
10. Certificatul pentru caz de boală sau traumă (inclusiv traumatismul habitual) se eliberează bolnavului pe toată perioada tratamentului, pînă la restabilirea capacităţii de muncă, însă cel mult pentru 180 zile pe parcursul unui an calendaristic. Pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se efectuează pentru toată perioada, începînd cu prima zi de incapacitate temporară de muncă.
La a 120-a zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, bolnavul este trimis la Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, pentru aprecierea gradului de pierdere a capacităţii de muncă, dacă există datele necesare, şi pentru obţinerea deciziei privind prelungirea certificatului sau reluarea activităţii de muncă.
   
Începînd cu a 120-a zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, concediul medical se prelungeşte, în temeiul avizului Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, pe un termen de cel mult 60 zile calendaristice, indiferent dacă concediul medical a fost acordat primar sau în continuare.
La a 180-a zi calendaristică, dacă există motive întemeiate privind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de dizabilitate şi menţinerii capacităţii de muncă a asiguratului, bolnavii sînt trimişi la Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pentru obţinerea deciziei privind prelungirea certificatului.
Prelungirea certificatului peste 180 zile calendaristice poate fi efectuată în temeiul avizului Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, pentru cel mult 30 zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare.
Perioada pentru care se eliberează certificatul în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani. Avizarea Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă în aceste cazuri se efectuează la a 180-a zi calendaristică pentru cel mult 185 zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare.
Certificatul pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu sarcina se eliberează conform indicaţiilor medicale pe toată durata incapacităţii temporare de muncă, fără solicitarea avizului Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.
   
Trimiterea pentru expertizare la Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă se confirmă prin semnătura și ștampila prestatorului de servicii medicale.

[Pct.10 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

    [Pct.10 modificat prin HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162]
    [Pct.10 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
11. Medicul de familie are dreptul sa elibereze de unul singur certificat pe o perioadă de 3 zile calendaristice, în total pe o perioadă de cel mult 6 zile calendaristice, iar în caz de boli infecţioase simultan pentru o perioadă de pînă la 5 zile calendaristice.
După 6 zile calendaristice certificatul poate fi prelungit pentru perioade de la 1 pînă la 10 zile calendaristice, iar în cazurile tratamentului de durată, justificate din punct de vedere medical (tuberculoză, maladie oncologică, traumatisme etc.) prelungirea certificatului de concediu medical poate fi efectuată pentru o perioadă de pînă la 30 zile calendaristice.

    [Pct.11 modificat prin
HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
     [Pct.11 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
12. Persoanelor care activează în baza contractului individual de muncă pe o perioada ce nu depăşeşte un an, inclusiv celor angajate la lucrări sezoniere şi şomerilor, certificatul de concediu medical se eliberează pentru o perioadă de pînă la 30 zile calendaristice în perioada de acţiune a contractului şi, respectiv, în perioada de acordare a ajutorului de şomaj.
    În caz de pierdere a capacităţii de muncă pe motiv de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică certificatul de concediu medical poate fi eliberat pentru o perioadă ce depăşeşte 30 zile calendaristice, dar nu mai mult decît pînă la expirarea contractului individual de muncă.
    Pentru persoanele cu contract individual de muncă pe durată determinată, ce depăşeşte un an, certificatul se eliberează în modul stabilit de prezenta Instrucţiune.
    [Pct.12 în redacţia HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
13. În cazul în care măsurile de tratament şi reabilitare nu s-au soldat cu ameliorarea stării de sănătate, cînd boala sau trauma au o evoluţie îndelungată şi/sau au apărut semne de dizabilitate cu pierderea capacităţii de muncă, trimiterea bolnavului la expertizare în cadrul Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă se efectuează indiferent de durata concediului medical.
    În cazul în care Consiliul pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă a decis încadrarea în grad de dizabilitate, certificatul se prelungeşte pînă la data, cînd persoanei i s-a stabilit gradul de dizabilitate, fără a se depăşi perioada maximă pentru care se eliberează certificatul, prevăzută de prezenta Instrucţiune.
    [Pct.13 în redacţia HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
[Pct.14 abrogat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.14 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
15. Medicul de familie are dreptul să elibereze, în modul stabilit, certificat şi pentru perioada examenului de laborator, precizării sau confirmării diagnosticului, precum şi pentru şedinţele de fizioterapie, radioterapie etc., dacă aceste examene sau proceduri nu pot fi efectuate în afara orelor de program ale persoanei în cauză.
16. Pacienţilor care necesită consultaţii, investigaţii în instituţiile medico-sanitare publice republicane (ftiziopneumologie, psihoneurologie, oncologie, dermatovenerologie etc.) li se eliberează certificat pe un termen de pînă la 3 zile calendaristice, iar în caz de necesitate, certificatul se prelungeşte, în modul stabilit, în baza extrasului (formular 027e), eliberat de către instituţia medico-sanitară publică republicană, care confirmă aflarea pacientului la investigaţii şi consultaţii.
17. În cazul în care boala a survenit la locul de muncă, în afara locului de trai sau în deplasare de serviciu în altă localitate, se permite eliberarea certificatului pentru tratament în condiţii de ambulator de către medicul de familie la care este arondată această întreprindere, pe un termen de pînă la 3 zile calendaristice, perioadă în care  pacientul se va prezenta la medicul de familie în lista căruia este înregistrat, pentru efectuarea expertizei incapacităţi temporare de muncă, în modul stabilit.
   
[Pct.17 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
18. Dacă bolnavul apelează la o instituţie medico-sanitară (în caz de îmbolnăvire acută sau traumă), deservită de un lucrător medical cu studii medii, lui i se acordă asistenţă medicală şi i se eliberează un bilet de trimitere (formular 027e) pe care se aplică ştampila prestatorului de servicii medicale, cu recomandaţia de a se adresa imediat sau a doua zi medicului de familie. În biletul de trimitere se face o descriere succintă a caracterului bolii sau traumei şi se indică data şi ora eliberării documentului. Medicul de familie, constatînd incapacitatea temporară de muncă, eliberează persoanei în cauză un certificat din data înregistrată în biletul de trimitere al pacientului. Dacă medicul de familie constată că persoana respectivă este aptă de muncă, certificatul nu se eliberează, iar biletul de trimitere se restituie, indicîndu-se ora sosirii şi plecării ei.
   
[Pct.18 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
19. În caz de traumatism sau intoxicaţie, medicul care eliberează certificatul descrie în documentaţia medicală primară de forma stabilită circumstanţele în care s-a produs trauma sau intoxicaţia (accident de muncă, pe stradă, la domiciliu etc.).
20. Dacă incapacitatea temporară de muncă a survenit în urma abuzului de alcool sau a acţiunilor comise în stare de ebrietate (traumă, psihoză alcoolică, delirium tremens, alcoolism cronic, consum de droguri sau substanţe toxice), pacientului i se eliberează certificat pe toată perioada tratamentului ambulator sau în spital. În certificat medicul indică boala şi cauzele apariţiei ei: stare de ebrietate sau acţiunile comise în această stare, abuzul de alcool (traumă, psihoză, delirium tremens, alcoolism cronic, consum de droguri sau substanţe toxice).
21. În condiţii de tratament spitalicesc certificatul se eliberează de către prestatorii de servicii medicale pentru toată perioada de tratament în spital.
   
[Pct.21 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
22. În cazurile în care bolnavul tratat ambulator este trimis pentru prelungirea tratamentului în spital, pe certificatul pentru tratament ambulator se indică "prelungeşte tratamentul" şi în spital se completează un alt formular de certificat, cu indicarea numărului, seriei certificatului precedent şi numărului de zile cu incapacitate temporară de muncă din certificatul precedent.
23. La externare certificatul poate fi prelungit pe un termen de pînă la 3 zile calendaristice, termen, în care pacientul se va prezenta la medicul de familie pentru continuarea tratamentului în condiţii de ambulator şi prelungirea sau închiderea certificatului. În cazul în care există indicaţii medicale pentru prelungirea certificatului, pe certificatul eliberat în spital se face înscrierea "prelungeşte tratamentul" şi se eliberează în condiţii de tratament ambulatoriu un alt formular de certificat, cu indicarea numărului, seriei certificatului precedent şi numărului de zile cu incapacitate temporară de muncă din certificatul precedent.
24. Persoanelor străine, aflate în deplasare de serviciu, ospeţie etc., certificatul se eliberează în baze generale, confirmat prin ştampila prestatorului de servicii medicale.
   
[Pct.24 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
B. Pentru îngrijirea copilului bolnav
    25. Certificatul se eliberează pentru îngrijirea copilului bolnav în condiţii de ambulator şi staţionar pînă la vîrsta de 10 ani, iar în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente – pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani.
    Perioada pentru care se eliberează certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav este de cel mult 14 zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi de cel mult 30 de zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale în staţionar pentru perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile cumulative într-un an calendaristic pentru fiecare copil, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctele 26 și 30 ale prezentei Instrucţiuni.
    Pentru îngrijirea copilului bolnav certificatul de concediu medical se eliberează opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de pînă la 18 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 18 ani, certificatul de concediu medical se acordă altor persoane asigurate, opţional: tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.
    Dacă copilul bolnav necesită îngrijire în condiţii de ambulator şi/sau staţionar pentru o perioadă mai îndelungată decît cea stabilită de prezenta Instrucţiune, se eliberează Concluzie medicală de modelul aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, care confirmă necesitatea îngrijirii copilului bolnav și servește drept argument pentru lipsa de la serviciu, însă nu reprezintă temei pentru plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.
    [Pct.25 modificat prin HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162]
    [Pct.25 în redacţia HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
26. Dacă în familie sînt cîţiva copii, care s-au îmbolnăvit consecutiv, certificatul se eliberează, pentru fiecare caz concret aparte, conform prevederilor prezentei instrucţiuni. Cînd doi sau mai mulţi copii se îmbolnăvesc concomitent şi sînt îngrijiţi de una şi aceeaşi persoană, pentru îngrijirea lor se eliberează un singur certificat.
În cazul în care copilul suferă de boli contagioase sau oncologice, tuberculoză, SIDA, este imobilizat într-un aparat gipsat ori este supus unor intervenţii chirurgicale, certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav se eliberează pentru toată perioada de îngrijire necesară în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu și/sau staționar, conform indicaţiilor medicale pentru îngrijirea copilului bolnav în cazul bolii respective. În astfel de cazuri, după semnarea de către persoana asigurată a consimţămîntului informat, pe certificatul de concediu medical se va efectua notificarea „toată perioada”, confirmată prin ştampila prestatorului.
    [Pct.26 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.26 modificat prin HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162]
    [Pct.26 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
27. Pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 3 ani certificatul se eliberează de preferinţă mamei, indiferent de faptul dacă există un alt membru al familiei care l-ar putea îngriji.
28. Dacă în perioada în care o persoană îngrijeşte de un copil bolnav, în baza certificatului eliberat conform punctului 25, se îmbolnăveşte un alt copil, acestei persoane i se eliberează, în modul stabilit, certificat pentru îngrijirea celuilalt copil bolnav.
   
[Pct. 28 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
29. În cazul tratamentului în spital al copilului în vîrstă de pînă la 10 ani, precum şi al copilului cu grad de dizabilitate în vîrstă de pînă la 18 ani, se eliberează certificat pe întreaga perioadă în care copilul bolnav necesită îngrijire, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, cu excepţia cazurilor stipulate la alin. 2 pct. 26 din prezenta Instrucţiune.
    [Pct.29 modificat prin HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162]
    [Pct.29 în redacţia HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
30. Certificatul se eliberează, unuia dintre părinţi sau tutorelui (curatorului), care se ocupă de îngrijirea şi educaţia copilului cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 18 ani, pe toată perioada aflării acestuia la tratament balneosanatorial (inclusiv pe durata călătoriei tur-retur), dar nu mai mult de 30 zile calendaristice.
   
[Pct.30 modificat prin HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162]
    [Pct.30 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
C. Pentru carantină
31. Dacă serviciul de sănătate publică, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, propune suspendarea temporară din funcţie a salariaţilor care au fost în contact cu persoane cu boli contagioase, certificatul se eliberează, în modul stabilit, de către medicul de familie, conform indicaţiilor medicale şi epidemiologice.
   
[Pct.31 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
D. În legătură cu transferarea temporară la altă muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale
32. Dacă salariatul, în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale, este transferat temporar, în conformitate cu prevederile legislaţiei, la altă muncă, certificatul se eliberează în baze generale prevăzute de prezenta Instrucţiune.
E. Pentru tratament balneosanatorial
33. Certificatul pentru tratament balneosanatorial se eliberează în cazul în care concediul de odihnă anual şi cel suplimentar ale salariatului nu sînt suficiente pentru efectuarea tratamentului deplin şi deplasarea tur-retur.
34. Certificatul se eliberează numai pentru zilele ce depăşesc durata concediului de odihnă anual şi suplimentar. La stabilirea duratei deplasării se va lua  în considerare călătoria cu mijlocul de transport cel mai des utilizat în localitatea şi pe traseele respective.
35. Dacă salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual pentru mai mulţi ani, aceste perioade se vor aduna, iar pentru zilele care nu vor ajunge pentru tratamentul balneosanatorial se va elibera certificat.
36. În cazul în care bolnavul de tuberculoză nu are dreptul la concediu de odihnă anual, deoarece nu a acumulat vechimea necesară pentru acordarea concediului corespunzător, certificatul pentru tratamentul balneosanatorial se eliberează fără a se lua în considerare durata concediului de odihnă anual. Dacă, pe parcursul unui an calendaristic, bolnavul de tuberculoză este trimis de mai multe ori la tratament sanatorial, certificatul se eliberează fără a se ţine cont de concediul de odihnă anual, care a fost luat în calcul anterior.
37. Dacă bolnavul este trimis pentru tratament recuperatoriu în sanatoriu, nemijlocit din secţiile spitaliceşti, după ce a suportat un infarct miocardic sau o intervenţie chirurgicală (şuntare aortocoronariană, anevrism al aortei, ulcer stomacal sau duodenal, colecistită calculoasă etc.), se eliberează certificat pe toata perioada aflării lui în spital, iar prelungirea ulterioara a certificatului o efectuează medicul curant, în comun cu medicul şef al staţiunii balneosanatoriale, pe întreaga durată a tratamentului balneosanatorial, ţinînd cont de timpul necesar pentru deplasarea pînă la locul de trai.
38. În cazurile în care în perioada concediului de odihnă anual salariaţii sînt trimişi la un sanatoriu-preventoriu (ţinînd cont de specificul ramural şi de producere), certificatul se eliberează în conformitate cu punctul 33 al prezentei instrucţiuni.
39. Certificatul pentru tratamentul balneosanatorial se eliberează de către medicul de familie, pînă la data plecării la sanatoriu integral, pentru toate zilele ce depăşesc durata concediului anual de odihnă şi suplimentar.
Solicitantul certificatului trebuie să prezinte:
biletul de tratament  balneosanatorial;
adeverinţă din partea administraţiei privind durata concediului de odihnă anual şi celui suplimentar.
   
[Pct. 39 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
F. Pentru protezare  
40. Pentru salariaţii aflaţi în spital în legătură cu protezarea ortopedică certificatul se eliberează pe toată perioada de aflare în spital.
G. Pentru concediu de maternitate
41. Femeilor asigurate, şomerelor, care beneficiază de ajutor de şomaj şi soţiilor aflate la întreţinerea soților asiguraţi certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează de către medicul de familie. Faptul că soţia se află la întreţinerea salariatului se confirmă prin prezentarea actului de identitate al soţiei şi adeverinţei de căsătorie.
    [Pct. 41 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
    42. Certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează la a 30-a săptămînă de sarcină, integral, pe o perioadă de 126 zile calendaristice şi include concediul prenatal cu o durată de 70 zile calendaristice şi concediul postnatal cu o durată de 56 zile calendaristice.
    În cazul naşterilor complicate, inclusiv în cazul naşterilor premature în termen de 30-37 săptămîni de gestaţie, se eliberează suplimentar un alt certificat pentru concediu de maternitate, cu durata de 14 zile calendaristice. În aceste situaţii certificatul este eliberat de către medicul de familie în baza consemnării naşterii сomplicate în documentaţia medicală primară de forma aprobată de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, completată de prestatorul de servicii medicale unde a avut loc naşterea.
    În cazul sarcinii cu doi feţi certificatul pentru concediul de maternitate se eliberează la termenul de 30 săptămîni de sarcină, pentru o perioadă de 140 zile calendaristice (care include 70 zile – concediu prenatal şi 70 zile – concediu postnatal).
    În cazul sarcinii cu trei şi mai mulţi feţi, certificatul pentru concediul de maternitate se eliberează la termenul de 24 săptămîni de sarcină, pentru durata totală de 182 zile calendaristice (care include 112 zile – concediu prenatal şi 70 zile – concediu postnatal).
    În cazul sarcinii cu doi şi mai mulţi feţi nu se eliberează un certificat suplimentar pentru concediu de maternitate cu durata de 14 zile.
    În cazuri argumentate, cînd certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează după 30 săptămîni de sarcină, inclusiv în cazul înregistrării căsătoriei după 30 săptămîni de sarcină, în documentația medicală primară se înregistrează cauzele ce argumentează depășirea termenului prevăzut de actele normative în vigoare. În certificat se indică data eliberării care coincide cu data adresării, iar în rubrica „Eliberare de la lucru (de la ce dată)” se va indica data cînd a fost constatat termenul de 30 săptămîni de sarcină, de la care se vor calcula 126 zile calendaristice pentru sarcina monofetală, 140 zile pentru sarcina cu doi feţi, iar în cazul sarcinii cu 3 şi mai mulţi feţi, se va indica data cînd a fost constatat termenul de 24 săptămîni de sarcină, de la care se vor calcula 182 zile calendaristice.
    Eliberarea certificatului pentru concediul de maternitate în perioada, cînd femeia se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, se efectuează conform prevederilor generale de eliberare a certificatului pentru concediu de maternitate.
    [Pct.42 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.42 modificat prin HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162]
    [Pct.42 în redacţia HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
43. În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pentru perioada stabilită în punctul 42 al prezentei instrucţiuni.
44. Dacă naşterea s-a produs cînd sarcina era în perioada de gestaţie de 22 săptămîni şi mai mult, dar nu a atins termenul de gestaţie de 30 săptămîni, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează de către prestatorul de servicii medicale unde a avut loc naşterea. În acest caz certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează din data naşterii copilului pentru perioada stabilită în punctul 42 al prezentei Instrucțiuni (în cazul naşterii cu unu sau doi feţi – pe o perioadă de 140 zile calendaristice, în cazul naşterii a trei şi mai mulţi feţi – pe o perioadă de 182 zile calendaristice).
    [Pct.44 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.44 modificat prin HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162]
   
[Pct.44 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]

45. Femeilor care au plecat, în timpul concediului de maternitate, în alte localităţi şi care au suportat naşteri monofetale însoțite de complicaţii, li se eliberează suplimentar un alt certificat pentru concediu de maternitate, cu durata de 14 zile calendaristice, de către medicul de familie, în baza consemnării naşterii сomplicate în documentaţia medicală primară de forma stabilită, completată de prestatorul de servicii medicale unde a avut loc naşterea, confirmată prin semnătura conducătorului şi parafa prestatorului de servicii medicale.

[Pct.45 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

[Pct.45 modificat prin HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162]

[Pct.45 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]

46. Dacă sarcina a survenit în timpul cînd femeia se afla în concediu parţial plătit sau în concediu suplimentar fără plată pentru îngrijirea copilului, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pentru perioada prenatală şi postnatală integral.
47. Certificatul pentru concediu de maternitate pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă se eliberează de către medicul de familie, în baza actelor care confirmă cazul respectiv.
   
[Pct. 47 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
48. Salariatului care a adoptat un copil nou-născut sau l-a luat sub tutelă nemijlocit din maternitate i se eliberează certificatul pentru concediu de maternitate din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi pînă la expirarea a 56 zile calendaristice din ziua naşterii copilului (în caz de adopţie a doi sau mai mulţi copii concomitent -70 zile calendaristice) în baza actelor respective.
49. În cazul întreruperii sarcinii certificatul se eliberează în baze generale pe întreaga perioadă a incapacităţii temporare de muncă.
III. Modul de păstrare, evidenţă şi completare a certificatului
50. Certificatul constituie un document de ordin statistic,  financiar, social şi juridic.
51. Cheltuielile pentru editarea formularelor certificatelor se suportă din mijloacele bugetului asigurării sociale de stat. Editarea formularelor certificatelor se efectuează la solicitarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
52. Formularele certificatelor sînt păstrate conform cerințelor de strictă evidenţă.

[Pct.52 în redacția HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

53. Modul de evidenţă a eliberării, prelungirii şi completării certificatului se aprobă de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

[Pct.53 în redacția HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

      [Pct.53 în redacţia HG535 din 20.07.12, MO155-159/27.07.12 art.586]
54. Înscrierile în certificat se efectuează cu scris citeţ, prescurtări şi abrevieri nu se admit.
55. Certificatul se păstrează în instituţia medicală pe tot parcursul incapacităţii temporare de muncă a pacientului. În rubricile „diagnoza” şi „diagnoza finală” în toate cazurile se indică semnul „Z”.
    La solicitarea pacientului, după semnarea de către acesta a consimțămîntului informat, în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA sau maladie oncologică, în partea dreaptă de sus a certificatului de concediu medical, se înscrie „100%” şi „din prima zi”, iar pentru incapacitatea temporară de muncă a femeilor gravide se înscrie „din prima zi”, confirmat prin ştampila prestatorului de servicii medicale.

[Pct.55 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

[Pct.55 modificat prin HG104 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.162]

[Pct.55 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]

56. Actele ce confirmă incapacitatea temporară de muncă a cetăţenilor Moldovei, aflaţi temporar în străinătate în interes de serviciu sau personal, pot fi  înlocuite cu certificat de model naţional, eliberat de către instituția medico-sanitară unde activează medicul de familie al salariatului, confirmat prin semnătura şi ştampila prestatorului de servicii medicale.

[Pct.56 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

    [Pct.56 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
57. Pentru ca salariatul să poată primi indemnizaţie, la cererea acestuia, medicul îi poate elibera certificatul înainte de a termina tratamentul, prelungindu-i concediul medical pe un alt formular de certificat.
58. În cazul eliberării unui nou certificat, în partea de sus a acestuia se indică numărul, seria certificatului anterior şi numărul total de zile cu incapacitate temporară de muncă din certificatul anterior, iar în partea de jos a certificatului eliberat salariatului se înscrie "prelungeşte tratamentul" şi se indică numărul şi seria certificatului nou.
59. În caz de pierdere a certificatului, prestatorul de servicii medicale care l-a eliberat, eliberează un duplicat, în temeiul demersului în scris al agentului economic/cererii persoanei care a pierdut certificatul.

[Pct.59 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

    [Pct.59 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
60. În cazul deteriorării certificatului, prestatorul de servicii medicale care l-a eliberat, eliberează un duplicat, în temeiul cererii în scris a persoanei căreia îi aparţine acest certificat. Certificatul deteriorat se anexează la cotorul respectiv pentru păstrare ulterioară.
În ambele cazuri, pe formularul-duplicat se efectuează inscripţia "Duplicat" care se confirmă prin aplicarea parafei instituţiei medico-sanitare, iar în documentaţia medicală primară se face menţiunea corespunzătoare.

[Pct.60 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

    [Pct. 60 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
61. Formularele certificatelor nedistribuite şi deteriorate se nimicesc la finele anului prin ardere, după întocmirea actului respectiv, care se păstrează împreună cu cotoarele certificatelor.
Cotoarele certificatelor se păstrează în prestatorul de servicii medicale pe parcursul a 5 ani, după ce se nimicesc prin ardere.

[Pct.61 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

      611. Certificatul de concediu medical se anulează în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
      [Pct. 611 introdus prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
IV. Dispoziţii finale
62. Conducătorul/administratorul prestatorului de servicii medicale poartă răspundere disciplinară şi penală pentru organizarea şi calitatea expertizei incapacităţii temporare de muncă, modul de eliberare şi completare a certificatelor, precum şi pentru păstrarea şi evidenţa formularelor certificatelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Pct.62 în redacția HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]

    [Pct. 62 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
63. Medicii poartă răspundere disciplinară şi penală pentru eliberarea nelegitimă sau completarea greşită a certificatelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     
[Pct. 63 modificat prin HG437 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.494]
64. Controlul asupra organizării expertizei incapacităţii temporare de muncă şi respectării modului de eliberare a certificatelor se efectuează de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, conform legislaţiei în vigoare.