HGM774/2007
ID intern unic:  324554
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 774
din  03.07.2007
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
”Zahăr. Producerea şi comercializarea”
Publicat : 20.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 103-106     art Nr : 821
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG290 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.321; în vigoare 01.01.15
    HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417

    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului Reglementării tehnice, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    În conformitate cu Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.176-181, art.513), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul în redacția HG290 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.321; în vigoare 01.01.15]
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică “Zahăr. Producerea şi comercializarea” (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii  şi industriei alimentare                             Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei şi comerţului                                                Igor Dodon
    Ministrul sănătăţii                                                                         Ion Ababii

    Nr. 774. Chişinău, 3 iulie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 774 din 3 iulie 2007

REGLEMENTAREA TEHNICĂ
“Zahăr. Producerea şi comercializarea”
I. DOMENIU DE APLICARE
    1. Reglementarea tehnică “Zahăr. Producerea şi comercializarea” (în continuare – Reglementare tehnică), stabileşte condiţiile minime de calitate, siguranţă alimentară, prezentare şi informare a consumatorilor, care trebuie să fie respectate la fabricarea şi/sau comercializarea zahărului destinat consumului uman, atît de producţie autohtonă, cît şi din import.
    2. Condiţiile prevăzute de prezenta Reglementare tehnică nu se referă la zahărul care tranzitează ţara sau se depozitează temporar, dacă acesta nu prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu.
II. TERMINOLOGIA
   3. În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
    zahăr – produs alimentar sub formă de zaharoză cu impurităţi extrase sau formate în procesul de prelucrare a materiei prime vegetale cu conţinut de zahăr;
    zahăr de sfeclă – zahăr obţinut din sfeclă de zahăr;
    zahăr de trestie – zahăr obţinut din trestie de zahăr sau din zahăr brut de trestie;
   [Pct.3 noțiunea "zahăr alb" exclusă prin HG290 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.321; în vigoare 01.01.15]
    [Termenul "zahăr alb" modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    zahăr tos – zahăr pentru prelucrare industrială, cu fracţia masică de zaharoză de 99,55% (în raport cu substanţa uscată);
   
[Termenul "zahăr tos" modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    zahăr rafinat – zahăr alb, cu fracţia masică de zaharoză de minimum 99,85% (în raport cu substanţa uscată);
   
[Termenul "zahăr rafinat" modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    zahăr cristal – zahăr sub formă de cristale separate;
    zahăr presat – zahăr sub formă de bucăţi separate de anumite dimensiuni, fabricate prin presare;
    zahăr pudră – zahăr transformat în pulbere prin măcinarea cristalelor de zahăr;
    zahăr brun - zahăr granulat şi purificat de culoare brun-deschis cu fracţia masică de zaharoză de minimum 98,0% (în raport cu substanţa uscată).
   
[Termenul "zahăr brun" modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
III. PRODUSELE INCLUSE ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT
    4. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte condiţiile minime de calitate şi informare a consumatorilor, cărora trebuie să corespundă producţia şi produsele prezentate în tabelul de mai jos.

Poziţia tarifară din nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova


Denumirea produsului

1701


Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă

IV. CONDIŢIILE PRINCIPALE
    5. Producătorii de zahăr sînt obligaţi să asigure utilizarea bunelor practici, să întreprindă măsuri performante pentru asigurarea calităţii, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi de informare cu privire la produsul plasat în comerţ pentru consumul uman, conform Normelor Codex Alimentarius.
    6. Calitatea şi siguranţa alimentară presupune asigurarea respectării condiţiilor stabilite, pe întregul ciclu de producţie, depozitare şi comercializare.
    7. Calitatea şi siguranţa alimentară trebuie obţinute şi monitorizate prin sisteme de management al calităţii produselor şi prin metode care să asigure o tratare sistematică a riscurilor potenţiale şi care permit identificarea producătorului, lotului de produse, datei de fabricare, cantităţii, tipului şi calităţii produsului.
    8. Producătorii de zahăr sînt obligaţi să asigure păstrarea rezultatelor înregistrărilor, care permit stabilirea mişcării materiei prime pentru identificarea produsului, timp de 3 ani, şi, după caz, să prezinte dovezi documentare privind respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta Reglementare tehnică.
    9. Amplasarea, construirea şi reamenajarea întreprinderilor de producere a zahărului şi a anexelor lor trebuie realizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    10. Echipamentele şi recipientele, care vin în contact cu zahărul, trebuie să fie executate din materiale care nu produc efecte toxice la utilizarea lor conform cerinţelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei sănătăţii.
    11. Întreprinderile de fabricare a zahărului trebuie să fie asigurate cu aparate de măsură şi control pentru determinarea masei, umidităţii, temperaturii şi a altor parametri ce influenţează asupra calităţii şi siguranţei materiilor prime utilizate în procesul de fabricare şi comercializare a zahărului.
    12. Materialele din care sînt executate aparatele de măsură şi control şi care se află în zona de contact cu materialele auxiliare şi cu zahărul, trebuie să corespundă prevederilor legislaţiei în vigoare.
    13. Personalul din întreprinderile de fabricare a zahărului, care contactează direct sau indirect cu zahărul, trebuie să respecte cu stricteţe regulile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei sănătăţii.
    14. Utilizarea aditivilor la fabricarea zahărului se admite numai cu avizul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei sănătăţii, în modul stabilit de acesta.
    15. Fabricarea zahărului se efectuează în baza instrucţiunii tehnologice, aprobată în modul stabilit.
    16. Zahărul, destinat consumului uman, în funcţie de materia primă utilizată la fabricarea lui, se clasifică în:
    a) zahăr din sfeclă de zahăr;
    b) zahăr din trestie de zahăr.
    17. În funcţie de metoda de fabricare, zahărul destinat consumului uman, se clasifica după cum urmează:
    a) zahăr cristal;
    b) zahăr presat;
    c) zahăr pudră.
    18. În funcţie de indicatorii de calitate, zahărul cristal se clasifică în trei categorii:
   zahăr extra alb – zahăr alb rafinat cu destinaţie alimentară cu fracţia masică de zaharoză de minimum 99,85% (în raport cu substanţa uscată);
   zahăr alb – zahăr alb de calitate standard cu destinaţie alimentară sau de materie primă pentru industria alimentară;
   zahăr semialb – zahăr cu destinaţie alimentară sau de materie primă pentru industria alimentară cu fracţia masică de zaharoză de minimum 99,55% (în raport cu substanţa uscată).
    [Pct.18 în redacția HG290 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.321; în vigoare 01.01.15]
    19. Zahărul presat, în funcţie de indicatorii de calitate, se clasifică în trei categorii:
    a) întîi;
    b) doi;
    c) trei.
    20. Zahărul cristal se fabrică cu dimensiunea de la 0,2 pînă la 3,0 mm. Se acceptă abateri de la dimensiunea specificată în mărime ce nu depăşeşte 5% din dimensiunile cristalelor.
   
[Pct.20 modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    21. Zahărul pudră se produce de o singură categorie şi se fabrică din cristale fărîmiţate cu dimensiunea ce nu depăşeşte 0,1 mm.
    22. Zahărul presat se fabrică după cum urmează:
    a) presat fărîmiţat;
    b) presat rapid solubil;
    c) presat pentru călătorii.
    23. Zahărul destinat comerţului pentru consumul uman trebuie să prezinte proprietăţi organoleptice specifice zahărului, şi să corespundă caracteristicilor prezentate în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
   
[Pct.23 modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    24. Valorile indicatorilor fizico-chimici ai zahărului trebuie să corespundă valorilor prezentate în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
   
[Pct.24 modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    25. Conţinutul de elemente toxice, micotoxine, pesticide şi indicatorii microbiologici în zahăr nu trebuie să depăşească limitele maxime admise stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei sănătăţii.
    26. Zahărul destinat comercializării pentru consumul uman se depozitează în clădiri, ale căror condiţii de păstrare corespund cerinţelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei sănătăţii pentru produsul respectiv.
    27. Ambalajele cu zahăr (saci, lăzi, pachete) se aşază pe suporturi din lemn, se acoperă cu hîrtie, pînză de cort curată sau cu peliculă de polietilenă.
    28. În depozitele cu duşumele, se admite aşezarea ambalajelor cu zahăr nemijlocit pe duşumeaua acoperită cu hîrtie, pînză de cort sau peliculă de polietilenă.
    29. Pentru protejarea de sursele potenţiale de contaminare, zahărul se transportă în conformitate cu regulile de transportare şi normele de igienă stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei sănătăţii.
   30. Zahărul destinat comercializării pentru consumul uman şi pentru industrie se ambalează în diverse ambalaje executate din materiale care îndeplinesc cerinţele aprobate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei sănătăţii.
   
[Pct.30 modificat prin HG290 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.321; în vigoare 01.01.15]
    31. Durata de păstrare a zahărului în depozit şi termenul de valabilitate se stabilesc de către producător, în conformitate cu normele şi cerinţele aprobate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei sănătăţii.
   32. Zahărul plasat în comerţ pentru consumul uman trebuie să fie marcat, în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare, să conţină informaţiile necesare (adresa, denumirea producătorului, importatorul, ambalatorul, termenul de valabilitate, masa netă şi abaterile posibile, denumirea deplină a produsului, data fabricării şi ambalării, marca producătorului, condiţiile de păstrare, valoarea energetică, marca naţională de conformitate SM cu numărul organismului de certificare), astfel încît consumatorul să fie informat deplin şi corect la momentul cumpărării produsului.
    [Pct.32 în redacția HG290 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.321; în vigoare 01.01.15]
    [Pct.32 modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    33. Denumirea produsului trebuie să fie înţeleasă de consumator şi să conţină informaţii despre materia primă utilizată şi clasificarea produsului în funcţie de metoda de fabricare, în conformitate cu prevederile pct. 17 din prezenta Reglementare tehnică.
   
[Pct.33 modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    34. Verificarea indicatorilor de calitate, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi de informare a consumatorului, marcării şi etichetării se efectuează de către producător la fiecare lot (cu excepţia lit.f)) în conformitate cu prevederile stabilite în actele legislative şi normative în vigoare:
   
[Pct.34 modificat prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    a) indicatorii organoleptici, fizico-chimici, masa netă şi corectitudinea marcării;
   
[Pct.34 lit.a) modificată prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    b) fracţia masică de umiditate, fracţia masică de substanţe reducătoare;
   
[Pct.34 lit.b) modificată prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    c) fracţia masică de zaharoză;
   
[Pct.34 lit.c) modificată prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    d) coloraţia în soluţie;
    [Pct.34 lit.d) în redacţia HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    e) valoarea nutritivă;
   
[Pct.34 lit.e) modificată prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    f) conţinutul de elemente toxice şi microbiologice se determină în conformitate cu periodicitatea stabilită de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei sănătăţii.
    [Pct.35 exclus prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]
    36. Prelevarea probelor şi determinarea parametrilor indicatorilor de calitate, de siguranţă alimentară, formelor de prezentare şi de etichetare se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de analiză stabilite de actele normative şi legislative în vigoare.
    37. Zahărul neconform indicilor de calitate şi condiţiile prezentei Reglementări tehnice nu poate fi plasat în comerţ.
V. EVALUAREA CONFORMITĂŢII
    38. Zahărul, inclusiv cel importat, poate fi plasat pe piaţa internă doar dacă este conform condiţiilor principale din prezenta Reglementare tehnică.
    39. Conformitatea zahărului se asigură de către producător, importator.
    40. Producătorul, importatorul solicită unui organism de certificare acreditat şi abilitat pentru activitate în domeniul respectiv, efectuarea certificării zahărului cu evaluarea procesului de producţie.
    41. Procedura de certificare desfăşurată se aprobă de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    42. Organismul de certificare abilitat efectuează sau dispune efectuarea evaluării zahărului cu o anumită periodicitate în diferite perioade de timp.
   43. La evaluarea zahărului, pentru verificarea asigurării conformităţii zahărului cu condiţiile prezentei Reglementări tehnice, o probă din produsul finit, prelevat de la locul de producere sau din lotul destinat comercializării, se supune încercărilor, conform regulilor şi metodelor aprobate în modul stabilit, sau încercărilor cu efect echivalent.
    44. În cazul în care zahărul nu este conform condiţiilor specificate, organismul de certificare trebuie să informeze, în modul stabilit, producătorul, importatorul şi organele de supraveghere a pieţei privind neconformitatea constatată.
    45. Producătorul, importatorul elaborează documentaţia tehnică prevăzută la punctul 48 al prezentei Reglementări tehnice.
    46. Producătorul, importatorul păstrează documentaţia tehnică o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului lot de zahăr şi, la solicitare, o pune la dispoziţie organelor de supraveghere şi control.
    47. Documentaţia tehnică trebuie să asigure posibilitatea evaluării conformităţii produsului cu condiţiile din prezenta Reglementare tehnică.
    48. Documentaţia tehnică trebuie să conţină în principal:
    a) descrierea generală a produsului;
    b) instrucţiunile tehnologice;
    c) certificatul de conformitate, eliberat conform schemelor care prevăd evaluarea procesului de producţie a zahărului, sau certificatul de conformitate pentru sistemele de management al calităţii sau al siguranţei alimentare;
    d) rapoartele de încercări pentru zahăr;
    e) alte documente, la decizia producătorului, importatorului, relevante pentru atestarea conformităţii produsului.
    49. Producătorul, importatorul, în baza documentaţiei tehnice, întocmeşte o declaraţie de conformitate, conform anexei nr.3 la prezenta Reglementare tehnică, şi aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare ambalaj de zahăr.
    Modul de întocmire şi emitere a declaraţiei de conformitate se efectuează, conform regulilor stabilite în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
   50. Zahărul se plasează pe piaţă însoţit de declaraţia de conformitate, care atestă conformitatea acestuia cu condiţiile stabilite de prezent Reglementare tehnică. Producătorul, importatorul trebuie să aplice, sub marca naţională de conformitate SM, numărul de identificare al organismului de certificare desemnat, care a efectuat evaluarea respectivă.
    51. Producătorul, importatorul păstrează un exemplar al declaraţiei de conformitate împreună cu documentaţia tehnică, în baza căreia a fost eliberată declaraţia de conformitate.
    52. Producătorul, ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea zahărului fabricat cu documentaţia tehnică şi cu condiţiile prezentei Reglementări tehnice.
    53. Desemnarea organismului de certificare se face la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (autoritatea de reglementare), de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    54. Lista organismelor desemnate de evaluare a conformităţii se publică de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se actualizează după caz.
   55. Pentru zahărul plasat pe piaţă, originar din alte ţări, la documentele prevăzute pentru iniţierea procedurii de evaluare a conformităţii, suplimentar, se prezintă autorizaţia de import, emisă de autoritatea de reglementare în domeniul respectiv, în baza examinării condiţiilor de producere, depozitare, transportare, comercializare etc.
    56. Conformitatea cu prevederile prezentei Reglementări tehnice poate fi asigurată prin utilizarea standardelor naţionale voluntare – standardelor conexe. Producătorul, importatorul de zahăr, pentru a beneficia de prezumţia conformităţii este în drept să indice în documentele de însoţire că proprietăţile acestora sînt conforme cu unul sau mai multe standarde de produs conexe prezentei Reglementări tehnice.
    57. Lista standardelor conexe se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (autoritatea de reglementare), cu avizul Organismului Naţional de Standardizare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa nr. 1
la Reglementarea tehnică

„Zahăr. Producerea şi comercializarea”


Caracteristicile organoleptice pentru zahăr


Denumirea indicatorilor
Caracteristicile
Culoare
Pentru zăhărul extra alb şi zahărul alb – culoare albă, pentru zahărul semialb se admit nuanţe gălbui
Friabilitate

Zahărul cristal trebuie să fie friabil. Pentru zahărul semialb se admit cocoloşi, care, apăsaţi uşor, se fărîmă

Gust
Dulce
Miros
Caracteristic zahărului
    [Anexa nr.1 în redacția HG290 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.321; în vigoare 01.01.15]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]

     anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG290 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.321; în vigoare 01.01.15]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG350 din 04.05.10, MO68-69/07.05.10 art.417]