HGM983/2012
ID intern unic:  346068
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 983
din  22.12.2012
cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de
învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1057
    MODIFICAT
   
HG46 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.52
   
HG170 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.240
    HG1032 din 30.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1117
   
HG651 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.699
   
HG225 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247
   
HG400 din 18.06.13,MO130-134/21.06.13 art.467    În temeiul articolului 49 din Legea învăţămîntului nr.547-XII din 21iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară, conform anexei nr.1.
    Lista instituţiilor de învăţămînt superior de stat care vor activa, începînd cu 1 ianuarie 2013, în condiţii de autonomie financiară, conform anexei nr.2.
    2. Se stabilește perioada de tranziție de 6 ani financiari (2013-2018). Ministerele de resort, în perioada de tranziţie, vor distribui alocaţiile instituţiilor de învăţămînt superior din subordine pentru prestarea serviciilor educaționale în baza contractelor de achiziții publice, încheiate conform procedurilor de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
    [Pct.2 modificat prin HG46 din 16.01.18,MO18-26/19.01.18 art.52]
    [Pct.2 în redacția HG170 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.240]
    [Pct.2 modificat prin HG1032 din 30.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1117]
    [Pct.3 abrogat prin HG651 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.699]
    4. Ministerul  Finanţelor  va transfera la conturile  bancare ale instituţiilor de învăţămînt superior soldul de mijloace băneşti  format de la prestarea serviciilor cu plată, darea în chirie a bunurilor proprietate publică, precum şi din donaţii şi granturi, conform  situaţiei de la 31 decembrie 2012.
    5. Ministerele de resort, în termen de 3 luni, vor ajusta actele sale normative la prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                  Mihail Moldovanu
    Ministrul educaţiei                                                 Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 983. Chişinău, 22 decembrie 2012.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 983
din 22 decembrie 2012

REGULAMENT
cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt
superior de stat în condiţii de autonomie financiară
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară (în continuare - Regulament) stabileşte modul de activitate în condiţii de autogestiune a instituţiilor de învăţămînt superior de stat, principiile de gestionare şi monitorizare a mijloacelor financiare şi patrimoniului, contabilitatea şi raportarea financiară.
    2. Instituţia de învăţămînt superior de stat (în continuare – Instituţia) este o unitate cu autonomie financiară nonprofit, care activează în condiţii de autogestiune, în baza alin. (10) art. 61 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995,  prevederilor prezentului Regulament şi devizului aprobat.
    3. Ministerul de ramură, după caz, organul ierarhic superior, exercită funcţia de fondator al Instituţiei.
    4. Instituţia este persoană juridică, de drept public, dispune de bilanţ contabil, are conturi proprii bancare, inclusiv în valută străină, are antet şi ştampilă cu Stema de Stat.
    5. Alocaţiile transferate de la bugetul de stat pentru programele de studii oferite conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate şi activităţi de cercetare ştiinţifică reprezintă una din sursele de venituri ale Instituţiei. Instituţia este în drept să obţină venituri din alte surse neinterzise de lege. Veniturile înregistrate din alte surse neinterzise de lege (mijloace financiare care provin din alte surse decît de la Planul (Comanda de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate şi activităţi de cercetare ştiinţifică pot fi folosite de Instituţie în conformitate cu Planul de Dezvoltare Instituţională. Instituţia păstrează şi foloseşte raţional bunurile primite în gestiune economică şi dobîndite pe parcursul activităţii.
    6. Autonomia financiară ca parte componentă a autonomiei universitare, inclusiv ce constă în dreptul Instituţiei de a-şi organiza activitatea independent şi a se autogestiona financiar, de a-şi exercita activitatea fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţămîntului superior, postuniversitar şi a sectorului de cercetare, dezvoltare şi inovare, stabilite prin lege şi documente de politici.
    7. Autonomia financiară se corelează cu principiile responsabilităţii publice pentru calitatea întregii activităţi de formare profesională, de cercetare ştiinţifică şi de prestare a serviciilor pe care le desfăşoară Instituţia cu gestionarea eficientă a mijloacelor băneşti şi a patrimoniului statului.
II. Responsabilitatea publică, atribuţiile
şi drepturile Instituţiei
    8. Responsabilitatea publică obligă  Instituţia:
    a) să respecte legislaţia în vigoare, carta universitară şi politicile naţionale în domeniul învăţămîntului superior şi cercetării-inovării;
    b) să aplice şi să respecte reglementările în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţămîntul superior, postuniversitar şi cercetării-inovării;
    c) să asigure eficienţa managerială, eficienţa şi eficacitatea utilizării resurselor;
    d) să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare;
    e) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi rezidenţilor.
    9. Instituţia este în drept să-şi stabilească structura conducerii, activităţile didactice şi domeniile de cercetare ştiinţifică, modalitatea de administrare şi sursele de finanţare, altele decît cele aferente conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate şi activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii şi a cartei universitare.
    10.  Autonomia financiară se realizează prin:
    a) gestionarea  mijloacelor financiare, inclusiv a celor alocate din bugetul de stat, prin conturi bancare;
    b) gestionarea mijloacelor financiare din diverse surse şi a patrimoniului în conformitate cu Planul de Dezvoltare Instituţională şi modul stabilit de prezentul Regulament;
    c) plasarea la depozit bancar a soldului de mijloace disponibil în contul bancar, realizat supra deviz, cu excepţia granturilor externe;
    d) stabilirea cuantumului taxelor de studii, de cazare în cămine, precum şi pentru serviciile acordate şi lucrările executate contra plată coordonate cu fondatorul;
    [Pct.10 lit.d) modificată prin HG651 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.699]
    e) stabilirea programelor şi capacităţii ofertei instituţionale;
    f) susţinerea socială a studenţilor şi angajaţilor;
    g) acordarea burselor de studii şi de cercetare;
    h) stabilirea structurii interne a instituţiei şi aprobarea bugetului;
    i) gestionarea patrimoniului, dezvoltarea, fortificarea şi dotarea Instituţiei;
    j) atragerea resurselor financiare prin participarea la proiecte de cercetare, investiţionale în baza cooperării cu diverşi parteneri naţionali şi internaţionali, inclusiv parteneriatul public privat;
    k) crearea unităţilor şi subdiviziunilor de cercetare-inovare, dezvoltare, proiectare, prestări de servicii şi activităţi de producţie;
    l) înfiinţarea uniunii de persoane juridice şi asociaţii profesionale, conform legii.
III. Organele de administrare financiară
    11. Organele de administrare financiară ale Instituţiei sînt constituite din Senatul universitar şi Consiliul de administrare.
    12.  Organele de administrare financiară ale Instituţiei  au următoarele funcţii:
    1) aprobarea Planului de Dezvoltare Instituţională pentru cel puţin 5 ani, ce conţine viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a instituţiei şi principalele măsuri pentru realizarea acestora;
    2) planificarea, aprobarea, executarea, monitorizarea şi evaluarea mijloacelor financiare;
    3) aprobarea deciziilor strategice privind:
    a) gestionarea patrimoniului;
    b) salarizarea şi motivarea personalului;
    c) stabilirea cuantumului taxelor de studii, taxelor de cazare în cămine, servicii şi lucrări;
    d) cooperarea cu entităţi;
    e) gestionarea resurselor financiare;
    f) înaintarea propunerilor de fuzionare cu alte instituţii de învăţămînt superior;
    g) managementul instituţional privind dreptul la proprietate intelectuală;
    h) managementul instituţional privind procesul de transfer tehnologic;
    4) realizarea conexiunii cu piaţa muncii;
    5) aprobarea devizului de venituri şi cheltuieli.
IV. Planul (Comanda de Stat) de pregătire
a cadrelor de specialitate
    13. Planul (Comanda de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare din bugetul de stat şi pe bază de contract cu achitarea taxei de studii se stabileşte anual de către Guvern, în funcţie de necesităţile de specialităţi pe piaţa muncii şi de necesităţile pentru dezvoltarea culturii şi artei naţionale.
    14. Finanţarea serviciilor educaţionale prestate de Instituţie, conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare din bugetul de stat, se asigură de către fondator.
    15. Studenţii ciclurilor I şi II, studii integrate, rezidenţii, secundariaţii clinici, doctoranzii şi auditorii cursurilor de formare profesională continuă, înmatriculaţi la studii conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate în bază de contract achită taxa de studii/ instruire în modul stabilit în contractul de pregătire a specialistului.
V. Administrarea patrimoniului Instituţiei
    16. Proprietatea aflată în gestiunea Instituţiei este patrimoniul statului:
    a) se foloseşte pentru scopuri educaţionale, de cercetare-inovare, dezvoltare, precum şi pentru activităţi  afiliate (cămine, cantine, săli de sport etc.);
    b) patrimoniul statului poate fi oferit în locaţiune în coordonare cu fondatorul.
VI. Mijloacele financiare alocate de la bugetul de stat
pentru servicii educaţionale şi cercetări ştiinţifice

    17. Baza de calcul a mijloacelor prevăzute în Legea bugetului de stat pentru serviciile educaţionale oferite de Instituţii  în vederea realizării Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, o constituie volumul alocaţiilor aprobate în anul precedent, ajustat la implicaţiile financiare în conformitate cu politicile aprobate în Cadrul Bugetar  pe Termen Mediu din anul precedent şi alţi factori ce influenţează volumul cheltuielilor, comanda de stat şi la cheltuielile pentru măsuri de politici noi.
    18. Pentru ajustarea cheltuielilor bugetului de stat la Planul (Comanda de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pentru anul de elaborare a bugetului se utilizează numărul mediu al studenţilor ciclurilor I şi II, studii integrate, rezidenţilor, medicilor secundari clinici, doctoranzilor şi costul mediu total per student. Pentru determinarea costului mediu total per student se utilizează datele privind numărul mediu de studenţi ai ciclurilor I şi II, studii integrate, rezidenţi, medici secundari clinici, doctoranzi, de la învăţămîntul de zi şi cu frecvenţă redusă, corelat cu coeficientul 0,4 din raportul anual privind efectivul de studenţi pentru doi ani anteriori anului de elaborare a proiectului bugetului.
    19. Mijloacele financiare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru serviciile educaţionale se gestionează de către fondator prin cont separat deschis în Trezoreria de Stat pentru fiecare nivel de învăţămînt. Relaţiile dintre Fondator şi Instituţie se reglementează de legislaţie, precum şi de contractul încheiat între ei, în care sînt stipulate obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, de alocare a mijloacelor financiare pentru serviciile educaţionale acordate.
    20. Mijloacele financiare din contul bugetului de stat pentru serviciile educaţionale acordate de Instituţie, conform contractelor pentru realizarea Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, încheiate între fondator şi Instituţie, se alocă pentru anul financiar cu repartizarea pe lunile anului. Mijloacele respective se transferă lunar la contul bancar al Instituţiei de către fondator. Costul per student pentru ciclurile I şi II, studii integrate, rezident, medic secundar clinic, doctorand şi auditor ai cursurilor de formare continuă/ învăţare pe tot parcursul vieţii se calculează pentru Instituţii conform normelor în vigoare.
    21. Se stabileşte perioada de tranziţie de 5 ani financiari (2013-2017), în care se va simula formula de alocare a mijloacelor per student. Pe durata perioadei tranzitorii se va face repartizarea alocaţiilor financiare conform normelor în vigoare.
    [Pct.21 modificat prin HG170 din 22.03.17, MO85-91/24.03.17 art.240]
    [Pct.21 modificat prin HG1032 din 30.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1117]
    22. Costul per student, stabilit de către fondator la repartizarea mijloacelor pe Instituţii, include următoarele categorii de consumuri:
    a) salariale, care includ cheltuieli pentru remunerarea muncii, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    b) de achiziţionare a mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare pentru asigurarea desfăşurării procesului educaţional/ de cercetare ştiinţifică, după caz;
    c) procurări de mijloace fixe în scopuri educaţionale şi de cercetări ştiinţifice.
    23. Fondatorul alocă resurse finanicare pentru burse şi alte forme de ajutor social, precum şi pentru întreţinerea campusurilor/căminelor studenţeşti, conform normelor stabilite prin acte normative.
    24. Pentru activităţile de cercetare ştiinţifică cu finanţare de la bugetul de stat, mijloacele se alocă în baza programelor şi proiectelor cîştigate prin concurs în modul stabilit.
    25. În scopul stimulării /dezvoltării învăţămîntului superior, fondatorul creează o rezervă pînă la 2% din volumul alocaţiilor pentru programele de studii oferite conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate şi o distribuie în bază de concurs, conform necesităţilor statului de formare de cadre în economia naţională, conform unui Regulament aprobat de fondator.
VII. Veniturule şi cheltuielile Instituţiei
    26. Autonomia financiară se realizează potrivit legii şi responsabilităţii publice, avînd la bază următoarele surse de venituri:
    a) mijloacele alocate de beneficiarul de servicii/fondator pentru serviciile educaţionale acordate de Instituţie în baza contractului semnat cu acesta, în scopul pregătirii cadrelor de specialitate conform Planului (Comenzii de Stat) şi întreţinerea studenţilor cu statut de orfan şi a celor aflaţi sub tutelă/curatelă ;
    b) mijloacele alocate din contul bugetului de stat pentru activităţi de cercetare-inovare, obţinute prin concurs, organizat de structura abilitată;
    c) mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor cercetare-inovare, efectuate la comandă în bază de contract;
    d) mijloacele obţinute din cercetări ştiinţifice efectuate în baza proiectelor de cercetare-dezvoltare internaţionale;
    e) mijloacele provenite din taxele de studii sau instruire aplicate studenţilor ciclurilor I şi II, studii integrate, rezidenţilor, medicilor secundari clinici, doctoranzilor, precum şi din cursurile de formare continuă/ de învăţare pe tot parcursul vieţii;
    f) dobînzile de la depozitele bancare ale mijloacelor financiare disponibile;
    g) donaţii şi sponsorizări;
    h) contracte de arendă şi de locaţiune.
    27. Devizul Instituţiei privind veniturile şi cheltuielile se elaborează anual, în baza surselor prognozate de venituri şi cheltuieli cu respectarea obligatorie a echilibrului acestora.
    28. Proiectul bugetului anual al Instituţiei se discută la comisia pentru dialog social “angajator-salariaţi” şi se aprobă de către Senatul Instituţiei. Raportul privind executarea bugetului anual se prezintă Senatului de către rector în trimestrul I al anului calendaristic următor.
VIII. Contabilitatea şi raportarea financiară
    29.  Instituţia ţine contabilitatea în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, standardele naţionale de contabilitate (SNC) şi alte acte normative din domeniul contabilităţii.
    30.  Politica de contabilitate a Instituţiei se elaborează în conformitate cu Legea contabilităţii şi standardele naţionale de contabilitate, se coordonează cu Fondatorul şi se aprobă anual prin ordinul rectorului.
    31.  Rapoartele financiare  şi statistice, dările de seamă fiscale se întocmesc şi se prezintă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rapoartele financiare anuale sînt plasate pe site-ul oficial al Instituţiei pînă la 1 mai a perioadei de gestiune imediat următoare.
    32.  Instituţiile prezintă trimestrial fondatorului rapoarte specifice, conform formularelor aprobate prin ordinul ministrului finanţelor. Rapoartele generalizate la nivel de autoritate se prezintă Ministerului Finanţelor în termenele şi modul stabilit.
IX. Controlul Instituţiei
    33. Controlul corespunderii activităţii Instituţiei cu scopurile acesteia se exercită de către fondator şi organele de administrare ale Instituţiei.
    34. Controlul respectării standardelor de asigurare a calităţii revine Ministerului Educaţiei prin intermediul Agenţiei de Asigurare a Calităţii sau altei structuri abilitate în domeniu.
    35. Controlul respectării disciplinei financiare se efectuează de către organele abilitate cu dreptul de control financiar, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 983
din 22 decembrie 2012

LISTA
instituţiilor de învăţămînt superior de stat care vor activa,
 începînd cu 1 ianuarie 2013, în condiţii de autonomie financiară
Nr.
d/o

Instituţia de învăţămînt

1.

Universitatea de Stat din Moldova

2.

Universitatea Tehnică a Moldovei

3.

Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău

4.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

5.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”
6.

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

7.

Universitatea de Stat din Tiraspol

8.

Universitatea de Stat ,,A.Russo” din Bălţi

9.

Universitatea de Stat ,,B.P.Hasdeu” din Cahul

10.

Universitatea de Stat din Comrat

11.

Universitatea de Stat din Taraclia

12.
Academia de Studii Economice din Moldova
13.
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
14.

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

15.
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
16.
Academia de Administrare Publică

    Notă:
    În anul 2013 Academia de Administrare Publică va beneficia de transferuri directe pentru serviciile educaţionale oferite, în baza Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269, art.849).
    [Anexa nr.2 modificată prin HG225 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG400 din 18.06.13,MO130-134/21.06.13 art.467]