LPA1518/2002
ID intern unic:  312779
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1518
din  06.12.2002
cu privire la migraţie
Publicat : 15.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 2
LP309-XVI din 01.12.05, MO176-181/30.12.05 art.871
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
LP350-XV din 21.10.04, MO208-211/19.11.04 art.930

    [Titlu modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]

    NOTĂ:
În cuprinsul legii sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” şi „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul legii, termenul “migraţiune” se înlocuieşte cu termenul “migraţie”prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504
    În cuprinsul legii, cuvintele "Departamentul Migraţiune", "Departamentul Trupelor de Grăniceri" şi "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie, respectiv, prin cuvintele "Biroul Naţional Migraţiune", "Serviciul Grăniceri" şi "Ministerul Dezvoltării Informaţionale" prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611


     Parlamentul adoptă prezenta  lege organică
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
migraţie - permutare teritorială a persoanelor, însoţită de schimbarea locului de trai;
cetăţean străin - persoană care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat;
apatrid - persoană care nu are cetăţenia Republicii Moldova şi nici dovada apartenenţei sale la un alt stat;  
imigrant - cetăţean străin sau apatrid care a obţinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent sau temporar în Republica Moldova şi care pierde acest statut o dată cu părăsirea teritoriului ţării sau cu dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare;
emigrant - cetăţean al Republicii Moldova care pleacă peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat;
migraţie de muncă - plecare benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare, precum şi intrare benevolă a cetăţenilor străini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a desfăşura activitate de muncă;
lucrător imigrant - cetăţean străin sau apatrid care, în conformitate cu prezenta lege, are dreptul de a desfăşura activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova;
lucrător emigrant - cetăţean al Republicii Moldova care locuieşte permanent în ţară şi care se deplasează din proprie dorinţă în altă ţară cu scopul de a desfăşura activitate de muncă în condiţii legale;
lucrător detaşat - angajat trimis de un patron străin cu sediul pe teritoriul unui alt stat să desfăşoare activitate de muncă în Republica Moldova ori angajat trimis de un patron din Republica Moldova să desfăşoare activitate de muncă pe teritoriul altui stat, cu menţinerea calităţii de angajat al patronului din ţara de origine, salariul fiindu-i achitat de patronul care l-a detaşat;
migraţie frontalieră - deplasare a persoanei în/din teritoriul Republicii Moldova din/în teritoriul altui stat în zonele de frontieră în scopul desfăşurării activităţii de muncă în bază de contract, cu condiţia locuirii permanente pe teritoriul ţării al cărei cetăţean este şi reîntoarcerii zilnice sau cel puţin o dată în săptămînă la domiciliul său stabil;
migraţie ilegală - intrarea în Republica Moldova, şederea în şi ieşirea din teritoriul ei, cu încălcarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;
repatriat - cetăţean al Republicii Moldova şi/sau persoană care s-a născut în Republica Moldova şi urmaşii acestora, precum şi persoană care anterior a locuit permanent în Republica Moldova cel puţin 10 ani şi are dreptul la domiciliu stabil pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii;
adeverinţă de imigrant - act oficial, eliberat în condiţiile legii, care confirmă statutul de imigrant al cetăţeanului străin sau al apatridului pe teritoriul Republicii Moldova;
permis de muncă - act oficial, eliberat în condiţiile legii, care confirmă dreptul cetăţeanului străin sau al apatridului de a desfăşura activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova;
confirmare de repatriere - act oficial, eliberat în condiţiile legii, care confirmă statutul de repatriat în teritoriul Republicii Moldova;
permis de şedere - act oficial, eliberat în condiţiile legii, care confirmă şederea legală a cetăţeanului străin sau a apatridului pe teritoriul Republicii Moldova;
cotă de imigrare în scop de muncă - numărul limită al cetăţenilor străini şi al apatrizilor cărora li se permite imigrarea în Republica Moldova în scop de muncă, calculat anual în funcţie de necesităţile economiei naţionale;
      [Art.1 noţiune în redacţie LP82-XVI din 11.04.08, MO84-85/13.05.08 art.298]
sistem informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei - sistem de evidenţă, control şi studiere a dezvoltării proceselor migraţionale.
     
[Art.1 noţiune în redacţia LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
Articolul 2. Obiectul de reglementare
Prezenta lege reglementează raporturile ce apar în domeniul migraţiunii în Republica Moldova în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu normele dreptului internaţional.
Articolul 3. Principiile migraţiunii
Principiile migraţiunii sînt:
a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevăzute de Constituţia Republicii Moldova, de alte acte normative şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b) asigurarea corespunderii legislaţiei Republicii Moldova în domeniul migraţiunii normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional;
c) asigurarea dreptului oricărui cetăţean al Republicii Moldova la libera circulaţie;
d) neadmiterea discriminării, limitării în drepturi şi în libertăţi pe motiv de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială sau oricare alte motive;
e) respectarea legislaţiei Republicii Moldova de către migranţi, repatriaţi şi refugiaţi.
Articolul 4. Obiectivele legii
Obiectivele de bază ale prezentei legi sînt:
a) reglementarea proceselor migraţionale în Republica Moldova;
b) asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale migranţilor;
c) asigurarea protecţiei sociale a migranţilor;
d) contribuirea la asigurarea securităţii naţionale, la securizarea frontierei de stat şi la respectarea intereselor statului în ce priveşte dezvoltarea proceselor migraţionale;
e) asigurarea controlului asupra proceselor migraţionale la frontiera de stat şi asupra respectării regimului de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe teritoriul ţării;
f) prevenirea şi combaterea migraţiunii ilegale şi a traficului ilicit de fiinţe umane.
Articolul 5. Legislaţia cu privire la migraţie
(1) Legislaţia cu privire la migraţie include Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, prioritate au reglementările tratatelor internaţionale.
Articolul 6. Sfera de aplicare a legii
(1) Prevederile prezentei legi se extind asupra cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, asupra persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, asupra autorităţilor administraţiei publice, asupra cetăţenilor Republicii Moldova care emigrează peste hotare, asupra persoanelor care solicită statut de repatriat sau cărora li s-a acordat acest statut.
(2) Sub incidenţa prezentei legi nu cad următoarele categorii de persoane:  
a) personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor;
b) personalul misiunilor permanente şi reprezentanţelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor;
c) corespondenţii şi jurnaliştii străini acreditaţi în Republica Moldova;
d) persoanele pentru care, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, este stabilit un alt mod de legalizare pe teritoriul ţării.  
(3) Statutul refugiaţilor şi solicitanţilor de azil se reglementează prin Legea nr.1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaţilor şi prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul  II
COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
ÎN DOMENIUL MIGRAŢIUNII
Articolul 7. Competenţa autorităţilor publice
(1) Politica migraţională a Republicii Moldova este promovată de către autorităţile publice, în limitele atribuţiilor ce le revin în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi cu legislaţia în vigoare.
(2) Realizarea politicii migraţionale revine Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care, prin subdiviziunile lor specializate, exercită funcţiile de gestionare, coordonare şi reglementare a proceselor migraţionale, inclusiv a migraţiei forţei de muncă, în colaborare cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii neguvernamentale cu activitate relevantă în domeniu.
      [Art.7 al.(2)  în redacţia LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
      Articolul 8. Competenţa funcţională a Ministerului
                        Afacerilor Interne şi a
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în domeniul
                        gestionării, coordonării şi reglementării
                        proceselor migraţionale
    (1) De competenţa funcţională a Ministerului Afacerilor Interne ţin:
    a) elaborarea, promovarea şi realizarea politicii de stat unice în domeniul migraţiei şi azilului;
    b) elaborarea şi înaintarea propunerilor privind direcţiile prioritare ale politicii migraţionale a statului, strategiile de dezvoltare şi soluţiile de reformă în domeniul migraţiei şi azilului;
     c) prognozarea, gestionarea şi monitorizarea fluxurilor migraţionale;
    d) implementarea şi monitorizarea aplicării instrumentelor juridice internaţionale în domeniul migraţiei şi azilului, precum şi armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu cu standardele internaţionale;
   e) reprezentarea Guvernului, în modul stabilit, în relaţiile cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul migraţiei şi azilului şi stabilirea cadrului de cooperare multilaterală în domeniu, precum şi cooperarea cu organismele internaţionale, cu reprezentanţele acestora şi cu organele similare din alte state, în scopul soluţionării problemelor ce ţin de domeniul migraţiei şi azilului;
    f) cooperarea cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele economice ale Republicii Moldova din străinătate şi cu cele acreditate în Republica Moldova în scopul derulării proiectelor şi programelor comune în domeniul migraţiei şi azilului;
    g) elaborarea şi implementarea mecanismelor regimului de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor, inclusiv a solicitanţilor de azil şi refugiaţilor, în Republica Moldova;
    h) supravegherea, controlul, monitorizarea şi analiza respectării legislaţiei în domeniul migraţiei şi azilului şi altor acte normative aferente problematicii în cauză;
    i) crearea, administrarea şi dezvoltarea sistemului informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei, perfecţionarea exploatării bazei de date referitoare la toate categoriile de migranţi, solicitanţi de azil şi refugiaţi şi asigurarea, în limitele împuternicirilor, a funcţionării mecanismelor regionale şi internaţionale de schimb de date în domeniul migraţiei, inclusiv a celor elaborate şi implementate de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Organizaţia Internaţională a Muncii, Eurodat, Eurostat, Eurodac etc.;
    j) acordarea statutului de imigrant sau de repatriat, eliberarea, prelungirea sau anularea adeverinţei de imigrant cetăţenilor străini şi apatrizilor;
    k) eliberarea şi anularea confirmărilor de repatriere;
    l) acordarea statutului de refugiat şi eliberarea actelor de identitate pentru refugiaţi;
    m) eliberarea, la cererea persoanelor fizice şi juridice, a invitaţiilor pentru cetăţenii străini şi apatrizi;
    n) eliberarea vizelor de ieşire şi de ieşire-intrare şi prelungirea valabilităţii vizelor de intrare, cu excepţia celor diplomatice;
    o) expulzarea şi extrădarea, după caz, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor;
    p) alte acţiuni prevăzute de legislaţie.
    (2) De competenţa funcţională a
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei ţin:
    a) elaborarea, promovarea şi realizarea politicii, strategiilor şi direcţiilor prioritare în domeniul migraţiei forţei de muncă;
    b) prognozarea, gestionarea şi monitorizarea fluxurilor lucrătorilor migranţi;
    c) promovarea, în comun cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, a politicii privind protecţia socială şi juridică a lucrătorilor migranţi;
    d) elaborarea şi implementarea mecanismelor de reglementare a proceselor migraţiei forţei de muncă;
    e) implementarea şi monitorizarea aplicării instrumentelor juridice internaţionale în domeniul migraţiei forţei de muncă şi armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu cu standardele internaţionale;
    f) reprezentarea Guvernului, în modul stabilit, în relaţiile cu organismele internaţionale, precum şi cooperarea multilaterală cu organismele internaţionale, reprezentanţele acestora şi cu organele similare din alte state în domeniul migraţiei forţei de muncă;
    g) elaborarea, negocierea şi încheierea acordurilor bilaterale în domeniul migraţiei forţei de muncă şi protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi;
    h) asigurarea colectării, păstrării, prelucrării, difuzării şi schimbului de informaţii referitoare la procesele migraţionale ale forţei de muncă pe plan intern şi extern;
    i) eliberarea, prelungirea sau anularea permiselor de muncă cetăţenilor străini şi apatrizilor;
   j) participarea la implementarea, în colaborare cu alte instituţii statale, locale, internaţionale şi organizaţii neguvernamentale, a proiectelor de facilitare a repatrierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova şi de reintegrare a acestora în societate;
    k) coordonarea activităţii agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă în angajarea cetăţenilor peste hotare;
    l) implementarea instrumentelor juridice de cooperare bilaterală şi multilaterală în domeniul migraţiei forţei de muncă;
    m) medierea angajării cetăţenilor Republicii Moldova la muncă în străinătate.
    Articolul 9. Competenţa altor organe centrale de
                       specialitate ale administraţiei publice
    (1) În scopul promovării şi realizării eficiente a politicii de stat migraţionale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, conform competenţei lor, vor contribui la realizarea politicii statului în domeniul migraţiei şi azilului şi vor informa, în termen de 10 zile, Ministerul Afacerilor Interne şi
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei despre activitatea desfăşurată în domeniu:
    a) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene - despre vizele de intrare eliberate;
    b)
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor - despre schimbările survenite în starea familială a imigrantului, despre înregistrarea agenţilor economici cu participarea cetăţenilor străini, precum şi despre actele de identitate ale imigranţilor eliberate şi anulate;
    c) Serviciul Vamal - despre sancţiunile aplicate cetăţenilor străini şi apatrizilor, solicitanţilor de azil şi refugiaţilor pentru încălcarea legislaţiei în vigoare;
    d) Serviciul Grăniceri - despre cetăţenii străini, apatrizii şi cetăţenii Republicii Moldova care au intrat în ţară, au ieşit din ţară sau cărora le-a fost interzisă intrarea sau ieşirea, precum şi despre încălcările comise de către aceştia în zona de frontieră;
    e) Serviciul de Informaţii şi Securitate - despre cetăţenii străini, apatrizii, solicitanţii de azil şi refugiaţii care prezintă pericol pentru securitatea naţională, au fost sau sînt implicaţi în activitatea organizaţiilor teroriste internaţionale, în finanţarea sau sprijinirea acestor organizaţii şi a unor terorişti aparte, au săvîrşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii sau infracţiuni grave de altă natură, inclusiv militare, definite în actele internaţionale;
    f) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - despre anularea, înainte de expirarea termenului de valabilitate, a permisului de muncă;
    g) organele fiscale - despre cazurile de încălcare a legislaţiei fiscale de către persoanele fizice cetăţeni străini şi persoanele juridice ai căror conducători sînt cetăţeni străini;
    h) instituţiile de învăţămînt şi de cercetări ştiinţifice, publice sau private - despre terminarea sau suspendarea studiilor ori cercetărilor ştiinţifice, despre transferarea elevilor, studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor străini la alte instituţii de învăţămînt, întreprinderi, organizaţii sau despre exmatricularea lor.
    (2)
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor va informa periodic Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la înregistrarea agenţilor economici cu participarea cetăţenilor străini, iar întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, - despre desfacerea contractului individual de muncă încheiat cu lucrătorul imigrant sau despre încetarea relaţiilor de muncă cu acesta în urma decesului, declarării dispariţiei fără urmă ori declarării morţii.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne va informa, în termen de 10 zile:
    a)
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor - despre anularea, înainte de expirarea termenului de valabilitate, a adeverinţelor de imigrant şi a documentelor de identitate pentru refugiaţi;
    b)
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei- despre anularea, înainte de expirarea termenului de valabilitate, a adeverinţelor de imigrant;
    c) Serviciul Grăniceri - despre cetăţenii străini şi apatrizii cărora intrarea pe teritoriul Republicii Moldova le-a fost interzisă sau suspendată.

    [Art.(8)- (9)  în redacţia LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
Capitolul  III
EMIGRAREA  ŞI  IMIGRAREA
Articolul 10.  Emigrarea
(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să-şi stabilească domiciliul şi locul de muncă  în afara  hotarelor ţării conform legislaţiei în vigoare.
(2) Plecarea liberă din ţară a cetăţenilor Republicii Moldova nu poate fi îngrădită decît în cazurile prevăzute la art.12, precum şi în alte cazuri stipulate de legislaţie.
(3) Evidenţa cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor care pleacă din ţară este ţinută în modul stabilit.
Articolul 11. Emigrarea minorilor
(1) Copiii, pînă la atingerea majoratului, pot emigra împreună cu părinţii lor.
(2) În cazul în care minorul emigrează cu unul din părinţi, este necesar consimţămîntul autentificat de notar al celuilalt părinte. Minorii în vîrstă de  12-18 ani care pleacă cu traiul în străinătate cu unul din părinţi îşi prezintă consimţămîntul autentificat de notar.
(3) În cazul în care minorul emigrează fără părinţi, este necesar consimţămîntul acestora autentificat de notar.
(4) Minorii în vîrstă de pînă la 18 ani pot beneficia de dreptul de a ieşi din ţară în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 12. Restricţii privind emigrarea
Nu pot emigra persoanele care:
a) îşi ispăşesc pedeapsa în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, sînt trase la răspundere penală sau se află sub urmărire penală;
b) conform hotărîrii instanţei judecătoreşti, au obligaţii patrimoniale faţă de stat, faţă de unele persoane fizice şi/sau juridice.
Articolul 13. Imigrarea
(1) Cetăţenii străini şi apatrizii pot imigra în Republica Moldova în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale altor acte normative, ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) Evidenţa cetăţenilor străini şi a apatrizilor, precum şi a cetăţenilor Republicii Moldova care intră în ţară, este ţinută în modul stabilit.
(3) În virtutea unor cauze obiective legate de asigurarea securităţii naţionale, de menţinerea ordinii, ocrotirea sănătăţii sau moralei publice, Parlamentul poate limita ori suspenda imigrarea.
(4) Limitarea ori suspendarea imigrării nu constituie un obstacol pentru stabilirea cu traiul în Republica Moldova a repatriaţilor.
Articolul 14. Cota de imigrare în scop de muncă
    Cota de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova se stabileşte anual de Guvern, la propunerea Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familieide comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, în funcţie de necesităţile economiei naţionale.
      [Art.14 în redacţia LP82-XVI din 11.04.08, MO84-85/13.05.08 art.298]
     [Art.14 al.(1) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
    
Articolul 15. Restricţii privind imigrarea
(1) Se interzice imigrarea cetăţenilor străini şi apatrizilor care:
a) prezintă pericol pentru securitatea naţională, pentru ordinea, sănătatea sau morala publică;
b) au săvîrşit infracţiuni contra păcii, contra securităţii omenirii, infracţiuni grave de altă natură, inclusiv militare, definite în actele internaţionale;
c) au antecedente penale nestinse;
d) suferă de maladii care prezintă pericol pentru sănătatea publică.
      e) la intrarea în ţară, nu justifică scopul imigrării.
      [Art.15 al.(1) lit.e) introdusă prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
(2) Se interzice, pentru o anumită perioadă de timp, imigrarea cetăţenilor străini şi apatrizilor care:
a) anterior au fost expulzaţi - pentru 5 ani;
b) au încălcat anterior regimul de şedere în ţară - pentru 3 ani;
c) au desfăşurat activitate de muncă în mod ilegal - pentru 3 ani;
d) au comunicat cu premeditare informaţii false despre sine - pentru un an.
(3) Sub incidenţa prevederilor alin.(2) nu cad persoanele care au copii comuni cu persoane cu domiciliu stabil pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 16. Migraţiea de familie
(1) Migraţiea de familie are drept scop reîntregirea familiei şi păstrarea integrităţii acesteia. Familia imigrantului poate să includă: soţia (soţul), copiii, părinţii, precum şi persoanele asupra cărora este stabilită tutela sau curatela.
(2) Persoanele specificate la alin.(1), cu excepţia copiilor minori şi a soţiei (soţului), pot imigra în Republica Moldova pentru trai permanent numai în cazul cînd se stabilesc cu traiul la persoane cu domiciliu stabil pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 3 ani.
(3) Persoanele care doresc să se stabilească cu domiciliu stabil pe teritoriul Republicii Moldova în scopul reîntregirii familiei vor solicita adeverinţă de imigrant şi vor confirma că dispun de spaţiu locativ şi de mijloace de existenţă suficiente pentru satisfacerea necesităţilor familiei reîntregite.
Articolul 17. Migraţiea de muncă
(1) Migraţiea de muncă se reglementează în conformitate cu politica de stat a Republicii Moldova în domeniul utilizării forţei de muncă şi are drept scop încadrarea în cîmpul muncii a lucrătorilor imigranţi care posedă specialităţi deosebit de solicitate în ţară şi a specialiştilor de calificare înaltă, atragerea investiţiilor, precum şi plasarea în cîmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova.
(2) Lucrătorul imigrant îşi desfăşoară activitatea de muncă în baza permisului de muncă, eliberat în modul stabilit la art.25.
      (21) Cetăţenii străini sau apatrizii care s-au stabilit cu traiul permanent în Republica Moldova pot desfăşura activitate de muncă în baza permisului de şedere.
(3) Organizarea activităţilor de plasare în cîmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova se face în baza licenţei obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(4) Autoritatea publică, abilitată cu funcţia de licenţiere a activităţilor legate de plasarea în cîmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova, prezintă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei informaţia privind licenţele eliberate în termen de 5 zile de la data eliberării acestora.
(5) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi legate de plasarea în cîmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova sînt obligate să prezinte la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei contractele individuale de muncă, încheiate de către lucrătorii emigranţi cu patronii străini şi contractele de colaborare cu partenerii de peste hotare.
(6) Persoanele fizice şi juridice care nu dispun de licenţă, dar care desfăşoară activităţi legate de plasarea în cîmpul muncii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv activităţi legate de formarea băncii de date, publicarea anunţurilor, difuzarea informaţiei cu privire la patronii şi intermediarii străini, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
      [Art.17 modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
Articolul 18. Migraţiea frontalieră
Migraţiea frontalieră a populaţiei se reglementează în temeiul tratatelor bilaterale încheiate între Republica Moldova şi statele vecine.
Articolul 19. Migraţiea  pentru obţinerea studiilor
(1) Migraţiea pentru obţinerea studiilor poate avea loc conform tratatelor încheiate de Republica Moldova cu alte state, precum şi în baza contractelor încheiate de instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, autorizate în modul stabilit, cu persoane fizice sau juridice străine. Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt în baza invitaţiei acestor instituţii.
(2) Cetăţenii străini sau apatrizii înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova în condiţiile legii beneficiază de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii ca şi elevii şi studenţii din Republica Moldova.
(3) Cetăţenilor străini şi apatrizilor înmatriculaţi la studii cu forma de învăţămînt fără frecvenţă nu li se eliberează adeverinţă de imigrant.
Articolul 20. Repatrierea
(1) Dreptul de repatriere se acordă următoarelor categorii de persoane care solicită domiciliu stabil pe teritoriul Republicii Moldova:
a) cetăţenilor Republicii Moldova şi/sau persoanelor care s-au născut în Republica Moldova şi urmaşilor acestora, indiferent de locul lor de trai;
b) persoanelor care au locuit permanent pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 10 ani şi au plecat peste hotare pentru a-şi stabili domiciliul, la muncă, la studii sau la tratament;
c) persoanelor eliberate din locuri de detenţie situate în afara ţării, care pînă la săvîrşirea infracţiunii au locuit permanent pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) Persoanelor specificate la alin.(1) statutul de repatriat li se acordă de către Ministerul Afacerilor Interne, eliberîndu-li-se confirmare de repatriere.
      [Art.20 al.(2) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
Capitolul  IV
STATUTUL DE IMIGRANT
Articolul 21. Acordarea şi încetarea statutului de imigrant
(1) Statutul de imigrant se acordă cetăţeanului străin sau apatridului din momentul obţinerii adeverinţei de imigrant.
(2) Statutul de imigrant încetează o dată cu obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova sau o dată cu emigrarea pentru domiciliere stabilă peste hotarele ţării.
Articolul 22. Drepturile şi libertăţile imigranţilor. Restricţii
(1) Imigranţii beneficiază pe teritoriul Republicii Moldova de toate drepturile şi libertăţile prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, cu restricţiile stabilite la alin.(2).
(2) În conformitate cu legislaţia în vigoare, imigranţii nu au dreptul:
a) să fie desemnaţi în funcţii sau antrenaţi în activităţi pentru care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se cere cetăţenia Republicii Moldova;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele executive, legislative şi în alte organe eligibile;
c) să organizeze sau să participe la manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau periclitează securitatea naţională;
d) să organizeze pe teritoriul ţării partide politice sau alte grupări similare şi să fie membri ai acestora;
e) să finanţeze partide, alte organizaţii social-politice, grupări sau manifestaţii;
f) să satisfacă serviciul militar în forţele armate ale Republicii Moldova;
g) să desfăşoare activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova fără a obţine permis de muncă.
Articolul 23. Obligaţiile imigranţilor
Imigranţii sînt obligaţi:
a) să respecte Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia în vigoare;
b) să-şi legalizeze şederea în teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit;
c) să se prezinte, în  termen de 3 zile (cu excepţia zilelor de odihnă şi de sărbătoare) de la data eliberării adeverinţei de imigrant, la autoritatea de evidenţă şi documentare a populaţiei  pentru obţinerea permisului de şedere;
d) să părăsească teritoriul  Republicii Moldova la expirarea termenului de şedere stabilit;
e) să achite impozitele, taxele şi alte plăţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel;
f) să treacă examenul medical în scopul depistării virusului imunodeficitar uman (HIV), maladiei SIDA şi altor maladii ce prezintă pericol pentru sănătatea publică.
Capitolul  V
LEGALIZAREA IMIGRANŢILOR
Articolul 24. Adeverinţa de imigrant
(1) Cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova se pot stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul ei numai după obţinerea adeverinţei de imigrant, eliberată de Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Adeverinţa de imigrant se eliberează cetăţeanului străin sau apatridului sosit în ţară pe un termen de peste 90 de zile. Persoana în cauză este obligată să se adreseze Ministerul Afacerilor Interne, cu cel mult o lună înainte de expirarea termenului menţionat, cu un demers în care solicită eliberarea adeverinţei.
      [Art.24 al.(1)-(2) modificate prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
(3) Adeverinţa de imigrant este de două tipuri: adeverinţă de imigrant cu termen fixat  şi adeverinţă de imigrant permanentă.
(4) Adeverinţa de imigrant cu termen fixat se eliberează:
a) lucrătorilor imigranţi - pe un termen de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii ei, la cererea titularului, pe noi termene a cîte un an;
b) fondatorului întreprinderii cu investiţii străine de cel puţin 100 de mii dolari S.U.A. şi persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul acestei întreprinderi (conducătorului şi adjuncţilor săi), sosiţi pentru un anumit timp în Republica Moldova - pe termenul solicitat, care nu va fi mai mare de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii adeverinţei pe noi termene;
c) imigranţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova - pentru întreaga perioadă de studii;
d) minorilor sosiţi în Republica Moldova la rude apropiate - pe un termen de pînă la 3 ani, cu condiţia că aceştia dispun de consimţămîntul părinţilor autentificat de notar.
(5) Adeverinţa de imigrant permanentă se eliberează imigranţilor care posedă specialităţi deosebit de solicitate în ţară, specialiştilor de calificare înaltă, invitaţi de Guvern la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale.
(6) Imigranţilor sosiţi în Republica Moldova în cadrul imigraţiei de familie li se eliberează adeverinţă de imigrant permanentă. La cerere, adeverinţa de imigrant poate fi eliberată pe un termen de pînă la 3 ani.
(7) Adeverinţa de imigrant serveşte drept temei pentru eliberarea permisului de şedere.
Articolul 25.  Permisul de muncă
(1) Pentru desfăşurarea activităţii de muncă, lucrătorul imigrant este obligat să obţină la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei permis de muncă.
(2) Pentru obţinerea permisului de muncă, angajatorul este obligat să se adreseze la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
(3) Permisul de muncă este de două tipuri: permis de muncă cu termen fixat şi permis de muncă permanent.
(4) Permisul de muncă cu termen fixat se eliberează:
a) lucrătorilor imigranţi - pe un termen de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii lui, la cererea angajatorului, pe noi termene a cîte un an;
b) fondatorului întreprinderii cu investiţii străine de cel puţin 100 de mii dolari S.U.A. şi persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul acestei întreprinderi (conducătorului şi adjuncţilor săi), sosiţi pentru un anumit timp în Republica Moldova - pe termenul solicitat, care nu va fi mai mare de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii permisului pe termene noi;
c) lucrătorilor cu domiciliu stabil în afara hotarelor Republicii Moldova, sosiţi în migraţie frontalieră în zonele de frontieră ale Republicii Moldova - pe un termen de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii lui, la cererea titularilor, pe noi termene a cîte un an, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
(5) Permisul de muncă cu termen fixat se eliberează lucrătorilor imigranţi în modul stabilit de Guvern.
(6) Permisul de muncă permanent se eliberează cetăţenilor străini şi apatrizilor care posedă specialităţi deosebit de solicitate în ţară, specialiştilor de înaltă calificare invitaţi de Guvern la propunerea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice.
(7) Permisul de muncă nu se eliberează minorilor şi imigranţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, pe perioada de studii.
      [Art.25 modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
Articolul 26. Activitatea de muncă a lucrătorilor detaşaţi
(1) În scopul protejării pieţei interne a forţei de muncă, la desfăşurarea tenderelor şi la semnarea contractelor de prestare a serviciilor, încheiate între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu agenţii economici din alte ţări, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei aprobă numărul limită de lucrători străini detaşaţi care vor desfăşura activitate de  muncă pe teritoriul Republicii Moldova.  
(2) Persoanelor specificate la alin.(1), care desfăşoară activitate de muncă o perioadă mai mare de 30 de zile, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei le eliberează permis de muncă în baza contractului de îndeplinire a lucrărilor şi serviciilor, în care se stipulează obligaţia părţii trimiţătoare de a achita cheltuielile ce ţin de şederea în Republica Moldova a lucrătorului detaşat.
(3) Detaşarea lucrătorilor de către agenţii economici din Republica Moldova pentru desfăşurarea activităţii de muncă peste hotare în baza unor contracte de efectuare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor este autorizată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
      [Art.26 modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
Articolul 27. Confirmarea de repatriere
Ministerul Afacerilor Interne eliberează repatriaţilor confirmare de repatriere potrivit legislaţiei în vigoare.
      [Art.27 modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
Articolul 28. Modul de eliberare şi de anulare a adeverinţei.
                     de imigrant, a permisului de muncă şi a confirmării
                     de repatriere
Modul de eliberare şi de anulare a adeverinţei de imigrant, a permisului de muncă şi a confirmării de repatriere este stabilit de regulamentul aprobat de Guvern.
Articolul 29. Taxa de stat şi tarifele pentru legalizarea migraţiunii
(1) Pentru perfectarea şi eliberarea adeverinţei de imigrant şi a permisului de muncă, cetăţeanul străin sau apatridul achită o taxă de stat.
(2) Mărimea taxei de stat se  stabileşte de legislaţia în vigoare.
(3) Mijloacele băneşti, percepute conform tarifelor stabilite pentru serviciile prestate migranţilor, se virează la contul subdiviziunii specializate a Ministerului Afacerilor Interne şi la contul instituţiei subordonate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
      [Art.29 al.(3) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
[Art.29 al.(3) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
   
Articolul 30. Operaţiile cu bunuri imobiliare  
Achiziţionarea de bunuri imobiliare situate pe teritoriul Republicii Moldova sau primirea de bunuri imobiliare în baza unui contract de donaţie nu oferă cetăţeanului străin sau apatridului priorităţi în cazul în care acesta face demers pentru obţinerea adeverinţei de imigrant permanentă.
[Art.30 modificat prin L350/21.10.04, MO208-211/19.11.04 atr.930]
Articolul 31. Răspunderea cetăţenilor străini şi a apatrizilor
(1) Cetăţeanul străin sau apatridul care a săvîrşit pe teritoriul Republicii Moldova o infracţiune sau o contravenţie poartă răspundere în conformitate cu  legislaţia în vigoare.
     
[Art.31 al.(1) în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
(2) Ministerul Afacerilor Interne poate reduce termenul de şedere a cetăţeanului străin sau a apatridului pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care nu mai există motive de şedere în Republica Moldova: i-a fost desfăcut înainte de termen contractul individual de muncă, instituţia de învăţămînt l-a exmatriculat, nu corespunde motivului de şedere declarat, a prezentat date false, a rămas definitivă hotărîrea instanţei de judecată.
(3) Hotărîrea cu privire la reducerea termenului de şedere în Republica Moldova se emite de către Ministerul Afacerilor Interne în baza datelor obţinute din partea organizaţiilor, instituţiilor de învăţămînt şi persoanelor particulare, care au invitat cetăţeanul străin sau apatridul, precum şi în cazul constatării de către autorităţile de resort ale Republicii Moldova, în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, a încălcărilor legislaţiei comise de cetăţeanul străin sau de apatrid.
      [Art.31 al.(2)-(3) modificate prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
(4) Hotărîrea de reducere a termenului de şedere în Republica Moldova poate fi atacată în instanţa de judecată.
Articolul 32. Expulzarea şi extrădarea
(1) Cetăţeanul străin sau apatridul poate fi expulzat din Republica Moldova în cazul încălcării prevederilor Codului penal şi Codului contravenţional al Republicii Moldova sau în cazul cînd aflarea acestora în Republica Moldova periclitează securitatea naţională, ordinea, sănătatea sau morala publică.
    
[Art.32 al.(1) modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
(2) Imigranţii pot fi extrădaţi numai în baza prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în condiţii de reciprocitate, în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti.
(3) Cauzele de expulzare se intentează de către persoanele cu funcţii de răspundere ale Ministerului Afacerilor Interne, din oficiu sau în baza cererii întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei ce asigură şederea imigrantului în Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Interne expulzează cetăţeanul străin sau apatridul în baza hotărîrii instanţei de judecată, cu informarea ulterioară a autorităţilor interesate.
      [Art.32 al.(3) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
(4) Cheltuielile pentru expulzarea din Republica Moldova sînt suportate de persoanele fizice şi juridice care au invitat cetăţeanul străin sau apatridul, de persoana expulzată, de compania de asigurare ori sînt achitate din contul fondului de expulzare.
(5) În cazul în care cetăţeanul străin sau apatridul nu poate fi expulzat din motive de sănătate, din lipsă de acte necesare sau din alte motive, autorităţile de resort îi eliberează un permis de şedere provizoriu.
(6) Cetăţeanul străin sau apatridul este expulzat fie în ţara al cărei cetăţean este sau ale cărei autorităţi i-au eliberat actele de identitate, fie, în temeiul tratatelor internaţionale, în ţara din care a intrat în teritoriul Republicii Moldova.
(7) Cetăţeanul străin sau apatridul nu poate fi expulzat într-o ţară referitor la care există dovezi că acolo el ar putea fi persecutat pe motive de rasă, naţionalitate, religie, pentru opiniile sale politice sau ar putea fi expus unui tratament inuman şi degradant, torturii ori pedepsei capitale.
Capitolul  VI
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL  RESPECTĂRII
LEGISLAŢIEI îN DOMENIUL MIGRAŢIUNII
Articolul 33. Supravegherea şi controlul de stat
(1) Supravegherea şi controlul de stat asupra respectării legislaţiei în domeniul migraţiunii la întreprinderi, în instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, sînt efectuate de subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, care îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de ministru. 
      [Art.33 al.(1) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
   
(2) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin intermediul instituţiilor din subordine, efectuează controlul asupra respectării legislaţiei în domeniul migraţiei de muncă în limita competenţelor sale stabilite de legislaţie.
     [Art.33 modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
Articolul 35. Soluţionarea litigiilor
Litigiile care apar în procesul aplicării prezentei legi se soluţionează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
Capitolul  VII
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
Articolul 36
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
[Art.37 exclus prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                     Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 6 decembrie 2002.
Nr. 1518-XV.