LPM851/1996
ID intern unic:  311519
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 851
din  29.05.1996
privind expertiza ecologică
Publicat : 08.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 494     Data intrarii in vigoare : 08.08.1996
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
    LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15
    LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
   
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
   
LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376
   
LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599
    LP59-XV din 21.02.03, MO56-58/28.03.03 art.247
    LP543-XV din 12.10.01, MO141-143/22.11.01 art.1095
    LP454-XV din 30.07.01, MO141-143/22.11.01 art.1089

NOTĂ:
     În titlul legii, cuvintele „şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător” se exclud prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15
     În cuprinsul legii, cuvintele "autoritatea centrală pentru mediu" se substituie prin cuvintele "autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu".
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Prezenta lege stabileşte, în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, cu Legea privind protecţia mediului înconjurător şi cu alte acte legislative în vigoare, scopurile, sarcinile şi principiile expertizei ecologice, precum şi regulile de bază privind organizarea şi efectuarea acesteia.
   
[Preambul modificat prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni principale:
activităţi economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător - activităţi, a căror desfăşurare necesită aplicarea tehnologiilor nou-elaborate, folosirea resurselor naturale, care pot duce la degradarea mediului înconjurător, la apariţia situaţiilor excepţionale, la crearea condiţiilor nefavorabile pentru viaţa oamenilor, la distrugerea florei, faunei şi solului;
activităţi economice preconizate - orice activitate planificată sau proiectată care presupune folosirea resurselor naturale şi în procesul căreia se modifică peisajul, se amplasează în mediul înconjurător deşeuri, se emană noxe şi/sau se deversează substanţe poluante şi care poate provoca modificarea stării mediului înconjurător şi componentelor naturii;
 autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu - autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător;
[Art.1 noţiunea în redacţia LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
   
aviz al expertizei ecologice de stat – act eliberat de Agenția de Mediu ce constată corespunderea documentaţiei de proiect cu prevederile legislaţiei de mediu şi cuprinde măsurile pentru protecţia mediului care necesită să fie respectate în procesul realizării proiectului;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
beneficiarul documentaţiei - persoana fizică sau juridică care prezintă documentaţia pentru expertizare şi/sau realizează în baza acesteia o activitate economică preconizată;
biocenoză - totalitatea populaţiilor de plante, animale şi microorganisme care se află  în relaţii determinate de interacţiune între ele şi cu biotopul;
cazuri de avarie - cazuri de perturbare a proceselor tehnologice, avînd ca rezultat apariţia factorilor de leziune pentru personalul întreprinderii, populaţia din zona de influenţă a întreprinderii, precum şi pentru mediul înconjurător;
componente ale naturii - elementele şi condiţiile naturale ale Terei: aerul, apele de suprafaţă şi apele freatice, solul şi subsolul, rocile, masivele muntoase, lumea vegetală şi fiinţele vii;
desecare - complex de măsuri hidrotehnice şi agrotehnice  aplicate pentru eliminarea parţială a apei din sol;
documentație de proiect – piese scrise și desenate care cuprind soluții tehnice și economice de realizare a obiectului de investiții în volumul stabilit;
   
[Art.1 noţiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
documente de urbanism şi amenajare a teritoriului - ansamblul documentelor, elaborate şi aprobate în modul stabilit, referitoare la un teritoriu determinat, care conţin analiza situaţiei existente şi stabilesc obiectivele, acţiunile şi  măsurile în domeniul  urbanismului şi amenajării teritoriului;
echilibru ecologic - ansamblul stărilor unui ecosistem, a cărui dinamică asigură stabilitatea structurii şi funcţiilor acestuia;
 ecosistem - orice complex dinamic al comunităţilor de plante, animale şi  microorganisme şi mediul lor ambiant, aflate într-o permanentă interacţiune funcţională;
expertiză ecologică - gen de activitate îndomeniul protecţiei mediului înconjurător, constînd în aprecierea prealabilă a influenţei activităţilor economice preconizate asupra stării mediului, a corespunderii parametrilor acestor activităţi actelor legislative şi altor acte normative, normelor şi standardelor în vigoare;
extinderea obiectelor - construcţia obiectelor auxiliare şi extinderea unor secţii ale întreprinderii în funcţiune în scopul creării unor capacităţi de producţie suplimentare;
fond genetic - integritatea speciilor  vegetale şi  animale, asociaţiilor şi biocenozelor naturale în totalitatea particularităţilor lor genetice;
[Art.1 noțiunea "impactul asupra mediului înconjurător" exclusă prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
mediu înconjurător - totalitatea elementelor naturale şi tehnogene;
regim de protecţie - reglementarea activităţii economice în scopul protecţiei complexului natural şi conservării componentelor naturii pentru asigurarea funcţionării normale a ecosistemelor;
 zonă de protecţie a rîurilor şi bazinelor de apă - teritoriu cu dimensiuni stabilite, aferent obiectului acvatic, destinat protecţiei apelor de suprafaţă contra poluării, epuizării şi/sau  înnămolirii, în perimetrul căruia activitatea economică este supusă restricţiilor.
Articolul 2. Subiectele expertizei ecologice
(1) Expertiza ecologică se efectuează de Agenția de Mediu – autoritate emitentă a actelor permisive în domeniul mediului (în continuare – autoritate emitentă) – sau de asociaţiile obşteşti, în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu.
   
[Art.2 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Expertiza ecologică de stat este atribuţia exclusivă a autorității emitente și subdiviziunilor sale teritoriale, care constituie sistemul expertizei ecologice de stat.
   
[Art.2 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
[Art.2 al.(3) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(4) Expertiza ecologică obştească se organizează şi se  efectuează de asociaţiile obşteşti în conformitate cu capitolul III din prezenta lege.
(5) Pînă la aprobarea de către autoritatea emitentă, rezultatele expertizei ecologice obștești au caracter de recomandare.
    [Art.2 al.(5) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 3. Scopurile expertizei ecologice
Expertiza ecologică se efectuează în scopul:
   
[Art.3 alineat modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
a) adoptării unor decizii argumentate şi aprobării actelor care prevăd utilizarea resurselor naturale şi măsuri de protecţie a mediului înconjurător şi componentelor lui;
b) prevenirii sau minimizării eventualului impact direct, indirect sau cumulativ al obiectelor şi activităţilor economice preconizate asupra mediului înconjurător, componentelor lui, ecosistemelor şi sănătăţii populaţiei;
c) menţinerii echilibrului ecologic, fondului genetic şi biodiversităţii, creării condiţiilor optime de viaţă pentru oameni;
d) corelării  dezvoltării social-economice cu capacităţile ecosistemelor.
Articolul 4. Sarcinile sistemului expertizei ecologice
                         de stat
Sarcinile de bază ale sistemului expertizei ecologice de stat sînt:
a) asigurarea expertizării ecologice a proiectelor de acte legislative, a documentaţiei de proiect şi a altor materiale în termenele prevăzute de prezenta lege şi  întocmirea avizelor respective conform prescripţiilor documentelor normative;
   
[Art.4 lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
b) generalizarea practicii expertizării ecologice a materialelor prezentate şi elaborarea propunerilor privind  perfecţionarea modalităţilor de efectuare a acesteia;
c) asigurarea controlului asupra aplicării corecte de către beneficiarii şi executanţii documentaţiei de proiect a dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative în vigoare, precum şi a normelor şi instrucţiunilor în domeniu;
   
[Art.4 lit.c) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
d) analiza tendinţelor şi practicii expertizării  ecologice din alte ţări şi valorificarea experienţei mondiale în acest domeniu;
[Art.4 lit.e) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 5. Principiile de bază ale expertizei ecologice
Principiile de bază ale expertizei ecologice sînt:
[Art.5 lit.a) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
b) efectuarea în mod obligatoriu a expertizei ecologice de stat înainte de adoptarea actelor legislative și actelor normative ce pot avea impact asupra mediului;
   
[Art.5 lit.d) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
c) aprecierea complexă a influenţei activităţii economice preconizate asupra mediului înconjurător;
d) fundamentarea ştiinţifică, obiectivitatea  şi  legalitatea avizelor expertizei ecologice;
e) transparenţa, participarea asociaţiilor obşteşti şi  luarea  în considerare a opiniei publice.
    Articolul 6. Activitățile supuse în mod obligatoriu
                       expertizei ecologice de stat
    (1) Expertiza ecologică de stat este efectuată pentru obiectele şi activităţile economice preconizate care nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și influenţează mediul şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi modul de execuţie a lucrărilor de construcţii.
    (2) Este supusă în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat documentația de proiect pentru domeniile și activitățile stabilite în anexa nr. 1 la prezenta lege.
    (3) În cazul în care proiectele activităților menționate la alin. (2) din prezentul articol și specificate la anexa nr. 1 la prezenta lege se încadrează în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și au fost supuse evaluării impactului asupra mediului, expertiza ecologică a documentației de proiect nu se efectuează.
[Art.6 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.6 modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
   
[Art.6 modificat prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
Capitolul II
SISTEMUL EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT
Articolul 7. Sistemul expertizei ecologice de stat
(1) Sistemul expertizei ecologice de stat este constituit  din autoritatea emitentă și subdiviziunile sale teritoriale.
   
[Art.7 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
[Art.7 al.(2) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(3) Corpul de experţi din sistemul expertizei ecologice de stat se constituie, pentru fiecare componentă a mediului, din experţi ecologi care au studii superioare, o experienţă de muncă în specialitate de cel puţin 5 ani.
   
[Art.7 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
(4) Expertiza ecologică de stat a proiectelor actelor legislative şi a altor acte normative, prevăzute la art.6, precum şi a documentaţiei de proiect pentru obiectele şi activităţile economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediu, inclusiv a celor ce necesită cercetări ştiinţifice speciale suplimentare şi implementarea noilor tehnologii industriale, se efectuează cu concursul Comisiei mixte de experţi ecologi, care se instituie pe lîngă autoritatea emitentă. În componenţa acestei comisii se includ savanţi şi specialişti de înaltă calificare, experţi ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Economiei și Infrastructurii şi ai altor structuri statale interesate, cu consimţămîntul acestora şi de comun acord cu instituţiile respective. Membrii Comisiei mixte de experţi ecologi au aceleaşi obligaţii şi răspunderi ca şi experţii ecologi de stat.
   
[Art.7 al.(4) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
(5) Structura, componenţa şi modul de organizare a activităţii sistemului expertizei ecologice de stat, precum şi modul de creare şi funcţionare a Comisiei mixte de experţi ecologi se stabilesc prin regulamentele respective, aprobate de autoritatea emitentă.
   
[Art.7 al.(5) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 8. Independenţa experţilor ecologi de stat
                   şi răspunderea lor în faţa legii
(1) La adoptarea deciziilor, comportate de exercitarea funcţiilor, experţii ecologi de stat sînt independenţi, călăuzindu-se numai de legislaţia în vigoare, inclusiv de Legea privind protecţia mediului înconjurător, de prezenta lege şi de alte acte normative privind protecţia mediului  înconjurător, precum şi de standardele privind ecologia, de documentele normative în construcţii.
(2) Experţii ecologi de stat poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, pentru corectitudinea aprecierii documentaţiei prezentate spre expertizare, calitatea avizului, respectarea termenelor de avizare, respectarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru păstrarea secretelor de stat, comerciale şi/sau altor secrete, apărate de lege, care se conţin în materialele prezentate pentru efectuarea expertizei ecologice de stat.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
(3) Obstrucţionarea organizării şi efectuării expertizei ecologice de stat, precum şi realizarea activităţilor economice preconizate ce nu corespund documentaţiei avizate pozitiv de organul respectiv al sistemului expertizei ecologice de stat, precum şi orice tentativă a persoanelor fizice sau juridice de a exercita  presiuni asupra experţilor ecologi de stat, se sancţionează conform legislaţiei  în vigoare.
(4) Reprezentanţii beneficiarului sau elaboratorului proiectului, reprezentanţii ministerelor, departamentelor şi organizaţiilor, al căror domeniu de activitate include obiectul expertizat, precum şi cetăţenii care se află în relaţii de muncă contractuale cu beneficiarul sau elaboratorul proiectului nu pot participa în calitate de experţi la efectuarea expertizei ecologice de stat.
Capitolul III
EXPERTIZA ECOLOGICĂ OBŞTEASCĂ
Articolul 9. Organizarea şi efectuarea expertizei
                    ecologice obşteşti
(1) Expertiza ecologică obştească se organizează şi se efectuează din iniţiativa asociaţiilor obşteşti oficial  înregistrate, care au profilul protecţiei mediului înconjurător şi al căror statut prevede efectuarea expertizei ecologice obşteşti.
(2) Expertiza ecologică obştească poate fi efectuată pentru toate proiectele, documentele şi activităţile economice preconizate, cu excepţia proiectelor sau a unor părţi ale acestora ce ţin de domeniul securităţii statului, şi/sau conţin secrete de stat, comerciale şi/sau alte secrete apărate de lege.
(3) Expertiza ecologică obştească poate fi efectuată înainte de expertiza ecologică de stat sau concomitent cu aceasta.
Articolul 10. Drepturile cetăţenilor şi asociaţiilor
                     obşteşti în domeniul organizării expertizei
                     ecologice obşteşti
Cetăţenii şi asociaţiile obşteşti au dreptul:
a) să înainteze organelor sistemului expertizei ecologice de stat propuneri şi obiecţii privind proiectele obiectelor economice concrete, noile activităţi şi tehnologii;
b) să solicite organelor sistemului expertizei ecologice de stat informaţii  privind rezultatele expertizării  noilor obiecte şi activităţi economice preconizate;
c) să organizeze expertiza ecologică obştească a documentaţiei de proiect pentru obiectele economice noi şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător.
   
[Art.10 lit.c) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 11. Drepturile asociaţiilor obşteşti în domeniul
                      efectuării expertizei ecologice obşteşti
Asociaţiile obşteşti care efectuează expertiza ecologică obştească au dreptul:
a) să primească de la beneficiar, în volum deplin, documentaţia de proiect, iar în cazul  în care aceasta conţine secrete comerciale şi/sau alte secrete apărate de lege (cu excepţia secretelor de stat), în volumul care nu permite divulgarea acestor secrete;
   
[Art.11 lit.a) modificată prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
b) să ia cunoştinţă de documentaţia tehnico-normativă cu privire la efectuarea expertizei ecologice de stat;
c) să participe, prin reprezentanţii săi, la şedinţele comisiilor de experţi la care se iau în  dezbatere avizele expertizei ecologice obşteşti.   
Articolul 12. Condiţiile de efectuare a expertizei
                     ecologice obşteşti
  (1) Expertiza ecologică obştească se efectuează în baza cererii depuse de asociaţia obştească respectivă la organul administraţiei publice locale. În decurs de 7 zile, organul administraţiei publice locale informează oficial asociaţiile obşteşti, care au depus cererea, asupra deciziei luate. În cazul în care au depus cerere două sau mai multe asociaţii obşteşti, se creează o comisie unică de experţi  care efectuează expertiza ecologică obştească.
(2) Cererile asociaţiilor obşteşti vor cuprinde: denumirea, sediul, copia de pe statutul asociaţiei obşteşti, componenţa comisiei de experţi, informaţia despre obiectul expertizei ecologice obşteşti şi termenele expertizării.
(3) Asociaţiile obşteşti care efectuează expertiza ecologică sînt obligate să informeze populaţia din zona  în care urmează să  fie amplasat obiectul despre începutul şi rezultatele expertizei efectuate.
Articolul 13. Refuzul de a înregistra cererea de efectuare
                     a expertizei ecologice obşteşti
(1) Înregistrarea cererii de efectuare a expertizei ecologice obşteşti se refuză numai în cazurile în care:
a) expertiza ecologică obştească a fost efectuată anterior de două ori şi ulterior în proiect nu au fost introduse schimbări esenţiale;
b) se intenţionează să se expertizeze documentaţia de proiect pentru obiectele  legate de securitatea statului şi/sau informaţia despre care constituie secret de stat, comercial şi/sau  alt secret apărat de lege;
    [Art.13 al.(1), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
c) statutul asociaţiei obşteşti nu prevede acest gen de activitate;
d) se încalcă cerinţele de prezentare a cererii prevăzute la art.12 din prezenta lege.
(2) Persoanele cu funcţii de răspundere din organele administraţiei publice locale poartă răspundere pentru refuzul neîntemeiat de a înregistra cererea de efectuare a expertizei ecologice obşteşti.
Articolul 14. Avizul expertizei ecologice obşteşti
(1) Avizul  expertizei ecologice obşteşti  are caracter de recomandare şi poate avea putere juridică numai după aprobarea lui de organele sistemului expertizei ecologice de stat.
(2) Avizul expertizei ecologice obşteşti poate fi publicat în presă, remis organelor administraţiei publice locale, ministerelor şi departamentelor, beneficiarilor proiectelor expertizate şi organelor sistemului expertizei ecologice de stat.
[Capitolul IV abrogat prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
   
[Capitolul IV modificat prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
    [Capitolul IV modificat prin LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
Capitolul V
ORGANIZAREA EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT

   
Articolul 18. Prezentarea documentației pentru efectuarea
                            expertizei ecologice de stat
    (1) În cazul în care domeniile sau activitățile planificate, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, la faza elaborării documentației de proiect, autorității emitente sau subdiviziunilor sale teritoriale i se solicită efectuarea expertizei ecologice de stat a documentației în cauză, cu prezentarea următoarelor documente:
    a) cererea, care trebuie să includă următoarele informații: denumirea beneficiarului, forma juridică de organizare, IDNO-ul, adresa juridică a beneficiarului; numele, prenumele persoanei responsabile, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul; denumirea documentației de proiect, genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se solicită efectuarea expertizei ecologice de stat;
    b) certificatul de urbanism pentru proiectare cu anexele corespunzătoare (planul de amplasare a imobilului/terenului, avizul organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, actul de selectare a terenului);
    c) prospecţiunile tehnico-geologice şi hidrogeologice;
    d) prospecţiunile pedologice şi caracteristica pedologică a terenului (traseului);
    e) copiile condiţiilor tehnice pentru racordarea la rețelele edilitare.
    (2) Documentaţia de proiect prezentată trebuie să corespundă normativelor în vigoare şi să conţină coordonările prealabile cu organul administraţiei publice locale şi cu organizaţiile interesate referitoare la amplasarea şi asigurarea tehnică a obiectului proiectat, precum şi avizele organelor de supraveghere şi control de stat privind desfăşurarea activităţii economice preconizate.
    [Art.18 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
[Art.18 modificat prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
   
[Art.18 modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
   
[Art.18 modificat prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393]
    [Art.18 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
Articolul 19. Examinarea documentaţiei de proiect
   
[Art.19 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(1) Documentaţia de proiect şi planificare, prezentată pentru efectuarea expertizei ecologice de stat, este supusă unei examinări complexe, în cadrul căreia se iau în considerare factorii ecologici, economici şi sociali, se studiază riguros variantele de soluţii tehnice menite să asigure îndeplinirea cerinţelor ecologice, armonizate cu particularităţile regionale, şi menţinerea stabilităţii ecosistemelor naturale în contextul unui eventual impact, pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii economice preconizate, inclusiv construcţia obiectului, exploatarea, demolarea sau lichidarea acestuia.
   
[Art.19 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) În procesul examinării documentaţiei prezentate se verifică următoarele aspecte:
a) gradul de exactitate a evaluării impactului activităţii economice preconizate asupra mediului înconjurător;
b) motivarea necesităţii de realizare a activităţii economice preconizate pe terenul ales şi a modului de desfăşurare a acestei activităţi;
c) caracterul soluţiilor tehnice, inginereşti, arhitectural-urbanistice, precum şi al propunerilor privind folosirea materiei prime, resurselor energetice şi naturale;
d) suficienţa şi eficacitatea măsurilor prevăzute pentru evitarea cazurilor de avariere a utilajelor şi de poluare a mediului înconjurător, precum şi pentru intervenţiile de urgenţă în vederea lichidării consecinţelor poluării;
e) implementarea metodelor eficiente de epurare a apelor, excluderea deversărilor de ape reziduale neepurate în bazinele de apă;
f) introducerea metodelor noi de restabilire a fertilităţii solului, de ameliorare şi recultivare a terenurilor, de prevenire a eroziunii;
g) aplicarea metodelor eficiente de păstrare şi completare a fondului genetic şi biodiversităţii, de optimizare a structurii regnului animal şi vegetal în ecosistemele naturale, folosirea mijloacelor de protecţie a resurselor piscicole, a tehnologiilor de reproducere a acestora, precum şi a metodelor de redresare ecologică şi de regenerare a pădurilor;
h) minimizarea, pe baza tehnologiilor avansate, a cantităţii de deşeuri industriale rezultate la utilizarea resurselor minerale;
i) eficacitatea soluţiilor tehnice de prelucrare, reciclare şi înhumare a deşeurilor  industriale, menajere şi  agricole,  relevarea posibilităţilor de cooperare regională în acest domeniu;
j) aplicarea metodelor de control  recomandate pentru  asigurarea siguranţei ecologice a activităţii economice preconizate şi a calităţii normate a mediului înconjurător;
  k) elaborarea măsurilor de prevenire sau de minimizare a consecinţelor ecologice ale realizării proiectului.
(3) Nerespectarea prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative, precum şi a instrucţiunilor în vigoare privind volumul şi conţinutul documentaţiei prezentate pentru efectuarea expertizei ecologice de stat constituie temei de restituire a documentaţiei beneficiarului pentru completare şi perfectare.
(4) Prezentarea  documentaţiei  pentru  efectuarea expertizei ecologice repetate se face în modul prevăzut la art.18 din  prezenta lege.
   
[Art.20 abrogat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
   
Articolul 21. Efectuarea expertizei ecologice de stat și eliberarea
                           avizului expertizei ecologice de stat
    (1) Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect se efectuează în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data prezentării setului complet de documente. Termenul de efectuare a expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect pentru obiectele şi activităţile economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător, inclusiv a documentaţiei a cărei examinare necesită derularea unor cercetări ştiinţifice speciale suplimentare, poate fi prelungit pînă la 2 luni.
    (2) În urma examinării complexe a documentaţiei de proiect prezentate pentru efectuarea expertizei ecologice de stat, experţii ecologi de stat întocmesc un aviz al expertizei ecologice de stat, care conţine una dintre următoarele poziții:
    a) oportunitatea, condiţiile de realizare a documentaţiei de proiect și măsurile de protecție a mediului care urmează a fi întreprinse în procesul de realizare a proiectului;
    b) respingerea documentaţiei de proiect în cazul în care aceasta nu este elaborată în conformitate cu dispoziţiile legale şi cerinţele de mediu.
    (3) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a avizului expertizei ecologice de stat pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (4) În cazul în care autoritatea emitentă decide eliberarea avizului expertizei ecologice de stat, cu 3 zile pînă la expirarea termenului-limită, aceasta transmite prin ghișeul unic electronic o notificare solicitantului prin care îi aduce la cunoștință acceptul eliberării avizului și necesitatea achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (5) Avizul expertizei ecologice de stat, al cărui conținut este expus în anexa nr. 2 la prezenta lege, este valabil pentru perioada de implementare a proiectului de execuție. Avizul poate fi valabil și pentru întreaga perioadă de exploatare a obiectului dacă acest lucru este menționat în aviz.
    (6) Autoritatea centrală pentru resurse naturale și mediu ține Registrul solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu, iar autoritatea emitentă și subdiviziunile sale teritoriale țin registrele cererilor de emitere a avizelor expertizei ecologice de stat, precum și registrele actelor eliberate, asigurînd accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
    [Art.21 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
[Art.21 modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
   
[Art.21 modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    [Art.21 modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
[Art.21 modificat prin LP59 -XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
Capitolul VI
TAXELE PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZEI
ECOLOGICE DE STAT
    Articolul 22. Taxele pentru efectuarea expertizei ecologice
                          de stat a documentației de proiect
    (1) Taxele pentru efectuarea expertizei ecologice de stat a documentației de proiect și eliberarea avizului expertizei ecologice de stat sînt stabilite în anexa nr. 1 la prezenta lege.
    (2) Se scutesc de plata taxei pentru efectuarea expertizei ecologice de stat beneficiarii documentaţiei de proiect elaborate pentru obiectele finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
    (3) Mijloacele financiare încasate în urma achitării taxelor se transferă la bugetul de stat.
    Articolul 23. Finanțarea activității privind efectuarea expertizei
                          ecologice obștești
    Efectuarea expertizei ecologice obștești este finanțată din contul mijloacelor proprii ale asociațiilor obștești.
[Capitolul VI în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Capitolul VII abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 26
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 27
Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va pune propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
va  asigura  reexaminarea de către ministere, departamente şi organele administraţiei publice locale a actelor normative care contravin prezentei legi.
Articolul 28
Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător, în termen de 6 luni:
în comun cu Ministerul Sănătăţii, Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor şi Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, va elabora şi va prezenta Guvernului planul perfecţionării şi/sau elaborării bazei normative referitoare la protecţia mediului înconjurător, utilizată la etapa de planificare şi proiectare a obiectelor şi activităţilor economice preconizate;
în comun cu Ministerul Justiţiei şi Procuratura Ecologică, va elabora şi va prezenta Guvernului propuneri pentru modificarea şi completarea Codului penal şi Codului cu privire la contravenţiile administrative, care derivă din prevederile prezentei legi.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 29 mai 1996.
    Nr. 851-XIII.    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]

Anexa nr. 2

Conținutul avizului expertizei ecologice de stat
    Avizul expertizei ecologice de stat include:
    – denumirea organului emitent;
    – numărul şi data eliberării actului;
    – denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului actului întreprindere sau organizaţie – persoană juridică sau fizică – ori numele, prenumele şi adresa titularului persoană fizică;
    – IDNO-ul întreprinderii sau al organizaţiei ori seria, numărul buletinului de identitate și IDNP-ul persoanei fizice;
    – denumirea documentației de proiect, genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează actul;
    – termenul de valabilitate a actului;
    – semnătura conducătorului autorității emitente sau a adjunctului acestuia, autentificată prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi.
    Anexa la aviz este parte integrantă a acestuia și constituie un raport de expertiză compus din:
    – partea introductivă;
    – partea constatatoare;
    – partea decizională;
    – partea prescriptivă.
    [Anexa nr.2 introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]


    [Anexa abrogată prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
   
[Anexa modificată prin LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599]
    [Anexa modificată prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
    [Anexa modificată prin LP543-XV din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    [Anexa modificată prin LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]