LPA275/1994
ID intern unic:  311642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 275
din  10.11.1994
cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini
şi al apatrizilor în Republica Moldova
Publicat : 29.12.1994 în Monitorul Oficial Nr. 20     art Nr : 234     Data intrarii in vigoare : 03.12.1999
    LP400-XVI din 14.12.06, MO203-206/31.12.06 art.983


    Parlmentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - Se consideră cetăţean străin persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat.
    Art. 2. – Apatrid este persoana care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora.
   
[Art.2 în redacţia LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
    Art.3. - Cetăţenii străini şi apartizii sînt obligaţi să respecte Constituţia Republicii Moldova şi alte legi ale ei.
    Art.4. - Statutul juridic al cetăţeanului străin şi al apatridului este stabilit de legislaţia în vigoare şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Art.5. - (1)  Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi, libertăţi şi  îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii benefeciază de drepturi şi libertăţi  fără a leza interesele statului, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova şi ale altor persoane.
    (3) Cetăţenii străini şi apatrizii sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosibire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, aparteneţă politică, avere sau de origine socială.
Capitolul  II
DREPTUURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE
FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI
ALE APATRIZILOR
    Art.6. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul la domiciliere în Republica Moldova în baza actelor de identitate valabile.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii sosiţi temporar în Republica Moldova au dreptul să domicilieze în republică în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Art.7. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi În Republica Moldova au dreptul la muncă şi la protecţia ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot fi desemnaţi în funcţii sau antrenaţi în activităţi pentru care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se cere cetăţenia Republicii Moldova.
    Art.8. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul la odihnă şi la ocrotirea sănătăţi pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii specificaţi la art. 2 alin. (1) lit. a)–f) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, cetăţenii străini şi apatrizii cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel. Cetăţenii străini şi apatrizii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase au obligaţia de a se asigura în mod individual, achitînd prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală similar cetăţenilor Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    [Art.8 al.(2) în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
   
[Art.8 al.(2) în redacţia LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862]
    (3) Cetăţenii străini şi apatrizii sînt obligaţi să treacă examenul medical în scopul depistării virusului imunodeficitar uman (HIV) şi a maladiei SIDA.
    [Art.8 modificat prin LP400-XVI din 14.12.06, MO203-206/31.12.06 art.983]
    Art.9. - Cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi în Republica Moldova au dreptul să primească indemnizaţii, pensii şi alte tipuri de asigurări sociale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art.10. - Cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi în Republica Moldova  benefeciază de dreptul la locuinţă ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    Art.11. - Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul de a dispune de casă şi de alte bunuri în proprietate privată, de a moşteni sau de a testa bunuri, de a benefecia de dreptul de autor al unei opere literare artistice şi ştiinţifice, al unei descoperiri, invenţii, precum şi alte drepturi personale nepatrimoniale.
    Art.12. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi la învăţătură ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii admişi la studii în  instituţii de învăţămînt au drepturi şi îndatoriri, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulile stabilite de aceste instituţii.
    Art.13. - Cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi în Republica Moldova au dreptul să intre pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova în diverse societăţi culturale, ştiinţifice, sportive, în organizaţii cooperatiste, asociaţii de producţie, dacă statutele acestora nu stabilesc altfel.
    Art.14. - Cetăţenilor străini şi apatrizilor domiciliaţi în Republica Moldova li se garantează libertatea conştiinţei, opiniei  şi exprimării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art.15. - Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul dem a se căsători şi desface căsătoria cu cetăţeni ai Republicii Moldova, cu alte persoane, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ei se bucură de dreptul şi au îndatoriri în relaţiile de familie ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    Art.16. - Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul de a circula pe teritoriul Republicii Moldova şi de aşi stabili domiciliul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Art.17. - (1) Cetăţenilor străini şi apatrizilor li se garantează inviolabilitatea persoanei şi locuinţei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Ei au dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente, altor autorităţi publice împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi  interesele lor legitime.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii, în conformitate cu Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), au dreptul să adreseze cereri către Avocatul Poporului sau, după caz, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în cazurile încălcării în Republica Moldova a drepturilor şi intereselor lor legitime.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/31.07.15 art.508]
    [Art.17 al.(2) introdus prin LP18-XIV din 14.05.98]
    (3) Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază în procesele de judecată de aceleaşi drepturi procedurale ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    (4) Cetăţenilor străini li se garantează dreptul de a cere protecţie misiunii diplomatice a statului lor.
    Art.18. - Cetăţenii străini şi apatrizii sînt supuşi la impozite, taxe şi alte plăţi pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu stabilesc altfel.
    Art.19. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii nu beneficiază de dreptul de a alege şi de a fi ales în organele legislative, executive şi  în alte organe eligibile, şi nici de a participa la sufragiu universal.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot fi membri de partide şi de alte organizaţii social-politice.
    Art.20. - Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot satisface serviciul militar în forţele armate ale Republicii Moldova.
    [Capitulul III abrogat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
    Art.30. - Prezenta lege nu atinge privilegiile şi imunItatea şefilor de misiuni diplomatice străine, colaboratorilor acestora, altor persoane prevăzute de legislaţia în vigoare şi de acordurile internaţionale.
    Art.31. - În cazul în care un alt stat stabileşte restricţii drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Republicii Moldova, Guvernul poate stabili  restricţii de răspundere pentru cetăţenii statului respectiv.
    Art.32. - În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, sînt aplicate normele tratatului internaţional.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 10 noiembrie 1994.
    Nr. 275-XIII.