LPM1596/2002
ID intern unic:  312790
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1596
din  27.12.2002
muzeelor
Publicat : 18.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 23-24     art Nr : 81

    Abrogată din 12.04.18 prin LP262 din  07.12.17,MO7-17/12.01.18 art.42

    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631

    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611

    LP482-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48


   
NOTĂ:
    În textul Legii sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului culturii” – cu sintagma „ministrului educației, culturii și cercetării” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
      În cuprinsul Legii sintagmele „Ministerul Culturii şi Turismului” şi „ministrul culturii şi turismului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Culturii” şi „ministrul culturii” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" şi "ministrul culturii" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Culturii şi Turismului" şi "ministrul culturii şi turismului"prin LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631


Avînd în vedere lipsa unui cadru juridic general privind organizarea, funcţionarea, reorganizarea şi lichidarea muzeelor, precum şi ţinînd cont de specificul activităţii acestora,
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul  I  
DISPOZIŢII  GENERALE
Art.1. - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic general de organizare şi funcţionare a muzeelor în Republica Moldova.
Art.2. - Statul garantează condiţii egale pentru organizarea şi funcţionarea muzeelor, indiferent de profilul şi tipul de proprietate ale acestora.
Art.3. - (1) Legislaţia în domeniul muzeelor se constituie din Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului, acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege şi alte acte normative.
(2) Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd alte norme decît cele stabilite de prezenta lege, se aplică prevederile acordurilor internaţionale.
Art.4. - În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
muzeu -  instituţie culturală şi ştiinţifică care are drept obiectiv colectarea şi conservarea bunurilor culturale, precum şi punerea lor în valoare, cu prioritate prin expunere, în scop de instruire, educaţie şi agrement al publicului larg;
colecţie muzeală - ansamblu de obiecte cu valoare ştiinţifică, istorică, culturală, artistică şi muzeală, adunate şi sistematizate într-un muzeu;
piesă muzeală - orice obiect, bi- sau tridimensional, cu valoare ştiinţifică, istorică, culturală, artistică, muzeală păstrat într-un muzeu;
patrimoniu muzeal - ansamblu de bunuri culturale ale unui muzeu, cu calităţi de inalienabilitate, transmisibilitate şi stabilitate, care se completează şi se dezvoltă încontinuu;
bunuri culturale - orice obiecte cu trăsături de relativă creaţie  originală, cu semnificaţie de mărturie istorică privind comportamentele tehnice, sociale, estetice, religioase, mitologice, de viaţă cotidiană ale unei societăţi determinate de pe un anumit palier cronologic;
conservare a bunurilor culturale - ansamblu de activităţi ce urmăresc păstrarea nealterată a bunurilor culturale;
restaurare a bunurilor culturale -  ansamblu de măsuri ce urmăresc redobîndirea aspectului sau structurii iniţiale a bunurilor culturale care au suferit un proces de alterare sau degradare;
atestare ştiinţifică, istorică, culturală, artistică, muzeală - determinarea valorii ştiinţifice, istorice, culturale, artistice, muzeale a bunurilor culturale păstrate într-un muzeu.
Capitolul  II
MUZEELE
Art.5. - Muzeele sînt instituţii  necomerciale cu statut de persoană juridică, care se înregistrează în modul stabilit de lege.
Art.6. - Muzeele exercită funcţiile de:
a) constituire şi dezvoltare a patrimoniului muzeal în conformitate cu profilul muzeului; de evidenţă şi conservare a acestui patrimoniu;
b) cercetare a patrimoniului muzeal propriu în scopul completării colecţiilor;
c) promovare a patrimoniului muzeal în scop educaţional şi cognitiv;
d) asigurare a securităţii patrimoniului muzeal;
e) elaborare şi derulare de proiecte şi programe cultural-ştiinţifice în vederea punerii în valoare a patrimoniului muzeal şi dezvoltării spiritului comunitar;
f) elaborare şi editare a cataloagelor de colecţii muzeale, a altor publicaţii ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei;
g) realizare a schimburilor şi cooperării intermuzeale interne şi internaţionale.
Capitolul  III
PATRIMONIUL MUZEAL
Art.7. - (1) Patrimoniul muzeal este parte a patrimoniului public al statului, al unităţilor administrativ-teritoriale sau poate fi proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice.
(2) Patrimoniul muzeal este inalienabil.
Art.8. - Din patrimoniul muzeal pot face parte:
a) bunuri mobile de o deosebită valoare istorică şi documentară, artistică, arheologică, etnografică, reprezentînd istoria naturală, tehnica, arta şi literatura, viaţa şi activitatea unor personalităţi de vază din cele mai diverse domenii;
b) opere de artă plastică;
c) manuscrise, tipărituri vechi, ediţii rare, obiecte de anticariat;
d) colecţii de arme, harnaşament;
e) obiecte de numismatică, bonistică, medalistică, filatelie, faleristică etc.;
f) colecţii de piese din metale şi pietre preţioase de o deosebită valoare istorică, artistică şi muzeală;
g) bunuri imobile clasificate ca monumente istorice, arhitecturale, etnografice;
h) rezervaţii naturale care reprezintă flora şi fauna, landşafturi naturale sau amenajate, edificii constituind mărturii ale valorificării mediului natural;
i) alte bunuri culturale care pot avea valoare documentară, educativă, ilustrativă şi care sînt folosite în cadrul activităţilor muzeale.
Art.9. - Din punct de vedere al specificului patrimoniului muzeal, muzeele pot fi de arheologie, de istorie, de istorie naturală, de etnografie, de artă, de literatură, de ştiinţă şi tehnică, de arhitectură, memoriale, în aer liber etc.
Art.10. - Completarea patrimoniului muzeal aflat în proprietate publică a statului  se efectuează prin:
a) achiziţia pieselor din contul mijloacelor bugetare alocate muzeelor;
b) achiziţia pieselor din contul mijloacelor speciale obţinute de către muzee de la prestarea diverselor servicii şi de la desfăşurarea activităţilor muzeale;
[Art.10 lit.b) modificată prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
c) sponsorizări şi donaţii;
d) achiziţia operelor de artă plastică contemporană în baza hotărîrilor Consiliului de experţi pentru omologarea, estimarea şi achiziţia operelor de artă plastică al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi ale comisiilor de achiziţii ale muzeelor;
e) primirea în gestiunea muzeelor a pieselor muzeale de la persoane fizice şi juridice străine în urma retrocedării pieselor respective către ţara de provenienţă sau prin donaţii ale acestora;
f) primirea în gestiunea muzeelor a pieselor muzeale de la alte muzee în urma  reorganizării sau lichidării acestora;
g) primirea în gestiunea muzeelor a pieselor muzeale de la organele vamale şi cele de drept, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.11. - Se transmit muzeelor aflate în proprietate publică a statului, în modul stabilit de lege:
a) colecţii şi piese muzeale confiscate în baza hotărîrilor instanţei de judecată sau trecute, în baza dreptului de moştenire, în proprietatea publică a statului;
b) bunuri culturale, parte componentă a comorilor arheologice, istorice, culturale descoperite pe teritoriul Republicii Moldova.
Art.12. - Completarea patrimoniului muzeal aflat în proprietate privată se realizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, din mijloacele proprietarilor sau din investiţiile altor persoane fizice sau juridice.
Art.13. -  (1) Bunurile culturale din patrimoniul muzeal al Republicii Moldova se înscriu în Registrul de stat al patrimoniului cultural mobil, denumit în continuare Registru de stat.
(2) Registrul de stat  se instituie în cadrul  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, abilitat cu funcţiile respective, şi include informaţii vizînd cercetarea şi atestarea ştiinţifică, istorică, culturală, artistică a bunurilor culturale. Formularele cu informaţiile în cauză se completează la fiecare muzeu de către specialiştii corespunzători.
(3) Evidenţa, în Registrul de stat, a bunurilor culturale din colecţiile particulare se ţine cu acordul posesorilor colecţiilor respective.
Art.14. - Restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal al Republicii Moldova, indiferent de tipul lor de proprietate, se permite doar specialiştilor în domeniu.
Art.15. - (1) Utilizarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal al Republicii Moldova se permite doar în condiţii care asigură securitatea deplină a acestora.
(2) Exportul definitiv al bunurilor culturale din patrimoniul muzeal al Republicii Moldova se interzice.
(3) Exportul provizoriu al bunurilor culturale din patrimoniul muzeal al Republicii Moldova, în scopul organizării expoziţiilor, efectuării expertizelor de specialitate, restaurării în laboratoarele din afara ţării, se permite în baza deciziei Comisiei de experţi a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi a ordinului ministrului educației, culturii și cercetării în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(4) Retrocedarea  definitivă către persoanele fizice sau juridice a bunurilor culturale înscrise în registrele patrimoniului muzeal din muzee se interzice.
Capitolul  IV
ORGANIZAREA  ŞI  FUNCŢIONAREA  MUZEELOR
Art.16. - Organizarea muzeelor de către persoanele fizice şi juridice se efectuează în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative, cu avizul prealabil al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Art.17. - Factorii constitutivi ai unui muzeu sînt:
a) patrimoniul muzeal specific;
b) dotarea tehnico-materială (local, instalaţii, amenajări);
c) personalul care asigură activitatea instituţiei;
d) mijloacele economico-financiare necesare activităţii instituţiei.
Art.18. (1) În funcţie de semnificaţia, valoarea şi mărimea patrimoniului muzeal, de capacitatea ştiinţifică şi tehnică de evidenţă, cercetare, restaurare şi punere în valoare a acestuia, muzeele pot fi:
a) naţionale;
b) departamentale;
c) raionale;
     [Art.18 al.(1), lit.c) modificată prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
d) municipale, orăşeneşti;
e) comunale, săteşti;
f) ale unităţilor teritoriale autonome;
g) obşteşti;
h) private;
i) ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, asociaţiilor, confesiunilor religioase etc.
(2) În cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării se instituie Registrul muzeelor din Republica Moldova, în care, în mod obligatoriu, sînt luate la evidenţă toate muzeele care activează sau se organizează în ţară.
(3) Muzeele naţionale sînt organizate şi clasificate prin hotărîre de Guvern, iar cele menţionate la alin.(1) lit.b)-i) - prin decizii ale organelor în a căror subordine se vor afla, cu avizul prealabil al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
(4) Muzeele aflate în proprietatea publică a statului se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative.
(5) Muzeele aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se organizează prin hotărîre a autorităţii administraţiei publice locale respective, cu avizul prealabil al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
(6) Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile au dreptul, cu avizul prealabil al organelor de cultură ale autorităţilor administraţiei publice locale, de a organiza muzee, asigurînd instituţiilor fondate condiţiile de activitate necesare. În cazul lichidării muzeelor de acest tip, fondatorii lor pot transmite colecţiile muzeale în gestiunea muzeelor aflate în proprietatea publică a statului.
(7) Cetăţenii Republicii Moldova - proprietari de bunuri culturale -  au dreptul de a organiza muzee private, cu condiţia respectării prevederilor prezentei legi şi ale altor acte normative. În cazul lichidării muzeelor de acest tip, fondatorii lor pot transmite colecţiile muzeale în gestiunea muzeelor aflate în proprietatea publică a statului.
(8) Securitatea colecţiilor muzeale din muzeele private se asigură de către fondatorii acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(9) Organizaţiile obşteşti, asociaţiile, confesiunile religioase au dreptul de a organiza muzee în condiţiile respectării prevederilor prezentei legi şi ale altor acte normative, cu avizul prealabil al organelor de cultură ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul lichidării muzeelor de acest tip, fondatorii lor pot transmite colecţiile muzeale în gestiunea muzeelor aflate în proprietatea publică a statului.
Capitolul  V
POLITICA  DE  STAT  ÎN  DOMENIUL  MUZEELOR
Art.19. - (1) Autorităţile administraţiei publice garantează asigurarea unor condiţii favorabile pentru desfăşurarea activităţilor muzeale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi poartă răspundere pentru respectarea acesteia.
(2) Autorităţile administraţiei publice alocă, în modul stabilit, muzeelor din subordine resursele financiare şi materiale necesare pentru întreţinerea edificiilor, asigurarea pazei şi dotării tehnice a muzeelor, achiziţionarea, conservarea şi restaurarea pieselor muzeale, desfăşurarea activităţii de cercetare şi valorificare a patrimoniului muzeal, asigurarea condiţiilor de activitate a personalului muzeelor.
Capitolul  VI
AUTORITĂŢI  CU  ATRIBUŢII ÎN  DOMENIUL  MUZEELOR
Art.20. - (1) Autoritatea centrală a administraţiei publice, cu atribuţii şi competenţe în domeniul muzeelor,  care elaborează reglementările de specialitate în domeniu şi urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi, este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
(2) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin intermediul aparatului central şi al structurilor specializate din subordine, asigură ţinerea evidenţei muzeelor de toate tipurile, precum şi elaborarea şi aplicarea strategiei naţionale în domeniul muzeelor, respectarea prevederilor legale, a normelor şi metodologiilor în domeniu.
(3) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin convenţiile internaţionale referitoare la funcţionarea şi protecţia muzeelor.
(4) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reprezintă statul în relaţiile cu proprietarii şi administratorii de muzee.
(5) În domeniul muzeelor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării îndeplineşte următoarele funcţii:
a) organizează sistemul naţional de inspecţie şi clasificare a muzeelor;
b) aprobă înfiinţarea muzeelor şi denumirile acestora;
c) asigură sprijinul logistic şi ştiinţific necesar activităţii muzeelor;
d) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, sesizează organele de cercetare penală despre săvîrşirea infracţiunilor;
e) colaborează cu Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne în vederea stabilirii unor măsuri speciale de protecţie a patrimoniului muzeal în caz de conflicte armate, tulburări civile sau calamităţi naturale;
f) sprijină şi promovează cooperarea internaţională în domeniu.
Art.21. - Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul muzeelor constau în:
a) asigurarea identităţii muzeelor din subordine în calitatea lor de centre cultural-ştiinţifice;
b) asigurarea finanţării activităţilor muzeale, inclusiv a celor de organizare şi dezvoltare a reţelei de muzee în teritoriu;
c) elaborarea actelor normative în domeniu şi controlul asupra executării acestora;
d) organizarea sistemului de instruire şi reciclare a personalului muzeelor.
Capitolul  VII
CONDUCEREA  ŞI  PERSONALUL  MUZEELOR
Art.22. - (1) Funcţionarea muzeelor se asigură de către personalul de conducere, de specialitate şi de întreţinere.
(2) Conducerea muzeelor se efectuează de către un director general (în cazul muzeelor naţionale) sau un director (în cazul muzeelor menţionate la art.18 alin.(1) lit.b)-i), numit şi eliberat din funcţie de către autoritatea în a cărei subordine se află muzeele respective.
(3) În cadrul muzeului funcţionează:
a) consiliul de administrare, desemnat, după caz, de către proprietarul sau administratorul muzeului;
b) consiliul ştiinţific, desemnat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării (pentru muzeele subordonate direct ministerului) sau prin hotărîrea organului de cultură al autorităţii administraţiei publice locale (pentru muzeele din subordinea acestuia);
c) comisia de achiziţii ale bunurilor culturale, desemnată, după caz,  prin ordinul directorului general sau al directorului de muzeu.
Capitolul  VIII
DREPTURILE MUZEELOR.  GARANŢIILE  SOCIALE  
ALE LUCRĂTORILOR  MUZEELOR
Art.23. - Muzeele au dreptul:
a) să înregistreze toate evenimentele ce ţin de istoria şi cultura naţională şi universală, indiferent de semnificaţia lor politică, naţională, ideologică, socială, cu condiţia că acestea nu constituie secret de stat;
b) să efectueze, în modul stabilit de lege, cercetări în arhivele de stat şi pe teren;
c) să utilizeze, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, mijloace financiare în numerar în scopul achiziţiei bunurilor culturale de o semnificaţie deosebită;
d) să achiziţioneze, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, piese muzeale din surse financiare proprii;
e) să publice materiale ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei privind patrimoniul muzeal.
Art.24. - (1) Muzeele au dreptul să efectueze activităţi economice externe, inclusiv să încheie contracte şi acorduri cu muzee de peste hotare, cu persoane fizice şi juridice străine.
(2) Veniturile valutare obţinute din activităţile economice externe ale muzeelor  nu pot servi drept motiv pentru micşorarea alocaţiilor bugetare prevăzute pentru întreţinerea acestora.
Art.25. - Persoanele fizice şi juridice au dreptul să publice materiale, care includ informaţii privind piesele şi colecţiile muzeale, doar cu  acordul muzeelor care le deţin şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.26. - Statul garantează remunerarea lucrătorilor din instituţiile muzeale în funcţie de calificarea şi rezultatul muncii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul IX
BAZA  TEHNICO-MATERIALĂ  ŞI  FINANŢAREA  MUZEELOR
Art.27. - (1) Baza tehnico-materială a muzeelor o constituie totalitatea bunurilor imobiliare (clădiri, spaţii etc.) transmise muzeelor în gestionare operativă.
(2) Se interzice  amplasarea sau transferarea muzeelor în clădiri care afectează buna desfăşurare a activităţii acestora. În cazul transmiterii edificiilor muzeelor în gestiune altor organe de stat, ultimele sînt obligate să pună la dispoziţia muzeelor în cauză spaţii adecvate şi să suporte cheltuielile necesare pentru reamplasarea colecţiilor muzeale.
Art.28. - (1) Finanţarea muzeelor aflate în proprietatea publică a statului se asigură din surse bugetare şi din mijloace speciale, conform legislaţiei în vigoare.
      [Art.28 al.(1) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
(2) Finanţarea activităţilor muzeale poate fi asigurată - pe bază de proiecte şi programe avizate şi aprobate în condiţiile legii - de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau prin cofinanţare publică şi privată, indiferent de subordonare sau tipul de proprietate.
Art.29. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a prevedea în bugetele locale fondurile necesare finanţării muzeelor din subordine.
(2) Muzeele aflate în proprietatea publică a statului, subordonate autorităţilor administraţiei publice centrale, sînt finanţate de către acestea din urmă.
Capitolul  X
REORGANIZAREA  ŞI  LICHIDAREA  MUZEELOR
Art.30. - (1) Reorganizarea şi lichidarea muzeelor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Drept temei pentru hotărîrea organului administrativ sau a instanţei de judecată privind reorganizarea sau lichidarea muzeelor (cu excepţia muzeelor private) pot servi concluziile comisiei de experţi desemnate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Capitolul  XI
RESPONSABILITATEA  PENTRU  ÎNCĂLCAREA  PREZENTEI  LEGI
Art.31. - Responsabilitatea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi este stabilită de legislaţia administrativă, civilă şi penală în vigoare.
Capitolul  XII
DISPOZIŢII  FINALE
Art.32. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                             Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 27 decembrie 2002.
Nr. 1596-XV.