HGM278/2006
ID intern unic:  315548
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 278
din  16.03.2006
cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice
ale Agenţiei Rezerve Materiale,
Achiziţii Publice şi Ajutoare
Umanitare
Publicat : 24.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 47-50     art Nr : 314

    MODIFICAT
   
HG545 din 17.07.13, MO152-158/19.07.13 art.639
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729
    HG57 din 25.01.08, MO21-24/01.02.08 art.123

    NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii cuvintele "Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare" se substituie cu cuvintele "Agenţia Achiziţii Publice" la cazul gramatical respectiv prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729


    Întru executarea art. 12 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24 mai 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială) şi şi art. 9 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG57 din 25.01.08, MO21-24/01.02.08 art.123]
Se aprobă:
Nomenclatorul serviciilor în domeniul achiziţiilor publice, prestate contra plată de către Agenţia Achiziţii Publice, conform anexei nr. 1;
Regulamentul privind modul de creare şi utilizare a mijloacelor speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţia Achiziţii Publice, conform anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor                                              Mihail Pop
Ministrul economiei
şi comerţului                                                          Valeriu Lazăr

Chişinău, 16 martie 2006.
Nr. 278.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 278
din 16 martie 2006
Nomenclatorul
serviciilor în domeniul achiziţiilor publice, prestate contra
plată de către Agenţia Achiziţii Publice
Nr. d/o Denumirea serviciului Tarif, lei Baza legală
1.
Buletinul Achiziţiilor Publice
6,50
Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice
2.
Publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice, pentru 1 cm 2
1   număr  9,00
2-5 numere  – 6,00
6 şi mai multe numere -5,00
3.
Publicitatea plasată pe pagina web, pentru 1 cm2
10,00
    [Anexa nr.1 în redacţia HG545 din 17.07.13, MO152-158/19.07.13 art.639]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG57 din 25.01.08, MO21-24/01.02.08 art.123]
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 278
din 16 martie 2006
REGULAMENTUL
privind modul de creare şi utilizare a mijloacelor speciale în domeniul
achiziţiilor publice ale
Agenţiei Achiziţii Publice
1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul realizării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24 mai 1996 şi constituie temeiul juridic pentru gestionarea mijloacelor speciale ale Agenţiei Achiziţii Publice, provenite din prestarea serviciilor contra plată în domeniul achiziţiilor publice.
   
[Pct.1 modificat prin HG57 din 25.01.08, MO21-24/01.02.08 art.123]
2. Mijloacele speciale ale Agenţiei Achiziţii Publice se constituie din veniturile obţinute de la editarea Buletinului Achiziţiilor Publice, publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web.
3. Costul serviciilor în domeniul achiziţiilor publice se calculează reieşind din cheltuielile efective pentru prestarea acestor servicii.
4. În cazul modificării ratei inflaţiei, Agenţia Achiziţii Publice înaintează Guvernului propuneri de modificare a tarifelor pentru serviciile prestate.
5. Veniturile obţinute de la editarea Buletinului Achiziţiilor Publice, publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web se direcţionează spre acoperirea cheltuielilor pentru:
plata mărfurilor şi serviciilor;
deplasări în interes de serviciu;
procurarea mijloacelor fixe.
6. Gestionarea mijloacelor speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Achiziţii Publice se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004.
7. Soldul mijloacelor speciale acumulate la finele anului pe contul curent se raportează la partea de venituri a devizului de mijloace speciale din anul viitor.
8. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se ţine în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995 şi Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 85 din 9 octombrie 1996.
9. Agenţia Achiziţii Publice prezintă darea de seamă privind utilizarea mijloacelor speciale, în modul şi termenele stabilite de către Ministerul Finanţelor.