HGM278/2006
ID intern unic:  315548
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 278
din  16.03.2006
cu privire la veniturile colectate în domeniul achiziţiilor publice ale
 Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
Publicat : 24.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 47-50     art Nr : 314

    MODIFICAT
   
HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18
    HG545 din 17.07.13, MO152-158/19.07.13 art.639
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729
    HG57 din 25.01.08, MO21-24/01.02.08 art.123

    Denumirea modificată prin
HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18

    NOTĂ:
    În tot textul hotărîrii cuvintele "Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare" se substituie cu cuvintele "Agenţia Achiziţii Publice" la cazul gramatical respectiv prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729


    În temeiul art.42 și 43 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519) și art.9 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul în redacția HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
    [Preambul modificat prin HG57 din 25.01.08, MO21-24/01.02.08 art.123]
Se aprobă:
Nomenclatorul serviciilor în domeniul achiziţiilor publice, prestate contra plată de către Agenţia Achiziţii Publice, conform anexei nr. 1;
Regulamentul privind modul de formare a veniturilor colectate în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţia Achiziţii Publice, conform anexei nr. 2.
    [Alineat modificat prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]

PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor                                              Mihail Pop
Ministrul economiei
şi comerţului                                                          Valeriu Lazăr

Chişinău, 16 martie 2006.
Nr. 278.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 278
din 16 martie 2006
Nomenclatorul
serviciilor în domeniul achiziţiilor publice, prestate contra
plată de către Agenţia Achiziţii Publice
Nr. d/o Denumirea serviciului Tarif, lei Baza legală
1.
Buletinul Achiziţiilor Publice
6,50
Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice
2.
Publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice, pentru 1 cm 2
1   număr  9,00
2-5 numere  – 6,00
6 şi mai multe numere -5,00
3.
Publicitatea plasată pe pagina web, pentru 1 cm2
10,00
    [Anexa nr.1 în redacţia HG545 din 17.07.13, MO152-158/19.07.13 art.639]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG57 din 25.01.08, MO21-24/01.02.08 art.123]
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 278
din 16 martie 2006
REGULAMENTUL
privind modul de formare a veniturilor colectate în domeniul
achiziţiilor publice ale
Agenţiei Achiziţii Publice
[Denumirea modificată prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
1. Prezentul Regulament stabilește modul de formare și gestionare a veniturilor colectate de Agenția Achiziții Publice din prestarea serviciilor contra plată în domeniul achizițiilor publice.   
    [Pct.1 în redacția HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
    [Pct.1 modificat prin HG57 din 25.01.08, MO21-24/01.02.08 art.123]
2. Veniturile colectate de Agenția Achiziții Publice se constituie din veniturile obţinute de la editarea Buletinului Achiziţiilor Publice, publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web.
    [Pct.2 modificat prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
   
21. Veniturile colectate se acumulează la contul trezorerial al Agenției Achiziții Publice, deschis la Trezoreria regională Chișinău, și se gestionează prin sistemul trezorerial.
    [Pct.21 introdus prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
    22. Veniturile colectate se planifică și se aprobă în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209/2015.
    [Pct.22 introdus prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
    23. Veniturile colectate se includ în buget și, de rînd cu veniturile generale, se utilizează pe măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în buget, fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli.
    [Pct.23 introdus prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
    24. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri peste volumul aprobat, veniturile ce depășesc volumul aprobat se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor în volumul aprobat. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri în volum mai mic decît cel aprobat, cheltuielile vor fi efectuate în volum diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate.
    [Pct.24 introdus prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
3. Costul serviciilor în domeniul achiziţiilor publice se calculează reieşind din cheltuielile efective pentru prestarea acestor servicii.
4. În cazul modificării ratei inflaţiei, Agenţia Achiziţii Publice înaintează Guvernului propuneri de modificare a tarifelor pentru serviciile prestate.
    [Pct.5 abrogat prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
   
[Pct.6 abrogat prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
7. La data încheierii anului bugetar, alocațiile bugetare nevalorificate precum și soldurile mijloacelor bănești din conturile trezoreriale se închid, cu excepția soldurilor proiectelor finanțate din surse externe.
    [Pct.7 în redacția HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
8. Evidența contabilă a veniturilor colectate este ținută în conformitate cu Legea contabilității nr.113/2007 și în conformitate cu planul de conturi contabile și cu metodologia elaborată și aprobată de către Ministerul Finanțelor.
    [Pct.8 în redacția HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]
[Pct.9 abrogat prin HG1240 din19.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1366; în vigoare 29.12.18]