OIFPSM514/2007
ID intern unic:  325234
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 514
din  07.09.2007
privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale
privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, plata suplimentară
obligatorie la vânzarea valutei străine şi a cecurilor de călătorie în
valută străină la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate, care
desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice,
inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar şi instrucţiunilor
cu privire la modul de completare şi prezentare a lor

Publicat : 14.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 146-148     art Nr : 542
    MODIFICAT
   
OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344
   
OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952
    OIFPS698 din 28.12.07, MO21-24/01.02.08 art.51
    OIFPS524 din 04.10.07, MO165-167/19.10.07 art.615

    NOTĂ:
   
în cuprinsul textului ordinului “la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar” se substituie cu textul „la vânzarea valutei străine şi a cecurilor de călătorie în valută străină la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate, care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar” prin OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344
    OIFS415din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344
     în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial”, „Inspectoratul fiscal de stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare și  după cuvintele „semnătura autentificată” se introduce cuvîntul „opțional” prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
     În scopul executării prevederilor alineatelor (4) şi (5) ale art.4 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 cu modificările operate prin Legea nr.196-XVI din 26 iulie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă modelul Dării de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (Forma TTM) şi instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
    2. Se aprobă modelul Dării de seamă privind plata suplimentară obligatorie
la vânzarea valutei străine şi a cecurilor de călătorie în valută străină la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate, care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar (Forma PSV) cu anexa alăturată şi instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a acesteia, conform anexelor nr.2 şi nr.3 la prezentul ordin şi instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
   
[Pct.2 modificat prin OIFPS698 din 28.12.07, MO21-24/01.02.08 art.51]
   
3. Dările de seamă aprobate conform prezentului ordin se prezintă pentru perioadele fiscale începînd cu 17 august 2007.
    4. Dările de seamă Forma TTM şi Forma PSV se prezintă lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    [Pct.4 modificat prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]
    5. Despre prevederile prezentului ordin, inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabilii ce activează în domeniile respective şi să-i asigure gratuit cu formularul dării de seamă.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                    Sergiu PUŞCUŢA

    Nr. 514. Chişinău, 7 septembrie 2007.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS698 din 28.12.07, MO21-24/01.02.08 art.51]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS524 din 04.10.07, MO165-167/19.10.07 art.615]

Anexa nr.3 la ordinul IFPS nr.514 din 07.09.07
Actualizată prin Anexa nr.2 la Ordinul IFPS
nr. 698  din 28.12.07

I N S T R U C Ţ I U N E
cu privire la modul de completare şi prezentare a
Dării de seamă privind plata suplimentară obligatorie la
vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb
valutar şi Anexei la  darea de seamă (Forma PSV)

    La completarea Dării de seamă pe formularul tipizat, agentul economic sau instituţia financiară
și/sau aparatele de schimb valutar în mod obligatoriu, trebuie să indice:
    · codul fiscal al agentului economic sau instituţiei financiare
și/sau aparatele de schimb valutar;
    · denumirea agentului economic sau instituţiei financiare
și/sau aparatele de schimb valutar;
    · codul localităţii unde este înregistrată adresa juridică al agentului economic sau instituţiei financiare
și/sau aparatele de schimb valutar – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;
    · Inspectoratul fiscal de stat – Inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia este înregistrată adresa juridică al agentului economic sau instituţiei financiare
și/sau aparatele de schimb valutar;
    · data prezentării dării de seamă - data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial;
    · perioada fiscală – lunar;
    · suma de control – suma către plată, indicată în col. 3;
    · semnătura autentificată prin ştampilă, a persoanelor responsabile – conducătorul şi contabilul-şef ale agentului economic sau instituţiei financiare
și/sau aparatele de schimb valutar.
    Darea de seamă se prezintă lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    În formularul tipizat al Dării de seamă rubrica “Perioada fiscală” se completează cu un cod care are  structura: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea L – lunar; N - numărul lunii pentru care se prezintă darea de seamă; AAAA - anul. Spre exemplu, pentru luna august 2007 perioada fiscală va avea structura – L/8/2007).
    În tabelul Dării de seamă se indică următoarele:
    - în col. 1 – suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar
și/sau aparatele de schimb valutar (lei);
    - în col. 2 – cota* (%);
    - în col. 3 - suma către plată care se calculă conform formulei – col.1 x col. 2 (lei).
    În cazul în care contribuabilul, are subdiviziuni înregistrate la Inspectoratul fiscal de stat teritorial, completează Anexa la Darea de seamă, utilizînd informaţia indicată în Certificatul privind atribuirea codurilor subdiviziunilor.
    În  Anexa Dării de seamă se indică următoarele:
    - în col. 2 - codul subdiviziunii, atribuit de către Serviciul Fiscal,
în conformitate cu Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017;
    - în col. 3 – codul statistic al unităţii administrativ-teritoriale;
    - în col. 4 – sumele către plată pentru fiecare subdiviziune în parte.
    Rubrica „Total” se completează pentru col. 4 şi va coincide cu suma indicată în rubrica „Total” din col. 3 a dării de seamă.
    ______________________________________
    * Stabilită prin Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000.
   
[Anexa nr.3 modificată prin OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344]
   
[Anexa nr.3 introdusă prin OIFPS698 din 28.12.07, MO21-24/01.02.08 art.51]