HCNPFM8/6/2010
ID intern unic:  334672
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 8/6
din  26.02.2010
privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de
către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară
a informaţiei privind acordarea serviciilor
Publicat : 25.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 81-82     art Nr : 310     Data intrarii in vigoare : 25.06.2010
ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
_________ Alexandru TĂNASE
nr. de înregistrare 751
din 18 mai 2010

    În temeiul art. 3, art.8 lit. b)  şi art. 21 alin. (1) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), cu modificările şi completările ulterioare, art. 55 alin. (5) din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 655), cu modificările şi completările ulterioare, art. 43 alin. (3) şi art. 53 alin. (5) din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, art. 46 alin. (2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506), cu modificările şi completările ulterioare,
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după o lună din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                          Mihail CIBOTARU

    Nr. 8/6. Chişinău, 26 februarie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
nr.8/6 din 26 februarie 2010
REGULAMENTUL
cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti
la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea
serviciilor
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor (în continuare – Regulament) stabileşte modul de prezentare publicului larg, clienţilor şi potenţialilor clienţi (în continuare – clienţi) a informaţiei privind situaţia financiară a participanţilor profesionişti şi informaţiei referitoare la prestarea serviciilor.
    2. Prevederile Regulamentului se extind asupra următorilor participanţi profesionişti la piaţa financiară nebancară (în continuare – participanţi profesionişti): persoanele licenţiate sau autorizate pe piaţa de capital la piaţa valorilor mobiliare, persoanele licenţiate sau autorizate pe piaţa de capital la piaţa asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociaţiile de economii şi împrumut, organizațiile de creditare nebancară şi birourile istoriilor de credit.
    [Pct.2 modificat prin HCNPF8/6 din 29.10.18, MO423/09.11.18 art.1654]
    [Pct.2 modificat prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    3. Participantul profesionist este obligat să pună la dispoziţia publicului larg și clienţilor informaţii corecte și transparente, furnizate în termenele şi în modul stabilit de prezentul Regulament.
    [Pct.3 în redacția HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    [Pct.3 modificat prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
    4. Regulamentul nu modifică obligaţiunile participanţilor profesionişti de a prezenta, publica sau de a dezvălui în alt mod informaţia prevăzută de alte  acte normative în vigoare.
II. Informaţii privind activitatea participantului profesionist
    5. Participantul profesionist are obligaţia să pună la dispoziţia publicului larg și clienților cel  puțin următoarele informaţii:
    [Pct.5 în redacția HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    1) denumirea completă;
    [Pct.5 subpct.1) modificat prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    2) codul IDNO;
    3) sediul şi după caz, adresa subdiviziunii separate în care s-au contractat serviciile;
    [Pct.5 subpct.3) modificat prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
    4) informaţia privind managementul participantului profesionist (structura organizaţională şi funcţiile respective, persoanele care deţin certificat de calificare, canalele de distribuţie, subdiviziunile separate, componenţa consiliului societăţii şi a organului executiv);
    [Pct.5 subpct.4) modificat prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
    5) informaţia disponibilă privind respectarea normelor de prudenţă financiară stabilite de legislaţie (capitalul propriu, rezervele, fondurile de garanţie, lichiditatea etc.);
    [Pct.5 subpct.5) modificat prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
    6) informaţia privind serviciile şi produsele financiare acordate şi tarifele aplicate;
    [Pct.5 subpct.7) exclus prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
    8) informaţia privind activele, obligaţiile, veniturile şi cheltuielile, numărul de contracte pentru ultimul an de activitate;
    9) informaţia privind factorii de resort autorizaţi să primească şi să soluţioneze sesizările/reclamaţiile clienţilor;
    10) regulile interne de lucru cu clienţii;
    11) copia licenţei şi / sau autorizaţiei eliberate de către Comisia Națională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Națională);
    [Pct.5 subpct.11) modificat prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    12) copia  deciziei de suspendare a activităţii sau a licenţei participantului profesionist din momentul intrării în vigoare şi pe toată perioada de valabilitate - în caz de adoptare a acestei decizii.
    6. Informaţia indicată în punctul 5 se afişează pe panou la sediul şi subdiviziunile separate ale participantului profesionist, pe pagina web proprie (dacă deţine această pagină) şi se actualizează în termen de 5 zile lucrătoare din data modificării. Participantul profesionist poate să prezinte informaţia menţionată şi în formă de broşură.
    [Pct.6 modificat prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    [Pct.6 modificat prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
    7. Participantul profesionist are obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor următoarele informaţii referitoare la contractul de acordare a serviciilor pe piaţa financiară nebancară:
    1) legea şi actele normative care guvernează contractul;
    2) documentele necesare de prezentat pentru încheierea contractului;
    3) clauzele opţionale ale contractului;
    4) condiţiile, mărimea completă şi termenele de plată pentru serviciile acordate;
    5) modalităţile de încetare a contractului;
    6) consecinţele (penalităţile) neexecutării contractului de către părţi;
    7) procedura de soluţionare a eventualelor litigii;
    8) contractul-tip de prestare a serviciilor.
    [Pct.7 subpct.8) introdus prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    8. Participantul profesionist păstreazăla sediul său şi face accesibile clienţilor, la cererea acestora, următoarele documente:
    [Pct.8 modificat prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
    1) statutul;
    2) rapoartele anuale pentru ultimii trei ani de activitate, prezentate Comisiei Naţionale;
    [Pct.8 subpct.2) modificat prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    3) opinia auditorului, în cazurile cînd auditul este prevăzut de legislaţie;
    [Pct.8 subpct.3) modificat prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
    4) strategiile şi perspectivele de dezvoltare a activităţii participantului profesionist pe piaţa financiară nebancară, în cazul cînd acestea sînt elaborate;
    5) reguli sau proceduri interne referitor la examinarea şi soluţionarea reclamaţiilor clienţilor sau ale potenţialilor clienţi;
    [Pct.8 subpct.5) introdus prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
   
6) alte norme interne care pot fi de interes clienților și publicului larg.
    [Pct.8 subpct.6) introdus prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    9. Informaţia menţionată în punctul 5, în subpunctele 2)-8) din punctul 7 şi în punctul 8 se autentifică prin semnătura conducătorului participantului profesionist (iar în cazul în care se întocmeşte în baza informaţiei contabile - şi de contabilul-şef) şi prin aplicarea ştampilei.
    [Pct.9 modificat prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    10. Băncile, care dispun de licenţă pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piața de capital, vor dezvălui informaţia menţionată în punctul 5 în conformitate cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
    [Pct.10 modificat prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    11. Participantul profesionist poate dezvălui şi altă informaţie pe care o consideră importantă la evaluarea situaţiei financiare, activităţii proprii şi riscurilor pe care şi le asumă.
    12. La solicitarea potenţialilor clienţi sau clienţilor, informaţiile stabilite de prezentul Regulament trebuie furnizate pe suport de hîrtie sau pe alt suport disponibil şi accesibil pentru aceştia. Obligaţia de a face dovada furnizării informaţiilor respective se pune în sarcina participantului profesionist la piaţa financiară nebancară.
    [Pct.12 în redacţia HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
   
121. Participantul profesionist îşi asumă toată responsabilitatea în ceea ce priveşte veridicitatea oricărei informaţii furnizate şi răspunde în conformitate cu actele legislative și normative care reglementează domeniul pieței financiare nebancare, în cazul în care aceasta nu este autentică.
    [Pct.121 introdus prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
   
122. În cazul în care participantul profesionist nu dezvăluie informația prevăzută de prezentul Regulament, Comisia Naţională este în drept să aplice sancţiuni în conformitate cu actele legislative și normative care reglementează domeniul pieței financiare nebancare.
    [Pct.122 introdus prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
III. Informaţii specifice activităţilor pe piaţa financiară nebancară
    13. Suplimentar la informaţiile prevăzute la punctele 5, 7 şi  8, participantul profesionist este obligat să prezinte clientului informaţii specifice domeniului de activitate, prevăzute în punctele 14-24.
    14. Pe lîngă informațiile prevăzute la art.59 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital, societăţile de investiţii sunt obligate:
    1) să facă publică informația privind programul de activitate;
    2) să facă publică informația privind calitatea de membru în cadrul pieţei reglementate sau a unui sistem multilateral de tranzacționare;
    3) să facă publică informația despre Fondul de compensare a investitorilor, scopul activităţii acestuia și data dobîndirii  calității de membru al fondului.
    [Pct.14 în redacția HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    [Pct.15 exclus prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    16. În cadrul desfăşurării activităţii pe piaţa de capital, societatea de administrare fiduciară a investițiilor pentru fiecare organism de plasament colectiv în valori mobiliare administrat/compania investițională care se autoadministrează sunt obligate să facă publică următoarea informaţie:
    1) prospectul de emisiune;
    2) prospectul simplificat/documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor;
    3) versiunile actualizate cu toate modificările operate ale prospectului de emisiune/prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor;
    4) regulile fondului/actele de constituire a companiei investiţionale, precum și versiunile actualizate cu toate modificările operate;
    5) situaţiile financiare anuale şi semianuale şi rapoartele specifice anuale şi semianuale;
    6) rapoartele periodice privind valoarea activului net și al activului net unitar;
    7) contractul de societate civilă, pentru fondul de investiţii.
    [Pct.16 în redacția HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    17. Societatea de registru este obligată să aducă la cunoştinţa deţinătorului de valori mobiliare, în cazul apelării acestuia la serviciile societății de registru, informaţia privind cerinţele faţă de dispoziţia de transmitere a valorilor mobiliare, procedurile de eliberare a extrasului din registru.
    [Pct.17 modificat prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
   
171. Pe lîngă informațiile prevăzute la art.71 alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital, operatorul pieței reglementate și operatorul sistemului multilateral de tranzacționare sunt obligați să facă publică: 
    1) orice suspendare a tranzacţionării sau retragere a instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare, indicînd motivele suspendării sau retragerii;
    2) rapoarte de tranzacţionare, atît în comunicatele zilnice, cît şi în toate buletinele realizate de către piaţă.
    [Pct.171 introdus prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
   
172. În cadrul desfăşurării activităţii pe piaţa de capital, depozitarul central este obligat să facă publică următoarea informaţie:
    1) regulile depozitarului central;
    2) cadrul legal care guvernează activitatea depozitarului central;
    3) condiţiile de acces pentru participanţii în sistemul de clearing și decontare.
    [Pct.172 introdus prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    18. Asigurătorul sau intermediarul în asigurări/reasigurări trebuie să pună la dispoziţia potenţialului asigurat, asiguratului şi/sau beneficiarului următoarea informaţie:
    1) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu şi a clauzelor opţionale suplimentare;
    2) modalitatea de plată a primelor de asigurare, durata şi termenele de plată a acestora;
    3) informaţii despre primele aferente fiecărui beneficiu, atît cele principale cît şi opţionale, după caz;
    4) elementele de calcul a despăgubirii de asigurare şi/sau a indemnizaţiei de asigurare;
    5) modalitatea de plată a despăgubirii de asigurare şi/sau a indemnizaţiei de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
    6) temeiurile de exonerare de răspundere ale asigurătorului;
    7) valoarea de răscumpărare anuală, a sumelor asigurate pe parcursul derulării contractului de asigurare de viaţă, precum şi cazurile în care valoarea de răscumpărare a poliţei de asigurare de viaţă este „0”.
    [Pct.18 în redacţia HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
   
181. În cazul contractelor de asigurare de viaţă, asigurătorul şi/sau intermediarul în asigurări/reasigurări informează, în scris, asiguratul la fiecare aniversare a contractului despre situaţia bonusurilor (beneficiilor) şi a sumelor care reprezintă participarea la profit, precum şi despre orice modificare a informaţiei indicate în pct.5 subpct.1)-3) şi pct.18 subpct.1), 3)-4) şi 8) din prezentul Regulament.
    [Pct.181 introdus prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
   
182. Condiţiile de asigurare aprobate de asigurător se publică pe pagina web proprie, în măsura în care nu constituie secret comercial, şi se actualizează în termen de 5 zile de la modificarea acestora.
    [Pct.182 introdus prin HCNPF67/2 din 24.12.15, MO43/23.02.16 art.344; în vigoare 23.03.16]
    19. Pînă la încheierea oricăror contracte de asigurare iniţiale şi dacă este cazul la modificarea sau la reînnoirea acestora intermediarul în asigurări şi/sau reasigurări trebuie să informeze clientul sau potenţialul client asupra:
    1) analizei riscului, care sugerează acoperirea prin asigurare corespunzătoare pentru client;
    2) conţinutului şi termenelor contractului de asigurare, condiţiilor de asigurare ale asigurătorului;
    3) consecinţelor neplăţii primei de asigurare în termenele stabilite;
    4) costurilor şi beneficiilor produselor individuale pentru asigurarea de viaţă propuse de asigurător;
    5) relaţiilor sale cu asigurătorul sau reasigurătorul, în special cele care pot afecta independenţa şi imparţialitatea sa în îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de client, inclusiv:
    a) obligaţii, dacă există, de a activa exclusiv cu unul sau cu un număr limitat de asigurători (reasigurători), punînd la dispoziţia clientului denumirea asigurătorului (reasigurătorului);
    b) favorizării de către asigurător (reasigurătorului) a intermediarului în raport cu alţi intermediari privind comisionul intermedierii;
    c) termenelor şi condiţiilor contractului sau acordurilor încheiate cu asigurătorul (reasigurătorul).
    6) capacităţii de oferire a asistenţei clienţilor în procesarea daunelor, inclusiv asupra detaliilor în cazul existenţei limitărilor sau restricţiilor privind această asistenţă;
    7) solvabilităţii asigurătorului (reasigurătorului) punînd la dispoziţia clientului orice altă informaţie deţinută referitoare la activităţile asigurătorului (reasigurătorului) şi care poate afecta capacitatea de plată a asigurătorului (reasigurătorului);
    [Pct.19 în redacţia HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
   
191. Brokerul de asigurare şi/sau reasigurare oferă asistenţă clientului pe durata termenului contractului de asigurare (reasigurare), se asigură că clientul înţelege şi monitorizează executarea contractului intermediat de el pentru client.
    [Pct.191 introdus prin HCNPF28/9 din 28.06.12, MO170-174/17.08.12 art.988]
    20. Agentul de asigurare, pe lîngă informaţiile menţionate în punctul 19, trebuie să pună la dispoziţia clienţilor şi contractul încheiat cu asigurătorul în numele căruia activează.
    21. Asociaţia de economii şi împrumut va pune la dispoziţia membrilor săi şi persoanelor care intenţionează să devină membri informaţiile privind condiţiile de acordare a împrumuturilor, inclusiv:
    1) suma minimă/maximă a împrumutului;
    2) termenul (minim/maxim) al împrumutului;
    3) rata dobînzii achitată de membru, precum şi metoda de calculare a valorii absolute a ratei dobînzii;
    4) alte plăţi care vor fi achitate de membru şi care nu sînt incluse în rata dobînzii;
    5) modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor;
    6) documentele necesare pentru obţinerea împrumutului;
    7) cerinţe privind modul de garantare a împrumuturilor de către membri, stabilit de asociaţia de economii şi împrumut;
    8) procedura de modificare a clauzelor contractuale, inclusiv privind rata dobînzii.
    22. Asociaţia de economii şi împrumut, care deţine licenţă de categoria B sau C, va pune la dispoziţia membrilor săi şi persoanelor care intenţionează să devină membri informaţia prevăzută la punctul 21, precum şi informaţia privind condiţiile de acceptare a depunerilor, inclusiv:
    1) suma minimă/maximă a depunerii;
    2) termenul (minim/maxim) depunerii;
    3) rata dobînzii, precum şi modul de plată;
    4) procedura de modificare a clauzelor contractuale, inclusiv privind rata dobînzii.
    23. Organizația de creditare nebancară va pune la dispoziţia clienților informaţiile privind condiţiile de acordare a creditelor nebancare și leasingului financiar, inclusiv:
    1) suma (minimă și maximă);
    2) termenul (minim și maxim);
    3) rata dobânzii;
    4) dezvăluirea componentelor costului total al creditului nebancar/leasing financiar;
    5) dobânda anuală efectivă (DAE) indicată în mod obligatoriu în informațiile  precontractuale furnizate clientului (ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective) și în contractele de credit nebancar/leasing financiar;
    6) mărimea valorii totale plătibile de către client și metoda de calcul a acesteia, precum și mărimea penalității pentru neexecutarea obligațiilor de plată;
    7) graficul – model de rambursare a creditului sau de plată a ratelor de leasing (anuităţi, plăți lunare în descreștere, plata la scadența finală etc.);
    8) documentele necesare pentru obţinerea creditului nebancar/leasingului financiar;
    9) cerinţe privind modul de garantare a creditelor nebancare/leasingului financiar  de către clienți, stabilit de către organizația de creditare nebancară;
    10) procedura de modificare a clauzelor contractuale;
    11) după caz, componența și modul de calcul al dobânzii flotante, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii flotante;
    12) dreptul la revocare a creditului nebancar/leasingului financiar și obligațiile clientului în acest caz;
    13) rambursarea anticipată a creditului nebancar/leasingului financiar și mărimea compensației pentru eventualele costuri legate de rambursarea anticipată;
    14) regulile de creditare în cazul aplicării dobânzii flotante;
    15) esența și consecințele juridice ale investirii cu formulă executorie a contractelor de ipotecă și/sau gaj, care garantează executarea obligațiilor de plată, în cazul în care formula executorie este inclusă în contract;
    16) posibilitatea de a recurge la o procedură extrajudiciară de soluționare a litigiilor legate de executarea contractelor de credit nebancar/leasing financiar.
    [Pct.23 în redacția HCNPF8/6 din 29.10.18, MO423/09.11.18 art.1654]
    24. Fondul nestatal de pensii sau managerul activelor fondului, dacă acesta este prevăzut de contract, va pune la dispoziţia membrilor şi potenţialilor membri ai fondului:
    1) planurile de pensii elaborate de fond şi propuse pentru încheierea contractelor de pensii individuale sau colective;
    2) informaţia privind drepturile beneficiarului şi ale deponentului fondului;
    3) informaţia privind modul de retragere a calităţii de membru al fondului.