HGM399/2012
ID intern unic:  343574
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 399
din  12.06.2012
cu privire la Premiul Naţional
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 441
    MODIFICAT
   
HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839
   
HG373 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.416
   
HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539
    HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565     În scopul stimulării activităţii de creaţie şi al promovării valorilor autentice în domeniul ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Premiul Naţional în scopul recunoaşterii şi încurajării activităţii de cercetare, dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică, a performanţelor artistice şi sportive. Premiul Naţional constă din diplomă, medalie şi o gratificaţie bănească în valoare de 100 mii lei. Anual Guvernul acordă 10 premii naţionale.
    [Pct.1 în redacția HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839]
    2. Premiul Naţional se acordă în domeniile:
    a) ştiinţă – pentru rezultatele cercetărilor ştiinţifice care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei, pentru publicaţii, produse, procese şi servicii noi cu potenţial înalt socioeconomic şi pentru promovarea imaginii ştiinţei naţionale pe plan internaţional;
    b) tehnologii – pentru proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a noilor tehnologii şi inovaţii care sînt destinate soluţionării provocărilor societale şi care au un impact  pozitiv socioeconomic, potenţial sau real;
    c) cultură şi artă – pentru produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural naţional şi internaţional, au primit aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional;
    d) sport – pentru performanţe sportive la nivel internaţional, elaborarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea performanţei sportive, crearea şcolilor de performanţă, contribuţie la promovarea sportului  pe plan naţional şi internaţional.
    [Pct.2 în redacția HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839]
    3. Premiul Naţional se decernează în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenţei.
   
[Pct.3 modificat prin HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
    [Pct.3 modificat prin HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]
    4. În scopul selectării candidaţilor, al evaluării şi al pregătirii propunerilor în vederea decernării Premiului Naţional, se instituie Comisia pentru decernarea Premiului Naţional şi se aprobă componenţa ei nominală, conform anexei nr.1.
    5. Componenţa Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional se actualizează anual. La constituirea Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional se va respecta reprezentativitatea domeniilor în care se acordă şi a instituţiilor relevante (autorităţi publice centrale, mediul academic de specialitate, societatea civilă).
    [Pct.5 în redacția HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839]
    6. Se aprobă Regulamentul cu privire la Premiul Naţional, conform anexei nr.2.
    7. Cheltuielile aferente realizării prezentei hotărîri vor fi acoperite din fondul de rezervă al Guvernului.
    8. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                       Mihail Moldovanu

    Nr. 399. Chişinău, 12 iunie 2012.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.399 din 12 iunie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional
    FILIP Pavel                         -    Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    BABUC Monica                  -    ministru al culturii,vicepreşedinte al
                                                     Comisiei
    COPACI Tudor                   -    secretar general al Guvernului, secretar
                                                      al Comisiei
    CALMÎC Octavian               -    viceprim-ministru, ministru al economiei
    BREGA Gheorghe                 -    viceprim-ministru
    BOTNARI Vasile                  -    ministru al tehnologiei informaţiei şi
                                                       comunicaţiilor
    GLAVAN Ruxanda               -    ministru al sănătăţii
    GRAMA Eduard                    -    ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    FUSU Corina                         -    ministru al educaţiei
    ZUBCU Victor                       -    ministru al tineretului şi sportului
    APOSTOL Octavian               -    director al Agenţiei de Stat pentru
                                                         Proprietate Intelectuală
    DUCA Gheorghe                     -    preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    CANȚER Valeriu                    -    preşedinte al Consiliului Naţional pentru
                                                         Acreditare şi Atestare
    GROPA Stanislav                    -    preşedinte al Secţiei ştiinţe ale vieţii, Academia
                                                         de Ştiinţe a Moldovei
    BOSTAN Viorel                      -    rector al Universităţii Tehnice a Moldovei
    COZUB Alexandru                   -    director artistic al Teatrului Naţional „Mihai
                                                           Eminescu”
    ZBÎRNEA Tudor                      -    director al Muzeului Naţional de Arte Plastice 
    SURDU Mircea                        -    director al postului public de televiziune Moldova 1
    MUNTEAN Mihai                    -    şef de catedră, Academia de Muzică, Teatru şi
                                                           Arte plastice, Artist al Poporului
    SUCEVEANU Arcadie             -    preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
    PRINI Gheorghe                        -    preşedinte al Uniunii Editorilor din Republica
                                                           Moldova
    PRODAN Sergiu                       -    preşedinte al Uniunii Cineaştilor din Moldova
    JURAVSCHII Nicolae               -    preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic şi
                                                           Sportiv
    BODRUG-LUNGU Valentina    -    preşedinte al „Gender-centru”
    VĂSA Violeta                            -    şef al cabinetului Prim-ministrului

    [Anexa nr.1 în redacția HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839]
    [Anexa nr.1 în redacția HG373 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.416]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 399
din 12 iunie 2012
REGULAMENT
cu privire la Premiul Naţional
I. Dispoziţii generale
    1. Premiul Naţional reprezintă recunoaşterea supremă de către stat a meritelor oamenilor de ştiinţă, cultură, artă şi sport.
    2. Premiul Naţional se decernează, de regulă, unui singur candidat. În eventualitatea în care rolul decisiv în elaborarea/realizarea unei lucrări aparţine mai multor persoane, Premiul Naţional poate fi decernat colectivului de autori. În acest caz, recompensa bănească se împarte egal între laureaţii Premiului Naţional, iar diploma şi medalia sînt înmînate fiecărui laureat. Una şi aceeaşi persoană nu poate fi inclusă concomitent în componenţa mai multor colective de autori pretendenţi la Premiul Naţional.
    [Pct.2 în redacţia HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]
    3. Premiul Naţional constă din diplomă, medalie şi recompensa bănească corespunzătoare, achitată prin intermediul Cancelariei de Stat.
    4. Data demarării concursului, termenele de prezentare a lucrărilor şi a materialelor aferente acestora, precum şi cerinţele privind prezentarea lor se stabilesc de Comisia pentru decernarea Premiului Naţional (în continuare – Comisie). Informaţia respectivă, inclusiv anunţul privind depunerea documentelor pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional, se dau publicităţii şi se mediatizează la nivel naţional prin intermediul mass-mediei, surselor scrise şi electronice cu acoperire republicană, inclusiv de Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
    5. La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care deţin Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii, Premiul Naţional în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii, Premiul Naţional sau Premiul de Stat.
    [Pct.5 modificat prin HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
    6. Membrii Comisiei nu pot candida şi nu pot înainta candidaţi la Premiul Naţional pe perioada deţinerii mandatului.
II. Atribuţiile Comisiei
   7. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) formează grupe de experţi pe domeniile menţionate la punctul 2 din hotărîre pentru examinarea dosarelor înaintate la concurs;
    b) examinează concluziile grupelor de experţi expuse în fişele de evaluare şi desemnează cîştigătorii;
    c) adoptă decizii ce derivă din competenţa sa;
    d) formulează recomandări pentru eficientizarea concursului şi promovarea cîştigătorilor Premiului.
    [Pct.7 în redacția HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839]
    [Pct.7 modificat prin HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
    8. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor acesteia. Şedinţele sînt consemnate în procese-verbale validate prin semnăturile preşedintelui şi secretarului Comisiei.
    [Pct.8 modificat prin HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
III. Modalitatea de înaintare a candidaţilor la
concursul pentru decernarea Premiului Naţional
    9. Înaintarea candidaţilor la concursul pentru decernarea Premiului Naţional se face de către ministerele de resort, Academia de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniunile de creaţie, federaţiile de sport, precum şi de către laureaţi ai Premiului Naţional şi laureaţi ai Premiului de Stat.
    10. Scrisoarea de recomandare privind candidatul/candidaţii la concursul pentru decernarea Premiului Naţional va fi prezentată Comisiei şi va conţine următoarele informaţii: numele şi prenumele; data şi locul naşterii; domiciliul; locul de muncă sau ocupaţia; gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic, titlul onorific; contribuţia candidatului/candidaţilor la dezvoltarea ştiinţei/tehnologiei/ culturii/artei/sportului, materializată prin elaborarea/realizarea unei lucrări, a unui ciclu de lucrări sau prin performanţe la concursurile ştiinţifice, inovaţionale, artistice competiţiile sportive naţionale şi internaţionale; date despre premii; probe ce denotă recunoaşterea realizărilor candidatului/candidaţilor, indicatori de impact socioeconomic.
    [Pct.10 modificat prin HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839]
    [Pct.10 în redacția HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
    [Pct.10 modificat prin HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]
    11. Candidaţii la Premiul Naţional prezintă instituţiilor menţionate la pct. 9 al prezentului Regulament lucrările ştiinţifice, de creaţie, indicii de producţie, rezultatele implementării tehnologiilor, materialelor şi tehnicii noi, operele literare publicate şi alte tipuri de lucrări ce sînt cunoscute publicului larg şi specialiştilor din domeniu de cel puţin un an pînă la înaintarea lor.
IV. Modul de examinare a dosarelor candidaţilor
la Premiul Naţional
   12. Dosarele candidaţilor/colectivelor de candidaţi la Premiul Naţional sînt examinate pe etape:
    a) etapa I – examinarea dosarelor în vederea corespunderii cerinţelor prezentului Regulament şi publicarea pe pagina web a Cancelariei de Stat a listei dosarelor admise la concurs;
    b) etapa II – evaluarea dosarelor de către grupurile de experţi pe domenii;
    c) etapa III – desfăşurarea concursului şi aprobarea hotărîrii în cadrul Comisiei.
    [Pct.12 în redacția HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839]
    [Pct.12 modificat prin HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]
    13. Decizia în vederea admiterii la concurs a candidaţilor/colectivelor de candidaţi la Premiul Naţional se adoptă prin vot deschis în cadrul şedinţei Comisiei.
    [Pct.13 modificat prin HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]
    14. La concurs se admit candidaţii/colectivele de candidaţi care au obţinut 50+1 din voturile membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.
    [Pct.14 modificat prin HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]
V. Modul de selectare a candidaţilor
pentru decernarea Premiului Naţional
    [Capitolul V titlul modificat prin HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
    15. Pentru examinarea dosarelor înaintate la concurs, Comisia va institui grupuri de experţi pe domenii. Numărul de grupuri de experţi se stabileşte în funcţie de profilul şi numărul dosarelor înaintate la concurs în cadrul fiecărui domeniu, conform punctului 2 din hotărîre. Grupurile de experţi vor întocmi fişa de evaluare conform criteriilor specifice pe domenii prevăzute la punctul 2 din hotărîre.
    [Pct.15 în redacția HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839]
    [Pct.15 modificat prin HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
    16. În şedinţa de selectare a candidaţilor pentru decernarea Premiului Naţional, Comisia examinează toate materialele cu referire la candidaţii pentru decernarea Premiului Naţional: dosarele recepţionate în termenul-limită stabilit, precum şi avizele comisiilor pe domenii.
    [Pct.16 modificat prin HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
    17. Procedura de votare este secretă. Premiul Naţional se decernează candidatului/colectivului de candidaţi care a obţinut 50+1 din voturile membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.
    [Pct.17 modificat prin HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]
    18. În cazul în care numărul candidaţilor/colectivelor de candidaţi care au acumulat numărul necesar de voturi pentru decernarea Premiului Naţional este mai mare de 10, atunci se organizează turul doi de votare.
    [Pct.18 modificat prin HG502 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.539]
    [Pct.18 modificat prin HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]
    19. În cadrul turului doi, din numărul celor care au obţinut 50+1 din voturi se aleg primii/primele 10 candidaţi/colective de candidaţi cu numărul cel mai mare de voturi obţinute.
    [Pct.19 modificat prin HG478 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.565]
    20. Deciziile Comisiei se transmit Guvernului spre aprobare.
    21. Materialele referitoare la decernarea Premiului naţional se păstrează la secretarul general al Guvernului.
    [Pct.21 în redacția HG784 din 22.06.16, MO169-183/24.06.16 art.839]
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 399
din 12 iunie 2012
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.569 din 23 mai 2006 „Cu privire la Premiul de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art.594).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 396 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.569 din 23 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54-56, art.422).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 605 din 16 mai 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.569 din 23 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 91, art.605).
    4.  Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 1 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.291).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 789 din 30 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.569 din 23 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art.873).
    6. Punctul 9 din modificările şi completările ce se operează în unele acte normative ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 14 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 40-42, art.180).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.592 din 1 august 2011 „Cu privire la Premiul Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128-130, art.662).