OIFPSM1603/2012
ID intern unic:  346130
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1603
din  20.12.2012
privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe
taxele locale (Forma TL 13) şi
a instrucțiunii privind modul
de întocmire şi prezentare a acesteia
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1701     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    MODIFICAT
   
OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344
    OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16
    OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952

    Denumirea modificată prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16


    NOTĂ:
   
în textul anexelor la ordin sintagmele „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” și „Inspectoratul fiscal de stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    în cuprinsul Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), precum şi a instrucţiunii privind modul de completare a acesteia, cuvintele “de deservire socială” se exclud; prin OMIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952    Întru executarea prevederilor Titlului VII şi  art. 187 şi 188 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, precum şi întru simplificarea procedurii de declarare de către contribuabili şi organele împuternicite de către autoritatea administraţiei publice locale a obligaţiilor ce ţin de taxele locale,
ORDON:
    1. A aproba:
    1)  Formularul tipizat al Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    2) Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), conform anexei nr. 2 la prezentul ordin;
    [Pct.1 subpct.3)-4) abrogate prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]
   
2. Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) se va prezenta Inspectoratului fiscal de stat teritorial de către contribuabilii – subiecţi ai impunerii cu taxele locale specificate la art. 289 alin. (2) lit. a) – exceptînd gospodăriile ţărăneşti (de fermier), b), c), d) e), f), g), h), i), j) şi q) din Codul fiscal.
     [Pct.3 abrogat prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16]
    4. Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2013.
    5. În vederea asigurării prezentării de către organele împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale a informaţiilor cu privire la taxa de parcaj şi taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor într-un singur termen, a stabili obligativitatea includerii acestor informaţii  în Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), care va fi prezentată Inspectoratului fiscal de stat teritorial lunar, pînă la finele lunii următoare lunii gestionare.
    6. La data intrării în vigoare a prezentului ordin a abroga:
    1) Ordinul IFPS nr. 21 din 2 februarie 2006 ”Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă pe taxele locale”;
    2) Ordinul IFPS nr. 79 din 28 aprilie 2006 ”Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal”.
    3) Ordinul IFPS nr. 22 din 31 ianuarie 2009 ”Privind aprobarea Dării de seamă la taxa pentru parcare şi Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia”;
    4) Subpunctele 1)-6) şi 9)-10 ale punctului 1 şi punctul 2 din Ordinul IFPS nr. 175 din 28.03.2012 „Privind aprobarea unor formulare de dări de seamă aferente taxelor locale”.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2013.
    8. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor Inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care, la rîndul lor, vor informa contribuabilii, autorităţile administraţiei publice locale şi organele împuternicite de către autorităţile administraţiei publice locale de colectarea unor taxe locale şi îi vor asigura gratuit cu formularele Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi, după caz, ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13).
    9. Direcţia juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL  INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Nicolae VICOL

    Nr. 1603. Chişinău, 20 decembrie 2012.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS1001 din 19.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2389; în vigoare 01.01.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    [Anexa nr.3 -4 abrogate prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]