HGM557/2013
ID intern unic:  348861
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 557
din  17.07.2013
pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire
la organizarea activităţii mediatorului comunitar
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 651
    MODIFICAT
   
HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18
    HG425 din 15.05.18, MO157-166/18.05.18 art.478
    RMO161 din 26.07.13, MO161-166/26.07.13, pag.84     În scopul executării articolului 14 alineatul (2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărîrii Guvernului nr. 494 din 8 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.114-116, art. 565), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar, conform anexei.
    2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi să aprobe regulamente proprii cu privire la activitatea mediatorului comunitar din localităţile compact sau mixt populate de romi.
    3. Cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărîri se vor efectua prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul întîi, bugetul central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special și bugetele municipale Bălți și Chișinău, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare.
    [Pct.3 în redacţia HG425 din 15.05.18, MO157-166/18.05.18 art.478]
    [Pct.3 în redacţia RMO161 din 26.07.13, MO161-166/26.07.13 pag.84]
   
31. Anual, în procesul de planificare bugetară, Biroul Relații Interetnice va prezenta Ministerului Finanțelor propuneri privind numărul mediatorilor comunitari pe autorități publice locale și suma mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea exercitării activității acestora.
    [Pct.31 introdus prin HG425 din 15.05.18, MO157-166/18.05.18 art.478]
    4. Controlul asupra implementării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                            Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa
    Ministrul educaţiei                                                         Maia Sandu
    Ministrul sănătăţii                                                          Andrei Usatîi

    Nr. 557. Chişinău, 17 iulie 2013.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 557
din 17 iulie 2013

REGULAMENTUL-CADRU
cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar (în continuare – Regulament-cadru) reglementează modul de organizare şi exercitare a activităţii mediatorului comunitar din localităţile compact sau mixt populate de romi (în continuare – mediator comunitar).
    2. Prezentul Regulament-cadru stabileşte cerinţele faţă de persoana care doreşte să activeze în funcţia de mediator comunitar, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile generale pentru a exercita această activitate şi defineşte beneficiarii care utilizează serviciile prestate de către mediatorii comunitari.
    3. Funcţia de mediator comunitar se instituie prin decizia consiliului local din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi.
II. Noţiuni de bază
    4. În sensul prezentului Regulament-cadru, se definesc următoarele noţiuni:
    beneficiari ai serviciilor prestate de către mediatorul comunitar – persoane social-vulnerabile de etnie romă, care au domiciliul în localităţile compact sau mixt populate de romi şi beneficiază de serviciile prestate doar ale unui mediator comunitar din aceeaşi localitate (în continuare – beneficiari);
    localitate compact sau mixt populată de romi – unitate administrativ-teritorială, în care populaţia de etnie romă care are domiciliul în localitate constituie cel puţin 150 de persoane (în continuare – localitate);
    mediator comunitar – persoană de etnie romă din localitatea compact sau mixt populată de romi, responsabilă de asigurarea eficientă a accesului beneficiarilor la servicii de asistenţă socială, educaţie, asistenţă medicală, încadrare în cîmpul muncii, documentare, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai, alte servicii în caz de necesitate, prin comunicarea eficientă cu instituţiile de resort din localitate;
    normativ pentru un mediator comunitar – 1 mediator comunitar – la cel puţin 150 de beneficiari.
III. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile
mediatorului comunitar
    5. Mediatorul comunitar are misiunea de a asigura intermedierea şi îmbunătăţirea comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi alte instituţii de stat competente.
    6. Mediatorul comunitar identifică beneficiarii şi necesităţile acestora, facilitează evaluarea şi coordonează accesul lor la serviciile existente în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau pentru a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari.
    7. Mediatorul comunitar are următoarele funcţii de bază:
    1) de identificare a beneficiarilor – constatarea numărului romilor vulnerabili din localitate şi evaluarea necesităţilor acestora;
    2) de informare – asigurarea familiarizării beneficiarilor identificaţi cu privire la cadrul normativ în domeniile asistenţei sociale; educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc. şi privind posibilităţile de a beneficia de serviciile existente în aceste domenii;
    3) de coordonare – examinarea solicitărilor şi corelarea, cu administraţia publică locală de nivelul întîi, a activităţilor în vederea asigurării accesului beneficiarilor la serviciile existente în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc.;
    4) de comunicare – asigurarea cultivării încrederii reciproce şi facilitarea comunicării dintre beneficiari şi personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi.
    8. Mediatorul comunitar are următoarele atribuţii:
    1) în domeniul asistenţei sociale:
    a) informează asistentul social despre cazurile potenţialilor beneficiari de ajutor social;
    b) raportează cazurile copiilor în situaţie de risc din localitate şi participă în procesul de reintegrare a copilului în familia biologică/extinsă;
    c) identifică situaţia şi necesităţile beneficiarului şi ale familiei lui, deplasîndu-se în teritoriu şi efectuînd vizite la domiciliu, înaintînd conducătorului administraţiei publice locale de nivelul întîi soluţiile de depăşire a problemelor sociale corespunzătoare;
    d) mobilizează beneficiarii şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor acestora;
    e) informează beneficiarii despre serviciile şi prestaţiile din cadrul sistemului de protecţie socială şi acordă asistenţa necesară pentru accesarea acestora;
    f) facilitează accesul beneficiarilor la prestaţii sociale garantate de către stat;
    2) în domeniul educaţiei:
    a) organizează activităţi de informare şi conştientizare pentru părinţi în vederea înregistrării şi înrolării copiilor în sistemul de educaţie, obligativităţii învăţămîntului general de nouă ani şi necesităţii de continuare a studiilor;
    b) identifică problemele şi necesităţile copiilor care nu frecventează şcoala în mod regulat;
    c) asistă şi include copiii din localitate în cadrul programului cu orar prelungit (orelor de meditaţie);
    d) contribuie la sporirea interesului copiilor talentaţi de etnie romă privind înscrierea la studii în instituţiile de învăţămînt artistic extraşcolar;
    e) stimulează absolvenţii romi ai învăţămîntului preuniversitar să acceseze studiile secundar profesionale, medii de specialitate şi superioare;
    3) în domeniul ocrotirii sănătăţii:
    a) identifică necesităţile pentru adaptarea culturală la serviciile medicale;
    b) facilitează accesul beneficiarilor la asistenţa medicală;
    c) organizează activităţi de informare a populaţiei privind atragerea în sistemul public de asigurări medicale obligatorii, privind drepturile şi responsabilităţile pacientului etc.;
    d) promovează vaccinările – informează părinţii despre rolul, necesitatea şi impactul acestora;
    e) informează şi sensibilizează localitatea de romi asupra sănătăţii reproducerii;
    f) atrage populaţia de etnie romă, inclusiv a copiilor, în efectuarea examenelor medicale profilactice;
    g) informează beneficiarii privind modul sănătos de viaţă, factorii de risc;
    h) explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi procedeul prin care poate fi obţinută calitatea de asigurat;
    i) acordă suport pentru înscrierea populaţiei rome pe Lista medicului de familie;
    j) se implică în programul de depistare şi tratament a tuberculozei;
    4) în domeniul ocupării forţei de muncă:
    a) informează beneficiarii referitor la posibilităţile de angajare în cîmpul muncii prin accesarea serviciilor de ocupare a forţei de muncă acordate de către agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă;
    b) facilitează comunicarea beneficiarilor cu colaboratorii agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea asigurării integrării acestora în cîmpul muncii;
    c) colaborează cu agenţii economici în parteneriat cu agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în vederea convingerii lor să accepte angajarea romilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi pentru reducerea barierelor la angajare;
    5) în domeniul organizaţional:
    a) completează cu regularitate documentaţia de care este responsabil: registrul de evidenţă a persoanelor care solicită audienţă, registrul de evidenţă a grupurilor de beneficiari, dosarele beneficiarilor;
    b) întocmeşte lunar rapoarte de activitate în conformitate cu cerinţele stabilite şi le prezintă autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi angajatoare;
    c) contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea beneficiarilor;
    d) stabileşte prioritatea sarcinilor, planifică şi organizează activitatea sa, respectînd termenele-limită stabilite;
    e) activează în echipă cu personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi din domeniul asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, educaţiei etc., sprijină, la necesitate, şi facilitează accesul acestora în localitate pentru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
    f) mediază potenţialele situaţii de conflict/neînţelegeri dintre beneficiari şi personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi;
    g) asigură, împreună cu instituţia responsabilă, documentarea populaţiei rome;
    h) îndeplineşte conştiincios, la timp şi calitativ, obligaţiile de serviciu prevăzute în fişa postului, elaborată în corespundere cu Fişa de post-tip prezentată în anexa la prezentul Regulament-cadru, şi respectă disciplina de muncă;
    i) execută alte sarcini specifice desemnate.
    9. Mediatorul comunitar întocmeşte lunar, de comun cu reprezentanţii din domeniile respective ai autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi, lista activităţilor prioritare care urmează să le realizeze, ţinînd cont de funcţiile prevăzute în fişa postului în domeniul asistenţei sociale, sănătăţii publice, educaţiei, încadrarării în cîmpul muncii, documentării, condiţiilor de trai, altor servicii în caz de necesitate.
    10. Atribuţiile de funcţie ale mediatorului comunitar, prevăzute la punctul 10 din prezentul Regulament-cadru, pot fi detaliate şi completate de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi în regulamentele proprii privind activitatea mediatorului comunitar, inclusiv în fişa postului.
    11. Mediatorul comunitar are o atitudine neutră în activitatea sa, nu se implică în conflictele existente în localitate, nu acordă prioritate unor persoane faţă de altele, nu acordă favoruri organizaţiilor neguvernamentale sau altor organizaţii care activează în teritoriu pe problematica romilor.
    12. Mediatorul comunitar are următoarele drepturi:
    1) să fie informat despre drepturile şi responsabilităţile sale;
    2) să beneficieze de formare profesională continuă;
    3) să beneficieze de sprijin în activitatea sa, din partea autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi şi a instituţiilor de resort din localitate.
IV. Modul de selectare a candidaţilor în funcţia de mediator comunitar
    13. Selectarea candidaţilor pentru funcţia de mediator comunitar se efectuează în bază de concurs, organizat de Comisia locală de concurs pentru selectarea candidaţilor la funcţia de mediator comunitar (în continuare – Comisia), creată prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în al cărei teritoriu necesită a fi angajat.
    14. Informaţia despre concurs, cerinţele faţă de candidaţi şi lista actelor necesare se publică prin intermediul mijloacelor de informare în masă (radio, televiziune, ziare, panouri informative etc.) şi se plasează pe pagina web a autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi cu cel puţin 20 zile înainte de data desfăşurării concursului.
    15. Concursul pentru suplinirea funcţiei de mediator comunitar constă în:
    1) preselecţia candidaţilor privind întrunirea condiţiilor stabilite de participare la concurs în baza dosarelor depuse;
    2) proba scrisă, cu caracter teoretic şi practic cunoaşterii aspectelor atribuţiilor funcţionale, conform condiţiilor elaborate de unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi care anunţă concursul;
    3) interviul susţinut în faţa Comisiei în vederea testării cunoaşterii aspectelor privind exercitarea atribuţiilor funcţionale în calitate de mediator comunitar.
    16. Comisia este formată din 7 membri:
    1) primarul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în al cărei teritoriu urmează a fi angajat mediatorul comunitar – preşedintele comisiei;
    2) un specialist în domeniul asistenţei sociale din structura teritorială de asistenţă socială;
    3) un reprezentant al primăriei pentru care se selectează candidatul – secretar al comisiei;
    4) un reprezentant al instituţiei de învăţămînt din localitate;
    5) un reprezentant al instituţiei medico-sanitare publice din teritoriu;
    6) un reprezentant al societăţii civile rome;
    7) un reprezentant al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.
    17. Activitatea comisiei se desfăşoară în baza regulamentului respectiv, aprobat de preşedintele acesteia.
    1) Comisia:
    a) organizează informarea populaţiei despre condiţiile pentru suplinirea funcţiei de mediator comunitar, sarcinile mediatorului comunitar, cadrul juridic şi organizaţional, sediul (adresa, numărul de telefon) unde pot fi depuse cererea şi documentele necesare pentru participare la concurs;
    b) stabileşte modul de recepţionare a cererilor şi documentelor;
    c) examinează cererile şi corespunderea candidaţilor cerinţelor funcţiei;
    d) elaborează întrebările pentru interviu;
    e) adoptă hotărîrea cu privire la angajarea în funcţia de mediator comunitar a candidaţilor selectaţi, în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    2) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii de bază:
    a) aprobă ordinea de zi şi stabileşte data convocării concursului;
    b) organizează, conform regulamentului aprobat, şedinţele concursului la proba scrisă şi pentru interviu;
    c) prezidează şedinţele Comisiei;
    d) identifică şi contribuie la evitarea conflictelor de interese, care pot apărea în procesul activităţii Comisiei;
    e) organizează evidenţa documentată a candidaţilor;
    f) semnează deciziile şi procesele-verbale ale Comisiei;
    g) organizează asigurarea regimului de confidenţialitate a datelor cu caracter personal în procesul de selectare a candidaţilor la funcţiile de mediatori comunitari;
    3) secretarul Comisiei are următoarele atribuţii de bază:
    a) pregăteşte proiectul ordinii de zi şi asigură pregătirea dosarelor candidaţilor şi a materialelor pentru şedinţele Comisiei;
    b) informează membrii Comisiei despre data desfăşurării concursului la decizia preşedintelui Comisiei;
    c) întocmeşte procesele-verbale ale concursului şi le prezintă preşedintelui pentru semnare;
    d) recepţionează şi înscrie în registrul de evidenţă cererile privind participarea candidaţilor la concurs pentru suplinirea funcţiei de mediator comunitar;
    e) ţine evidenţa dosarelor şi a tuturor materialelor privind desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiei de mediator comunitar;
    f) întreprinde măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal ale candidaţilor;
    4) membrii Comisiei sînt obligaţi:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament-cadru şi regulamentul Comisiei;
    b) să participe la etapele de desfăşurare a concursului;
    5) membrii Comisiei au următoarele drepturi:
    a) să ia cunoştinţă de dosarele candidaţilor prezentate Comisiei la concurs şi să participe la examinarea lor;
    b) să-şi expună argumentele referitoare la corespunderea candidaţilor cerinţelor funcţiei mediatorului comunitar;
    c) să participe la adoptarea deciziei prin vot şi să-şi expună, după caz, opinia separată;
    d) să beneficieze de alte drepturi în condiţiile prezentului Regulament-cadru şi ale regulamentului Comisiei.
    18. Activitatea în calitate de membru al Comisiei nu este remunerată.
    19. Şedinţele Comisiei se consideră deliberative dacă la ele sînt prezenţi cel puţin 2/3 dintre membrii Comisiei.
    20. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii:
    1) competiţie deschisă – asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane care întruneşte criteriile stabilite;
    2) calităţi profesionale – selectarea, după merit, în baza rezultatelor obţinute, a celor mai competente persoane;
    3) egalitate de gen – asigurarea unei reprezentări echilibrate a bărbaţilor şi femeilor;
    4) asigurarea transparenţei – prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    5) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale.
    21. Candidaţii la funcţia de mediator comunitar sînt înaintaţi de către reprezentanţii societăţii civile rome locale prin intermediul scrisorilor de sprijin/recomandărilor din partea unei sau mai multor organizaţii neguvernamentale. În cazul în care societatea civilă romă lipseşte, candidaţii la funcţia de mediator comunitar pot prezenta cererea de participare la concurs de sine stătător cu acordul adunării generale a localităţii.
    22. La funcţia de mediator comunitar pot candida persoanele de etnie romă care cunosc limba de stat/limba de comunicare din localitate, au cel puţin studii medii generale sau speciale, au o experienţă de lucru de cel puţin 1 an în domeniu ca urmare a participării lor în proiecte/iniţiative desfăşurate în localităţile de romi, iar studiile superioare şi cunoaşterea limbii romani constituie un avantaj.
    23. Candidaţii prezintă la Comisie dosarul de participare la concurs, care trebuie să conţină:
    1) cererea de înscriere la concurs adresată primarului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în teritoriul căreia este anunţat concursul;
    2) CV-ul (în limba de stat/limba de comunicare din localitate);
    3) copia actului de identitate;
    4) copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă;
    5) copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor;
    6) copia carnetului de muncă;
    7) certificatul medical de sănătate;
    8) cazierul judiciar;
    9) recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome.
    24. Dosarul complet al documentelor pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Comisiei pînă la data stabilită de Comisie. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează.
    25. În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, Comisia examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea lor la concurs, afişează pe panoul informativ şi plasează pe pagina web a autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi lista finală a candidaţilor selectaţi pentru a participa la concurs şi comunică candidaţilor neadmişi la concurs motivul respingerii dosarului.
    26. Anunţul referitor la data, locul şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului se plasează pe panoul informativ sau pe pagina web a autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a acestor probe.
    27. Evaluarea răspunsurilor se efectuează separat, pentru fiecare din proba scrisă şi pentru interviu, prin sistemul de puncte de la 1 la 10, de către fiecare membru al comisiei, iar media aritmetică a punctelor acordate se consideră notе finalе pentru aceste probe.
    28. Candidaţii care au obţinut notele finale mai mici de 6 atît la proba scrisă, cît şi la interviu sînt excluşi din concurs.
    29. Media aritmetică a notelor finale obţinute la proba scrisă şi la interviu se consideră nota finală la concurs şi se consemnează în procesul-verbal.
    30. Comisia întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, în funcţie de nota finală obţinută, în ordine descrescătoare.
    31. În cazul în care nu au fost depuse cereri pentru participare la concurs, se anunţă concurs repetat.
    32. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de Secretarul Comisiei, semnat de membrii Comisiei prezenţi la şedinţă şi aprobat de preşedintele Comisiei, se afişează pe panoul informativ sau se plasează pe pagina web a autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi şi se comunică personal candidaţilor în termen de cel puţin 3 zile de la finalizarea concursului.
    33. Fiecare membru al Comisiei are dreptul de a anexa la procesul-verbal opinia sa separată.
    34. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de către autoritatea organizatoare a concursului, iar cheltuielile aferente deplasării şi participării la concurs sînt suportate de către participanţi.
V. Modul de organizare a activităţii mediatorului comunitar
    35. Autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi angajează, după anunţarea rezultatelor concursului, persoana selectată în funcţia de mediator comunitar în baza unui contract individual de muncă, conform prevederilor Codului muncii.
    36. Perioada de angajare a mediatorului comunitar se determină în contractul individual de muncă, încheiat în baza negocierilor dintre аutoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi angajatoare şi mediatorul comunitar, conform Codului muncii.
    37. Mediatorul comunitar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei şi actele normative în vigoare, cu prezentul Regulament-cadru, regulamentele proprii cu privire la activitatea mediatorului comunitar şi dispoziţiile autorităţilor publice locale de nivelul întîi.
    38. Numărul de persoane deservite de către un mediator comunitar constituie cel puţin 150 de beneficiari.
    39. În localităţile în care populaţia de etnie romă depăşeşte 150 de persoane, numărul funcţiilor de mediator comunitar vа fi stabilit la decizia Consiliului local al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi, reieşind din normativul pentru un mediator comunitar şi numărul de persoane social-vulnerabile de etnie romă care au domiciliul în localitatea respectivă.
    40. Locul de muncă al mediatorului comunitar şi condiţiile de muncă respective se asigură de către angajator în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    41. Mediatorul comunitar nu realizează nemijlocit atribuţiile de funcţie directe ale specialiştilor din domeniul asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, educaţiei etc., dar le asigură suport în realizarea competenţelor lor prin îmbunătăţirea comunicării cu populaţia romă.
    42. Remunerarea muncii mediatorului comunitar se efectuează în corespundere cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Pct.42 modificat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]2
VI. Formarea profesională continuă a mediatorului comunitar
    43. Mediatorul comunitar angajat beneficiază de un curs de formare profesională în domeniu, cu obţinerea calificării de mediator comunitar.
    44. Formarea profesională continuă a mediatorului comunitar se efectuează de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi în al cărui teritoriu este angajat mediatorul comunitar, în colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Biroul Relaţii Interetnice şi organizaţiile societăţii civile rome acreditate pentru prestarea serviciilor de instruire.
    45. Tematica de instruire a mediatorului comunitar cuprinde noţiuni de comunicare, interacţiune cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi prestatorii de servicii publice, identificarea problemelor şi evaluarea necesităţilor beneficiarilor, aspecte legate de funcţionarea sistemului medical, educaţional, de angajarea în cîmpul muncii, accesul populaţiei la serviciile existente, modalitatea încadrării în sistemele de prestare a serviciilor publice, precum şi de cooperarea cu instituţiile de resort din comunitate.
    46. Programul de formare profesională continuă a mediatorului comunitar include cursuri de formare teoretică şi pregătire profesională practică la locul de muncă.
    47. Autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, în al cărui teritoriu este angajat mediatorul comunitar, va asigura organizarea şi monitorizarea procesului de pregătire profesională practică la locul de muncă al mediatorului comunitar.
    48. Formarea profesională continuă a mediatorului comunitar, inclusiv finanţarea acestei activităţi se efectuează în modul stabilit de Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 9 noiembrie 2004.
VII. Monitorizarea şi evaluarea activităţii mediatorului comunitar
    49. Autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, în al cărui teritoriu este angajat mediatorul comunitar coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea mediatorului comunitar.
    50. Evaluarea rezultatelor activităţii mediatorului comunitar se efectuează anual de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi angajatoare, pe baza monitorizării activităţii mediatorului comunitar şi în corespundere cu raportul de autoevaluare a acestui angajat, care trebuie să cuprindă:
    1) tipurile activităţilor prioritare organizate sau la care a luat parte mediatorul comunitar în domeniile asistenţei sociale, sănătăţii publice, educaţiei, încadrării în cîmpul muncii, documentării, condiţiilor de trai etc.;
    2) nivelul de realizare a activităţilor prevăzute în fişa postului;
    3) impactul activităţii desfăşurate asupra localităţii, luîndu-se în considerare nivelul de satisfacţie a beneficiarilor şi a localităţii compact sau mixt populate de romi.
    51. Autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi angajatoare elaborează raportul de evaluare a mediatorului comunitar, care include concluziile şi recomandările cu privire la nivelul de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite de către angajator pentru fiecare domeniu în care activează mediatorul comunitar, iar despre rezultatele evaluării informează Biroul Relaţiilor Interetnice.
    52. În cazul evaluării activităţii mediatorului comunitar ca fiind nesatisfăcătoare sau a încălcării de către acesta a atribuţiilor sale, angajatorul este în drept să rezilieze contractul individual de muncă cu mediatorul comunitar, conform legislaţiei în vigoare.

    anexa