LPM976/2000
ID intern unic:  311756
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 976
din  11.05.2000
patronatelor
Publicat : 09.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 141-143     art Nr : 1013
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege reglementează modul de constituire, funcţionare şi încetare a activităţii patronatelor în Republica Moldova în conformitate cu Concepţia pentru dezvoltarea sistemului de dialog social.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Statutul juridic al patronatelor
(1) Patronatele sînt organizaţii necomerciale, neguvernamentale, independente şi apolitice, constituite în baza liberei asocieri şi egalităţii în drepturi a patronilor din diverse domenii de activitate.
(2) Patronatele au dreptul să constituie subdiviziuni teritoriale proprii fără personalitate juridică.
   
[Art.1 al.(2) modificat prin LP121-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.662]
   
(3) Subdiviziunea teritorială îşi desfăşoară activitatea în baza statutului patronatului din care face parte.
    [Art.1 al.(3) introdus prin LP121-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.662]
Articolul 2. Statutul juridic al patronului
În sensul prezentei legi, patronul este persoana juridică sau persoana fizică, înregistrată în modul stabilit, care administrează şi utilizează capital, indiferent de forma acestuia, şi foloseşte munca salariată în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă.
Articolul 3. Scopul constituirii patronatelor
Patronatele se constituie în scopul asistării membrilor acestora în capacitatea lor de patroni prin acordarea de servicii şi consultaţii, protecţia drepturilor şi reprezentarea intereselor membrilor lor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, precum şi cu oricare alte organizaţii neguvernamentale pe plan naţional şi internaţional, în conformitate cu prevederile statutelor proprii şi ale prezentei legi.
Articolul 4.  Principiile de constituire şi de activitate a
                    patronatelor
(1) Patronatele, indiferent de forma juridică de organizare, sînt egale în drepturi şi activează în baza statutelor proprii şi a prezentei legi.
(2) Patronatele îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor liberului consimţămînt şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor.
Articolul 5. Formele juridice de organizare a patronatelor
Patronatele se constituie în următoarele forme juridice de organizare:
a) asociaţie patronală;
b) federaţie patronală;
c) confederaţie patronală.
Articolul 6. Asociaţia patronală
(1) Asociaţia patronală este o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită prin asocierea a cel puţin 3 patroni - persoane juridice şi/sau persoane fizice.
     
[Art.6 al.(1) modificat prin LP121-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.662]
(2) Asociaţiile patronale pot fi constituite prin asocierea patronilor:
a) conform domeniului de activitate;
b) dintr-un anumit teritoriu, indiferent de genul de activitate al acestora.
(3) În cadrul unui domeniu de activitate sau al unui teritoriu pot fi constituite mai multe asociaţii patronale.
(4) Asociaţiile patronale, în funcţie de scopurile şi caracterul activităţii lor, pot fi membri ai uneia sau a mai multor federaţii sau confederaţii patronale.
Articolul 7. Federaţia patronală
(1) Federaţia patronală reprezintă o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită din două sau mai multe asociaţii patronale dintr-un anumit domeniu de activitate în scopul soluţionării unor probleme comune, în limitele împuternicirilor delegate de membrii lor.
(2) Membri ai federaţiei patronale pot fi şi patroni aparte din domeniul respectiv de activitate.
Articolul 8. Confederaţia patronală
(1) Confederaţia patronală este o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită din două sau mai multe federaţii patronale.
(2) Membri ai confederaţiei patronale pot fi de asemenea asociaţii patronale şi patroni aparte, indiferent de principiile de asociere şi domeniul de activitate.
(3) Patronii, asociaţiile, federaţiile şi confederaţiile patronale se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional.
Articolul 9. Reprezentarea patronatelor
Reprezentarea asociaţiilor, federaţiilor sau confederaţiilor patronale se efectuează prin persoana preşedintelui sau a unuia dintre membrii conducerii acestora.
Articolul 10. Relaţiile dintre stat şi patronate
(1) Patronatele beneficiază de protecţia statului împotriva oricăror acte care, conform legislaţiei, constituie un obstacol în organizarea, funcţionarea şi administrarea activităţii lor.
(2) Patronatele nu pot fi lichidate şi activitatea lor nu poate fi suspendată în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice.
(3) Membrilor organelor de conducere eligibile ale patronatelor li se asigură protecţia legislativă împotriva oricăror forme de condiţionare, de constrîngere sau de limitare a exercitării funcţiilor lor.
(4) Asociaţiile, federaţiile şi confederaţiile patronale, după caz, sînt consultate şi li se solicită avize în scris asupra proiectelor de legi şi altor acte normative cu caracter social-economic, precum şi referitoare la activitatea patronatelor.
(5) Statul exercită controlul asupra activităţii patronatelor prin intermediul organelor sale, în modul şi în cazurile prevăzute de legislaţie.
(6) Controlul de stat nu va perturba regimul normal de activitate al patronatelor. Autorităţile publice poartă răspundere, conform legislaţiei, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi.
Articolul 11. Legislaţia cu privire la patronate
Legislaţia cu privire la patronate se constituie din prezenta lege şi din alte acte normative.
Articolul 12. Colaborarea internaţională
Patronatele, în conformitate cu statutele proprii, pot stabili relaţii şi contacte internaţionale şi pot participa la acţiuni care nu contravin obligaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE PATRONATELOR
Articolul 13. Atribuţiile patronatelor
Patronatele:
a) reprezintă, promovează, susţin şi apără interesele comune economice, tehnice şi juridice, precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor lor;
b) susţin, conform legislaţiei, deplina libertate de acţiune în promovarea de către patroni a programelor de dezvoltare ale unităţilor economice, asigurînd o maximă eficienţă a activităţii economice;
c) promovează o concurenţă loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre membrii lor, care să asigure condiţii egale fiecăruia;

   
d) acordă consultanţă în problemele vizînd încheierea şi rezilierea contractelor de management;
    [Art.13 lit.d) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

   
e) participă, în colaborare cu autorităţile publice respective, la iniţierea, la elaborarea şi la promovarea strategiilor, a programelor şi a proiectelor de dezvoltare, de restructurare, de privatizare şi de lichidare a întreprinderilor, precum şi de cooperare economică a acestora;
    [Art.13 lit.e) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
f) participă, în colaborare cu partenerii de dialog social, la elaborarea proiectelor de acte legislative şi alte acte normative, contribuie la elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a economiei naţionale şi a activităţilor economice, precum şi a strategiilor în domeniile salarizării şi protecţiei muncii, învăţămîntului profesional şi sănătăţii;
g) asigură membrilor lor informaţii utile, facilitează relaţiile dintre aceştia, precum şi relaţiile cu alte organizaţii, promovează interesul managerial, prestează servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul pregătirii şi folosirii forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii muncii;
   
g1) propun, în colaborare cu autorităţile publice şi sindicatele, pentru decorare şi premiere unităţile economice membre ale patronatelor şi conducătorii acestora pentru rezultate remarcabile în activitate şi contribuţii la soluţionarea problemelor sociale ale comunităţilor;
    [Art.13 lit.g1) introdus prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
h) exercită alte atribuţii conform prevederilor statutelor proprii şi legislaţiei în vigoare.
Articolul 14. Participarea patronatelor la dialogul social
(1) Patronatele sînt parte a dialogului social şi reprezintă interesele patronilor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare.
(2) Patronatele participă la negocierea contractelor colective de muncă şi la concilierea, medierea şi soluţionarea litigiilor şi conflictelor de muncă, la alte negocieri, în conformitate cu statutele proprii şi cu legislaţia în vigoare.
Capitolul III
CONSTITUIREA PATRONATELOR
Articolul 15. Modul de constituire a patronatelor
(1) Patronatele se constituie la adunarea de constituire a membrilor fondatori, la care se adoptă decizia de înfiinţare a patronatelor, se aprobă statutul şi se aleg organele de conducere şi de control ale acestora.
(2) Patronatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform statutelor proprii şi legislaţiei în vigoare.
Articolul 16. Statutul patronatului
(1) Statutul patronatului va conţine, în mod obligatoriu:
a) denumirea şi forma juridică de organizare a patronatului, sediul acestuia, precum şi al filialelor lui;
b) obiectivele de activitate şi atribuţiile patronatului;
c) condiţiile de aderare, de ieşire şi de excludere din rîndurile membrilor patronatului;
d) drepturile şi obligaţiile membrilor patronatului;
e) structura patronatului, organele de conducere şi de control, atribuţiile şi mandatul acestora, modul de adoptare a deciziilor şi de stabilire a caracterului deliberativ al şedinţelor;
f) informaţii despre mijloacele financiare şi patrimoniul iniţial;
g) procedura de adoptare, de modificare şi de completare a statutului;
h) procedura controlului asupra activităţii patronatului;
i) procedura de încetare a activităţii patronatului.
(2) Statutul patronatului poate conţine şi alte prevederi care nu contravin prevederilor prezentei legi şi ale altor acte normative.
   
(3) Statutul este semnat de către toţi membrii fondatori ai patronatului la momentul constituirii acestuia.
    [Art.16 al.(3) introdus prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
Articolul 17. Înregistrarea patronatelor
   
(1) Patronatele obțin statutul de persoană juridică din momentul înregistrării acestora în Registrul de stat al persoanelor juridice.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    [Art.17 al.(1) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
(2) Patronatele sînt înregistrate de către Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi.
   
[Art.17 al.(2) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
(3) Pentru înregistrare, patronatele, în decurs de o lună de la data desfăşurării adunării de constituire, prezintă următoarele documente:
a) cererea semnată de conducătorul patronatului;
b) statutul patronatului în dublu exemplar;
c) procesul-verbal al adunării de constituire a patronatului;
   
d) lista fondatorilor, în care se va specifica pentru persoanele fizice - numele, prenumele, anul naşterii, numărul şi seria buletinului de identitate, domiciliul şi semnătura; pentru persoanele juridice - denumirea, sediul, numărul şi data înregistrării, semnătura reprezentantului, precum şi copia de pe statut şi procesul-verbal al şedinţei organului său de conducere sau extrasul din acesta, în care este consemnată decizia de constituire a patronatului;
    [Art.17 al.(3), lit.d) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
e) actul care confirmă sediul;
   
f) documentul bancar care confirmă achitarea taxei de înregistrare în mărime de 90 de lei;
    [Art.17 al.(3), lit.f) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.17 al.(3), lit.g) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
[Art.17 al.(3), lit.h) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (4) Modificările şi completările în statutul patronatului se vor înregistra conform procedurii şi în termenele prevăzute
pentru înregistrarea patronatului.
   
[Art.17 al.(4) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

 
   [Art.17 al.(5) abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    [Art.17 al.(5) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
(6) Pentru înregistrarea modificărilor la statut cu privire la conducătorul patronatului, patronatul prezintă organului de înregistrare, în termen de o lună de la data adoptării deciziei respective, următoarele documente:
    a) cererea privind modificările referitoare la alegerea/realegerea conducătorului patronatului;
    b) procesul-verbal al organului competent sau extrasul din acesta cu privire la adoptarea deciziei de alegere/realegere a conducătorului patronatului;
    c) copia de pe buletinul de identitate al conducătorului patronatului.
   
[Art.17 al.(6) introdus prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
Articolul 18. Decizia de înregistrare a patronatului
Agenția Servicii Publice adoptă, în termen de 15 zile de la data prezentării documentelor pentru înregistrare, una din următoarele decizii:
   
[Art.18 modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
a) a înregistra patronatul;
   
[Art.18 lit.a) modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
b) a refuza înregistrarea patronatului.
Articolul 19. Refuzul de înregistrare a patronatului
(1) Înregistrarea patronatului poate fi refuzată în cazul în care:
a) Agenția Servicii Publice constată că documentele prezentate de patronat conţin informaţii neautentice sau sînt perfectate cu încălcarea prevederilor prezentei legi;
   
[Art.19 al.(1), lit.a) modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
b) anterior a fost înregistrat un patronat cu aceeaşi denumire;
c) scopurile patronatului contravin legislaţiei în vigoare;  
    d) nu au fost prezentate toate actele prevăzute la art. 17.
    [Art.19 al.(1), lit.d) introdusă prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
(2) Decizia privind refuzul de înregistrare a patronatului se comunică solicitantului în scris în termen de 3 zile.
(3) Decizia privind refuzul de înregistrare a patronatului în termenul stabilit sau din motive considerate neîntemeiate poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]

(4) Refuzul de înregistrare a patronatului nu constituie un obstacol pentru depunerea repetată a documentelor de înregistrare dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru adoptarea deciziei de refuz.
    (5) La depunerea repetată a documentelor de înregistrare se percepe o nouă taxă de înregistrare, cu excepţia cazurilor cînd instanţa de judecată anulează refuz
ul neîntemeiat de înregistrare a patronatului.
Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PATRONATELOR
Articolul 20. Drepturile patronatelor
(1) Patronatele sînt în drept:
a) să reprezinte, să promoveze, să susţină şi să apere drepturile şi interesele membrilor lor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice, atît pe plan naţional, cît şi internaţional, în conformitate cu statutele proprii şi cu prezenta lege;
b) să desemneze reprezentanţii lor şi să participe, în condiţii convenite între părţile interesate, la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri cu autorităţile publice şi sindicatele, precum şi la dialog social în cadrul structurilor tripartite, conform statutelor proprii, legislaţiei Republicii Moldova şi dreptului internaţional;
c) să difuzeze liber informaţia referitoare la activitatea lor, să instituie mijloace proprii de informare în masă, să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare, să formeze, în funcţie de necesităţi, subdiviziuni teritoriale, să creeze, în modul stabilit de lege, întreprinderi sau să participe, în calitate de fondator, la crearea acestora;
d) să se afilieze la organizaţii internaţionale, să stabilească relaţii de colaborare sub diferite aspecte cu organizaţii patronale similare din alte ţări, să participe la alte acţiuni care nu contravin obligaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova;
e) să beneficieze şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare sau care derivă din aceasta.
Articolul 21. Obligaţiile patronatelor
(1) Patronatele sînt obligate:
a) să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, precum şi statutul propriu;
b) să opereze modificările necesare în documentele de constituire în cazul modificării legislaţiei sau în cazul constatării necorespunderii acestor documente legislaţiei în vigoare;
    [Art.21 al.(1), lit.c) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.21 al.(1), lit.d) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.21 al.(1), lit.e) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
[Art.21 al.(2) abrogat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
Capitolul V
PATRIMONIUL PATRONATELOR. EVIDENŢA ŞI CONTROLUL
ACTIVITĂŢII PATRONATELOR
Articolul 22. Patrimoniul patronatelor
(1) Patronatele pot avea în proprietate orice bunuri necesare realizării scopurilor statutare.
(2) Sursele de formare a patrimoniului patronatelor sînt:
a) taxele de aderare şi cotizaţiile;
b) donaţiile, sponsorizările;
c) veniturile din activitatea întreprinderilor create de către patronat sau cu participarea acestuia, desfăşurată în conformitate cu statutele acestor întreprinderi şi cu legislaţia în vigoare;
   
d) taxele pentru prestarea serviciilor care rezultă din activitatea specificată în scopurile statutare ale patronatului;
    [Art.22 al.(2), lit.d) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
e) contribuţiile pentru activităţile de negociere a contractelor colective de muncă;
f) alte surse neinterzise de lege.
(3) Sursele de formare a patrimoniului, specificate la alin.(2), sînt supuse impozitării conform legislaţiei în vigoare.
(4) Patrimoniul patronatelor se foloseşte în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi repartizat între membrii lor.
(5) Patrimoniul şi alte resurse materiale ale patronatelor nu pot fi folosite pentru susţinerea partidelor politice şi a candidaţilor în campaniile electorale.
Articolul 23. Activitatea economico-financiară a patronatelor
Activitatea economico-financiară a patronatelor se desfăşoară în conformitate cu bugetele proprii.
Articolul 24. Evidenţa şi controlul activităţii patronatelor
(1) Patronatele ţin evidenţa activităţii desfăşurate, prezintă dări de seamă contabile şi statistice în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
   
(2) Controlul intern şi verificarea gestiunii patronatului se efectuează de către organul de control.
    [Art.24 al.(2) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
(3) Controlul activităţii financiare a patronatelor este exercitat de către organul financiar şi Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    [Art.24 al.(3) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
Capitolul VI
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PATRONATELOR
Articolul 25. Încetarea activităţii patronatelor
(1) Patronatele îşi încetează activitatea în caz de:
a) reorganizare;
b) lichidare.
   
(2) Modul de încetare a activităţii patronatelor se reglementează de statutele lor şi de legislația în vigoare.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
Articolul 26. Reorganizarea patronatelor
(1) Patronatele se reorganizează în modul prevăzut de statutele lor.
(2) În cazul reorganizării patronatelor, patrimoniul acestora se transmite persoanelor juridice nou-constituite în modul prevăzut de Codul civil. Patronatele nu pot fi reorganizate în organizaţii comerciale sau în partide politice.
Articolul 27. Lichidarea patronatelor
(1) Patronatul se lichidează prin decizia adunării generale a membrilor.
(2) Patronatul poate fi lichidat şi prin hotărîre a instanţei de judecată, în cazul încălcării legislaţiei, la cererea Ministerului Justiţiei.
    
[Art.27 al.(2) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
(3) Organul care adoptă decizia cu privire la lichidarea patronatului instituie comisia de lichidare şi stabileşte modul şi termenul de lichidare a patronatului.
(4) Bunurile rămase după lichidarea patronatului şi după achitarea datoriilor faţă de toţi creditorii vor fi folosite conform statutului, iar în cazul în care nu există asemenea prevederi, vor fi folosite pentru realizarea scopurilor statutare, conform deciziei cu privire la lichidarea patronatului. Patrimoniul patronatului lichidat nu poate fi transmis organizaţiilor comerciale, partidelor politice sau persoanelor fizice.
[Art.28 abrogat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
[Art.28 modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    [Art.28 modificat prin LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05art.71]
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 29
(1) Patronatele care cad sub incidenţa prezentei legi, înregistrate înainte de intrarea în vigoare a acesteia, în termen de un an vor aduce statutele proprii în concordanţă cu prevederile ei. Totodată, patronatele în cauză îşi menţin dreptul la aceeaşi denumire, simbolică, aceleaşi conturi bancare şi elemente de identificare, iar în certificatul de înregistrare de stat se notează data constituirii în fapt a patronatului. Patronatele care nu vor reînregistra statutele proprii în termenul stabilit de prezenta lege se vor considera autodizolvate şi vor fi radiate din registrul de stat ca patronat în baza deciziei Ministerului Justiţiei.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

Chişinău, 11 mai 2000.
Nr. 976-XIV.