OIFPSM143/2002
ID intern unic:  313760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 143
din  13.09.2002
despre aprobarea formularelor de executare silită a
obligaţiei fiscale
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 629

    MODIFICAT
    OSFS57 din 14.02.19, MO76-85/01.03.19 art.456; în vigoare 01.03.19
    OSFS605 din 02.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1698; în vigoare 23.11.18
    OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18
    OSFS357 din 29.06.18, MO256-265/13.07.18 art.1136
   
OSFS424 din 03.11.17, MO411-420/24.11.17 art.2071
    OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17
    OIFPS680 din 28.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1277; în vigoare 05.08.16


    Denumirea modificată prin
OIFPS680 din 28.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1277; în vigoare 05.08.16    În temeiul prevederilor Titlului V al Codului fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1.1.  Formularul "Hot
ărîrea cu privire la executarea silită a obligaţiei  fiscale a contribuabilului";
   
1.11. „Instrucţiunea cu privire la modalitatea de perfectare a Hotărîrii cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale”, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
    [Pct.1.11 introdus prin OSFS605 din 02.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1698; în vigoare 23.11.18]
    1.12. „Registrul Hotărîrilor cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale a contribuabilului”, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    [Pct.1.12 introdus prin OSFS605 din 02.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1698; în vigoare 23.11.18]
    1.2. Formularul "Act de sechestru"
şi anexa la act "Lista bunurilor sechestrate";
    1.3. Formularul "Act de ridicare a mijloacelor băneşti în numerar a contribuabilului";
    [Pct.1 modificat prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]
    [Pct.1 modificat prin OIFPS680 din 28.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1277; în vigoare 05.08.16]
    [Pct.2 exclus prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]
    [Pct.3 exclus prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]
    [Pct.4 exclus prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]


    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                            Mihail POP

    Chişinău, 13 septembrie 2002.
    Nr. 143.   
formularul nr.1.1
    [Formularul nr.1.1 modificat prin OSFS57 din 14.02.19, MO76-85/01.03.19 art.456; în vigoare 01.03.19]
    [Formularul nr.1.1 în redacția OSFS424 din 03.11.17, MO411-420/24.11.17 art.2071]
    [Formularul nr.1.1 modificat prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]

Anexa nr. 1
la Ordinul SFS nr. 605 din 02.11.2018
Instrucțiune
cu privire la modalitatea de completare și emitere a Hotărîrii
cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului

    1. Hotărîrea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (în continuare HESOF)  se perfectează și se completează de către funcționarul fiscal al subdiviziunii responsabile de gestionarea arieratelor (fiind coordonată și contrasemnată de către șeful subdiviziunii respective), în cazul constatării faptului că contribuabilul dispune de restanţe faţă de bugetul public național și pot fi aplicate măsuri de executare silită.
    2. HESOF se întocmește în 2 exemplare și se semnează de către conducerea Serviciului Fiscal de Stat.
    3. HESOF se păstrează în dosarul contribuabilului la compartimentul executare silită, iar copia autentificată prin semnătura și ștampila subdiviziunii competente a Serviciului Fiscal de Stat se remite contribuabilului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la semnare (emitere), după cum urmează:
    - în cazul remiterii HESOF  prin poşta electronică a contribuabilului, se ataşează în dosar confirmare de transmitere şi recepţionare a documentului;
    - în cazul în care HESOF urmează a fi remisă contribuabilului prin poștă recomandat, se va ataşa la dosarul contribuabilului avizul de recepţie. Pe aviz, la expediere, se va indica în scris  numărul şi data HESOF;
    - în cazul în care copia HESOF autentificată prin semnătura și ștampila subdiviziunii competente a Serviciului Fiscal de Stat se recepționează de către contribuabil contra semnătură, exemplarul 1 al HESOF contrasemnat de către contribuabil se va ataşa în dosarul contribuabilului.
    4. La completarea HESOF, în partea constatatoare se vor indica datele despre Conducerea Serviciului Fiscal de Stat (numele, prenumele, funcţia), datele despre contribuabil, (codul fiscal, denumirea (numele, prenumele, data nașterii)), precum şi suma totală a restanţei la zi, conform informaţiei înscrise în fişa contului curent al contribuabilului, reflectată în Sistemul Informațional al SFS, detaliat fiind ulterior completat borderoul de pe versoul HESOF.
    5. În partea dispozitivă a HESOF, la pct. 1, se vor indica informațiile cu referire la codul fiscal, denumirea (numele, prenumele), adresa contribuabilului, precum și suma restanței ce urmează a fi executată silit.
    5.1. În cazul în care, după aplicarea modalităților de executare silită, obligația fiscală restantă a contribuabilului nu a fost stinsă, dar s-a modificat spre majorare urmare a prezentării dărilor de seamă fiscale, emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei etc., atunci se emite o nouă HESOF, în care se indică în partea constatatoare suma totală a restanței conform fișei contului curent al contribuabilului la zi, iar în partea dispozitivă, suma diferenței de sold. HESOF nou-emisă nu o anulează pe cea (cele) precedentă (e), la procedurile de executare silită participînd ambele sau multiplele HESOF.
    5.2. În cazul în care, în procesul de executare a HESOF, obligaţia fiscală a contribuabilului restanţier s-a modificat spre micșorare, nu se emite o altă HESOF, aceasta participînd în executare silită pînă la stingerea totală a restanței incluse în aceasta. Se consideră executată HESOF odată cu survenirea circumstanțelor expuse la art. 178 alin. (6) din Codul fiscal.
    6. Completarea pct. 2 din HESOF urmează a fi efectuată în toate cazurile, cu indicarea denumirii și sediului subdiviziunii structurale a Serviciului Fiscal de Stat. În funcţie de caz și necesitate, în HESOF pot fi indicate și alte subdiviziuni ale SFS.
    [Pct.7 abrogat prin OSFS57 din 14.02.19, MO76-85/01.03.19 art.456; în vigoare 01.03.19]
    8. În cazul în care HESOF a fost emisă cu date neveridice/eronate, constatate ulterior punerii în executare silită, se emite o nouă HESOF cu datele veridice și la zi, aceasta din urmă anulînd-o pe cea precedentă emisă eronat. Urmare a anulării HESOF, de către subdiviziunile responsabile ale  Serviciului Fiscal de Stat, în registrul de evidență a HESOF, se vor efectua mențiunile de rigoare despre anularea HESOF eronate și în mod obligatoriu, se va indica numărul și data HESOF noi - emise. Despre emiterea noii HESOF, precum și mențiunea despre anularea celei precedente, se vor informa în termenul stabilit la pct. 3 din prezenta instrucțiune persoanele cointeresate, după caz.
    9. Evidența HESOF se efectuează conform procedurilor stabilite de reglementările interne ale Serviciului Fiscal de Stat.
    [Anexa nr.1 introdusă prin OSFS605 din 02.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1698; în vigoare 23.11.18]

   
formularul nr.1.2
    [Formularul nr.1.2 modificată prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]
    [Formularul nr.1.2 modificată prin OIFPS680 din 28.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1277; în vigoare 05.08.16]

Anexa nr. 2
  al Ordinul SFS nr. 605 din 02.11.2018

Registrul
Hotărîrilor cu privire la executarea silită a
obligaţiei fiscale a contribuabilului

 
Nr. crt.
 
Nr. şi Seria HESOF
Data emiterii
Denumirea contribuabilului
Codul fiscal
Suma restanței
Funcționarul fiscal responsabil
 
Menţiuni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    [Anexa nr.2 introdusă prin OSFS605 din 02.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1698; în vigoare 23.11.18]

    formularul nr.1.3
    [Formularul nr.1.3 în redacția OSFS357 din 29.06.18, MO256-265/13.07.18 art.1136]
    [Formularul nr.1.3 modificată prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]

    [Anexa nr.4 exclusă prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]

    [Anexa nr.5 exclusă prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]

    [Anexa nr.6 exclusă prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]

    [Anexa nr.7 exclusă prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.7 modificată prin OIFPS680 din 28.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1277; în vigoare 05.08.16]

    [Anexa nr.8 exclusă prin OSFS503 din 27.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1489; în vigoare 01.10.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.8 modificată prin OIFPS680 din 28.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1277; în vigoare 05.08.16]

    [Anexa nr.9 abrogată prin OIFPS680 din 28.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1277; în vigoare 05.08.16]