OMSM492/139/2013
ID intern unic:  347912
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SANĂTĂŢII ŞI PROTECTIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 492/139
din  22.04.2013
cu privire la medicamentele compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 17.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 110-113     art Nr : 679

    În temeiul articolului 5 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998,nr. 38-39, art. 280), cu сompletările şi modificările ulterioare, al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251  din  08.11.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr.248-251, art.814), Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998, nr.26-27, art.176), Hotărîrii Guvernului cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1372  din  23.12.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 nr.176-181, art.1477), cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N Ă M:
    1. Se aprobă:
    1) Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr.1.
    2) Formularul reţetei-model pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr.2.
    3) Instrucţiunea de completare a reţetei pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform anexei nr.3.
    2. Directorilor instituţiilor medico-sanitare publice raionale, inclusiv Centre de Sănătate autonome, directorului Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, directorului Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Găgăuzia, şefului Secţiei Sănătate a Primăriei mun. Bălţi, conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane, departamentale şi private care au încheiate contracte în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, directorilor Agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, directorului general al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:
    1) a asigura informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciştilor şi a populaţiei despre modul de compensare a medicamentelor din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    2) a numi prin ordin persoana responsabilă de păstrarea, distribuirea şi evidenţa formularelor de reţete pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    3) a organiza distribuirea Listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fiecărui medic de familie şi afişarea acesteia la loc vizibil în fiecare instituţie medico-sanitară, inclusiv plasarea acesteia pe pagina WEB a instituţiei;
    4) a organiza prescrierea şi eliberarea medicamentelor, incluse în Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în strictă conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) medicamentele incluse în Listă se prescriu persoanelor asigurate, conform indicaţiilor medicale;
    b) medicamentele psihotrope, anticonvulsivante, cît şi cele antidiabetice, incluse în Listă, pentru tratamentul în condiţii de ambulator se prescriu şi persoanelor neasigurate, conform indicaţiilor medicale;
    c) prescrierea medicamentelor psihotrope, incluse în Listă, se efectuează de către medicul psihiatru şi/sau medicul de familie, după caz, conform principiului teritorial;
    d) prescrierea medicamentelor anticonvulsivante, incluse în Listă, se efectuează de către medicul psihiatru, medicul neurolog şi/sau medicul de familie, după caz, conform principiului teritorial;
    e) prescrierea medicamentelor compensate, incluse în Secţiunea II “Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru tratamentul episodic în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu a unor maladii frecvent întîlnîte în practica medicului de familie” (în continuare - Secţiunea II) din Anexa nr.1 la prezentul ordin, se efectuează de către medicul de familie şi/sau medicul pediatru (pentru copii) din cadrul instituţiilor medico- sanitare care prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.727/494A din 21.09.2016;
    [Pct.2 subpct.4), lit.e) introdusă prin OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
    f) medicamentele compensate incluse în Capitolul 1 Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu pacienţilor (adulţi şi copii) pentru tratamentul episodic, organizat în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu, conform schemelor de tratament aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.727/494A din 21.09.2016;
    [Pct.2 subpct.4), lit.f) introdusă prin OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
    g) prescrierea medicamentelor compensate, incluse în Capitolul 1 Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se efectuează în limita duratei indicate în schemele de tratament conform Anexei nr.3 la Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.727/494A din 21.09.2016;
    [Pct.2 subpct.4), lit.g) introdusă prin OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
    h) medicamentele incluse în Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu copiilor ajustînd dozele şi forma farmaceutică conform vîrstei şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    [Pct.2 subpct.4), lit.h) introdusă prin OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
    i) medicamentele compensate incluse în Capitolul 2, subpct. 2.1) Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu copiilor cu vîrsta 0-18 ani pentru tratamentul infecţiei respiratorii virale acute şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    [Pct.2 subpct.4), lit.i) introdusă prin OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
   
i1) medicamentele compensate incluse în Secţiunea II, Capitolul 2, subpct. 2.2) din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu copiilor cu vîrsta 0-18 ani pentru tratamentul pneumoniei, bronșitei cronice simple și mucopurulente cu exacerbare şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    [Pct.2 subpct.4), lit.i1) introdusă prin OMS562/299 din 30.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1214a]
    i2) medicamentele compensate incluse în Capitolul 2, subpct. 2.3) Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu copiilor cu vîrsta 0-18 ani pentru tratamentul pancreatitei cronice, pancreatitei reactive la copii şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
    [Pct.2 subpct.4), lit.i2) introdusă prin OMS562/299 din 30.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1214a]
   
j) medicamentele compensate incluse în Capitolul 2, subpct 2.4) Secţiunea II din Anexa nr.1 la prezentul ordin se prescriu pentru profilaxia și tratamentul copiilor cu vîrsta 0-18 ani conform indicaţiilor medicale pentru toate maladiile, suplimentar celor stipulate în Anexa nr.2 la Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.727/494A din 21.09.2016” şi se compensează integral din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    [Pct.2 subpct.4) lit.j) modificată prin OMS562/299 din 30.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1214a]
    [Pct.2 subpct.4) lit.j) modificată prin OMS259/134 din 31.03.17, MO119-126/14.04.17 art.757; în vigoare 14.04.17]
    [Pct.2 subpct.4), lit.j) introdusă prin OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
   
5) a evalua lunar mersul prescrierii şi livrării medicamentelor compensate, cu întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea asigurării managementului eficient de prescriere a medicamentelor compensate şi respectarea clauzelor contractuale cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    3. Ministerul Sănătăţii de comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
    1) va asigura anual, în I semestru al anului în curs, evaluarea propunerilor şi includerea în Listă a  medicamentelor eligibile pentru compensare, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    2) va evalua lunar/trimestrial livrarea medicamentelor compensate şi accesibilitatea populaţiei la ele, modificînd pe parcursul anului Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în funcţie de sursele financiare disponibile.
    31. Denumirile Comune Internaţionale incluse în Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă la care nu sunt indicate forme farmaceutice şi doze se vor completa după apariţia acestora pe piaţa Republicii Moldova.
    [Pct.31 introdus prin OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
 
   4. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va prezenta lunar Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină Lista medicamentelor noi înregistrate în Republica Moldova şi cele incluse în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente (denumirile comerciale, care corespund DCI-urilor incluse în Lista medicamentelor compensate), precum şi lista denumirilor comerciale excluse din Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1372 din 23.12.2005.
    [Pct.4 modificat prin OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
 
  
5. Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
    1) va utiliza pentru compensare sumele fixe compensate (inclusiv TVA) în cazul farmaciilor plătitoare de TVA şi sumele fixe compensate (fără TVA) în cazul farmaciilor neplătitoare de TVA;
    2) va efectua modificările respective în Sistemul informaţional „Medicamente Compensate” al CNAM şi instituţiilor farmaceutice contractate, precum şi va distribui gratuit farmaciilor versiunea actualizată a programului;
    3) va actualiza lunar lista denumirilor comerciale, care corespund DCI-urilor incluse în Lista medicamentelor compensate în Sistemul informaţional „Medicamente Compensate” al CNAM. Denumirile comerciale excluse din Catalogul naţional de preţuri cu dreptul de comercializare a stocurilor existente la preţurile stabilite anterior pentru perioada maxim un an potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente nr.525 din  22 iunie 2010 nu se exclud pentru perioada respectivă din lista denumirilor comerciale compensate;
    4) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.5 modificat prin OMS729/230 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.979]
    6. Se abrogă:
    1) Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.337/54-A din 26 aprilie 2011 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
    2) Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.496/81-A din 16 iunie 2011 „De modificare a anexei nr. 1 a Ordinului nr.337/54-A din 26 aprilie 2011 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
    3) Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.1048/211-A din 19 octombrie 2012 „De modificare a Anexei nr.3 la Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 337/54-A din 26 aprilie 2011 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
    7. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlor Octavian Grama şi Gheorghe Ţurcanu, viceminiştri şi dlui Iurie Osoianu, vicedirector.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                   Andrei USATÎI

    DIRECTORUL GENERAL AL CNAM                               Mircea BUGA

    Nr. 492/139A. Chişinău, 22 aprilie 2013.


 
  
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OMSMPS96/20 din 24.01.19, MO29/29.01.19 art.224; în vigoare 01.02.19]
    [Anexa nr.1 în redacția OMS729/230 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.979]
    [Anexa nr.1 în redacția OMS562/299 din 30.06.17, MO229-243/07.07.17 art.1214a]
    [Anexa nr.1 în redacția OMS259/134 din 31.03.17, MO119-126/14.04.17 art.757; în vigoare 14.04.17]
    [Anexa nr.1 în redacția OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMS847/483 din 20.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2206; în vigoare 01.11.15]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMS377 din 06.05.14, MO142-146/03.06.14 art.737]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția OMS830 din 20.08.14, MO270-274/12.09.14 art.1293; în vigoare 12.09.14]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OMS733/500 din 23.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1604; în vigoare 01.10.16]
    [Anexa nr.3 modificată prin OMS830 din 20.08.14, MO270-274/12.09.14 art.1293; în vigoare 12.09.14]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin OMSMPS96/20 din 24.01.19, MO29/29.01.19 art.224; în vigoare 01.02.19]