LPM1007/2002
ID intern unic:  312728
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1007
din  25.04.2002
privind cooperativele de producţie
Publicat : 06.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 71-73     art Nr : 575
    LP300-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.751
    LP571-XV din 25.12.03, MO64-66/23.04.04 art.342    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Cooperativa de producţie
    (1) Cooperativa de producţie, denumită în continuare cooperativă, este o întreprindere înfiinţată de către 5 sau mai multe persoane fizice în scopul desfăşurării în comun a activităţii de producţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia, denumite în continuare cote de participare.
    (2) Cooperativa este o întreprindere de drept privat cu statut de persoană juridică cu scop lucrativ (inclusiv comercial).
    Articolul 2. Principiile de organizare şi funcţionare
    Cooperativa se organizează şi funcţionează în baza următoarelor principii:
    a) asocierea benevolă în cooperativă şi retragerea liberă din ea;
    b) administrarea pe principii democratice a activităţii cooperativei;
    c) unitatea intereselor de muncă, contribuţia economică şi ajutorul reciproc al membrilor cooperativei;
    d) accesul liber la informaţia privind activitatea cooperativei.
    Articolul 3.Reglementarea activităţii cooperativei de
                      producţie
    (1) Activitatea cooperativei de producţie este reglementată prin legi şi acte normative ale Guvernului.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică cooperativelor de producţie cu statut de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie în măsura în care nu contravin prevederilor cap. VI1 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
    [Art.3 al.(2) introdus prin LP223 din 02.11.17, MO411-420/24.11.17 art.689; alineatul unic devine al.(1); în vigoare 24.05.18]
    [Art.3 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 4. Patrimoniul cooperativei
    (1) Cooperativa are patrimoniu propriu separat de patrimoniul membrilor săi.
    (2) Patrimoniul cooperativei se formează din mijloace băneşti şi din bunuri transmise în capitalul ei propriu, din venituri, donaţii, credite şi împrumuturi, precum şi din alt patrimoniu dobîndit în conformitate cu legea.
   
[Art.4 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 5. Calitatea de membru al cooperativei
    Membri ai cooperativei pot fi persoanele fizice care au împlinit vîrsta de 16 ani, corespund prevederilor statutului cooperativei şi au depus aporturi în contul cotelor de participare.
    Articolul 6. Îndatoririle şi răspunderea cooperativei
    (1) Cooperativa este obligată:
    a) să-şi onoreze obligaţiile faţă de membrii săi, stabilite de prezenta lege, de statutul şi de regulamentele cooperativei;
    b) să prezinte organelor de stat abilitate raportul anual specializat, în conformitate cu prezenta lege;
    c) să îndeplinească alte obligaţii în condiţiile legii.
    [Art.6 al.(1), lit.c) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Cooperativa este răspunzătoare pentru obligaţiile asumate cu întreg patrimoniul ce îi aparţine cu drept de proprietate.
    (3) Cooperativa nu este răspunzătoare pentru obligaţiile membrilor săi.
Capitolul II
CONSTITUIREA ŞI ÎNREGISTRAREA
COOPERATIVEI
    Articolul 7 Actul constitutiv
    Actul constitutiv al cooperativei este statutul.
    Articolul 8. Adunarea de constituire
    (1) Adunarea de constituire:
    a) alege (desemnează) organele de conducere ale cooperativei;
    b) desemnează persoana care va îndeplini formalităţile de înregistrare de stat a cooperativei;
    c) soluţionează alte chestiuni legate de constituirea şi începutul activităţii cooperativei.
   
(11) Adunarea de constituire este organul creat de către fondatori pentru soluţionarea chestiunilor legate de constituirea cooperativei. După atingerea scopului - lansarea activităţii cooperativei, adunarea de constituire se dizolvă.
    [Art.8 al.(11) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Dreptul de vot la adunarea de constituire îl deţin persoanele care au semnat statutul cooperativei (fondatorii).
    (3) La adunarea de constituire, fiecare fondator are dreptul la un singur vot.
    (4) Hotărîrea adunării de constituire este valabilă dacă pentru ea au votat cel puţin 2/3 din numărul total al fondatorilor.
    (5) Procesul-verbal al adunării de constituire se semnează de preşedintele şi de secretarul adunării.
    Articolul 9. Statutul cooperativei
    (1) Statutul cooperativei va cuprinde:
    a) denumirea şi sediul cooperativei;
    b) scopul şi obiectul cooperativei;
    c) condiţiile şi modul de primire în cooperativă şi de excludere din cooperativă, precum şi temeiurile şi procedura de excludere;
    d) modul de participare prin muncă personală a membrilor cooperativei la activitatea acesteia;
    e) modul de retribuire a muncii membrilor cooperativei;
    f) mărimea minimă a cotei de participare, condiţiile şi termenele de depunere a aporturilor în contul acesteia, responsabilitatea pentru încălcarea obligaţiilor privind depunerea aporturilor, precum şi modul de evaluare a aporturilor în natură în contul cotei;
    g) aporturile membrilor cooperativei în capitalul social, modul şi termenele de depunere a acestora;
    h) modul de reprezentare a cooperativei;
    i) modul de înstrăinare a cotei de participare;
    j) competenţa adunării generale şi modul de convocare a acesteia, cvorumul şi alte condiţii de validitate a hotărîrilor adunării;
    k) competenţa, componenţa, modul de alegere (desemnare) şi funcţionare a consiliului cooperativei, comisiei de revizie, preşedintelui cooperativei şi a altor organe de conducere ale cooperativei;
    l) modul de formare a capitalului social şi a rezervelor (fondurilor) cooperativei;
    m) modul de distribuire a profitului net între membrii cooperativei;
    n) modul de acoperire a pierderilor de bilanţ ale cooperativei;
    o) lista întreprinderilor afiliate, filialelor şi a reprezentanţelor cooperativei;
    p) modul de acordare a informaţiei membrilor cooperativei;
    q) modul de reorganizare şi lichidare a cooperativei.
    (2) În statutul cooperativei pot fi incluse şi alte clauze a căror necesitate rezultă din dispoziţiile prezentei legi sau din alte dispoziţii legale.
    (3) Prevederile statutului cooperativei ce contravin legislaţiei sînt nule de la data adoptării lor.
    (4) Statutul se semnează de către toţi fondatorii.
    (5) Prevederile statutului cooperativei sînt executorii pentru membrii şi persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei.
    (6) Orice modificări şi completări aduse la statutul cooperativei sînt valabile de la data înregistrării lor de stat în modul stabilit de lege. La introducerea în capitalul social al cooperativei a bunurilor imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole nu este obligatorie modificarea statutului cooperativei.
    [Art.9 al.(6) modificat prin LP185 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.563]
    Articolul 10. Organele de conducere ale cooperativei
    (1) Organele de conducere ale cooperativei sînt:
    a) adunarea generală a membrilor cooperativei, denumită în continuare adunare generală;
    b) consiliul de observatori al cooperativei, denumit în continuare consiliul cooperativei;
    c) preşedintele cooperativei (organul unipersonal de conducere);
   
[Art.10 al.(1), lit.c) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    d) comisia de revizie a cooperativei sau revizorul, denumită în continuare comisie de revizie;
    [Art.10 al.(1), lit.e) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Adunarea generală este organul suprem de conducere al cooperativei.
    (3) Consiliul cooperativei efectuează, în limitele competenţei sale, controlul general al activităţii cooperativei, reprezintă interesele membrilor ei în perioada dintre adunările generale şi este subordonat adunării generale.
    (4) Comisia de revizie efectuează controlul intern al activităţii economico-financiare a cooperativei şi este subordonată  adunării generale.
    Articolul 11. Denumirea şi sediul
    (1) Denumirea cooperativei se va compune dintr-o denumire proprie însoţită de menţiunea "cooperativă de producţie" sau de iniţialele "C.P."
    (2) Denumirea cooperativei poate conţine şi alte informaţii ce nu contravin legislaţiei.
    (3) Sediul cooperativei se consideră sediul organului ei executiv. Sediu al cooperativei (al organului executiv) poate fi domiciliul unui membru al ei.
    (4) În cazul schimbării sediului, cooperativa este obligată să anunţe despre aceasta, în termen de 7 zile, organul înregistrării de stat teritorial şi Serviciul  Fiscal de Stat şi să publice avizul respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   
[Art.11 al.(4) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    Articolul 12. Înregistrarea de stat
    (1) Cooperativa este în drept să-şi desfăşoare activitatea numai după înregistrarea ei de stat în condiţiile legii.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Pentru înregistrarea de stat a cooperativei, persoana desemnată de adunarea de constituire prezintă organului de înregistrare cererea semnată de preşedintele şi secretarul adunării respective, la care se anexează  documentele prevăzute de lege.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE
MEMBRILOR COOPERATIVEI
    Articolul 13. Obţinerea calităţii de membru al cooperativei
    (1) Persoana care solicită calitatea de membru al cooperativei şi corespunde prevederilor art.5 depune la consiliul cooperativei o cerere de intrare în cooperativă.
    (2) Cererea va conţine obligaţia de a  respecta prevederile legislaţiei, statutului şi regulamentelor cooperativei, de a executa hotărîrile organelor ei.
    (3) Calitatea de membru al cooperativei se obţine la data:
    a) înregistrării de stat a cooperativei - de către fondatori;
    b) depunerii primului aport în contul cotei de participare - de către celelalte persoane.
    (4) Refuzul motivat de primire în cooperativă se comunică solicitantului în scris, în termen de 15 zile de la data adoptării de către adunarea generală a hotărîrii respective care este definitivă.
    Articolul 14. Drepturile membrului cooperativei
    (1) Membrul cooperativei are dreptul:
    a) să participe la adunările generale, să aleagă şi să fie ales în organele cooperativei, să propună chestiuni pentru a fi înscrise pe ordinea de zi a adunării generale şi a şedinţei consiliului cooperativei, în modul stabilit de statutul cooperativei;
    b) să participe prin munca sa la activitatea cooperativei în condiţiile prevăzute de legislaţie şi statut;
    c) să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii cooperativei, lichidarea neajunsurilor din activitatea organelor ei şi a persoanelor cu funcţii de răspundere, precum şi încetarea înainte de termen a atribuţiilor lor, să solicite efectuarea unui control suplimentar al activităţii  cooperativei sau a auditului rapoartelor ei financiare;
    d) să ceară, în modul stabilit de prezenta lege, convocarea adunării generale extraordinare sau a şedinţei consiliului cooperativei;
    e) să beneficieze de plăţi din profitul net al cooperativei;
    f) să beneficieze de facilităţile şi avantajele prevăzute pentru membrii cooperativei;
    g) să înstrăineze, să gajeze, să lase prin testament cota sa de participare, în modul stabilit de prezenta lege şi de statutul cooperativei;
    h) să aibă acces la orice informaţie privind activitatea cooperativei, cu excepţia informaţiei ce constituie secret comercial;
    i) să se retragă liber din cooperativă;
    j) să primească valoarea cotei de participare, precum şi alte plăţi prevăzute de statut, la retragerea sau excluderea din cooperativă;
    k) să primească, în caz de lichidare a cooperativei, o parte din patrimoniul rămas după satisfacerea revendicărilor tuturor creditorilor;
    l) să se adreseze la organele cooperativei şi/sau în instanţa de judecată pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime;
    m) să exercite alte drepturi prevăzute de prezenta lege şi de statutul cooperativei.
    (2) Stabilirea de drepturi privilegiate pentru membrii cooperativei se interzice.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Apărarea drepturilor membrilor cooperativei se efectuează în modul prevăzut de legi, de acte normative ale Guvernului şi de statutul cooperativei.
   
[Art.14 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 15. Îndatoririle şi răspunderea membrului
                         cooperativei
    (1)   Membrul cooperativei este obligat:
    a) să depună taxa de intrare şi cota de participare în termenele şi mărimile stabilite de statut;
    b) să informeze cooperativa despre orice modificare a datelor personale, introduse în statutul cooperativei;
    c) să poarte răspundere materială în conformitate cu prevederile legilo;
   
[Art.15 al.(1), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    d) să respecte prevederile legislaţiei, statutului şi regulamentelor cooperativei, precum şi să execute hotărîrile organelor de conducere ale ei .
   
[Art.15 al.(1), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Membrul cooperativei nu este răspunzător pentru obligaţiile cooperativei.
   
[Art.15 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Răspunderea membrului cooperativei pentru obligaţiile sale se reglementează prin legi.
    [Art.15 al.(3)  în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 16. Încetarea calităţii de membru al cooperativei
    Calitatea de membru al cooperativei încetează în caz de:
    a) retragere din cooperativă;
    b) înstrăinare a cotei de participare;
    c) excludere din cooperativă;
    d) deces;
    e) reorganizare sau lichidare a cooperativei.
    Articolul 17. Retragerea din cooperativă
    (1) Cererea privind retragerea benevolă din cooperativă se depune în scris consiliului cooperativei. Cererea se examinează de consiliul cooperativei în termen de o lună de la data depunerii acesteia. În cazul în care cooperativa nu a format consiliu, cererea se examinează de preşedintele cooperativei dacă, potrivit statutului, aceste atribuţii nu sînt de competenţa adunării generale.
    (2) În decizia consiliului cooperativei, a preşedintelui cooperativei sau în hotărîrea adunării generale se vor indica obligaţiile patrimoniale reciproce ale membrului cooperativei şi cooperativei legate de restituirea valorii cotei de participare, de efectuarea altor plăţi, precum şi termenele de executare a acestor obligaţii.
    (3) De la data depunerii cererii menţionate la alin.(1), membrul cooperativei pierde dreptul de a fi membru al consiliului sau al comisiei de revizie a cooperativei.
    (4) Calitatea de membru al cooperativei încetează de la data adoptării deciziei respective de către organul abilitat al cooperativei.
    Articolul 18. Cesiunea cotei de participare
    (1) Membrul cooperativei este în drept să vîndă sau să cesioneze în alt mod cota sa de participare conform procedurii stabilite de prezenta lege şi de statutul cooperativei.
    (2) Cesionarea cotei de participare către un alt membru al cooperativei se  efectuează cu respectarea prevederii art.25 alin.(3) şi nu necesită acordul cooperativei.
    (3) Cesionarea cotei de participare către un terţ, care corespunde prevederilor statutului cooperativei, se admite cu acordul adunării generale. În acest caz, alţi membri ai cooperativei au dreptul de preemţiune asupra cotei care se cesionează în termen de o lună de la data depunerii cererii privind cesionarea cotei de participare către un terţ.
    (4) Dacă, în termenul indicat la alin.(3), nici unul din ceilalţi membri ai cooperativei nu a depus cerere de a procura cota de participare ce se cesionează, această cotă poate fi cesionată unui terţ cu acordul adunării generale.
    (5) În cazul refuzului adunării generale de a accepta cesionarea cotei conform alin.(3) sau (4), cooperativa este obligată să restituie solicitantului valoarea cotei sale potrivit art.21.
    Articolul 19. Excluderea din cooperativă
    (1) Excluderea din cooperativă se efectuează prin hotărîrea adunării generale.
    (2) Membrul cooperativei poate fi exclus din cooperativă în cazul în care acesta:
    a) nu a depus integral, în termenele stabilite, cota de participare;
    b) nu a avut dreptul, în conformitate cu legea, să obţină calitatea de membru al cooperativei sau a pierdut acest drept;
    c) este, concomitent, membru al unei alte cooperative de profil similar dacă, conform statutului cooperativei, aceasta contravine intereselor membrilor ei.
    (3)  Statutul cooperativei poate prevedea şi alte temeiuri, care nu contravin legii, pentru excluderea din cooperativă a membrului ei.
    (4) Hotărîrea adunării generale privind excluderea membrului din cooperativă se aduce la cunoştinţa membrului exclus în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.
    (5) Calitatea de membru al cooperativei încetează la data adoptării de către adunarea generală a hotărîrii privind excluderea din cooperativă.
    (6) Hotărîrea adunării generale privind excluderea membrului din cooperativă poate fi atacată în instanţa de judecată în termen de 3 luni de la data adoptării hotărîrii respective.
    Articolul 20. Gajarea cotei de participare
    (1) Gajarea cotei de participare se efectuează potrivit prezentei legi şi actelor legislative cu privire la gaj.
   
[Art.20 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Gajarea cotei de participare pentru garantarea obligaţiilor faţă de cooperativă nu se admite.
    (3) Gajarea cotei de participare nu afectează drepturile persoanei ca membru al cooperativei.
    Articolul 21. Restituirea valorii cotei de participare
    (1) Membrului cooperativei care s-a retras sau a fost exclus din cooperativă i se restituie valoarea cotei lui de participare. Restituirea valorii cotei de participare se efectuează în mijloace băneşti. Cu acordul membrului respectiv, valoarea cotei de participare poate fi restituită în natură, în modul prevăzut de statut. În cazul în care membrul cooperativei solicită restituirea în natură a aportului depus în natură în contul cotei sale de participare, aportul dat se restituie în natură, cu uzura respectivă, cu acordul adunării generale.
    (2) Restituirea valorii cotei de participare se efectuează după încheierea exerciţiului financiar şi după examinarea dării de seamă financiare anuale la adunarea generală şi calcularea tuturor plăţilor cuvenite membrilor cooperativei.
    (3) Concomitent cu restituirea cotei de participare se achită toate plăţile prevăzute în statutul cooperativei (retribuirea muncii, o parte din profit), declarate pentru membrul cooperativei, dar neachitate.
    (4) Din valoarea cotei de participare restituite poate fi reţinută suma prejudiciului cauzat cooperativei de către membrul ei, în baza acordului în scris al membrului respectiv sau a deciziei instanţei de judecată, precum şi suma datoriei acestuia faţă de cooperativă (compensarea datoriilor reciproce).
    (5) Restituirea valorii cotei de participare se efectuează în termen de 6 luni după expirarea anului financiar în care a încetat calitatea de membru al cooperativei.
    (6) În cazul în care din cooperativă s-au retras mai mulţi membri, restituirea valorii cotelor de participare se efectuează în ordinea depunerii cererilor de retragere din cooperativă.
    (7) Restituirea valorii cotei de participare a membrului care s-a retras din cooperativă şi a celui exclus se efectuează în acelaşi mod.
    Articolul 22. Drepturile moştenitorului membrului cooperativei
    (1) Moştenitorul cotei de participare a membrului decedat (moştenitorii părţilor acestei cote) are dreptul, în conformitate cu decizia organului abilitat al cooperativei, să devină membru al cooperativei dacă, în termen de 3 luni de la data eliberării certificatului privind dreptul la succesiune, el a depus cerere de intrare în cooperativă cu probe documentare privind moştenirea cotei de participare a membrului cooperativei decedat.
    (2) Dacă cererea menţionată la alin.(1) este satisfăcută, moştenitorul (moştenitorii) devine membru al cooperativei de la data adoptării deciziei organului abilitat al cooperativei.
    (3) Dacă moştenitorul (moştenitorii) nu a prezentat cererea în termenul menţionat  la alin.(1) sau cererea acestuia nu a fost satisfăcută, moştenitorului (moştenitorilor) i se restituie valoarea cotei de participare moştenite, în modul stabilit de lege şi de statut.
    (4) Persoana care a lăsat moştenirea îşi încetează calitatea de membru al cooperativei din ziua decesului.
Capitolul IV
CAPITALUL COOPERATIVEI ŞI COTELE
DE PARTICIPARE
    Articolul 23. Capitalul cooperativei
    (1) Capitalul cooperativei se formează din capitalul propriu şi din capitalul împrumutat (din datorii).
    (2) Capitalul propriu al cooperativei se formează din capitalul social (cotele de participare), capitalul suplimentar, rezervele (fondurile) cooperativei, profitul nerepartizat, subvenţii, sponsorizări şi din alte sume obţinute în conformitate cu legislaţia.
    (3) Mărimea capitalului social al cooperativei va fi, la fiecare dată de raportare, egală cu valoarea cotelor de participare, inclusiv a părţilor lor nedepuse, ale tuturor membrilor cooperativei înmatriculaţi la aceeaşi dată în registrul membrilor cooperativei.
    Articolul 24. Aporturile la capitalul social
    (1) Drept aporturi la capitalul social al cooperativei (în contul cotelor de participare) pot servi mijloacele băneşti şi bunurile.
    (2) Aportul în natură în contul cotei de participare poate fi transmis cooperativei cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosinţă.
    (3) Drept aporturi în contul cotelor de participare nu pot servi:
    a) evaluarea în bani a activităţii de constituire a cooperativei;
    b) bunurile imobile şi mobile neînregistrate, inclusiv rezultatele activităţii intelectuale supuse înregistrării de stat, precum şi casa de locuit, dacă este unică;
    c) bunurile al căror circuit civil este interzis sau limitat de actele legislative, dacă autorizaţia corespunzătoare a autorităţii publice abilitate lipseşte;
    d) terenurile agricole cu transmiterea documentului de proprietate;
    e) alte bunuri, în conformitate cu prevederile actelor legislative.
    
[Art.24 al.(3), lit.e) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(31) Drept aport în capitalul social al cooperativei pot servi bunurile imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole, fără înregistrarea în prealabil în registrul bunurilor imobile.”
    [Art.24 al.(31) introdus prin LP185 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.563]
    (4) Valoarea de piaţă a aportului în natură în capitalul social al cooperativei care se transmite cu titlu de folosinţă se determină pornind de la mărimea de piaţă a plăţii de arendă şi termenul de folosinţă a aportului stabilite în contractul încheiat între membrul cooperativei şi cooperativă.
    (5) Aporturile în contul cotei de participare pot fi făcute în rate, în termenul stabilit de statutul cooperativei care nu poate depăşi un an. Fiecare din aceste rate va fi de cel puţin 25% din mărimea cotei de participare.
    (6) Statutul cooperativei poate prevedea depunerea tuturor aporturilor în contul cotelor de participare numai în bani.
    Articolul 25. Numărul cotelor de participare şi mărimea lor
    (1) Orice membru al cooperativei poate să deţină numai o cotă de participare.
    [Art.25 al.(2) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Mărimea cotei de participare deţinute de un membru al cooperativei nu poate depăşi 20% din capitalul social al cooperativei.
    (4) În cazul în care mărimea cotei de participare deţinute de un membru al cooperativei depăşeşte plafonul de participare la capitalul social stabilit la alin.(3), membrul respectiv şi consiliul cooperativei sînt obligaţi, în termen de 6 luni, să micşoreze cota respectivă pînă la plafonul stabilit, în modul prevăzut de statutul cooperativei.
Capitolul V
ORGANELE DE CONDUCERE
ALE COOPERATIVEI
    Articolul 26. Adunarea generală
    (1) De competenţa exclusivă a adunării generale ţin:
    a) aprobarea modificărilor şi completărilor aduse statutului cooperativei, precum şi a variantei noi a statutului;
    b) aprobarea direcţiilor prioritare şi/sau a programului de activitate, precum şi a bugetului cooperativei;
    c) aprobarea regulamentului adunării generale, al consiliului cooperativei, al comisiei de revizie a cooperativei şi a altor regulamente ale cooperativei, modificarea şi completarea acestora;  
    d) alegerea şi revocarea preşedintelui consiliului cooperativei şi a altor membri ai consiliului, ai comisiei de revizie, precum şi desemnarea organizaţiei de audit;
    e) stabilirea mărimii taxei de intrare şi cotei de participare, a modului depunerii lor;
    f) adoptarea sistemelor şi modului de comercializare şi de  distribuire a producţiei, precum şi de retribuire a muncii în cooperativă;
   
[Art.26 al.(1), lit.f) modificată prin LP300-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.751]
    g) adoptarea hotărîrilor privind primirea în cooperativă şi excluderea din cooperativă;
    h) stabilirea surselor şi sumelor anuale ale defalcărilor în rezervele (fondurile) cooperativei şi a direcţiilor de utilizare a acestora;
    i) aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al cooperativei;
    j) adoptarea hotărîrilor privind încheierea tranzacţiilor cu bunurile imobile;
    k) înfiinţarea, vînzarea sau lichidarea întreprinderilor afiliate ori vînzarea cotei de participare a cooperativei în întreprinderile sale afiliate;
    l) deschiderea şi închiderea filialelor şi reprezentanţelor, aprobarea regulamentelor lor, desemnarea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor acestor filiale şi reprezentanţe;
    m) aderarea cooperativei la uniunile de cooperative şi retragerea din acestea;
    n) aprobarea rapoartelor financiare ale cooperativei, a raportului consiliului cooperativei, al comisiei de revizie a cooperativei, precum şi aprecierea activităţii acestor organe de conducere;
    o) examinarea plîngerilor membrilor cooperativei împotriva deciziilor consiliului cooperativei sau preşedintelui cooperativei;
    p) reorganizarea şi lichidarea cooperativei;
    q) adoptarea altor hotărîri prevăzute la art.31 alin.(2), art.39 alin.(8), art.43 alin.(6), art.44 alin.(3), art.46 alin.(2), art.47 alin.(1), art.51 alin.(3), art.54 alin.(1) şi (7).
    (2) Atribuţiile care ţin de competenţa exclusivă a adunării generale nu pot fi delegate altor organe de conducere ale cooperativei.
    (3) Dacă consiliul cooperativei nu poate soluţiona chestiunea ce ţine de atribuţiile lui, acesta este în drept să ceară adunării generale soluţionarea chestiunii respective.
    (4) Hotărîrile adunării generale sînt executorii pentru membrii cooperativei şi persoanele cu funcţii de răspundere ale ei.   
    Articolul 27. Convocarea adunării generale
    (1) Adunarea generală poate fi ordinară (prevăzută de prezenta lege sau de statutul cooperativei) sau extraordinară.
    (2) Adunarea generală anuală se convoacă de preşedintele cooperativei la decizia consiliului cooperativei şi se desfăşoară în termenele stabilite de statutul cooperativei, însă nu mai tîrziu de 2 luni după expirarea exerciţiului financiar.
    (3) Adunarea generală extraordinară se convoacă de preşedintele cooperativei în baza hotărîrii adunării generale precedente sau la decizia consiliului cooperativei adoptată:
    a) din iniţiativa consiliului cooperativei; sau
    b) la cererea comisiei de revizie; sau
    c) la cererea membrilor ce constituie cel puţin 25% din numărul total al membrilor cooperativei.
    (4) Dacă preşedintele cooperativei nu a convocat adunarea generală extraordinară în termen de 20 de zile de la data adoptării hotărîrii sau deciziei prevăzute la alin.(3), adunarea se convoacă de către consiliul cooperativei într-un termen de cel mult 45 de zile de la data adoptării deciziei privind convocarea adunării.
    (5) Dacă consiliul cooperativei nu a convocat adunarea generală extraordinară, aceasta se convoacă de comisia de revizie sau de membrii cooperativei menţionaţi la alin.(3) lit.c) în modul stabilit la art.28.
    Articolul 28. Înştiinţarea privind convocarea adunării generale
    (1) Preşedintele cooperativei, cel tîrziu cu 15 zile înainte de desfăşurarea adunării generale, informează despre convocarea acesteia membrii cooperativei în scris, plasează anunţuri în oficiile cooperativei şi în alte locuri indicate în statutul sau regulamentul adunării generale ori publică un anunţ în organul de presă indicat în statutul cooperativei.
    (2) Înştiinţarea privind convocarea adunării generale va conţine: data, timpul, locul desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi locul unde se poate lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi.
    (3) Ordinea de zi a adunării generale se întocmeşte de consiliul cooperativei, ţinîndu-se cont şi de propunerile comisiei de revizie şi ale membrilor cooperativei care constituie cel puţin 10% din numărul total al membrilor cooperativei.
    (4) Consiliul cooperativei nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale sau să refuze includerea în ordinea de zi a acestor chestiuni, cu excepţia cazurilor în care membrii cooperativei care au înaintat propunerea constituie mai puţin de 10% din numărul total al membrilor cooperativei.
    Articolul 29. Desfăşurarea adunării generale
    (1) Modul de desfăşurare a adunării generale se stabileşte de prezenta lege, de statutul cooperativei şi de regulamentul adunării generale, dacă acest regulament este prevăzut de statut.
    (2) La adunarea generală, membrul cooperativei poate prezenta numai un singur alt membru al cooperativei.
    (3) Adunarea generală este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi (reprezentaţi) mai mult de 50% din numărul total al membrilor cooperativei.
    (4) Dacă la adunarea generală nu este prezent (nu este reprezentat) numărul necesar de membri ai cooperativei, aceasta se convoacă repetat, însă nu mai devreme de 10 zile şi nu mai tîrziu de 30 de zile de la data adunării convocate iniţial.
    (5) Adunarea generală convocată repetat este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi (reprezentaţi) cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor cooperativei.
    (6) La cererea în scris a 5% sau mai mult din membrii cooperativei prezenţi (reprezentaţi) la adunarea generală, adunarea este în drept să ia în discuţie chestiunile abordate în cerere şi să ceară de la consiliul cooperativei includerea lor în ordinea de zi a următoarei adunări, inclusiv a celei extraordinare.
    (7) Adunarea generală poate examina orice chestiune la cererea participanţilor depusă conform alin.(6), dar hotărîrile adunării se pot adopta numai pe marginea acelor chestiuni care au fost incluse în ordinea de zi a adunării.
    (8) Votarea la adunarea generală poate fi deschisă sau secretă. Decizia privind votarea secretă a uneia din chestiuni se adoptă de adunarea generală prin votul deschis a cel puţin 50% din numărul membrilor prezenţi.
    (9) La adunarea generală, fiecare membru al cooperativei are dreptul să ia cuvîntul la examinarea oricărei chestiuni de pe ordinea de zi, iar la votarea hotărîrilor are un singur vot, indiferent de mărimea cotei lui de participare.
    (10) Membrul cooperativei poate participa la adunarea generală prin intermediul unui reprezentant în bază de procură.
    Articolul 30. Modul de adoptare a hotărîrilor adunării generale
    (1) Adunarea generală adoptă hotărîrile cu majoritatea de voturi ale membrilor cooperativei prezenţi dacă prezenta lege sau statutul cooperativei nu stabileşte o normă mai mare de voturi.
    (2) Cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor cooperativei se adoptă hotărîri privind:
    a) modificarea condiţiilor şi modului de primire în cooperativă, de retragere şi excludere din cooperativă;
    b) modificarea mărimii taxei de intrare şi a cotei de participare, precum şi a modului şi termenelor depunerii lor;
    c) reorganizarea şi lichidarea cooperativei.
    Articolul 31. Adunarea generală a reprezentanţilor
    (1) Dacă numărul membrilor cooperativei depăşeşte 300, statutul cooperativei poate prevedea desfăşurarea adunării generale în formă de adunare generală a reprezentanţilor împuterniciţi ai membrilor cooperativei.
    (2) Reprezentanţii împuterniciţi ai membrilor cooperativei se aleg la adunarea generală, conform normei de reprezentare adoptate de adunarea generală, la propunerea consiliului cooperativei. Numărul acestor reprezentanţi trebuie să constituie cel puţin 100.
    Articolul 32. Procesul-verbal al adunării generale
    (1) Procesul-verbal al adunării generale se întocmeşte pe parcursul adunării şi se perfectează, în cel puţin două exemplare, în termen de 10 zile de la închiderea adunării.
    (2) În procesul-verbal al adunării generale se indică:
    a) numărul de ordine al procesului-verbal;
    b) denumirea şi sediul cooperativei;
    c) data, ora şi locul desfăşurării adunării generale;
    d) actele de control şi avizele organizaţiilor de audit, ale uniunilor de cooperative;
    e) data înştiinţării privind convocarea adunării generale şi data prezentării materialelor referitoare la ordinea de zi pentru familiarizare;
    f) numărul total al membrilor cooperativei la data întrunirii adunării şi numărul celor prezenţi (reprezentaţi) la ea;
    g) menţiunea că adunarea este (nu este) deliberativă;
    h) numele şi prenumele preşedintelui şi secretarului adunării;
    i) ordinea de zi;
    j) numele şi prenumele vorbitorilor şi tezele principale ale discursurilor acestora pe marginea chestiunilor de pe ordinea de zi;
    k) rezultatul votării şi hotărîrile adoptate pe marginea ordinii de zi;
    l) numele şi prenumele declaranţilor şi solicitanţilor şi tezele principale ale declaraţiilor şi solicitărilor ce nu se referă la ordinea de zi;
    m) alte informaţii relevante pentru cooperativă.
    (3) La procesul-verbal al adunării generale se anexează:
    a) decizia consiliului cooperativei privind convocarea adunării generale sau cererea comisiei de revizie ori a membrilor cooperativei ce constituie cel puţin 25% din numărul total al membrilor cooperativei;
    b) lista membrilor cooperativei prezenţi (reprezentaţi) la adunare;
    c) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării;
    d) textele declaraţiilor, solicitărilor şi opiniilor separate ale membrilor cooperativei, la cererea acestora;
    e) alte documente prevăzute de regulamentul respectiv al cooperativei sau al adunării generale.
    (4) Fiecare exemplar al procesului-verbal al adunării generale se semnează de preşedintele şi secretarul adunării generale. Orice contestaţie la procesul-verbal se examinează la următoarea adunare generală.
    (5) Toate modificările şi completările la procesul-verbal al adunării generale sînt valabile dacă ele sînt semnate de preşedintele şi secretarul adunării.
    (6) La cererea membrului cooperativei, secretarul adunării generale eliberează acestuia copii autentificate sau extrase din procesele-verbale ale adunării generale.
    Articolul 33. Contestarea hotărîrii adunării generale
    Hotărîrea adunării generale poate fi contestată în instanţa de judecată în termen de 2 luni de la data adoptării hotărîrii în modul stabilit de lege.
    Articolul 34. Competenţa consiliului cooperativei
    (1) De competenţa exclusivă a consiliului cooperativei ţin:
    a) adoptarea deciziilor privind convocarea adunării generale;
    b) adoptarea deciziilor privind intrarea şi retragerea din cooperativă, precum şi prezentarea la adunarea generală a propunerilor privind primirea în cooperativă şi excluderea din ea;
    c) aprobarea valorii de piaţă a aporturilor în natură în contul cotelor de participare;
    d) înaintarea la adunarea generală a propunerilor privind adoptarea sistemelor şi aprobarea modului de comercializare şi de  distribuire a producţiei, precum  şi de distribuire a profitului net între membrii cooperativei;
   
[Art.34 al.(1), lit.d) modificată prin LP300-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.751]
    e) aprobarea normativelor de retribuire a muncii în cooperativă;
    f) prezentarea la adunarea generală a propunerilor privind aderarea la uniunile de cooperative sau retragerea din ele;
    g) prezentarea la adunarea generală a avizului său la raportul financiar anual al cooperativei.
    (2) Consiliul cooperativei nu este în drept să refuze retragerea din cooperativă a membrului acesteia.
    (3) În statutul cooperativei pot fi stabilite şi alte atribuţii ale consiliului cooperativei ce nu contravin legislaţiei.
    (4) Dacă consiliul cooperativei nu este constituit în conformitate cu art.35 alin.(1) ori dacă mandatul acestuia încetează înainte de termen, atribuţiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-c) se exercită de adunarea generală, iar celelalte atribuţii - de preşedintele cooperativei (comitetul de conducere).   
    Articolul 35. Constituirea consiliului cooperativei
    (1) Consiliul cooperativei se constituie, în mod obligatoriu, dacă numărul membrilor cooperativei este mai mare de 50.
    (2) Consiliul cooperativei se alege la adunarea generală pentru un termen de pînă la 3 ani, în componenţa a cel puţin 3 persoane care sînt membri ai cooperativei, dacă statutul cooperativei nu prevede o componenţă numerică mai mare.
    (3) Membrii consiliului cooperativei nu pot fi membri ai comisiei de revizie.
    Articolul 36. Şedinţele consiliului cooperativei
    (1) Modul, termenele de convocare şi de desfăşurare a şedinţelor consiliului cooperativei se stabilesc de prezenta lege, de statutul cooperativei şi de regulamentul consiliului cooperativei.
    (2) Şedinţele consiliului cooperativei pot fi ordinare şi extraordinare.
    (3) Şedinţele ordinare ale consiliului cooperativei se întrunesc nu mai rar de o dată pe trimestru.
    (4) Şedinţa extraordinară a consiliului cooperativei o convoacă preşedintele consiliului cooperativei:
    a) din iniţiativă proprie; sau
    b) la cererea majorităţii membrilor consiliului; sau
    c) la cererea comisiei de revizie; sau
    d) la cererea membrilor cooperativei care constituie cel puţin 10% din numărul lor total.
    (5) În statutul cooperativei sau regulamentul consiliului cooperativei se stabileşte cvorumul şedinţei consiliului cooperativei, care va constitui nu mai puţin de jumătate din membrii aleşi ai consiliului.
    (6) La şedinţele consiliului cooperativei, fiecare membru al acestuia are un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului altui membru sau unui terţ nu se admite.
    (7) Consiliul cooperativei adoptă decizii cu majoritatea de voturi ale membrilor săi.
    (8) Procesul-verbal al şedinţei consiliului cooperativei se definitivează, în cel puţin două exemplare, în termen de 7 zile de la data desfăşurării şedinţei.
    Articolul 37. Competenţa preşedintelui cooperativei
    (1) Preşedintele cooperativei activează în conformitate cu legile, actele normative ale Guvernului, statutul şi regulamentul cooperativei.
   
[Art.37 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Preşedintele cooperativei:
    a) asigură îndeplinirea hotărîrilor adunării generale şi a deciziilor consiliului cooperativei;
    b) asigură ţinerea evidenţei contabile a activităţii economico-financiare a cooperativei;
    c) încheie şi reziliază, în numele cooperativei, contractele individuale de muncă cu membrii şi salariaţii cooperativei în conformitate cu legislaţia muncii;
    d) încheie şi reziliază, în numele cooperativei, contracte de arendă şi alte contracte civile;
    e) reprezintă, fără procură, cooperativa în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice şi autorităţile publice;
    f) efectuează alte atribuţii legate de gestionarea operativă a activităţii cooperativei, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa adunării generale şi a consiliului cooperativei.
    (3) Preşedintele cooperativei prezintă trimestrial consiliului cooperativei raportul privind activitatea sa şi activitatea cooperativei.
    (4) Preşedintele cooperativei nu poate fi concomitent membru (preşedinte) al consiliului cooperativei.
    Articolul 38. Alegerea preşedintelui cooperativei
    Preşedintele cooperativei se alege de adunarea generală din rîndul membrilor acesteia pe un termen de 4 ani, dacă statutul cooperativei nu prevede un termen mai mic.
    [Art.38 modificat prin LP571-XV din 25.12.03, MO64-66/23.04.04 art.342]
    Articolul 39. Competenţa comisiei de revizie
    (1) Comisia de revizie efectuează controale ordinare (anuale) şi extraordinare ale activităţii cooperativei, inclusiv ale activităţii economico-financiare, precum şi controlul respectării legislaţiei, statutului şi a regulamentelor cooperativei.
    (2) Controalele extraordinare ale activităţii cooperativei se efectuează de comisia de revizie:
    a) din iniţiativă proprie;
    b) la decizia adunării generale sau a consiliului cooperativei;
    c) la cererea a cel puţin 10% din numărul total de membri.
    (3) Preşedintele cooperativei este obligat să prezinte la control, la cererea comisiei de revizie, toate materialele legate de activitatea economico-financiară a cooperativei, precum şi toate explicaţiile necesare în scris.
    (4) În baza controlului efectuat, comisia de revizie întocmeşte un act, care va cuprinde:
    a) numele şi prenumele membrilor comisiei care au participat la control;
    b) temeiul şi scopul controlului;
    c) termenele controlului;
    d) aprecierea autenticităţii datelor din registrele contabile şi a rapoartelor financiare ale cooperativei, precum şi corespunderii acestora cerinţelor stabilite de lege;
   
[Art.39 al.(4), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    e) date despre încălcările depistate ale legislaţiei, statutului şi regulamentelor cooperativei, precum şi despre prejudiciile cauzate cooperativei de anumite persoane;
    f) informaţia privind existenţa unui pericol real pentru interesele patrimoniale ale cooperativei;
    g) informaţia privind circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului;
    h) recomandări pe marginea controlului efectuat;
    i) alte materiale, după caz, sub formă de anexe.
    (5) Actul de control se semnează de toţi membrii comisiei de revizie care au participat la control. Orice membru al comisiei are dreptul să formuleze opinia sa separată, care se anexează la act.
    (6) Comisia de revizie prezintă, în mod obligatoriu, adunării generale actul controlului ordinar (anual).
    (7) Comisia de revizie remite actul controlului extraordinar consiliului cooperativei, iar în cazul prevăzut la alin.(2) lit.c) - şi persoanei indicate în cererea membrilor cooperativei privind efectuarea controlului extraordinar.
    (8) Funcţiile comisiei de revizie pot fi transmise, la hotărîrea adunării generale, uniunii de cooperative sau organizaţiei de audit.
    Articolul 40. Crearea comisiei de revizie
    (1) Comisia de revizie a cooperativei se creează din cel puţin 3 persoane. Dacă numărul membrilor cooperativei nu depăşeşte 50, poate fi ales (desemnat) un singur revizor.
    (2) Membri ai comisiei de revizie pot fi atît membrii cooperativei, cît şi alte persoane.
    (3) Membri ai comisiei de revizie nu pot fi:
    a) membrii consiliului cooperativei, rudele acestora menţionate la art.41 alin.(7) şi soţii;
    b) gestionarii cooperativei, persoanele care ţin evidenţa contabilă a activităţii acesteia, rudele acestora menţionate la art.41 alin.(7), şi soţii;
    c) persoanele care nu posedă calificare în contabilitate, finanţe, economie sau drept;
    d) rudele membrilor comisiei, definite la art.41 alin.(7) şi soţii;
    e) alte persoane limitate în acest drept prin lege sau statut.
    (4) Membrii comisiei de revizie se aleg (se desemnează) pe un termen de pînă la 3 ani financiari.
    (5) Membrii comisiei de revizie răspund pentru:
    a) neautenticitatea actelor de control ale comisiei;
    b) divulgarea informaţiei de care au luat cunoştinţă în procesul efectuării controlului, cu excepţia cazurilor stabilite de lege.
    Articolul 41. Persoanele cu funcţii de răspundere
   (1) Persoane cu funcţie de răspundere ale cooperativei sînt membrii consiliului cooperativei, preşedintele cooperativei, membrii comisiei de revizie, ai comisiei de reorganizare şi ai comisiei de lichidare a cooperativei şi alte persoane care exercită atribuţii de dispoziţie în cooperativă.
   (2) Persoana cu funcţie de răspundere a cooperativei acţionează în interesele acesteia şi nu este în drept să deţină o cotă de participare în capitalul propriu al organizaţiilor comerciale aflate în concurenţă cu cooperativa.
   (3) Persoana cu funcţie de răspundere a cooperativei, aleasă de adunarea generală, este în drept să-şi dea demisia în orice moment, preîntîmpinînd în scris despre aceasta consiliul cooperativei cu cel puţin 15 zile pînă la data demisiei.
    (4) Persoane cu funcţii de răspundere ale cooperativei nu pot fi:
    a) funcţionarii publici;
    b) persoanele cărora, prin hotărîrea instanţei de judecată, le este interzis să deţină funcţiile respective;
    c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni din interes material;
    d) persoanele în privinţa cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
    [Art.41 al.(4), lit.d) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    e) alte persoane prevăzute de prezenta lege.
    (5) Persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei care au luat decizii ce prejudiciază interesele acesteia poartă faţă de cooperativă răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat, în conformitate cu legea.
   
[Art.41 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (6) Persoana cu funcţie de răspundere a cooperativei se scuteşte de răspunderea solidară, prevăzută la alin.(5), dacă ea:
    a) a lipsit de la şedinţa organului cooperativei care a adoptat decizia prevăzută la alin.(5); sau
    b) a votat contra adoptării deciziei prevăzute la alin.(5) şi opinia ei separată este anexată la procesul-verbal al şedinţei organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.
    (7) Persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei poartă răspunderea prevăzută de lege pentru prejudiciul cauzat cooperativei ca urmare a tranzacţiilor efectuate de cooperativă nemijlocit cu o anumită persoană dată, cu rudele ei (tatăl, mama, fiul, fiica, fratele, sora) sau soţul, precum şi cu întreprinderile în care această persoană, rudele sau soţul acesteia deţin în totalitate o cotă mai mare de 10% în capitalul propriu al întreprinderii.
   
[Art.41 al.(7) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (8) Persoanele cu funcţii de răspundere membri ai cooperativei se exclud din cooperativă în acelaşi mod ca şi alţi membri ai cooperativei.
    Articolul 42. Responsabilitatea persoanelor cu
                         funcţii de răspundere
    Persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei sînt responsabile, în condiţiile legii, pentru următoarele încălcări ale prezentei legi:
   
[Art.42 a1ineat modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    a) prezentarea unor date falsificate pentru Registrul de stat al întreprinderilor, precum şi neprezentarea documentelor pentru efectuarea de înscrieri în registru privind reorganizarea sau lichidarea cooperativei;
    b) falsificarea sau tăinuirea premeditată a informaţiei privind activitatea economico-financiară a cooperativei, care trebuie prezentată creditorilor, membrilor cooperativei, precum şi autorităţilor administraţiei publice;
    c) neconvocarea adunării generale a cooperativei sau încălcarea termenelor de întrunire a acesteia, prevăzute de prezenta lege şi de statutul cooperativei;
    d) influenţarea ilegală a mersului votării în organele de conducere ale cooperativei şi/sau falsificarea rezultatelor votării  în aceste organe;
    e) neachitarea plăţilor din profitul net anunţate de adunarea generală, precum şi a dobînzilor la împrumuturile acordate cooperativei;
    f) folosirea nejustificată a bunurilor cooperativei în interes personal, direct ori indirect, sau în interesul unor terţi;
    g) alte încălcări prevăzute legi, de actele normative ale Guvernului.
   
[Art.42 lit.g) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VI
MUNCA, ASIGURAREA SOCIALĂ
ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ DE STAT
    Articolul 43. Munca în cooperativă
    (1) Relaţiile de muncă ale salariaţilor care nu sînt membri ai cooperativei sînt reglementate prin legi, prin acte normative ale Guvernului şi de contractele individuale de muncă.
   
[Art.43 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Salariul lunar al salariaţilor cooperativei nu poate fi mai mic decît cuantumul salariului minim stabilit prin legi şi acte normative ale Guvernului.
   
[Art.43 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Durata minimă a zilei de muncă în cooperativă, modul de acordare a zilelor de odihnă, concediilor, inclusiv a celor suplimentare, pentru membrii cooperativei se stabilesc în statutul cooperativei.
    (4) Timpul de lucru în cooperativă se include în vechimea în muncă pe baza înscrierilor din carnetul de muncă.
    (5) Cooperativa asigură condiţiile de muncă şi protecţia muncii, respectarea tehnicii securităţii, igienei de producţie şi a normelor sanitare, în conformitate cu normele stabilite de legislaţie.
    (6) Sancţionarea membrilor cooperativei, inclusiv revocarea din organele ei elective, poate fi aplicată prin hotărîrea adunării generale în condiţiile legii.
   
[Art.43 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 44.  Asigurarea socială şi asistenţa socială de stat
    (1) Membrii şi salariaţii cooperativei sînt pasibili de asigurare socială şi de asistenţă socială de stat în conformitate cu legile şi cu actele normative ale Guvernului.
   
[Art.44 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Cooperativa plăteşte, în condiţiile stabilite de legislaţie, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii pentru membrii şi salariaţii săi.
    (3) Prin hotărîrea adunării generale, cooperativa este în drept, din contul mijloacelor proprii, să introducă contribuţii suplimentare la asigurările sociale pentru membrii săi.
    (4) Mărimea pensiei de stat pentru membrii şi salariaţii cooperativei se stabileşte şi pensia se plăteşte în condiţiile legii.
Capitolul VII
DISTRIBUIREA PROFITULUI NET
    Articolul 45. Distribuirea profitului net al cooperativei
    Profitul net al cooperativei se distribuie în următoarea succesiune:
    a) acoperirea pierderilor de bilanţ din anii precedenţi;
    b) defalcările în capitalul de rezervă şi în fondul de dezvoltare a cooperativei;
    c) defalcările în alte fonduri prevăzute de statutul cooperativei;
    d) plăţile membrilor cooperativei;
    e) defalcările pentru alte scopuri care nu contravin actelor legislative sau statutului cooperativei.
    Articolul 46. Acoperirea pierderilor de bilanţ
    (1) Pierderile de bilanţ ale cooperativei din anii precedenţi se acoperă din contul profitului net curent al cooperativei, apoi din alte fonduri stabilite de statutul cooperativei.
    (2) În cazul în care mijloacele determinate la alin.(1) sînt insuficiente pentru acoperirea pierderilor de bilanţ din anii precedenţi, în acest scop pot fi utilizate, în baza hotărîrii adunării generale, fondurile prevăzute la art.48.
    Articolul 47. Plăţile acordate membrilor cooperativei din profitul net  
    (1) Plăţile acordate membrilor cooperativei din profitul net pot fi declarate de adunarea generală în cazul în care se respectă concomitent următoarele condiţii:
    a) cooperativa nu are pierderi de bilanţ în anul pentru care se efectuează plăţile respective;
    b) mărimea capitalului propriu al cooperativei la sfîrşitul anului pentru care se efectuează plăţile respective nu este mai mică decît mărimea capitalului ei social şi calcularea plăţilor respective nu va schimba acest raport;
    c) cooperativa este solvabilă şi efectuarea plăţilor respective nu va conduce la insolvabilitatea ei;
    d) restituirea valorii tuturor cotelor de participare ale membrilor cooperativei care s-au retras sau au fost excluşi din cooperativă a fost efectuată complet.
    (2) Mărimea plăţilor membrilor cooperativei din profitul net se determină proporţional aportului de muncă al fiecăruia din ei şi/sau în conformitate cu mărimea cotelor lor de participare şi a terenului agricol - proprietate a membrului cooperativei, folosit de către cooperativă conform art.62.
    (3) Partea profitului net destinată distribuirii membrilor cooperativei poate fi achitată atît în mijloace băneşti, cît şi în natură, ceea ce se indică în hotărîrea adunării generale.
    (4) Plăţile se efectuează în termen de 6 luni de la data anunţării lor de către adunarea generală, dacă adunarea nu prevede un termen mai mic.
    (5) Pentru plăţile calculate, dar neplătite în termenul prevăzut la alin.(4), cooperativa calculează dobîndă în mărimea stabilită de statutul cooperativei.
    (6) La cererea membrului cooperativei, plăţile din profit ce i se cuvin se transformă, pe bază de contract, în parte a cotei acestuia sau în împrumut acordat cooperativei.
    (7) Dacă termenul stabilit de adunarea generală pentru achitarea plăţilor membrilor cooperativei din profitul net nu a fost respectat, consiliul cooperativei este obligat să dea explicaţiile respective la cea mai apropiată adunare.
    [Art.47 al.(2) modificat prin LP300-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.751]
    Articolul 48. Capitalul de rezervă şi fondul de dezvoltare
                         ale cooperativei
    (1) Capitalul de rezervă al cooperativei este destinat acoperirii pierderilor de bilanţ ale cooperativei şi se formează prin defalcări anuale din profitul net al cooperativei.
    (2) Mărimea minimă a capitalului de rezervă se stabileşte de statut şi va constitui cel puţin 10% din capitalul social al cooperativei.
    (3) Fondul de dezvoltare al cooperativei este destinat dezvoltării activităţii de producţie a cooperativei şi se formează prin defalcări anuale din profitul ei net.
    (4) Mărimea defalcărilor anuale în capitalul de rezervă şi în fondul de dezvoltare ale cooperativei se aprobă de adunarea generală, la propunerea consiliului cooperativei.
Capitolul VIII
EVIDENŢA ŞI RAPOARTELE. AUDITUL
    Articolul 49. Contabilitatea şi rapoartele
    (1) Cooperativa ţine contabilitatea şi întocmeşte rapoarte financiare şi specializate în conformitate cu actele legislative, cu actele normative ale Guvernului şi cu standardele naţionale de contabilitate.
   
[Art.49 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Raportul anual  specializat al cooperativei va cuprinde următoarele date:
    a) numărul membrilor cooperativei la începutul şi sfîrşitul fiecărui trimestru al perioadei de gestiune;
    b) numărul membrilor care au obţinut sau au pierdut calitatea de membru al cooperativei în fiecare trimestru al perioadei de gestiune;
    c) numărul mediu al salariaţilor cooperativei în fiecare trimestru al perioadei de gestiune;
    d) alte date în condiţiile legii.
   
[Art.49 al.(2), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Rapoartele anuale ale cooperativei împreună cu avizul comisiei de revizie sau al organizaţiei care îndeplineşte funcţiile comisiei de revizie şi cu avizul consiliului cooperativei se prezintă adunării generale anuale.
    Articolul 50. Auditul
    (1) Auditul din oficiu al rapoartelor financiare anuale ale cooperativei se efectuează în cazul în care numărul de membri ai cooperativei depăşeşte 300.
    (2) Auditul din iniţiativă al rapoartelor financiare ale cooperativei se efectuează:
    a) în baza hotărîrii adunării generale; sau
    b) la cererea membrilor cooperativei care constituie cel puţin 10% din numărul total al membrilor cooperativei.
    (3) În cazul prevăzut la alin.(2) lit.b), serviciile de audit sînt plătite de membrii care au solicitat auditul, dacă adunarea generală, prin hotărîrea sa, nu stabileşte altfel.
    (4) Actele de control, avizele organizaţiei de audit, ale uniunii de cooperative sînt aduse de către comisia de revizie la cunoştinţa celei mai apropiate adunări generale.
    Articolul 51. Păstrarea documentelor cooperativei şi accesul   la ele
    (1) Cooperativa este obligată să asigure păstrarea:
    a) certificatului de înregistrare;
    b) contractului de constituire, precum şi a statutului, a modificărilor şi completărilor aduse acestuia;
    c) regulamentelor sale, inclusiv a regulamentului privind sistemele şi modul de retribuire a muncii în cooperativă, precum şi a modificărilor şi completărilor aduse acestor regulamente;
    d) registrului membrilor cooperativei;
    e) proceselor-verbale ale adunării generale şi ale şedinţelor consiliului, a ordinelor, dispoziţiilor şi rapoartelor organelor cooperativei;
    f) acordurilor (contractelor) civile şi de muncă;
    g) documentelor primare, registrelor de evidenţă contabilă, precum şi a dărilor de seamă financiare şi specializate;
    h) actelor de control şi avizelor organizaţiilor de audit, ale uniunilor de cooperative;
    i) altor documente prevăzute de legislaţie, de statut sau de regulamentul respectiv al cooperativei.
    (2) Documentele prevăzute la alin.(1) se păstrează la sediul cooperativei pe parcursul termenelor prevăzute de actele normative.
    (3) Cooperativa este obligată să asigure accesul membrilor cooperativei la documentele prevăzute la alin.(1), precum şi să elibereze extrase sau copii de pe acestea în termen de 5 zile de la data solicitării.
    (4) Modul de familiarizare a membrilor cooperativei cu documentele prevăzute la alin.(1), precum şi de primire a copiilor sau extraselor acestora, se stabileşte de statut.
Capitolul IX
REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA
COOPERATIVEI
    Articolul 52. Reorganizarea cooperativei
    (1) Cooperativa poate fi reorganizată prin fuziune, asociere, separare, divizare şi/sau transformare, în condiţiile legii.
   
[Art.52 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Reorganizarea cooperativei se efectuează în temeiul hotărîrii:
    a) adunării generale; sau
    b) instanţei judecătoreşti; sau
    c) autorităţii administraţiei publice care este responsabilă de implementarea politicii antimonopol.
   
[Art.52 al.(2), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Reorganizarea cooperativei prin fuziune sau asociere poate fi efectuată numai prin fuziune sau asociere cu alte cooperative.
    (4) Cooperativa poate fi reorganizată prin separare, divizare şi/sau transformare în orice altă formă de organizare juridică a activităţii de producţie în condiţiile legii.
    [Art.52 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 53. Temeiurile de lichidare a cooperativei
    (1) Cooperativa poate fi lichidată prin hotărîrea adunării generale sau a instanţei de judecată.
    (2) Lichidarea cooperativei se efectuează în condiţiile legii.
   
[Art.53 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Hotărîrea adunării generale privind lichidarea cooperativei se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.
    (4) Lichidarea cooperativei în cazul insolvabilităţii ei se efectuează în conformitate cu Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001.
    Articolul 54. Activitatea comisiei de lichidare
    (1) Lichidarea cooperativei în baza hotărîrii adunării generale se efectuează de comisia de lichidare a cooperativei, denumită în continuare comisie de lichidare, aleasă (desemnată) de adunarea generală.
    (2) Din ziua alegerii (desemnării) comisiei de lichidare, aceasta preia toate atribuţiile preşedintelui cooperativei prevăzute la art.37.
    (3) Comisia de lichidare este în drept să efectueze acte juridice condiţionate exclusiv de lichidarea cooperativei.
    (4) Comisia de lichidare îşi desfăşoară activitatea sub controlul comisiei de revizie şi al consiliului cooperativei.
    (5) Membrul comisiei de lichidare nu este în drept să-şi delege împuternicirile altei persoane.
    (6) La lichidarea cooperativei, bunurile rămase după satisfacerea revendicărilor tuturor creditorilor şi restituirea cotelor de participare se distribuie între membrii cooperativei în modul stabilit de statutul cooperativei pentru repartizarea profitului net.
    (7) Comisia de lichidare întocmeşte, la sfîrşitul procesului de lichidare a cooperativei, bilanţul final de lichidare şi îl prezintă adunării generale spre aprobare.
Capitolul X
UNIUNEA DE COOPERATIVE
    Articolul 55. Principiile de constituire şi de activitate
                          a uniunii de cooperative
    (1) Două sau mai multe cooperative pot constitui benevol o uniune în vederea  coordonării activităţii lor, instruirii specialiştilor, atragerii investiţiilor, prestării serviciilor de consalting, reprezentării şi apărării intereselor comune, reprezentării cooperativelor în relaţiile cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate. Uniunea poate exercita şi alte funcţii delegate ei, în condiţiile legii, pe bază de acord.
   (2) Uniunea de cooperative este o organizaţie necomercială cu statut de persoană juridică, care se creează pe bază de contract de constituire şi activează în conformitate cu legislaţia şi cu statutul său.
    (3) Denumirea uniunii de cooperative va conţine menţiunea privind forma de asociere (asociaţie, uniune) şi sintagma "a cooperativelor de producţie."
    (4) Uniunea de cooperative este în drept să-şi desfăşoare activitatea după înmatricularea acesteia în Registrul organizaţiilor necomerciale.
    (5) Patrimoniul uniunii de cooperative se formează din cotizaţiile de constituire, din taxele de intrare şi cele curente ale membrilor ei, din veniturile de la serviciile acordate de uniune, din subvenţii, sponsorizări, credite, împrumuturi, precum şi din alt patrimoniu dobîndit în conformitate cu legislaţia.
    (6) Cotizaţiile în capitalul propriu al uniunii de cooperative se varsă de către membrii ei numai în formă bănească.
    (7) Reprezentanţii uniunii de cooperative sînt în drept să asiste la adunările generale ale cooperativelor membre ale acesteia fără drept de vot.
    Articolul 56. Membrii uniunii de cooperative
    (1) Membri ai uniunii de cooperative pot fi numai cooperativele şi alte uniuni de cooperative.
    (2) Calitatea de membru al uniunii de cooperative încetează prin retragerea sau excluderea acestuia din uniune ori ca urmare a încetării activităţii membrului uniunii sau a uniunii.
    (3) Membrul uniunii de cooperative este în drept să iasă din uniune numai după expirarea anului financiar.
    Articolul 57.  Organele de conducere ale uniunii de cooperative
    Organele de conducere ale uniunii de cooperative sînt:
    a) adunarea generală a reprezentanţilor cooperativelor membre ale uniunii, denumită în continuare adunare generală a uniunii, - organul suprem;
    b) consiliul de administraţie al uniunii de cooperative, denumit în continuare consiliul uniunii, - organul executiv;
    c) comisia de revizie sau revizorul uniunii de cooperative - organul de control;
    d) alte organe de conducere prevăzute de statutul uniunii de cooperative.
    Articolul 58. Adunarea generală a uniunii
    (1) De competenţa exclusivă a adunării generale a uniunii ţin:
    a) aprobarea modificărilor şi completărilor aduse statutului uniunii de cooperative, precum şi a variantei noi a statutului;
    b) aprobarea regulamentelor organelor de conducere ale uniunii de cooperative, modificarea şi completarea acestora;
    c) alegerea preşedintelui şi a membrilor consiliului uniunii, alegerea (desemnarea) membrilor comisiei de revizie a uniunii de cooperative;
    d) primirea în uniunea de cooperative şi excluderea din ea;
    e) aprobarea direcţiilor prioritare de activitate, a statelor de personal şi a bugetului uniunii de cooperative;
    f) aprobarea rapoartelor de activitate ale uniunii de cooperative şi ale organelor de conducere ale acesteia.
    (2) În competenţa adunării generale a uniunii pot fi date, prin statutul acesteia, şi alte atribuţii ce nu contravin legislaţiei.
    (3) Adunarea generală a uniunii este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din reprezentanţii membrilor uniunii de cooperative.
    (4) Numărul de voturi ale fiecărui membru al uniunii de cooperative şi modul de votare se stabilesc în statutul uniunii de cooperative.
    (5) Hotărîrile adunării generale a uniunii se adoptă cu votul majorităţii simple a reprezentanţilor membrilor uniunii prezenţi la adunare, cu excepţia hotărîrilor de lichidare sau reorganizare pentru care sînt necesare 2/3 din voturile reprezentanţilor prezenţi la adunare.
    Articolul 59. Consiliul uniunii
    (1) Consiliul uniunii conduce activitatea uniunii de cooperative în perioada dintre adunările ei generale.
    (2) Consiliul uniunii este subordonat adunării generale a uniunii.
    (3) De competenţa consiliului uniunii ţin:
    a) convocarea adunărilor generale ale uniunii;
    b) prezentarea la adunarea generală a uniunii a propunerilor privind primirea în uniune şi excluderea din aceasta;
    c) prezentarea la adunarea generală a uniunii a rapoartelor anuale privind activitatea uniunii de cooperative şi activitatea sa;
    d) alte atribuţii stabilite în statutul uniunii de cooperative.
    (4) Şedinţele consiliului uniunii se ţin în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.
    (5) Decizia privind convocarea şedinţei extraordinare a consiliului uniunii se adoptă:
    a) din iniţiativa preşedintelui uniunii de cooperative; sau
    b) la cererea majorităţii membrilor consiliului; sau
    c) la cererea comisiei de revizie; sau
    d) la cererea membrilor uniunii de cooperative care constituie nu mai puţin de 10% din numărul total al membrilor uniunii.
    (6) Şedinţa consiliului uniunii este deliberativă dacă la ea participă cel puţin jumătate din membrii consiliului, inclusiv preşedintele consiliului.
    (7) Deciziile consiliului uniunii se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, fiecare din ei avînd un singur vot.
    (8) Membrii consiliului uniunii nu pot fi membri ai comisiei de revizie a uniunii în cauză.
    Articolul 60 Comisia de revizie a uniunii de cooperative
    (1) Comisia de revizie a uniunii de cooperative exercită controlul activităţii acesteia, inclusiv controlul asupra respectării statutului şi a regulamentelor ei, şi se subordonează  adunării generale a uniunii.
    (2) Comisia de revizie a uniunii de cooperative se conduce în activitatea sa de legislaţie, de statutul uniunii de cooperative şi de regulamentul său.
    (3) Comisia de revizie a uniunii de cooperative întocmeşte raportul anual de activitate şi îl prezintă spre examinare adunării generale anuale a uniunii.
    Articolul 61. Reorganizarea şi lichidarea uniunii de cooperative
    (1) Uniunea de cooperative poate fi reorganizată prin fuziune, asociere, separare, divizare şi/sau transformare în alte organizaţii necomerciale ori prin transformare în organizaţie comercială.
    (2) În cazul lichidării uniunii de cooperative, patrimoniul acesteia rămas după satisfacerea revendicărilor tuturor creditorilor se transmite, cu titlu gratuit, de către comisia de lichidare unei alte uniuni de cooperative, iar în cazul imposibilităţii de a-l transmite - unei alte organizaţii necomerciale ori autorităţii administraţiei publice locale.
Capitolul XI
PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII
COOPERATIVELOR
AGRICOLE DE PRODUCŢIE
    Articolul 62. Cooperativele agricole de producţie
    (1) Se consideră cooperativă agricolă de producţie cooperativa în al cărei volum anual de vînzări cel puţin 50% constituie producţia agricolă obţinută de ea, inclusiv produsele obţinute în urma prelucrării primare a acesteia.
    (2) Autentificarea semnăturilor de pe documentele necesare pentru înregistrarea cooperativei agricole de producţie, precum şi de pe documentele pentru modificarea şi completarea statutului cooperativei, poate fi efectuată de notar, de secretarul consiliului local sau al altei autorităţi abilitate a administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se înregistrează cooperativa în cauză.
    (3) Membrii cooperativei agricole de producţie, în conformitate cu legislaţia, transmit  cooperativei, benevol, în uzufruct (folosinţă), cu titlu oneros, fără drept de înstrăinare, terenuri agricole care le aparţin cu titlu de proprietate, pe un termen de cel  puţin un an.
    (4) Transmiterea terenurilor agricole, în folosinţă, cooperativei agricole de producţie se efectuează prin depunerea cererii respective. Terenurile transmise în baza actului de predare-preluare sînt trecute la capitalul împrumutat al cooperativei.  
    (5) Cooperativa agricolă de producţie foloseşte terenurile agricole transmise în conformitate cu legislaţia şi statutul cooperativei şi acţionează potrivit intereselor proprietarilor de terenuri.
    (6) Cooperativa agricolă de producţie are dreptul să cumpere terenuri cu destinaţie agricolă de la alţi proprietari, inclusiv de la membrii cooperativei, care devin proprietate comună a membrilor cooperativei.
    (7) Evidenţa terenurilor trecute la capitalul împrumutat al  cooperativei agricole de producţie şi distribuirea se efectuează conform unui regulament aprobat de Guvern.
    (8) La ieşirea din cooperativa agricolă de producţie a membrului acesteia, dreptul cooperativei de folosinţă a terenurilor respective încetează după strînsul roadei, în baza actului de predare-preluare.
    (9) Cooperativa agricolă de producţie este în drept să folosească terenurile cu destinaţie agricolă ale altor persoane în baza contractului de arendă.
    (10) Relaţiile de arendă în cooperativa agricolă de producţie sînt reglementate de Legea nr.198-XV din 15 mai  2003 cu privire la arenda în agricultură.
    [Art.62 modificat prin LP300-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.751]
Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 63
    Guvernul, în termen de  6 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în corespundere cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    va asigura aprobarea actului normativ privind întocmirea şi prezentarea de către cooperativele de producţie a raportului anual specializat.
    Articolul 64
   (1) Cooperativele de producţie înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt obligate, pînă la 1 ianuarie 2003, să-şi aducă statutele în corespundere cu prezenta lege. Taxa pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor aduse în statute nu se încasează.
    (2) Cooperativele mixte (de producţie şi de consum) înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt obligate, pînă la 1 ianuarie 2003, să se lichideze sau să se reorganizeze în conformitate cu prezenta lege sau cu Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000. Taxa pentru reînregistrarea lor de stat nu se încasează.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.864-XII din 16 ianuarie 1992 cu privire la cooperaţie, cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 25 aprilie 2002.
    Nr. 1007-XV.