HGA77/2004
ID intern unic:  296781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 77
din  30.01.2004
cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului
Inspectoratului Ecologic de Stat
Publicat : 13.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 26-29     art Nr : 215
    HG1500 din 29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333
    HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229
    HG613 din 28.06.05, MO98-100/22.07.05 art.746

    NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii şi anexele la hotărîre sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”, la cazul respectiv prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925
    În textul hotărîrii şi anexelor sintagma "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se substituie cu sintagma "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale"prin HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746
    În conformitate cu prevederile Legii cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990 şi ale hotărîrilor Guvernului nr.732 din 16 iunie 2003 "Privind normele de elaborare a structurii şi schemei de încadrare ale autorităţilor administraţiei  publice centrale şi subdiviziunilor lor desconcentrate în teritoriu" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.768), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   
[Preambul modificat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    1. Se aprobă:
    Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat, conform anexei nr. 1;
    Structura aparatului central al Inspectoratului Ecologic de Stat, conform anexei nr.2;
    [Pct.1 modificat prin HG566 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.627]
    [Pct.1 modificat prin HG1479 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1503]
    2. Cheltuielile pentru întreţinerea aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat cu subdiviziunile sale teritoriale vor fi acoperite din contul mijloacelor bugetului de stat şi din alte surse financiare legale.
    [Pct.2 în redacţia HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]
    3. Efectivul-limită şi structura Inspectoratului Ecologic de Stat se aprobă de către Guvern, la propunerea ministrului mediului. Statul de personal şi schema de încadrare a personalului Inspectoratului Ecologic de Stat se aprobă de către şeful Inspectoratului.
  
  [Pct.3 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Pct.3 modificat prin HG566 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.627]

    PRIM-MINISTRU                                                             Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării  teritoriului                                                     Gheorghe Duca
    Ministrul finanţelor                                                             Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 30 ianuarie 2004.
    Nr. 77.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 77
din 30 ianuarie 2004
REGULAMENTUL
Inspectoratului Ecologic de Stat
I. Dispoziţii generale
   1. Prezentul regulament stabileşte forma organizatorico-juridică, structura, atribuţiile, competenţa şi domeniul de activitate ale Inspectoratului Ecologic de Stat cu subdiviziunile sale (în continuare -  Inspectoratul).
    2. Inspectoratul este autoritatea publică ce exercită controlul ecologic de stat privind respectarea legilor şi actelor normative ecologice şi se subordonează Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (în continuare - Ministerul).
   
[Pct.2 modificat prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    [Pct.2 modificat prin HG1500 din 29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333]
    3. Inspectoratul se călăuzeşte în activitatea sa de prevederile Constituţiei, legislaţiei, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, actelor guvernamentale, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, Regulamentului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, precum şi de prezentul regulament.
    [Pct.3 modificat prin HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
    4. Inspectoratul este persoană juridică, dispune de balanţă proprie, conturi trezoreriale, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, poartă răspundere juridică în relaţiile cu alte instituţii, organizaţii, întreprinderi în cadrul realizării competenţelor sale.
    5. Subdiviziunile Inspectoratului din teritoriu, funcţionează fără statut de persoană juridică şi sînt gestionate direct de către aparatul central al Inspectoratului, cu efectuarea cheltuielilor financiare pentru întreţinerea acestora.
   
[Pct.5 al.1) exclus prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Pct.5 modificat prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925]
    [Pct.5 modificat prin HG566 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.627]
    [Pct.5 modificat prin HG1479 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1503]
    [Pct.5 al.2 în redacţia HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
    [Pct.5 al.2 introdus prin HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]
   6. Inspectoratul exercită controlul şi asigură realizarea prevederilor legislaţiei şi actelor normative din domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale.
    [Pct.6 modificat prin HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]
    7. Inspectoratul dirijează sub aspect organizatoric şi metodologic subdiviziunile sale desconcentrate în teritoriu inclusiv centrele investigaţii ecologice.
    [Pct.7 modificat prin HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]
    8. Actele normative şi indicaţiile Inspectoratului în sfera organizatorică şi metodologică sînt executorii pentru toate subdiviziunile sale.
   9. Inspectoratul întreţine relaţii de colaborare, în limitele competenţei sale, cu autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile ştiinţifice, de învăţămînt, cu mass-media, organizaţiile nonguvernamentale de mediu naţionale şi internaţionale.
II. Atribuţiile Inspectoratului
    10. Inspectoratul, îndeplineşte următoarele atribuţii:
    În domeniul realizării politicii de mediu:
    participă la elaborarea şi promovarea programelor şi planurilor naţionale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale;
    conlucrează cu organele administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi implementarea programelor şi planurilor naţionale şi locale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului;
    participă la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte legislative şi normative privind protecţia mediului şi utilizarea  resurselor naturale;
    elaborează documente instructive privind mecanismele şi instrumentele de promovare şi implementare a programelor şi planurilor de acţiuni în domeniul protecţiei mediului şi utilizării  resurselor naturale;
    participă la elaborarea şi implementarea convenţiilor, acordurilor regionale şi  internaţionale ce ţin de protecţia mediului;
    monitorizează factorii de mediu şi organizează controlul ecologic de stat;
    participă la elaborarea şi coordonarea normativelor ecologice, standardelor, metodologiei de calcul al prejudiciului cauzat mediului, asigură aplicarea acestora în teritoriu;
    organizează, în limitele competenţei, seminare, conferinţe la nivel republican, regional şi internaţional, participă la simpozioane regionale şi internaţionale, la pregătirea şi instruirea cadrelor în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale;
  participă la acţiunile de popularizare a măsurilor de asigurare a calităţii factorilor de mediu, de educaţie a publicului în problemele de mediu prin intermediul radioteleviziunii, mass-media, emite raportul anual privind activitatea Inspectoratului.
   
[Pct.10 compartiment modificat prin HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]
    În domeniul exercitării controlului ecologic de stat:
   exercită controlul de stat şi supraveghează respectarea actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale, de către agenţii economici cu orice formă de proprietate şi apartenenţă departamentală şi persoanele fizice, inclusiv străine;  
    supraveghează respectarea normativelor şi cerinţelor ecologice, a instrucţiunilor, recomandărilor, normelor de folosire a resurselor naturale a normelor de utilizare a produselor şi substanţelor nocive, a deşeurilor;
    exercită controlul privind respectarea şi aplicarea normelor de protecţie a mediului la amplasarea, proiectarea şi construcţia obiectelor, valorificarea noilor tehnologii, instalarea utilajelor noi, precum şi asupra modului de utilizare de către agenţii economici a mijloacelor financiare destinate protecţiei mediului;
    exercită controlul realizării programelor de extindere a fondului silvic şi lucrărilor de regenerare şi exploatare a pădurilor precum şi de creare a fîşiilor forestiere de protecţie a zonelor şi fîşiilor de protecţie a apelor;
    exercită controlul privind respectarea normelor ecologice, efectuarea măsurilor de menţinere şi conservare a biodiversităţii şi de  utilizare a faunei cinegetice;
    exercită controlul privind efectuarea de către agenţii economici a măsurilor de protecţie a mediului, achitarea taxelor şi plăţilor pentru poluarea mediului;
    exercită controlul de stat privind respectarea legilor şi actelor normative ce ţin de protecţia mediului înconjurător în procesul de fabricare, depozitare, transportare, utilizare, neutralizare şi înhumare a produselor şi substanţelor nocive şi a deşeurilor rezultate din acestea;
    exercită controlul de stat privind respectarea de către agenţii economici a limitelor de utilizare a resurselor naturale, a normelor deversărilor şi degajărilor de substanţe nocive în mediul ambiant, precum şi a limitelor de depozitare a deşeurilor industriale, menajere, toxice şi de altă provenienţă, stabilite în actele legislative şi normative;
    sistează activitatea agenţilor economici în cazul  nerespectării cerinţelor legislaţiei şi normelor ecologice;
    supraveghează folosirea resurselor acvatice, respectarea normelor speciale de consum, regimului special de gestionare a zonelor de protecţie şi a zonelor de protecţie sanitară a resurselor de apă;
    exercită supravegherea asupra respectării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului în timpul extragerii substanţelor utile, precum şi asupra terenurilor recultivate după epuizarea substanţelor utile;
    participă la aprobarea limitelor de folosire a resurselor naturale, normelor de emisii şi deversări nocive în mediu, normelor-limită de depozitare a deşeurilor de producţie şi menajere la compartimentul protecţia mediului înconjurător;
    coordonează programele anuale şi de perspectivă de combatere a eroziunii solului, alunecărilor de teren, utilizării îngrăşămintelor minerale, organice, pesticidelor şi altor produse şi substanţe nocive;
    coordonează programele anuale de extindere a suprafeţelor pentru împădurire, restabilire a biocenozelor silvice autohtone prin reconstrucţie ecologică şi conservarea biodiversităţii;
    participă la elaborarea normelor anuale admisibile de emisii nocive în atmosferă din surse fixe şi mobile, supraveghează respectarea regimului de emisii-limită şi normelor stabilite;  
    exercită controlul produselor şi substanţelor nocive conform anexei nr.8 la Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului;     
    întreprinde măsuri pentru combaterea exportului ilicit din ţară a resurselor regnului animal, inclusiv a celor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova;
    monitorizează importul/exportul deşeurilor, substanţelor periculoase şi toxice, precum şi a emisiilor de substanţe nocive de la transportul auto şi alte surse;
    ţine evidenţa şi efectuează inventarierea la întreprinderi şi organizaţii a surselor de poluare a aerului atmosferic, bazinelor acvatice şi solului;
    controlează efectuarea pescuitului industrial şi recreativ-sportiv, stabileşte măsurile necesare pentru creşterea potenţialului biologic al resurselor piscicole, popularea bazinelor piscicole cu specii noi, prevenirea şi combaterea epizootiilor, dăunătorilor şi influenţei negative de orice provenienţă  asupra  resurselor piscicole;
    [Pct.10 compartiment modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Pct.10 compartiment modificat prin HG566 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.627]
    [Pct.10 compartiment modificat prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    [Pct.10 compartiment modificat prin HG1500 din 29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333]
    [Pct.10 compartiment modificat prin HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]
    Alte atribuţii:
    cercetează cazurile de avarii şi situaţiile ecologice excepţionale;
    întocmeşte şi înaintează organelor competente materialele privind cazurile de încălcare a legislaţiei ecologice, înaintează organelor de drept materiale pentru pornirea cauzelor penale şi tragerea la răspundere penală a infractorilor;
    înaintează în instanţele judecătoreşti acţiuni civile de recuperare a daunelor cauzate mediului;
    organizează instruirea, reciclarea şi evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici ai Inspectoratului;
    efectuează prin intermediul serviciilor (posturilor) sale de control ecologic testarea şi controlul ecologic instrumental al surselor mobile de poluare.
    efectuează controlul geologic de stat asupra studierii, folosirii şi protecţiei subsolului.
    [Pct.10 compartiment modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Pct.10 compartiment modificat prin HG1500 din 29.12.06, MO43-46/30.03.07 art.333]
    [Pct.10 compartiment modificat prin HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
III. Drepturile Inspectoratului
    11. Inspectoratul este în drept:
    să elaboreze şi să prezinte spre avizare şi aprobare acte normative, regulamente, instrucţiuni în domeniile sale de activitate;
    să elibereze, în limitele competenţei sale, autorizaţii de folosire a resurselor naturale, de deversare, degajare şi emisie a substanţelor nocive în mediul ambiant;
    să sisteze, în cazul constatării unor abateri de la prevederile normative, proiectarea, construcţia şi recepţionarea obiectelor finalizate;
    să sisteze sau să interzică exploatarea unităţilor de transport cu depăşiri ale concentraţiilor maximal admisibile de emisii ale gazelor de eşapament;
    să sisteze folosirea resurselor naturale în cazul depistării încălcărilor prevederilor legislaţiei de mediu;
    să interzică efectuarea lucrărilor neautorizate în fondul ariilor naturale protejate de stat;
    să interzică folosirea speciilor regnului animal şi regnului vegetal fără autorizaţii în cazul încălcării regulilor, normelor şi cerinţelor stabilite;
    să interzică fabricarea, importul, comercializarea şi utilizarea pesticidelor de către persoanele juridice şi fizice (inclusiv străine) fără autorizaţiile eliberate de organele respective, dacă în procesul efectuării activităţii cauzează poluarea mediului;
    să sisteze sau să interzică activitatea agenţilor economici, care folosesc utilaj, aparate, dispozitive, instalaţii şi alte obiecte, ce nu corespund cerinţelor ecologice;
    să antreneze, în caz de necesitate, specialişti pentru efectuarea controalelor, analizelor, elaborarea măsurilor de protecţie a mediului şi utilizarea resurselor naturale;
    să obţină de la persoanele fizice şi juridice recuperarea prejudiciului material pentru poluarea mediului şi folosirea neraţională sau ilicită a resurselor naturale;
     să aplice prescripţii obligatorii pentru agenţii economici, beneficiari ai resurselor naturale, în vederea neadmiterii încălcării legislaţiei;
    să iniţieze efectuarea auditului ecologic sau studiului de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător;
    să efectueze controlul şi inventarierea (testarea ecologică) a surselor mobile şi fixe de poluare a mediului  la întreprinderi şi organizaţii, la staţiile de reparaţie şi de testare tehnică a vehiculelor în procesul efectuării reviziei tehnice, la parcări şi la trafic ;
    să interzică exploatarea mijloacelor de transport auto, care în procesul de utilizare emit scurgeri de combustibil şi lubrifianţi, aducînd prejudicii mediului înconjurător;
    să exercite inventarierea şi paşaportizarea surselor de poluare a componentelor de mediu, cu eliberarea autorizaţiilor unice de mediu, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;
    emite, în limita competenţei, acte normative departamentale.
   
[Pct.11 modificat prin HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
   
[Pct.11 modificat prin HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]
IV. Organizarea  activităţii Inspectoratului
    12. Inspectoratul este condus de către şeful acestuia. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către Guvern. Şeful Inspectoratului este membru al Colegiului Ministerului şi inspector principal de stat pentru ecologie.
   
[Pct.12 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Pct.12 modificat prin HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
    13.
Şeful Inspectoratului are doi adjuncţi. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către ministrul mediului. Obligaţiunile acestora sînt stabilite prin ordinul şefului Inspectoratului.
   
[Pct.13 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Pct.13 în redacţia HG203 din 25.02.08, MO 45-46/04.03.08 art.274]
    [Pct.12-13 în redacţia HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]
   14. În cadrul Inspectoratului se constituie şi funcţionează un consiliu administrativ, instituit prin ordinul ministrului. Preşedinte al consiliului este şeful Inspectoratului. Deciziile consiliului au caracter obligatoriu în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii Inspectoratului şi subdiviziunilor lui teritoriale şi se pun în aplicare prin ordinul şefului acestuia.
    15. Şeful Inspectoratului:
    poartă răspundere pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor atribuite Inspectoratului, asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor, dispoziţiilor Guvernului şi ordinelor ministrului, precum şi a prezentului regulament;
    distribuie obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile şefilor adjuncţi, şefilor de direcţii şi secţii ale Inspectoratului şi  subdiviziunilor lui teritoriale;
   

    propune Ministerului pentru aprobare schema de încadrare şi operarea de modificări  în efectivul-limită al Inspectoratului în conformitate cu structura aprobată de Guvern;
    poartă răspundere personală pentru folosirea raţională a fondurilor, integritatea bunurilor materiale;
    aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul aparatului central al Inspectoratului, agenţiilor ecologice, inspecţiilor ecologice, Serviciului piscicol;
    numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al Inspectoratului;
    emite ordine şi dispoziţii, iar în problemele de inspectare - hotărîri ce ţin de competenţa Inspectoratului;
    anulează hotărîrile şi alte acte în problemele de inspectare, adoptate de conducătorii subdiviziunilor teritoriale;
    aprobă planurile de activitate anuale şi de perspectivă ale Inspectoratului în domeniul controlului ecologic de stat, inclusiv a celor finanţate din diverse surse speciale şi extrabugetare;
    reprezintă interesele Inspectoratului în relaţiile cu organele de stat, persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate;
exercită şi alte împuterniciri, prevăzute de legislaţie.
    [Pct.15 modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Pct.15 modificat prin HG203 din 25.02.08, MO 45-46/04.03.08 art.274]
    [Pct.15 modificat prin HG1479 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1503]
    [Pct.15 modificat prin HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
    [Pct.15 modificat prin HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]
V.  Dispoziţii finale
    16. Reorganizarea sau lichidarea Inspectoratului se efectuează prin hotărîre de Guvern.
    [Pct.16 modificat prin HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.77
din 30 ianuarie 2004
Structura
aparatului central al Inspectoratului Ecologic de Stat  
    Conducerea Inspectoratului
    Direcţia Inspectare Generală
    Secţia inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic
    Secţia inspectare sol, deşeuri şi substanţe chimice
    Direcţia inspectare a florei şi faunei
    Direcţia expertiză ecologică şi autorizaţii de mediu
    Direcţia finanţe şi logistică
    Secţia resurse umane
    Secţia juridică
    Secţia sinteze informaţionale
    Serviciul audit intern
    Serviciul secretariat şi arhivă”.
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG203 din 25.02.08, MO 45-46/04.03.08 art.274]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1479 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1503]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1418 din 17.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1470]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]

    [Anexa nr.3 exclusă prin HG566 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.627]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1479 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1503]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
    [Anexele nr.2-3 în redacţia HG613 din 28.06.05, MO98/22.07.05 art.746]

     [Anexa nr.4 exclusă prin HG1479 din 26.12.07, MO203-206/28.12.07 art.1503]