LPA1265/2000
ID intern unic:  311566
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1265
din  05.10.2000
cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor
Publicat : 22.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 109
    LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607
    LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    LP148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04 art.518
    LP573-XV din 26.12.03,MO56-60/09.04.04 art.320
    LP337 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.817
    LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815
    LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
    LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950
    LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747
    LP988 din 18.04.2002, MO66/23.05.2002 art.533
    LP910 din 14.03.02, MO56/23.04.02 art.395
    LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824

    NOTĂ:
    În cuprinsul legii, cuvintele "număr de înregistrare" se  substituie prin cuvintele "număr de identificare de stat", prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
  
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    înregistrare de stat - certificarea, din partea organului înregistrării de stat, a creării, reorganizării ori lichidării întreprinderii sau organizaţiei, precum şi a modificărilor şi completărilor din documentele de constituire ale acestora;
    Registru de stat al întreprinderilor, Registru de stat al organizaţiilor - sistem unic integrat de evidenţă a întreprinderilor şi organizaţiilor înregistrate în Republica Moldova, care conţine date cu privire la reorganizarea, lichidarea acestora, precum şi la modificarea documentelor lor de constituire;
    deţinător al Registrului de stat al întreprinderilor şi al Registrului de stat al organizaţiilor - organ al înregistrării de stat care asigură crearea şi actualizarea băncii unice de date cu privire la întreprinderile şi organizaţiile înregistrate în Republica Moldova;
    documente de constituire - acte oficiale ale întreprinderilor şi organizaţiilor (decizie, contract de constituire sau declaraţie de constituire, statut, regulament), întocmite în conformitate cu legislaţia, care confirmă constituirea lor, drepturile şi obligaţiile fondatorilor (asociaţilor);
    decizie de înregistrare - decizie luată de persoana cu  funcţie de răspundere din organul înregistrării de stat cu privire la înregistrarea întreprinderii sau organizaţiei ori a modificărilor din documentele de  constituire ale acesteia;
    număr de identificare de stat - număr unic al întreprinderii sau organizaţiei, care se atribuie la înregistrare şi serveşte pentru identificarea întreprinderii sau organizaţiei date în sistemele informaţionale ale Republicii Moldova.
    Articolul 2. Legislaţia privind înregistrarea de stat a
                       întreprinderilor şi organizaţiilor
    Înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor este reglementată de Codul civil, Legea cu privire la registre, alte acte legislative privind activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi de prezenta lege.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor persoane juridice şi fizice, inclusiv a instituţiilor financiare, fondurilor nestatale de pensii şi organizaţiilor de asigurări, precum şi a filialelor şi reprezentanţelor acestora, cu  derogările prevăzute la alin.(2).
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (2) Prezenta lege nu se aplică la înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în baza licenţei sau patentei de întreprinzător, precum şi la înregistrarea partidelor, mişcărilor social-politice, asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor, sindicatelor, patronatelor, cultelor şi organizaţiilor religioase.
    Articolul 4. Plata pentru înregistrarea de stat, furnizarea
                       informaţiei şi prestarea altor servicii
   (1) Înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, furnizarea informaţiei din Registrul de stat al întreprinderilor şi Registrul de stat al organizaţiilor şi din documentele de constituire ale întreprinderilor şi organizaţiilor, prestarea altor servicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor se efectuează contra taxă, al cărei cuantum şi mod de achitare se stabilesc de Guvern. Informaţia indicată se prezintă gratuit autorităţilor administraţiei publice, organelor de control şi de drept.
    (2) Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care şi-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenului stabilit la art.18 alin.(2) şi în anexa la Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător  se efectuează gratuit.
    [Art.4 modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607]
    [Art.4 modificat prin LP208-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.607]

Capitolul  II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A  SISTEMULUI
ÎNREGISTRĂRII DE STAT
    Articolul 5. Organul înregistrării de stat
    (1) Camera înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, denumită în continuare Cameră, este unica instituţie publică care, prin intermediul oficiilor sale teritoriale, efectuează, în numele statului, înregistrarea unică a întreprinderilor şi organizaţiilor.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    [Art. 5 modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
    (2) Camera are statut de persoană juridică şi balanţă autonomă.
    (3) Camera şi oficiile ei teritoriale dispun de ştampilă cu imaginea  Stemei de Stat şi cu denumirea sa.
    (4) Camera funcţionează în condiţii de autogestiune, asigurîndu-şi activitatea din veniturile obţinute de la taxa de înregistrare, furnizarea informaţiei şi prestarea altor servicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
    (5) Camera îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului său, aprobat de Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    [Art.5 al.(5) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    [Art.5 al.(5) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    [Art.5 al.(5) modificat prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815]
    Articolul 6. Principalele atribuţii ale Camerei
    Camera:
    a) efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor care activează în Republica Moldova;
    b) ţine Registrul de stat al întreprinderilor şi Registrul de stat al organizaţiilor, denumite în continuare Registru de stat;
    c) atribuie, în mod centralizat, numerele de identificare de stat întreprinderilor şi organizaţiilor;
    [Art.6 lit.c) modificat prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815]
    d) eliberează extrase din Registrul de stat;
    e) acordă asistenţă juridică şi prestează servicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor;
    f) contribuie la elaborarea politicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor;
    g) participă la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor;
    h) efectuează sau participă la studii, evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de specificul activităţii Camerei.
    Articolul 7. Registratorul de stat
    (1) Registratorul de stat este un funcţionar public cu atribuţii de  răspundere care activează în oficiul teritorial al Camerei.
    (2) În funcţia de registrator de stat pot fi numite persoane cu studii superioare juridice, avînd o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani.
    (3) Registratorul de stat:
    a) conduce activitatea oficiului înregistrării de stat teritorial;
    [Art.7 al.(3) lit.a) modificat prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815]
    b) examinează cererile persoanelor juridice şi fizice cu privire la înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, verifică conformitatea documentelor de constituire cu cerinţele legislaţiei;
    c) stabileşte identitatea, verifică capacitatea juridică şi de exerciţiu a  fondatorilor şi autentifică, în prezenţa lor, semnăturile aplicate pe documentele de constituire;
    d) înregistrează întreprinderile şi organizaţiile sau refuză înregistrarea acestora, luînd, după caz, deciziile respective;
    e) eliberează, după înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, certificatul, de modelul stabilit, ce confirmă acest fapt;
   f) anulează decizia de înregistrare a unei întreprinderi sau organizaţii în cazul în care solicitantul nu a ridicat, din motive neîntemeiate, certificatul de înregistrare în termen de 6 luni de la data adoptării deciziei;
    [Art.7 al.(3) lit.f) introdus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815, lit.f)-k) devin g)-l)]
    g) examinează cererile repetate cu privire la înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi cele cu privire la înregistrarea modificărilor din documentele de constituire, verificînd respectarea de către solicitanţi a obiecţiilor indicate în decizia precedentă privind refuzul înregistrării de stat;
     h) primeşte în audienţă şi acordă consultaţii întreprinzătorilor în problemele înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor;
   i) prezintă informaţia cu privire la întreprinderile şi organizaţiile înregistrate, reorganizate sau lichidate autorităţilor administraţiei publice locale, organelor financiare şi statistice în modul şi termenele stabilite;
  j) ţine evidenţa întreprinderilor şi organizaţiilor înregistrate în unitatea administrativ-teritorială respectivă şi prezintă Camerei informaţia corespunzătoare;
    k) reprezintă Camera în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organele de  control şi de drept;
    l) asigură integritatea şi păstrarea permanentă a dosarelor cu documentele de constituire ale întreprinderilor şi organizaţiilor înregistrate.
    Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile registratorului de stat
    (1) Registratorul de stat este în drept să ceară de la fondatorii întreprinderilor şi organizaţiilor prezentarea documentelor de constituire, întocmite în conformitate cu legislaţia, şi altor acte prevăzute de legislaţie pentru înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi să verifice autenticitatea acestora.
    (2) Registratorul de stat este obligat:
    a) în exercitarea atribuţiilor, să se călăuzească de legislaţie, să fie obiectiv şi imparţial, eliminînd tergiversările şi birocratismul din activitatea sa;
    b) să examineze, în termen şi în conformitate cu legislaţia, cererile cetăţenilor privind activitatea sa;
    c) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor, garantîndu-le accesul liber la informaţia solicitată conform prevederilor legislaţiei;
    d) să prevină accesul nesancţionat la datele din Registrul de stat, utilizarea, divulgarea, modificarea sau nimicirea lor nesancţionată;
    e) să conducă sectorul de muncă încredinţat, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce îi revin;
    f) să-şi perfecţioneze în permanenţă calificarea.
    Articolul 9. Răspunderea registratorului de stat
   Registratorul de stat poartă răspundere disciplinară, administrativă, civilă şi penală, stabilită de legislaţie, pentru încălcarea prevederilor legale la înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, a modificărilor şi completărilor operate în documentele de constituire, la modificarea datelor consemnate în Registrul de stat, precum şi la  radierea întreprinderilor şi organizaţiilor din Registrul de stat.
Capitolul  III
ÎNREGISTRAREA DE STAT A  ÎNTREPRINDERILOR
ŞI ORGANIZAŢIILOR
   Articolul 10. Locul înregistrării şi prezentarea actelor
                        pentru înregistrare
    (1) Întreprinderile şi organizaţiile, filialele şi reprezentanţele lor sînt înregistrate de către oficiile teritoriale ale Camerei la sediul acestora.
    (2) Pentru înregistrarea de stat, fondatorii prezintă oficiilor teritoriale ale Camerei actele prevăzute de legislaţie.
    (3) Dată a prezentării actelor pentru înregistrare se consideră data primirii lor de către oficiile teritoriale ale Camerei.
    (4) Oficiile teritoriale ale Camerei nu sînt în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să ceară prezentarea altor acte  decît cele prevăzute de legislaţie.
    Articolul 11. Actele necesare pentru înregistrarea de stat
    (1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor se prezintă:
    a) cererea de înregistrare de modelul aprobat de Cameră;
    b) hotărîrea cu privire la fondare şi documentele de constituire ale întreprinderii sau organizaţiei, în funcţie de forma ei de organizare juridică, în două exemplare;
    [Art.11 al.(1), lit.c) in redactia LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950]
    c) buletinele de identitate ale fondatorilor sau ale persoanelor împuternicite în temeiul legii, precum şi ale managerului principal al întreprinderii sau organizaţiei;
    d) documentul ce confirmă depunerea de către fondatori (asociaţi) a cotei-părţi în capitalul social al întreprinderii în mărimea şi în termenul prevăzute de legislaţie;
    e) dovada achitării taxei de timbru şi dovada achitării taxei de înregistrare.
     f) documentul, eliberat de organul fiscal teritorial, ce confirmă că fondatorii întreprinderii sau organizaţiei nu au datorii la bugetul public naţional.
    [Art.11 al.(1), lit.f) introdus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815 ]
    (2) Pentru înregistrarea instituţiilor financiare se prezintă avizul Băncii Naţionale a Moldovei, pentru înregistrarea fondurilor nestatale de pensii şi a organizaţiilor de asigurări - avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07, art.418]
    [Art.11 al.(2) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (3) Pentru înregistrarea întreprinderilor create prin reorganizarea întreprinderilor de stat sau a  întreprinderilor al căror capital social conţine o cotă-parte a proprietăţii de stat se prezintă autorizaţia organului central de specialitate respectiv.
    [Art.11 al.(3) modificat L910/14.03.2002, MO56/23.04.2002 art395]
    (4) Pentru înregistrarea întreprinderilor cu investiţii străine, la cererea de înregistrare, suplimentar, se vor anexa:
    a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine a investitorului;
    b) certificatul de înregistrare a întreprinderii străine;
    c) documentele de constituire ale întreprinderii străine;
    d) certificatul de bonitate al întreprinderii străine, eliberat de banca deserventă.
    (5) Documentele enumerate la alin.(4) lit.a), b) şi c) se prezintă în copii autentificate notarial şi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse în limba de stat.
    Articolul 12. Plata taxei de timbru
    (1) Înregistrarea unei întreprinderi cu capital social se efectuează după încasarea taxei de timbru în proporţie de  0,5% din capitalul social, care se varsă la bugetul de stat.
    (2) Înregistrarea modificărilor în documentele de constituire, care conduc la majorarea capitalului social al întreprinderii, se efectuează după încasarea  taxei de timbru în proporţie de 0,5% din suma cu care s-a majorat cuantumul capitalului social.
    [Art.12 al.(3) exclus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815 al.(4)-(6) devi (3)-(5)]
    (3) Întreprinderile înfiinţate în baza cotelor de teren echivalent şi cotelor valorice din bunurile gospodăriilor agricole supuse privatizării, indiferent de forma juridică de organizare a lor, precum şi întreprinderile de stat şi cele municipale se scutesc de taxa de timbru la înregistrarea de stat.
    (4) La înregistrarea întreprinderilor create în urma reorganizării, taxa de timbru se încasează numai din diferenţa dintre capitalul social al întreprinderii (întreprinderilor) nou-create şi capitalul social al  întreprinderii (întreprinderilor) reorganizate.
    (5) În cazul înregistrării întreprinderii mixte, taxa de timbru poate fi redusă prin hotărîre a Parlamentului.
    Articolul 13. Date cu privire la sediul întreprinderii
                         sau al organizaţiei
   (1) Organul înregistrării de stat înscrie datele cu privire la sediul întreprinderii sau organizaţiei în Registrul de stat, indicate în documentele de  constituire, şi nu este în drept să ceară alte documente cu privire la confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor cu privire la sediu o poartă proprietarul întreprinderii sau organizaţiei conform prevederilor legislaţiei.
    (2) În cazul schimbării sediului, întreprinderea sau organizaţia este obligată să anunţe despre aceasta, în termen de 7 zile, oficiul teritorial al Camerei, inspectoratul fiscal teritorial şi să publice avizul corespunzător în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie temei pentru sistarea activităţii întreprinderii sau organizaţiei de către organele de control sau de drept, precum şi pentru lichidarea lor în condiţii legale, iar conducătorii întreprinderii sau organizaţiei pot fi traşi la răspundere în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 14. Procedura înregistrării
    (1) Organul înregistrării de stat verifică legalitatea actelor recepţionate pentru înregistrare şi, în termen de pînă la 15 zile, emite decizia de înregistrare sau decizia privind refuzul de a înregistra întreprinderea sau organizaţia.
   (2) Întreprinderii sau organizaţiei înregistrate i se atribuie un număr de identificare de stat, care serveşte pentru identificare şi se indică în documentele de constituire, în certificatul de înregistrare şi pe ştampilă. Modul de formare şi atribuire a numărului de identificare de stat se stabileşte prin regulament, aprobat de Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    (3) Întreprinderea sau organizaţia se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.
    (4) Certificatul de înregistrare se eliberează nemijlocit managerului principal al întreprinderii sau organizaţiei.
    (5) Modelul certificatului de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei se aprobă de Guvern.
    (6) Certificatul de înregistrare este un document ce confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţă fiscală a întreprinderilor şi organizaţiilor. Acesta este recunoscut şi ca certificat de atribuire a codului fiscal.
   (7) Anularea deciziei de înregistrare a unei întreprinderi sau organizaţii, a deciziei de înregistrare a modificărilor operate în documentele de constituire, a deciziei de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat, precum şi a deciziei de  radiere din Registrul de stat, se efectuează în baza hotărîrii instanţei de judecată.
    [Art.14 al.(6) modificat prin L148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04 art.518]"
    [Art.14 al.(6) modificat prin L148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04  art.518]
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815]
    [Art.14 al.(7) introdus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815 ]
    [Art.14 al.(6) modificat LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]
    Articolul 15. Înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor
                          întreprinderilor şi organizaţiilor
    (1) Filialele şi reprezentanţele întreprinderilor şi organizaţiilor sînt supuse înregistrării la oficiul teritorial al Camerei, la sediul acestora.
   (2) Înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor întreprinderilor şi organizaţiilor se efectuează cu condiţia indicării în documentele de constituire ale întreprinderii sau organizaţiei a datelor cu privire la denumirea şi sediul filialelor şi reprezentanţelor.
    (3) Înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor.
   (4) Filialelor şi reprezentanţelor întreprinderilor şi organizaţiilor autohtone li se atribuie numere de înregistrare identice numerelor de înregistrare ale întreprinderilor şi organizaţiilor care le-au creat.
    [Art.15 al.(4) în redacţia LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]
    Articolul 16. Refuzul înregistrării
  (1) Nu pot fi înregistrate întreprinderea sau organizaţia şi nici modificările operate în documentele lor de constituire dacă solicitantul încalcă modul legal de constituire, reorganizare ori lichidare a acestora.
  (2) În cazul în care pe numele unei persoane au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public naţional, persoanei în cauză i se refuză înregistrarea unei noi întreprinderi pînă la înlăturarea circumstanţelor menţionate.
    [Art.16 al.(2) introdus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815; al.(2)-(5) devin (3)-(6)]
    (3) Decizia privind refuzul înregistrării de stat trebuie să conţină motive întemeiate de refuz şi referinţe obligatorii la actele legislative şi alte acte normative care au fost încălcate în documentele de constituire sau în alte acte prezentate pentru înregistrare.
    (4) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.
    (5) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării. La examinarea repetată a documentelor nu se admite înaintarea altor cerinţe decît cele stabilite în decizia anterioară privind refuzul înregistrării, percepîndu-se taxa de înregistrare.
    (6) Decizia privind refuzul înregistrării de stat poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă.
    [Art.16 al.(5) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    Articolul 17. Temei pentru eliberarea duplicatului
                          certificatului de înregistrare
    (1) Oficiile teritoriale ale Camerei eliberează duplicate ale certificatelor de înregistrare în cazul pierderii sau distrugerii acestora.
    (2) Pentru eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare se prezintă următoarele acte:
    a) cerere de modelul stabilit;
    b) copia de pe avizul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în care este indicată cauza declarării nule a certificatului de înregistrare;
    c) dovada achitării taxei de eliberare a duplicatului.
    (3) Duplicatul certificatului de înregistrare se eliberează managerului principal al întreprinderii sau organizaţiei, în termen de 7 zile, de la publicarea avizului  prevăzut la alin.(2) lit.b).
Capitolul  IV
ÎNREGISTRAREA  MODIFICĂRILOR
    Articolul 18. Înregistrarea modificărilor operate în documentele
                         de constituire şi în datele înscrise în
                         Registrul de stat
    (1) În termen de 30 zile de la data adoptării deciziei de modificare a documentelor de constituire sau de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat, fondatorul întreprinderii sau al organizaţiei este obligat să depună actele pentru înregistrarea modificărilor la oficiul teritorial al Camerei.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815]
   (2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) din motive neîntemeiate atrage după sine refuzul înregistrării modificărilor operate în documentele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat.
    [Art.18 al.(2) introdus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815; al.(2)-(5) devin (3)-(6)]
    (3) Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea întreprinderii sau organizaţiei.
    (4) Modificările operate în documentele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică din momentul înregistrării lor la oficiul teritorial al Camerei.
    (5) Oficiul teritorial al Camerei care a înregistrat modificările eliberează întreprinderii sau organizaţiei decizia de înregistrare a modificărilor.
    (6) Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire nu atrage schimbarea numărului de identificare de stat al întreprinderii sau organizaţiei.
   (7) Camera nu este în drept să înregistreze modificările operate în documentele de constituire ale unei întreprinderi sau organizaţii în cazul în care există un act de interzicere în privinţa întreprinderii sau organizaţiei, emis de instanţa de judecată ori de organul de drept competent.
    [Art.18 al.(7) introdus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815]
    Articolul 19. Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor
    Pentru înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, solicitantul prezintă la oficiul teritorial al Camerei:
    a) cererea de înregistrare a modificărilor;
    b) decizia fondatorului (proprietarului) privind modificarea documentelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat, adoptată în condiţiile legii şi prevederilor statutare;
    c) acordul (declaraţia) fondatorilor (proprietarilor) cu privire la modificarea documentelor de constituire şi datelor înscrise în Registrul de stat;
    d) dovada achitării taxei de  înregistrare a modificărilor.
    Articolul 19/1. Înregistrarea suspendării/reluării activităţii
                            întreprinderii sau organizaţiei
    (1) Pentru înregistrarea suspendării/reluării activităţii întreprinderii sau organizaţiei, în conformitate cu art.30 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi  întreprinderi, se prezintă următoarele acte:
    a) cererea de înregistrare a suspendării/reluării activităţii;
    b) decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea/reluarea activităţii;
    c) documentele de constituire;
    d) certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei;
    e) copia de pe avizul de suspendare a activităţii întreprinderii sau organizaţiei, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    f) bilanţul contabil al întreprinderii sau organizaţiei la data expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori;
    g) certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal de stat teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional la situaţia din ziua adoptării de către fondator/adunarea generală a deciziei de suspendare a activităţii - în cazul suspendării activităţii şi la situaţia din ziua adoptării deciziei de reluare a activităţii - în cazul reluării acesteia.
    (2) Înregistrarea suspendării/reluării activităţii întreprinderii sau organizaţiei se  efectuează gratuit.
   
[Art.191introdus prin LP337 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.817]

Capitolul  V
ÎNREGISTRAREA  ÎNTREPRINDERILOR
ŞI ORGANIZAŢIILOR  REORGANIZATE
    Articolul 20. Modul de înregistrare
    (1) Înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor create în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare, separare şi transformare se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute la art.14.
    (2) Reorganizarea întreprinderilor sau a organizaţiilor prin fuziune se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a întreprinderii sau organizaţiei nou-create şi înscrierii datelor acesteia în Registrul de stat. Întreprinderii sau organizaţiei nou-create i se atribuie un nou număr de identificare de stat şi documentele de constituire ale acesteia vor conţine dispoziţia cu privire la asumarea tuturor drepturilor şi  obligaţiilor patrimoniale (la succesiunea de drept asupra tuturor obligaţiilor) ale întreprinderilor sau organizaţiilor reorganizate prin fuziune.Întreprinderile sau organizaţiile care îşi încetează activitatea în urma fuzionării se radiază din Registrul de stat.
    (3) În cazul reorganizării unei întreprinderi sau organizaţii prin asociere la aceasta a altei întreprinderi sau organizaţii, prima se va considera  reorganizată din momentul consemnării în Registrul de stat a încetării activităţii întreprinderii sau organizaţiei asociate. Întreprinderea sau organizaţia reorganizată înregistrează modificările, operate în documentele de constituire, privind asumarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale întreprinderii sau organizaţiei asimilate prin asociere, păstrează numărul său de identificare de stat, iar întreprinderea sau organizaţia asimilată prin asociere se radiază din Registrul de stat.
    (4) Reorganizarea întreprinderii sau a organizaţiei prin divizare se consideră încheiată, iar întreprinderea sau organizaţia se consideră  reorganizată din momentul înscrierii în Registrul de stat a datelor despre întreprinderile sau organizaţiile constituite în urma reorganizării. Întreprinderea sau organizaţia reorganizată se radiază din Registrul de stat, iar în documentele de constituire ale întreprinderilor sau organizaţiilor nou-create se va consemna, în mod obligatoriu, asumarea, potrivit actului de divizare, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale întreprinderii sau organizaţiei reorganizate.
    (5) Reorganizarea întreprinderii sau a organizaţiei prin separare se consideră încheiată, iar întreprinderea sau organizaţia se consideră reorganizată din momentul înscrierii în Registrul de stat a datelor despre întreprinderile sau organizaţiile constituite în urma reorganizării. Întreprinderea sau organizaţia reorganizată îşi păstrează numărul său de identificare de stat, iar în documentele de constituire ale acesteia se va consemna transferarea, potrivit actului de divizare, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale către întreprinderea sau organizaţia nou-creată. În documentele de constituire ale întreprinderii sau organizaţiei create în urma reorganizării prin separare se va consemna asumarea, potrivit actului de divizare, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale întreprinderii sau organizaţiei reorganizate.
    (6) Reorganizarea întreprinderii sau a organizaţiei prin transformare se consideră încheiată, iar întreprinderea sau organizaţia se consideră reorganizată din momentul înscrierii în Registrul de stat a datelor despre întreprinderea sau organizaţia nou-creată. Reorganizarea prin transformare nu atrage schimbarea numărului de identificare de stat şi a denumirii întreprinderii sau organizaţiei. În documentele de constituire ale întreprinderii sau organizaţiei nou-create se vor consemna, în mod obligatoriu, datele despre succesiunea de drept, potrivit actului de transfer, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale întreprinderii sau organizaţiei reorganizate.
    (7) Oficiul teritorial al Camerei, care înregistrează întreprinderea sau organizaţia creată în urma reorganizării, consemnează acest fapt în Registrul de stat, precum şi radierea din Registrul de stat a întreprinderii sau organizaţiei reorganizate.
    (8) În cazul în care întreprinderea sau organizaţia nou-creată are un alt sediu decît acel al întreprinderii sau organizaţiei reorganizate, oficiul teritorial al Camerei care a înregistrat întreprinderea sau organizaţia nou-creată va informa, în termen de 3 zile, despre aceasta oficiul teritorial la care a fost înregistrată întreprinderea sau organizaţia reorganizată.
    Articolul 21. Înştiinţarea organului de înregistrare despre
                         începerea procedurii de reorganizare
    (1) Întreprinderea sau organizaţia ori instanţa de judecată este obligată să înştiinţeze în scris oficiul teritorial al Camerei despre reorganizare în termen de 3 zile de la data adoptării hotărîrii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a demarării procedurii de reorganizare.
    (2) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la oficiul teritorial al Camerei  se  prezintă următoarele acte:
    a) hotărîrea de reorganizare adoptată de fondator sau de instanţa de judecată;
    [Art.21 al.(2), lit.b) exclusă prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815; lit.c) dvine b)]
    b) certificatul de înregistrare a întreprinderii (în original), pentru înscrierea menţiunii "în proces de reorganizare".
    (3) Din momentul consemnării în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, oficiul teritorial al Camerei nu este în drept să înregistreze modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii sau organizaţiei, modificări ce vin în contradicţie cu hotărîrea de reorganizare.
    (4) Oficiul teritorial al Camerei înştiinţează în scris, în termen de 3 zile, organele statistice şi inspectoratul fiscal teritorial despre începerea procedurii de reorganizare a întreprinderii sau organizaţiei.
    Articolul 22. Actele  necesare pentru înregistrarea
                          întreprinderii sau organizaţiei create în
                          urma reorganizării
    Pentru înregistrarea întreprinderii sau organizaţiei create în urma reorganizării, la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele acte:
    a) cererea de înregistrare;
    b) hotărîrea de reorganizare a întreprinderii sau organizaţiei, adoptată de fondator sau de instanţa de judecată;
    c) documentele de constituire ale întreprinderii sau organizaţiei nou-create;
    d) documentele de constituire, certificatul de înregistrare (în original) ale întreprinderilor sau organizaţiilor reorganizate şi extrasul din Registrul de stat, prevăzut la art.28 lit.d);
    e) actul de divizare şi actul de transfer;
    f) actele ce confirmă închiderea contului (conturilor) bancar al întreprinderii sau organizaţiei şi nimicirea ştampilei;
    g) copia de pe avizul de reorganizare a întreprinderii sau organizaţiei, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    h) dovada achitării taxei de înregistrare.
    Articolul 23. Conlucrarea Camerei cu organele de drept
                         şi de control
    (1) Camera conlucrează cu organele de drept şi de control.
    (2) Camera furnizează organelor de drept şi de control, la cererea acestora, extrase din Registrul de stat şi informaţii din documentele de constituire ale întreprinderilor şi organizaţiilor înregistrate.
    (3) În cazul depistării, la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi ulterior, a documentelor neautentice (false), Camera anunţă despre aceasta organele de drept şi de control pentru întreprinderea acţiunilor de rigoare.
    (4) Dosarele cu documentele de constituire, cu alte acte care au servit drept temei pentru înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor sînt remise organelor de drept şi de control numai în cazurile prevăzute de legislaţie.
Capitolul  VI
REGISTRUL  DE  STAT
    Articolul 24. Registrul de stat
    (1) Registrul de stat este ţinut de Cameră, care este deţinătorul acestuia.
    (2) Ţinerea Registrului de stat constă în înscrierea în acesta a datelor despre întreprinderile şi organizaţiile înregistrate, reorganizate şi  lichidate, precum şi a  modificărilor din documentele de constituire ale acestora.
    (3) Registrul de stat se ţine manual şi computerizat.
    (4) În cazul în care datele din registrul ţinut manual şi cele din registrul ţinut computerizat nu coincid, datele din registrul ţinut manual se consideră autentice.
    Articolul 25. Datele înscrise în Registrul de stat
    În Registrul de stat se înscriu, în mod obligatoriu:
    a) denumirea completă şi abreviată a întreprinderii sau organizaţiei şi forma juridică de organizare a lor;
    b) data şi număr de identificare de stat a întreprinderii sau organizaţiei;
    c) modalitatea de constituire a întreprinderii sau organizaţiei (înfiinţată sau reorganizată) şi datele despre succesiunea de drept;
    d) sediul şi numerele de telefon ale întreprinderii sau organizaţiei, ale filialelor şi reprezentanţelor lor;
    e) genurile principale de activitate şi termenul de activitate;
    f)  mărimea  capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţilor), datele din buletinul de identitate, domiciliul persoanei fizice sau număr de identificare de stat şi sediul persoanei juridice;
    g) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, adresa de la domiciliu şi numărul de  telefon al managerului principal;
    h) data înregistrării modificărilor operate în documentele de constituire ale întreprinderii sau organizaţiei, esenţa  modificărilor;
    i) datele cu privire la începerea, suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare sau de lichidare, prevăzute de legislaţie;
    j) modul de încetare a activităţii întreprinderii sau organizaţiei (prin reorganizare sau lichidare);
    k) numele persoanei autorizate a oficiului teritorial al Camerei care a efectuat înregistrarea;
    l) alte date prevăzute de legislaţie.
    Articolul 26. Extrasul din Registrul de stat
    (1) Camera este obligată să elibereze, la cerere, extrase (să prezinte informaţia solicitată) din Registrul de stat în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    (2) Informaţia din Registrul de stat se consideră oficială.
    (3) Refuzul de a elibera extrase din Registrul de stat poate fi atacat în instanţa de judecată.
    (4) Informaţia despre înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art.26 al.(4) modificat prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815]
Capitolul  VII
RADIEREA  DIN  REGISTRUL  DE  STAT
    Articolul 27. Înştiinţarea organelor de înregistrare despre
                         începerea procedurii de lichidare a  
                         întreprinderii sau organizaţiei
    (1) Fondatorul (proprietarul) sau instanţa de judecată care a adoptat hotărîrea de lichidare a întreprinderii sau organizaţiei este obligat să înştiinţeze în scris despre aceasta oficiul teritorial al Camerei în termen de 3 zile de la data adoptării hotărîrii.
    (2) Oficiul teritorial al Camerei consemnează în Registrul de stat începerea procedurii de lichidare a întreprinderii sau organizaţiei. Din acest moment este interzisă înregistrarea modificărilor din documentele de constituire ale acestora, precum şi înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor nou-create în calitate de succesori de drept ai persoanei juridice în proces de lichidare.
    (3) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de lichidare a unei întreprinderi sau organizaţii, la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele documente:
    a) decizia de lichidare, emisă de fondator sau de instanţa de judecată;
    b) certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei (în original)  pentru înscrierea în el a menţiunii "în proces de lichidare".
    [Art.27 al.(3) introdus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815; al.(3) devin al.(4)]
    (4) În termen de 3 zile de la data primirii înştiinţării despre lichidarea întreprinderii sau organizaţiei, oficiul teritorial al Camerei înştiinţează în scris organele fiscale, statistice şi vamale despe începerea acestei proceduri.
    Articolul 28. Actele necesare pentru radierea din Registrul
                         de stat
    (1) Pentru radierea din Registrul de stat a întreprinderii sau organizaţiei, se prezintă următoarele acte:
    a) cerere cu privire la radiere;
    [Art.28 lit.b) exclus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815 lit.c)-i) devinb)-h)]
    b) documentele de constituire şi certificatul de înregistrare ale întreprinderii sau organizaţiei (în original);
    c) extrasul din Registrul de stat confirmînd faptul că întreprinderea sau organizaţia în proces de lichidare nu este fondator al unei alte întreprinderi sau organizaţii şi nu are filiale şi reprezentanţe;
    d) actul de confirmare a achitării integrale cu bugetul public naţional, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial;
    [Art.28 lit.e) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]
    e)  actul de confirmare a închiderii contului (conturilor) bancar, eliberat de banca (băncile) deserventă;
    f) actul de predare spre nimicire a ştampilelor întreprinderii sau organizaţiei, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază aceasta îşi are sediul;
    g) copia de pe avizul de lichidare (reorganizare) a întreprinderii sau organizaţiei,  publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    h) documentul, eliberat de Arhiva de Stat, privind predarea spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, conform nomenclatorului.
    (2) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea debitorului din Registrul de stat, nu este necesară prezentarea actelor menţionare la alin.(1).
    [Art.28 al.(2) introdus prin LP573-XV din 26.12.03,MO56-60/09.04.04 art.320]
    Articolul 29. Radierea întreprinderilor şi organizaţiilor
                         din Registrul de stat
    (1) În termen de 3 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare, comisia de lichidare ori lichidatorul întreprinderii sau organizaţiei prezintă la oficiul teritorial al Camerei actele prevăzute de art.28 pentru radierea din Registrul de stat.
    (2) Oficiul teritorial al Camerei adoptă, în termen de 3 zile de la data primirii actelor, decizia de radiere.
    (3) Întreprinderea sau organizaţia se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat şi consemnarea acestui fapt în Registru.
    (4) Oficiul teritorial al Camerei, în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei menţionate la alin.(2), informează organele fiscale şi statistice asupra radierii întreprinderii sau organizaţiei din Registrul de stat.
Capitolul VIII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI CE
 REGLEMENTEAZĂ ÎNREGISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR
ŞI ORGANIZAŢIILOR
    Articolul 30. Contravenţii
    Se consideră contravenţii în procesul înregistrării şi evidenţei întreprinderilor şi organizaţiilor:
    a) înregistrarea întreprinderii sau organizaţiei cu încălcarea modului şi condiţiilor prevăzute de legislaţie;
    b) înregistrarea întreprinderii sau organizaţiei cu încălcarea dreptului la firmă (denumire);
    c) înregistrarea întreprinderii sau organizaţiei fără achitarea de către aceasta a taxei de timbru ori a taxei de înregistrare şi fără vărsarea sumelor stabilite de legislaţie, în instituţiile financiare;
    d) înregistrarea întreprinderii sau organizaţiei fără înscrierea informaţiei respective în Registrul de stat;
    e) înregistrarea întreprinderii sau organizaţiei în baza  documentelor şi informaţiilor neautentice;
    f) înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor întreprinderilor şi organizaţiilor cu încălcarea modului şi condiţiilor prevăzute de legislaţie.
    Articolul 31. Răspunderi
    (1) Persoanele care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere administrativă, civilă sau penală în conformitate cu legislaţia.
    (2) Prejudiciile cauzate în urma încălcării reglementărilor de înregistrare a întreprinderilor şi organizaţiilor urmează să fie reparate integral de către persoanele culpabile, benevol sau prin executarea hotărîrii judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia.
Capitolul  IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 32
    (1) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca Naţională a Moldovei va prezenta Camerei documentele de constituire ale instituţiilor financiare, ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, iar  Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii de pe lîngă Ministerul Finanţelor - documentele de constituire ale organizaţiilor de asigurări, ale filialelor şi reprezentanţelor acestora.
    (2) Instituţiile financiare, organizaţiile de asigurări, filialele şi reprezentanţele acestora, care activează la data intrării în vigoare a prezentei legi, în termen de 2 luni, se includ în Registrul de stat de către Cameră.
    (3) Punerea în aplicare a prezentei legi nu atrage reînregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor anterior înregistrate.
    (4) Atribuirea numărului de identificare de stat întreprinderilor şi organizaţiilor înregistrate anterior, cu eliberarea unui nou certificat de înregistrare, se efectuează gratis.
    (5)  Guvernul, în termen de 2 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri cu privire la aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
    [Art.32 al.(4) introdus prin LP148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04 art.518; al.(4) devine al.(5)]

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                    Dumitru  DIACOV

    Chişinău, 5 octombrie 2000.
    Nr. 1265-XIV.