HGM933/2000
ID intern unic:  296954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 933
din  12.09.2000
cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei
Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator
remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"
Publicat : 21.09.2000 în Monitorul Oficial Nr. 119-120     art Nr : 1031
HG2 din 05.01.05, MO05-12/14.01.05 art.53
HG1326 din 10.10.02, MO142/17.10.02 art.1459

    În scopul stimulării activităţii inovaţionale în domenii cu pondere intelectuală şi eficientizării utilizării proprietăţii industriale în diverse ramuri ale economiei naţionale, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Comisia pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare".
    2. Se acceptă condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (anexa nr.1).
    3. Se aprobă Regulamentul şi componenţa nominală a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (anexele nr.2 şi 3).
    [Pct.3 modificat prin HG196 din 22.02.06, MO35-38/03.03.06 art.240]
    [Pct.4 exclus prin HG1326 din 10.10.02, MO142/17.10.02 art.1459; pct.5 devine pct.4]

    4. Asigurarea tehnico-organizatorică a activităţii comisiei se pune în sarcina Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.
    [Pct.4 modificat prin HG2 din 05.01.05, MO05-12/14.01.05 art.53]

    PRIM-MINISTRU                                                               Dumitru BRAGHIŞ

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei
    şi reformelor                                                                          Andrei Cucu
    Ministrul justiţiei                                                                   Valeria Şterbeţ

   
Nr. 933.Chişinău, 12 septembrie 2000.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 933
din 12 septembrie 2000

Regulament
cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale
de
Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil"
şi Trofeului OMPI "întreprindere inovatoare"
I. Principii generale
    1. Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" (în continuare - Medalia OMPI) şi Trofeul OMPI "Întreprindere inovatoare" (în continuare - Trofeul OMPI) sînt distincţii speciale instituite de OMPI în scopul stimulării activităţii creative şi inovaţionale, creării imaginii inventatorilor şi încurajării întreprinderilor naţionale din diverse ramuri ale economiei, în special a celor mici şi mijlocii, care aplică eficient proprietatea intelectuală.
    Pot fi decernate şi alte medalii ale OMPI, care se acordă în calitate de titluri onorifice de încurajare diferitelor categorii de inventatori: femei inventatoare, tineri inventatori, studenţi şi copii dotaţi etc.
    2. În Republica Moldova Medalia OMPI şi Trofeul OMPI se decernează anual în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate "Infoinvent", conform bilanţului unui concurs special al inventatorilor şi întreprinderilor cu merite deosebite în realizarea progresului economic şi tehnologic.
    3. Examinarea şi aprecierea materialelor prezentate la concursul pentru Medalia OMPI şi Trofeul OMPI se efectuează de către Comisia pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (în continuare - Comisia).
    4. Modul de instituire şi funcţionare a Comisiei este stabilit de regulamentul acesteia.
    5. Laureaţii Medaliei OMPI şi ai Trofeului OMPI sînt desemnaţi de Comisie cu confirmarea ulterioară de către OMPI.
    6. Numele laureaţilor Medaliei OMPI şi ai Trofeului OMPI, împreună cu materialele însoţitoare necesare, se prezintă la OMPI cu cel puţin două luni pînă la data şedinţei solemne de decernare.
II. Organizarea concursului pentru Medalia OMPI şi Trofeul OMPI,
procedura de selectare şi desemnare a laureaţilor
    1. În vederea desfăşurării concursului se constituie Secretariatul Comisiei, organizat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).
    [Pct.1 modificat prin HG2 din 05.01.05, MO05-12/14.01.05 art.53]
    2. Secretariatul anunţă prin intermediul mass-media condiţiile şi termenele de desfăşurare a concursului şi expediază solicitanţilor fişele de participare, conform cărora aceştia vor depune la AGEPI în termenul stabilit setul de materiale necesare.
    3. Setul de materiale depuse se examinează într-o şedinţă specială a Comisiei.
    4. Imediat după finalizarea lucrărilor de examinare a materialelor depuse, se efectuează bilanţul.
    5. În baza acestui bilanţ se numesc laureaţii Medaliei OMPI şi ai Trofeului OMPI. Lucrările şi rezultatele şedinţei de bilanţ se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de secretarul Comisiei şi vizat de toţi membrii acesteia.
    6. Medalia OMPI şi Trofeul OMPI sînt înmînate în şedinţa solemnă de decernare în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate "Infoinvent" de către persoana acreditată de OMPI.
III. Medalia OMPI
    1. Medalia de Aur OMPI "Inventator remarcabil" reprezintă o piesă plată poleită cu aur, pe care este gravată denumirea. Medalia OMPI se confirmă printr-un certificat eliberat pe numele laureatului, semnat de Directorul General OMPI, fiind însoţită în anumite cazuri de un premiu bănesc.
    2. La Medalia OMPI pot pretinde cetăţenii Republicii Moldova, ale căror invenţii (cicluri de invenţii) sînt destinate dezvoltării economiei naţionale sau contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de necesităţile curente ale vieţii, de tehnică, transport, chimie, industria alimentară, industria textilelor şi a hîrtiei, mecanică, electricitate, fizică şi orice alte domenii de utilitate publică.
    3. Medalia OMPI poate fi decernată unuia şi aceluiaşi inventator doar o singură dată.
    4. Comisia admite candidaţii la concursul pentru Medalia OMPI în următoarele condiţii:
    - inventatorul serveşte drept exemplu pentru ceilalţi, în special pentru tinerii inventatori;
    -inventatorul este autorul sau coautorul mai multor invenţii sau cicluri de invenţii cu un substanţial impact asupra tehnologiei sau producţiei într-un domeniu concret, precum şi asupra dezvoltării economice si tehnologice a ţării;
    - invenţiile (ciclurile de invenţii) selectate sînt protejate prin brevete sau fac obiectul cererilor de brevet;
    - invenţiile (ciclurile de invenţii) reprezintă o contribuţie potenţială la producţia şi inovarea industrială.
    5. Comisia analizează şi apreciază invenţiile sau ciclurile de invenţii în baza unui sistem de criterii.
    6. Comisia acordă un tratament egal tuturor inventatorilor, indiferent de naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţa politică, originea socială, sex, opinie.
IV. Trofeul OMPI
    1. Trofeul OMPI "Întreprindere inovatoare" reprezintă o placă cu design special, pe care sînt gravate denumirea şi menirea lui, denumirea întreprinderii cîştigătoare, anul, data şi locul decernării.
    2. La Trofeul OMPI pot pretinde întreprinderile naţionale mici sau mijlocii care implementează eficient proprietatea intelectuală prin următoarele activităţi:
    - elaborarea invenţiilor sau modelelor de utilitate şi protecţia lor prin brevete sau certificate;
    - fabricarea produselor şi aplicarea tehnologiilor bazate pe invenţii brevetate, modele de utilitate, desene industriale înregistrate sau pe dreptul de autor;
    - utilizarea informaţiei privind proprietatea industrială în activitatea de cercetare-dezvoltare, în implementarea noilor tehnologii;
    - utilizarea mărcilor înregistrate şi altor semne distinctive pentru promovarea şi comercializarea produselor;
    - utilizarea indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ca suport pentru marketing;
    - crearea şi gestionarea portofoliului drepturilor de proprietate intelectuală;
    - aprecierea şi încurajarea activităţii creative şi inovaţionale a personalului.
    3. La selectarea şi desemnarea laureaţilor Comisia va lua în considerare următorii factori:
    - numărul titlurilor de proprietate industrială pentru care se solicită protecţie şi cele deţinute deja de întreprindere (brevete, certificate de înregistrare a mărcilor, modelelor de utilitate, denumirilor de origine, indicatoarelor geografice, programelor de calculator etc.);
    - totalitatea activităţilor de afaceri prin care sînt valorificate raţional şi eficient drepturile de proprietate intelectuală;
    - modul în care întreprinderea face publicitate drepturilor de proprietate intelectuală;
    - instituirea sistemului de proprietate intelectuală şi a unei structuri administrative speciale (de exemplu, departamentul de proprietate intelectuală), precum şi solicitarea unor consultaţii de la organele abilitate etc.;
    - utilizarea informaţiei privind proprietatea industrială în activitatea de cercetare-dezvoltare şi prestarea serviciilor de supraveghere comercială şi tehnologică;
    - numărul contractelor de licenţă privind drepturile de proprietate intelectuală, în vigoare;
    - măsurile luate în vederea protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală;
    - cooperarea cu alte organizaţii în vederea promovării activităţii creative şi inovaţionale;
    - măsurile concrete de susţinere a activităţii creative şi inovaţionale a personalului.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 933
din 12 septembrie 2000

Regulamentul
Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil"
şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"
    1.Comisia pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"(în continuare - Comisia) se constituie din reprezentanţi ai organelor de stat şi ai instituţiilor de cercetare-dezvoltare, specialişti din diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii.
    2. Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin hotărîre de Guvern. Informaţia privind componenţa Comisiei se publică în mijloacele de informare în masă.
    3. Comisia îşi desfăşoară activitatea de comun acord cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).
    [Pct.3 modificat prin HG2 din 05.01.05, MO05-12/14.01.05 art.53]
    [Pct.4 exclus prin HG196 din 22.02.06, MO35-38/03.03.06 art.240; pct.5-9 devin pct.4-8]

    4. Comisia exercită următoarele funcţii:
    - informează despre desfăşurarea concursului;
    - stabileşte cerinţele privind întocmirea setului de materiale depuse de participanţi şi condiţiile de prezentare a acestora conform Regulamentului cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare";
    - recepţionează materialele necesare pentru participarea la concurs;
    - examinează materialele depuse, antrenînd savanţi şi specialişti din domeniile corespunzătoare;
    - pregăteşte şi prezintă Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală propuneri privind decernarea Medaliei OMPI şi Trofeului OMPI;
    - organizează şedinţa solemnă de decernare.
    [Pct.4 al.8 exclus prin HG196 din 22.02.06, MO35-38/03.03.06 art.240]
    5. Şedinţele Comisiei se desfăşoară în conformitate cu planul aprobat. Hotărîrile Comisiei se adoptă prin votul secret al majorităţii simple din numărul celor prezenţi.
    6. Şedinţele Comisiei sînt prezidate de preşedintele acesteia sau, în absenţa lui, de persoana desemnată de el.
    7. Lucrările de secretariat ale Comisiei sînt executate de AGEPI.
    8. Hotărîrile Comisiei sînt consemnate în procese-verbale, semnate de preşedintele şi secretarul acesteia.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.933
din 12 septembrie 2000

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) „Inventator remarcabil”
şi Trofeului OMPI „Întreprindere inovatoare”
    DUCA Gheorghe             – preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
                                                academician, preşedinte al Comisiei
    BOLOCAN Lilia             – director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
                                                Intelectuală, doctor, vicepreşedinte al Comisiei
    ROJNEVSCHI Maria     – director al Departamentului promovare şi editură al
                                               Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, doctor,
                                               secretar al Comisiei
    CANŢER Valeriu           –  preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi
                                               Atestare, academician
    CEREMPEI Valerian      –  vicedirector  general al Institutului  de Tehnică Agricolă
                                               „MECAGRO”, doctor
    CULIUC Leonid             –  academician coordonator al Secţiei de ştiinţe naturale şi
                                               exacte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    DOROGAN Valerian     –   prorector pentru cercetare ştiinţifică al Universităţii Tehnice
                                               a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
    GĂINĂ Boris                 –  academician coordonator al Secţiei de  ştiinţe agricole a
                                               Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    GROPPA Stanislav         –  academician coordonator al Secţiei de ştiinţe medicale
                                               a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    GULEA Aurelian            –  şeful Catedrei chimie anorganică a Universităţii de Stat din
                                               Moldova, academician, profesor universitar
    PRISACARI  Viorel        –  şeful Catedrei epidemiologie, Universitatea de Stat de
                                               Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, membru
                                               corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesor
                                               universitar
    TIGHINEANU Ion        –   prim - vicepreşedinte al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
                                               academician, profesor universitar
    TODERAŞ Ion              –   director al Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe
                                               a Moldovei, academician
    [Anexa nr.3 în redacţia HG751 din 20.09.13, MO212/24.09.13 art.853]