LPM1540/1998
ID intern unic:  311615
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1540
din  25.02.1998
privind plata pentru poluarea mediului
Publicat : 18.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 378

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, cu excepţia anexelor, cuvintele “agenţiile ecologice zonale” se înlocuiesc cu cuvintele “agenţiile (inspecţiile) ecologice”, iar cuvintele “salarii minime” se înlocuiesc cu cuvintele “unităţi convenţionale” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
În textul legii, sintagma "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului" prin LP732-XIV din 16.12.99
În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului" se substituie prin cuvintele "autoritatea centrală de specialitate".


    Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectivele legii
    Prezenta lege are drept obiective:
    a) crearea unui sistem de activitate economică în care devine neconvenabilă cauzarea oricărui prejudiciu mediului;
    b) stimularea construcției și exploatării sistemelor de captare și neutralizare a poluanților, de colectare, reciclare și distrugere a deșeurilor, precum și implementarea de tehnologii nonpoluante, realizarea altor măsuri care ar micșora volumul emisiilor (deversărilor) de poluanți în mediu și ar diminua formarea deșeurilor de producție și a deșeurilor de ambalaje;
    [Art.1 lit.b) în redacția LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
    c) formarea fondurilor ecologice pentru finanţarea activităţii orientate spre ameliorarea calităţii mediului.
    Articolul 2. Subiecţii şi obiectul legii
    (1) Subiecţii prezentei legi sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este  generatoare de poluanți.
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    (2) Obiectul prezentei legi îl constituie relaţiile care apar în legătură cu punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 3. Noţiuni generale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: poluant - substanţă în stare solidă, lichidă sau gazoasă care poate avea o acţiune negativă asupra organismelor vii şi/sau a mediului;
    concentraţie maximă admisibilă (CMA) - normativ tehnico-ştiinţific care stabileşte concentraţia maximă, fără efecte negative asupra sănătăţii umane şi a mediului, a poluanţilor în componentele mediului;
    emisie limitat admisibilă (ELA) - normativ tehnico-ştiinţific care se stabileşte reieşind din condiţia: concentraţia de poluanţi emişi în stratul de aer atmosferic de lîngă sol, de la o sursă sau de la un grup de surse, nu va depăşi normativele CMA;
    deversare limitat admisibilă (DLA) - masa maximă a poluanţilor în apele reziduale, admisibilă pentru evacuarea lor în regim stabilit în punctul dat într-o unitate de timp;
    coeficient de agresivitate - coeficient de transformare în care se ia în considerare pericolul relativ al poluantului;
    tonă convenţională - masa relativă a poluantului, determinată ca produs între masa acestuia, în tone, şi coeficientul de agresivitate;
    ambalaj primar – ambalaj în care se conține nemijlocit produsul și care este conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vînzare pentru utilizatorul sau consumatorul final. Nu sînt considerate ambalaje primare obiectele care sînt parte integrantă din produs, necesare pentru a conține, a menține sau a păstra produsul, dacă toate elementele sale sînt destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri). Pentru unităţile de vînzare cu o greutate (volum/masă) nu mai mare de 30 ml/mg per unitate, în calitate de ambalaj primar se consideră ambalajul secundar conceput pentru gruparea acestora;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
    ambalaj primar compozit – ambalaj primar confecționat din diferite materiale, precum hîrtia, cartonul neondulat, materialul plastic și/sau polietilena și/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, clasificat la poziția tarifară 4819 20 000;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
    ambalaj secundar – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vînzare, indiferent dacă acesta este vîndut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dacă ambalajul respectiv serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vînzare; acest ambalaj poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului.
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
Capitolul II
MODUL DE STABILIRE ŞI DE CALCUL ALE PLĂŢII
PENTRU POLUAREA MEDIULUI
    Articolul 4. Stabilirea normativelor plăţii
    Normativele plăţii pentru poluarea mediului se stabilesc de către Parlament.
    [Art.5 abrogat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.5 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 6. Plata pentru emisiile de poluanţi ale
                       surselor staţionare
    (1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale surselor staţionare se percepe de la subiecţii care admit:
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    a) emisii de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
    b) emisii de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite.
    (2) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1) se prezintă în anexa nr.2.
    [Art.7 abrogat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.7 modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.7 modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.7 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.7 modificat prin LP1566 din 20.12.02, MO20/14.02.03 art.59]

    [Art.8 abrogat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.8 modificat prin LP173-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.563]
    [Art.8 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    Articolul 9. Plata pentru deversările de poluanţi
    (1) Plata pentru deversările de poluanţi cu ape reziduale în obiective acvatice şi sisteme de canalizare se percepe de la subiecţii ce admit:
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    a) deversări de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
    b) deversări de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite.
    (2) Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare, cîmpuri de filtraţie, colectoarele canalelor de scurgere pentru must de dejecţii animaliere este percepută de la subiecții care admit asemenea deversări pentru întreg volumul evacuărilor de apă.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    (3) Plata pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor este percepută de la subiecții care admit depăşirea, în raport cu normativele stabilite, a masei de poluanţi în apele reziduale.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    (4) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1), (2) şi (3) se prezintă în anexele nr.5 şi nr.6.
    Articolul 10. Plata pentru depozitarea deşeurilor
                         de producţie
    (1) Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie se percepe de la subiecţi în caz de:
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    a) depozitare a deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor;
    b) depozitare a deşeurilor în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite;
    c) depozitare a deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce depăşesc normativele stabilite.
    (2) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.(1) se prezintă în anexa nr.7.
    (3) Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie se stabileşte proporţional perioadei de depozitare a deşeurilor pe parcursul lunii de gestiune.
    [Art.10 al.(3) introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
   Articolul 11. Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării,
                         cauzează  poluarea mediului
    (1) Subiecţi ai taxei reglementate de prezentul articol sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, și care:
    a) produc mărfuri indicate la alin. (2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;
    b) importă mărfuri indicate la alin. (2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării;
    c) procură de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia mărfuri indicate la alin. (2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării.
    (2) Categoriile de mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării sînt următoarele:
    a) mărfurile indicate în anexa nr. 8;
    b) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare  3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conține produse;
    c) ambalajul primar compozit care conține produse;
    d) ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conține produse.
    (3) Obligația privind taxa pentru mărfurile indicate la alin. (2) survine la data importului mărfurilor respective, la data livrării de către producător a mărfurilor de fabricație proprie sau la data procurării mărfurilor de la persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia.
    (4) Cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării se stabilește după cum urmează:
    1) pentru mărfurile indicate la anexa nr. 8 – conform cotelor stabilite în anexa respectivă;
    2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), care conţine produse:

pînă la 0,2 litri inclusiv sau pînă la 0,2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,18 lei

peste 0,2 litri sau peste 0,2 kg greutatea produsului pînă la 0,5 litri inclusiv ori pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,50 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului pînă la 0,90 litri inclusiv ori pînă la 0,9 kg greutatea produslui inclusiv

una bucată
0,75 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului pînă la 1,9 litri inclusiv ori pînă la 1,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,85 lei

peste 1,9 litri sau peste 1,9 kg greutatea produsului pînă la 3,0 litri inclusiv ori pînă la 3,0 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
1,00 lei
peste 3,0 litri sau peste 3 kg greutatea produsului
una bucată
1,50 lei

      3) pentru ambalajul primar compozit care conține produse:
pînă la 0,1 litri inclusiv sau pînă la 0,1 kg greutatea produsului inclusiv
una bucată
0,30 lei
peste 0,1 litri sau peste 0,1 kg greutatea produsului pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la
0,5 kg greutatea produsului inclusiv
una bucată
0,70 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului pînă la 0,9 litri inclusiv sau pînă la

0,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
1,00 lei
peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului pînă la 1,8 litri inclusiv sau pînă la

1,8 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
1,25 lei
peste 1,8 litri  sau peste 1,8 kg greutatea produsului
una bucată
2,00 lei

    4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse:
pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg  greutatea produsului inclusiv
una bucată
0,15 lei
peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului pînă la 1 litru inclusiv sau pînă la

1 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,30 lei
peste 1 litru sau peste 1 kg greutatea produsului pînă la 2 litri inclusiv sau pînă la

2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată
0,38 lei

peste 2 litri sau peste 2 kg  greutatea produsului

una bucată
0,56 lei

    (5) Baza impozabilă a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se stabilește după cum urmează:
    1) pentru mărfurile indicate în anexa nr. 8:
    a) pentru mărfurile importate – valoarea facturată a acestora;
    b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora –valoarea de procurare a mărfurilor respective;
    c) pentru mărfurile de fabricație proprie – valoarea livrării mărfurilor respective, fără T.V.A.;
    2) pentru ambalajul primar compozit, precum şi pentru ambalajul primar (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29,  3923 30, 4819 20 000 și 7612) care conţine produse – cantitatea (numărul) unităților de ambalaje de fiecare categorie de volum unității de ambalaj în care este ambalat produsul, conform     alin. (4) pct. 2)–4). În lipsa indicării volumului produsului, baza impozabilă reprezintă cantitatea (numărul) unităților de ambalaje de fiecare categorie a greutății produsului ambalat conform alin. (4) pct. 2)–4).
    (6) Se scutesc de taxa stabilită de prezentul articol:
    a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de către Guvern;
    b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de către Guvern;
    c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de către Guvern;
    d) mărfurile și ambalajele destinate exportului;
    e) ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale;
    f) ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la pozițiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 și 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare   3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) și ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000);
    g) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al țării de către persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, cu condiția rămînerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale ale Republicii Moldova;
    h) mărfurile fabricate de subiecții specificați la alin. (1), care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă și/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr. 8;
    i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare  3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612), cu condiția că ambalajele menționate au fost procurate de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția celor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, sau au fost anterior importate de către subiecții specificați la alin. (1) ori au fost fabricate de către subiecții specificați la alin. (1) lit. a) cu utilizarea, în calitate de materie primă și/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr. 8.
    [Art.11 în redacția LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
    [Art.11 în redacția LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.11 modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.11 modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.11 modificat prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    [Art.11 modificat prin LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380 în vigoare 10.09.08]
    [Art.11 modificat prin LP173-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.563]
    [Art.11 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.11 introdus prin LP1566 din 20.12.02, MO20/14.02.03 art.59; art.11-18 devin art.12-19]

    [Art.12 abrogat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
Capitolul III
MODUL DE PERCEPERE A PLĂŢII PENTRU
POLUAREA MEDIULUI
    [Art.13 abrogat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.13 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 14. Declararea, modul și termenul de achitare a plăților
                          pentru poluarea mediului
    (1) Subiecții prezentei legi sînt obligați să calculeze de sine stătător plățile pentru poluarea mediului prevăzute la art. 6, 9 și 10, să achite la bugetul de stat plățile corespunzătoare și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condițiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. Forma și modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
    (2) Subiecţii prezentei legi sînt obligaţi să calculeze de sine stătător plăţile pentru poluarea mediului prevăzute la art. 11, să achite la bugetul de stat plăţile corespunzătoare şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
    (3) Subiecții vizați la art. 6, 9 și 10 calculează și achită plățile corespunzătoare și prezintă darea de seamă respectivă anual, pînă la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune.
    (4) Subiecții vizați la art. 11 alin. (1) calculează și achită plățile corespunzătoare și prezintă darea de seamă respectivă lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    [Art.14 în redacția LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
    [Art.14 în redacția LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    Articolul 15. Răspunderea subiectului şi controlul asupra
                          încasării plăţii
    (1) Răspunderea subiecţilor pentru corectitudinea calculului şi plenitudinea achitării în termen a plăţilor pentru poluarea mediului, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită sînt reglementate de Codul fiscal şi de alte acte legislative.
    (2) Funcţiile de evidenţă a obligaţiilor şi de urmărire a restanţelor la plăţile și taxa pentru poluarea mediului stabilite la art. 6, 9, 10 şi 11 sînt exercitate de către Serviciul Fiscal de Stat.
    (3) Funcţia de control asupra corectitudinii calculului şi plenitudinii virării la buget a plăţilor stabilite la art. 6, 9 şi 10 este exercitată de către inspecțiile pentru protecția mediului ale autorităţii centrale de specialitate.
    [Art.15 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Funcţia de control asupra corectitudinii calculului şi plenitudinii virării la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, stabilită la art. 11, este exercitată de către Serviciul Fiscal de Stat.
    [Art.15 în redacția LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.15 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.14 modificat prin LP732-XIV din 16.12.1999]

    [Art.16 abrogat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
   
[Art.16 modificat prin LP354 din 31.07.03, MO191-195/05.09.03 art.756]
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 17
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Articolul 18
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
    Articolul 19
    Autoritatea centrală de specialitate, în termen de 3 luni:
    a) va elabora instrucţiunea privind calculul plăţii pentru poluarea mediului;
    b) va aproba, în comun cu autorităţile administraţiei publice, lista beneficiarilor de resurse naturale de la care se percepe plata pentru poluarea mediului.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 25 februarie 1998.
    Nr. 1540-XIII.

[Anexa nr.1 abrogată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP732-XIV din 16.12.99, MO12-13/03.02.00]

Anexa nr.2
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului

Normativele de plată pentru emisiile de poluanţi
din sursele staţionare şi modul de calcul al acesteia


Rază de aplicare
Lei pentru o tonă convenţională
Municipiul Chişinău
18,0
Municipiul Bălţi
18,0
Raioane
14,4
UTA Găgăuzia

   14,4

   
    Note.
    1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare în limitele normativelor ELA şi în cantităţi mai mici se determină ca produs între normativul plăţii şi cantitatea reală, în tone convenţionale, a poluanţilor emişi.
    2. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţionare care depăşesc normativele ELA se determină ca sumă a produsului dintre normativul plăţii şi normativul ELA de poluanţi, în tone convenţionale, şi a produsului dintre normativul plăţii înmulţit la 5 şi cantitatea reală, în tone convenţionale, ce depăşeşte normativele stabilite, a poluanţilor emişi.
    3. Plata pentru emisiile accidentale (în jerbă) de poluanţi ale surselor staţionare se determină ca sumă a produsului dintre normativul plăţii şi normativul ELA de poluanţi, în tone convenţionale, şi a produsului dintre normativul plăţii înmulţit la 50 şi cantitatea reală, în tone convenţionale, ce depăşeşte normativele stabilite, a poluanţilor emişi.
    4. Transformarea masei reale a poluanţilor în tone convenţionale se efectuează prin înmulţirea masei acestora la coeficientul de agresivitate prezentat în tabelul la prezenta anexă.
[Anexa nr.2 modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Anexa nr.2
modificată prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
   
[Anexa nr.2
modificată prin LP732-XIV din 16.12.99, MO12-13/03.02.00]

    [Anexa nr.3 abrogat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]

    [Anexa nr.4 abrogată prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
   
[Anexa nr.4 abrogată prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în  vigoare 15.08.14]
    [Anexa nr.4 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

Anexa nr. 5
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
Normativele de plată pentru deversări de poluanţi
cu apele reziduale şi modul de calcul al acesteia

Rază de aplicare

Lei pentru o tonă convenţională

Municipiul Chişinău
234,0
Municipiul Bălţi
234,0
Raioane
198,0
UTA Găgăuzia
198,0
 
    Note.
    1. Plata pentru deversările de poluanţi este obligatorie pentru toţi consumatorii de apă.
    2. Pentru consumatorii de apă care efectuează deversări de poluanţi în obiective acvatice (rîuri, lacuri, orizonturi acvifere subterane), plata se stabileşte în conformitate cu indicii de poluare introduşi în documentaţia de proiect a instalaţiilor de epurare.
    3. Plata, conform indicilor specifici de poluare cu deversări industriale, se efectuează de către consumatorii de apă care evacuează poluanţi în sistemele de canalizare. Lista acestor indici şi normativele CMA de poluanţi se aprobă de către inspecțiile pentru protecția mediului la prezentarea de către serviciile de exploatare a instalaţiilor de epurare.
    4. Plata pentru deversările de poluanţi în limitele normativelor CMA şi DLA se determină ca produs între normativul plăţii şi masa reală, în tone convenţionale,a poluanţilor.
    5. Plata pentru deversările de poluanţi care depăşesc normativele stabilite se determină ca sumă a produsului dintre normativul plăţii şi masa normativă, în tone convenţionale, a poluanţilor şi a produsului dintre normativul plăţii, mărimea depăşirii masei reale a poluanţilor asupra celei normative şi coeficientul de multiplicitate a depăşirii concentraţiei reale faţă de cea normativă.
    6. În cazul în care pentru deversarea apelor reziduale nu sînt stabilite normative DLA, se acceptă ca admisibile concentraţiile de poluanţi stabilite de Regulile de protecţie a resurselor acvatice.
    7. Recalcularea masei reale de poluanţi în tone convenţionale se efectuează prin înmulţirea masei de poluanţi la coeficientul de agresivitate al poluanţilor, prezentat în tabelul la prezenta anexă.
    8. Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare şi pe cîmpuri de filtraţie se determină ca produs între normativul plăţii (0,006 salariu minim) şi volumul deversărilor.
    9. Plata pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor se percepe numai şi cazul depăşirii normativelor stabilite ale masei de poluanţi din apele reziduale şi se determină ca produs între normativul plăţii înmulţit la 5 şi mărimea depăşirii, în tone convenţionale.
    10. Plata pentru deversarea apelor pentru schimb de căldură se calculează potrivit normativelor plăţii din prezenta anexă şi în conformitate cu Baza metodică a calculului sporurilor admisibile de concentraţii la deversarea apelor pentru schimb de căldură a Centralei Termo-Electrice Moldoveneşti.
    [Anexa nr.5 modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Anexa nr.5 modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
  
  [Anexa nr.5
modificată prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
   
[Anexa nr.5 modificată prin LP1566 din 20.12.02, MO20/14.02.03 art.59]
    [Anexa nr.5 modificată prin LP732-XIV din 16.12.99, MO12-13/03.02.00]

Anexa nr.6
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru deversările
de poluanţi în colectoarele pentru must de dejecţii
animaliere salarii minime pentru 1 m3

Beneficiari de resurse naturale colectoare
  cu ecran de protecţie fără ecran de protecţie

Complexe şi ferme pentru creşterea
porcinelor                                        0,024         0,051
Complexe şi ferme pentru creşterea
bovinelor                                         0,006         0,012
Întreprinderi avicole                         0,003         0,006
 
      Notă.
Plata pentru deversările de poluanţi în colectoare pentru must de dejecţii se determină ca produs între normativul plăţii şi volumul deversărilor în m3.
Anexa nr.7
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului
Normativele şi modul de calcul ale plăţii
pentru depozitarea deşeurilor de producţie
salarii minime pentru 1 t

Deşeuri La depozitarea deşeurilor pe teritoriul întreprinde lor - cu respectarea normelor
şi regulilor de păstrare
La depozitarea deşeurilor în amplasamente
autorizate - în limitele normativelor stabilite
Gradul I de toxicitate 5,8 20
Gradul II de toxicitate 1,8 6
Gradul III de toxicitate 0,6 2
Gradul IV de toxicitate 0,3 1
Netoxice 0,001 0,06

Note.
1. Plata pentru depozitarea deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor se determină ca produs între normativul plăţii şi masa, în tone, a deşeurilor.
2. Plata pentru depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce nu depăşesc normativele stabilite se determină ca produs între normativul plăţii şi masa, în tone, a deşeurilor.
3. Plata pentru depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate în cantităţi ce depăşesc limitele normativelor stabilite se percepe  în cuantum de 5 ori mai mare.
4. Nu se percepe  plata pentru depozitarea deşeurilor acumulate pînă în anul 1998.
5. Gradul de  toxicitate a deşeurilor toxice şi lista deşeurilor se determină în corespundere cu Clasificatorul provizoriu al deşeurilor industriale toxice şi cu Clasificatorul statistic al deşeurilor.

Tabel la anexa nr.2
Coeficientul de agresivitate pentru
unii poluanţi emişi în aerul atmosferic

Substanţa    
Coeficientul de agresivte Substanţa Coeficientul de agresivte

Dioxid de azot                25         Substanţe în suspensie        2
Oxizi de azot                  20          Pulbere carboniferă           40
Oxid de carbon              1            Praf de ciment                   45
Anhidridă sulfuroasă       22          Praf de ghips, calcar          25
Hidrogen sulfurat            54,8       Aldehidă acetică               100
Acid sulfuric                   49           Clor molecular                  89,4
Amoniac                        25           Oxizi de aluminiu              100
Hidrocarburi volatile cu                 Compuşi neorganici ai
greutate moleculară mică               cromului hexavalent           666,7
(vapori de combustibil                   Cobalt şi oxizii lui              1000
lichid-benzină etc.)         1,26         Nichel şi oxizii lui              1000
Acetonă                         2,22        Oxid de zinc                      20
Fenol                             333         Oxid de arseniu                 333
3,4-benz (a) piren          1000000  Butanol                            10
Cianură de hidrogen       282          Butilacetat                       10
Fluorură de hidrogen      200          Baze                               100
Clorură de hidrogen        5             Sulfat de fier                    143
Compuşi gazoşi                             Izopren                            25
ai fluorului                       200         Xilol                                5
Dioxid de siliciu               50          Ozon                               33,3
Funingine fără impurităţi   20          Staniu                              50
Oxizii de sodiu, magneziu,              Solvent-naftă                   5
potasiu, calciu, fier,                        Stiren                              500
stronţiu, molibden,                          Aerosol de sudură          2
volfram, bismut               15,1         Toluol                            1,67
Praf de lemn                   10            White-spirit                    1
Pentaoxid de vanadiu      500          Formaldehidă                333
Mangan şi oxizii lui          1000        Fluoruri solubile             100
Compuşi neorganici de                    Fluoruri insolubile          33,3
mercur şi plumb               3333,3    Etilcelozolf                    1,43

Cadmiu şi compuşii acestuia

3333,3

Cupru şi compuşii acestuia

1000
Hexaclorbenzen
76,2
PCB
1000

Notă.
Pentru substanţele care lipsesc din prezentul tabel, coeficientul de agresivitate este
    egal cu ___________1_____________
                            CMA medie în 24 de ore.

Tabel la anexa nr.5
Coeficientul de agresivitate pentru
unii poluanţi deversaţi cu apele reziduale

Substanţa                              
Coeficientul de agresivitate

    CBO complet                                    0,33
    Substanţe în suspensie                        0,33
    Sulfaţi                                                0,01
    Cloruri                                               0,003
    Azotul sărurilor de amoniu                  2,56
    Detergenţi                                          10
    Produse petroliere                              20
    Fenoli                                                1000
    Fier                                                   10
    Cupru                                                100
    Zinc                                                   100
    Nichel                                                100
    Crom trivalent                                    200
    Plumb                                                10
    Cadmiu                                              200
    Cobalt                                               100
    Bismut trivalent                                   2
    Arseniu                                               20
    Mercur                                               2000
    Cianuri                                                20
    Formaldehidă                                      100
    Lipide                                                 20
    Nitraţi                                                 0,1
    Nitriţi                                                  50
    Amoniac                                             20
    Crom hexavalent                                 50
    Fosfaţi                                                 5
    Notă.
    Pentru substanţele care lipsesc din prezentul tabel, coeficientul de agresivitate este egal cu _____________1____________
    CMA în bazinele piscicole.


anexa nr.8
   
[Anexa nr.8 în redacția LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
    [Anexa nr.8 în redacția LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
   
[Anexa nr.8 în redacția LP245 din 03.11.16, MO441-451/16.12.16 art.881]
    [Anexa nr.8 modificată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Anexa nr.8 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Anexa nr.8 introdusă  prin LP1566 din 20.12.02, MO20/14.02.03 art.59]

   
[Anexa nr.9 abrogă prin LP313 din 22.12.17, MO471-472/30.12.17 art.820]
   
[Anexa nr.9 introdusă prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]