LPM595/1999
ID intern unic:  311696
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 595
din  24.09.1999
privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova
Publicat : 02.03.2000 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 137
    LP78-XVI din 23.03.07, MO51-53/13.04.07 art.245
    LP401-XVI din 17.10.03, MO45/13.03.04 art.266
    LP137-XV din 10.05.01, MO55-56/24.05.01

    NOTĂ:
    În cuprinsul legii, textele "Ministerul Afacerilor Externe" şi "ministrul afacerilor externe" se substituie prin textele "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene" şi, respectiv, "ministrul afacerilor externe şi integrării europene" prin LP78-XVI din 23.03.07, MO51-53/13.04.07 art.245    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege se aplică tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova şi determină modul de iniţiere, negociere, semnare, intrare în vigoare, aplicare, suspendare, denunţare sau stingere a acestora.
    (2) Iniţierea, negocierea, semnarea, intrarea în vigoare, aplicarea, suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova se exercită în conformitate cu principiile şi normele dreptului internaţional, cu Convenţia cu privire la dreptul tratatelor (Viena, 1969), Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, precum şi în conformitate cu prevederile tratatelor.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
    tratat internaţional (denumit în continuare şi tratat)- orice acord încheiat în scris de către Republica Moldova, destinat a produce efecte juridice şi guvernat de normele dreptului internaţional, perfectat fie într-un instrument unic, fie în două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa particulară (tratat, acord, convenţie, act general, pact, memorandum, schimb de note, protocol, declaraţie, statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate avînd valoare juridică egală);
   
[Art.2 noţiunea modificată prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    organul responsabil pentru încheierea tratatului – ministerul, altă autoritate administrativă centrală sau altă instituţie abilitată a Republicii Moldova de ale cărei atribuții directe, conform legislației, ține pregătirea tratatului internațional sau care este împuternicită pentru aceasta de Președintele Republicii Moldova sau de Guvernul Republicii Moldova;
    [Art.2 noţiunea în redacția LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    depline puteri - document, eliberat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene, prin care se desemnează una sau mai multe persoane împuternicite să reprezinte statul pentru negocierea, adoptarea sau autentificarea textului unui tratat internaţional, pentru a exprima consimţămîntul Republicii  Moldova de a fi legată pruntr-un tratat sau pentru a efectua oricare alt act cu privire la tratat;
   
[Art.2 noţiunea modificată prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    iniţierea negocierilor - comunicarea de către partea moldovenească celeilalte părţi a intenţiei sale de a încheia un tratat internaţional (fie transmiterea proiectului tratatului sau a schiţei acestuia, fie propunerea de reluare a negocierilor) ori acceptarea  unei asemenea iniţiative a celeilalte părţi;
    negociere - fază a procesului de încheiere a tratatului internaţional, pe parcursul căreia părţile purced la discutarea elementelor de fond şi de formă ale acestuia, în vederea elaborării textului final;
    parafare - autentificarea  textului  unui  tratat  internaţional  la etapa  încheierii  negocierilor, prin aplicarea pe textul  tratatului  a iniţialelor numelui împuterniciţilor statelor participante la negocieri;
    semnare - act de autentificare a textului tratatului internaţional, efectuat de către împuterniciţii statelor, sau modul de  exprimare a consimţămîntului Republicii Moldova de a fi legată prin tratat;
    ratificare, acceptare, aprobare, aderare - act astfel denumit, îndeplinit, după caz, de Parlamentul Republicii Moldova sau de Guvernul Republicii Moldova, prin care Republica Moldova îşi exprimă consimţămîntul de a fi legată printr-un tratat internaţional;
    rezervă - declaraţie unilaterală, oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa, făcută la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării unui tratat internaţional multilateral ori aderării la el, prin care Republica Moldova  îşi exprimă intenţia de a exclude  sau modifica  efectele juridice ale unor prevederi ale tratatului în ceea ce priveşte aplicarea lor faţă de Republica Moldova;
   
declaraţie – menţiune, alta decît rezerva, formulată la momentul semnării, ratificării, acceptării, aderării sau aprobării unui tratat internaţional ori la un alt moment în conformitate cu prevederile tratatului, prin care se interpretează unele prevederi ale acestuia de către partea moldovenească sau prin care partea moldovenească efectuează notificările prevăzute de tratat;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    încheiere - proces  în urma căruia tratatul  internaţional  devine obligatoriu pentru Republica Moldova;
    [Art.2 noţiunea "publicare" exclusă prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    [Art.2 noţiunea în redacţia LP401-XV din 17.10.03 MO045/13.03.04 art.266]
    suspendare -  încetarea provizorie a efectelor unui  tratat internaţional;
    denunţare - exprimarea unilaterală a voinţei unei părţi de a nu mai fi legată prin tratat internaţional;
    stingere - încetarea efectelor juridice ale unui tratat internaţional;
    tratat internaţional în formă simplificată - tratat internaţional la care Republica Moldova a devenit parte prin simplul fapt al semnării;
    asistenţă externă nerambursabilă – asistenţă financiară şi/sau tehnică externă care este primită cu titlu gratuit la nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel interinstituţional din partea Uniunii Europene, statelor, organismelor financiare internaţionale sau altor subiecţi de drept internaţional public și care nu implică un angajament financiar din partea Republicii Moldova.
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    Articolul 3. Categoriile tratatelor internaţionale
    Tratatele internaţionale se încheie în numele:
    a) Republicii Moldova - tratate interstatale;
    b) Guvernului Republicii Moldova - tratate interguvernamentale;
    c) ministerelor, altor autorităţi administrative centrale sau altor instituţii abilitate ale Republicii Moldova – tratate interinstituţionale.
    [Art.3 lit.c) în redacția LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    Articolul 4. Exprimarea consimţămîntului Republicii Moldova
                       de a fi legată printr-un tratat internaţional
    (1) Consimţămîntul Republicii Moldova de a fi legată printr-un tratat  internaţional se exprimă prin semnare, schimbul instrumentelor care constituie un tratat, ratificare, acceptare, aprobare sau  aderare la acesta ori prin oricare alt mijloc convenit de confirmare formală a consimţămîntului.
    (2) Actul cu privire la consimţămîntul Republicii Moldova de a fi legată printr-un tratat internaţional se adoptă de către autorităţile abilitate ale Republicii Moldova în conformitate cu atribuţiile acestora, stabilite prin Constituţia Republicii Moldova şi prin prezenta lege.
    Articolul 5. Elaborarea textelor tratatelor internaţionale
    (1) Textele tratatelor internaţionale se elaborează de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice a Republicii Moldova, care au iniţiat  încheierea tratatelor internaţionale în limitele competenţei stabilite de legislaţie. Textele se elaborează, pornindu-se de la interesele Republicii Moldova în domeniul respectiv, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne, în limba de stat, cu traducere într-o limbă de circulaţie internaţională în care vor fi purtate negocierile.
    (2) Textele tratatelor internaţionale pot fi elaborate de parteneri oficiali străini, din iniţiativa acestora. În acest caz, organul central de specialitate al administraţiei publice a Republicii Moldova poate prezenta un proiect de alternativă, elaborat conform prevederilor alin.(1) al prezentului articol.
    (3) Textele tratatelor internaţionale pot fi elaborate în cadrul conferinţelor internaţionale sau în cadrul organizaţiilor internaţionale.
    Articolul 6. Structura textului tratatului internaţional
    (1) Tratatul internaţional are, de obicei, următoarea structură:
    - titlu, care  conţine denumirea documentului şi, de regulă, părţile şi obiectul reglementării, într-o formulă concisă;
    - preambul, care enumeră, de regulă, părţile contractante, expune motivele încheierii tratatului şi scopurile urmărite de părţi  prin încheierea acestuia;
    - dispozitiv  (partea principală), care conţine prevederile de fond ale tratatului;
    - clauze finale, care cuprind dispoziţii referitor la termenul de valabilitate a tratatului, modul de intrare în vigoare ori de încetare a efectelor acestuia, informaţii referitor la locul şi data semnării, la limbile în care a fost elaborat tratatul.
    (2) Tratatul  internaţional poate conţine anexe care completează, detaliază ori interpretează conţinutul acestuia.
Capitolul II
ÎNCHEIEREA TRATATELOR
    Articolul 7. Iniţierea negocierilor
    (1) Propunerile cu privire la iniţierea negocierilor în vederea încheierii unui tratat internaţional se prezintă:
    a) Preşedintelui Republicii Moldova - în cazul tratatelor care urmează a fi încheiate în numele Republicii Moldova;
    b) Guvernului Republicii Moldova - în cazul celorlalte tratate.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul Republicii Moldova adoptă decizia cu privire la iniţierea negocierilor. În cazul tratatelor internaţionale specificate la art. 11 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) lit. d), adoptarea deciziei cu privire la iniţierea negocierilor este precedată de consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului. În acest scop, Comisiei i se prezintă solicitarea de aviz consultativ, însoţită de argumentarea necesităţii încheierii tratatului internaţional, cu specificarea eventualelor consecinţe de ordin politic, financiar-economic sau de altă natură pe care le implică încheierea tratatului internaţional, proiectul acestuia în limba de stat şi, după caz, în limba străină, avizul Ministerului Justiţiei privind compatibilitatea proiectului tratatului internaţional cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi cu legislaţia naţională, avizele altor ministere şi autorităţi administrative centrale de specialitate vizate.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    [Art.7 al.(2) în redacţia LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    [Art.7 al.(2) în redacţia LP137-XV din 10.05.01, MO55-56/24.05.01]
    (3) Propunerea cu privire la iniţierea negocierilor este prezentată de către organul responsabil pentru încheierea tratatului, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi prin intermediul acestuia. Propunerea conţine argumentarea necesităţii încheierii tratatului internaţional, cu specificarea eventualelor consecinţe de ordin politic, financiar-economic sau de altă natură pe care le implică încheierea tratatului internaţional, proiectul acestuia în limba de stat şi avizele ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale de specialitate privind oportunitatea încheierii tratatului internaţional. Ministerul Justiţiei prezintă avizul privind compatibilitatea proiectului tratatului internaţional cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi cu legislaţia naţională. Organul responsabil pentru încheierea tratatului asigură traducerea şi prezentarea către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a textului proiectului tratatului internaţional în limba în care se va negocia, în scopul transmiterii acestuia partenerului de negocieri. Organul responsabil pentru încheierea tratatului este responsabil de exactitatea traducerii proiectului tratatului internaţional.
    [Art.7 al.(3) în redacţia LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    (4) Iniţierea negocierii unui tratat internaţional se efectuează prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în baza decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau a hotărîrii Guvernului Republicii Moldova.
    Articolul 8. Delegaţiile pentru negociere
    (1) Negocierea unui tratat internaţional,cu excepţia tratatelor specificate la art.13 al prezentei legi, se efectuează de către delegaţiile oficiale, desemnate şi împuternicite în acest scop prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova sau prin hotărîre a Guvernului Republicii Moldova.
    (2) Organul responsabil pentru încheierea tratatului internaţional asigură, în strînsă cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, participarea la pregătirea şi negocierea tratatului a specialiştilor de calificare corespunzătoare, în particular,  în domeniul dreptului tratatelor.
   
Articolul 81. Aprobarea semnării
    (1) După finalizarea negocierilor se adoptă decizia cu privire la aprobarea semnării tratatului internaţional. În cazul tratatelor internaţionale care urmează a fi încheiate în numele statului, decizia se adoptă prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, iar în cazul celorlalte tratate internaţionale – prin hotărîre de Guvern.
    În cazul tratatelor internaţionale specificate la art. 11 alin. (1) și art. 13 alin. (1) lit. d), dacă textele negociate ale acestora conţin diferenţe de fond (diferenţe care ţin de obiectul de reglementare, de subiecţii, drepturile şi obligaţiile acestora) faţă de textele asupra cărora au fost iniţiate negocierile, semnarea tratatului internaţional este precedată de consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului. În acest scop, Comisiei i se prezintă solicitarea de aviz consultativ, însoţită de documentele menţionate la alin. (2) al prezentului articol.
    [Art.81 al.(1) modificat prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    (2) Propunerea cu privire la aprobarea semnării tratatului internaţional este prezentată Preşedintelui Republicii Moldova, în cazul tratatelor internaţionale care urmează a fi încheiate în numele statului, sau Guvernului Republicii Moldova, în cazul celorlalte tratate internaţionale, de către organul responsabil pentru încheierea tratatului, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi prin intermediul acestuia.
    Propunerea include textul tratatului internaţional negociat, în limba de stat şi, după caz, în limba de referinţă convenită de părţi, nota informativă care conţine referiri la procesul şi rezultatele negocierilor, aspectele esenţiale ale tratatului care au fost modificate şi/sau completate în urma negocierilor, eventualele consecinţe de ordin politic, financiar-economic sau de altă natură pe care le implică încheierea tratatului internaţional. În cazul în care textul tratatului internaţional negociat conţine diferenţe de fond faţă de textul asupra căruia au fost iniţiate negocierile, la propunere se vor anexa avizele repetate ale ministerelor şi ale instituţiilor de resort privind oportunitatea încheierii tratatului internaţional, inclusiv avizul Ministerului Justiţiei privind compatibilitatea proiectului tratatului internaţional negociat cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi cu legislaţia naţională. Propunerea va conţine referiri privind nivelul şi funcţia persoanei care va semna tratatul internaţional.
    (3) În caz de urgenţă a semnării tratatului internaţional şi doar dacă există temeiuri suficiente să se considere că proiectul tratatului propus spre semnare nu va conţine diferenţe de fond faţă de proiectul iniţial al tratatului, se poate emite o singură decizie cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării tratatului, respectîndu-se procedura prevăzută la art. 7. În acest caz, Comisia politică externă şi integrare europeană a Parlamentului va emite un singur aviz cu privire la oportunitatea iniţierii negocierilor şi semnării tratatului internaţional.
    [Art.81 introdus prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    Articolul 9. Depline puteri
    (1) Deplinele puteri se eliberează de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene conform deciziei privind iniţierea negocierilor şi conform deciziei privind aprobarea semnării tratatului internaţional.
    (2) Ministrul afacerilor externe şi integrării europene eliberează deplinele puteri pentru participarea delegaţiilor guvernamentale la reuniuni internaţionale, dacă este necesar potrivit regulilor de procedură ale reuniunii sau organizaţiei respective.
    (3) Procedura solicitării şi perfectării deplinelor puteri este stabilită de legislaţia Republicii Moldova.
    [Art.9 în redacţia LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    Articolul 10. Reprezentarea fără depline puteri
    (1) În conformitate cu dreptul internaţional şi Constituţia Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova, în calitate de şef al statului, reprezintă Republica Moldova în relaţiile internaţionale, poartă tratative şi ia parte la negocieri,  încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova fără prezentarea deplinelor puteri.
    (2) În conformitate cu dreptul  internaţional şi  în virtutea funcţiilor lor stabilite de legislaţie, Prim-ministrul Republicii Moldova şi ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova pot exercita orice acte referitoare la încheierea tratatelor internaţionale fără prezentarea deplinelor puteri.
    (3) În conformitate cu dreptul internaţional, şefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova acreditaţi în alte state şi reprezentanţii Republicii Moldova acreditaţi la o conferinţă internaţională, pe lîngă o organizaţie internaţională sau pe lîngă un organ al acesteia, au dreptul să adopte textul unui tratat ce se încheie între Republica Moldova şi statul în care sînt acreditaţi sau al unui tratat din cadrul unei conferinţe internaţionale, unei organizaţii internaţionale sau al unui organ al acesteia fără prezentarea deplinelor puteri.
    Articolul 11. Tratatele internaţionale prezentate
                          Parlamentului spre examinare
    (1) Parlamentul Republicii Moldova decide asupra ratificării, acceptării, aprobării sau aderării Republicii Moldova la:
    a) tratatele internaţionale încheiate în numele Republicii Moldova;
    b) tratatele  internaţionale care sînt semnate la nivel de guvern şi se încadrează în una din următoarele categorii:
    - tratate de pace;
    - tratate politice sau care implică un angajament politic;
    - tratate cu caracter militar, care vizează capacitatea de apărare a Republicii Moldova, problemele dezarmării sau ale controlului internaţional asupra armamentului, asigurarea păcii şi securităţii;
    - tratate cu privire la teritoriu;
    - tratate care  fac necesară adoptarea unor legi noi sau revizuirea legilor în vigoare, cu excepția tratatelor privind acordarea asistenței externe nerambursabile;
    - tratate care  vizează participarea Republicii  Moldova în organizaţiile internaţionale;
    - tratate care implică un angajament financiar;
    - tratate care vizează statutul persoanelor, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
    - orice tratate  a căror ratificare este specificată în dispoziţiile acestora.
    [Art.11 al.(1), lit.b) modificată prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    (2) Dacă tratatul internaţional prezentat Parlamentului Republicii Moldova spre examinare implică adoptarea unor legi noi sau modificarea legilor în vigoare, proiectul legii privind ratificarea, acceptarea, aprobarea  sau aderarea la tratatul internaţional şi proiectele legilor privind modificările în legislaţie se prezintă concomitent.
    (3) Nu se admite ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la un tratat internaţional care limitează caracterul suveran, independent sau unitar al statului, precum şi la cele care afectează neutralitatea permanentă a statului, exprimate, în particular, prin cedare sau schimb de teritoriu, transfer al competenţei naţionale în favoarea unei structuri supranaţionale sau aderare la organizaţiile de securitate colectivă, decît  după examinarea problemei în cadrul  unui  referendum republican.
    Articolul 12. Forma ratificării, acceptării, aprobării
                          sau aderării la tratatele internaţionale
    (1) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la  un  tratat internaţional se efectuează de către Parlamentul Republicii Moldova prin adoptarea unei legi organice.
    (2) Tratatele  internaţionale, altele decît cele prevăzute la art.11 al prezentei legi, cu excepţia tratatelor specificate  la art.13  al prezentei legi, se aprobă de către Guvernul Republicii Moldova.
    Articolul 13. Tratatele internaţionale în formă simplificată
    (1) Încheierea  tratatelor internaţionale în formă simplificată  are caracter de excepţie şi este autorizată în cazul:
    a) tratatelor a căror realizare revine Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    b) tratatelor  încheiate în vederea realizării unor  tratate deja intrate în vigoare;
    c) tratatelor  încheiate pe un termen de pînă la un an şi  care  nu implică un angajament financiar;
    d) tratatelor privind acordarea asistenţei externe nerambursabile, care nu conţin prevederi din domeniul altor tratate specificate la art. 11 alin. (1) lit. b).
    [Art.12 al.(1), lit.d) introdusă prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    (2) Încheierea tratatelor internaţionale în formă simplificată, altele  decît  cele specificate la alin.(1) al prezentului  articol, se consideră contrară prezentei legi.
    (3) Semnarea tratatelor internaţionale specificate la alin. (1) din prezentul articol necesită eliberarea deplinelor puteri şi poate avea loc după adoptarea, în conformitate cu art. 81, a deciziei privind aprobarea semnării tratatului internaţional în formă simplificată.
    [Art.12 al.(3) în redacția LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    Articolul 14. Procedura înaintării tratatelor
                         internaţionale spre ratificare, acceptare,
                         aprobare sau aderare la ele
    (1) Procedura înaintării tratatelor internaţionale spre ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la ele este stabilită de prezenta lege, de alte acte normative şi se efectuează de către organul responsabil pentru încheierea tratatelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (2) În conformitate cu art.86 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova se pronunţă asupra tratatului internaţional încheiat în numele Republicii Moldova, propus spre ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, în termen ce nu  depăşeşte 60 de zile de la data prezentării acestuia de către Guvernul Republicii Moldova.
    (3) Tratatele  internaţionale specificate la art.11 alin.(1)  lit.a) sînt  prezentate Parlamentului Republicii Moldova printr-un demers scris al Preşedintelui Republicii Moldova.
    (4) Tratatele  internaţionale specificate la art.11 alin.(1)  lit.b) sînt prezentate Parlamentului  Republicii Moldova prin hotărîre a Guvernului Republicii Moldova.
    (5) Tratatele internaţionale care nu sînt supuse examinării de către Parlamentul Republicii Moldova sînt prezentate acestuia spre informare în termen de cel mult 30 de zile de la data semnării.
   
[Art.14 al.(5) modificat prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    (6) În cazul în care tratatul internaţional nu conţine un text autentic în limba de stat, se prezintă spre examinare în Parlament textul autentic al acestuia într-o limbă străină şi traducerea oficială în limba de stat, certificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    [Art.14 al.(6) introdus prin LP78-XVI din 23.03.07, MO51-53/13.04.07 art.245]
    Articolul 15. Formularea rezervelor
    (1) În conformitate cu normele şi principiile dreptului internaţional, la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la un tratat internaţional multilateral, Republica Moldova poate formula rezerve, cu condiţia ca:
    a) rezerva să nu fie interzisă de tratat;
    b) tratatul să nu dispună că pot fi făcute numai anumite rezerve printre care nu figurează rezerva respectivă; sau
    c) în alte cazuri decît cele prevăzute la lit.a) şi b) ale prezentului alineat, dacă rezerva nu este incompatibilă cu obiectul şi scopul tratatului.
    (2) Rezervele pot fi retrase în orice moment, respectîndu-se procedura prin care acestea au fost formulate, în cazul în care tratatul internaţional nu prevede altceva.
    Articolul 16. Aplicarea provizorie a tratatelor internaţionale
    (1) În conformitate cu normele şi  principiile dreptului internaţional, tratatul internaţional sau o parte a acestuia se poate aplica în mod provizoriu, pînă la intrarea în vigoare.
    (2) Clauza privind aplicarea provizorie a tratatului internaţional sau a unei părţi a acestuia de la data semnării se acceptă în baza deciziei privind aprobarea semnării tratatului în conformitate cu art. 81.
    [Art.16 al.(2) în redacția LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    (3) În cazul în care tratatul internaţional care urmează a fi prezentat Parlamentului Republicii Moldova sau Guvernului Republicii Moldova spre examinare prevede aplicarea provizorie a tratatului sau  a unei părţi a acestuia, tratatul se prezintă într-un termen ce nu depăşeşte 30 de zile de la data semnării lui.
    (4) Dacă tratatul internaţional nu dispune altfel sau dacă părţile contractante nu au convenit altfel, aplicarea provizorie a unui tratat sau a unei părţi a acestuia de către Republica Moldova încetează cu condiţia notificării de către Republica Moldova celorlalte state, între care tratatul se aplică în mod provizoriu, a intenţiei sale de a  nu deveni parte la tratat.
    Articolul 17. Instrumentul de ratificare, acceptare,
                         aprobare sau aderare
    Preşedintele Republicii Moldova semnează instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la tratatele internaţionale interstatale, care se autentifică prin aplicarea sigiliului statului şi se contrasemnează de către ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova.
    Articolul 18. Intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale
    (1) Tratatele internaţionale  intră  în vigoare, pentru Republica Moldova,  în conformitate cu modul şi termenele stabilite de tratat  sau cu acordul comun al părţilor.
    (2) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene notifică celeilalte părţi contractante sau depozitarului tratatului internaţional îndeplinirea condiţiilor necesare intrării în vigoare a tratatului, efectuează schimbul de documente corespunzătoare sau  le transmite depozitarului.
Capitolul III
EXECUTAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE
    Articolul 19. Respectarea tratatelor internaţionale
    Tratatele internaţionale se execută cu bună-credinţă, în conformitate cu principiul pacta sunt servanda. Republica Moldova nu poate invoca prevederile legislaţiei sale interne ca justificare a neexecutării unui tratat la care este parte.
    Articolul 20. Aplicarea tratatelor internaţionale
    Dispoziţiile tratatelor internaţionale care, după modul formulării, sînt susceptibile de a se aplica în raporturile de drept fără adoptarea de acte normative speciale, au caracter executoriu şi sînt direct aplicabile în sistemul juridic şi sistemul judiciar ale Republicii Moldova. Pentru  realizarea  celorlalte dispoziţii ale tratatelor, se adoptă acte normative corespunzătoare.
    Articolul 21. Interpretarea tratatelor internaţionale
    (1) Interpretarea  tratatelor internaţionale urmează a fi efectuată în conformitate cu normele şi principiile dreptului  internaţional, astfel  încît  să se evite eventualele contradicţii  dintre prevederile legislaţiei Republicii Moldova şi dispoziţiile tratatului.
    (2) Poziţia părţii moldoveneşti faţă de interpretarea tratatului internaţional, în cazul eventualelor contradicţii dintre părţile la tratat, se determină luîndu-se în considerare opinia altor ministere şi altor autorități administrative centrale sau altor instituţii abilitate, de atribuţiile cărora ţine obiectul tratatului, precum şi opinia Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
   
[Art.21 al.(2) modificat prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    Articolul 22. Examinarea compatibilităţii prevederilor
                          tratatelor internaţionale cu Constituţia
                          Republicii Moldova
    (1) Curtea Constituţională, sesizată în conformitate cu legislaţia, exercită controlul constituţionalităţii prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte sau al  unor dispoziţii ale acestora.
    (2) Tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, recunoscute  de Curtea Constituţională ca incompatibile cu Constituţia Republicii Moldova, nu sînt puse în vigoare şi nu sînt aplicate.
    Articolul 23. Asigurarea executării tratatelor internaţionale
    (1) Guvernul Republicii Moldova întreprinde măsurile necesare pentru a asigura executarea tratatelor internaţionale.
    (2) Autorităţile publice de atribuţiile cărora ţine obiectul tratatului internaţional asigură executarea obligaţiilor, precum şi realizarea drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatului, şi urmăresc executarea acestuia de către cealaltă parte  la tratat.
    (3) Controlul asupra executării legislaţiei referitoare la încheierea tratatelor internaţionale este exercitat de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene care, în caz de necesitate, informează Guvernul Republicii Moldova asupra carenţelor existente în domeniu.
    (4) Ministerele şi alte autorități administrative centrale sau alte instituții abilitatede atribuţiile directe ale cărora ţine executarea prevederilor tratatului internaţional informează Guvernul Republicii Moldova asupra problemelor, pe care le implică aplicarea tratatului, în vederea soluţionării lor operative în  deplină concordanţă cu interesele Republicii Moldova şi cu  normele dreptului internaţional.
   
[Art.23 al.(4) modificat prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    (5) Pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene transmite spre informare Parlamentului  lista, în versiune electronică, a tratatelor internaţionale la nivel de stat şi guvern semnate, ratificate, acceptate, aprobate, la care s-a aderat  şi care au intrat în vigoare în cursul anului calendaristic precedent.
    [Art.23 al.(5) introdus prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
   
(6) Guvernul prezintă Parlamentului, semestrial, către data de 15 martie și 15 septembrie, informația despre implementarea tratatelor internaţionale privind acordarea asistenței externe nerambursabile, la care Republica Moldova este parte.
    [Art.23 al.(6) introdus prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
Capitolul IV
SUSPENDAREA, DENUNŢAREA SAU STINGEREA
TRATATELOR INTERNAŢIONALE
    Articolul 24. Propunerile cu privire la suspendarea,
                         denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale
    (1) Propunerile cu privire la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale se prezintă:
    a) Parlamentului Republicii Moldova  - în cazul tratatelor specificate la art.11 alin.(1) al prezentei legi;
    b) Guvernului Republicii Moldova - în cazul celorlalte tratate.
    (2) Propunerile cu privire la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale sînt pregătite de către organul responsabil pentru încheierea tratatului, de comun acord cu ministerele şi alte autorități administrative centrale sau alte instituții abilitate de atribuţiile cărora ţine obiectul tratatului, şi sînt prezentate autorităţilor menţionate la alin.(1) lit.a) şi  b) din prezentul articol prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
   
[Art.24 al.(2) modificat prin LP48 din 31.03.16, MO123-127/06.05.16 art.242]
    (3) Propunerile cu privire la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatului internaţional conţin: argumentarea oportunităţii suspendării, denunţării sau stingerii acestuia, aprecierea eventualelor consecinţe politice, financiar-economice sau de altă  natură ale suspendării, denunţării sau stingerii tratatului, precum şi copia textului tratatului.
    (4) Deciziile cu privire la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatului internaţional se adoptă de către autoritatea care a luat decizia cu privire la consimţămîntul Republicii Moldova de a fi legată prin tratatul în cauză.
    Articolul 25. Consecinţele suspendării, denunţării
                         sau stingerii tratatelor internaţionale
    (1) Suspendarea acţiunii tratatului internaţional exonerează Republica Moldova de obligaţia de a executa tratatul, pentru perioada suspendării, în relaţiile sale cu acele părţi contractante, faţă de care se suspendă tratatul, şi nu afectează raporturile juridice ale Republicii Moldova cu celelalte părţi contractante, dacă însuşi  textul tratatului nu prevede altceva sau nu există alte înţelegeri  între părţile contractante.
    (2) Denunţarea sau stingerea tratatului internaţional exonerează Republica Moldova de orice obligaţie cu privire la executarea tratatului şi nu afectează drepturile, obligaţiile sau situaţia juridică a Republicii Moldova, apărute ca rezultat al executării tratatului pînă la denunţare sau stingere, dacă însuşi textul tratatului nu prevede altceva sau nu există alte înţelegeri între părţile contractante.
    Articolul 26. Notificările oficiale referitoare la suspendarea,
                         denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale
    Notificările oficiale sau alte acţiuni similare referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale se efectuează de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Capitolul V
DEPOZITAREA, ÎNREGISTRAREA ŞI PUBLICAREA
TRATATELOR INTERNAŢIONALE
    Articolul 27. Depozitarea şi înregistrarea tratatelor
                          internaţionale
    (1) Originalele textelor tratatelor internaţionale se depozitează la Arhiva tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Persoana împuternicită cu semnarea tratatului transmite Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în termen de cel mult 5 zile de la data semnării acestuia, originalul tratatului sau copia certificată a tratatului multilateral. În cazul în care copia certificată a tratatului multilateral nu este eliberată imediat după semnare, ea se transmite în termen ce nu depăşeşte 5 zile de la data obţinerii acesteia.
    (2) Sistemul unic de stat al înregistrării tratatelor internaţionale, în formă de registru de stat, se află în administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (3) Modul ţinerii Registrului de stat al tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova şi păstrării originalelor tratatelor este determinat de Regulamentul cu privire la Arhiva tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, aprobat de ministrul afacerilor externe.
    Articolul 28. Înregistrarea tratatelor la organizaţiile
                         internaţionale
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene întreprinde acţiunile necesare pentru înregistrarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu art.102 al Cartei O.N.U., precum şi la alte organizaţii internaţionale.
    Articolul 29. Funcţiile de depozitar al tratatelor
                         internaţionale multilaterale
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene exercită funcţii de depozitar al tratatelor internaţionale multilaterale dacă, în conformitate cu prevederile acestor tratate, Republica Moldova este abilitată cu asemenea funcţii.
    Articolul 30. Publicarea tratatelor internaţionale
    (1) Actul normativ de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, însoţit de textul tratatului internaţional în limba de stat, inclusiv textele anexelor şi documentelor aferente, rezervele şi declaraţiile Republicii Moldova la tratatul internaţional efectuate la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, precum şi actele normative referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatului internaţional se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislaţiei. Ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data intrării în vigoare, a suspendării sau data stingerii tratatului internaţional se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de cel mult 30 de zile de la constatarea datei intrării în vigoare, a suspendării sau de la constatarea datei stingerii tratatului internaţional. În cazul unui tratat internaţional cu termen de valabilitate determinat, în ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se constată data intrării în vigoare se indică şi data stingerii acestuia.
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
   
[Art.30 al.(1) în redacţia LP401-XVI din 17.10.03, MO45/13.03.04 art.266]
    (11) Textul în limba de stat al tratatului internaţional în formă simplificată, inclusiv textele anexelor şi documentelor aferente, rezervele şi declaraţiile Republicii Moldova la tratatul internaţional efectuate la momentul semnării, împreună cu ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data intrării în vigoare a tratatului internaţional, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a acestuia.
    [Art.30 al.(11) introdus prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    (12) Textul în limba de stat al tratatului internaţional care se aplică provizoriu în conformitate cu art. 16, inclusiv textele anexelor şi documentelor aferente, rezervele şi declaraţiile Republicii Moldova la tratatul internaţional, împreună cu ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data începerii aplicării provizorii a tratatului internaţional, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de cel mult 10 zile de la data respectivă, fără necesitatea republicării acestor texte împreună cu actele normative de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    [Art.30 al.(12) introdus prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    (2) În cazurile în care tratatul internaţional nu conţine un text autentic în limba de stat, se prezintă spre publicare textul autentic al acestuia într-o limbă străină şi traducerea oficială în limba de stat, certificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a cărei exactitate este asigurată de organul responsabil pentru încheierea tratatului.
   
[Art.30 al.(2) modificat prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
    [Art.30 al.(2) modificat prin LP78-XVI din 23.03.07, MO51-53/13.04.07 art.245]
   
(3) Actele oficiale indicate în prezentul articol se plasează pe pagina web a Guvernului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.30 al.(3) introdus prin LP207 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.609]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 31.
    (1) Prezenta lege se aplică în egală măsură atît faţă de tratatele internaţionale la care Republica Moldova a devenit parte ca rezultat al succesiunii, cît şi faţă de tratatele aflate în stadiu de negociere sau deja  încheiate, dar faţă de care nu au fost  îndeplinite  procedurile interne corespunzătoare, necesare intrării lor în vigoare.
    (2) Guvernul Republicii Moldova, în termen de 6 luni:
    va prezenta Parlamentului  propuneri pentru aducerea legislaţiei  în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1137-XII din 4 august 1992 privind modul de  încheiere, aplicare, ratificare şi denunţare a tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale şi Legea  nr.1361-XII din 18  martie 1993 pentru modificarea Legii privind modul de încheiere, aplicare, ratificare  şi denunţare a tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale.

     PREŞEDINTELE
     PARLAMENTULUI                                                       Dumitru DIACOV

     Chişinău, 24 septembrie 1999.
     Nr. 595-XIV.