HGM180/2013
ID intern unic:  347102
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 180
din  11.03.2013
cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 230
    MODIFICAT
   
HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19
    HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18
    HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18
    HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589
    HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14    [Clauza de emitere abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    1. Se stabileşte că personalul din unitățile bugetare care, pînă la 1 decembrie 2018, era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă), cadrele didactice din învățămîntul preuniversitar, personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătoreşti, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale şi funcționarii publici, inclusiv celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în continuare –  funcționari publici), beneficiază de premiu anual pentru rezultatele activității anului 2018, calculat proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.
    Premiul anual se plăteşte în luna februarie 2019, cu excepția cadrelor didactice, pentru care premiul anual se va achita în luna august 2019.
    [Pct.1 în redacția HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
   
11. De premiu anual pentru rezultatele activității, în funcție de veniturile obținute în anul bugetar 2018 suplimentar celor aprobate/rectificate (cu excepția transferurilor și granturilor), pot beneficia persoanele cu funcții de demnitate publică și funcționarii publici din cadrul administrației publice locale.
     [Pct.11 introdus prin HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19]
    [Pct.2 abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    3. Se aprobă Regulamentul privind modul de calculare şi plată a premiului anual personalului din unităţile bugetare, conform anexei.
    4. Se stabileşte că cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate în acest scop pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                          Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 180. Chişinău, 11 martie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 180 din 11 martie 2013

REGULAMENT
privind modul de calculare şi plată a premiului anual
personalului din unităţile bugetare
    Regulamentul privind modul de calculare şi plată a premiului anual personalului din unităţile bugetare (în continuare – Regulament) determină modul de calculare şi plată a premiului anual personalului din unităţile bugetare care, pînă la 1 decembrie 2018, era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă), cadrelor didactice din învățămîntul preuniversitar, personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătoreşti, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale şi funcționarilor publici, inclusiv celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    [Alineat în redacția HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
I. MĂRIMEA PREMIULUI ANUAL
    1. Premiul anual se plăteşte pentru un an deplin de activitate în mărimea:
    a) unui salariu tarifar sau de funcţie corespunzător categoriei de salarizare stabilite, ţinînd cont de indicii de prioritate intersectorială şi de coeficienţii de complexitate prevăzuţi pentru domeniul respectiv de activitate – pentru personalul salarizat în baza Reţelei tarifare unice;
    b) unui salariu de funcție – pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar;
    [Pct.1 lit.b) modificată HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    c) unui salariu de funcţie – pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
    2. La determinarea mărimii premiului anual se va aplica salariul de bază indicat în punctul 1, stabilit la sfîrşitul lunii noiembrie 2018, sau la ultima zi lucrătoare anterioară sfîrşitului lunii noiembrie, pentru persoanele cu care au fost suspendate sau încheiate raporturile de serviciu/contractele individuale de muncă.
    [Pct.2 în redacția HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
II. Cuantumul premiului anual în raport cu timpul efectiv lucrat
    3. Pentru salariaţii care nu au activat integral pe parcursul anului, premiul anual se acordă în mărimea salariului de bază calculat proporţional cu timpul efectiv lucrat.
    4. În timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual, nu se includ timpul aflării salariatului în concediu de maternitate, în concediu medical, în grevă, în concediu fără plată pe motive familiale, timpul aflării la cursuri de formare profesională pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, în şomaj tehnic, în concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani, îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani sau a unui copil invalid şi alte perioade de suspendare a contractului individual de muncă specificate în art. 76, 77 şi 78 ale Codului muncii, precum şi timpul absenţei fără motive întemeiate de la serviciu.
    5. În timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual, în afară de zilele cînd salariatul a lucrat efectiv se va include şi timpul cînd salariatul nu a lucrat de fapt, dar i s-a menţinut locul de muncă şi salariul mediu integral sau parţial (aflarea în concediul ordinar şi concediul de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligaţiilor de stat sau obşteşti, timpul efectuării controalelor medicale obligatorii, aflarea la cursuri de formare profesională cu durata de pînă la 60 de zile, zilele acordate salariatului ce urmează a fi concediat pentru căutarea unui alt loc de muncă, alte cazuri de acordare a zilelor libere prevăzute de legislaţie, de convenţiile colective sau contractele colective cînd lucrătorilor li se garantează salariul mediu).
    6. Mărimea concretă a premiului anual se calculează prin înmulţirea salariului de bază (tarifar, de funcţie) lunar cu raportul dintre timpul efectiv lucrat (zile), determinat conform punctului 5 al prezentului Regulament, şi numărul de zile lucrătoare în ansamblu pe an conform balanţei timpului de lucru, ţinînd cont de săptămîna de lucru.
III. CALCULUL PREMIULUI ANUAL ÎN SITUAȚII SPECIALE
    7. Pentru salariaţii angajaţi pe parcursul anului, premiul anual se va acorda în mărime egală cu salariul de funcţie înmulţit cu raportul dintre timpul efectiv lucrat în zile, determinat conform punctului 5 al prezentului Regulament, şi numărul de zile lucrătoare în ansamblu pe an conform balanţei timpului de lucru, ţinînd cont de săptămîna de lucru.
    [Pct.7 modificat prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Pct.7 modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    8. Salariaţilor care pînă la sfîrşitul anului pentru care se plăteşte premiul anual se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 4 ani, premiul anual se va acorda pentru timpul efectiv lucrat în anul de referinţă pînă la începerea concediului respectiv.
    [Pct.8 modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    9. Pentru cadrele didactice, premiul anual se va acorda ţinînd cont de salariul de funcție cuvenit conform normei didactice real stabilite.
    [Pct.9 modificat prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    10. În cazul în care salariatul în afară de funcţia de bază mai activează prin cumul în temeiul unui contract individual de muncă distinct în aceeaşi instituţie sau în altă instituţie, salariatul în cauză va beneficia de premiu anual atît pentru funcţia de bază, cît şi pentru funcţia cumulată.
    11. În cazul în care pe parcursul anului salariatul o anumită perioadă de timp a activat într-o funcţie pentru care condiţiile de salarizare prevăd achitarea premiului anual, iar pentru altă perioadă a fost transferat într-o funcţie pentru care premiul în cauză nu este prevăzut, acesta va beneficia de premiu anual doar pentru perioada pentru care conform legislaţiei în vigoare se cuvine acordarea premiului.
    12. Salariaţii ale căror contracte individuale de muncă au încetat înainte de sfîrşitul anului calendaristic, în temeiurile indicate la art. 82 lit. f) şi i), art.86 alin.(1) lit. c), d) și y1) şi art. 301 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, precum şi cei care au demisionat în legătură cu pensionarea, stabilirea gradului de invaliditate, înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, alegerea într-o funcţie electivă, îngrijirea unui copil invalid, beneficiază de premiul anual pentru timpul efectiv lucrat pînă la data desfacerii contractului individual de muncă.
    În cazul transferului salariatului la o altă unitate conform art. 86 alin. (1) lit. u), premiul anual i se plăteşte pentru durata activităţii în unitate în anul de referinţă pînă la momentul transferului.
    În cazul încetării contractului individual de muncă în baza altor temeiuri indicate în art. 82, art. 86 alin. (1) şi art.301 alin. (1) din Codul muncii, premiul anual salariaţilor respectivi nu li se plăteşte.
    Salariaţilor care au desfăcut contractul individual de muncă conform art. 85 al Codului Muncii, din propria iniţiativă, premiul anual li se va acorda în baza cererii lordepuse în ultima zi de activitate, proporțional timpului efectiv lucrat pînă la data desfacerii contractului individual de muncă.
    [Pct.12 modificat prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
IV. PLATA PREMIULUI ANUAL
    [Pct.13 abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    14. Mărimea concretă a premiului anual pentru fiecare salariat se fixează în actul administrativ (ordin, dispoziţie) al conducătorului instituţiei bugetare sau al autorităţii publice respective.
    15. Conducătorul unității bugetare sau al autorității publice, după consultarea sindicatelor sau reprezentanților salariaților, dispune de dreptul de a reduce, a anula sau a majora premiul anual pentru fiecare salariat.
    Premiul anual poate fi redus sau anulat salariaților care, pe parcursul anului, au desfășurat activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancționați disciplinar.
    Majorarea premiului anual unor salariați se efectuează pentru realizări deosebite în activitate în perioada de referință, din contul sumelor economisite la fondul de premiere, inclusiv din contul economiilor formate în cazul aplicării normei expuse în alineatul precedent.
   
[Pct.15 în redacția HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Pct.15 în redacția HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
V. MODUL DE CALCULARE ŞI PLATĂ
A PREMIULUI ANUAL FUNCȚIONARILOR PUBLICI
    16. Conducătorii autorităților publice specificate în anexa nr.1 la Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarilor publici au dreptul de a acorda premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, proporțional cu timpul efectiv lucrat în anul 2018.
    17. Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul funcționarilor publici care, pe parcursul anului pentru care se face premierea, au fost sancționați disciplinar. În cazul suspendării de către instanța de judecată a actului administrativ de sancționare a funcționarului, premiul se va acorda în condițiile punctului 16.
    18. În timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual, în afară de zilele în care funcționarul public a lucrat efectiv, se include şi timpul în care funcționarul public nu a fost prezent la serviciu de fapt, dar i s-a menținut salariul mediu integral sau parțial (aflarea în concediu de odihnă anual şi concediu de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligațiilor de stat sau obşteşti).
    19. În salariul anual total se includ următoarele plăți salariale primite de către funcționarul public în anul pentru care se acordă premiul anual (de la 1 ianuarie pînă la 30 noiembrie 2018):
    1)  salariul de funcție;
    2) sporul pentru gradul de calificare, gradul special sau rangul diplomatic;
    3) alte plăți de stimulare;
    4) indemnizația pentru concediul de odihnă anual;
    5) suplimentul pentru cumularea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții publice vacante sau temporar vacante;
    6) plata pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor din fişa postului;
    7) salariul mediu integral sau parţial menţinut, în cazurile enumerate în punctul 18;
    8) premiul anual plătit pentru anul precedent.
    În baza de calcul al premiului anual nu se includ premiile unice acordate cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, ajutorul material şi premiul anual acordat funcţionarilor publici din autorităţile publice locale (acordat în baza deciziei autorității locale), compensaţia pentru concediul nefolosit şi alte plăţi salariale de care a beneficiat angajatul în anul pentru care se face premierea, nespecificate mai sus.
    Plățile aferente lunii decembrie 2018, luate în considerare la determinarea bazei de calcul pentru acordarea premiului anual, se vor stabili în mărimea medie lunară din plățile calculate în lunile ianuarie–noiembrie 2018.
    20. Pentru funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au început pe parcursul sau au încetat înainte de sfîrşitul anului calendaristic pentru care se face premierea, cu excepţia celor care au fost sancţionaţi disciplinar în anul pentru care se face premierea, cuantumul premiului anual se va determina ținînd cont de plăţile salariale primite pe parcursul timpului efectiv lucrat în autoritate, definite în contextul punctului 19.
    21. În cazul în care, pe parcursul anului, salariatul a activat o anumită perioadă într-o funcţie pentru care condiţiile de salarizare prevăd achitarea premiului anual, iar altă perioadă a activat într-o funcţie pentru care premiul în cauză nu este prevăzut, acesta va beneficia de premiu anual doar pentru perioada pentru care, conform legislaţiei în vigoare, se cuvine acordarea premiului.
    [Capitolul V introdus prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
VI. PARTICULARITĂȚI PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI ANUAL
DIN CONTUL VENITURILOR SUPLIMENTARE
    22. Premiul anual se acordă, în baza deciziei autorității locale deliberative, persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul administrației publice locale care a obținut în anul bugetar 2018 venituri suplimentare celor aprobate/rectificate și nu a admis datorii creditoare cu termen de achitare expirat.
    23. Cuantumul unui premiu anual nu va depăși 3 salarii lunare (de funcție), conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018.
    24. Premiul anual se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizia autorității locale deliberative și se achită în anul 2019 din contul alocațiilor prevăzute în bugetele respective.
    25. Pentru achitarea premiului anual pot fi utilizate mijloace în limitele a 30% din veniturile obținute suplimentar în anul bugetar 2018.
    [Capitolul VI introdus prin HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19]