OSVM333/2014
ID intern unic:  354544
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 333
din  31.07.2014
cu privire la formularul, modul de completare
şi utilizare a Deciziei de regularizare
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 1250     Data intrarii in vigoare : 29.08.2014
    MODIFICAT
   
OSV121 din 20.03.19, MO111-118/29.03.19 art.544; în vigoare 01.04.19
    OSV101 din 03.03.18, MO77-83/09.03.18 art.373
    OSV520 din 31.12.15, MO1/06.01.16 art.1; în vigoare 01.01.16


    În temeiul art. 127, 12713 din Codul vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi pct. 8 al Regulamentului Serviciului Vamal aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3-5, art. 15),
O R D O N:
    1. Se aprobă formularul deciziei de regularizare, conform anexei nr. 1 şi Instrucţiunea privind completarea formularului deciziei de regularizare, conform anexei nr. 2 la prezentul Ordin.
    2. Colaboratorii organelor vamale (aparatului central al Serviciului Vamal, birourilor şi posturilor vamale) întocmesc decizii de regularizare la apariţia, modificarea şi/sau anularea obligaţiei vamale.
    3. Decizia de regularizare, ca titlu executoriu, se va emite în cazurile:
    a) apariţiei obligaţiei vamale în temeiul art. 127, 1272 – 12712  din Codul vamal, inclusiv în situaţia în care lipseşte declaraţia vamală în detaliu, declaraţia sumară sau formularul tipizat TV-14;
    b) încheierii din oficiu a unui regim vamal suspensiv sau a exportului temporar, cu utilizarea garanţiei constituite la plasarea sub regimul vamal, inclusiv conform prevederilor pct. 71 (2) al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005;
    c) constatărilor efectuate, pe parcursul derulării controlului ulterior prin audit postvămuire şi/sau reverificării declaraţiei vamale, la finalizarea acestuia, sau în cadrul unui control repetat al acestuia;
    d) corectării erorilor de calcul, ca rezultat al verificărilor efectuate după validarea declaraţiei vamale în detaliu şi a erorilor comise într-o decizie de regularizare emisă anterior;
    e) recalculării obligaţiei vamale ca rezultat al modificărilor în legislaţie cu acţiune retroactivă;
    f) anulării obligaţiei vamale, ca rezultat al prezentării documentelor confirmative pentru aplicarea unui tratament tarifar favorabil sau preferenţial;
    g) anulării obligaţiei vamale, drept consecinţă a executării unei hotărîri de judecată sau de către Serviciul Vamal în urma examinării cererii prealabile (contestaţiei) asupra unei decizii de regularizare;
    h) introducerii modificărilor în declaraţia vamală în detaliu, validată în sistemul informaţional “ASYCUDA World”, ca rezultat al aprobării procesului-verbal de corecţie;
    i) apariţiei obligaţiei vamale ca rezultat al încheierii procedurii de amînare a determinării definitive a valorii în vamă.
    4. Decizia de regularizare se întocmeşte în patru exemplare, dintre care un exemplar se înmînează reprezentantului legal al plătitorului vamal contra semnătură. În cazul refuzului reprezentantului legal al plătitorului vamal de a se prezenta la organul vamal, pentru a primi şi semna deciziile de regularizare, organul vamal întreprinde consecutiv următoarele acţiuni:
    a) aplică înscrierea „refuzul plătitorului vamal”; 
    b) remite exemplarul deciziei de regularizare destinat plătitorului vamal, prin scrisoare poştală recomandată cu aviz de recepţie, plătitorului vamal, la ultima adresă indicată de acesta la organele vamale;
    c)  informează public plătitorul vamal, prin intermediul Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în cazul în care se constată faptul nerecepţionării de către plătitorul vamal a deciziei de regularizare remisă prin scrisoare poştală recomandată cu aviz de recepţie.
    Informarea publică se efectuează de către colaboratorul vamal care a întocmit decizia de regularizare, imediat după constatarea faptului nerecepţionării de către plătitorul vamal a deciziei de regularizare, prin expedierea în adresa redacţiei Monitorului Oficial al Republicii Moldova, a unui comunicat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. Ulterior, de la data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, plătitorul vamal este în drept să achite benevol obligaţia vamală constatată, în termen de 10 zile calendaristice.
    5. Data aducerii la cunoştinţa plătitorului vamal a deciziei de regularizare se consideră:
    a) data semnării acesteia de către plătitorul vamal;
    b) data indicată în avizul de recepţie, care confirmă recepţionarea acesteia de către plătitorul vamal;
    c) ziua publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Anularea deciziei de regularizare de către Instanţa de judecată/Serviciul Vamal se efectuează prin întocmirea şi aprobarea unei noi decizii de regularizare, indicînd suma anulată precum şi cuantumul obligaţiei vamale spre restituire, în rubricile respective.
    Modificarea deciziei de regularizare prin corectarea erorilor comise în aceasta, în partea ce ţine de obligaţia vamală calculată, se efectuează prin întocmirea şi aprobarea unei decizii de regularizare suplimentare, indicînd după caz, diferenţa sumei modificate spre încasare/spre anulare, precum şi cuantumul obligaţiei vamale spre restituire, în rubricile respective.
    Corectarea erorilor comise într-o decizie de regularizare, ce nu ţin de obligaţia vamală calculată, se efectuează pe unul din exemplarele originale ale deciziei de regularizare rămase organului vamal şi se semnează de către colaboratorul vamal care a efectuat corectarea. După corectarea erorii, organul vamal remite imediat plătitorului vamal, o copie autentificată a deciziei de regularizare corectate, prin scrisoare poştală recomandată cu aviz de recepţie.
    7. Plătitorul vamal este în drept să achite benevol obligaţia vamală constatată în termen de 10 zile calendaristice calculate din ziua aducerii la cunoştinţă a deciziei de regularizare. În cadrul termenului dat, organul vamal nu întreprinde măsurile de încasare silită prevăzute de lege.
    Stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează:
    a) imediat – în cazul prezenţei mijloacelor băneşti în contul personal de evidenţă al plătitorului vamal în ziua semnării deciziei de regularizare şi acordului plătitorului vamal confirmat prin aplicarea menţiunii „de acord” în rubrica 10 a deciziei de regularizare;
    b) în interiorul termenului prevăzut la art. 128 din Codul vamal – în cazul achitării benevole a obligaţiei vamale, confirmat prin actele justificative (ordin de plată, cerere etc.);
    c) în urma întreprinderii măsurilor de încasare silită prevăzute la art. 129, 1301-13014  din Codul vamal – în cazul în care obligaţia vamală calculată conform deciziei de regularizare, nu a fost stinsă în termenul de achitare benevolă.
    8. Suspendarea executării forţate a deciziei de regularizare survine, conform procedurii contenciosului administrativ, doar în cazul primirii oficiale de către organul vamal a încheierii instanţei de judecată privind asigurarea acţiunii (suspendarea executării deciziei de regularizare, conform art. 175 din Codul de procedură civilă) sau în cazul survenirii circumstanţelor prevăzute în art. 293 alin. (2) din Codul vamal.  
    9. Direcția dezvoltare și securitate informațională a Serviciului Vamal asigură elaborarea şi implementarea programului de completare electronică, a rubricilor deciziei de regularizare, precum şi mecanismul de monitorizare a termenelor de executare, menţionate în prezentul ordin.
    [Pct.9 modificat prin OSV101 din 03.03.18, MO77-83/09.03.18 art.373]
    10. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale, Direcției venituri vamale, Direcției valoare în vamă, clasificarea și originea mărfurilor, Direcției control ulterior, Direcției control juridic și executare silită și Direcției dezvoltare și securitate informațională.
    [Pct.10 modificat prin OSV101 din 03.03.18, MO77-83/09.03.18 art.373]
    11. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției venituri vamale, Direcției valoare în vamă, clasificarea și originea mărfurilor, Direcției control ulterior, Direcției control juridic și executare silită și Direcției dezvoltare și securitate informațională.
    [Pct.11 modificat prin OSV101 din 03.03.18, MO77-83/09.03.18 art.373]
    12. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    13. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Serviciului Vamal nr. 267-O din 02.10.2009 privind formularul, modul de completare şi utilizare a deciziei de regularizare, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 165, art. 754).

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                             Tudor BALIŢCHI

    Nr. 333-O. Chişinău, 31 iulie 2014.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OSV121 din 20.03.19, MO111-118/29.03.19 art.544; în vigoare 01.04.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OSV101 din 03.03.18, MO77-83/09.03.18 art.373]
    [Anexa nr.1 modificată prin OSV520 din 31.12.15, MO1/06.01.16 art.1; în vigoare 01.01.16]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OSV121 din 20.03.19, MO111-118/29.03.19 art.544; în vigoare 01.04.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin OSV101 din 03.03.18, MO77-83/09.03.18 art.373]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OSV121 din 20.03.19, MO111-118/29.03.19 art.544; în vigoare 01.04.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin OSV101 din 03.03.18, MO77-83/09.03.18 art.373]