HGO489/2015
ID intern unic:  360291
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 489
din  10.08.2015
сu privire la măsurile de pregătire a economiei
naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în
perioada de toamnă-iarnă 2015-2016
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 558
    În temeiul art. 4 şi 5 ale Legii nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50–51, art.366), cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării fiabile a economiei naţionale şi a populaţiei cu resurse energetice şi servicii comunale, precum şi creării condiţiilor optime de activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    a) vor crea, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărîri, comisii pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii pentru sezonul rece al anului a instituţiilor şi întreprinderilor subordonate, inclusiv a obiectelor electroenergetice;
    b) vor asigura executarea procesului de achiziţionare a resurselor energetice, conform tipului centralei termice din gestiune, pentru instituţiile bugetare administrate şi vor institui un control riguros asupra consumului de resurse energetice în vederea asigurării economisirii acestora, îndeplinirii măsurilor de conservare a energiei, precum şi a realizării lucrărilor de pregătire pentru perioada de toamnă-iarnă 2015-2016;
    c) vor contribui la alimentarea fără întrerupere cu energie electrică a obiectivelor de importanţă vitală, funcţionarea cărora, la întreruperea furnizării energiei sau deconectarea lor, poate pune în pericol viaţa oamenilor sau provoca pierderi materiale, asigurînd ca respectivii consumatori să dispună de sursă energetică de rezervă, instalată din contul lor;
    d) vor obliga instituţiile bugetare subordonate să ţină sub control riguros respectarea limitelor mijloacelor financiare prevăzute în bugetele proprii pentru consumul de resurse energetice şi să asigure, în caz de necesitate, reexaminarea acestora;
    e) vor întreprinde, în mod obligatoriu, măsurile necesare privind stingerea datoriilor pentru resursele energetice şi serviciile comunale ale instituţiilor bugetare şi ale celor subordonate şi vor achita la timp plăţile curente pentru acestea;
    f) vor aproba limitele cantitative (kWh, m3, Gcal) la consumul de resurse energetice şi la serviciile comunale, repartizate pe luni, şi vor exercita controlul asupra executării limitelor de consum de către instituţiile din subordine;
    g) vor prezenta, inclusiv instituţiile subordonate, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică informaţia cu privire la măsurile de eficienţă energetică şi proiectele de valorificare a surselor de energie regenerabilă planificate pentru perioada 2015-2016.
    2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale:
    a) să creeze comisii pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii pentru sezonul rece al anului;
    b) să convoace cu regularitate, cel puţin o dată pe lună, şedinţe de lucru în cadrul comisiilor create, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice centrale interesate, inclusiv a reprezentanţilor Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspectoratului Energetic de Stat, în cadrul cărora vor fi examinate sarcinile privind pregătirea obiectelor şi a sistemelor de alimentare cu căldură și energie electrică, de aprovizionare cu apă şi de canalizare ale întreprinderilor gospodăriei comunale, fondului locativ, precum şi ale instituţiilor bugetare;
    c) să repartizeze pînă la 10% din mijloacele virate la contul trezorerial cu destinaţie specială pentru pregătirea instituţiilor bugetare către sezonul rece 2015-2016, în conformitate cu bugetul aprobat;
    d) să vireze zilnic, la contul trezorerial cu destinaţie specială, cel puţin 20% din veniturile acumulate la bugetele locale, sumă din care va fi efectuată finanţarea cheltuielilor pentru procurarea la timp şi constituirea stocurilor de combustibil, achitarea datoriilor formate, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul local, precum şi pentru pregătirea obiectelor gestionate pentru perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, conform deciziilor consiliilor locale;
    e) să organizeze executarea lucrărilor privind pregătirea către sezonul de încălzire a centralelor termice şi a sistemelor de alimentare cu energie termică;
    f) să studieze parametrii tehnici ai utilajului energetic în vederea determinării tipului şi volumului de resurse energetice necesare pentru activitatea instituţiilor bugetare în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, cu întocmirea listelor şi prezentarea informaţiei respective Agenţiei pentru Eficienţă Energetică;
    g) să monitorizeze şi, după caz, să asigure achiziţionarea resurselor energetice de o calitate corespunzătoare (prin stipularea cerinţelor respective în caietele de sarcini pentru procedurile de achiziţii publice), precum şi în corespundere cu tipul centralelor termice aflate în gestiune;
    h) să raporteze Agenţiei pentru Eficienţă Energetică informaţia cu privire la asigurarea cu combustibil din biomasă a centralelor termice din gestiune, precum şi măsurile de eficienţă energetică şi proiectele de valorificare a surselor de energie regenerabilă planificate pentru 2015-2016;
    i) să asigure, pînă la sfîrşitul lunii octombrie, inspectarea fondului locativ, indiferent de forma de proprietate, în vederea întreprinderii măsurilor de conservare a energiei în blocurile locative cu multe etaje, fapt despre care vor informa în scris Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor pînă la 1 noiembrie 2015;
    j) să contribuie la constituirea şi funcţionarea asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate şi a asociaţiilor de coproprietari în condominiu;
    k) să contribuie la micşorarea cheltuielilor pentru energie şi resurse energetice prin implementarea proiectelor privind creşterea eficienţei energetice la obiectele de menire social-culturală şi blocurile locative aflate în gestiune;
    l) să oblige gestionarii fondului locativ să verifice numărul de persoane ce locuiesc în apartamentele închiriate, pentru că, la calcularea plăţii pentru deservirea blocului, consumul de gaze, apă potabilă şi caldă menajeră, energie electrică şi utilizarea suprafeţelor comune ale blocului, să fie luaţi în calcul toţi locatarii, inclusiv chiriaşii;
    m) să permită furnizorilor de energie termică, în cazurile posibile, conectarea înainte de începerea şi deconectarea după terminarea sezonului de încălzire, în funcţie de temperatura aerului, a instituţiilor medicale, şcolare şi preşcolare şi a unor instituţii bugetare, a blocurilor locative care achită integral şi cu regularitate plata pentru energia termică consumată, la solicitarea acestora;
    n) să asigure, pînă la 1 octombrie 2015, ajustarea tarifelor, după caz, la alimentarea cu apă şi canalizare, la serviciile de deservire a blocurilor locative şi închirierea apartamentelor şi să aprobe tarife economic argumentate, care vor acoperi cheltuielile efective;
    o) să oblige gestionarii fondului locativ să efectueze, pînă la 1 octombrie 2015, toate lucrările de deservire tehnică a sistemelor inginereşti interne şi să încheie, în caz de necesitate, contracte cu furnizorii de energie termică şi cu alţi prestatori de servicii comunale;
    p) să organizeze, pînă la 15 septembrie, inventarierea încăperilor nelocuibile în cadrul blocurilor locative, indiferent de forma de proprietate, şi a sistemelor colective de alimentare cu energie termică, pentru identificarea faptelor de eschivare a agenților economici de la încheierea contractelor pentru prestarea serviciilor comunale, în vederea semnării contractelor respective.
    3. Comisiile create conform punctelor 1 şi 2 din prezenta hotărîre:
    a) vor elabora şi vor aproba, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărîri, programele şi planurile de măsuri ramurale şi teritoriale cu privire la pregătirea din timp pentru buna funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016 a întreprinderilor şi a obiectelor subordonate (acordîndu-se prioritate fondului locativ şi obiectelor de menire socială, cu întocmirea graficelor de reparare a utilajului şi a instalaţiilor energetice, a centralelor şi a reţelelor termice, inclusiv a sistemelor interioare de încălzire a încăperilor şi a clădirilor gestionate, precum şi de procurare a combustibilului) şi vor asigura executarea lor, sub responsabilitatea personală a conducătorilor de prim rang;
    b) vor prezenta, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, Ministerului Economiei (cu referinţă la problemele complexului energetic), Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (cu referinţă la pregătirea fondului locativ), Ministerului Mediului (Agenţia “Apele Moldovei”) (cu referinţă la sistemele de aprovizionare cu apă şi canalizare), programele şi planurile de măsuri elaborate şi aprobate conform literei a) din prezentul punct;
    c) vor prezenta o dată la 2 luni, pînă la data de 20 a lunii respective, în perioada august-decembrie 2015:
    Ministerului Economiei – informaţia privind pregătirea sistemelor termice ale instituţiilor bugetare şi ale fondului locativ pentru funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, conform anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre, însoţită de o notă informativă privind problemele şi dificultăţile care apar în procesul de pregătire pentru perioada de toamnă-iarnă şi desfăşurarea acestuia;
    Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor – informaţia privind pregătirea fondului locativ pentru perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, conform anexei nr.3 la prezenta hotărîre;
    Ministerului Mediului (Agenţia „Apele Moldovei”) – informaţia privind pregătirea întreprinderilor prestatoare de sevicii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, conform anexei nr.4 la prezenta hotărîre, însoţită, în mod obligatoriu, de o notă informativă la compartimentele I, II şi III. Nota respectivă va conţine: reflectarea principalelor probleme cu care se confruntă întreprinderea şi căile de soluţionare a acestora; lucrările executate pentru renovarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare (utilaj hidroedilitar etc.) faţă de sezonul rece al anului precedent; mijloacele financiare alocate (suma) şi sursele; acţiunile întreprinse în scopul îmbunătăţirii activităţii întreprinderilor din ramura respectivă etc.; aportul bugetelor locale la dezvoltarea activităţii întreprinderilor din ramura respectivă; măsurile întreprinse în această direcţie de autorităţile administraţiei publice locale de ambele niveluri;
    Agenţiei pentru Eficienţă Energetică – informaţia conform anexelor nr.1-4 la prezenta hotărîre, însoţită de o notă informativă, după caz;
    Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase – informaţia privind îndeplinirea prevederilor Actului de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcţionare sezonieră/permanentă a sistemului de gaze, conform anexei nr.6 la prezenta hotărîre.
    4. Conducătorii instituţiilor bugetare:
    a) vor finaliza, pînă la 1 septembrie 2015, inventarierea încăperilor şi obiectelor din gestiune în vederea optimizării cheltuielilor financiare, selectării şi excluderii de la balanţa energetică a celor neutilizate;
    b) vor asigura instituțiile, pînă la 1 octombrie 2015, conform necesităţilor, cu contoare pentru evidenţa consumurilor de energie termică şi electrică, de gaze naturale şi apă, însoțite de buletine de verificare metrologică valabile în perioada de încălzire 2015-2016, utilizînd, la necesitate, alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare din contul cu destinaţie specială;
    c) vor achiziţiona cantitatea necesară de combustibil din biomasă pentru centralele termice pe biomasă în volum suficient şi de o calitate corespunzătoare, pentru acoperirea necesităţii de combustibil în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016.
    5. Ministerul Finanţelor:
    a) va gestiona mijloacele destinate pregătirii economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016 în baza prevederilor Regulamentului privind gestionarea mijloacelor contului trezorerial cu destinaţie specială de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, conform anexei nr.5 la prezenta hotărîre;
    b) va executa deciziile Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei din complexul energetic, conform prevederilor prezentei hotărîri;
    c) va prezenta, la solicitare, Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei din complexul energetic informaţia privind executarea şi evidenţa mijloacelor destinate pregătirii economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016, precum şi informaţia privind soldurile alocaţiilor bugetare pe articolele şi alineatele specificate în punctul 2 din anexa nr.5 la prezenta hotărîre;
    d) va examina posibilitatea alocării suficiente a resurselor financiare necesare Agenţiei Rezerve Materiale pentru completarea stocurilor de rezerve materiale ale statului, în scopul ridicării gradului de securitate în complexul energetic.
    6. Ministerul Economiei:
    a) va asigura monitorizarea efectuării lucrărilor de reparaţie la întreprinderile energetice administrate, conform programelor de reparaţii şi planurilor de investiţii aprobate;
    b) va asigura monitorizarea şi coordonarea activităţilor de implementare a fazei a II-a a Proiectului „Construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău”;
    c) va monitoriza implementarea proiectelor de construcţie pentru obiectele publice a centralelor termice care funcţionează pe bază de biomasă;
    d) va obliga întreprinderile sectorului electroenergetic să completeze stocurile de materiale, piesele de schimb şi utilajele necesare pentru lichidarea posibilelor consecinţe ale situaţiilor excepţionale în perioada de toamnă-iarnă;
    e) va asigura, prin intermediul SA „Moldovagaz”, aprovizionarea fiabilă şi permanentă a tuturor consumatorilor din republică cu gaze naturale, în volumul necesar;
    f) va asigura, pînă la 15 octombrie 2015, finalizarea lucrărilor de pregătire pentru sezonul rece a utilajului de bază şi a celui auxiliar, precum şi a reţelelor termice la SA “Termoelectrica” și SA “Centrala Electrică cu Termoficare Nord” din Bălţi;
    g) va asigura balanţa energiei electrice, pe toată perioada anului, conform contractelor încheiate de către întreprinderile electroenergetice;
    h) va acorda, la solicitarea comisiilor create conform punctelor 1 şi 2 din prezenta hotărîre, servicii de consultanţă referitor la pregătirea obiectelor complexului energetic către sezonul rece;
    i) va generaliza informaţia privind pregătirea obiectivelor energetice către sezonul rece, precum şi funcţionarea lor în această perioadă, pe care o va prezenta o dată la două luni Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei din complexul energetic;
    j) va aproba, după caz, graficele de temperatură pentru regimurile de lucru ale sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică din mun.Chişinău şi mun.Bălţi;
    k) va asigura, prin intermediul reprezentantului său în Consiliul de administrare al Fondului pentru Eficiență Energetică, aprobarea proiectelor de finanțare a investițiilor în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie;
    l) va contribui la atragerea granturilor şi a investiţiilor străine în reabilitarea şi retehnologizarea utilajelor întreprinderilor energetice şi a sistemelor de alimentare cu energie termică;
    m) va asigura monitorizarea procesului de reabilitare a reţelelor electrice de transport ale ÎS „Moldelectrica” și a rețelelor electrice din posesia Rețelelor electrice de distribuție;
    n) va asigura monitorizarea realizării următoarelor proiecte:
    - Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA „CET-Nord”);
    - Proiectul de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică (Proiectul energetic III).
    7. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în scopul pregătirii fondului locativ pentru sezonul rece:
    a) va monitoriza lucrările de pregătire a fondului locativ către sezonul rece, precum şi funcţionarea acestuia în perioada respectivă, acordînd serviciile consultative şi metodologice necesare;
    b) va colecta informaţiile despre pregătirea fondului locativ din localităţile ţării pentru perioada toamnă-iarnă, prezentîndu-le o dată la două luni Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei din complexul energetic.
    8. Ministerul Mediului (Agenţia „Apele Moldovei”), în scopul pregătirii sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru funcţionare în sezonul rece:
    a) va colecta informaţiile privind pregătirea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru funcţionare în sezonul rece, prezentîndu-le o dată la două luni Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei din complexul energetic;
    b) va contribui, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, la atragerea granturilor şi a investiţiilor străine în reabilitarea şi retehnologizarea obiectelor de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate.
    9. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor:
    a) va asigura pregătirea, pentru activitatea în condiţii de iarnă, a bazelor de producere şi a încăperilor, a maşinilor şi a utilajelor speciale pentru deszăpezirea şi combaterea gheţuşului pe drumurile publice;
    b) va coordona pregătirea şi depozitarea cantităţilor necesare de materiale antiderapante (nisip, sare tehnică, amestec de nisip cu sare);
    c) va examina posibilitatea de a forma la nivel republican echipe mobile dotate pentru intervenirea, în caz de necesitate, la deszăpezirea atît a drumurilor de acces, cît şi a celor din localităţi.
    10. Ministerul Educaţiei:
    a) va monitoriza utilizarea mijloacelor financiare alocate instituţiilor de învăţămînt din subordine pentru acoperirea necesităţilor de resurse energetice;
    b) va repartiza instituţiilor de învăţămînt din subordine mijloacele financiare necesare achiziţionării resurselor energetice pentru sezonul rece 2015-2016;
    c) va oferi Agenției pentru Eficiență Energetică informații privind aprovizionarea cu resurse energetice, precum și despre consumul acestora în cadrul instituțiilor de învățămînt din subordine.
    11. Instituţiile de învăţămînt din subordinea Ministerului Educaţiei:
    a) vor demara toate procedurile de achiziţie a resurselor energetice necesare pentru sezonul rece 2015-2016 pînă la 1 august 2015 şi vor informa Ministerul Educaţiei despre rezultatele acestora;
    b) vor informa lunar Ministerul Educaţiei despre stocul de resurse energetice, precum şi despre consumul acestora.
    12. Agenţia Rezerve Materiale:
    a) va contribui la asigurarea securităţii energetice a ţării, a necesităţilor complexului energetic în scopul restabilirii sistemelor de aprovizionare cu energie electrică şi a liniilor de telecomunicaţii prin achiziţionarea şi restituirea în rezervele de stat a resurselor energetice necesare şi prin depozitarea acestora în rezervele de mobilizare, conform Nomenclatorului bunurilor materiale din rezervele de mobilizare;
    b) va prezenta o dată la 2 luni, pînă la data de 20 a lunii respective, în perioada august-decembrie 2015, Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei din complexul energetic informaţia privind achiziţionarea şi depozitarea resurselor energetice necesare în rezerva de stat.
    13. Agenţia Achiziţii Publice:
    a) va monitoriza procesul de achiziţionare a resurselor energetice pentru instituţiile bugetare şi va prezenta informaţia respectivă o dată la 2 luni Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei din complexul energetic;
    b) va întreprinde măsurile necesare privind eficientizarea procesului de achiziţionare a resurselor energetice pentru necesităţile instituţiilor bugetare şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, conform anexei nr.7 la prezenta hotărîre;
    c) va coordona achiziţionarea volumului necesar de combustibil pentru perioada de toamnă-iarnă 2015-2016.
    14. Agenţia pentru Eficienţă Energetică:
    a) va coordona implementarea proiectelor privind eficienţa energetică şi energia regenerabilă cu utilizarea biomasei;
    b) va monitoriza utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru acoperirea necesităţilor de resurse energetice ale instituţiile bugetare;
    c) va asigura realizarea Programului privind comercializarea şi instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor pe biocombustibili fosili, şi a Programului privind susţinerea şi dezvoltarea sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova.
    15. Se pune în sarcina Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei din complexul energetic să examineze şi să coordoneze acţiunile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru perioada de toamnă-iarnă 2015-2016.
    16. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina viceprim-ministrului, ministru al economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                     Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                     Anatol Arapu
    Ministrul mediului                                                      Valeriu Munteanu
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                           Vasile Bîtca
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                        Iurie Chirinciuc
    Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu

    Nr. 489. Chişinău, 10 august 2015.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7