LPM451/2001
ID intern unic:  312830
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 451
din  30.07.2001
privind licenţierea unor genuri de activitate
Publicat : 06.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 108     art Nr : 836     Data intrarii in vigoare : 06.03.2002
MODIFICAT
L34/24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312
L214/24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698
L176/03.06.04, MO108-111/09.07.04 art.572
L87/25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.348
L454/14.11.03, MO22-25/06.02.04 art.131
L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956
LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602
L203/15.05.03, MO99/06.06.03 art. 440
L149/27.03.03, MO77/25.04.03, art.352
L1542/13.12.02, MO185/31.12.02 art.1412
L1265/19.07.2002, MO117/15.08.2002 art. 954
L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948
L1114/06.06.2002, MO73/11.06.2002 art.616
L1044/08.05.2002, MO63/16.05.2002 art.499
Note:
Licenţele eliberate anterior pentru genurile de activitate specificate la art. 8 alin. (1) pct. 16) şi 57) sînt valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate. L203/15.05.03, MO99/06.06.03 art. 440
În tot cuprinsul legii, cuvîntul "solicitant" se substituie prin cuvintele "solicitant de licenţă".  L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul 1. Destinaţia şi sfera de aplicare a prezentei legi
(1) Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de licenţiere a unor genuri de activitate, stabileşte genurile de activitate supuse licenţierii şi este orientată spre asigurarea controlului din partea statului asupra respectării cerinţelor şi condiţiilor a căror efectuare este necesară la desfăşurarea genurilor respective de activitate.
(2) Modul de licenţiere stabilit în prezenta lege nu se extinde asupra licenţierii genurilor de activitate a instituţiilor financiare, şi a unităţilor de schimb valutar a participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, în domeniul energeticii, telecomunicaţiilor şi informaticii, a audiovizualului, a căror licenţiere se efectuează conform legilor ce reglementează relaţiile din domeniile respective.
[Art. 1 al. (2) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni:
licenţă - act oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă determinată, genul de activitate indicat în acesta, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere;
[Art. 2 solic de licen. in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]"
solicitant de licenţă - persoană juridică sau fizică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care depune la autoritatea de licenţiere cererea şi documentele necesare pentru obţinerea licenţei;
solicitant de licenţă - persoană juridică sau fizică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere sau de organizaţie, indiferent de  tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi  persoană fizică ce poate practica unele genuri de activitate supuse licenţierii în temeiul unor alte acte legislative, care depune la autoritatea de licenţiere cerere şi documentele necesare obţinerii licenţei;
[Art. 2 tit. de licen. in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]"
titular de licenţă - întreprinderea care a obţinut licenţă;
titular de licenţă - întreprindere, organizaţie, persoană fizică ce a  obţinut licenţă;
condiţii de licenţiere - totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite, a căror respectare este obligatorie pentru solicitantul de licenţă şi titularul de licenţă la desfăşurarea genului de activitate licenţiat;
[Art. 2 cond. de licen. modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
licenţiere - totalitatea procedurilor legate de eliberarea, reperfectarea, suspendarea, reînnoirea şi retragerea licenţelor, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe acestea, ţinerea dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţe, controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere, adoptarea prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
registrul licenţelor - totalitatea informaţiilor cu privire la licenţele eliberate, reperfectate, suspendate, reînnoite şi retrase;
suspendarea licenţei - privarea titularului de licenţă, pe un termen stabilit, de dreptul de a desfăşura un anumit gen de activitate;
retragerea licenţei - privarea titularului de licenţă de dreptul de a desfăşura un anumit gen de activitate.
Articolul 3. Principiile de bază ale licenţierii
Principiile de bază ale licenţierii sînt:
a) asigurarea egalităţii în drepturi şi a intereselor legitime ale tuturor întreprinderilor, organizaţiilor, persoanelor fizice;
[Art. 3 lit.a) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
b) confirmarea de către solicitant de licenţă a abilităţilor sale de a desfăşura pe răspunderea sa un anumit gen de activitate;
c) protecţia drepturilor, intereselor legale şi a sănătăţii cetăţenilor, protecţia mediului ambiant şi asigurarea securităţii statului;
d) stabilirea unui mod unic de licenţiere pe teritoriul Republicii Moldova;
e) transparenţa licenţierii.
Articolul 4.   Criteriile de determinare a genurilor de
         activitate licenţiate
La genurile de activitate licenţiate se atribuie genurile de activitate a căror practicare în mod neregulamentar poate prejudicia drepturile, interesele legale şi sănătatea cetăţenilor, mediul ambiant şi securitatea statului şi a căror reglementare nu se poate efectua altfel decît prin licenţiere.
Articolul 5. Participanţii la procesul de licenţiere
Participanţi la procesul de licenţiere sînt:
a) Camera de licenţiere;
b) Banca Naţională a Moldovei;
c) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică;
f) Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
g) autorităţile administraţiei publice locale, organul abilitat al Comitetului executiv al Găgăuziei;
h) autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate;
i) solicitanţii de licenţă;
j) titularii de licenţă.
[Art.5 lit.g) modificată prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.69]
[Art.5 lit.g) modificată prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
g) autorităţile administraţiei publice locale;
[Art. 5 lit.i) exclusă prin L203/15.05.03, MO99/06.06.03 art. 440 lit.j)-k) dvin lit.i)-j)]
i) prefecturile;
[Art. 5 lit.i) in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948 lit.i)-j) devin lit.j)-k)]
Articolul 6. Autorităţile de licenţiere
(1) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate indicate la art.8 alin.(1), cu excepţia celor indicate la pct. 38)-49), îl are Camera de licenţiere.
(2) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate menţionate la art. 8 alin. (1) pct. 48)-49) îl au autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi organul abilitat al Comitetului executiv al Găgăuziei. Aceste autorităţi efectuează licenţierea în conformitate cu prezenta lege şi în baza regulamentului aprobat de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.
[Art.6 modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
[Art.6 modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
Articolul 6. Autorităţile de licenţiere
(1) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate indicate la art.8 alin.(1), cu excepţia celor indicate la pct. 46)-58), îl are Camera de licenţiere.
(2) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate menţionate la art. 8 alin. (1) pct. 56)-58) îl au autorităţile executive ale administraţiei publice locale (primăriile). Aceste autorităţi efectuează licenţierea în conformitate cu prezenta lege şi în baza regulamentului aprobat de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.
[Art.6 al.(1) modificat prin L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
(1) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate indicate la art.8 alin.(1), cu excepţia celor indicate la pct. 45)-47), îl are Camera de licenţiere.
[Art. 6 al.(1) modificat prin L1265/19.07.2002, MO117/15.08.2002 art. 954]
(1) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate indicate la art.8 alin.(1), cu excepţia celor indicate la pct.4344) - 5556) , îl are Camera de licenţiere.
[Art. 6 al.(1) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
[Art.6 al.(2) modificat prin L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
[Art.6 al.(2) modificat prin L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
(2) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate menţionate la art. 8 alin. (1) pct. 55)-57) îl au autorităţile executive ale administraţiei publice locale (primăriile). Aceste autorităţi efectuează licenţierea în conformitate cu prezenta lege şi în baza regulamentului aprobat de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.
[Art. 6 al.(2) modificat prin L203/15.05.03, MO99/06.06.03 art. 440]
[Art. 6 al.(2) in redactia L12791/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]
(2) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.53) - 55) îl au autorităţile executive ale administraţiei publice locale (primăriile). Acestea efectuează licenţierea conform prezentei legi şi în baza regulamentului aprobat de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.
(2) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate menţionate la art.8 alin.(1) pct. 55)-57) îl au autorităţile executive ale administraţiei publice locale (primăriile), iar a genului de activitate menţionat la pct.57) prefecturile şi primăriile, după caz. Aceste autorităţi efectuează licenţierea în conformitate cu prezenta lege şi în baza regulamentului aprobat de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.
[Art. 6 al.(2) modificat prin L1265/19.07.2002, MO117/15.08.2002 art. 954]
(2) Dreptul de licenţiere a genurilor de activitate menţionate la art.8 alin.(1) pct.54)-55) 55)-57) îl au autorităţile executive ale administraţiei publice locale (primăriile), iar a genului de activitate menţionat la pct.56) 57) prefecturile şi primăriile, după caz. Aceste autorităţi efectuează licenţierea în conformitate cu prezenta lege şi în baza regulamentului aprobat de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.
Articolul 7. Camera de licenţiere
(1) Camera de licenţiere, denumită în continuare Cameră, are statut de persoană juridică şi dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa. Camera îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului aprobat de Guvern.
(2) Camera îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) promovează politica statului şi asigură respectarea legislaţiei în domeniul licenţierii;
b) eliberează, reperfectează, suspendă, reînnoieşte şi retrage licenţele, recunoaşte nevalabilitatea licenţelor, eliberează copiile şi duplicatele de pe acestea;
c) în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi de comun acord cu Ministerul Economiei, stabileşte condiţiile de licenţiere a genurilor de activitate concrete, întocmeşte lista documentelor suplimentare prezentate de solicitanţi de licenţă, care confirmă abilitatea acestora de a desfăşura un anumit gen de activitate;
d) organizează controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere;
e) comandă şi păstrează formularele de licenţă, ţine evidenţa acestora, le repartizează autorităţilor de licenţiere indicate la art. 5 lit. b) - f) şi exercită controlul asupra utilizării lor;
f) remite prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
g) ţine dosarele de licenţiere şi registrul unic al licenţelor;
h) generalizează experienţa din domeniul licenţierii şi prezintă propuneri privind perfecţionarea acesteia.
(3) Deciziile Camerei pot fi contestate în instanţa judecătorească.
[Art.7 al.(2) lit.e) modificată prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04art.698]
[Art.7 al.(2) lit.e) modificată prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
e) comandă şi păstrează formularele de licenţă, ţine evidenţa acestora, le repartizează autorităţilor de licenţiere şi exercită controlul asupra utilizării lor;
[Art. 7 al.(2) lit.e) în redacţia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
Articolul 8. Genurile de activitate supuse licenţierii
(1) Se supun licenţierii următoarele genuri de activitate:
1) activitatea de audit;
2) activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor;
3) activitatea bursieră;
4) activitatea în domeniul asigurărilor; activitatea de administrare a activelor fondurilor nestatale de pensii;
5) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor;
6) activitatea legată de metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;
7) activitatea legată de jocurile de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive;
8) importul alcoolului etilic; importul şi (sau) comercializarea angro  a băuturilor alcoolice şi a berii importate;
9) fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni;
10) importul produselor din tutun; importul şi (sau) prelucrarea industrială a tutunului, fabricarea produselor din tutun şi (sau) comercializarea angro a tutunului fermentat şi a produselor din tutun;
11) proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor;
12) producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, ouă de pasăre şi ouă de viermi de mătase) predestinat reproducerii;
13) activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat);
14) importul şi (sau) comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
15) transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri ;
16) activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism şi (sau) inginerie, reconstrucţii, restaurări;
17) construcţia de clădiri şi (sau) de instalaţii inginereşti şi de reţele tehnico- edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
18) extragerea zăcămintelor minerale şi (sau) producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile;
19) lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie);
20) activitatea topogeodezică şi cartografică;
21) colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
22) activitatea legată de importul, exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi de efectuarea măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizante;
23) importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj; producerea, importul şi (sau) exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe;
24) confecţionarea şi distrugerea ştampilelor;
25) activitatea particulară de detectiv sau de pază;
26) montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu;
27) importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare;
28) importul, depozitarea şi (sau) folosirea materialelor explozive (inclusiv materialelor pirotehnice), efectuarea lucrărilor de dinamitare;
29) importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de  autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
30) activitatea de administrator al insolvabilităţii;
31) activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi (sau) psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi (sau) instituţiile farmaceutice private; importul şi (sau) producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică;
32) fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică, repararea şi verificarea articolelor de tehnică şi optică medicală;
33) acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private;
34) activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic;
35) activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate;
36) activitatea de turism;
37) activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire;
38) activitatea instituţiilor financiare şi a unităţilor de schimb valutar;
39) activitatea participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
40) importul şi (sau) comercializarea angro sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi gazului lichefiat;
41) producerea şi (sau) furnizarea, transportul, distribuirea energiei electrice;
42) furnizarea şi (sau) transportul, distribuirea gazelor naturale;
43) prestarea serviciilor de telefonie fixă locală  şi (sau) interurbană, internaţională;
44) prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit;
45) prestarea serviciilor în domeniul informaticii;
46) construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu;
47) activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii;
48) comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice;
49) comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun.
50) activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale.
[Art.8 al.(1) pct.50) introdus prin L34/24.02.06, MO75-78/19.05.06 art.312]
(2) Licenţa pentru activitatea  indicată la alin.(1) pct.21) se eliberează în condiţiile Legii nr.787-XIII din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare.
(3) Genurile de activitate care nu sînt indicate la alin.(1) se desfăşoară fără licenţe.
(4) Introducerea licenţierii pentru alte genuri de activitate e posibilă numai prin modificarea şi completarea listei genurilor de activitate supuse licenţierii, stabilită la alin.(1).
[Art.8 al.(1) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
[Art.8 al.(1) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
(1) Se supun licenţierii următoarele genuri de activitate:
1) activitatea de audit;
2) activitatea în domeniul asigurărilor;
3) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor;
4) funcţionarea caselor de amanet;
5) activitatea legată de metalele preţioase şi pietrele preţioase;
6) activitatea legată de jocurile de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive;
7) importul alcoolului etilic; importul şi (sau) comercializarea angro a băuturilor alcoolice şi a berii importate;
8) fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni;
9)  importul articolelor  din tutun; importul şi (sau) prelucrarea industrială a tutunului, fabricarea articolelor  din tutun şi (sau) comercializarea angro a tutunului fermentat şi a articolelor  din tutun;
10) fabricarea şi (sau) comercializarea angro a materialului de înmulţire săditor şi semincer;
11) proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole;
12) creşterea animalelor de prăsilă; producerea pentru comercializare a materialului biologic de cabaline, bovine, porcine, ovine, a materialului biologic avicol şi piscicol;
13) activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară, cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat;
14) importul şi (sau) comercializarea preparatelor chimice şi biologice pentru protecţia plantelor şi a stimulatoarelor de creştere a plantelor;
15) colectarea, păstrarea şi prelucrarea, comercializarea şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
16) transportul auto de călători în folos public, cu excepţia transportului auto de călători urban în folos public (inclusiv din cadrul municipiului);
17) activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism şi (sau) inginerie, reconstrucţii, restaurări;
18) construcţii de clădiri şi (sau) de construcţii inginereşti şi de reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
19) administrarea activelor fondurilor nestatale de pensii;
20) activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate;
21) activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi (sau) psihotrope, cu excepţia activităţii desfăşurate de instituţiile şi organizaţiile bugetare şi  subdiviziunile lor, importul şi (sau) producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică;
22) fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică, repararea şi verificarea articolelor de tehnică şi optică medicală;
23) acordarea de asistenţă medicală (cu excepţia activităţii efectuate de instituţiile şi organizaţiile bugetare);
24) activitatea în domeniul geneticii şi microbiologiei;
25) activitatea instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire (cu excepţia instituţiilor şi organizaţiilor bugetare);
26) lucrările de prospecţiune şi de cercetare arheologică;
27) activitatea de efectuare a expertizei judiciare;
28) activitatea de administrator al insolvabilităţii;
29) reparaţia armelor de sport şi (sau) de vînătoare;
30) activitatea particulară de detectiv şi (sau) de pază;
31) importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor;
32) confecţionarea şi distrugerea ştampilelor;
33) prestarea de servicii în domeniul cifrării informaţiei;
34) importul şi (sau) fabricarea, comercializarea, depozitarea substanţelor şi a materialelor chimice toxice,  a articolelor şi altor produse chimice de menaj;
35) depozitarea şi (sau) folosirea materialelor explozive, efectuarea lucrărilor de explodare;
36) lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie);
37) activitatea legată de utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi efectuarea măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizante;
38) producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile;
39) extragerea zăcămintelor minerale;
40) montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu;
41) activitatea topogeodezică şi cartografică;
42) activitatea de evaluare a bunurilor imobiliare;
43) activitatea de turism;
44) activitatea de efectuare a expertizei mărfurilor;
45) activitatea bursieră;
46) activitatea instituţiilor financiare şi a unităţilor de schimb valutar;
47) activitatea participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
48) importul şi (sau) comercializarea angro sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi a gazului lichefiat;
49) producţia şi (sau) furnizarea, transportul, distribuirea energiei electrice;
50) furnizarea şi (sau) transportul, distribuirea gazelor naturale;
51) prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională;
52) prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit;
53) prestarea serviciilor în domeniul informaticii;
54) construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio şi televiziune, a reţelelor prin cablu;
55) activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii;
56) comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice;
57) comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun;
58) transportul auto  de călători urban în folos public, inclusiv din cadrul municipiului.
[Art. 8 al.(1) pct.16 modificat prin L203/15.05.03, MO99/06.06.03 art. 440]
16) transportul auto de călători, inclusiv cu taximetre, cu excepţia transportului auto de călători interurban din raza unui judeţ, a transportului auto de călători urban (inclusiv din cadrul municipiului) şi a transportului auto de călători suburban;
[Art.8 alin.(1) pct.21) modificat prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]"
21) activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi (sau) psihotrope, importul şi (sau) producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică;
[Art. 8 al.(1) pct.28) in redactia L1265/19.07.02, MO117/15.08.02 art. 954]
[Art.8 al.(1) pct.30) modificat prin L87-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.38]
[Art.8 al.(1) pct.30) modificat prin L87-XV din 25.03.04, MO64-66/23.04.04 art.348]
30) activitatea de detectiv particular şi (sau) de pază nestatală şi de asigurare a securităţii;
[Art.8 alin.(1) pct.37) modificat prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]"
37) activitatea legată de utilizarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive;
[Art.8 al.(1) pct.44) introdus prin L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art.602]
[Art. 8 al.(1) pct.57)-58) modificate prin L203/15.05.03, MO99/06.06.03 art. 440
57) transportul auto de călători interurban din raza unui judeţ, transportul auto de călători urban, inclusiv din cadrul municipiului, şi transportul auto de călători suburban, inclusiv cu taximetre.
[Art. 8 al.(2) in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948 al.(2)-(3) devin (3)-(4)]
[Art.8 al.(2) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
[Art.8 al.(2) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
(2) Licenţa pentru activitatea  indicată la alin.(1) pct.15) se eliberează în condiţiile Legii nr.787-XIII din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare.
Articolul 9. Conţinutul licenţei
(1) Formularele de licenţă sînt documente de strictă evidenţă. Formularele tipizate au serie şi numerotare continuă. Tipul formularului de licenţă şi al anexei la aceasta se aprobă de Guvern.
(2) Licenţa conţine:
a) denumirea autorităţii de licenţiere;
b) seria, numărul şi data eliberării licenţei;
c) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licenţă întreprindere sau organizaţie, persoană juridică sau fizică ori numele, prenumele şi adresa titularului de licenţă persoană fizică;
[Art. 9 al.(2) lit.c) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
[Art. 9 al.(2) lit.d) in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]
d) data şi numărul certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii, codul fiscal al acesteia;
d) data şi numărul certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau  organizaţiei, codul lor fiscal ori seria şi numărul buletinului de identitate, codul fiscal al persoanei fizice;
e) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa;
f) termenul de valabilitate a licenţei;
g) semnătura conducătorului autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea ştampilei acestui organ.
[Art. 9 al.(2) lit.g) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]"
g) semnătura conducătorului Camerei autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea ştampilei acestui organ.
(3) Anexa la licenţă este parte integrantă a acesteia şi conţine toate condiţiile de licenţiere.
[Art. 9 al.(3) in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]
(3) Anexele la licenţă conţin toate condiţiile de licenţiere.
[Art. 9 al.(4) exclus L1179/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]
(4) Comanda, păstrarea şi evidenţa formularelor de licenţă se pune în sarcina Camerei.
Articolul 10. Documentele necesare pentru obţinerea licenţei
[Art. 10 (1) lit.a) in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]
(1) Pentru obţinerea licenţei conducătorul întreprinderii sau persoana autorizată de acesta depune la Cameră o cerere de modelul stabilit, care conţine:
a) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, sediul şi codul fiscal al întreprinderii;
(1) Pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana autorizată de acesta sau persoana fizică nemijlocit depune la autoritatea de licenţiere o cerere de un model stabilit, care conţine:
a) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, sediul, codul fiscal al întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi codul fiscal al persoanei fizice;
b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţa;
c) locul de amplasare a filialelor sau a altor subdiviziuni separate a întreprinderii sau organizaţiei, la care se va efectua activitatea în baza licenţei;
[Art. 10 (1) lit.c) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
d) confirmarea de către solicitant de licenţă a abilităţilor sale de a desfăşura pe răspunderea sa un anumit gen de activitate şi a veridicităţii documentelor prezentate.
(2) La cererea de eliberare a licenţei se anexează:
a) copia certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei ori a buletinului de identitate al persoanei fizice;
b) documentele suplimentare în conformitate cu lista prevăzută la art.7 alin.(2) pct.c). Documentele se depun în original sau în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare. Documentele pot fi însoţite şi de copii pe suport electronic.
[Art.10 al.(2) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]"
[Art.10 al.(2) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
(2) La cererea de eliberare a licenţei se anexează:
a) copia certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei ori a buletinului de identitate al persoanei fizice autentificată de notar sau de organul care a eliberat documentul;
b) certificatul eliberat de organul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa de datorii la bugetul consolidat şi la bugetul asigurărilor sociale de stat ori contractul sau acordul-memorandum de amînare sau eşalonare a plăţilor, care se depun în original sau în copii autentificate de notar ori de organul care le-a eliberat;
c) documentele suplimentare în conformitate cu lista prevăzută la art.7 alin.(2) pct.c). Documentele se depun în original sau în copii autentificate de notar sau de organul care a eliberat documentul. Documentele pot fi însoţite şi de copii pe suport electronic.
[Art. 10 (2) lit.a) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
[Art. 10 (2) lit.b) in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948 lit.b) devine lit.c) ]
(3) Se interzice solicitarea altor documente, cu excepţia celor prevăzute de prezentul articol.
(4) Cererea pentru eliberarea licenţei şi documentele anexate la ea se primesc conform borderoului a cărui copie se expediază (înmînează) solicitantului de licenţă, cu menţiunea privind data primirii documentelor autentificată prin semnătura persoanei responsabile.
(5) Cererea pentru eliberarea licenţei nu se acceptă, în cazul în care:
a) aceasta a fost depusă (semnată) de către o persoană care nu are atribuţiile respective;
b) documentele sînt perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului articol.
(6) Despre neacceptarea cererii de eliberare a licenţei solicitantul de licenţă este informat în scris, indicîndu-se temeiurile şi respectîndu-se termenele prevăzute pentru eliberarea licenţelor.
(7) După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neacceptarea cererii de eliberare a licenţei, solicitantul de licenţă poate prezenta o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit.
Articolul 11. Decizia privind eliberarea licenţei sau privind
       respingerea cererii de eliberare a licenţei
(1) Camera adoptă decizia privind eliberarea licenţei sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, începînd cu data primirii cererii împreună cu documentele anexate.
(2) Înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei (cu indicarea elementelor contului bancar şi a sumei ce urmează să fie achitată pentru eliberarea licenţei) sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei se expediază (se înmînează) solicitantului de licenţă, în scris, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei.
(3) Temeiurile privind respingerea cererii de eliberare a licenţei sînt:
a) neautenticitatea datelor din documentele prezentate de solicitant de licenţă;
b) neîncadrarea solicitantului de licenţă, în condiţiile de licenţiere.
[Art. 11 al.(3) lit.b) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]"
b) neîncadrarea solicitant de licenţăului, conform documentelor înaintate, în condiţiile de licenţiere.
(4) În caz de respingere a cererii de eliberare a licenţei pe motiv de descoperire în documentele prezentate de către solicitant de licenţă a unor date neautentice, acesta poate depune o nouă cerere de eliberare a licenţei nu mai devreme de expirarea a 3 luni de la data adoptării deciziei privind respingerea cererii precedente.
(5) În caz de respingere a cererii de eliberare a licenţei pe motiv de neîncadrare a solicitantului de licenţă în condiţiile de licenţiere, acesta poate depune o nouă cerere de eliberare a licenţei după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea cererii precedente.
Articolul 12. Sfera de acţiune a licenţei
(1) Licenţele eliberate de Cameră sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
(2) Licenţele eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale sînt valabile pe teritoriul aflat în subordinea acestora.
(3) Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei, în corespundere cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(4) Licenţele eliberate de autorităţile de licenţiere din străinătate sînt valabile şi pe teritoriul  Republicii  Moldova în conformitate cu  acordurile internaţionale la care Republica  Moldova este parte.
[Art. 12 al.(4) introdus prin L1542/13.12.02, MO185/31.12.02 art. 1412]
Articolul 13. Termenul de valabilitate a licenţei
(1) Licenţa se eliberează pe un termen de 5 ani, cu excepţiile menţionate la alin.(2).
(2) Pentru genurile de activitate indicate la art. 8 alin. (1) pct. 7), 8), 10), 48) şi 49) licenţa se eliberează pe un termen de un an, pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) pct. 9) - pe un termen de 3 ani, iar pentru genurile de activitate indicate la art. 8 alin. (1) pct.41) şi 42) - pe un termen de pînă la 25 de ani.
[Art.13 al.(2) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]"
[Art.13 al.(2) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
(2) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.6), 7), 9), 56) şi 57), licenţa se eliberează pe un termen de un an, pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.8) - pe un termen de 3 ani, iar pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.49) şi 50) - pe un termen de pînă la 25 de ani.
[Art. 13 al.(2) în redacţia L454/14.11.03, MO022/06.02.04 art. 131]
(2) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.56) şi 57) licenţa se eliberează pe un termen de un an, iar pentru cele indicate la art.8 alin.(1) pct.49) şi 50), licenţa se eliberează pe un termen de pînă la 25 de ani.
[Art.13 al.(2) modificat prin L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
(2) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.55) şi 56) licenţa se eliberează pe un termen de un an, iar pentru cele indicate la art.8 alin.(1) pct.48) şi 49), licenţa se eliberează pe un termen de pînă la 25 de ani.
[Art.13 al.(2) modificat prin L149/27.03.03, MO77/25.04.03, art.352]
(2) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.5) - 8), 54) şi 55) licenţa se eliberează pe un termen de un an, iar pentru cele indicate la art.8 alin.(1) pct.46 47) şi 4748), licenţa se eliberează pe un termen de pînă la 25 de ani.
[Art. 13 al.(2) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
Articolul 14. Eliberarea licenţei
(1) Licenţa se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare, începînd cu ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Menţiunea despre data primirii documentului, care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei, se face pe borderoul documentelor primite de la solicitant de licenţă.
(2) Dacă solicitantul de licenţă, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei, nu a prezentat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licenţa perfectată, Camera este în drept să anuleze decizia privind eliberarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă.
(3) Pentru fiecare filială sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă, la care va fi efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate de a desfăşura activităţi pe baza licenţei obţinute.
(4) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau o altă subdiviziune separată, care va desfăşura activităţi conform licenţei obţinute, titularul este obligat să depună la Cameră o cerere referitoare la eliberarea unei copii de pe licenţă, precum şi documentele prevăzute la art.10 alin.(2) lit.b).
(5) În caz de lichidare a filialei sau a altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă, care a desfăşurat activităţi conform licenţei obţinute, sau în caz de încetare de către aceasta a activităţii respective, titularul de licenţă este obligat să expedieze către Cameră, în termen de 7 zile lucrătoare de la data lichidării sau încetării activităţii, o înştiinţare scrisă. Modificările respective se includ în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua imediat următoare datei în care s-a primit înştiinţarea.
(6) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, acesta este obligat să obţină o nouă licenţă în modul stabilit de prezenta lege. O nouă licenţă se eliberează nu mai devreme de ultima zi lucrătoare pentru care a fost valabilă licenţa precedentă.
(7) Titularul de licenţă nu este în drept să transmită licenţa sau copia de pe aceasta altei persoane.
[Art.14 al.(4) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]"
[Art.14 al.(4) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
(4) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau o altă subdiviziune separată, care va desfăşura activităţi conform licenţei obţinute, titularul este obligat să depună la Cameră o cerere referitoare la eliberarea unei copii de pe licenţă, precum şi documentele prevăzute la art.10 alin.(2) lit.c).
[Art.14 al.(4) modificat prin L149/27.03.03, MO77/25.04.03, art.352]
(4) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau o altă subdiviziune separată, care va desfăşura activităţi conform licenţei obţinute, titularul este obligat să depună la Cameră o cerere referitoare la eliberarea unei copii de pe licenţă, precum şi documentele prevăzute la art.10 alin.(2) lit.b).
Articolul 15. Reperfectarea licenţei
(1) Temeiurile pentru reperfectarea licenţei sînt schimbarea denumirii titularului de licenţă şi modificarea altor date ce se conţin în licenţă.
(2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Cameră o cerere de reperfectare a licenţei împreună cu licenţa care necesită reperfectare şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare), ce confirmă modificările în cauză.
(3) Camera, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a licenţei şi a documentelor anexate la ea, adoptă decizia privind reperfectarea licenţei, iar în cazul constatării încălcărilor indicate la art. 20 alin. (1) şi la art.21 alin. (1) şi (2) - decizia privind suspendarea licenţei sau privind retragerea ei. Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere; totodată se eliberează copiile necesare de pe această licenţă.
(4) Termenul de valabilitate a licenţei reperfectate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în licenţa precedentă.
(5) La reperfectarea licenţei, în cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou, Camera adoptă decizia despre recunoaşterea nevalabilităţii licenţei precedente, introducînd modificările respective în registrul de licenţiere, nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
(6) În perioada examinării cererii privind reperfectarea licenţei titularul acesteia îşi poate continua activitatea în baza unui certificat eliberat de Cameră.
(7) Licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit nu este valabilă.
[Art.15 al.(2),(3),(5) modificate prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 rt.698]
[Art.15 al.(2),(3),(5) modificate prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
(2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Cameră o cerere de reperfectare a licenţei împreună cu licenţa care necesită reperfectare şi documentele (sau copiile de pe acestea, autentificate de notar sau de organul care  le-a eliberat), ce confirmă modificările în cauză.  
(3) Camera, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a licenţei şi a documentelor anexate la ea, este obligată să elibereze licenţa reperfectată pe un formular nou, ţinînd cont de modificările indicate în cerere, precum şi copiile necesare de pe această licenţă.
(5) La reperfectarea licenţei, Camera adoptă decizia despre recunoaşterea nevalabilităţii licenţei precedente, introducînd modificările respective în registrul de licenţiere, nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
Articolul 16. Modificarea datelor indicate în documentele
      anexate la cererea de eliberare a licenţei
(1) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze Camera despre toate modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea de eliberare a licenţei. Înştiinţarea se prezintă, în scris, în termen de 10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele în original sau în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare ce confirmă modificările în cauză.
(2) În baza documentelor prezentate, Camera poate lua decizia privind suspendarea licenţei.
[Art.16 al.(1) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]"
[Art.16 al.(1) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
(1) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze Camera despre toate modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea de eliberare a licenţei. Înştiinţarea se prezintă, în scris, în termen de 10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea, autentificate de notar sau de organul care le-a eliberat), ce confirmă modificările în cauză.
Articolul 17. Eliberarea duplicatului licenţei
(1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenţei serveşte pierderea sau deteriorarea acesteia.
(2) În caz de pierdere a licenţei, titularul acesteia este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare, să depună la Cameră o cerere de eliberare a duplicatului licenţei.
(3) În cazul în care licenţa este deteriorată şi nu poate fi folosită, titularul acesteia depune la Cameră, împreună cu licenţa deteriorată, o cerere de eliberare a duplicatului acesteia.
(4) Camera este obligată să elibereze duplicatul licenţei în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru eliberarea duplicatului licenţei.
(5) Termenul de valabilitate a duplicatului licenţei nu poate depăşi termenul indicat în licenţa pierdută sau deteriorată.
(6) În caz de eliberare a duplicatului licenţei, Camera adoptă decizia de anulare a licenţei pierdute sau deteriorate, cu introducerea modificărilor respective în registrul licenţelor, nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
(7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenţei titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea pe baza unui certificat eliberat de Cameră.
[Art.17 al.(2) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]"
[Art.17 al.(2) modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
(2) În caz de pierdere a licenţei, titularul acesteia este obligat să depună la Cameră o cerere de eliberare a duplicatului licenţei.
Articolul 18. Taxa pentru licenţă
(1) Taxa pentru eliberarea licenţei este de 1800 lei, cu excepţia taxelor prevăzute la alin.(2), (3), (6), (7).
(2) Taxa de eliberare a licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct. 48) şi 49) constituie 900 lei.
(3) Taxa de licenţă pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.7)-10) şi 40) se achită anual conform anexei la prezenta lege.
(4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.7)-10) şi 40) se achită separat pentru fiecare component al genului de activitate, în conformitate cu taxele stabilite în anexa la prezenta lege.
(5) Taxa pentru eliberarea licenţei de prestare a  serviciilor de telefonie mobilă celulară şi a celor de  telefonie  fixă interurbană şi/sau internaţională se  stabileşte de Guvern şi trebuie să fie nu mai mică decît echivalentul în lei moldoveneşti a unui milion de dolari S.U.A. Hotărîrea privind eliberarea licenţei de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(6) Taxa de licenţă pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.9) se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an din data eliberării licenţei conform taxei anuale stabilite la pct.2 din anexă.
(7) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genul de activitate indicat la art.8 alin.(1) pct.50) nu se percepe.
(8) Taxa pentru eliberarea licenţei reperfectate şi a copiei de pe aceasta se stabileşte în proporţie de 10 la sută, iar a duplicatului licenţei - de 450 de lei.
(9) Sumele taxelor de licenţă se varsă la bugetul de stat. Excepţie fac genurile de activitate, indicate la art.8 alin. (1) pct. 48) şi 49), pentru care sumele taxelor de licenţă se varsă la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, pe al căror teritoriu îşi are sediul titularul licenţei, iar taxele pentru eliberarea copiilor autorizate de pe aceste licenţe se varsă la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, pe al căror teritoriu îşi au sediul filialele sau alte subdiviziuni ale titularului de licenţă, în care va fi desfăşurată activitatea în baza licenţei obţinute.
[Art.18 modificat prin L34/24.026.06, MO75-78/19.05.06 art.312]
[Art.18 modificat prin L34/24.026.06, MO75-78/19.05.06 art.312]
Articolul 18. Taxa pentru licenţă
(1) Taxa pentru eliberarea licenţei este de 1800 lei, cu excepţia taxelor prevăzute la alin.(2) - (4).
(2) Taxa de eliberare a licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct. 48) şi 49) constituie 900 lei.
(3) Taxa de licenţă pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.7)-10) şi 40) se achită anual conform anexei la prezenta lege.
(4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.7)-10) şi 40) se achită separat pentru fiecare component al genului de activitate, în conformitate cu taxele stabilite în anexa la prezenta lege.
(5) Taxa pentru eliberarea licenţei de prestare a  serviciilor de telefonie mobilă celulară şi a celor de  telefonie  fixă interurbană şi/sau internaţională se  stabileşte de Guvern şi trebuie să fie nu mai mică decît echivalentul în lei moldoveneşti a unui milion de dolari S.U.A. Hotărîrea privind eliberarea licenţei de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(6) Taxa de licenţă pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.9) se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an din data eliberării licenţei conform taxei anuale stabilite la pct.2 din anexă.
(7) Taxa pentru eliberarea licenţei reperfectate şi a copiei de pe aceasta se stabileşte în proporţie de 10 la sută, iar a duplicatului licenţei - de 450 de lei.
(8) Sumele taxelor de licenţă se varsă la bugetul de stat. Excepţie fac genurile de activitate, indicate la art.8 alin. (1) pct. 48) şi 49), pentru care sumele taxelor de licenţă se varsă la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, pe al căror teritoriu îşi are sediul titularul licenţei, iar taxele pentru eliberarea copiilor autorizate de pe aceste licenţe se varsă la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, pe al căror teritoriu îşi au sediul filialele sau alte subdiviziuni ale titularului de licenţă, în care va fi desfăşurată activitatea în baza licenţei obţinute.
[Art.18 modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
[Art.18  modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
Articolul 18. Taxa pentru licenţă
(1) Taxa pentru eliberarea licenţei este de 1800 lei, cu excepţia taxelor prevăzute la alin.(2) - (4).
(2) Taxa de eliberare a licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct. 56) şi 57) constituie 900 lei.
(3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.6)-9) şi 48) se stabileşte anual de legea bugetulu se aplică conform anexei la prezenta legei.
(4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.6)-9) şi 48) se achită separat pentru fiecare component al genului de activitate, în conformitate cu taxele stabilite în anexa la prezenta lege.
(5) Taxa pentru eliberarea licenţei de prestare a  serviciilor de telefonie mobilă celulară şi a celor de  telefonie  fixă interurbană şi/sau internaţională se  stabileşte de Guvern şi trebuie să fie nu mai mică decît echivalentul în lei moldoveneşti a unui milion de dolari S.U.A. Hotărîrea privind eliberarea licenţei de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(6) Taxa de licenţă pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.8) se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an din data eliberării licenţei conform taxei anuale stabilite la pct.2 din anexă.
(7) Taxa pentru eliberarea licenţei reperfectate şi a copiei de pe aceasta se stabileşte în proporţie de 10 la sută, iar a duplicatului licenţei - de 50 la sută din taxa pentru licenţă.
(8) Sumele taxelor pentru licenţe se varsă, respectiv, la bugetul de stat sau la bugetul local.
[Art.18 al.(2) modificat prin L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
(2) Taxa de eliberare a licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct. 55) şi 56) constituie 900 lei.  
[Art.18 al.(2) modificat prin L149/27.03.03, MO77/25.04.03, art.352]
(2) Taxa de eliberare a licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.54) şi 55) 55) şi 57) constituie 900 lei.
[Art. 18 al.(2)in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]
(2) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.53) şi 54) constituie 4500 lei. Taxa respectivă poate fi achitată anual în cote egale.
[Art.18 al.(3) modificat prin L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
(3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.6)-9) şi 48) se stabileşte anual de legea bugetului.
[Art.18 al.(3) modificat prin L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
(3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.5 6) - 8 9) şi 4546) 47) se stabileşte anual de legea bugetului.
[Art. 18 al.(2);(3) modificat prin L1265/19.07.2002, MO117/15.08.2002 art. 954]"
(3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.5 6) - 8 9) şi 4546) 47) se stabileşte anual de legea bugetului.
[Art. 18 al.(3) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
[Art.18 al.(4) exclus prin L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956 al.(5)-(8) evin (4)-(7) ]
(4) Taxa pentru  eliberarea licenţei pentru  genul de activitate indicat la art.8 alin.(1)  pct.6) poate fi achitată  în rate egale, trimestrial, conform legii bugetului.
[Art.18 al.(4) în redacţia prin L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956
(4) Taxa pentru  eliberarea licenţei  pentru  genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.6)-9) şi 48) se achită separat pentru fiecare component al genului de activitate,  în conformitate cu taxele stabilite în legea bugetului.
[Art.18 al.(5) modificat prin L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
(5) Taxa pentru  eliberarea licenţei  pentru  genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.6)-9) şi 47) se achită separat pentru fiecare component al genului de activitate,  în conformitate cu taxele stabilite în legea bugetului.
[Art.18 al.(4);(5) introduse prin L149/27.03.03, MO77/25.04.03, art.352 al.(4)-(6 devin (6)-(8]
[Art. 18 al.(4) in redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]
(4) Taxa pentru eliberarea licenţei de prestare a serviciilor de telefonie mobilă celulară şi a celei de telefonie fixă interurbană şi (sau) internaţională trebuie să fie nu mai mică decît echivalentul în bani de un milion de dolari S.U.A. Hotărîrea privind eliberarea licenţei respective se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
[Art. 18 al.(6) introdus prin L454/14.11.03, MO22-25/06.02.04 art.131, al.(6)-(8) devin al.(7)-(9)]
Articolul 19. Controlul în domeniul licenţierii
(1) Controalele planificate (cel mult o dată în decursul anului calendaristic) asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere se efectuează de către Cameră împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, iar cele inopinate - de către Cameră şi, după caz, în comun cu autorităţile menţionate.
(2) Controalele inopinate se efectuează numai în temeiul unei cereri scrise privind încălcarea condiţiilor de licenţiere de către titularul de licenţă sau în scopul de a verifica îndeplinirea prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.
(3) La efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de licenţiere, titularul de licenţă prezintă toată informaţia şi documentele necesare şi asigură condiţiile pentru efectuarea lui.
(4) În baza rezultatelor controlului se întocmeşte un act în 2 exemplare, unul dintre care se expediază (înmînează) titularului de licenţă, iar al doilea se păstrează la Cameră.În caz de dezacord cu rezultatele controlului efectuat, titularul de licenţă, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control,  poate prezenta în scris argumentarea dezacordului anexînd documentele de rigoare.
(5) În cazul în care se depistează încălcări ale condiţiilor de licenţiere, Camera, în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control, emite prescripţia privind lichidarea încălcărilor, precum şi avertizarea despre posibila suspendare sau retragere a licenţei dacă încălcările depistate nu vor fi lichidate în termenul stabilit.
(6) Titularul de licenţă, primind prescripţia privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere, este obligat, în termenul indicat în prescripţie, să prezinte Camerei informaţia privind lichidarea încălcărilor.
(7) Organele de control de stat, autorităţile publice centrale de specialitate, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, în caz de depistare a încălcărilor condiţiilor de licenţiere, sînt obligate să sesizeze Camera, prezentîndu-i documentele constatatoare. Camera, în baza documentelor  prezentate, emite, în decurs de 15 zile lucrătoare, prescripţia privind lichidarea încălcărilor condiţiilor de licenţiere, iar în cazul constatării încălcărilor indicate la art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) şi (2), suspendă sau retrage licenţa.
[Art.19 modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
[Art.19 modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
Articolul 19. Controlul în domeniul licenţierii
(1) Controlul asupra respectării de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere se efectuează de către Cameră împreună cu autoritatea administraţiei publice centrale  de specialitate prin efectuarea de controale planificate (cel mult o dată în decursul anului calendaristic) şi de controale inopinate.
(2) Controalele inopinate se efectuează numai în temeiul unei cereri scrise privind încălcarea condiţiilor de licenţiere de către titularul de licenţă sau în scopul de a verifica îndeplinirea prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.
(3) La efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de licenţiere, titularul de licenţă prezintă toată informaţia şi documentele necesare şi asigură condiţiile pentru efectuarea lui.
(4) În baza rezultatelor controlului se întocmeşte un act în 2 exemplare, unul dintre care se expediază (înmînează) titularului de licenţă, iar al doilea se păstrează la Cameră.
(5) În cazul în care se depistează încălcări ale condiţiilor de licenţiere, Camera, în termen de 10 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control, emite prescripţia privind lichidarea încălcărilor, precum şi avertizarea despre posibila suspendare sau retragere a licenţei dacă încălcările depistate nu vor fi lichidate în termenul stabilit.
(6) Titularul de licenţă, primind prescripţia privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere, este obligat, în termenul indicat în prescripţie, să prezinte Camerei informaţia privind lichidarea încălcărilor.
(7) Organele de control de stat, autorităţile administraţiei publice locale, în cazul depistării încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere de către titularul de licenţă, sînt obligate să informeze Camera despre aceste încălcări.
Articolul 20. Suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei
(1) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
a) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor de licenţiere în termenul stabilit;
b) pierderea parţială sau temporară de către titularul de licenţă a capacităţii de a desfăşura  genul de activitate licenţiat.
[Art. 20 lit.c) exclus prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.2002 art. 948]
c) neachitarea cotei anuale, prevăzute la art.18 alin.(2), a taxei de licenţiere.
(2) Decizia privind suspendarea licenţei se adoptă de Cameră în termen de 3 zile lucrătoare şi se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă de asemenea în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. Termenul de suspendare a licenţei nu poate depăşi 6 luni.
(3) Titularul de licenţă este obligat să înştiinţeze în scris Camera despre lichidarea circumstanţelor care au dus la suspendarea licenţei.
(4) Decizia privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Cameră în termen de 3 zile lucrătoare şi se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă de asemenea în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării respective şi a verificării faptului de lichidare a circumstanţelor care au dus la suspendarea licenţei.
(5) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a acesteia.
Articolul 21. Retragerea licenţei
(1) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a întreprinderii - titular de licenţă;
c) neonorarea de către titularul de licenţă a obligaţiilor faţă de bugetul  consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii de licenţiere;
e) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate stipulat în licenţă;
f) descoperirea faptului de neprezentare, în termenul stabilit, a înştiinţării privind modificarea datelor indicate în documentele anexate la cererea de eliberare a licenţei;
g) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la suspendarea licenţei;
h) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
i) neachitarea anuală sau trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă;
j) desfăşurarea ilicită de către titularul de licenţă a altei/altor activităţi supuse licenţierii fără deţinerea licenţei respective;
k) desfăşurarea ilicită de către filialele şi/sau alte subdiviziuni ale titularului de licenţă a activităţii licenţiate neindicate în licenţă;
l) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate.
(2) Licenţa se retrage şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
(3) Camera adoptă decizia privind retragerea licenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data stabilirii temeiurilor pentru aceasta şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
(4) Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei se înscrie în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
(5) În cazul retragerii licenţei taxa pentru licenţă nu se restituie.
(6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă cerere de eliberare a licenţei pentru acelaşi gen de activitate doar după expirarea a   6 luni de la data depunerii la Cameră a licenţei retrase, cu excepţia cazurilor prevăzute de alte acte legislative.
(7) Pentru comiterea încălcării indicate la alin. (1) lit. j), titularului de licenţă i se vor retrage toate licenţele deţinute.
(8) Procedura stabilită la art. 19 alin. (5) nu se aplică în cazul retragerii licenţelor pentru comiterea încălcărilor indicate la alin.(1) lit. a) - f) şi  j) - l) din prezentul articol.
(9) Titularul de licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la Cameră licenţa retrasă.
[Art.21 modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
[Art.21 modificat prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
Articolul 21. Retragerea licenţei
(1) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a întreprinderii - titular de licenţă;
c) neonorarea de către titularul de licenţă a obligaţiilor faţă de bugetul  consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate pentru obţinerea licenţei;
e) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate stipulat în licenţă;
f) descoperirea faptului de neprezentare, în termenul stabilit, a înştiinţării privind modificarea datelor indicate în documentele anexate la cererea de eliberare a licenţei;
g) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la suspendarea licenţei;
h) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
i) neachitarea anuală sau trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă.
(2) Licenţa se retrage şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
(3) Camera adoptă decizia privind retragerea licenţei în termen de 10 zile lucrătoare de la data stabilirii temeiurilor pentru aceasta şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
(4) Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei se înscrie în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
(5) În cazul retragerii licenţei taxa pentru licenţă nu se restituie.
(6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă cerere de eliberare a licenţei pentru acelaşi gen de activitate doar după expirarea a   6 luni de la data deciziei de retragere a licenţei.
[Art. 21 al.(1) lit.i) introdusă prin L454/14.11.03, MO22-25/06.02.04 art.131]
[Art. 21 al.(1) lit.c) în redactia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948 lit.c)-g) devin d)-h)]
[Art.21 al.(2) modificat prin L176-XV din 03.06.04, MO108-111/09.07.04 art.572]"
[Art.21 al.(2) modificat prin L176-XV din 03.06.04, MO108-111/09.07.04 art.572]
(2) Licenţa se retrage şi în alte cazuri prevăzute de legile ce reglementează relaţiile din domeniul respectiv.
[Art. 21 al.(6) în redacţia L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
Articolul 22. Lucrările de secretariat în domeniul licenţierii
(1) Camera formează un dosar de licenţiere pentru fiecare întreprindere, organizaţie, persoană fizică ce a depus cererea de eliberare a licenţei, iar pe fiecare gen de activitate licenţiat se ţine registrul de evidenţă a cererilor şi licenţelor eliberate.
[Art. 22 al.(1) modificat prin L1179/28.06.2002, MO117/15.08.02 art. 948]
(2) În dosarul de licenţiere se păstrează toate documentele primite de la titularul de licenţă, precum şi copiile de pe deciziile şi prescripţiile Camerei, ce se referă la acesta.
(3) Registrul de evidenţă a cererilor şi licenţelor eliberate conţine datele despre solicitant de licenţă, data primirii documentelor, data şi numărul deciziilor adoptate de Cameră, data eliberării licenţei şi semnătura persoanei care a primit licenţa.
(4) Camera formează şi ţine registrul unic de licenţiere, separat, pentru fiecare gen de activitate licenţiat.
(5) În registrul unic de licenţiere se includ:
a) denumirea autorităţii de licenţiere;
b) datele despre titularul de licenţă;
c) genul de activitate licenţiat;
d) data şi numărul deciziei privind eliberarea licenţei;
e) seria, numărul şi data eliberării licenţei;
f) termenul de valabilitate a licenţei;
g) informaţia privind reperfectarea licenţei, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe aceasta;
h) temeiurile, data şi numărul prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
i) temeiurile, data şi numărul deciziei privind suspendarea şi reînnoirea licenţei;
j) temeiurile, data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei;
k) temeiurile, data şi numărul deciziei privind declararea licenţei ca fiind nevalabilă.
(6) Autorităţile de licenţiere sînt obligate să ţină registrele lor de licenţiere şi să prezinte Camerei informaţia pentru asigurarea ţinerii registrului unic de licenţiere.
(7) Informaţia care se conţine în registrele de licenţiere este transparentă. Pentru primirea extrasului din registru se încasează o taxă în mărime de 50 de lei, care se varsă la bugetul de stat.
(8) Autorităţile publice se scutesc de taxa pentru folosirea datelor din registrele de licenţiere.
Articolul 23. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin prezentei legi;
va adopta actele normative necesare pentru realizarea prezentei legi.
(3) Licenţele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră valabile pînă la expirarea termenului acestora.
(4) Licenţele pentru efectuarea genurilor de activitate neprevăzute în prezenta lege se declară ca fiind nevalabile.
(5) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate se abrogă.
(6) Provizoriu, pînă la 31 decembrie 2003, data liberalizării complete a pieţei serviciilor de telecomunicaţie, serviciile de telefonie fixă locală, prevăzute la art.8 alin.(1) pct.51), vor fi prestate de operatori în toate zonele ţării, cu excepţia municipiului Chişinău şi a centrelor raionale, rezervate operatorului naţional de telecomunicaţii - Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom".
(7) Guvernul va revizui condiţiile de licenţiere şi lista documentelor suplimentare necesare pentru obţinerea licenţelor la genurile de activitate care au fost modificate.
[Art.23 al.(7) introdus prin L214-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.698]
[Art.23 al.(6) modificat prin L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
(6) Provizoriu, pînă la 31 decembrie 2003, data liberalizării complete a pieţei serviciilor de telecomunicaţie, serviciile de telefonie fixă locală, prevăzute la art.8 alin.(1) pct.51), vor fi prestate de operatori în toate zonele ţării, cu excepţia municipiului Chişinău şi a centrelor judeţene, rezervate operatorului naţional de telecomunicaţii - Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom".
[Art.23 al.(6) modificat prin L250/19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
(6) Provizoriu, pînă la 31 decembrie 2003, data liberalizării complete a pieţei serviciilor de telecomunicaţie, serviciile de telefonie fixă locală, prevăzute la art.8 alin.(1) pct.50), vor fi prestate de operatori în toate zonele ţării, cu excepţia municipiului Chişinău şi a centrelor judeţene, rezervate operatorului naţional de telecomunicaţii - Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom".
[Art.23 al.(6) modificat prin L149/27.03.03, MO76/25.04.03, art.352]
(6) Provizoriu, pînă la 31 decembrie 2003, data liberalizării complete a pieţei serviciilor de telecomunicaţie, serviciile de telefonie fixă locală, prevăzute la art.8 alin.(1) pct.48), vor fi prestate de operatori în toate zonele ţării, cu excepţia municipiului Chişinău şi a centrelor judeţene, rezervate operatorului naţional de telecomunicaţii - Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom".[Art.23 al.(6) în redacţia L1044/08.05.2002, MO63/16.05.2002 art.499]
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI        Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 30 iulie 2001.
Nr. 451-XV.
Anexă
Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate

Genul de activitate Cuantumul taxei, în lei
1. Activitatea legată de jocurile de noroc:  
a) exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, cu excepţia celor indicate la lit.b) 3600 pentru fiecare unitate
b) exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti de tipul American Roulette 20000 pentru fiecare unitate
c) depunerea mizelor la competiţii sportive şi de alta natură 7% din suma totală a mizelor acceptate
d) organizarea şi desfăşurarea loteriilor:  
momentane 7% din costul total anunţat al biletelor deloterie
cifrice 7% din costul total al biletelor de loterievîndute
e) întreţinerea cazinourilor 90000 pentru fiecare masă de joc
2. Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni:  
a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic rafinat 36000
b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 18000
c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii 18000
3. Importul alcoolului etilic; importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice şi a berii importate:  
a) importul alcoolului etilic 36000
b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate 36000
c) importul şi comercializarea angro a berii importate 36000
4. Importul articolelor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat şi a articolelor din tutun:  
a) importul articolelor din tutun 18000
b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/saucomercializarea angro a tutunului fermentat 18000
c) fabricarea şi comercializarea angro a articolelor din tutun 18000
d) comercializarea angro a articolelor din tutun 18000
5. Importul şi comercializarea angro sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat:  
a) importul şi comercializarea angro a benzinei şi motorinei 180000
b) importul şi comercializarea angro a gazului lichefiat 180000
c) comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei la staţiile de alimentare certificate, pentru fiecare staţie amplasată:  
- în municipii, centre raionale, oraşe, de-a lungul drumurilor naţionale 18000
- în localităţi săteşti, de-a lungul drumurilor, cu excepţia drumurilor naţionale 9000
d) comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile dealimentare certificate, pentru fiecare staţie 9000

Notă:
1. În cazul majorării numărului de automate de joc cu cîştiguri băneşti sau de mese de joc existente la momentul eliberării licenţei, taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea legată de jocurile de noroc se va stabili în funcţie de numărul de luni rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.
2. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea legată de jocurile de noroc reperfectate şi a copiei de pe aceasta se stabileşte în mărime de 1800 lei, iar de eliberare a duplicatului licenţei - în mărime de 9000 lei.
3. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea legată de jocurile de noroc (exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, desfăşurarea loteriilor momentane şi întreţinerea cazinourilor) poate fi achitată trimestrial, în rate egale, pînă la data de 25 a ultimei luni din trimestrul de gestiune.
4. Taxa anuală pentru licenţă la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere (pentru fiecare staţie) poate fi achitată trimestrial, în rate egale.
[Anexa introdusă prin L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]