LPM1100/2000*
ID intern unic:  311533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1100
din  30.06.2000
cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic
şi a producţiei alcoolice*
Publicat : 19.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 130-132     art Nr : 917
    LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46
    LP332-XVI din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.20
    LP166-XVI din 22.07.05, MO151-153/11.11.05 art.716
    LP205-XVI din 28.07.05, MO126-128/23.09.05 art.613
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480
    LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773  
    LP149-XV din 27.03.03, MO76/25.04.03, art.352
    LP1191-XV din 04.07.2002, MO106/25.07.2002 art.809
    LP753-XV din 21.12.2001, MO11/17.01.2002 art.29
 

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”” se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial”, iar sintagma „Serviciul de Standardizare şi Metrologie” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei” prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561
 
    În cuprinsul legii, cuvintele "Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" se substituie prin cuvintele "Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", iar cuvintele "Departamentul de Standardizare şi Metrologie" se substituie prin cuvintele "Serviciul Standardizare şi Metrologie" prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    În tot cuprinsul legii, sintagmele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" şi "Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie" se înlocuiesc cu sintagmele "Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" şi, respectiv, "Departamentul Standardizare şi Metrologie" prin  LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480
 
 

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul 1
NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, prin noţiunile de mai jos se înţelege:
    alcool etilic - alcool, obţinut prin fermentarea alcoolică a materiei prime de origine vegetală, cu distilare, cu/sau fără rafinare ulterioară, şi alcool de sinteză obţinut prin hidratarea catalitică a etilenei;
    alcool etilic rafinat - alcool etilic, obţinut în urma rafinării alcoolului brut şi/sau a plămezilor fermentate din materii prime de origine vegetală avînd concentraţia alcoolului etilic de cel puţin 95,5% în volum;
    alcool etilic potabil - alcool etilic rafinat, diluat cu apă potabilă dedurizată pînă la concentraţia alcoolului etilic de 95% în volum;
    alcool etilic tehnic - alcool etilic care, prin compoziţia sa, este impropriu pentru utilizare în scopuri alimentare;
    alcool etilic denaturat - alcool etilic care conţine adaos de coloranţi sau substanţe speciale, prezenţa cărora exclude utilizarea lui la fabricarea producţiei alcoolice alimentare;
    ambalaj din materiale netradiţionale - ambalaj confecţionat din ceramică, porţelan, faianţă, lemn, cristal şi alte materiale;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    aviz prealabil - document necesar pentru import care atestă că volumul solicitat de alcool etilic în corespundere cu programul de producere este coordonat cu autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    producţie alcoolică - producţie alimentară avînd concentraţia de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum (alcoolul etilic potabil, băuturile alcoolice, vinul din struguri, vinul din fructe, vinul materie primă din struguri şi fructe, sucurile fermentate din fructe, cidrul);
    băutură alcoolică - producţie alcoolică fabricată din alcool etilic obţinut prin fermentarea materiei prime de origine vegetală, cu adaosuri de sucuri, produse ce conţin zahăr, substanţe aromate, macerate, extracte sau distilate de ingrediente de origine naturală, alte ingrediente, cu/sau fără apă potabilă dedurizată, destinată consumului uman;
    băutură alcoolică tare - producţie alcoolică avînd concentraţia alcoolului etilic mai mare de 25% în volum;
    producători de producţie alcoolică - agenţi economici care dispun de utilaj necesar, deţin licenţa respectivă şi întrunesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru fabricarea producţiei alcoolice;
    capacităţi de producţie - utilaj tehnologic necesar conform cerinţelor reglementărilor tehnice pentru asigurarea ciclului tehnologic de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice solicitate în prognoza programului de producţie;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]

    circulaţia producţiei alcoolice - procurarea (inclusiv importul), livrarea (inclusiv exportul), folosirea, stocarea (depozitarea) şi vînzarea (cu ridicata şi cu amănuntul) producţiei alcoolice;
    depozit-tip pentru păstrarea alcoolului etilic - depozit dotat cu vase tehnologice, utilaj şi măsurătoare de diferite capacităţi pentru recepţia, stocarea şi livrarea alcoolului etilic în conformitate cu cerinţele documentaţiei normativ-tehnice în vigoare;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    depozit specializat - depozit special amenajat pentru stocarea şi comercializarea cu ridicata a producţiei alcoolice ambalate;
    documentaţie normativă - standarde, coduri de bune practici, reglementări tehnice şi alte documente ce specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru diferite genuri de activitate sau pentru rezultatele acestora;
    [Art.1 noţiunea în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    documentaţie tehnologică - reguli generale (pentru un grup de produse sau procedee tehnologice omogene ce servesc ca bază pentru elaborarea instrucţiunilor tehnologice) şi instrucţiuni tehnologice (pentru un produs sau un procedeu tehnologic);
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    marcă de calitate - bilet special de control, ce conţine cîteva grade de protecţie şi se aplică la livrarea producţiei alcoolice îmbuteliate (cu excepţia alcoolului etilic) de înaltă calitate;
    produs falsificat (contrafăcut) - produs care, potrivit compoziţiei şi procedeelor de fabricare, nu corespunde documentaţiei normative în vigoare şi este prezentat drept veritabil, inducînd în eroare consumatorul, sau duplicat fals reprodus după modelul original.
    sticlă returnabilă - recipient utilizat repetat la îmbutelierea producţiei alcoolice;
    dop cu dispersie - dop de o singură folosinţă care exclude posibilitatea de pătrundere în sticlă a lichidului din exterior fără deteriorarea dopului;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.1 noţiunea"marca comerciaă de stat" exclusă prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]

    Timbru de acciz - timbru ce reprezintă o imprimare pe hîrtie specială de dimensiuni stabilite, cu inscripţii şi semne distinctive, emis de stat, ce conţine informaţie despre producţia alcoolică, şi utilizat în calitate de marcare a unor categorii de producţie alcoolică supusă accizelor. Se aplică pe producţia finită fabricată în Republica Moldova şi destinată comercializării pe piaţa internă, precum şi pe producţia alcoolică importată.
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
    [Art.1 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]

    Articolul 2. Obiectul legii
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, administrativ, de control şi de asigurare a calităţii în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    (2) Fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează în condiţiile prevăzute de prezenta lege, cu respectarea cerinţelor de ocrotire a sănătăţii populaţiei şi de protecţie a mediului înconjurător.
    (3) Reglementarea legislativă a fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice are drept scop:
    a) apărarea intereselor economice ale statului;
    b) satisfacerea cerinţelor consumatorilor şi ridicarea culturii consumului producţiei alcoolice;
    c) consolidarea reputaţiei comerciale a producţiei alcoolice din Republica Moldova şi sporirea exportului de producţie alcoolică calitativă;
    d) crearea condiţiilor adecvate de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice şi asigurarea calităţii acestora;
    e) intensificarea şi eficientizarea controlului asupra respectării condiţiilor de fabricare şi circulaţie a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    f) păstrarea tehnologiilor clasice şi protejarea mărcilor tradiţionale de producţie alcoolică;
    g) combaterea falsificării alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    h) prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în procesul circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, sporirea veniturilor bugetare provenite din fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    [Art.2 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 3. Sfera şi limitele de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege reglementează relaţiile care apar în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice şi este obligatorie pentru toţi subiecţii vizaţi.
    (2) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra relaţiilor şi activităţilor din domeniul:
    a) fabricării şi circulaţiei medicamentelor şi a mijloacelor de diagnosticare ce conţin alcool etilic, înregistrate de către autoritatea împuternicită a administraţiei publice şi incluse în Nomenclatorul de stat de medicamente;
    b) fabricării şi circulaţiei articolelor cu destinaţie medicală, medicamentelor preparate de instituţiile farmaceutice după reţete individuale, preparatelor homeopatice, medicamentelor de uz veterinar, parfumurilor şi produselor cosmetice;
    c) fabricării şi circulaţiei berii;
    d) fabricării producţiei alcoolice în condiţii de casă, pentru consum personal, cu excepţia băuturilor alcoolice tari.
    (3) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd alte norme decît cele stabilite în prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaţionale.
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art. 3 al.(2) lit.d) modificat prin LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]

Capitolul 2
OBLIGAŢII, RESTRICŢII ŞI CERINŢE ÎN DOMENIUL
FABRICĂRII ŞI CIRCULAŢIEI ALCOOLULUI ETILIC
ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE

    [Denumirea modificată prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 4. Obligaţiile agenţilor economici
    Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sînt obligaţi:
    a) să fabrice alcool etilic şi producţie alcoolică în limita sortimentului pentru care s-a eliberat licenţa;
    b) să comercializeze alcool etilic pentru fabricarea producţiei alcoolice, farmaceutice, de parfumerie şi cosmeticenumai agenţilor economici care deţin licenţa respectivă;
    c) să ţină, utilizînd sistemul de evidenţă computerizată, evidenţa zilnică, potrivit unei forme stabilite, a stocurilor de materie primă pe fiecare furnizor aparte, a materiei prime prelucrate şi rămase în stoc; a cantităţilor de alcool etilic şi de producţie alcoolică fabricate şi puse în circulaţie; a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice rămase în stoc pe fiecare denumire şi categorie;
    [Art.4 lit.d) exclusă prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.4 lit.d) modificată prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]

    e) să marcheze producţia alcoolică;
    [Art.4 lit.e) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    f) să nu transmită, direct sau indirect, licenţa altor agenţi economici;
    g) să asigure etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, circulaţia întregii producţii fabricate prin mijloace de măsurat şi de control;
    h) să asigure integritatea sigiliilor aplicate, integritatea şi funcţionarea mijloacelor de măsurat şi de control, precum şi condiţii de depozitare în siguranţă a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate;
    e) să comercializeze producţia alcoolică cu ridicata ori să o livreze în alt mod numai agenţilor economici care dispun de depozite specializate şi deţin licenţă respectivă;
    j) să execute verificările metrologice.
    [Art.4 lit.j) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.4 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]

    (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, odată cu primirea licenţei, sînt supuşi înregistrării obligatorii, în modul stabilit de Guvern, în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    [Art.4 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art. 4 modificat prin LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]

    Articolul 5. Restricţii
    (1) Nu pot desfăşura activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice agenţii economici care nu dispun de licenţă respectivă, precum şi agenţii economici cărora licenţa le-a fost suspendată sau retrasă în modul stabilit de lege.
    (2) Se interzice:
    a) livrarea în reţeaua de comerţ şi comercializarea cu amănuntul a alcoolului etilic şi/sau a alcoolului etilic potabil în vrac şi/sau îmbuteliat;
    b) fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice din materia primă a clientului dacă acesta nu deţine licenţă pentru comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    c) darea în arendă agenţilor economici care nu dispun de licenţele respective a spaţiilor pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, utilajului tehnologic şi depozitelor specializate.
    d) livrarea şi comercializarea în reţeaua de farmacii a alcoolului etilic în vrac şi/sau îmbuteliat în recipiente cu o capacitate mai mare de 100 ml.
    e) comercializarea cu ridicata a producţiei alcoolice ambalate prin depozite specializate arendate.
    f) fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice falsificate (contrafăcute);
    g) utilizarea sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producţiei alcoolice;
    h) circulaţia producţiei alcoolice ambalate nemarcate în modul stabilit cu Timbru de acciz.
    [Art.5 al.(2), lit.h) modificată prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
   
i) comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţul minim de comercializare a băuturilor alcoolice tari, care constituie pentru comerţul cu ridicata – 36 lei/litru, iar pentru comerţul cu amănuntul – 50 lei/litru. La comercializarea băuturilor alcoolice tari în ambalaje cu capacitate mai mare sau mai mică de 1 litru, preţul minim este determinat în funcţie de preţul minim stabilit pentru 1 litru, recalculat la volumul necesar.
    [Art.5 al.(2), lit.i) introdusă prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (3) Livrarea sau punerea în circulaţie în alt mod a producţiei alcoolice nu se admite dacă nu are etichetă cu indicarea denumirii ei, denumirii sau numelui şi adresei producătorului şi, după caz, ale importatorului, precum şi a datelor despre compoziţia ei şi termenul de valabilitate. Adăugarea de cuvinte sau texte care califică producţia alcoolică ca avînd valoare curativă sau medicală este interzisă.
    (4) Alte restricţii privind fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se stabilesc prin lege.
    [Art.5 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]
    [Art.5 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art. 5 al.(2) lit.d în redacţia LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]

    Articolul 6. Cerinţe obligatorii pentru fabricarea şi circulaţia
                        alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
    (1) Decontările dintre agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei alcoolului etilic rafinat se vor face numai prin intermediul instituţiilor financiare.
    (2) Răspunderea pentru nerespectarea documentaţiei normative privind alcoolul etilic şi producţia alcoolică fabricate în Republica Moldova revine agentului economic care le fabrică şi/sau le comercializează.
    (3) Îmbutelierea alcoolului etilic destinat comercializării în reţeaua de farmacii se efectuează la întreprinderi specializate care dispun de licenţă pentru fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii.
    (4) Comercializarea pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari ambalate se efectuează în sticle cu dopuri cu dispersie sau cu alte tipuri de dopuri confirmate de către Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, care ar exclude posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu excepţia băuturilor tip divin, tip brandy, tip whisky, a băuturilor tip lichior cu un conţinut minim de zahăr de 350 g/dm3, a băuturilor în ambalaj cu capacitatea de pînă la 0,25 litri şi în ambalaj de suvenir confecţionat din materiale netradiţionale. Tipul băuturii este definit conform prezentei legi şi Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.
    [Art.6 al.(4) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387; în vigoare 13.12.08]
    [Art.6 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]
    [Art.6 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art. 6 al.(2) modificat prin LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]
    [Art. 6 al.(3) - (4) în redacţia LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]

    Articolul 7. Registrul de stat al circulaţiei alcoolului
                       etilic şi a producţiei alcoolice
    (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, odată cu primirea licenţei, sînt supuşi înregistrării obligatorii în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    (2) Controlul asupra circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează prin sistemul de evidenţă computerizată, cu înregistrarea datelor în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    [Art.7 modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]

Capitolul 3
COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN
DOMENIUL FABRICĂRII ŞI CIRCULAŢIEI ALCOOLULUI
ETILIC ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    [Denumirea modificată prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 8. Competenţa autorităţilor publice
    (1) De competenţa autorităţilor publice centrale în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice ţine promovarea politicii statului în domeniu, precum şi aprobarea documentaţiei normative în domeniul dat.
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, în teritoriul pe care îl administrează şi în limitele competenţei stabilite de lege în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, au următoarele atribuţii:
    a) exercită controlul asupra respectării de către agenţii economici a prezentei legi;
    [Art.8 al.(2), lit.(a) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    b) asigură încasarea în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a prestaţiilor financiare pentru fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    c) eliberează licenţe pentru comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice;
    d) exercită alte atribuţii stabilite prin lege.
    [Art.8 al.(2), lit.(d) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.8 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]

    Articolul 9. Organele abilitate cu funcţii de supraveghere,
                       de control şi de administrare
    (1) Supravegherea, controlul şi administrarea în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează de către organele abilitate, în conformitate cu prevederile legii.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (2) Organe abilitate sînt:
    a) autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice de pe lîngă acesta;
    b) Ministerul Economiei;
    c) organele de control fiscal, financiar şi economic;
    d) alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, în limitele competenţei stabilite de lege.
    (3) Atribuţiile organelor abilitate sînt exercitate de către reprezentanţii acestora, a căror competenţă se stabileşte prin lege.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (4) Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sînt obligaţi să pună la dispoziţia reprezentanţilor organelor abilitate, la cererea acestora, informaţiile şi documentele care atestă legalitatea activităţii desfăşurate.
    [Art.9 al.(4) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.9 al.(1) şi (4) modificate prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 ar.480]

    Articolul 10. Atribuţiile reprezentanţilor organelor abilitate
    Reprezentanţii organelor abilitate, în funcţie de constatările făcute, sînt în drept:
    1) să interzică livrarea de către producători a producţiei alcoolice care:
    a) poate periclita sănătatea sau viaţa consumatorilor din cauza deficienţelor calitative, confirmate prin actele întocmite de organele competente;
    b) este interzisă consumului;
    [Art.10 pct.1 lit.b) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    c) este confirmată ca falsificată (contrafăcută);
    d) are termenul de valabilitate expirat;
    2) să dispună sistarea fabricării sau circulaţiei producţiei alcoolice dacă aceasta:
    a) are deficienţele enumerate la punctul 1);
    b) nu este certificată în Sistemul Naţional de Evaluare a Conformităţii şi/sau nu corespunde cerinţelor documentaţiei normative în vigoare;
    [Art.10 pct.2), lit.b) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    c) deşi nu periclitează sănătatea sau viaţa consumatorilor, conţine o indicaţie geografică ce identifică un produs care nu este originar din locul menţionat în această indicaţie, chiar şi în cazul în care este menţionată adevărata origine a produsului sau în cazul în care indicaţia geografică este folosită în traducere sau este însoţită de expresii precum: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaţie” şi altele;
    [Art.10 pct.2), lit.c) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    d) lipsesc elementele de identificare şi/sau documentele de însoţire privind calitatea producţiei;
    [Art.10 pct.2), lit.d) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    e) nu este etichetată în conformitate cu prevederile legii;
    [Art.10 pct.2), lit.e) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    f) are deficienţele depistate în timpul controlului, care nu au fost remediate în termenul stabilit sau au fost remediate parţial;
    g) nu este marcată.
    [Art.10 pct.2), lit.g) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    3) să sesizeze organele abilitate pentru retragerea licenţei respective a agentului economic cînd acesta comite abateri repetate de la prevederile legii.
    [Art.10 pct.3 modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.10 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]

    Articolul 11. Organul de specialitate în domeniul fabricării
                          şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei
                          alcoolice
    (1) Organul de specialitate de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice este Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice de pe lîngă autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial, denumit în continuare Inspectorat de Stat.
    (2) Inspectoratul de Stat are următoarele atribuţii:
    a) supraveghează respectarea metodelor şi a tehnologiilor folosite la fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    b) reglementează controlul analitic al alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice prin intermediul laboratoarelor de încercări specializate;
    c) coordonează controlul tehnic la toate etapele de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, precum şi controlul asupra corespunderii calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice cerinţelor legii şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
    d) efectuează controlul asupra respectării condiţiilor minime de fabricare, a documentaţiei normative şi tehnologice şi a condiţiilor specifice de licenţiere pentru fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    e) exercită controlul agenţilor economici asupra respectării prevederilor legii şi a documentaţiei normative şi tehnologice la fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    f) efectuează controlul asupra marcării producţiei alcoolice, utilizării denumirilor de origine, a denumirilor de origine controlate, a indicaţiilor geografice şi a denumirilor de produse;
    g) efectuează, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi cu Ministerul Economiei, controlul asupra integrităţii sigiliilor aplicate utilajului pentru producerea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari;
    h) verifică etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari;
    i) ţine Registrul utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari, verifică înregistrarea utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari;
    j) verifică înregistrarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de fabricare şi/sau păstrare, şi/sau comercializare angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    k) sesizează organul abilitat asupra încălcărilor depistate, care atrag sistarea temporară sau retragerea licenţei pentru fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, în cazurile stabilite de lege;
    l) participă, în comun cu alte organe abilitate, la acţiunile iniţiate de acestea potrivit legii, inclusiv la controlul calităţii producţiei alcoolice din reţeaua de comerţ cu amănuntul şi din alimentaţia publică;
    m) sesizează, cînd constată abateri de la normativele de calitate, alte organe abilitate, pentru ca acestea să ia măsurile prevăzute de lege;
    n) participă la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    o) colaborează cu organisme internaţionale de profil în vederea cunoaşterii şi aplicării noilor metode de încercare şi de control al calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    p) exercită alte atribuţii stabilite prin lege.
    [Art.11 al.(2) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.11 al.(3) exclus prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]

    (4) Finanţarea Inspectoratului de Stat se efectuează de la bugetul de stat.
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.11 al.(2), lit.d) modificată prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.73]
    [Art. 11 al.(2), lit.e) modificat prin LP753/21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]
    [Art.11 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art.13 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]

Capitolul 4
IMPUNEREA FISCALĂ
    Articolul 12. Impunerea şi administrarea fiscală
    (1) La întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă.
    [Art.12 al.(1) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (2) Organele fiscale extrag lunar datele privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidenţă cu memorie fiscală.
    [Art.12 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]

Capitolul 5

LICENŢIEREA FABRICĂRII ŞI CIRCULAŢIEI
ALCOOLULUI ETILIC ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE

    [Denumirea modificată prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 13. Licenţierea fabricării, comercializării,
                         păstrării şi importului alcoolului etilic şi
                         al producţiei alcoolice
    (1) Fabricarea, comercializarea, păstrarea şi importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice sînt supuse licenţierii în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate.
    (2) Condiţiile obligatorii de licenţiere pentru solicitantul şi titularul de licenţă în vederea desfăşurării activităţii de fabricare, comercializare angro, păstrare şi import al alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice sînt:
    a) respectarea documentaţiei normative şi tehnologice la fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a producţiei alcoolice importate şi/sau autohtone;
    b) deţinerea în proprietate a încăperilor pentru depozite specializate de construcţie capitală, cu o suprafaţă de depozitare de cel puţin 500 m2, acoperite şi îngrădite, dotate cu sistem de evidenţă computerizată (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice importate şi/sau autohtone);
    c) neadmiterea păstrării în depozitele specializate a altei producţii decît a celei alcoolice;
    d) depozitarea alcoolului etilic numai în depozite-tip;
    e) importul alcoolului etilic, importul şi/sau comercializarea angro a producţiei alcoolice importate, fabricarea şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice în limita prognozei sortimentului de produse prezentate anual Camerei de Licenţiere pînă la 1 martie al anului de gestiune, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial;
    f) neadmiterea comercializării alcoolului etilic importat;
    g) marcarea obligatorie a producţiei alcoolice importate cu Timbru de acciz;
    [Art.13 al.(2), lit.g) modificată prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
    h) dotarea întreprinderii cu sistem de evidenţă computerizată;
    i) deţinerea în proprietate sau în baza unui contract de leasing financiar a capacităţilor minime de producţie (pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice);
    j) înregistrarea utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari în registrul ţinut de Inspectoratul de Stat;
    k) utilizarea mijloacelor de măsurare şi de control adecvate şi legalizate, verificate metrologic (pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice);
    l) asigurarea integrităţii sigiliilor aplicate utilajului pentru producerea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari;
    m) respectarea, în procesul funcţionării întreprinderii, a normelor privind protecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, a normelor ecologice şi sanitare;
    n) respectarea altor cerinţe stabilite prin lege.
    (3) Agentul economic care solicită licenţă, suplimentar la actele prevăzute în Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, prezintă:
    a) copia de pe actul de proprietate asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice);
    b) prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, pentru fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial;
    c) copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de leasing financiar al capacităţilor de producţie şi de pe actul de proprietate sau de pe contractul de leasing financiar ori de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice);
    d) copia de pe autorizaţia, cel puţin din partea unui producător, pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice în regim de dealer (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice autohtone prin depozite specializate);
    e) dovada notificării autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial despre deţinerea capacităţilor minime de producţie (pentru întreprinderile care solicită pentru prima dată licenţă pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice).
    [Art.13 al.(3), lit.e) modificată prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
    [Art.13 în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art. 13 al.(1) modificat prin LP1191 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.809]
    [Art. 13 al.(2) modificat prin LP1191 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.809]
    [Art. 13 al.(2), lit b) in redactia LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]
    [Art.13 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art. 13 modificat prin LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]

    Articolul 14. Suspendarea licenţei
    (1) Suspendarea licenţei se efectuează în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    a) folosirea utilajului destinat fabricării alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice în scopul fabricării producţiei nealimentare sau în alte scopuri decît cele stipulate în licenţă;
    b) utilizarea mărcilor de produs şi a denumirilor de origine a produselor înregistrate, precum şi a invenţiilor brevetate, după intrarea în vigoare a hotărîrii judecătoreşti despre ilegalitatea utilizării lor;
    c) neîndeplinirea de către titularul de licenţă, în termenul stabilit, a prescripţiei privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.
    [Art.14 al.(1) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art. 14 modificat prin LP1191 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.809]
    [Art. 14 al.(1), lit.c) în redacţia LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]

    (2) Licenţa se suspendă pe termenul necesar pentru înlăturarea încălcărilor, dar nu mai mult decît pe 6 luni.
    (3) În termen de 10 zile de la data comunicării de către organul abilitat a deciziei sale privind suspendarea licenţei, Inspectoratul de Stat sigilează utilajul şi comunicaţiile pentru a exclude fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    [Art.14 al.(3) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    (4) În termen de 10 zile de la primirea informaţiei privind lichidarea încălcărilor care au constituit temei pentru suspendarea licenţei şi după verificarea faptului lichidării acestora, Camera de Licenţiere adoptă decizia privind reluarea valabilităţii licenţei sau refuză reluarea valabilităţii acesteia. În baza deciziei emise, Inspectoratul de Stat va desigila sau nu va desigila utilajul şi comunicaţiile.
    [Art.14 al.(4) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.14 al.(5) exclus prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.14 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art.15 exclus prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]

    Articolul 16. Încetarea valabilităţii licenţei şi retragerea
                         licenţei
    (1) Încetarea valabilităţii licenţei are loc în baza cererii depuse în acest sens de către deţinător la autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licenţe sau la expirarea termenului de valabilitate a licenţei.
    (2) Licenţa se retrage de către instanţa judecătorească.
    [Art.16 al.(2) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (3) Temei pentru retragerea licenţei servesc:
    a) fabricarea şi/sau punerea în circulaţie a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice pentru agenţii economici care nu deţin licenţa respectivă, inclusiv pentru persoane fizice ;
    b) fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice care nu corespund cerinţelor documentaţiei normative;
    [Art.16 al.(3), lit.c) exclusă prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    d) punerea în circulaţie a producţiei alcoolice nemarcate în modul stabilit cu Timbru de acciz ori marcate cu Timbru de acciz fals, precum şi a producţiei alcoolice falsificate (contrafăcute), cu retragerea obligatorie a licenţei, fără drept de reînnoire, pe o perioadă de 3 ani;
    [Art.16 al.(3), lit.d) în redacţia LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
    e) comunicarea repetată,în mod fraudulos, în decursul unui an, a datelor neautentice în declaraţiile despre volumul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice fabricate şi/sau puse în circulaţie, precum şi despre sortimentul acestora;
    [Art.16 al.(3) lit.e) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    f) neîndeplinirea hotărîrii privind suspendarea licenţei;
    g) suspendarea repetată, în decursul unui an, a licenţei pentru una şi aceeaşi încălcare în perioada de valabilitate a licenţei;
    h) neînlăturarea în termenul stabilit a încălcărilor pentru care a fost dispusă suspendarea licenţei.
    i) achiziţionarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice de la producători sau din depozite care nu dispun de licenţă pentru genul respectiv de activitate;
    j) constatarea de către organele de control abilitate a cazurilor de fabricare, stocare sau comercializare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice contrafăcute sau periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor.
    k) recepţionarea producţiei alcoolice nu de la depozitele specializate sau nu de la producător;
    l) nerespectarea evidenţei tehnologice în procesul de fabricare şi/sau de comercializare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    m) nerespectarea evidenţei zilnice, computerizate, a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, în baza datelor mijloacelor, legalizate şi verificate în modul stabilit, de măsurat şi de control.
    n) punerea în circulaţie a producţiei alcoolice importate nemarcate în modul stabilit cu etichete în limba de stat.
    [Art.16 al.(3), lit.n) introdusă prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.16 al.(4) exclus prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.13 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]
    [Art.16 al.(2) şi (3) modificate prin L73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art.16 al.(3), lit.i)-j) în redacţia LP1191 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.809]
    [Art.16 modificat prin LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]


Capitolul 6
ETICHETAREA ŞI PUBLICITATEA PRODUCŢIEI
ALCOOLICE
    Articolul 17. Etichetarea producţiei alcoolice
    (1) Producţia alcoolică îmbuteliată livrată în reţeaua de comerţ trebuie să fie etichetată.
    (2) La etichetare se folosesc indicaţii obligatorii şi, după caz, facultative, conform prezentei legi şi reglementărilor tehnice.
    (3) Pe etichetă sau pe ambalajul de desfacere trebuie să fie prezentată în mod obligatoriu următoarea informaţie:
    a) inscripţia “Fabricat în Moldova” (pentru producţia alcoolică fabricată în Republica Moldova);
    b) denumirea şi adresa întreprinderii producătoare;
    c) denumirea şi adresa importatorului şi cele ale exportatorului;
    d) denumirea produsului;
    e) data ambalării (ziua, luna, anul);
    f) concentraţia alcoolică (% volum);
    g) volumul nominal al produsului preambalat exprimat în decimetri cubi (dm3), litri (l), centimetri cubi (cm3) sau mililitri (ml);
    h) date cu privire la certificare;
    i) codul de bare (dacă este înregistrat);
    j) indicativul documentului normativ pe produs;
    k) termenul de valabilitate (dacă este stabilit pentru producţia alcoolică respectivă).
    Articolul 171. Cerinţe faţă de informaţia de pe eticheta
                            producţiei alcoolice
    (1) Informaţia de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere al producţiei alcoolice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) denumirea, precum şi caracterele folosite la redarea denumirii sub care este comercializat produsul trebuie să fie clare, lizibile, inteligibile şi nelavabile, plasate într-un loc vizibil pentru consumator;
    b) denumirea şi adresa producătorului, ale ambalatorului şi ale importatorului trebuie să fie clare, să nu ocupe o poziţie dominantă pe etichetă şi să fie transliterate în grafie latină.
    (2) Informaţia de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere al producţiei alcoolice importate trebuie să fie expusă în limba de stat.
    Articolul 172. Restricţii faţă de informaţia de pe eticheta
                            producţiei alcoolice
    (1) Prin etichetare nu trebuie să se atribuie produselor alcoolice termeni descriptivi, uzuali, generici sau cu caracter elogios dacă nu se referă la produs, dacă jignesc sentimentul religios sau profesional, dacă pot induce în eroare consumatorul sau pot genera riscul de confuzie în privinţa unui produs similar al altui producător şi pot conduce la apariţia concurenţei neloiale, nici să li se atribuie proprietăţi de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli sau să se facă referire la astfel de proprietăţi.
    (2) Se interzice indicarea pe etichetă sau pe ambalajul de desfacere a oricărei informaţii care:
    a) poate fi considerată drept indicaţie a originii produsului în cazul în care originea lui este alta;
    b) cuprinde reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevieri ale lor, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte distincţii. Astfel de semne pot fi aplicate numai dacă există consimţămîntul organului competent sau al posesorului acestora;
    c) conţine o indicaţie geografică ce identifică un produs care nu este originar din locul menţionat în această indicaţie, chiar şi în cazul în care este menţionată adevărata origine a produsului sau în cazul în care indicaţia geografică este folosită în traducere sau este însoţită de expresii precum: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaţie” şi altele;
    d) este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri.
    Articolul 173. Examinarea conformităţii aspectului
                           exterior al ambalajului producţiei alcoolice
    (1) Examinarea conformităţii aspectului exterior al ambalajului producţiei alcoolice se efectuează în mod obligatoriu anterior punerii în circulaţie a producţiei alcoolice.
    (2) Examinarea conformităţii aspectului exterior al ambalajului producţiei alcoolice se efectuează de către Consiliul pentru examinarea conformităţii aspectului exterior al ambalajului produselor vinicole, alcoolice, al berii şi al băuturilor nealcoolice (denumit în continuare Consiliu), care este creat şi activează permanent pe lîngă autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial.
    (3) Consiliul este constituit din 7 membri: doi membri din partea autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial, un membru din partea Inspectoratului de Stat, un membru din partea Întreprinderii de Stat “Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” şi 3 membri din partea structurilor asociative din sectorul privat.
    Articolul 174. Atribuţiile Consiliului
    Consiliul are următoarele atribuţii:
    a) recepţionează cererile de aprobare a aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor;
    b) examinează conformitatea aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor cu cerinţele stabilite de lege;
    c) adoptă decizii privind aprobarea sau respingerea aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete (imprimatele de probă pentru noile tipuri de producţie, precum şi tirajele de control ale etichetelor noi sau ale celor în vigoare) destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor.
    Articolul 175. Examinarea cererilor şi adoptarea deciziilor
                           de către Consiliu
    (1) Consiliul examinează în şedinţă cererile solicitanţilor în termen de 15 zile de la data depunerii lor.
    (2) Solicitanţii depun Consiliului:
    a) cererea de aprobare a aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor;
    b) mostrele de ambalaj, mostrele de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau mostrele de reclamă a produselor.
    (3) Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă şi se consemnează în procese-verbale semnate de preşedintele şi secretarul Consiliului.
    (4) Decizia de aprobare a aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor se adoptă în cazul în care acestea întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) corespund cerinţelor stabilite de lege, de reglementările tehnice şi de standardele naţionale;
    b) nu prejudiciază imaginea producţiei alcoolice din Republica Moldova;
    c) nu sînt contrare ordinii publice şi bunelor moravuri.
    (5) Decizia de respingere a aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor se motivează de către Consiliu şi se expediază în formă scrisă solicitantului în termen de 5 zile de la adoptare.
    (6) Informaţiile prezentate de solicitanţi sînt confidenţiale. Membrii Consiliului sînt obligaţi să respecte confidenţialitatea acestor informaţii.
    Articolul 176. Publicitatea producţiei alcoolice
    Publicitatea producţiei alcoolice se supune reglementărilor stabilite de Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate şi de alte legi.
    [Capitolul 6 în redacţia LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]

Capitolul 7
CERTIFICAREA ALCOOLULUI ETILIC
ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    Articolul 177. Certificarea alcoolului etilic şi a producţiei
                           alcoolice
    (1) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică se supun certificării conform regulilor şi procedurilor stabilite în Sistemul Naţional de Evaluare a Conformităţii. Certificarea se efectuează de către organismele de certificare, acreditate şi desemnate în sistemul nominalizat, în condiţiile legii.
    [Art.177 al.(1) modificat prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
    (2) Organismele de certificare, acreditate şi desemnate, certifică alcoolul etilic şi producţia alcoolică, inclusiv cea cu indicaţie geografică, cu denumire de origine şi cu denumire de origine controlată.
    (3) Certificarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează pe lot, cu excepţia producţiei alcoolice destinate exportului.
    [Art.177 al.(3) modificat prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
    Articolul 178. Controlul calităţii alcoolului etilic şi a
                           producţiei alcoolice prin metoda
                           organoleptică
    (1) Calitatea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate şi importate, precum şi a produselor cu denumiri noi prezentate pentru certificare, se testează prin metoda organoleptică de către Comisia centrală de degustare pentru aprecierea calităţii produselor vinicole, alcoolice şi a berii (denumită în continuare Comisie), care este creată şi activează permanent pe lîngă autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial.
    (2) Componenţa Comisiei, în număr de 21 de persoane, se aprobă de către autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial.
    (3) Membrii Comisiei sînt experţi autorizaţi specializaţi în domeniul analizei senzoriale a producţiei alcoolice.
    [Art.178 al.(3) modificat prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
    (4) Comisia efectuează degustările după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe săptămînă.
    Articolul 179. Atribuţiile Comisiei
    (1) Comisia are următoarele atribuţii:
    a) apreciază calitatea produselor fabricate de întreprinderile din ramura vinificaţiei şi a alcoolului la diferite etape de producţie (control departamental);
    b) apreciază calitatea producţiei de import destinate comercializării pe piaţa internă;
    c) apreciază calitatea produselor destinate exportului;
    d) organizează şi realizează lucrările de apreciere a calităţii mostrelor experimentale de produse cu mărci şi denumiri noi la propunerea întreprinderilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
    e) apreciază calitatea mostrelor de producţie alcoolică destinată comercializării care utilizează marca proprietate a statului şi căreia i se aprobă marca de calitate;
    f) apreciază calitatea producţiei de import utilizate în ciclul tehnologic ca parte componentă la fabricarea producţiei alcoolice autohtone;
    g) apreciază calitatea producţiei prezentate, inclusiv la solicitarea autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial, a Inspectoratului de Stat şi a altor instituţii şi organizaţii;
    h) testează, în caz de arbitraj, prin metoda organoleptică calitatea producţiei alcoolice la solicitarea agenţilor economici şi a altor organizaţii;
    i) apreciază calitatea producţiei prevăzute pentru concurs, pentru scopuri didactice şi ştiinţifice.
    (2) Deciziile Comisiei privind aprecierea organoleptică a calităţii producţiei sînt executorii.
    Articolul 1710. Procedura aprecierii calităţii alcoolului
                             etilic şi a producţiei alcoolice prin
                             metoda organoleptică
    (1) Pentru prezentarea la Comisie a mostrelor spre degustare, solicitantul depune o cerere pe numele directorului Întreprinderii de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, în care indică scopul prezentării mostrelor. La cerere se anexează informaţia privind indicii fizico-chimici ai producţiei prezentate spre degustare. Pentru produsele cu denumiri noi, solicitantul anexează suplimentar proiectul instrucţiunii tehnologice.
    (2) În termen de 5 zile de la depunerea cererii, reprezentantul delegat de Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” va prelua mostrele spre degustare, cu întocmirea unui act de prelevare în conformitate cu documentaţia normativă şi tehnologică. În termen de 5 zile, mostrele prelevate vor fi supuse degustării de către Comisie.
    (3) Aprecierea calităţii produselor vinicole şi alcoolice se efectuează conform sistemului de punctare. Calificativele minime pentru fiecare tip de produs se aprobă de către autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial.
    (4) Costul aprecierii calităţii mostrelor prezentate pentru analiza organoleptică şi cheltuielile pentru transportarea acestora la locul destinaţiei le suportă Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”.
    [Capitolul 7 introdus prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]

Titlul II
FABRICAREA ALCOOLULUI ETILIC ŞI A
PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    [Denumirea modificată prin L73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 18. Cerinţele faţă de utilajul tehnologic utilizat
                          la fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor
                          alcoolice tari
    (1) La fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari este folosit numai utilaj tehnologic testat dotat cu aparate pentru măsuratul cantităţii producţiei fabricate şi cu aparate pentru măsuratul concentraţiei de alcool.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    (2) Evidenţa cantităţii producţiei fabricate şi concentraţiei alcoolului se efectuează prin sistemul de măsurare, înregistrare şi control cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic.
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    (3) Operaţiunile de sigilare şi desigilare a utilajului tehnologic şi a aparatelor utilizate la fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari se efectuează în comun de către Inspectoratul de Stat, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Ministerul Economiei.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    (4) Nu se permite punerea în funcţiune a utilajului tehnologic fără aplicarea de sigilii la aparatele respective, precum şi a utilajului tehnologic neînregistrat.
    [Art.18 al.(4) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    (5) Utilajul tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari se înregistrează în registrul ţinut de autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial.
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    (6) Exploatarea utilajului tehnologic pentru fabricarea alcoolului etilic se admite cu avizul prealabil al expertizei ecologice de stat şi numai în cazul în care acest utilaj permite a prelucra şi utiliza integral deşeurile principale ale producţiei de alcool.
    [Art.18 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]
    Articolul 19. Stocarea şi livrarea alcoolului etilic
                         şi a producţiei alcoolice
    (1) Producătorii de alcool etilic şi de producţie alcoolică trebuie să dispună de spaţiu şi de condiţii necesare pentru stocarea acestora, conform cerinţelor de depozitare şi de livrare stabilite prin lege.
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07, MO103-105/13.06.08 art.387]
    (2) Acces în spaţiile unde sînt depozitate alcoolul etilic şi producţia alcoolică îl au numai persoanele special autorizate şi reprezentanţii organelor abilitate.
    (3) Producătorii de producţie alcoolică o pot comercializa direct cu amănuntul numai prin magazinele specializate proprii.
    (4) Livrarea producţiei alcoolice pentru stocare şi comercializare cu ridicata se efectuează numai prin depozite specializate, cu excepţia producţiei vinicole în vrac, iar a alcoolului etilic-prin depozite-tip pentru păstrarea alcoolului etilic.
    (5) Alcoolul etilic destinat utilizării la fabricarea producţiei alcoolice, farmaceutice, de parfumerie şi cosmetice se depozitează numai la depozitele-tip de păstrare a alcoolului etilic.
    (6) Stocarea şi livrarea producţiei alcoolice în vrac pe piaţa internă şi cea externă se efectuează în exclusivitate de către producătorii de producţie alcoolică.
    [Art.19 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]
    [Art.19 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]

    Articolul 20. Marcarea producţiei alcoolice de
                          înaltă calitate
    (1) Producţiei alcoolice de înaltă calitate i se aplică marca de calitate.
    (2) Modul de determinare a calităţii producţiei alcoolice căreia i se aplică marca de calitate se stabileşte prin lege.
    [Art.20 al.(2) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    Articolul 21. Fabricarea producţiei alcoolice în condiţii
                         decasă
    Se permite fabricarea producţiei alcoolice pentru consum personal în condiţii de casă în gospodăriile individuale şi ţărăneşti (de fermier).
    Articolul 22. Interzicerea livrării producţiei alcoolice
    Producţia alcoolică care nu întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta lege este interzisă a fi livrată de către producător.
Titlul III
IMPORTUL ŞI EXPORTUL ALCOOLULUI ETILIC
ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    [Denumirea modificată prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
Capitolul 1
IMPORTUL ALCOOLULUI ETILIC ŞI AL
PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    [Denumirea modificată prin L73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 23. Reglementarea de stat a importului
                          alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice
    (1) Reglementarea de stat a importului alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice cuprinde:
    a) licenţierea importului de alcool etilic şi de producţie alcoolică;
    b) stabilirea accizelor, altor impozite şi taxe pentru alcoolul etilic şi pentru producţia alcoolică importate;
    c) controlul calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice importate;
    d) stabilirea cotelor de import al alcoolului etilic.
    (2) Alcoolul etilic se importă în baza avizului prealabil eliberat de autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial.
    [Art.23 al.(2) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (3) Pentru obţinerea avizului prealabil pentru dreptul de import al alcoolului etilic, solicitantul prezintă autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial o cerere în care se indică:
    a) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică (sediul), codul fiscal al întreprinderii;
    b) cantitatea alcoolului etilic care urmează a fi importat;
    c) faptul că volumul de alcool etilic solicitat de agenţii economici din domeniul medicinei, al industriei de parfumerie şi cosmetică a fost coordonat cu organele abilitate.
    (4) La cererea pentru eliberarea avizului prealabil se anexează:
    a) copia licenţei pentru fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice;
    b) prognoza de producere şi calculul volumului de alcool etilic necesar pentru realizarea programului de producere.
    (5) Cererea pentru eliberarea avizului prealabil se examinează în termen de 3 zile lucrătoare de la data parvenirii acesteia.
    (6) Avizul prealabil pentru dreptul de import al alcoolului etilic se eliberează solicitantului în mod gratuit.
    (7) Solicitanţii sînt obligaţi să prezinte autorităţii centrale de specialitate în domeniul agroindustrial informaţia despre volumul de alcool etilic importat în baza avizului prealabil.
    [Art.23 al.(3)-(7) introduse prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.23 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]

    Articolul 24. Importul alcoolului etilic şi al producţiei
                         alcoolice
    (1) Importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice se efectuează numai de către agenţii economici care deţin licenţa respectivă, prin punctele vamale Leuşeni, Ungheni, Giurgiuleşti (auto), Giurgiuleşti (feroviar), Giurgiuleşti-Port (fluvial), Tudora, Palanca, Ocniţa şi Otaci. Importul alcoolului etilic se permite numai agenţilor economici care deţin licenţă pentru fabricarea producţiei alcoolice sau pentru producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică, sau pentru producerea medicamentelor. Comercializarea alcoolului etilic importat este interzisă.
    [Art.24 al.(1) în redacţia LP166 din 22.07.05, MO151/11.11.05 art.716]
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP149 din 27.03.03, MO76/25.04.03, art.352]

    (2) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică importate trebuie să fie verificate în ceea ce priveşte corespunderea standardelor calităţii stabilite în Republica Moldova, să fie însoţite de certificatele de calitate şi de conformitate emise de ţările producătoare şi, în mod obligatoriu, verificate de Întreprinderea de Stat "Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice".
    [Art.24 al.(2) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (3) La importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice, agenţii economici vor prezenta organelor vamale, pe lîngă celelalte documente prevăzute de lege, şi licenţa de import.
    [Art.24 al.(3) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (4) Se interzice importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice care nu sînt însoţite de certificatele şi documentele stabilite de lege, precum şi al alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice a căror calitate nu corespunde celei înscrise în documentele de însoţire.
    [Art.24 al.(4) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (41) Se interzice importul băuturilor alcoolice tari ambalate, fabricate din alcool etilic rafinat de calitate mai joasă decît calitatea “Lux”, nemarcate şi fără dopuri cu dispersie sau alte tipuri de dopuri confirmate de către Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, care ar exclude posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu excepţia băuturilor tip divin, tip brandy, tip whisky, a băuturilor tip lichior cu un conţinut minim de zahăr de 350 g/dm3, a băuturilor în ambalaj cu capacitatea de pînă la 0,25 litri. Tipul băuturii este definit conform prezentei legi şi Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.
    [Art.24 al.(41) introdus prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (5) La importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice, al materialelor auxiliare utilizate pentru fabricarea producţiei alcoolice, testarea calităţii se efectuează de Întreprinderea de Stat "Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice".
    [Art.24 al.(6) exclus prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.24 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]
    [Art.24 modificat prin L73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]

    Articolul 25. Marcarea producţiei alcoolice importate
    (1) Comercializarea producţiei alcoolice de import ambalate destinate pentru consum se permite doar după marcarea acesteia cu Timbru de acciz.
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
    (2) Este exceptată de la marcare cu Timbru de acciz de stat producţia alcoolică:
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP91-XVIII din 04.12.09, MO184-186/15.12.09 art.561]
    a) introdusă în calitate de exponate şi mostre de către organizatorii şi participanţii la expoziţii şi tîrguri internaţionale;
    b) destinată utilizării oficiale de către reprezentanţele diplomatice, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale şi organizaţiilor asimilate acestora;
    c) îndreptată în zonele vamale libere şi în magazinele cu comercializarea în regim de duty free;
    d) tranzitată prin teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.25 al.(2), lit.d) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    e) introdusă de către persoane fizice în scop de consum personal, în limitele şi în modul stabilit de lege;
    [Art.25 al.(2), lit.e) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    f) în sticle de suvenir, precum şi în sticle cu capacitatea de pînă la 0,25 litri.
    (3) Pe ambalajul de consum al producţiei alcoolice importate trebuie să fie indicate:
    a) denumirea producţiei alcoolice;
    b) denumirea sau numele producătorului şi importatorului producţiei alcoolice şi adresele acestora;
    c) concentraţia de alcool etilic, conţinutul de zahăr şi ingredientele folosite la fabricarea producţiei alcoolice şi termenul de valabilitate;
    d) volumul ambalajului de consum al producţiei alcoolice.
    (4) Informaţia de pe ambalajul de consum al producţiei alcoolice importate trebuie să fie expusă în limba de stat.
    [Art.25 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]

Capitolul 2
EXPORTUL ALCOOLULUI ETILIC ŞI AL PRODUCŢIEI
ALCOOLICE
    [Denumirea modificată prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 26. Reglementarea de stat a exportului
                          alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice
    Reglementarea de stat a exportului alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice cuprinde:
    a) controlul calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice exportate;
    b) stimularea exportului şi crearea condiţiilor favorabile pentru export prin diminuarea impozitelor şi taxelor aplicate alcoolului etilic şi producţiei alcoolice fabricate în Republica Moldova;
    c) încheierea tratatelor internaţionale în scopul promovării peste hotare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate în Republica Moldova.
    [Art.26 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 27. Exportul alcoolului etilic şi al producţiei
                         alcoolice
    (1) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică destinate exportului sînt supuse evaluării conformităţii de către organismele de certificare din sistemul naţional de certificare, cu excepţia cazului în care certificatul de conformitate al alcoolului etilic şi producţiei alcoolice nu este obligatoriu conform cerinţelor ţării importatoare şi contractelor de export. În acest caz, exportatorul prezintă organului vamal o declaraţie de conformitate pe propria răspundere, conform modelului aprobat de organul de reglementare în domeniu.
    [Art.27 al.(1) în redacţia LP198 din 15.07.10, MO160-162/07.09.10 art.592]
    (2) Exportul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice poate fi efectuat direct de către producător.
    (3) Reglementarea exportului în vrac al vinului materie primă şi al vinului de struguri se efectuează în condiţiile legii.
    [Art.27 al.(3) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (4) Guvernul reglementează exportul producţiei alcoolice în conformitate cu Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 dacă:
    a) din cauza unor calamităţi naturale, volumul producţiei alcoolice fabricate şi stocurile existente sînt mai mici decît volumul apreciat de autoritatea centrală de specialitate în domeniul agroindustrial, de comun acord cu Uniunea Producătorilor şi Exportatorilor, drept strict necesar pentru consumul intern şi pentru funcţionarea întreprinderilor autohtone din ramură;
    b) calitatea producţiei alcoolice nu corespunde reglementărilor tehnice ale ţărilor importatoare ori ale acordurilor internaţionale;
    c) există circumstanţe excepţionale, recunoscute ca atare de Parlamentul Republicii Moldova.
    [Art.27 al.(4) introdus prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.27 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]
    [Art.27 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]


Titlul IV
CIRCULAŢIA INTERIOARĂ A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
Capitolul 1
COMERCIALIZAREA CU RIDICATA A PRODUCŢIEI
ALCOOLICE
    Articolul 28. Depozite specializate
    (1) Producţia alcoolică ambalată, atît cea fabricată în Republica Moldova, cît şi cea importată, se comercializează cu ridicata numai prin depozite specializate ce constituie proprietatea agenţilor economici, în modul stabilit de lege.
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (2) Agenţii economici sînt în drept să posede depozite specializate cu condiţia că:
    a) deţin licenţa respectivă;
    [Art. 28 al.(2), lit. b) în redacţia LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.2]
    b) deţin în proprietate încăperi pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 500 m2;
    c) dispun de autorizaţie din partea cel puţin a unui producător pentru vînzarea băuturilor alcoolice în regim de dealer.
    (3) Depozitele specializate trebuie să fie acoperite, îngrădite, dotate cu sistem de evidenţă computerizată, să corespundă condiţiilor de licenţiere (Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001), regulilor evaluării conformităţii produselor (Legea nr.186-XV din 24 aprilie 2003), standardelor (Legea nr.590-XIII din 22 septembrie 1995), cerinţelor protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale (Legea nr.93-XVI din 5 aprilie 2007), normelor sanitaro-epidemiologice (Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993) şi să asigure protecţia consumatorilor (Legea nr.105-XV din 13 martie 2003).
    [Art.28 al.(3) în redacţia LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (4) În depozitele specializate nu poate fi păstrată altă producţie decît producţia alcoolică.
    (5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic, fabricării medicamentelor, articolelor de parfumerie şi de cosmetică cu utilizarea alcoolului etilic sînt obligaţi să deţină în proprietate depozite-tip pentru păstrarea alcoolului etilic.
    (6) Alcoolul etilic se comercializează angro prin depozite-tip pentru păstrarea alcoolului etilic.
    [Art.28 modificat prin LP423-XVI din 22.12.06, MO14-17/02.02.07 art.46]
    [Art.28 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]


Capitolul 2
COMERCIALIZAREA CU AMĂNUNTUL
A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    Articolul 29. Dreptul de comercializare cu amănuntul
                         a producţiei alcoolice
    (1) Pot comercializa cu amănuntul producţie alcoolică numai agenţii economici:
    a) care deţin licenţa respectivă;
    b) care dispun, cu orice titlu, de spaţii comerciale cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2.
    (2) Pot comercializa cu amănuntul producţie alcoolică numai persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani.
    (3) Regulile de comerţ şi alte condiţii pentru comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice se stabilesc prin lege.
    [Art.29 al.(3) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.29 al.(4) exclus prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]

    (5) Procurarea producţiei alcoolice de import pentru comercializarea cu amănuntul se efectuează numai prin/de la depozite specializate.
    [Art.29 al.(5) introdus prin L73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art.29 al (4) în redacţia L753/21.12.2001, MO11/17.01.2002 art.29]

    Articolul 30. Restricţii privind comercializarea cu
                         amănuntul a producţiei alcoolice
    Se interzice comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice:
    a) prin reţeaua de comerţ ambulant (cărucioare, cisterne, autoremorci, autovehicule etc.);
    b) în chioşcuri, pavilioane şi în alte puncte de comerţ care nu au spaţiu comercial cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2;
    c) în instituţii de învăţămînt, medicale, preşcolare şi în alte instituţii de educaţie, în cămine pentru elevi şi studenţi, la întreprinderi şi la şantierele de construcţii şi reparaţii;
    d) în construcţiile sportive şi pe teritoriul aferent acestora, pe terenurile sportive;
    e) în ospătării dietetice şi în cafenele pentru copii, în locuri de comerţ pentru copii şi adolescenţi;
    f) în sediile autorităţilor publice, cu excepţia obiectelor staţionare de alimentaţie publică;
    g) în preajma edificiilor de cult religios în raza stabilită de autorităţile administraţiei publice locale de comun acord cu reprezentanţii cultelor respective;
    h) în cimitire, penitenciare, unităţi militare şi arsenale;
    ) în întreprinderile de transport public;
    j) persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani;
    k) prin depozite specializate.
    [Art.30 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 31. Interdicţia circulaţiei gratuite a producţiei
                         alcoolice
    (1) Se interzice:
    a) transmiterea producţiei alcoolice în calitate de salariu, premiu, indemnizaţie de asigurare socială;
    b) răspîndirea fără plată a producţiei alcoolice, cu excepţia producţiei alcoolice destinate pentru publicitate;
    c) oferirea producţiei alcoolice, cu excepţia producţiei alcoolice de înaltă calitate, ca premii la concursuri şi jocuri de noroc.
    (2) Alte restricţii privind circulaţia gratuită a producţiei alcoolice se stabilesc prin lege.

Titlul V

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI
CU PRIVIRE LA FABRICAREA ŞI CIRCULAŢIA ALCOOLULUI
ETILIC ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    [Denumirea modificată prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    Articolul 32. Felurile răspunderii
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală prevăzută de legislaţie.
    Articolul 33. Retragerea din circulaţie a alcoolului
                         etilic şi a producţiei alcoolice
                         care nu corespund cerinţelor legii
    (1) Se retrag din circulaţie, în temeiul hotărîrilor organelor abilitate în conformitate cu legea, alcool etilic şi producţia alcoolică în cazul în care:
    a) lipseşte licenţa respectivă;
    b) lipsesc certificatul de calitate şi certificatul de conformitate;
    c) producţia nu este marcată;
    [Art.33 al.(1) lit.c) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    d) calitatea producţiei nu corespunde documentaţiei normative;
    [Art.33 al.(1) lit.d) modificată prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    e) producţia conţine alcool etilic fabricat din materie primă nealimentară sau adaosuri interzise pentru fabricarea ei;
    f) în documentele de însoţire nu este indicat posesorul;
    g) producţia nu este însoţită de documente care confirmă legalitatea fabricării şi circulaţiei ei;
    h) producţia este falsificată (contrafăcută);
    i) producţia se comercializează în locuri neautorizate pentru aceasta în modul stabilit;
    j) alcoolul etilic şi alcoolul etilic potabil se comercializează cu amănuntul în reţeaua de comerţ;
    k) alcoolul etilic se comercializează în reţeaua de farmacii în recipiente cu o capacitate mai mare de 100 ml.
    (2) Sechestrarea şi confiscarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice aflate în circulaţie ilicită se efectuează în condiţiile legii.
    [Art.33 al.(2) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    (3) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică, retrase din circulaţie conform alin. (1) al prezentului articol, trec în posesia statului, sînt preluate la evidenţă de către organele fiscale şi sînt supuse expertizei calităţii în modul stabilit de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    [Art.33 al.(3) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (4) În baza rezultatelor expertizei, alcoolul etilic şi producţia alcoolică retrase din circulaţie:
    a) se comercializează, în bază de concurs, în calitate de materie primă, agenţilor economici titulari de licenţe pentru fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sau pentru fabricarea producţiei nealimentare;
    b) se nimicesc.
    (5) Modul de achitare pentru expertiza calităţii, de comercializare, în calitate de materie primă, sau de nimicire a alcoolului etilic şi producţiei alcoolice menţionate la alin. (3) este stabilit prin lege.
    [Art.33 al.(5) modificat prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.33 modificat prin LP332/16.12.05, MO1/06.01.06 art.20]
    [Art.33 modificat prin LP73-XV din 11.03.04, MO91-95/11.06.04 art.480]
    [Art. 33 modificat prin LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]


Titlul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    [Art.34 exclus prin LP301-XVI din 27.12.07,MO103-105/13.06.08 art.387]
    [Art.35 în redactia L1191/04.07.2002, MO106/25.07.2002 art.809]

    Articolul 35. Valabilitatea licenţelor eliberate anterior
    Licenţele pentru comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice, eliberate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, sînt valabile pînă la expirareatermenului lor de valabilitate.
    [Art.36 abrogat prin LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]
    Articolul 37. Punerea în aplicare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va adopta actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
    c) va întreprinde măsuri organizatorico-administrative orientate spre punerea în aplicare a prezentei legi, precum şi spre asigurarea tehnico-materială şi financiară a instituţiilor autorizate a organiza executarea ei.
    [Art.37 modificat prin LP753 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art.29]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

    Chişinău, 30 iunie 2000.
    Nr. 1100-XIV.