LPA171/1994
ID intern unic:  312792
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 171
din  06.07.1994
cu privire la secretul comercial
Publicat : 10.11.1994 în Monitorul Oficial Nr. 13     art Nr : 126

   
Abrogată prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19

    MODIFICAT
   
LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18
    LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426
    LP195 din 15.07.10, MO160-162/07.09.10 art.590
    LP204-XVI din 28.07.05, MO107-109/12.08.05 art.573
   
LP290-XV din 22.07.04, MO132-137/06.08.04 art.722
   
LP390-XV din 20.07.01, MO110/13.09.01 art.847
   
LP312-XV din 28.06.01, MO81-83/20.07.01 art.610
   
LP1079-XIV din 23.06.00, MO154/14.12.00Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Prezenta lege stabileşte bazele juridice ale apărării secretului comercial pe teritoriul Republicii Moldova, răspunderea persoanelor fizice şi juridice pentru divulgarea lui. Scopul legii este de a apăra sectorul comercial şi de a preîntîmpina concurenţa neloială în timpul activităţii economice.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiunea de secret comercial
(1) Prin secret comercial se înţeleg informaţiile ce nu constituie secret de stat, care ţin de producţie, tehnologie, administrare, de activitatea financiară şi de altă activitate a agentului economic, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui.
(2) Informaţiile ce constituie secret comercial sînt proprietate a agentului antreprenoriatului sau se află în posesia, folosinţa sau la dispoziţia  acestuia în limitele stabilite de el în conformitate cu legislaţia.
Articolul 2. Cerinţele faţă de informaţiile ce constituie secret comercial
Informaţiile ce constituie secret comercial trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) să aibă valoare reală sau potenţială pentru agentul antreprenoriatului;
b) să nu fie, conform legislaţiei, notorii sau accesibile;
c) să aibă menţiunea ce ar corespunde cu desfăşurarea de către agenţii antreprenoriatului a măsurilor respective necesare pentru păstrarea confidenţialităţii lor prin aplicarea sistemului de clasificare a informaţiilor date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare, marcarea corespunzătoare a documentelor şi altor purtători de informaţie, organizarea lucrărilor secrete de secretatiat;
d) să nu constituie secret de stat şi să nu fie protejate de dreptul de autor, de drepturile conexe şi de brevetul de invenţie;
    [Art.2 lit.d) în redacţia LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
e) să nu conţină  informaţii despre activitatea negativă a persoanelor fizice şi juridice care ar putea atinge interesele statului.
Articolul 3. Divulgarea secretului comercial
Prin divulgare a secretului comercial se înţeleg acţiunile intenţionate sau din imprudenţă ale funcţionarilor publici, demnitarilor de stat, lucrătorilor agentului economic, precum şi ale altor persoane care dispun de informaţii ce constituie secret comercial care le-au fost încredinţate sau le-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca lor, ce au condus la dezvăluirea prematură, folosirea şi răspîndirea necontrolată a acestora.
[Art.3 în redacţia LP204  din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.573]
Capitolul II
SUBIECŢII ŞI OBIECTELE SECRETULUI COMERCIAL
Articolul 4. Subiecţii secretului comercial
(1) Subiecţi ai secretului comercial sînt persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, precum şi din alte state.
(2) Statul garantează subiectului secretului comercial dreptul la păstrarea şi apărarea lui în modul stabilit de legislaţie.
    [Art.4 modificat prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00]
Articolul 5. Obiectele secretului comercial
(1) Obiecte ale secretului comercial (know-how) sînt interesele economice şi informaţiile tăinuite intenţionat despre diferitele aspecte şi domenii ale activităţii economice de producţie,de administrare, tehnico-ştiinţifice, financiare a agentului economic, a căror protecţie este condiţionată de interesele concurenţei şi posibila periclitare a securităţii economice a agentului economic.
(2) Atribuirea neîntemeiată a informaţiei accesibile la secret comercial este interzisă.
(3) Conţinutul şi volumul de informaţii ce constituie secret comercial sînt stabilite de agentul antreprenoriatului.
(4) Obiecte ale secretului comercial nu pot fi:
a) documentele de constituire, precum şi documentele ce dau dreptul de a practica activitate de antreprenoriat şi anumite tipuri de activitate economică ce urmează a fi licenţiate;
b) informaţiile în forma stabilită a dărilor de seamă statistice, precum şi a dărilor de seamă privind exerciţiul economico-financiar şi alte date necesare pentru verificarea corectitudinii calculării şi achitării impozitelor şi a altor plăţi obligatorii;
c) documentele de achitare a impozitelor, a altor plăţi la bugetul public naţional;
d) documentele care atestă solvabilitatea;
e) informaţiile privind componenţa numerică şi structura personalului, salariul lucrătorilor, condiţiile de muncă, precum  şi cele privind disponibilitatea locurilor de muncă;
f) informaţiile cu privire la poluarea mediului înconjurător, încălcarea legislaţiei antimonopol, nerespectarea regulilor de protecţie a muncii, comercializarea producţiei care dăunează sănătăţii consumatorilor, precum şi cu privire la alte încălcări ale legislaţiei şi mărimea prejudiciului cauzat.
(5) Nu constituie obiecte ale secretului comercial al întreprinderilor de stat şi municipale pînă la privatizare şi în procesul privatizării datele privind:
a) volumul proprietăţii întreprinderii şi al mijloacelor ei băneşti;
b) investirea mijloacelor în activele rentabile (hîrtii de valoare) ale altor întreprinderi, în obligaţii şi împrumuturi, în fondurile statutare ale întreprinderilor mixte;
c) obligaţiile de credit, comerciale şi alte obligaţii ale întreprinderii, care decurg din legislaţie, şi din contractele încheiate de ea;
d) contractele cu întreprinderile nestatale.
[Art.5 al.(6) abrogat prin LP195 din 15.07.10, MO160-162/07.09.10 art.590]
[Art.5 al.(6) modificat prin L290-XV din 22.07.04, MO132-137/06.08.04 art.722]
      [Art.5 modificat prin LP390 din 20.07.01 MO110/13.09.01 art. 847]
[Art.5 modificat prin LP312-XV din 28.06.01 MO81-83/20.07.01]
     [Art.5 modificat prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00]
Articolul 6. Competenţa şi responsabilitatea subiecţiilor secretului
                           comercial
(1) Modul de apărare a secretului comercial, în condiţiile prezentei legi, se stabileşte de către agentul antreprenoriatului sau de către conducătorul  numit de acesta, care îl aduce la cunoştinţa lucrătorilor care au acces la informaţiile ce constituie secret comercial.
(2) Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a modului de apărare a secretului comercial, stabilit de agentul antreprenoriatului sau de conducătorul numit de acesta, atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţie.
(3) Agentul antreprenoriatului poartă răspundere personală de crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea  păstrării  secretului comercial.
(4) Agentul antreprenoriatului poartă răspundere pentru atribuirea neîntemeiată a informaţiei accesibile la secret comercial.
(5) Statul acordă sprijin agentului antreprenoriatului în crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea păstrării secretului comercial.
[Art.6 modificat prin LP312-XV din 28.06.01, MO81-83/20.07.01]
Capitolul III
APĂRAREA SECRETULUI COMERCIAL ŞI ACCESUL LA EL
Articolul 7. Mecanizmul stabilirii modului de apărarea a secretului
                          comercial
Subiecţii secretului comercial elaborează instrucţiuni, regulamente privind asigurarea păstrării secretului comercial în care se stabilesc:
a) conţinutul şi volumul informaţiilor ce constituie secret comercial;
b) modul de atribuire informaţiilor, lucrărilor şi articolelor a menţiunii "Secretul întreprinderii" şi de scoatere a acestei menţiuni;
c) procedura admiterii lucrătorilor agentului economic, precum şi a persoanelor antrenate în activitatea lui, la informaţiile ce constituie secret comercial;
d) modul de folosire, evidenţă, păstrare şi marcare a documentelor şi a altor purtători de informaţie, a articolelor, obiectul cărora constituie secret comercial;
e) organizarea controlului asupra modului de folosire a informaţiilor ce constituie secret comercial;
f) procedura de asumare a obligaţiilor reciproce de către agenţii economici privind păstrarea secretului comercial la  încheierea contractelor de desfăşurare a unor acţiuni comune;
g) modul de aplicare a măsurilor de influenţă disciplinară şi materială prevăzute de legislaţia asupra lucrărilor care au divulgat secretul comercial;
h) punerea răspunderii pentru asigurarea păstrării secretului comercial în seama persoanei cu funcţii de răspundere a agentului economic.
Articolul 8. Obligaţiile lucrătorilor agentului economic privind păstrarea
                          secretului comercial
(1) Lucrătorii agentului economic care au acces la informaţiile ce constituie secret comercial îşi asumă obligaţiile:
a) să păstreze secretul comercial pe care îl vor cunoaşte în procesul muncii şi să nu-l divulge fără a avea autorizaţie, eliberată în modul stabilit, cu condiţia că informaţiile ce constituie secret comercial nu le-au fost cunoscute mai înainte sau n-au fost primite de ei de la o terţă persoană fără obligaţia de a respecta confidenţialitatea lor;
b) să respecte cerinţele instrucţiunilor, regulamentelor şi dispoziţiilor privind asigurarea păstrării secretului comercial;
c) în caz dacă persoane străine încearcă să obţină de la ei informaţii ce constituie secret comercial să anunţe imediat despre această persoană cu funcţii de răspundere respectivă sau subdiviziunea respectivă a agentului economic;
d) să păstreze secretul comercial al agenţilor economici cu care întreţin relaţii de afaceri;
e) să nu folosească cunoaşterea secretului comercial pentru practicarea vreunei activităţi care, în calitate de acţiune concurentă, poate să aducă prejudicii agentului economic;
f) în cazul concedierii să transmită toţi purtătorii de informaţii ce constituie secret comercial (manuscrise, maculatoare, documente, desene, benzi magnetice, fişe perforate, benzi perforate, discuri, dischete, imprimate de printer, pelicule cinematografice şi fotografice modele, materiale etc.), pe care i-au avut la dispoziţie, persoanei cu funcţii de răspundere respective sau subdiviziunii respective a agentului economic.
(2) Obligaţiile date se asumă în scris la încheierea contractului de muncă sau altui contract fie în procesul executării lui.
Articolul 9. Subdiviziunile specializate pentru apărarea secretului comercial
(1) Pentru asigurarea apărării secretului comercial la agenţii economici mari pot fi create subdiviziuni speciale cu regim secret, funcţiile şi împuternicirile cărora sînt reflectate în instrucţiuni, regulamente, dispoziţii respective.
(2) Organele de ocrotire a ordinii de drept şi alte organe de stat acordă sprijin subdiviziunilor cu regim secret ale agenţilor economici la îndeplinirea funcţiilor încredinţate lor.
Articolul 10. Apărarea secretului comercial în procesul interacţiunii
                            agenţilor economici
(1) În timpul cînd agenţii economici întreţin legături economico-comerciale, tehnico-ştiinţifice, financiar-valutare şi alte legături de afaceri, inclusiv cu partenerii străini, părţile contractante stipulează expres caracterul, conţinutul informaţiilor ce constituie secret comercial, precum şi obligaţiile reciproce privind asigurarea păstrării lui în conformitate cu legislaţia.
(2) În cazul  încheierii contractului cu parteneri străini, condiţiile păstrării confidenţialităţii activităţii trebuie să corespundă legislaţiei ţării  unde se încheie contractul, dacă acordurile interstatale nu prevăd altfel.
Articolul 11. Accesul la secretul comercial
(1) La secretul comercial au acces lucrătorii, cercul cărora este stabilit de agentul antreprenoriatului.
(2) Organele de stat, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, au dreptul, în baza unei cereri scrise, semnate de către persoana împuternicită, să solicite şi să primească, cu titlu gratuit, informaţii ce constituie secret comercial, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
[Art.11 al.(2) în redacţia LP204  din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.573]
      [Art.11 al.(2) modificat prin LP390-XV din 20.07.01, MO110/13.09.01 art.847]

(3) Persoanele cu funcţii de răspundere ale acestor organe poartă răspunderea prevăzută de legislaţie pentru divulgarea informaţiilor ce constiuie secretul comercial al agentului economic.
(4) Alte organe şi organizaţii, inclusiv mijloacele de informare în masă, nu au dreptul să ceară de la agenţii economici informaţii ce constituie secret comercial.
Articolul 12. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care au acces
                              la secretul comercial
(1) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv persoanele cu funcţii de răspundere ale organelor de stat de control şi supraveghere, care au acces la secretul comercial, sînt obligate să respecte cu stricteţe cerinţele privind nedivulgarea lui, să împiedice scurgerea informaţiei către terţi, achiziţionarea sau folosirea de către aceştia a informaţiei fără consimţămîntul proprietarului şi într-un mod contrar practicii comerciale loiale (rezilierea contractului, abuzul de încredere şi incitarea la delict, achiziţionarea de informaţii nedivulgabile de către terţii care ştiau că o atare achiziţie implică practici comerciale neloiale sau în privinţa cărora au fost prezentate probe de astfel de practici ori de o gravă neglijenţă sau ignoranţă), sub rezerva ca aceste informaţii:
a) să fie secrete în sensul că, în totalitatea lor ori în configuraţia sau asamblarea exactă a elementelor lor, ele în general nu sînt cunoscute sau nu sînt accesibile persoanelor din mediul care în practica obişnuită recurg la genul de informaţii în cauză;
b) să aibă o valoare comercială pentru că sînt secrete;
c) să facă obiectul unor dispoziţii rezonabile de păstrare a secretului lor din partea persoanei care le controlează în mod licit.
(2) În cazul în care autorizarea comercializării produselor farmaceutice sau a produselor chimice pentru agricultură care conţin preparate chimice noi este condiţionată de comunicarea de date nedivulgabile rezultate din încercări sau de alte date nedivulgabile, a căror stabilire cere un efort considerabil, aceste date sînt protejate atît contra exploatării lor neloiale în comerţ, cît şi contra divulgării, cu excepţia cazurilor cînd divulgarea este necesară pentru protecţia publicului sau cînd sînt luate măsuri pentru a asigura protejarea datelor respective contra exploatării lor neloiale în comerţ.
[Art.12 modificat prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00]
Articolul 13. Limitele iniţierei în secretul comercial la instanţa
                            judecătorească şi în arbitraj
(1) În procesul dezbaterii judiciare a diferitelor litigii iniţierea instanţei  judecătoreşti, a arbitrajului şi a terţelor  persoane  în obiectele  secretului  comercial se admite numai în măsura în  care se referă  nemijlocit  la esenţa litigiului, la care agentul economic se prezintă în calitate de reclamant sau reclamat. La prezentarea probelor se iau înconsiderare interesele legitime ale părţilor legate de protecţia secretelor lor industriale şi comerciale.
(2) Accesul nelimitat al instanţei judecătoreşti şi arbitrajului la registrele contabile şi la alte documente comerciale se permite numai în cazurile:
a) intentării procesului cu privire la falimentul şi lichidarea agentului economic;
b) litigiilor ce ţin de dreptul moştenirii sau de împărţirea bunurilor comune ale soţilor;
c) litigiilor dintre înşişi fondatorii agentului economic.
[Art. 13 completat prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00]
Articolul 131. Consultarea oficialităţilor străine în materie
                              de asigurare a secretului comercial
În scopul prevenirii unor pretinse violări ale legilor şi reglementărilor unui stat străin ca rezultat al unor acţiuni întreprinse de cetăţeni ai Republicii Moldova sau de persoane domiciliate în Republica Moldova, oricare oficialitate a statului străin este în drept să solicite oficialităţilor responsabile din Republica Moldova furnizarea de informaţii neconfidenţiale existente la dispoziţia publicului care prezintă un interes în cauză, precum şi alte informaţii de care dispun, sub rezerva respectării legislaţiei interne şi încheierii unui acord reciproc satisfăcător cu privire la respectarea caracterului confidenţial al acestor informaţii.
[Art.131 introdus prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00]
Articolul 14. Temeiurile pentru stabilirea faptului
                     divulgării secretului comercial
Transmiterea informaţiilor ce constituie secret comercial unor terţe persoane atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, administrativă şi penală, prevăzută de legislaţie, cu condiţia că informaţiile erau ţinute de către agentul economic în secret, că ele au fost încredinţate în modul stabilit persoanei ce le-a divulgat fără consimţămînt de a le divulga şi că prin divulgare s-a adus un prejudiciu.
Articolul 15. Răspunderea pentru divulgarea
                     secretului comercial
(1) Pentru încălcarea prezentei legi şi a altor acte normative cu privire la secretul comercial persoanele fizice şi juridice sînt trase la răspundere în conformitate cu legislaţia.
(2) Lucrătorii agenţilor economici, ai organelor de stat, precum şi persoanele care în mod ilicit au primit sau au însuşit informaţiile ce constituie secret comercial sînt obligaţi să recupereze totodată prejudiciul cauzat agentului economic sau agentului antreprenoriatului.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                             Mircea SNEGUR

      Chişinău, 6 iulie 1994.
Nr.171-XIII.