LPA1525/1998
ID intern unic:  311606
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1525
din  19.02.1998
cu privire la energetică
Publicat : 04.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 50-51     art Nr : 366     Data intrarii in vigoare : 04.06.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
energetică - ramură a economiei naţionale cu un sistem de întreprinderi şi obiective electroenergetice, termoenergetice, de gaze, de combustibil solid şi lichid, cu centre de instruire, organizaţii de proiectări şi de cercetări şi de altă natură;
resurse energetice - totalitate a purtătorilor de energie utilizaţi în activităţi economice şi menajere;
pierderi de resurse energetice - pierderi tehnologice inevitabile de resurse energetice în procesul de extragere, prelucrare, transportare, depozitare, evidenţă, distribuţie şi consum, precum şi pierderile provocate de nerespectarea proceselor tehnologice, de utilizarea lor neeconomă sau risipitoare.
   
echipament de măsurare - aparat sau sistem destinat pentru măsurarea cantităţii de resurse energetice comercializate consumatorului în scopul facturării;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    consumator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează resurse energetice;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    consumator casnic - orice persoană fizică care utilizează resurse energetice pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau cea profesională;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    consumator noncasnic - orice persoană fizică sau juridică care utilizează resurse energetice în alte scopuri decît pentru necesităţi casnice.
     [Art.1 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 2. Scopul prezentei legi
Scopul prezentei legi constă în crearea unui cadru juridic pentru asigurarea eficienţei energeticii, aprovizionarea fiabilă a economiei naţionale şi a populaţiei cu resurse energetice.
Articolul 3. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege:
a) reglementează activitatea organizatorică, economică şi financiară a întreprinderilor şi organizaţiilor energetice, relaţiile lor cu autoritatea publică centrală de reglementare în energetică, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu persoane fizice şi juridice;
    
[Art.3 lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
b) stabileşte principiile de bază ale activităţii producătorilor de energie, întreprinderilor de transport, a furnizorilor de resurse energetice, relaţiile de drept şi economice dintre furnizori şi consumatori;
c) stabileşte modul asigurării consumatorilor cu combustibili şi cu energie de calitate la preţuri şi tarife minime;
d) determină elementele principale de asigurare a securităţii obiectivelor energetice.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ÎN DOMENIUL ENERGETICII
Articolul 4. Atribuţiile autorităţii publice centrale de
                   administrare a energeticii
În atribuţiile autorităţii publice centrale de administrare a energeticii intră:
a) elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul energeticii;
b) elaborarea concepţiei şi programelor de stat de dezvoltare a energeticii;
  c) monitorizarea executării, în termenele stabilite, a programelor de dezvoltare şi de investiţii în energetică;
[Art.4 lit.c) introdusă prin LP71 din 27.02.03, MO50/21.03.03 art.215 lit.c)-f) devin d)-g)]
d) întocmirea de acte normative privind energetica;
e) promovarea relaţiilor internaţionale în energetică, inclusiv în domeniul procurărilor strategice de resurse energetice, atragerii investiţiilor, extinderii interconexiunilor energetice şi formării pieţei energetice internaţionale;
f) administrarea proprietăţii de stat în energetică;
g) stimularea concurenţei, limitarea activităţii monopoliste în energetică.
     
Articolul 41. Reglementarea şi monitorizarea
                           sectoarelor energeticii
     (1) Autoritatea învestită cu atribuţii de reglementare şi monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii este Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică, denumită în continuare Agenţie.
    (2) Agenţia are următoarele funcţii principale:
    a) supraveghează respectarea legislaţiei în domeniul energeticii;
    b) promovează şi asigură concurenţa loială şi funcţionarea eficace a pieţelor de energie;
    c) eliberează licenţe pentru desfăşurarea pe pieţele de energie a activităţilor autorizate în conformitate cu Legea cu privire la gaze, Legea cu privire la energia electrică, Legea privind piaţa produselor petroliere;
     d) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor autorizate şi aplică prevederile legilor specificate la lit. c);
     e) promovează o politică tarifară adecvată şi respectarea drepturilor şi a intereselor consumatorilor;
    e1) aprobă tarife, în cazurile stipulate de lege, calculate în conformitate cu prevederile metodologiilor aprobate şi monitorizează corectitudinea aplicării acestora;
     [Art.41 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
    
f) supraveghează respectarea de către întreprinderile a căror activitate este reglementată de Agenţie a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea şi prezentarea spre aprobare a tarifelor pentru activităţile reglementate;
    [Art.41 al.(2), li.f) în redacţia LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
  
  g) exercită controlul asupra modului de respectare a drepturilor consumatorilor, examinează petiţiile şi plîngerile consumatorilor şi ale furnizorilor şi soluţionează neînţelegerile survenite între aceştia în limitele competenţei sale.
    (3) În scopul exercitării atribuţiilor şi a funcţiilor prevăzute de lege, Agenţia elaborează şi aprobă regulamente, metodologii şi alte acte normative în conformitate cu legea.
    [Art.41 al.(3) în redacţia LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
    (4) Agenţia exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.
    [Art.41 al.(4) în redacţia LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
   
(5) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate, cu Consiliul Concurenţei, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare atît aplicării prevederilor legislaţiei concurenţei, cît şi a prevederilor legislaţiei din domeniile energeticii, cu ministerele şi cu alte organe publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor.
     [Art.41 al.(5) modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
     [Art.41 al.(5) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (6) Agenţia îşi exercită activitatea în conformitate cu legea, fiind independentă de toţi participanţii la pieţele de energie, precum şi de alte autorităţi sau persoane fizice şi juridice.
    [Art.41 al.(6) modificat prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
     [Art.41 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 42. Administrarea Agenţiei
    (1) Agenţia este condusă de Consiliul de administraţie alcătuit din cinci directori.
    (2) Parlamentul desemnează unul dintre cei cinci directori ai Consiliului de administraţie în funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei.
    (3) Hotărîrile Consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului. Fiecare director deţine un singur vot.
    (4) Directorul general al Consiliului de administraţie este desemnat de Parlament la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu avizul pozitiv al comisiei parlamentare de profil. Directorii Consiliului de administraţie sînt desemnaţi de Parlament la propunerea comisiei parlamentare de profil. Toţi directorii sînt desemnaţi  pentru o perioadă de 6 ani. În cazul apariţiei, din diferite motive, a locului vacant de director, Parlamentul, în termen de o lună, desemnează un nou director. La prima desemnare, directorii Consiliului de administraţie al Agenţiei sînt desemnaţi de Parlament în felul următor:  directorul general  este desemnat pe un termen de 6 ani, doi directori –  pe un termen de 4 ani, iar doi  – pe un termen de 2 ani. Nici unul dintre membrii Consiliului de administraţie nu poate deţine funcţia mai mult de 12 ani.
    (5) Directorul Consiliului de administraţie trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă studii universitare în domeniul tehnic, economic sau juridic şi experienţă de lucru în domeniul respectiv, inclusiv de cel puţin 3 ani în funcţie administrativă de conducere.
    (51) Directorul general și directorul Consiliului de administrație deţin funcţii de demnitate publică prin numire şi se supun prevederilor legislaţiei cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică.
    [Art.42 al.(51) introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (6) Funcţia de director al Consiliului de administraţie încetează prin demisie sau eliberare din funcţie. Directorul poate fi eliberat din funcţie de către Parlament în cazul:
    a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    b) imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate;
    c) alegerii în altă funcţie;
    d) condamnării, prin hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 
    [Art.42 al.(6), lit.d) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    e) rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    [Art.42 al.(6), lit.e) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.42 al.(6), lit.e) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    f) aflării în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.42 al.(6), lit.f) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
   
g) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.42 al.(6), lit.g) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    h) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.
    [Art.42 al.(6), lit.h) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (7) Directorul general angajează personalul Agenţiei cu consimţămîntul a cel puţin unui membru al Consiliului de administraţie.
    (8) La întreprinderea a cărei activitate este reglementată de Agenţie în corespundere cu prezenta lege, directorul Consiliului de administraţie nu este în drept:
    a) să desfăşoare activităţi remunerate sau să obţină alte avantaje;
    b) să deţină acţiuni ale acestei întreprinderi;
    c) să obţină cîştiguri financiare sau materiale datorită funcţiei pe care o deţine;
    d) să faciliteze angajarea proprie sau angajarea altor persoane la  întreprinderea a cărei activitate este reglementată de Agenţie.
    (9) În decurs de 2 ani după eliberarea sa din funcţie, directorul Consiliului de administraţie nu poate ocupa funcţii la întreprinderea a cărei activitate este reglementată de Agenţie.
    (10) Directorul general al Consiliului de administraţie prezintă Parlamentului raport despre activitatea Agenţiei în anul precedent.
    [Art.42 introdus prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
    Articolul 43. Bugetul Agenţiei
    (1) În fiecare an, pînă la 25 noiembrie, Agenţia îşi formează bugetul pentru anul următor în baza:
    a) plăţilor regulatorii aplicate anual de Agenţie titularilor de licenţe;
    b) altor surse prevăzute de lege.
    (2) Agenţia stabileşte mărimea plăţilor regulatorii pentru anul următor, la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale în conformitate cu legea, în baza estimărilor volumelor de energie electrică, de gaze naturale şi ale volumelor de produse petroliere principale şi de gaze lichefiate importate, pentru anul următor, prezentate de către titularii de licenţe pînă la data de 1 noiembrie a anului curent. Mărimea plăţilor regulatorii se determină în modul următor:
    – pentru energia electrică:
    a) în cazul producătorului de energie electrică – pornind de la volumul de energie electrică livrat de la barele centralei;
    b) în cazul operatorului reţelei de transport şi de sistem – pornind de la volumul de energie electrică livrat operatorilor reţelelor de distribuţie şi consumatorilor finali ale căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua electrică de transport, precum şi  de la volumul fluxurilor transfrontaliere de energie electrică;
    c) în cazul operatorului reţelei de distribuţie – pornind de la volumul de energie electrică livrat consumatorilor finali;
    d) în cazul furnizorului de energie electrică – pornind de la volumul de energie electrică furnizat;
    – pentru gazele naturale:
    a) în cazul producătorului de gaze naturale – pornind de la volumul de gaze naturale livrat în reţeaua de gaze naturale;
    b) în cazul operatorului reţelei de transport – pornind de la volumul de gaze naturale livrat operatorilor reţelelor de distribuţie şi consumatorilor finali, ale căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de transport al gazelor naturale, precum şi de la volumul fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale;
    c) în cazul operatorului reţelei de distribuţie – pornind de la volumul de gaze naturale livrat consumatorilor finali;
    d) în cazul furnizorului de gaze naturale – pornind de la volumul de gaze naturale furnizat;
    – pentru produsele petroliere – pornind de la volumul produselor petroliere principale şi al gazelor  lichefiate importate.
    (3) Plăţile regulatorii se transferă de către titularii de licenţă la contul curent al Agenţiei. Agenţia are dreptul unic de a utiliza mijloacele de pe contul său. Mijloacele neutilizate în exerciţiul financiar curent se transferă la bugetul anului următor. Dacă pe parcursul exerciţiului financiar curent se formează un deficit de fonduri, Agenţia este în drept să-l recupereze de la bugetul anului următor, corectînd corespunzător plăţile regulatorii.     Agenţia este în drept să contracteze împrumuturi bancare, la dobînzi rezonabile, pentru acoperirea cheltuielilor curente ce nu pot fi acoperite din plăţile regulatorii colectate. Agenţia rambursează împrumuturile din mijloacele obţinute de la plăţile regulatorii colectate ulterior.
    (4) Bugetul Agenţiei se aprobă de Parlament la nivelul de pînă la 0,15 la sută din costul anual al energiei electrice, al gazelor naturale furnizate consumatorilor, al produselor petroliere principale şi al gazelor lichefiate importate. Bugetul Agenţiei se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.43 introdus prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
Articolul 5. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice
                   locale
(1) Autorităţile administraţiei publice locale contribuie la asigurarea fiabilă şi eficientă a populaţiei şi a economiei din teritoriu cu combustibili şi cu energie.
(2) În atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale intră:
a) construirea de obiective energetice cu destinaţie locală, soluţionarea problemelor defalcării de terenuri  pentru obiectivele energetice;
b) reglementarea alocaţiilor de la bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului de asigurare a consumatorilor din teritoriu cu resurse energetice;
c) coordonarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale la obiectivele energetice;
d) acordarea de compensaţii nominale la plata consumului normat de resurse energetice păturilor social-vulnerabile.
Capitolul III
FUNCŢIONAREA ŞI DEZVOLTAREA ENERGETICII
Articolul 6. Principii de activitate
(1) Toate întreprinderile şi organizaţiile energetice sînt persoane juridice, activează pe principiul eficienţei economice în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile obşteşti nu au dreptul:
a) să intervină  în activitatea operativă a  întreprinderilor şi organizaţiilor energetice;
b) să sustragă personalul întreprinderilor şi  organizaţiilor energetice de la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
c) să se implice în relaţiile contractuale dintre furnizori şi consumatori.
(3) Dezvoltarea obiectivelor energetice se efectuează numai în bază de studii, programe, scheme şi proiecte.
(4) Întreprinderile şi organizaţiile energetice, indiferent de tipul de proprietate, care activează în sferele de producţie, de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale şi a altor combustibili prezintă, la solicitarea autorităţii publice centrale de administrare a energeticii, proiectele programelor şi planurilor de dezvoltare şi de investiţii în domeniile respective, precum şi rapoartele privind realizarea lor în perioada precedentă.
[Art.6 al.(4) introdus prin LP71/27.02.03, MO50/21.03.03 art.215 al.(4)-(8) devin (5)-(9)]
(5) Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a produselor petroliere şi a cărbunelui se efectuează conform unor regulamente şi documente tehnico-normative, aprobate de autoritatea publică centrală de administrare a energeticii.
(6) Întreprinderile şi organizaţiile energetice sînt obligate să efectueze la nivelul cuvenit procesul tehnologic de producţie, transportul şi distribuţia combustibililor şi energiei, să execute în termen lucrările curente de exploatare şi reparaţie a obiectivelor şi utilajului, să asigure eficient consumatorii cu resurse energetice, respectînd legislaţia cu privire la protecţia mediului, la resursele naturale şi la securitatea industrială.
   
[Art.6 al.(6) modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.01.17]
(7) Întreprinderile energetice care prestează servicii publice au drept de servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea de lucrări de marcare, de construcţie a obiectivelor, de deservire profilactică a utilajului, de repararea reţelelor electrice, conductelor termice şi de gaze naturale, instalaţiilor electrotehnice şi utilajului gazifier, folosind tehnica respectivă.
(8) Efectuarea lucrărilor, cu excepţia celor de avarie, trebuie să fie coordonată cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii de terenuri. Restabilirea secţiunilor de străzi şi terenuri, defectate prin efectuarea unor astfel de lucrări, se va  efectua din contul întreprinderii energetice respective în termenele convenite.
(9) Producătorii de energie electrică şi termică ce activează în interes public sînt obligaţi să formeze rezerve de combustibili pînă la începutul perioadei de toamnă-iarnă.
Articolul 7. Proprietatea în energetică
(1) În energetică, proprietatea poate fi publică sau privată.
(2) Se permite privatizarea, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare, a centralelor electrice, a reţelelor de transport electric, termic şi de gaze, a centrelor de depozitare şi de desfacere a produselor petroliere, a staţiilor de alimentare a automobilelor, a întreprinderilor şi obiectivelor de deservire, a celor auxiliare.
(3) Sînt proprietate a statului şi nu sînt pasibile de privatizare reţelele  magistrale de transport electric şi obiectivele energetice de importanţă strategică.
(4) Investiţiile în energetică nu pot fi expropriate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia naţională şi de acordurile internaţionale. În caz de expropriere a investiţiei, statul garantează despăgubirea echivalentă valorii ei juste de piaţă.
Articolul 8. Demonopolizarea şi concurenţa
(1) Obiectivul de bază al politicii energetice constă în limitarea activităţii monopoliste şi  în stimularea concurenţei în energetică, acestea realizîndu-se prin:
a) crearea de condiţii pentru concurenţă şi liberalizarea pieţei de resurse energetice;
b) supravegherea corectitudinii în aplicarea tarifelor la energia electrică şi termică, a preţurilor la gazele naturale;
c) preîntîmpinarea şi limitarea activităţilor monopoliste;
d) reglementarea şi supravegherea activităţilor care constituie monopol natural.
(2) Producătorii de energie electrică şi termică trebuie să achiziţioneze combustibili de calitate la cel mai mic preţ.
Articolul 9. Relaţiile economice
(1) Relaţiile economice dintre întreprinderile energetice, precum şi dintre întreprinderile energetice şi consumatori, se stabilesc pe bază de contracte.
(2) Furnizorii sînt obligaţi să asigure livrarea fiabilă a resurselor energetice, prestînd servicii de calitate.
(3) În tarifele la energia electrică şi termică şi în preţurile la resursele energetice trebuie să intre toate cheltuielile rezonabile de exploatare şi dezvoltare a obiectivelor energetice, precum şi profitul.
Articolul 10. Fondurile de investiţii
(1) Pentru asigurarea funcţionării ritmice a energeticii şi pentru dezvoltarea ei, se creează fonduri de investiţii.
(2) Fondurile de investiţii se creează din:
a) mijloacele proprii ale întreprinderilor energetice;
b) cotele de participare ale acţionarilor şi consumatorilor;
c) credite bancare;
d) mijloace din fondurile speciale;
e) mijloace de la bugetul de stat şi bugetele locale;
f) mijloacele investitorilor autohtoni;
g) alte surse.
Articolul 11. Fondurile speciale
(1) Pentru realizarea scopurilor prevăzute la art.10 alin.(1) se creează şi fonduri speciale:
a) fondul pentru dezvoltarea energeticii;
b) fondul pentru asigurare;
c) fondul de rezervă;
d) fondul protecţiei sociale a salariaţilor;
e) fondul pentru conservarea energiei.
(2) Fondurile speciale se formează din:
a) mijloacele de la bugetul  de stat destinate construcţiei de obiective energetice de importanţă naţională;
b) mijloacele de la bugetele locale destinate construcţiei de obiective energetice de importanţă locală;
c) mijloacele proprii ale întreprinderilor şi organizaţiilor energetice;
d) credite bancare;
e) investiţiile consumatorilor de energie şi combustibili;
f) alte mijloace.
Capitolul IV
ALIMENTAREA CU ENERGIE.
SUPRAVEGHEREA ENERGETICĂ DE STAT
Articolul 12. Relaţiile dintre furnizor şi consumator
(1) Furnizarea şi consumul combustibililor, gazelor naturale, energiei electrice şi termice se efectuează conform unor regulamente aprobate de Agenţie.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Furnizorul este obligat să asigure livrarea resurselor energetice la parametrii de calitate prevăzuţi de documentele normative obligatorii. Parametrii de calitate a resurselor energetice se includ obligatoriu în contract
[Art.12 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) În contract se stipulează cantitatea, calitatea, fiabilitatea şi regimul de furnizare şi consum al resurselor energetice, condiţiile de reglare a graficului de consum, tarifele, modul de plată, se prevăd sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.
(4) Consumatorul de resurse energetice are dreptul:
a) de conectare, în modul stabilit, la reţele electrice, termice şi la conducte de gaze;
b) de majorare a capacităţilor de consum al energiei şi a puterii instalate, respectîndu-se condiţiile tehnice;
c) de creare, independent sau în colaborare cu alţi consumatori, a unui sistem local propriu de alimentare cu energie sau de conectare la un alt sistem local, cu permisiunea proprietarilor acestuia.
(5) Consumatorul în a cărui funcţionare întreruperea energiei sau deconectarea ei poate periclita viaţa oamenilor sau provoca pierderi materiale trebuie să dispună de sursă energetică de rezervă, instalată din cont propriu.
(6) Deţinătorul de sursă autonomă de energie electrică şi  termică are dreptul să transmită în reţea surplusul de energie în  conformitate cu actele normative în vigoare.
(7) În cazul în care consumatorul nu plăteşte integral, în termenul stipulat în contract, energia electrică şi termică, gazele naturale consumate, furnizorul este în drept să întrerupă livrarea  în modul stabilit de contract sau de lege.
    
[Art.12 al.(7) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(8) Furnizorul este obligat să  reînceapă  livrarea de energie electrică şi termică, de gaze naturale după efectuarea  plăţii  pentru consum.
(9) Pentru pagubele cauzate consumatorului, furnizorul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu contractul.
(10) Pentru consumul de energie peste limitele prevăzute în contract, consumatorul plăteşte furnizorului taxe majorate.
(11) Pentru plata  întîrziată a consumului de energie, consumatorii plătesc penalitate în mărime determinată în modul stabilit. Cuantumul clauzei penale este negociabil. Eventualele neînţelegeri survenite între părţi în acest sens nu pot servi drept temei pentru refuzul furnizorului de a încheia contract cu consumatorul dacă acesta a respectat toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului.
     [Art.12 al.(11) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(12) Se interzice conectarea şi deconectarea consumatorului de la sursele de energie fără autorizaţia persoanelor responsabile din întreprinderile energetice sau a serviciilor tehnice operative, cu excepţia cazurilor cînd astfel de acţiuni asigură securitatea oamenilor, cazurilor de avarie sau situaţiilor de forţă majoră.
(13) Consumatorul nu este în drept să împiedice accesul liber al reprezentanţilor furnizorului, abilitaţi cu funcţii de control, pentru înregistrarea indicaţiilor aparatelor de evidenţă a consumului de resurse energetice, conform contractului încheiat între consumator şi furnizor.
[Art.12 al.(13) în redacţia LP1135 din 13.07.00, MO102/17.08.00]
   
(14) Drepturile consumatorului în raporturile cu furnizorul de servicii, inerente activităţii de furnizare şi consum al resurselor energetice, sînt protejate prin prezenta lege, Legea cu privire la gaze, Legea cu privire la energia electrică, Legea privind piaţa produselor petroliere, precum şi prin Legea privind protecţia consumatorilor.
     [Art.12 al.(14) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 13. Supravegherea energetică de stat
(1) Se instituie, prin hotărîre a Guvernului, organul supravegherii energetice de stat, care va activa în conformitate cu un  regulament aprobat de Guvern.
(2) Organul supravegherii energetice de stat exercită supraveghere asupra respectării regulamentelor, actelor normativ-tehnice şi regulilor de securitate la construirea, echiparea şi funcţionarea obiectivelor energetice şi exploatarea utilajelor, precum  şi a instalaţiilor energetice ale consumatorilor.
(3) Activitatea organului supravegherii energetice de stat se finanţează din mijloacele ce se includ în tariful pentru energia electrică.
[Art.13 al.(3) introdus LP403 din 17.10.03, MO1/01.01.04 art.2]
    
Articolul 131. Limitele efectuării controlului şi 
                            drepturile de bază ale organului
                            supravegherii energetice de stat
    (1) Organul supravegherii energetice de stat va efectua controlul asupra:
    a) respectării de către producătorii, transportatorii, distribuitorii şi consumatorii de energie electrică şi termică a normelor de amenajare a instalaţiilor electrice, a regulamentelor de exploatare a instalaţiilor electrice şi termice, a normelor de securitate tehnică în procesul utilizării instalaţiilor electrice şi termice, a documentelor normative privind calitatea energiei electrice şi termice, precum şi a altor instrucţiuni şi documente normativ-tehnice stabilite prin legi;
    b) corespunderii instalaţiilor electrice şi termice documentelor normative obligatorii stabilite prin legi;
    c) efectuării testărilor şi încercărilor periodice ale instalaţiilor electrice şi termice ale agenţilor economici, inclusiv ale celor din sistemul energetic, în conformitate cu normele în vigoare stabilite prin legi;
    d) instalaţiilor în funcţiune, celor noi sau reconstruite de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, în scopul determinării corespunderii lor cu normele în vigoare stabilite prin legi;
    e) corespunderii instalaţiilor energetice, noi sau reconstruite, ale consumatorilor cu normele de amenajare şi alte documente normativ-tehnice în vigoare stabilite prin legi şi va emite actele de dare în exploatare a acestor instalaţii;
    f) respectării cerinţelor documentelor normativ-tehnice în vigoare la emiterea avizelor de racordare a noilor instalaţii de utilizare la reţelele de distribuţie şi transport al energiei.
    (2) Organul supravegherii energetice de stat este în drept:
    a) să suspende procesul de fabricare a echipamentului electrotehnic de către agenţii economici în cazul în care condiţiile tehnice nu corespund normelor în vigoare stabilite prin legi;
    b) să emită prescripţii obligatorii spre executare pentru proprietarii şi gestionarii de instalaţii electrice şi termice în vederea excluderii abaterilor de la regulamentele, instrucţiunile şi normativele în vigoare stabilite prin legi privind întreţinerea, deservirea, exploatarea lor, precum şi cele privind utilizarea energiei electrice şi termice;
    c) să ceară de la proprietarii şi gestionarii instalaţiilor electrice şi termice decuplarea imediată a instalaţiilor electrice şi termice a căror stare tehnică poate provoca avarii, incendii, explozii sau poate pune în pericol viaţa oamenilor;
    d) să aibă acces la instalaţiile electrice şi termice ale persoanelor fizice şi juridice, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipurile de proprietate, doar în cazurile prevăzute în mod expres de lege;
    e) să emită prescripţii obligatorii pentru agenţii economici privind suspendarea activităţii persoanelor neatestate şi a celor care încalcă regulile şi normele de securitate la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice şi termice;
    f) să ceară furnizorilor de energie electrică şi termică sistarea livrării de energie consumatorilor în cazul în care nerespectarea prevederilor actelor normativ-tehnice în vigoare prevăzute de lege privind organizarea lucrărilor şi protecţia muncii la deservirea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi termice poate provoca avarii, incendii sau electrocutări, iar prescripţiile inspectorilor nu sînt executate;
    g) să participe, în modul stabilit, la examinarea circumstanţelor şi cauzelor avariilor, incendiilor şi electrocutărilor grave sau în grup, provocate de instalaţiile electrice şi termice;
    h) să primească de la agenţii economici, pentru examinare operativă, documente şi informaţii referitoare la respectarea cerinţelor regulamentelor şi normelor de amenajare, deservire şi exploatare a instalaţiilor, centralelor şi reţelelor electrice şi termice;
    i) să suspende, pînă la lichidarea încălcărilor cerinţelor actelor normativ-tehnice, producerea sau montarea utilajului şi instalaţiilor energetice a căror exploatare poate provoca avarii, incendii sau electrocutări;
    j) să antreneze, în caz de necesitate, specialişti de la instituţiile ştiinţifice şi cele de proiectare, de la alte organizaţii în efectuarea expertizelor şi prezentarea concluziilor referitoare la problemele ce ţin de competenţa organului supravegherii energetice de stat;
    k) să aplice, în modul stabilit de lege, sancţiuni proprietarilor şi gestionarilor instalaţiilor electrice şi termice care nu execută prescripţiile emise pentru evitarea avariilor, incendiilor şi electrocutărilor ce pot fi provocate de instalaţiile în cauză;
    l) să efectueze controlul tehnic anual al instalaţiilor electrice şi termice ale agenţilor economici în scopul prevenirii avariilor, incendiilor şi electrocutărilor.
    (3) Controlul şi drepturile menţionate la alin. (1) şi (2) sînt exercitate de către organul supravegherii energetice de stat în limitele, cerinţele şi procedura stabilite prin Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.131 al.(3) modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (4) Drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi i) se exercită doar prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea organului supravegherii energetice de stat.
    (5) În cazul unui pericol iminent de avarii, incendii sau electrocutări, organul supravegherii energetice de stat este în drept să-şi exercite drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi lit. i), cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea funcţionării obiectivelor menţionate la alin. (2) lit. a) şi i) se anulează.
    (6) Reluarea activităţii se efectuează în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de sistare a lucrărilor sau al hotărîrii instanţei ierarhic superioare, conform legii.
     [Art.131 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul V
EVIDENŢA RESURSELOR ENERGETICE.
RAPOARTELE STATISTICE ŞI TRANSPARENŢA
Articolul 14. Evidenţa resurselor energetice
(1) Întregul volum de resurse energetice importate, produse, transportate, distribuite, depozitate şi consumate este supus unei evidenţe instrumentale.
    (2) Echipamentele de măsurare care servesc la determinarea şi decontarea consumurilor energetice între părţile contractante se verifică metrologic, conform Legii metrologiei, iar furnizorul este responsabil de montarea lor. Se instalează echipamente de măsurare ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.
    [Art.14 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.14 al.(2) în redacţia LP1135 din 13.07.00, MO102/17.08.00]

    [Art.14 al.(2) declarat neconstituţional prin HCC69 din 14.12.99, MO153/29.12.99; în vigoare 14.12.99]
    (3) Caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare instalat la consumator se stabilesc de către furnizor, în funcţie de parametrii şi de condiţiile de furnizare a resurselor energetice.
[Art.14 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.14 al.(3) în redacţia LP1135 din 13.07.00, MO102/17.08.00]
   
(4) Pentru consumatorii casnici, cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică, gaze naturale şi energie termică se suportă de către furnizor. Cheltuielile respective justificate se includ în tariful la energia electrică, gaze naturale sau energia termică.
    (5) Consumatorul casnic este în drept să achite cheltuielile pentru procurarea, verificarea metrologică şi instalarea primară a echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică, gaze naturale şi energie termică înainte de efectuarea lucrărilor respective de către furnizor, urmînd ca ulterior costurile acestora să se deducă în rate din obligaţia de plată a serviciilor prestate. Mecanismul şi cotele lunare de compensare a acestor cheltuieli se vor stabili în contractele de furnizare a serviciilor menţionate.
    (6) Consumatorii noncasnici sînt obligaţi să procure, să instaleze, să efectueze verificarea metrologică, să exploateze, să întreţină, să repare şi să înlocuiască echipamentul de măsurare a volumelor de energie electrică, gaze naturale şi energie termică care le sînt furnizate.
    (7) Echipamentele de măsurare a volumelor consumate de energie electrică, gaze naturale şi energie termică se sigilează de către furnizor, distribuitor, transportator (după caz) în prezenţa consumatorului sau delegatului împuternicit de către acesta, cu consemnarea acestei operaţiuni într-un proces-verbal.
    (8) În cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul de demontare, reparare, verificare metrologică, montare sau înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat.
     [Art.14 al.(4)-(8) introduse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 15. Rapoartele statistice
(1) Persoanele juridice prezintă organelor statistice de stat, în modul stabilit de lege, rapoarte de un anumit tip despre importul, exportul, producerea şi consumul de resurse energetice.
    
[Art.15 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Responsabilă de autenticitatea informaţiilor prezentate este administraţia persoanelor juridice.
Articolul 16. Transparenţa
(1) Orice obiectiv energetic este deschis pentru vizitarea organizată a publicului şi pentru mijloacele de informare în masă.
(2) Datele despre situaţia tehnică, economică şi ecologică a obiectivelor energetice, despre avariile şi perturbările din lucrul lor vor fi accesibile şi transparente.
(3) Administraţia întreprinderilor şi organizaţiilor energetice poartă răspundere pentru denaturarea şi dosirea informaţiei prevăzute la alin.(2).
Capitolul VI
ASIGURAREA SECURITĂŢII ÎN FUNCŢIONAREA
OBIECTIVELOR ENERGETICE ŞI A PAZEI LOR
Articolul 17. Zonele de protecţie
(1) Obiectivele energetice au grad sporit de pericol. Pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă, se stabilesc zone de protecţie. Modul de delimitare a acestor zone, dimensiunile şi regimul lor se stabilesc prin regulamente şi acte normative aprobate de Guvern.
(2) Orice lucrare în zona de protecţie se efectuează numai cu acordul întreprinderii sau organizaţiei energetice.
Articolul 18. Paza obiectivelor energetice
(1) Paza obiectivelor energetice de importanţă majoră este exercitată de paza militarizată departamentală sau interdepartamentală a Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Persoanele fizice şi juridice care întreprind acţiuni ce violează funcţionarea obiectivelor energetice poartă răspundere în conformitate cu legea.
    
[Art.18 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 19. Pregătirea cadrelor
(1) Pentru asigurarea exploatării în siguranţă a obiectivelor energetice, personalul administrativ, specialiştii şi muncitorii lor trebuie să aibă studii speciale sau pregătire specială. Întreprinderile şi organizaţiile energetice contribuie la pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în instituţiile de învăţămînt de profil.
(2) Este obligatorie efectuarea periodică a atestării şi examinării medicale a personalului operativ şi tehnic al obiectivelor energetice.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 20
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 21
Guvernul, în termen de 3 luni:
- va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
- va aproba, în temeiul prezentei legi, actele normative care asigură funcţionarea obiectivelor energetice.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru MOŢPAN

Chişinău, 19 februarie 1998.
Nr. 1525-XIII.