LPM534/1995
ID intern unic:  311682
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 534
din  13.07.1995
cu privire la concesiuni
Publicat : 30.11.1995 în Monitorul Oficial Nr. 67     art Nr : 752
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP240 -XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
    LP910 -XV din14.03.02, MO56/24.04.2002 art.395
   
LP509-XIV din 15.07.99, MO90/19.08.99
    LP358-XIV din 15.04.99, MO55/28.05.99 art.254

    NOTĂ:
    În textul Legii sintagma "Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" prin LP358-XIV din 15.04.99, MO55/28.05.99 art.254
  Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Concesiunea şi întreprinderea concesională
    (1) Concesiunea este un contract prin care statul sau unităţile administrativ-teritoriale cesionează (transmite) unui investitor (persoană fizică sau juridică,inclusiv străină), în schimbul unei redevenţe, dreptul de a desfăşura activitate de prospectare, explorare, valorificare sau restabilire a resurselor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, de a presta servicii publice, de a exploata bunurile mobile şi imobile proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale care conform legislaţiei sînt scoase integral sau parţial din circuitul civil, precum şi dreptul de a desfăşura anumite genuri de activitate, inclusiv cele care constituie monopolul statului, preluînd gestiunea obiectului concesiunii, riscul prezumtiv şi răspunderea patrimonială.
   
[Art.1 al.(1) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (2) Întreprinderea concesională este o formă de colaborare în baza unui contract de concesiune încheiat de stat sau de unitatea administrativ-teritorială, în persoana autorităţii împuternicite de stat sau de unitatea administrativ-teritorială (concedent), cu o persoană fizică sau juridică (concesionar). Întreprinderea concesională poate avea forma de societate comercială sau de societate civilă.
   
[Art.1 al.(2) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 2. Reglementarea juridică
    (1) Raporturile concesionale şi alte raporturi juridice în legătură cu acestea sînt reglementate de prezenta lege şi de alte acte normative.
    (2) Dacă acordul  internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte altfel decît prezenta lege, se aplică dispoziţiile acordului internaţional.
    Articolul 3. Sfera şi obiectul concesiunii
    (1) Concesiunea se admite în toate ramurile economiei şi cuprinde toate genurile de activitate, dacă aceasta nu contravine legislaţiei.
    (2) Pot face obiectul concesiunii:
    a) terenurile şi alte resurse naturale, prospectarea, explorarea şi valorificarea acestora;
    b) bunurile mobile şi imobile ale domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    [Art.3 al.(2), lit.b) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
   
c) lucrările şi serviciile de interes public naţional sau local.
    [Art.3 al.(2), lit.c) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (3) Se admite concesionarea concomitentă a mai multor obiecte în scopul exploatării lor în complex.
   
(4) Caracteristicile de bază (juridice, ecologice, tehnice şi arhitectural-urbanistice) ale obiectelor concesiunii se aduc la cunoştinţa concesionarilor.
   
[Art.3 al.(4) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    [Art.3 al.(4) introdus prin LP509 din 15.07.99, MO90/19.08.99]
    Articolul 4. Concedentul
    Calitatea de concedent o are:
    a) Guvernul, în cazul concesionării terenurilor şi altor resurse naturale. În acest caz contractul de concesiune se va încheia între concesionar şi organul central de specialitate al administraţiei publice autorizat de Guvern;
    b) organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale, în limitele competenţei lor, în cazul concesionării bunurilor întreprinderilor de stat (municipale), a altor obiecte economice.
    [Art.4 lit.b) în redacţia LP910 din 14.03.02, MO56/24.04.02 art395]
    Articolul 5. Concesionarul
    Concesionari pot fi persoane fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state.
    Articolul 6. Dreptul de proprietate
    (1) Concedentul cesionează concesionarului,în baza contractului de concesiune, drepturile sale de posesiune şi de folosinţă asupra obiectului concesiunii, rezervîndu-şi dreptul exclusiv de dispoziţie asupra acestuia.
    (2) Produsele şi beneficiul (venitul) obţinut de concesionar ca rezultat al exploatării obiectului concesiunii constituie proprietatea acestuia, dacă contractul de concesiune nu prevede altfel.
    (3) Constituie proprietate a concesionarului valorile materiale proprii şi de altă natură procurate cu mijloace proprii precum şi îmbunătăţirile aduse de acesta obiectului concesiunii, dacă acestea pot fi separate de obiectul în cauză fără a-l prejudicia.
    (4) Îmbunătăţirile inseparabile aduse obiectului concesiunii de către concesionar constituie proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. La expirarea contractului de concesiune ori în cazul rezilierii lui, concesionarul are dreptul la recuperarea costului îmbunătăţirilor aduse obiectului concesiunii cu permisiunea concedentului, dacă contractul nu prevede altfel.
   
[Art.6 al.(4) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 7. Competenţa autorităţilor publice
    (1) De competenţa Guvernului ţin:
    a) aprobarea listei bunurilor proprietate publică a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse pentru concesionare;
    b) aprobarea obiectivelor concesionării de interes naţional şi a cerinţelor generale privind selectarea concesionarului, precum şi a condiţiilor concesionării;
    c) aprobarea documentelor de politici privind dezvoltarea concesionării;
    d) adoptarea actelor normative necesare pentru executarea prezentei legi, aprobarea setului de documente standard (modele de cereri, oferte, comunicate informative etc.), precum şi a procedurilor standard pentru asigurarea funcţionării concesionării;
    e) desemnarea organului de specialitate al administraţiei publice centrale cu funcţii de concedent pentru încheierea contractelor cu partenerii privaţi, în cazul parteneriatelor public-private iniţiate de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice centrale, şi pentru monitorizarea executării contractelor.
    (2) De competenţa Ministerului Economiei și Infrastructurii ţin:
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    a) elaborarea documentelor de politici privind concesionarea;
    b) elaborarea propunerilor de modificare şi completare a actelor legislative şi normative privind concesionarea;
    c) elaborarea şi prezentarea către Guvern spre aprobare a proiectelor de acte normative necesare executării prezentei legi.
    (3) De competenţa Agenţiei Proprietăţii Publice, denumită în continuare Agenţie, ţin:
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    a) coordonarea iniţierii concesionării la nivel naţional;
    b) avizarea studiilor de fezabilitate;
    c) asistarea autorităţilor administraţiei publice centrale în identificarea obiectivelor concesiunii de interes naţional, a cerinţelor generale privind selectarea concesionarului şi a condiţiilor concesionării în baza studiilor de fezabilitate, prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;
    d) elaborarea şi punerea în aplicare a documentaţiei standard pentru procedurile de selectare a concesionarilor (modele de cereri, oferte, comunicate informative etc.), diseminarea celor mai bune practici şi recomandări în domeniul activităţii concesionale;
    e) publicarea, pe pagina web a Agenţiei, a comunicatelor informative şi a documentelor aferente concesionării bunurilor proprietate publică a statului, a lucrărilor şi serviciilor de interes naţional;
    f) ţinerea evidenţei patrimoniului public transmis în concesiune;
    g) realizarea şi monitorizarea concesionării în cazul contractelor de concesiune semnate de Agenţie.
    (4) De competenţa organului de specialitate al administraţiei publice centrale abilitat cu funcţii de concedent ţin:
    a) identificarea bunurilor proprietate publică a statului, a lucrărilor şi serviciilor pasibile concesionării şi prezentarea de propuneri către Agenţie privind includerea acestora în lista bunurilor proprietate publică a statului propuse pentru concesionare, însoţite de studiile de fezabilitate şi condiţiile concesionării;
    b) iniţierea, realizarea şi monitorizarea concesionării;
    c) semnarea contractelor de concesiune în condiţiile prezentei legi.
    (5) De competenţa consiliului local sau raional, după caz, ţin:
    a) aprobarea listei bunurilor domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru concesionare;
    b) aprobarea obiectivelor şi a condiţiilor concesionării în baza studiilor de fezabilitate, precum şi a cerinţelor generale privind selectarea concesionarilor;
    c) desemnarea membrilor comisiilor de selectare a concesionarilor;
    d) aprobarea proiectului contractului de concesiune în forma negociată.
    (6) De competenţa primarului sau a preşedintelui raionului, după caz, ţin:
    a) semnarea contractelor de concesiune şi expedierea în adresa Agenţiei a unei copii a acestora pentru a fi luate la evidenţă;
    b) asigurarea monitorizării şi controlului asupra realizării contractelor de concesiune în care autoritatea administraţiei publice locale are calitatea de concedent;
    c) eliberarea certificatelor de urbanism pentru obiectele supuse concesionării, în cazurile prevăzute de lege;
    d) asigurarea elaborării studiilor de fezabilitate.
    (7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică, în mod corespunzător, şi autorităţilor administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special.
   
[Art.7 în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
   
[Art.7 modificat prin LP509 din 15.07.99, MO90/19.08.99]
   
[Art.8 abrogat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
Capitolul II
ACORDAREA CONCESIUNILOR
    Articolul 9. Pregătirea propunerilor de concesionare
    (1) Pregătirea propunerilor de concesionare include întocmirea listei obiectelor propuse pentru concesionare, elaborarea studiului de fezabilitate a oportunităţii concesionării, precum şi a condiţiilor concesionării.
    [Art.9 al.(1) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (2) Organele centrale de specialitate pregătesc propunerile de concesionare şi le prezintă spre examinare Guvernului. Autorităţile executive ale administraţiei publice locale pregătesc propunerile de concesionare şi le prezintă spre examinare autorităţilor reprezentative ale administraţiei publice locale care, în termen de 20 de zile de la data primirii propunerilor, iau decizia privind oportunitatea lor. În cazul în care propunerile de concesionare nu sînt pregătite conform cerinţelor, ele se restituie pentru definitivare.
   
[Art.9 al.(2) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
   
[Art.9 al.(2) în redacţia LP910 din 14.03.02, MO56/24.04.02 art.39]
    [Art.9 al.(3) abrogat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    [Art.9 al.(3) în redacţia LP910 din 14.03.02, MO56/24.04.02 art39]
   
[Art.9 al.(4) abrogat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 10. Publicarea listei de obiecte.
                         Drepturile solicitantului concesiunii
    (1) Concedentul asigură publicarea comunicatelor informative în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Termenul de depunere a ofertelor de către solicitanţii concesiunii va fi indicat în comunicatul informativ şi nu va fi mai mic de 60 de zile de la data publicării acestuia. Cuprinsul documentelor şi informaţiilor ce ţin de procedura de selectare a concesionarului se publică pe pagina web a Agenţiei, precum şi pe alte pagini web şi, după caz, în presa locală sau centrală, la decizia concedentului.
    [Art.10 al.(1) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (2) Solicitanţilor concesiunii li se acordă dreptul:
    a) să ia cunoştinţă, din ziua publicării comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, de obiectele concesiunii, de documentele necesare şi să înainteze ofertele respective în termenul stabilit în comunicatul informativ;
    [Art.10 al.(2), lit.a) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    b) să solicite concedentului concesionarea unor obiecte neincluse în lista publicată. În cazul în care concedentul consideră oportună concesionarea obiectelor în cauză, lista acestora şi clauzele obligatorii ale contractului de concesiune se aprobă în condiţiile prezentei legi;
   
[Art.10 al.(2), lit.b) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    c) să solicite încheierea mai multor contracte de concesiune.
    Articolul 11. Concesionarea terenului şi a altor resurse
                          naturale
    (1) Pot fi concesionate terenuri de toate categoriile şi alte resurse naturale în condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative.
    (2) Terenurile destinate ocrotirii naturii, terenurile cu patrimoniu arheologic, terenurile de valoare istorico-culturală şi terenurile fondului silvic pot fi concesionate în condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor legilor speciale care reglementează regimul juridic al acestor terenuri.
    (3) Controlul asupra activităţii de exploatare a terenurilor şi a altor resurse naturale menţionate la alin. (1) şi (2) este exercitat de concedent, de concesionar şi de organele de supraveghere şi control de stat în domeniul protecţiei mediului.
   
[Art.11 în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 12. Concursul de selectare a concesionarului
    [Art.12 titlul în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (1) Concesiunea se acordă în baza rezultatelor concursului de selectare a concesionarului, cu încheierea ulterioară a contractului de concesiune.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (2) În cazul în care obiectul concesiunii este solicitat de un singur ofertant, a cărui ofertă corespunde condiţiilor stabilite de către concedent, încheierea contractului de concesiune se negociază cu acesta.
    [Art.12 al.(2) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (3) Concursul de selectare a concesionarului se organizează de către concedent în modul stabilit de Guvern.
   
[Art.12 al.(3) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
Capitolul III
CONTRACTUL DE CONCESIUNE. REDEVENŢA
    Articolul 13. Contractul de concesiune
    (1) Contractul de concesiune va cuprinde:
    a) părţile contractante;
    b) obiectul şi scopul concesiunii;
    c) formele, condiţiile, cuantumul şi modul de efectuare a plăţilor concesionale;
    d) obligaţiile concedentului privind concesionarea obiectelor şi drepturile lui de control asupra exploatării acestora;
    e) obligaţiile concesionarului de a menţine obiectele concesiunii în stare de funcţionare şi de a le restitui în starea respectivă după încetarea efectului contractului, precum şi obligaţiile de a asigura securitatea ecologică a unităţii de producţie înfiinţate şi protecţia mediului înconjurător;
    f) condiţiile de asigurare a obiectului concesiunii;
    g) volumul şi termenele de atragere a investiţiilor în vederea desfăşurării activităţii concesionarului;
    [Art.13 al.(1), lit.g) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    h) clauza privind prezentarea în modul stabilit de legislaţie a avizului organului de protecţie a mediului înconjurător şi a avizului serviciului sanitaro-epidemiologic asupra securităţii tehnologiilor aplicate;
    i) dreptul statului de a procura în mod prioritar o parte din produsul finit al concesionarului;
    j) clauza privind menţinerea sau modificarea numărului de locuri de muncă;
   
[Art.13 al.(1), lit.k) abrogată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
   
[Art.13 al.(1), lit.l) abrogată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    m) formele de control al realizării concesiunii;
    [Art.13 al.(1), lit.m) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    n) condiţiile, cotele, modul şi termenele de pregătire a personalului autohton pentru întreprinderea concesională;
   
[Art.13 al.(1), lit.o) abrogată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    p) lista faptelor juridice a căror apariţie poate conduce la modificarea clauzelor contractului de concesiune sau la rezilierea lui la cererea uneia dintre părţi;
    q) modul de distribuire a bunurilor între concesionar şi concedent la încetarea efectului contractului de concesiune;
    r) răspunderea părţilor şi modul de soluţionare a litigiilor;
    s) procedura lichidării întreprinderii concesionale;
    t) durata contractului;
    u) garanţiile financiare ale părţilor;
    v) sediul şi elementele de indentificare ale băncilor părţilor;
    w) alte clauze convenite de părţi.
    (2) La contractul de concesiune se anexează documentele care confirmă dreptul de proprietate al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale asupra obiectului concesiunii, planurile cadastrale ale terenurilor, planurile de amplasare a clădirilor şi construcţiilor, după caz, precum şi lista bunurilor proprietate a concedentului cu valoarea acestora conform datelor din raportul de evaluare.
   
[Art.13 al.(2) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (3) Contractul de concesiune a terenurilor şi a altor resurse naturale trebuie să mai cuprindă:
    a) caracteristica mediului natural, a solului şi a altor resurse naturale, precum şi volumul exploatării lor;
    b) normele tehnologice de exploatare a acestora;
    c) condiţiile de recultivare a terenurilor;
    d) plăţile de compensare pentru scoaterea din circuit a terenurilor şi a altor resurse naturale;
    e) condiţiile de protecţie a resurselor naturale însoţitoare;
    f) volumul şi modul de depozitare a deşeurilor de producţie;
    g) normele maxime admisibile ale impactului asupra mediului înconjurător;
    h) modul de distribuire a cheltuielilor pentru prospectarea, explorarea  şi valorificarea resurselor naturale,precum şi a riscurilor şi veniturilor aferente acestor activităţi.
    (4) Contractul de concesiune se încheie pe o durată ce nu va depăşi 50 de ani.
    (5) După încheierea contractului, concedentul acordă asistenţă concesionarului în procesul de obţinere de către acesta, în termen rezonabil, a permisiunilor, autorizaţiilor şi altor documente aferente realizării concesiunii, prevăzute de actele legislative sau de contract, dacă eliberarea permisiunilor şi autorizaţiilor în cauză ţine de competenţa concedentului.
    [Art.13 al.(5) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 14. Prelungirea, modificarea şi rezilierea
                         contractului de concesiune
    (1) La expirarea contractului de concesiune,dacă au fost respectate clauzele lui, concesionarul beneficiază de dreptul preferenţial de a prelungi contractul. În cazul prelungirii contractului de concesiune clauzele lui pot fi modificate cu acordul părţilor.
    (2) Modificarea unilaterală a contractului de concesiune este lovită de nulitate absolută.
   
[Art.14 al.(2) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    [Art.14.al.(2) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    (3) Concedentul are dreptul să ceară rezilierea înainte de termen a contractului de concesiune în cazul:
    a) survenirii unor evenimente sau depistării unor fapte care îi dau dreptul de a rezilia contractul;
    b) încălcării clauzelor contractului de către concesionar;
   c) lichidării concesionarului - persoană juridică sau decesului concesionarului - persoană fizică ce a încheiat contractul;
    d) falimentului întreprinderii concesionale;
   e) pronunţării  de către instanţa de judecată competentă a hotărîrii privind nulitatea documentelor de constituire a întreprinderii concesionale.
    [Lit.e) în redacţia Legii nr.1009-XIII din 22.10.96]
    (4) Reorganizarea concedentului nu atrage după sine modificarea clauzelor contractului de concesiune sau rezilierea lui. În acest  caz Guvernul (organul central de specialitate al administraţiei publice sau autoritatea administraţiei publice locale) îşi asumă răspunderea pentru respectarea contractului.
    (5) Efectul contractului de concesiune încetează la expirarea termenului  stabilit, în cazul rezilierii  lui înainte de termen, lichidării întreprinderii concesionale, prejudicierii obiectului concesiunii sau în situaţia cînd acesta devine inutilizabil pînă la expirarea contractului.
    Articolul 15. Redevenţa
    (1) Redevenţa concesiunii se stabileşte în natură, în bani sau în ambele modalităţi,sub formă de plăţi de o singură dată (bonus), chirie (rentă), plăţi pentru extracţia resurselor naturale sau pentru fabricarea producţiei (royalty). În cazul în care plăţile menţionate se realizează de către un investitor străin, acestea pot fi efectuate în monedă naţională şi/sau în valută străină.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (2) Prin plăţi de o singură dată, în sensul prezentei legi, se înţeleg sumele fixe,egale cu valoarea estimată a obiectului concesiunii. Acestea sînt primele plăţi, efectuate după înregistrarea de stat a întreprinderii concesionale, ce anticipează începutul activităţii investiţionale a concesionarului şi  nu i se restituie,dacă contractul de concesiune nu prevede altfel.
   
[Art.15 al.(2) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (3) Cuantumul chiriei este stipulat în contractul de concesiune.
    Concedentul poate stabili chiria în cote progresive. Pentru a stimula demararea cît mai urgentă a funcţionării întreprinderii concesionale, chiria poate fi stabilită pe o perioadă limitată, de exemplu pînă la începutul extracţiei resurselor naturale sau exportului produselor.
   
[Art.15 al.(3) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (4) Plăţile pentru extracţia resurselor naturale sau fabricarea producţiei  reprezintă plăţi periodice pentru dreptul de explorare a resurselor naturale. Ele se achită din momentul începerii extracţiei resurselor naturale sau fabricării producţiei pînă la expirarea contractului de concesiune, sub formă de defalcări din costul producţiei (în procente din volumul de desfacere (venit,beneficiu), sau sub formă de taxe pe unitate de produs. Plăţile royalty nu cad sub incidenţa sistemului de facilităţi fiscale.
    (5) Cuantumul şi formele plăţilor menţionate, precum şi  modul şi termenele achitării lor se stabilesc în contractul de concesiune.
    (6) Redevenţa poate fi stabilită pentru exploatarea tuturor obiectelor concesiunii în ansamblu sau pentru fiecare obiect aparte.
Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR.
ADMINISTRAREA CONCESIUNII
    Articolul 16. Drepturile şi obligaţiile concesionarului
    (1) Concesionarul are dreptul:
    a) să stabilească direcţiile principale şi perspectivele dezvoltării întreprinderii concesionale, precum şi să planifice activitatea ei;
    b) să stabilească structura organelor de conducere, statul de funcţii, să angajeze lucrătorii, inclusiv cetăţeni străini şi apatrizi;
    c) să numească şeful  întreprinderii concesionale, adjuncţii  lui, conducătorii  subdiviziunilor structurale, dacă contractul de concesiune nu prevede altfel;
    d) să desfăşoare activităţi extraconcesionale în corespundere cu legislaţia şi contractul de concesiune sau cu acordul concedentului;
    e) să atace instanţa de contencios administrativ competentă acţiunile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (autorităţilor administraţiei publice locale) în cadrul reglementării raporturilor concesionale.
    [Art.16.al.(1) li.e) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    (2) Concesionarul este obligat:
    a) să respecte clauzele contractului de concesiune;
   b) să desfăşoare activitate de întreprinzător, să ţină evidenţa contabilă şi statistică în conformitate cu legislaţia;
    c) să prezinte, la încetarea contractului de concesiune, documentele care dovedesc că obiectele concesiunii sînt libere de orice sarcini;
   d) să restituie concedentului, la expirarea contractului de concesiune sau în cazul rezilierii lui, bunurile în starea în care le-a preluat, ţinîndu-se cont de uzura naturală a acestora;
    e) să lichideze întreprinderea concesională în corespundere cu legislaţia şi contractul de concesiune, în termen de 6 luni de la expirarea contractului sau în cazul rezilierii lui înainte de termen.
    Articolul 17. Restricţii la drepturile concesionarului
    Transmiterea integrală sau parţială de către concesionar a obiectului concesiunii unor terţi este interzisă.
    Articolul 18. Drepturile şi obligaţiile concedentului
    (1) Concedentul are dreptul:
    a) să intre în componenţa organelor de conducere şi de control  ale întreprinderii concesionale;
    b) să primească sau să procure în mod prioritar o parte din producţia  fabricată  de concesionar, dacă contractul de concesiune nu prevede altfel;
    c) să exercite controlul asupra respectării de către concesionar  a legislaţiei Republicii Moldova şi a contractului de concesiune;
    d) să procure în mod prioritar bunurile concesionarului după încetarea efectului contractului de concesiune;
    e) să ceară, în caz de expirare a contractului de concesiune sau de reziliere a lui, să i se transmită gratuit îmbunătăţirile care nu pot fi separate de obiectul concesiunii fără a-i cauza prejudicii, aduse de către concesionar acestui obiect, precum şi construcţiile executate pe sectorul concesionat fără consimţămîntul concedentului;
    f) să efectueze  controlul asupra activităţii economico-financiare a concesionarului prin antrenarea unui serviciu de audit independent.
    (2) Concedentul este obligat:
    a) să acorde concesionarului,la timp şi în volum deplin, drepturile asupra obiectelor concesiunii, prevăzute de contractul de concesiune;
    b) să predea concesionarului  obiectele concesiunii în starea şi termenele prevăzute de contractul de concesiune;
    c) să păstreze secretul comercial al concesionarului, în conformitate cu Legea cu privire la secretul comercial;
    d) să nu intervină în activitatea economică şi operativă a concesionarului.
    Articolul 19. Relaţiile de muncă
    Relaţiile de muncă în cadrul  întreprinderii concesionale sînt reglementate de legislaţia muncii.
    Articolul 20. Asigurarea socială
    Asigurarea socială a personalului  autohton al întreprinderii concesionale este reglementată de legislaţia Republicii Moldova, iar cea a lucrătorilor străini - de contractele (acordurile) individuale de muncă, plăţile fiind transferate în fondurile respective ale ţărilor în care aceştia îşi au domiciliul.
    Articolul 21. Beneficiul (venitul) concesionarului
    Beneficiul (venitul) rămas după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii este utilizat de concesionar.Concesionarul utilizează beneficiul net în mod independent, dacă contractul de concesiune nu prevede altfel.
    [Art.22 exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
Capitolul V
GARANŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
    Articolul 23. Garanţiile şi apărarea drepturilor concesionarului
    (1) Concedentul garantează concesionarului:
   
[Art.23 al.(1) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    a) protecţia investiţiilor;
    b) neamestecul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (autorităţilor administraţiei publice locale) înactivitatea de întreprinzător a concesionarului, cu excepţia cazurilor în care printr-o astfel de activitate se încalcă legislaţia, se creează pericol real pentru viaţa şi sănătatea populaţiei sau se pot declanşa alte urmări grave;
    c) compensarea în folosul concesionarului,după lichidarea întreprinderii  concesionale, a părţii  neamortizate de cheltuieli efectuate în perioada concesiunii, dacă contractul nu prevede altfel.
    (2) Concesionarul - persoană fizică sau juridică străină beneficiază şi de garanţiile şi drepturile prevăzute de legislaţia cu privire la investiţiile străine.
    (3) Apărarea drepturilor concesionarului  se efectuează  de către instanţa de judecată competentă, precum şi, conform înţelegerii dintre părţi, de către judecata arbitrală.
   
[Art.23 al.(3) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    [Art.23 al.(3) în redacţia LP1009-XIII din 22.10.96]
    Articolul 24Anularea actelor ce lezează drepturile
                          concesionarului
   
[Art.24 titlul modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Actele autorităţilor publice supreme (autorităţilor administraţiei publice locale) care contravin prezentei legi sau prin efectul cărora se încalcă drepturile concesionarului prevăzute de contractul de concesiune sînt anulate de către instanţa de judecată, iar acţiunile ce decurg din ele sînt considerate nelegitime.
   
[Art.24 modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 25. Răspunderea părţilor
    Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea contractului de concesiune în conformitate cu legislaţia şi cu prevederile contractului respectiv.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 26
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Articolul 27
    Guvernul:
    în termen de 1 lună:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aproba Regulamentul privind tenderele internaţionale de concesionare în Republica Moldova;
    în termen de 2 luni va prezenta Parlamentului spre aprobare lista obiectelor propuse pentru concesionare în anii 1995-1996 şi clauzele obligatorii ale contractului de concesiune pentru fiecare obiect

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 13 iulie 1995.
    Nr. 534-XIII.