HGM594/2002
ID intern unic:  296530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 594
din  14.05.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii
de asistenţă medicală
Publicat : 23.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 691

   
MODIFICAT
   
HG996 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1107
    HG61 din 05.02.16, MO32-37/12.02.16 art.86
   
HG423 din 09.06.14, MO153-159/13.06.14 art.463
    HG265 din 26.04.12, MO85-87/04.05.12 art.303
    HG1019 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1083
    HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835
    HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132
   
HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790
   
HG369 din 09.04.04, MO64-66/23.04.04 art.508
   
HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63În conformitate cu alineatul (4) articolul 16 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (se anexează).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                              Zinaida Grecianîi
Ministrul sănătăţii                                                Andrei Gherman

Chişinău, 14 mai 2002.
Nr. 594.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 594
din 14 mai 2002

REGULAMENTUL
cu privire la modul de constituire şi administrare a
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire şi administrare de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - Companie) a fondurilor, prevăzute în Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, precum şi modalitatea de repartizare şi utilizare a mijloacelor financiare acumulate în aceste fonduri de asigurare.
    2. Mijloacele financiare acumulate în fondurile de asigurare, inclusiv sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare, sînt destinate realizării activităţilor specifice asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi se utilizează în strictă conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare.
    3. Defalcările de la toţi plătitorii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se acumulează pe contul Companiei.
II. Modul de constituire şi administrare a fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală
    4. În scopul realizării obiectivelor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Compania constituie şi gestionează în mod obligatoriu, următoarele fonduri:
    fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (în continuare - fondul de bază);
    fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - fondul de rezervă);
    fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de asigurare) (în continuare - fondul măsurilor de profilaxie).
    fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare – fondul de dezvoltare);
    fondul de administrare al sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – fondul de administrare).
    [Pct.4 modiifcat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    5. Pentru asigurarea activităţii sale, Compania determină nivelul cheltuielilor de gestiune (administrative), care nu trebuie să depăşească plafonul stabilit de prezentul Regulament.
    [Pct.5 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
    6. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală se constituie, conform legislaţiei în vigoare, din mijloacele financiare provenite din:
    cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de către patronii (administraţia) întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor şi altor unităţi economice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, calculate în funcţie de fondul de retribuire a muncii;
    cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute din salariul (venitul) angajaţilor întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor şi altor unităţi economice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, calculate în funcţie de mărimea salariului (venitului) obţinut;
    transferurile (subvenţiile) de la bugetul de stat şi locale calculate drept contribuţii (prime de asigurare) pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de persoane, pentru care calitatea de plătitor (asigurat) o îndeplineşte Guvernul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    veniturile obţinute de la categoriile de populaţie cărora li se aplică tariful de asigurare în formă de numerar în sumă fixă;
    alte venituri permise de legislaţie, inclusiv cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de cetăţenii străini şi apatrizii cureşedinţa sau domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova;
    mijloacele repartizate din impozitul unic achitat de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, conform prevederilor art.14 din Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației;
    mijloacele financiare obţinute în urma aplicării acţiunilor în regres, amenzile şi penalităţile percepute de la plătitorii contribuţiilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    sume cu destinaţie specială - granturi, credite sau alte mijloace financiare, obţinute în mod legal, care sînt destinate nemijlocit completării anumitor fonduri de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sau acoperirii cheltuielilor administrative.
    [Pct.6 modificat prin HG996 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1107]
    [Pct.6 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.6 modificat prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790]
    [Pct.6 modifica prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]

    7. Administrarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală este efectuată de către Companie în funcţie de destinaţia acestora prevăzută de prezentul Regulament şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    8. Ordonatorul principal al mijloacelor financiare acumulate în fondurile respective este directorul Companiei, care administrează utilizarea lor în conformitate cu prezentul Regulament în limitele competenţelor stabilite de statutul Companiei şi legislaţia din domeniu.
    [Pct.8 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
III. Modalitatea de repartizare şi utilizare a mijloacelor
financiare, acumulate în fondurile asigurării obligatorii
de asistenţă medicală
    9. Veniturile încasate la contul unic al Companiei pe parcursul anului, exceptînd sumele cu destinaţie specială, se repartizează conform următoarelor normative:
    fondul de bază – nu mai puţin de 94%;
    fondul de rezervă – pînă la 1%;
    fondul măsurilor de profilaxie – 1%;
    fondul de dezvoltare – pînă la 2%;
    fondul de administrare – pînă la 2%.
    [Pct.9 modificat prin HG61 din 05.02.16, MO32-37/12.02.16 art.86]
    [Pct.9 modificat prin HG265 din 26.04.12, MO85-87/04.05.12 art.303]
    [Pct.9 modificat prin HG1019 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1083]
    [Pct.9 în redacţia HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.9 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    [Pct.10 ecxlus prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.9-10 modificate prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
    [Pct.11-12 excluse prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63; pct.(13)-(22) devin pct.(11)-(20)]

    11. Mijloacele financiare acumulate în fondul de bază se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care include:
    asistenţa medicală urgentă la etapa prespitalicească;
    asistenţa medicală primară;
    asistenţa medicală specializată de ambulator;
    asistenţa medicală spitalicească;
    alte servicii aferente asistenţei medicale.
    [Pct.11 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
    12. Volumul şi modul de virare a mijloacelor financiare instituţiilor medico-sanitare pentru serviciile medicale prestate persoanelor în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se stabilesc în contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale), încheiate între Companie (agenţia teritorială (ramurală
    [Pct.12 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.12 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
    [Pct.13 exclus prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63; pct.14-20 devin pct.13-19]

    13. Mijloacele financiare, acumulate în fondul de rezervă se utilizează pentru:
    acoperirea cheltuielilor suplimentare, legate de îmbolnăviri şi afecţiuni urgente, a căror rată anuală depăşeşte media luată în baza calculării Programului unic pentru anul respectiv;
    compensarea diferenţei dintre cheltuielile efective legate de achitarea serviciilor medicale curente şi contribuţiile acumulate (veniturile aşteptate) în fondul de bază;
    [Pct.13 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.13 modificat prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790]
    [Pct.13 modificat prin HG369 din 09.04.04, MO64-66/23.04.04 art.508]

    14. Compania poate redistribui, în funcţie de necesităţi şi cu acordul consiliului de administraţie, mijloacele financiare acumulate în fondul de rezervă între celelalte fonduri de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    [Pct.14 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]
    [Pct.15 exclus prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63; pct.16-19 devin pct.15-18]

    15. Mijloacele financiare, acumulate în fondul măsurilor de profilaxie, se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor legate preponderent de:
    realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări şi alte metode de profilaxie primară şi secundară;
    efectuarea examinărilor profilactice (screening) în scopul depistării precoce a îmbolnăvirilor;
    finanţarea manifestărilor şi activităţilor cu menirea de a promova un mod de viaţă sănătos;
    achiziţionarea, în baza hotărîrii de Guvern, a dispozitivelor medicale, echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire şi de tratament în caz de urgenţe de sănătate publică;
    alte activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, acceptate pentru finanţare în bază de proiecte, conform regulamentului aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Companie.
    [Pct.15 în redacţia HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.15 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]

    151. Mijloacele financiare acumulate în fondul de dezvoltare sînt destinate sporirii calităţii serviciilor medicale, eficienţei şi randamentului instituţiilor şi se utilizează preponderent pentru:
    procurarea utilajului medical performant şi a mijloacelor de transport;
    implementarea noilor tehnologii de încălzire, de prelucrare a deşeurilor medicale şi de alimentare cu apă;
    modernizarea şi optimizarea clădirilor şi infrastructurii;
    implementarea sistemelor şi tehnologiilor informaţionale.
    [Pct.151 modificat prin HG423 din 09.06.14, MO153-159/13.06.14 art.463]
    [Pct.151 introdus prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]

    152. Mijloacele financiare ale fondului de dezvoltare se alocă pe bază de proiecte, înaintate de Ministerul Sănătăţii şi instituţiile medico-sanitare publice. Criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a proiectelor investiţionale se stabilesc în regulamentul aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Companie.
    [Pct.152 introdus prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    16. Mijloacele financiare acumulate în fondul de administrare se utilizează pentru:
    salarizarea personalului angajat al Companiei şi agenţiilor teritoriale (ramurale);
    acoperirea cheltuielilor de deplasare;
    întreţinerea sistemului informaţional şi infrastructurii organizatorice;
    efectuarea controlului calităţii serviciilor medicale şi a expertizelor respective;
    cheltuieli operaţionale;
    procurarea mijloacelor fixe, a utilajului necesar cu efectuarea defalcărilor de amortizare;
    cheltuieli de gospodărie şi birotică;
    nstruirea şi perfecţionarea cadrelor;
    alte activităţi ce ţin de administrarea Companiei.
    [Pct.16 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.16 modificat prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63]

    161. Transmiterea bunurilor achiziţionate de către Companie din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală la balanţa instituţiilor publice desemnate în modul corespunzător de către Guvern sau Ministerul Sănătăţii se efectuează cu titlu gratuit, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995.
    [Pct.161 introdus prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.17 exclus prin HG1591 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.63; pct.18 devin pct.17]

    17. Nu se admite dezafectarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în alte scopuri decît destinaţia lor proprie.