LPM721/1996
ID intern unic:  311715
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 721
din  02.02.1996
privind calitatea în construcţii
Publicat : 25.04.1996 în Monitorul Oficial Nr. 25     art Nr : 259     Data intrarii in vigoare : 25.07.1996
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
    LP1221-XV din 12.07.02, MO110/01.08.02 art.837; în vigoare 01.09.02
    LP543-XV din12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095
    LP962-XIV din 27.04.00, MO63/01.06.00 art.
    LP509-XIV din 15.07.99, MO90/19.08.99 art.

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, sintagma „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția pentru Supraveghere Tehnică” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
   În cuprinsul legii, termenul “expert tehnic atestat” se înlocuieşte cu termenul “expert tehnic în construcţii”, termenul “specialist verificator de proiecte atestat” se înlocuieşte cu termenul “verificator de proiecte” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
    În textul legii, cuvintele "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor " se substituie prin cuvintele "Organul naţional de dirijare în construcţii", prin LP962 din 27.04.00, MO63/01.06.00
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege stabileşte baza juridică, tehnico-economică şi organizatorică de activitate a persoanelor fizice şi juridice în domeniul construcţiilor, obligaţiile şi răspunderea lor privind calitatea în construcţii.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. - Noţiuni principale utilizate în prezenta lege:
    exigenţă (cerinţă)  - expresie a necesităţilor (trebuinţelor), sub forma unui ansamblu de specificaţii anumite, cuantificate sau descriptive, pentru a defini caracteristicile (de calitate) ale unei entităţi, destinate să permită realizarea şi evaluarea acesteia;
    exigenţă esenţială  -exigenţă obligatorie care trebuie satisfăcută de o construcţie  (lucrare), pentru a fi conformă cu prevederile art.6 din prezenta lege.
    [Art.1 noţiunea în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    document normativ - document (standard, specificaţie tehnică, cod de bună practică,reglementare) care specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele acestora;
    sistemul calităţii  - sistem care determină şi traduce în  fapt politica şi strategia calităţii, destinate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute,în condiţii raţionale de cost şi termen;
    conducerea calităţii  - aspectul  funcţiei  generale de conducere care determină şi implementează politica în domeniul calităţii;
    asigurarea calităţii  - ansamblul  acţiunilor planificate şi sisteMatice, necesare pentru a da încrederea corespunzătoare că un produs sau serviciu va satisface condiţiile de calitate specificate;
    certificarea  produselor folosite  în construcţii - procedura de atestare prin care o terţă parte confirmă în scris că produsele prezintă caracteristici de calitate controlate şi conforme cu prevederile  sau exigenţele documentelor normative;
    agrement tehnic  - document care atestă aptitudinea de utilizare a noilor  produse, procedee şi echipamente în construcţie, pentru care nu sînt elaborate documente normative naţionale;
    acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii - recunoaşterea oficială că un laborator de analize şi încercări în construcţii este competent să execute analize şi încercări în  acest domeniu;
    activitate metrologică - activitate care are ca obiectiv fundamental asigurarea uniformităţii şi corectitudinii măsurărilor, acestea realizîndu-se printr-un sistem de structuri tehnice, ştiinţifice şi administrative care funcţionează conform unor documente normative;
    cartea tehnică a construcţiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a construcţiei,cuprinzînd toate datele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp;
    categorie de importanţă a unei construcţii - grupare de factori şi criterii care permit considerarea acelei construcţii,de către participanţi la procesul de realizare şi la întregul ciclu de existenţă a acestei construcţii, în funcţie de caracteristicile şi relaţiile sale cu mediul uman, socioeconomic şi natural;
    durată  de existenţă  (viaţă) a construcţiei - durata de timp  după care construcţia a  încetat definitiv să-şi îndeplinească funcţia ce i-a fost dată;
    proprietar -  denumirea investitorului după încheierea  procesului- verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor;
    utilizator -  beneficiarul unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau concesiune încheiat cu proprietarul construcţiei.
    Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora,indiferent de tipul de proprietate sau destinaţie, denumite în continuare construcţii, precum şi  lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora.
    (2) Sînt exceptate de la prevederile prezentei legi clădirile de locuit cu un nivel,pentru una sau două familii, şi anexele gospodăreşti ale acestora situate în localităţile rurale, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 mp.
    (3) Controlul  calităţii construcţiilor indicate la alin (2)  intră în funcţia organelor administraţiei publice locale.
    Art. 3. - (1) Calitatea construcţiilor constituie rezultanta caracteristicilor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor.
    (2) Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.
    Art. 4. - Prin  prezenta lege se instituie sistemul calităţii  în construcţii, care va conduce la realizarea şi exploatarea construcţiilor de calitate corespunzătoare,în scopul protejării vieţii  oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.
    Art. 5. - (1)  Sistemul calităţii în construcţii se aplică în mod diferenţiat, în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.
    (2) Clasificarea  în categorii de importanţă se face în funcţie de complexitate, destinaţie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, grad de protecţie a mediului, precum şi după  considerente economice.
    Art. 6. - Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sînt obligatorii realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a următoarelor exigenţe esenţiale:
    A  - rezistenţă şi stabilitate;
    B  - siguranţă în exploatare;
    C  - siguranţă la foc;
    D  - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
    E  - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
    F  - protecţie împotriva zgomotului.
    Art. 7. - (1) Obligaţiile privind realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a exigenţelor esenţiale prevăzute la art.6 revin factorilor implicaţi în conceperea,proiectarea execuţia şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor potrivit responsabilităţilor fiecăruia, indiferent de tipul de proprietate a investitorului.
    (2) Aceşti factori sînt investitorii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executanţii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici, experţii tehnici, diriginţii de şantier, personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii, specialiştii serviciului de control intern al calităţii al agenţilor economici cu activităţi în construcţii, personalul ingineresc al serviciului de gestionare a fondului existent persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile profesionale de profil.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP153 din 30.03.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.7 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP962 din 27.04.00, MO63/01.06.00]
    (3) Sînt în drept să exercite activităţi de proiectare a construcţiilor, dirijare şi verificare a lucrărilor de construcţii, încercări de laborator, controlul intern al calităţii şi gestionarea fondului construit specialiştii atestaţi ca persoane fizice în nume propriu sau ca angajaţi ai agenţilor economici care desfășoară aceste activități.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.7 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Atestarea persoanelor indicate la alin. (3) se efectuează o dată în 5 ani de către comisia de atestare constituită de către Organul naţional de dirijare în construcţii.
    [Art.7 al.(4) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(41) Se recunosc automat ca specialiști atestați în domeniile menționate la alin. (3) specialiștii care dețin certificate eliberate de organismele de certificare acreditate de organismele naționale de acreditare ale Uniunii Europene, cu excepția cazurilor cînd legislația Republicii Moldova stabilește condiții specifice obligatorii.
    [Art.7 al.(41) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (42) Pentru recunoașterea certificatelor și dreptului de a exercita activitățile prevăzute la alin. (3), persoanele prezintă comisiei de atestare a organului național de dirijare în construcții certificatele traduse în limba de stat și autentificate notarial pentru înregistrare. În cazul cînd legislația Republicii Moldova prevede cerințe suplimentare, candidatul trebuie să demonstreze întrunirea cerințelor suplimentare în conformitate cu procedura comisiei de atestare.
    [Art.7 al.(42) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Perfecţionarea pregătirii profesionale este obligatorie şi se realizează cel puţin o dată în 5 ani, prin stagii şi programe specializate, coordonate cu Organul naţional de dirijare în construcţii, în instituţiile de învăţămînt, sau în unitățile de instruire acreditate în modul stabilit de legislație.
    [Art.7 al.(5) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.7 al.(5) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (6) Comisia de atestare are dreptul să sisteze valabilitatea sau să anuleze certificatele de atestare tehnico-profesională ale specialiştilor care au încălcat legislaţia în vigoare, au comis abateri de la soluţiile de proiect şi de la normele în construcţii, care au condus la diminuarea exigenţelor esenţiale, prevăzute de prezenta lege.
    [Art.7 al.(6) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (7) Drept bază pentru sistarea valabilităţii certificatelor de atestare serveşte solicitarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, cu anexarea materialelor controlului.
    [Art.7 al.(7) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.7 al.(7) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Art. 71. – (1) Instituțiile/întreprinderile pentru verificarea (expertizarea) proiectelor pentru construcții pot activa doar după obținerea autorizației corespunzătoare, eliberată de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor. Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației pentru verificarea proiectelor pentru construcții se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Autorizația pentru activitatea instituției/întreprinderii în verificarea proiectelor pentru construcții se acordă gratis, pe un termen de 5 ani și se efectuează pe domenii și specialități, conform clasificării stabilite de Guvern. Pentru obținerea autorizației, instituțiile/întreprinderile trebuie să demonstreze posibilitatea angajării specialiștilor atestați în construcții pentru minimum 3 domenii din construcții (arhitectură, rezistența construcțiilor și elaborarea/ verificarea devizelor).
    [Art.71 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Art. 8. - (1)  În contractele ce se încheie ori, după caz, în dispoziţiile sau autorizaţiile ce se emit, factorii prevăzuţi la art.7 alin. (2) sînt obligaţi să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor, corespunzătoare exigenţelor esenţiale, precum şi garanţiile materiale şi alte prevederi care să conducă la realizarea acestor clauze.
    (2) În contracte  nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe,referitoare la calitate, inferioare  reglementărilor  în vigoare, cu privire la exigenţele esenţiale prevăzute la art. 6.
Capitolul II
SISTEMUL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII
    Art. 9. - Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, răspunderi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de concepere, proiectare, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora şi este compus din:
    a) documentele normative în construcţii;
    b) certificarea produselor folosite în construcţii;
    c) agrementele  tehnice pentru produse,procedee şi echipamente  noi în construcţii;
    d) verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor;
    [Art.9 lit.d) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.9 lit.e) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.9 lit.e) modificată prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]
    f) atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii;
    [Art.9 lit.f) introdusă prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773, lit.f)-l) devin g)-m)]
    g) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
    h) autorizarea şi acreditarea  laboratoarelor de  analize şi încercări în construcţii;
    i) asigurarea activităţii metrologice în construcţii;
    j) recepţia construcţiilor;
    k) urmărirea  comportării în exploatare şi intervenţiile în timp la construcţii;
    l) postutilizarea construcţiilor;
    m) controlul de stat al calităţii în construcţii.
    Art. 10. - Documentele normative în construcţii, elaborate de Organul naţional de dirijare în construcţii, au ca obiect concepţia calculul, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin documentele normative se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora.
    Art. 11. - (1) Produsele destinate lucrărilor de construcţii pot fi livrate şi utilizate, dacă au astfel de caracteristici, încît să asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale prevăzute la art. 6.
    (2) Certificarea produselor folosite în construcţii se efectuează prin grija producătorului sau a furnizorului, în conformitate cu metodologia şi cu procedurile stabilite conform legislaţiei.
    (3) La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale se  interzice  folosirea produselor fără  certificarea acestora.
    Art. 12. - (1) La lucrările de construcţii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform exigenţelor esenţiale se vor folosi pro duse procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare.
    (2) Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc, în condiţiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare,condiţiile de fabricaţie, transport, depozitare, de punere  în operă şi de întreţinere a acestora.
    Art. 13. - (1)  Lucrările de construcţii, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii se execută  numai pe bază de proiect elaborat de către persoane fizice sau juridice şi verificat de către verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor. Elaborarea proiectelor se efectuează în modul stabilit cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic şi regimului tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de autoritatea administraţiei publice locale.
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.13 al.(1) completat prin Legea nr.509-XIV din 15.07.99]
    (2) Verificarea şi expertizarea proiectelor în privința respectării documentelor normative referitoare la exigenţele esenţiale se efectuează de către verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor.
    [Art.13 al.(2) în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.13 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Se interzice aplicarea  proiectelor şi detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alin. (2).
    (4) Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin responsabili tehnici atestaţi sau agenţi economici de consultanţă specializaţi.
     [Art.13 al.(5)-(6) excluse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(5) Expertizele tehnice ale proiectelor și construcțiilor se efectuează numai de către experți tehnici în construcții.
    [Art.13 al.(5) introdus prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    Art.14. - Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism şi/sau inginerie, reconstrucţii, restaurări şi de construcţii de clădiri şi/sau de construcţii inginereşti şi de reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările se efectuează de către persoane fizice sau juridice.
   
[Art.14 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.14 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    Art. 15. - (1) Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor factorilor care participă la conceperea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor şi  implică  o strategie adecvată şi  măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.
    (2) Agenţii economici care execută lucrări de proiectare şi construcţii sau produc materiale şi articole pentru construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale, dispunînd de o bază normativă şi de producţie, de un sistem propriu de dirijare şi asigurare a calităţii, precum şi de specialişti atestaţi în proiectare şi executare a construcţiilor.
    [Art.15 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.15 al.(3) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.15 al.(3) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Art. 16. - Autorizarea  şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări  în construcţii se fac  în conformitate cu prevederile stabilite prin lege.
    
[Art.16 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Art. 17. - Asigurarea activităţii metrologice în construcţii  se realizează conform prevederilor legislaţiei privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de măsurare şi control utilizate în acest domeniu.
    Art. 18. - (1)  Recepţia construcţiilor este obligatorie şi constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de proiect şi execuţie şi cu alte documente cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.
    (2) Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, care are obligaţia să o păstreze şi să o completeze la zi. Prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sînt obligatorii pentru proprietar şi utilizator.
    (3) Recepţia construcţiilor se face de către investitor în prezenţa proiectantului şi a executantului şi (sau) reprezentanţilor de specialitate desemnaţi de aceştia în conformitate cu legislaţia.
    Art. 19. - (1) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii exigenţelor esenţiale.
    (2) Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială,precum şi la lucrări de reparaţii care se fac numai pe baza unui  proiect special, elaborat  în modul stabilit şi avizat de proiectantul iniţial al construcţiei, sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic în construcţii şi se consemnează obligatoriu  în cartea tehnică a construcţiei.
    Art. 20. - Postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de recondiţionare şi de refolosire a elementelor şi produselor recuperabile, precum şi de reciclare a deşeurilor nefolosibile, cu asigurarea protecţiei mediului înconjurător potrivit legii.
    Art.21.- (1) Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la factorii implicaţi în proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii, privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii.
   
[Art.21 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(11) La efectuarea controlului de stat al calității în construcții, Agenția pentru Supraveghere Tehnică supraveghează păstrarea integrității monumentelor, precum și a siturilor arheologice asupra cărora se efectuează lucrări de construcții sau care pot fi afectate de aceste lucrări. La inițierea controlului de stat în acest scop, Agenția pentru Supraveghere Tehnică cooptează specialiști din cadrul Agenției pentru Protecție și Restaurare a Monumentelor.
    [Art.21 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
   
(3) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.21 al.(3) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.21 al.(3) abrogat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.21 al.(3) se completează prin LP962 din 27.04.00, MO63/01.06.00]
Capitolul III
OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI
Secţiunea 1
Obligaţiile investitorilor
    Art. 22. - (1) Investitorii sînt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
    a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat  prin proiectare şi execuţie pe baza documentelor normative, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
    b) obţinerea certificatului de urbanism, autorizaţiei de construire şi avizelor prevăzute de lege;
    
[Art.22 al.(1), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.22 al.(1), lit.b) în redacţia LP509-XIV din 15.07.99]
    c) prezentarea proiectelor pentru verificare şi înlăturarea neregulilor depistate în urma verificării;
   
[Art.22 al.(1), lit.c) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.22 al.(1), lit.c) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    d) asigurarea verificării  execuţiei corecte a  lucrărilor de construcţii  prin responsabili tehnici atestaţi sau agenţi economici de consultanţă specializaţi şi autorii proiectelor, pe tot parcursul lucrărilor;
   
[Art.22 al.(1), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    e) acţionarea  în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
    f) asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi (sau) la expirarea perioadei de garanţie;
    g) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;
    h) asigurarea expertizării construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi  în cazurile în care la aceste construcţii se execută lucrările prevăzute la art. 19 alin. (2).
    (2) În cazul  în care investitorul îşi deleagă atribuţiile altui agent economic, asupra acestuia se extind prevederile prezentei legi.
Secţiunea 2
Obligaţiile proiectanţilor
    Art. 23. - Proiectanţii de construcţii sînt persoane fizice sau juridice care răspund de  îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
   
[Art.23 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) efectuarea  lucrărilor de proiectare numai pe baza  autorizaţiei obţinute pentru fiecare obiect separat;
    b) precizarea, prin proiect, a categoriei de  importanţă  a construcţiei;
    c) asigurarea, prin proiecte şi detalii de execuţie, a nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale, cu respectarea documentelor normative şi a clauzelor contractuale;
    d) soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor;
   
[Art.23 lit.d) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.23 lit.d) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   e) elaborarea caietelor de sarcini, instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire specială privind comportarea în exploatare a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se elaborează numai la solicitarea proprietarului;
    f) stabilirea, în proiect, a fazelor determinante de execuţie a lucrărilor, exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcţiei;
    [Art.23 lit.f) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    g) stabilirea  modului de tratare a neconformităţilor şi defectelor apărute în execuţie,din vina proiectantului, precum şi urmărirea aplicării  pe şantier a soluţiilor adoptate.
   
[Art.23 lit.g) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    h) participarea  la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi  la recepţia lucrărilor executate.
   
[Art.23 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Secţiunea 3
Obligaţiile executanţilor
    Art. 24. - Executanţii lucrărilor de construcţii sînt persoane fizice sau juridice care şi răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
   
[Art.24 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) executarea  lucrărilor de construcţii numai pe baza autorizaţiei obţinute pentru fiecare obiect separat;
    b) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;
    c) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe baza şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor;
   
[Art.24 lit.c) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    d) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginţi de şantier atestaţi;
   e) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea şi  recepţia lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora,în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
    f) soluţionarea  neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute  în  fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
    g) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor esenţiale, precum şi gestionarea probelor-martor; în locuirea produselor şi procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu  acordul investitorului;
    h) respectarea proiectelor şi detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale;
    i) sesizarea în termen de 24 de ore a Agenției pentru Supraveghere Tehnică  în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
    j) supunerea la  recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
    k) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse  prin  actele de control sau prin documentele de  recepţie a lucrărilor de construcţii;
    l) remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor atît  în perioada de execuţie, cît şi  în perioada de garanţie stabilită conform legislaţiei;
    m) readucerea  terenurilor ocupate temporar la starea lor  iniţială la terminarea execuţiei lucrărilor;
    n) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi) în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.
   
[Art.24 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Secţiunea 4
Obligaţiile verificatorilor de proiecte atestați din cadrul instituțiilor
 autorizate în verificarea proiectelor, ale responsabililor tehnici,
diriginţilor de şantier şi experţilor tehnici atestaţi
    [Titlul secțiunii modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    Art. 25.- (1) Specialiştii Verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor răspund în mod solidar cu proiectantul de asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale.
   
[Art.25 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    (2) Responsabilii tehnici atestaţi şi diriginţii de şantier atestaţi  răspund,conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale, la lucrările de construcţii pentru care sînt angajaţi.
    (3) Experţii  tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii sau construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date.
    (4) Obligaţiile specialiştilor atestaţi indicaţi la alin.(1), (2) şi (3) se stabilesc prin regulamente elaborate în baza prezentei legi.
Secţiunea 5
Obligaţiile proprietarilor construcţiilor
    Art. 26. - Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
    a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor;
    b) păstrarea  şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;
    c) asigurarea urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnică a construcţiei şi a documentelor normative;
    d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială şi de reparaţii, precum şi schimbarea aspectului urbanistic şi arhitectural al construcţiilor numai pe bază de proiecte elaborate şi verificate potrivit  legislaţiei  în vigoare;
    e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;
    f) asigurarea  efectuării  lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Secţiunea 6
Obligaţiile administratorilor şi utilizatorilor construcţiilor
    Art. 27.- Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:
    a) folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei;
    b) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin conform contractului;
    c) efectuarea de modificări,consolidări sau schimbarea destinaţiei construcţiei numai cu acordul proprietarului şi cu  respectarea prevederilor legale;
    d) efectuarea urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor conform prevederilor din cartea tehnică a construcţiei şi a contractului încheiat cu proprietarul;
    e) sesizarea  în 24 de ore a Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare.
Secţiunea 7
Obligaţiile în activitatea de cercetare în construcţii
şi în domeniul produselor pentru construcţii
    Art. 28. - Unităţile care prestează activităţi de cercetare în construcţii şi în domeniul produselor pentru construcţii au următoarele obligaţii principale:
    a) efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale preliminare în vederea fundamentării documentelor normative în construcţii;
    b) fundamentarea,elaborarea  şi experimentarea de soluţii  tehnice, produse şi procedee noi pentru construcţii;
    c) verificarea şi controlul noilor produse,procedee şi echipamente la solicitarea producătorilor, în vederea eliberării de agremente tehnice, conform prevederilor legale.
Secţiunea 8
Obligaţii şi răspunderi comune
    Art. 29. - Răspunderea pentru realizarea şi menţinerea,pe întreaga durată de existenţă, a unor construcţii de calitate corespunzătoare, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin documentele normative elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participă la conceperea, proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea acestora, potrivit obligaţiilor şi gradului de culpabilitate al fiecăruia.
    Art. 30. - (1)  Proiectantul, verificatorul de proiecte atestat din cadrul instituției autorizate în verificarea proiectelor, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic atestat, dirigintele de şantier atestat, specialistul din laboratorul de încercări în construcţii, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrării, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.
   
[Art.30 al.(1) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP962 din 27.04.00, MO63/01.06.00]
    (2) Confirmarea calităţii construcţiilor de către comisiile de recepţie nu înlătură răspunderea directă pentru calitate a persoanelor care au organizat şi condus procesul de proiectare şi execuţie, precum şi a celor care au proiectat sau au executat nemijlocit construcţiile la care ulterior s-au constatat defecte.
   
[Art.301 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.301 modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.301 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Secţiunea 9
Obligaţiile şi răspunderile Agenției pentru Supraveghere Tehnică
    Art. 31. - (1)  Agenția pentru Supraveghere Tehnică, instituită de către Guvern în subordinea Organului naţional de dirijare în construcţii, precum şi celelalte organisme similare cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale, răspund de exercitarea controlului de stat asupra aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor şi de oprirea lucrărilor executate necorespunzător.
    (2) Persoanele cu funcţii de răspundere şi control, care îşi îndeplinesc inadecvat obligaţiile de serviciu sau comit abuz în serviciu poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială şi penală în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Acţiunile  ilicite ale funcţionarilor Agenției pentru Supraveghere Tehnică pot fi reclamate șefului Agenției, Organului naţional de dirijare în construcţii sau atacate în justiţie.
   
[Art.31 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Controlul de stat al calităţii  în construcţii pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret,stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova se efectuează de organele proprii abilitate în acest scop.
   
[Art.31 al.(4) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.31 al.(4) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    (5) Organizarea, funcţionarea  şi salarizarea Agenției pentru Supraveghere Tehnicăse stabilesc de Guvern.
Secţiunea 10
Răspunderea penală
    Art. 32. - (1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea de modificări ale acesteia, de către persoanele responsabile, fără respectarea documentelor normative privind rezistenţa şi stabilitatea, precum şi continuarea lucrărilor executate necorespunzător şi oprite prin acte de control, în cazul în care acestea pot afecta rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, se pedepsesc conform prevederilor Codului penal.
    (2) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către investitor, proprietar, organele administraţiei publice locale sau de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
Secţiunea 11
Răspunderea administrativă
    Art. 33. - Cetăţenii şi persoanele cu funcţii de răspundere care au săvîrşit  fapte care potrivit  legii constituie contravenţii se sancţionează conform Codului contravenţional al Republicii Moldova.
   
[Art.33 modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
Secţiunea 12
Răspunderea patrimonială
    Art. 34. - Agenţii economici - persoane fizice sau juridice, vinovaţi de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor de construcţii, modificare, transformare, modernizare, consolidare şi reparaţii:
    a) remediază, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor atît pe perioada de execuţie,cît şi în perioada de garanţie stabilită conform legii şi contractului;
    b) suportă pierderile prevăzute în atare cazuri de contract.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art. 35. - (1) Documentele normative în construcţii cu privire la componentele sistemului calităţii în construcţii, prevăzute la art. 9, se elaborează şi se aprobă de către Organul naţional de dirijare în construcţii.
    (2) Ordinele de aprobare a documentelor normative în construcţii vor fi supuse expertizei  juridice şi înregistrării  de  stat de către Ministerul Justiţiei.
    (3) Textele integrale ale documentelor normative în construcţii se publică în ediţii speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Sursele necesare publicării ediţiilor speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova vor fi alocate din fondul special al Organului naţional de dirijare în construcţii, conform art. 37.
    (4) Organul naţional de dirijare în construcţii va asigura  accesul liber şi gratuit prin Internet la toate documentele normative în construcţii.
    (5) Organul naţional de dirijare în construcţii este obligat să elibereze gratuit copii de pe documentele normative în construcţii, fiind acoperite de solicitant doar cheltuielile de imprimare şi copiere.
    [Art.35 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Art. 36. - Autorizaţia de construire pentru executarea construcţiilor, modificărilor, transformărilor, modernizărilor, consolidărilor şi reparaţiilor nu se va elibera dacă:
    a) investitorul nu prezintă proiecte verificate de specialişti verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor şi nu dispune de responsabili tehnici atestaţi;
   
[Art.36 lit.a) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    b) executantul nu dispune de diriginte de şantier atestat.
    
[Art.36 lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.36 lit.b) modificată prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
     Art.37. – (1) Cheltuielile pentru elaborarea documentelor normative în construcţii se finanţează de la bugetul de stat.
    (2) Investitorii sau proprietarii construcţiilor, indiferent de tipul de proprietate, participă la crearea mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii prin virarea la bugetul de stat a defalcărilor în mărime de 0,5 la sută din volumul investiţiilor în capitalul fix pentru obiectivele care nu sînt finanţate din bugetul public naţional, dar nu mai mult de 50 de mii lei la un obiect. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata lucrărilor executate, prin intermediul organului central de specialitate.
   
(3) Pentru virarea cu întîrziere a mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcții, persoanele indicate la alin. (2) calculează și achită la bugetul de stat o majorare de întîrziere (penalitate) determinată în modul stabilit de Codul fiscal.
    [Art.37 al.(3) în redacţia LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (4) Administrarea defalcărilor specificate la alin.(2) se efectuează de Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    [Art.37 în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534, în vigoare 01.01.08]
    Art. 38. - Agenţii economici de asigurãri vor elabora norme pentru contractarea de asigurãri ale factorilor care participã la realizarea şi exploatarea construcþiilor.
    Art. 39. - Prezenta lege intrã în vigoare la 3 luni de la data publicãrii.
    Art. 40. - Pînă  la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, ea se va aplica în măsura în care nu contravine prezentei legi.
    Art. 41. - Guvernul:
    - în termen de două luni va prezenta Parlamentului  propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta  lege;
    - în termen de trei luni, va elabora actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
    - la rectificarea bugetului pe anul 1996, va lua în considerare prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 2 februarie 1996.
    Nr. 721-XIII.