LPM283/2003
ID intern unic:  312291
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 283
din  04.07.2003
privind activitatea particulară de detectiv şi de pază
Publicat : 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 200-203     art Nr : 769
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul reglementării
    Prezenta lege stabileşte principiile, scopurile, subiectele şi modul de prestare a serviciilor particulare de investigare şi de pază persoanelor fizice şi juridice, inclusiv celor străine, în condiţiile legii.
    Articolul 2. Obiectivele legii
    Principalele obiective ale prezentei legi sînt:
    a) reglementarea procesului organizatoric de acordare, în bază de contract, a serviciilor particulare de pază de către persoane autorizate în modul stabilit şi a serviciilor particulare de investigare;
   
[Art.2 lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b)  asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale clienţilor;
    c) asigurarea protecţiei sociale a lucrătorilor din organizaţiile de detectiv şi de pază;
    d) contribuirea la respectarea intereselor statului şi la menţinerea ordinii publice;
    e) asigurarea controlului de stat asupra modului de desfăşurare a serviciilor particulare de investigare şi de pază;
    f) prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în organizaţiile de detectiv şi de pază.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
    activitate particulară de detectiv – gen de activitate care constă în acordarea serviciilor de investigare, desfăşurat de către persoane specializate în domeniu, în bază de contract, conform condiţiilor prevăzute de prezenta lege;
   
[Art.3 noțiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    activitate particulară de pază - gen de activitate autorizat de acordare a serviciilor de pază întru apărarea vieţii, sănătăţii şi bunurilor de către persoane specializate în domeniu, în bază de contract, conform condiţiilor de autorizare;
   
[Art.3 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    subdiviziune specializată de pază - subunitate interioară de pază care nu dispune de statut de persoană juridică, înfiinţată de o persoană juridică sau de un întreprinzător individual pentru asigurarea securităţii vieţii şi sănătăţii lucrătorilor şi bunurilor sale;
    gardian (paznic) - persoană care a absolvit cursuri de pregătire specială pentru a activa în calitate de paznic, a susţinut prin examen dreptul de păstrare şi de port-armă de serviciu şi de mijloace speciale, încadrată în bază de contract în serviciu într-o  organizaţie de pază;   
    gardian (paznic) particular - persoană autorizată pentru a desfăşura activitate de întreprinzător în acordarea de servicii pentru asigurarea securităţii vieţii, sănătăţii şi bunurilor împotriva unor atentate criminale;
   
[Art.3 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    sistem de alarmare – ansamblu de instalații electronice aferente construcțiilor, compus din centrală de comandă și de semnalizare optică și acustică, centrală de comandă și de semnalizare optică și acustică împotriva incendiilor, detectoare de prezență, detectoare antișoc și acustice, detectoare de fum, de temperatură, de foc și de gaze, butoane și pedale de panică, control acces și televiziune cu circuit închis, cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, de natură să asigure o protecție corespunzătoare obiectivelor și persoanelor fizice;
   
[Art.3 naţiunea în redacția LP169 din 15.07.16, MO247-255/05.08.16 art.525]
   
[Art.3 noțiunea „aviz prealabil”exclusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.3 naţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
operator (supraveghetor) - persoană care supraveghează funcţionarea dispeceratului centralizat de pază şi întruneşte condiţiile de gardian;
    grupă mobilă - grup format din 2 sau 3 angajaţi ai organizaţiilor particulare de pază, dotat cu automobil şi mijloace speciale, destinat intervenţiei rapide la primirea semnalelor de alarmă;
    proiect al sistemului de alarmare – set de documente care cuprinde calcule tehnice, desene, instrucțiuni etc., necesare pentru instalare și orice modificare a sistemului de alarmare;
    [Art.3 naţiunea în redacția LP169 din 15.07.16, MO247-255/05.08.16 art.525]
    dispecerat de pază centralizat - punct de control destinat pazei centralizate a unor obiective dispersate împotriva pătrunderii nesancţionate sau împotriva incendiilor, cu utilizarea sistemelor de transmitere a înştiinţărilor referitoare la evenimentele ce au  loc la obiectivele păzite.
    [Art.3 naţiunea modificată prin LP169 din 15.07.16, MO247-255/05.08.16 art.525]
    [Art.3 noţiuni introduse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 4. Principiile activităţii particulare de detectiv şi de pază
    (1) Activitatea particulară de detectiv şi de pază se întemeiază pe principiile legalităţii, umanismului, echităţii sociale, respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei şi se desfăşoară în interacţiune cu autorităţile publice şi asociaţiile obşteşti în vederea asigurării ordinii de drept.
    (2) Activitatea particulară de detectiv şi de pază se desfăşoară în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 5. Autorizarea şi restricţia activităţii particulare de detectiv
                       şi de pază
   
[Art.5 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (1) Activitatea particulară de detectiv se desfăşoară în condiţiile prezentei legi, cu sau fără notificarea organului de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne.
    [Art.1 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (11) Activitatea particulară de pază se desfăşoară în bază de autorizaţie, eliberată de organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne. Persoanelor juridice care nu dispun de autorizaţie pentru activitatea de pază le este interzisă prestarea serviciilor prevăzute la art. (6).
    [Art.1 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor pentru activitatea de detectiv şi de pază se efectuează în centre specializate de învăţămînt, stabilite de Guvern.
    (3) Se interzice desfăşurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităţii organizaţiilor de detectiv şi de pază străine.
    (4) Organizaţiilor de detectiv şi de pază străine, cetăţenilor străini şi apatrizilor li se interzice:
    a) să desfăşoare activitate de detectiv şi de pază în calitate de întreprinzător individual;
    b) să fondeze ori să participe ca asociat la constituirea de organizaţie de detectiv şi de pază;
    c) să aibă în subordine organizaţie particulară de detectiv şi de pază ori subdiviziune specializată de pază.
    Articolul 6. Genurile de activităţi particulare de detectiv şi de pază
    (1) În activitatea particulară de  detectiv  este permisă prestarea următoarelor servicii:
    a) colectarea, în bază de contract, a informaţiilor, importante pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice;
    b) colectarea de probe în cauze civile în bază de contract încheiat cu participanţii la proces;
    c) studierea  pieţei, colectarea de informaţii  pentru  negocieri, depistarea  partenerilor de afaceri insolvabili sau care nu  insuflă încredere;
    d) protejarea  întreprinderilor şi a firmelor contra  spionajului industrial;
    e) colectarea de date biografice sau de altă natură pentru persoana  cu care se încheie contractul, cu acordul ei scris;
    f) identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime, a colportorilor;
    g)  identificarea locului de aflare a persoanelor dispărute;
    h)  căutarea bunurilor pierdute;
    i)  colectarea de date în cauze penale pentru acordarea de ajutor organelor de drept în bază de contract încheiat cu participanţii la proces.
    (2) În activitatea particulară de pază este permisă prestarea următoarelor servicii:
    a) ocrotirea vieţii şi sănătăţii, paza bunurilor, executarea gărzii de corp;
    b) paza fizică şi tehnică a localurilor şi a teritoriilor;
    c) proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare, a componentelor acestora, precum şi exploatarea dispeceratelor de monitorizare  a alarmelor;
    d) colectarea (încasarea) valorilor importante, precum și transportul, paza și însoțirea încărcăturilor/valorilor importante, a bunurilor personale;
    [Art.6 al.(3), lit.d) în redacția LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    e) patrularea,  în comun cu organele de drept, a  zonelor criminogene;
    f) acordarea de ajutor organelor de drept la menţinerea ordinii publice, la asigurarea securităţii oamenilor;
    g) informarea publicului în probleme de protecţie contra acţiunilor ilicite.
    Articolul 7. Drepturile persoanelor care practică activitate particulară
                        de detectiv şi de pază
    (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază au dreptul:
    a) să presteze în bază de contract servicii de investigare şi de pază în conformitate cu legislaţia;
    b) să obţină în modul stabilit informaţii şi copii de pe documente din  partea  persoanelor fizice şi juridice, cu acordul lor;
    c) să inspecteze, după caz, cu  participarea şi cu acordul proprietarului (al  reprezentantului lui) teritoriul, localurile, bunurile ce îi aparţin;
    d) să solicite, cu acordul  clientului, concluzia specialistului  în problemele care necesită cunoştinţe speciale;
    e) să elucideze cauzele şi condiţiile care au condus la comiterea  infracţiunilor şi să ia măsuri, în limitele competenţei, pentru lichidarea  lor.
    (2) Nu se admite utilizarea drepturilor acordate persoanelor fizice şi juridice care practică activitate particulară de detectiv şi de pază la îndeplinirea unor obligaţii care nu sînt prevăzute de legislaţie.
    Articolul 8. Obligaţiile persoanelor care practică activitate particulară
                        de detectiv şi de pază
    (1) Persoana care practică activitate particulară de detectiv şi de pază este obligată:
    a) să respecte prevederile legislaţiei şi clauzele contractuale;
    b) să presteze întregul pachet de servicii prevăzute în contract;
    c) să repare prejudiciile cauzate prin încălcarea clauzelor contractuale;
    d) să desfăşoare activitatea cu personal atestat pentru executarea serviciilor de investigare şi de pază;
    e) să păstreze confidenţialitatea informaţiei pe care o cunoaşte în procesul activităţii, să nu o utilizeze în scopuri personale şi să nu o transmită terţilor;
    f) să comunice imediat organelor de drept cazurile de infracţiune depistate, să reţină la locul infracţiunii persoanele care au săvîrşit-o şi să le predea imediat organelor competente;
    g) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor în protecţia bunurilor periclitate şi în alte situaţii excepţionale;
    h) să prezinte organului teritorial de poliție dare de seamă statistică. În cazul activității particulare de pază, aceasta va fi prezentată conform  anexei nr. 1 pct. 6;
    [Art.8 al.(1), lit.h) în redacția LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    i) să plătească în termen impozitele şi taxele prevăzute de lege.
    (2) Obligaţiile personalului de pază, ale conducătorilor de organizaţii, condiţiile de pază a transportului unor valori importante se stabilesc conform anexei nr. 2.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    Articolul 9. Interdicţia desfăşurării activităţii particulare de detectiv
                       şi de pază
    (1) Persoanele care practică activitate  particulară de detectiv şi de pază nu sînt învestite cu împuterniciri de organe de drept. Organizaţiile particulare de detectiv nu au atribuţii de urmărire penală şi nici atribuţii judecătoreşti,  acestea fiind de competenţa exclusivă a organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti.
    (2) Lucrătorii din organele de drept nu pot practica şi activitate în organizaţiile particulare de detectiv şi de pază şi în serviciile de pază interioară.
    (3) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv, de pază şi prestează servicii de pază interioară nu au dreptul să le cumuleze cu serviciul de stat.
    Articolul 10. Asociaţia persoanelor care practică activitate particulară
                          de detectiv şi de pază
    (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază se pot asocia în uniuni, care nu sînt subiecte ale activităţii de întreprinzător.
    (2) Uniunea funcţionează în bază de statut, înregistrat conform Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, desfăşoară activitate de îmbunătăţire a calităţii serviciilor particulare de investigare şi de pază, de coordonare a lor cu organele de drept şi cu alte autorităţi publice, acordă ajutor organelor cu funcţie de control şi de supraveghere a acestei activităţi.
    Articolul 11. Competenţa Ministerului Afacerilor Interne
    De competenţa Ministerului Afacerilor Interne în domeniul controlului asupra activităţii particulare de detectiv şi de pază ţine:
    a) prezentarea de propuneri Guvernului în vederea stabilirii echipamentului de protecţie, însemnelor distinctive pentru dotarea personalului din paza particulară, precum şi a baremului;
    [Art.11 lit.b) abrogată prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    c) acordarea ajutorului de specialitate în organizarea pazei, în pregătirea personalului de pază;
    d) exercitarea controlului asupra executării legislaţiei şi modului de desfăşurare a serviciilor la paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi asupra modului de executare a gărzii de corp;  
    e) organizarea conlucrării cu persoanele care desfăşoară activitate de detectiv şi de pază în vederea prevenirii, curmării, descoperirii infracţiunilor, urmăririi făptuitorilor, căutării persoanelor declarate dispărute şi menţinerii ordinii publice;
   f) prezentarea propunerilor pentru modificarea legislației în partea ce ține de stabilirea condiţiilor de autorizare a activităţii particulare de pază şi de confirmare a legalităţii activităţii particulare de detectiv, întocmirea listei de documente suplimentare pe care trebuie să le prezinte solicitantul de autorizaţie;
   
[Art.11 lit.f) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.11 lit.f) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.11 lit.f) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
f1) eliberarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază şi confirmarea legalităţii activităţii particulare de detectiv;
    [Art.11 lit.f1) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    g) elaborarea regulamentului-tip al activităţii particulare de detectiv care se aprobă prin lege;
    [Art.11 lit.g) modificat prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    [Art.11 lit.g) introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    h) exercitarea controlului asupra subdiviziunilor de pază internă ori asupra  altor subdiviziuni care exercită atribuţiile acestora;
    [Art.11 lit.h) introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    i) trimiterea, în adresa conducătorilor organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază şi subdiviziunilor de pază internă, a prescripţiilor executorii  cu privire la înlăturarea neajunsurilor depistate.
    [Art.11 lit.i) introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 12. Protecţia juridică a persoanelor care practică activitate
                          particulară de detectiv şi de pază
    (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază se află sub protecţia statului. Ele cad sub incidenţa legislaţiei care protejează drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale participanţilor la menţinerea ordinii publice şi la combaterea criminalităţii. Opunerea de rezistenţă unor astfel de  persoane, ameninţarea sau aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa şi sănătatea lor în exerciţiul funcţiunii au ca urmare răspunderea administrativă sau penală prevăzută de lege.
    (2) Se interzice imixtiunea în activitatea particulară de detectiv şi de pază legală, precum şi cererea ca persoanele care o practică să prezinte informaţii despre viaţa privată a oamenilor. Nu constituie divulgare comunicarea informaţiilor despre viaţa privată a oamenilor la solicitarea organului de drept care acţionează în exercitarea şi în limitele competenţei sale legale.
    Articolul 13. Înlesnirile sociale
    (1) Lucrătorii din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază sînt supuşi asigurării sociale obligatorii din contul organizaţiei (uniunii) respective, în conformitate cu legislaţia în  vigoare.
    (2) Dacă persoana care practică activitate particulară de detectiv şi de pază îşi pierde capacitatea de muncă sau viaţa în exerciţiul funcţiunii, acesteia, familiei sau persoanelor întreţinute de ea se acordă un ajutor bănesc unic din mijloacele organizaţiei (uniunii) respective.
    Articolul 14. Mijloacele financiare şi materiale
    (1) Activitatea particulară de detectiv şi de pază se practică în bază de autofinanţare.
    (2) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază achiziţionează din  mijloace proprii dispozitivele tehnice, inventarul şi utilajele necesare.
    Articolul 15. Interacţiunea cu autorităţile administraţiei publice locale
    (1) Persoanele care  practică activitate particulară de detectiv şi de pază pot acorda ajutor, în limitele competenţei, autorităţilor administraţiei publice locale.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale acordă sprijin persoanelor care  practică activitate particulară de detectiv şi de pază:
    a) la arendarea localurilor;
    b) la obţinerea de înlesniri fiscale şi de înlesniri la plata arendei.
    Articolul 16. Interacţiunea cu organele de drept
    (1) Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază vor acorda ajutor, în limitele competenţei, organelor de drept la prevenirea, contracararea  şi descoperirea infracţiunilor, în conformitate cu prezenta lege.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Colaborarea persoanelor care practică activitate particulară de detectiv şi de pază cu organizaţii internaţionale nestatale se face în temeiul unor acorduri bilaterale.
    Articolul 17. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei în vigoare
    Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi are ca urmare suspendarea sau retragerea autorizaţiei, răspunderea disciplinară, materială, administrativă sau penală prevăzută de lege.
   
[Art.17 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul  II
ACTIVITATEA PARTICULARĂ DE DETECTIV
    Articolul 18. Detectivul particular
    (1) Este detectiv particular persoana care prestează serviciile stipulate la art.6 alin.(1).
    (2) Pot practica activitate particulară de detectiv numai cetăţenii Republicii Moldova care au studii juridice sau pregătire specială în domeniu.
    (3) Detectivul particular poate activa în cadrul unei organizaţii sau independent.
    (4) Detectivii particulari se pot asocia, în condiţiile legii, în uniuni cu statut de persoană juridică.
   
Articolul 181. Condiţiilepentru desfăşurarea activității particulare de detectiv
    [Art.181 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Este în drept să desfășoare activitate particulară de detectiv persoana care îndeplinește următoarele condiţii:
    [Art.181 alineat modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) a împlinit vîrsta de 21 de ani;
    b) este cetăţean al Republicii Moldova;
    c) are studii superioare juridice sau a  activat cel puțin 3 ani în cadrul instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, securităţii şi ordinii publice;
    d) nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru;
    e) nu a fost condamnată pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, conform unei sentinţe judecătoreşti definitive;
    f) dispune, cu drept de proprietate sau alt drept de folosință, de spațiu cu destinație nelocativă, dotat cu seifuri pentru păstrarea registrelor, documentelor de lucru, materialelor, dovezilor/probelor scriptice sau electronice și de orice altă natură, neinterzise de lege, acumulate în rezultatul serviciilor prestate.
    [Art.181 introdus prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
   
Articolul 182. Notificarea și confirmarea desfăşurării activităţii particulare
                           de detectiv
    (1) Persoanele care desfășoară activitate particulară de detectiv și doresc să obțină o confirmare oficială în acest sens depun o notificare la organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în urma căreia pot obține confirmarea capacităților și a întrunirii cerințelor stabilite de prezenta lege. La notificare se anexează:
    a) copia de pe contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea confirmată;
    b) copia de pe buletinul de identitate;
    c) copia de pe diploma de studii juridice;
    d) copiile de pe certificatele medicale privind sănătatea psihică a solicitantului, precum şi privind absenţa dependenţei acestuia de substanţe stupefiante şi alcool;
    e) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.
    (2) Notificarea poate fi depusă de către detectivul particular cu sau fără solicitarea confirmării privind întrunirea condiţiilor legale de activitate în domeniu. Organul de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne acordă confirmarea în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării sau de la data notificării.
    [Art.182 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.182 modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    [Art.182 modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.182 modificat prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    Articolul 19. Activitatea detectivului particular
    (1) Detectivul particular desfăşoară activitate în conformitate cu art.5 şi 6.
    (2) În activitatea de detectiv particular se admite audierea persoanelor fizice, inclusiv a celor cu funcţie de răspundere, cu acordul lor, culegerea de  informaţii, studierea obiectelor şi a documentelor, cu acordul scris al posesorilor, controlul exterior al construcţiilor, localurilor şi altor obiective, pentru obţinerea de informaţii, necesare îndeplinirii misiunilor, conform clauzelor contractuale.
    (3) În desfăşurarea activităţii de detectiv particular se permite utilizarea mijloacelor de comunicaţie, dispozitivelor tehnice de fixare a informaţiei (aparate foto, video, audio), care nu dăunează sănătăţii omului şi mediului înconjurător, fiind interzisă utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP181-XVI din 10.07.08, MO140-142/01.08.08 art.576; în vigoare 01.11.08]
    (4) La îndeplinirea misiunii, detectivul particular este obligat să aibă asupra sa legitimaţia.
    [Art.19 al.(4) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    (5) În 24 de ore de la încheierea contractului cu clientul privind selectarea informaţiei, detectivul este obligat să înştiinţeze în scris despre faptul acesta ofiţerul de urmărire penală, procurorul sau instanţa judecătorească în a cărei procedură se află dosarul penal.
    Articolul 20. Temeiurile de retragere sau suspendare a confirmării pentru
                          activitatea particulară de detectiv
    [Art.20 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (1) Drept temei pentru retragerea sau suspendarea confirmării servesc:
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) condamnarea pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie;
    b) certificarea despre luarea la evidență la medicul narcolog sau psihiatru în modul stabilit de lege;
    c) necomunicarea către organele de drept a datelor şi a informaţiilor devenite cunoscute privind pregătirea sau săvîrşirea de infracţiuni;
    d) întreprinderea acţiunilor ce țin de activitatea specială de investigaţii conform actelor legislative și normative în domeniu;
    e) prezentarea detectivului particular drept lucrător al organelor de drept;
    f) culegerea datelor despre convingerile politice, religioase, despre viaţa privată sau a datelor familiale fără acordul expres scris al persoanelor;
    g) instigarea la acţiuni ilicite;
    h) recurgerea la acţiuni care atentează la drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor fizice, inclusiv ale celor cu funcţie de răspundere;
    i) întreprinderea de acţiuni care atentează la viaţa, sănătatea, onoarea, demnitatea şi averea persoanelor fizice;
    j) falsificarea materialelor ori crearea situaţiilor artificiale pentru a obţine profit sau a induce în eroare clientul;
    k) divulgarea informaţiei culese, folosirea acesteia împotriva intereselor clientului său, în scop de profit sau în interesul unor terţi;
    l)  pierderea cetățeniei Republicii Moldova;
    m) prestarea serviciilor de detectiv fără încheierea cu clientul a contractului în scris;
    n) punerea sub învinuire, pînă la pronunţarea sentinţei definitive;
    o) cererea deținătorului confirmării privind retragerea acesteia;
    [Art.20 al.(1), lit.o) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
p) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a deținătorului confirmării;
    [Art.20 al.(1), lit.p) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    q) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;
    [Art.20 al.(1), lit.q) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    r) stabilirea faptului de transmitere a confirmării sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate confirmat;
    [Art.20 al.(1), lit.r) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    s) omiterea înlăturării, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au condus la suspendarea confirmării;
    [Art.20 al.(1), lit.s) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    t) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de confirmare.
    [Art.20 al.(1), lit.t) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Deținătorul confirmării este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a confirmării, să depună la autoritatea emitentă confirmarea retrasă.
    [Art.20 al.(2) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 27.10.17]
    [Art.20 în redacția LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
   
[Art.20 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 21. Contractul dintre detectivul particular şi client
    (1) În cazul prestării de servicii, detectivul particular este obligat să încheie cu clientul contract în scris, care să cuprindă date despre părţile contractante, numărul şi data eliberării confirmării, sarcinile şi termenul lor de îndeplinire, cheltuielile aproximative şi onorariul pentru servicii, data încheierii. Contractul trebuie să conţină clauze în care părţile îşi iau angajamentul de a păstra confidenţialitatea în relaţiile lor şi îşi stabilesc răspunderea.
   
[Art.21 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Contractul stipulează obligaţia detectivului particular de a prezenta în scris clientului raport de activitate, la care să anexeze calculul specificat al onorariului şi al cheltuielilor pe care le-a suportat. Copia de pe raport se păstrează în arhiva detectivului în decursul a 3 ani.
Capitolul  III
ACTIVITATEA PARTICULARĂ DE PAZĂ
    Articolul 22. Organizaţiile particulare de pază
    (1) Organizaţia particulară de pază este organizaţie comercială care prestează servicii de ocrotire a vieţii, sănătăţii şi bunurilor persoanelor fizice, precum şi a bunurilor persoanelor juridice, împotriva unor acţiuni ilicite.
    (2) Organizaţia particulară de pază nu are dreptul de a practica o altă activitate de întreprinzător, cu excepţia vînzării-cumpărării utilajului necesar pentru desfășurarea activităţii particulare de pază.
   
[Art.22 al.(2) modificat prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    (3) Pot fi conducători ai organizaţiilor particulare de pază cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în ţară care au împlinit vîrsta de 21 de ani, posedă studii superioare, certificat de absolvire a cursurilor de calificare, organizate de Ministerul Afacerilor Interne, nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru, nu încalcă sistematic ordinea publică şi nu au fost condamnaţi pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie.
   
[Art.22 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.22 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) În categoria de conducător al organizaţiei particulare de pază intră persoanele care asigură conducerea operativă a activităţilor de pază sau care îndeplinesc funcţii de administrator, director executiv sau alte funcţii similare.
   
[Art.22 al.(4) modificat prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    [Art.22 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (5) În exerciţiul funcţiunii, lucrătorul organizaţiei particulare de pază trebuie să aibă asupra sa legitimaţie.
   
[Art.22 al.(5) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    (6) Gardianul (paznicul) din organizaţia de pază îşi îndeplineşte atribuţiile fără autorizaţie de prestare a serviciilor de pază.
   
[Art.22 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 221. Condiţiile de autorizare a activității particulare de pază
    [Art.221 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (1) Condiţiile de autorizare a activității particulare de pază sînt următoarele:
    [Art.221 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) dispunerea, cu drept de proprietate sau alt drept de folosință, de spaţiu cu destinaţie nelocativă,  dotat cu mobilier de birou şi echipament de telecomunicații;
    b) dispunerea de bunuri cu caracter special, care includ uniformă (de culoare verde, cu ecuson pe mîneca stîngă cu denumirea şi sigla organizaţiei, inscripţia „pază particulară” fiind aplicată în partea dreaptă a pieptului), autovehicule cu însemnele distinctive ale organizaţiei de pază, mijloace de intervenţie şi de apărare individuală şi, după caz, arme de foc şi mijloace speciale de telecomunicaţii;
    c) încadrarea în activitatea particulară de pază doar a persoanelor care:
    – au împlinit vîrsta de 18 ani;
    – sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
    – au cel puțin studii gimnaziale; 
    – nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru;
    – nu au fost sancţionate pentru  contravenţii ce atentează la ordinea publică şi la securitatea publică;
    – nu au fost condamnate pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, conform unei hotărîri judecătoreşti definitive;
    – sînt absolvenți de cursuri de calificare la instituțiile de învățămînt acreditate conform legii sau își  asumă responsabilitatea ca, în decurs de 3 luni de la data angajării, să frecventeze și să absolvească astfel de cursuri;
    d) comercializarea, instalarea sau folosirea mijloacelor de alarmare, a componentelor acestora doar cu certificate de calitate conform standardului naţional sau internaţional şi cu precizarea clasei de siguranţă conform normelor europene în care se încadrează;
    e) înființarea și exploatarea dispeceratelor de pază centralizate cu documentele ce atestă proprietatea dispeceratelor și cu dovada dispunerii de programe licențiate pentru funcționarea acestora, conform cerințelor tehnice stabilite de către Guvern;
    [Art.221 al.(1), lit.e) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    f) folosirea în mod autorizat a accesoriilor de echipament, însemnelor şi uniformelor de modelul celor utilizate și acceptate pentru organele de drept, a armelor de foc şi animalelor de serviciu, precum și a cătuşelor, cagulelor și măştilor de protecţie a feţei;
    g) neadmiterea implicării de către conducătorii organizaţiilor particulare de pază a personalului propriu în acţiuni de forţă, în executări silite, recuperări de mijloace băneşti, în litigii individuale şi conflicte colective de muncă sau în opunere acţiunilor de restabilire a ordinii de drept ale autorităţilor publice competente;
    h) respectarea condiţiilor de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei de foc, prevăzute în cap. IV;
    i) întrunirea de către conducătorul organizaţiei particulare de pază a condiţiilor prevăzute la art. 22 alin. (3).
    [Art.221 al.(1), lit.i) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Condiţii de autorizare a activității particulare de pază sînt şi cerinţele prevăzute la art. 22 alin. (2) şi art. 26.
    [Art.221 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.221 introdus prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
   
Articolul 222. Documentele ce se anexează la cererea de eliberare/prelungire
                           a autorizației pentru activitatea particulară de pază
    [Art.222 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    La cererea de eliberare/prelungire a autorizației pentru activitatea particulară de pază se anexează:
    [Art.222 alineatul în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) copia contractului de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea autorizată;
    [Art.222 lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) pentru conducătorii organizaţiilor particulare de pază (inclusiv persoanele care asigură conducerea operativă a activităţilor de pază sau care îndeplinesc funcţii de administrator, director executiv sau alte funcţii similare):
    – copia buletinului de identitate;
    – copia diplomei de studii superioare;
    – copia certificatului de absolvire a cursurilor de calificare sau copia carnetului de muncă ce confirmă activitatea de cel puţin 3 ani în organizaţii specializate de pază ori declarația prin care își  asumă responsabilitatea ca, în decurs de 3 luni de la data angajării, să frecventeze și să absolvească cursuri de calificare la instituțiile de învățămînt acreditate;
    – copia de pe documentul care atestă înregistrarea întreprinderii;
    – extrasul din ordinul privind numirea în funcţie a conducătorului organizaţiei particulare de pază sau copia procesului-verbal al şedinţei asociaţilor privind numirea în funcţie a administratorului organizaţiei;
    – certificatul de la medicul narcolog, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii;
    – certificatul de la medicul psihiatru, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii;
    – declarația pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale și contravenționale, conform cerințelor art. 221;
    [Art.222 lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) pentru specialiştii în domeniul proiectării, instalării şi întreţinerii  sistemelor de alarmare, a componentelor acestora (în cazul în care se preconizează prestarea serviciilor respective):
    – copia diplomei de studii medii sau superioare de specialist în calculatoare, automatică și informatică sau electronică;
    d) lista serviciilor de pază pe care solicitantul autorizaţiei preconizează să le presteze;
    [Art.222 lit.d) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    e) modelul siglei organizaţiei, ce urmează a fi aprobat de organul de specialitate al Ministerul Afacerilor Interne;
    [Art.222 lit.d) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    f) modelul legitimaţiei;
    g) pentru crearea (sau confirmarea) şi exploatarea dispeceratului de pază centralizat:
    – dovada dreptului de proprietate sau de locațiune a spaţiilor destinate pentru funcţionarea dispeceratului de pază centralizat;
    – dovada corespunderii încăperilor cerinţelor securităţii electrice;
    – procesul-verbal privind măsurarea rezistenţei legăturii cu pămîntul;
    – dovada corespunderii încăperilor cerinţelor securităţii antiincendiare;
    – certificatul naţional sau internaţional al calităţii pentru dispeceratul de pază centralizat, cu indicarea gradului de securitate corespunzător, conform normelor legislației Uniunii Europene;
    – dovada prezenţei echipamentului radio;
    – certificatul naţional sau internaţional al calităţii pentru echipamentul radio, cu indicarea gradului de securitate corespunzător, conform normelor legislației Uniunii Europene;
    – dovada frecvenţelor utilizate;
    – dovada permisiunii pentru utilizarea frecvenţelor radio;
    – lista operatorilor dispeceratului de pază centralizat;
    – lista gardienilor din care se vor constitui grupele mobile;
    – lista automobilelor dotate şi echipate conform cerinţelor stabilite;
    [Art.222 lit.g) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    h) dovada achitării taxei prevăzute la art. 225.
    [Art.222 lit.h) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.223 introdus prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
   
Articolul 223. Eliberarea și prelungirea autorizaţiei pentru activitatea particulară
                           de pază
    (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizației pentru activitatea particulară de pază este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Documentele pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază se examinează în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării certificatului constatator cu privire la recepționarea cererii solicitantului, iar acesta este informat în scris despre decizia adoptată, în temeiul căreia achită taxa prevăzută la art. 225.
    (3) Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare, pînă la expirarea termenului stabilit pentru eliberarea acesteia, începînd cu data primirii documentului care confirmă achitarea taxei corespunzătoare. Menţiunea privind data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei se aplică pe cererea depusă sau pe versoul deciziei de eliberare/prelungire a autorizaţiei.
    (4) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea autorizaţiei, nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea acesteia, autoritatea emitentă este în drept să suspende decizia privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea autorizaţiei.
    (5) Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (6) În cazul în care deținătorul autorizaţiei intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în autorizaţie după expirarea termenului de valabilitate a acesteia, el este în drept să solicite prelungirea valabilității autorizaţiei pe un termen de 5 ani, cu achitarea taxei respective, stabilite conform legii, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberată autorizația, dar nu mai tîrziu de ultima zi a acestuia. În acest caz, pe autorizaţie se aplică menţiunea privind prelungirea valabilității autorizației, cu indicarea noului termen. Menţiunea privind prelungirea valabilității poate fi aplicată pe acelaşi formular al autorizaţiei sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a autorizaţiei. Termenul nou de valabilitate a autorizaţiei curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii autorizaţiei se autentifică prin aplicarea ştampilei autorităţii emitente şi a semnăturii conducătorului.
    (7) Deținătorul autorizaţiei nu este în drept să transmită autorizaţia sau copia de pe aceasta altei persoane.
    (8) Pentru fiecare filială sau subdiviziune separată a deținătorului autorizaţiei, în cadrul cărora se desfășoară activitatea în baza autorizaţiei obţinute, deținătorului autorizaţiei i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate de a desfăşura activităţi în baza autorizaţiei obţinute.
    (9) În cazul în care deținătorul autorizaţiei înființează o nouă filială sau subdiviziune separată, acesta este obligat să depună la autoritatea emitentă o cerere de reperfectare a autorizaţiei, în vederea includerii în anexa la autorizaţia deținută a noii adrese la care se va desfășura activitatea, cu solicitarea copiei autorizate de pe autorizaţie, precum şi să depună documentele prevăzute la art. 222.
    (10) În caz de lichidare a filialei sau a subdiviziunii separate a deținătorului autorizaţiei care a desfăşurat activităţi în baza autorizaţiei obţinute, acesta depune la autoritatea emitentă o сerere de reperfectare a autorizaţiei în vederea excluderii adresei respective din anexa la autorizaţie.
    (11) Solicitarea și eliberarea duplicatului autorizaţiei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Art.223 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
Articolul 224. Reperfectarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază
    (1) Temeiurile pentru reperfectarea autorizaţiei sînt schimbarea denumirii deținătorului autorizaţiei şi modificarea altor date care se conţin în autorizaţie, fără actualizarea cărora nu poate fi identificată legătura dintre autorizație şi deținătorul acesteia.
    (2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea autorizaţiei, deținătorul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă o cerere de reperfectare a autorizaţiei împreună cu autorizaţia care necesită a fi reperfectată şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările respective.
    (3) Autoritatea emitentă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a autorizaţiei şi a documentelor anexate, emite decizia privind reperfectarea autorizaţiei şi o comunică solicitantului. Autorizaţia reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere și, totodată, se eliberează copiile necesare de pe această autorizaţie.
    (4) Autorizaţia se consideră reperfectată prin aprobare tacită dacă autoritatea emitentă nu a comunicat solicitantului de autorizaţie decizia în termenul prevăzut la alin. (3). După expirarea termenului de adoptare a deciziei privind reperfectarea autorizaţiei, în lipsa unei comunicări în scris privind respingerea cererii de reperfectare a autorizaţiei, se consideră că autorizaţia a fost reperfectată. Autorizaţia este reperfectată şi în cazul în care autoritatea emitentă constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare ce atestă temeiul reperfectării autorizaţiei.
    (5) Termenul de valabilitate a autorizaţiei reperfectate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în autorizaţia precedentă.
    (6) La reperfectarea autorizaţiei, în cazul în care autorizaţia reperfectată se eliberează pe un formular nou, autoritatea emitentă adoptă o decizie privind declararea nulității autorizaţiei precedente.
    (7) În perioada examinării cererii privind reperfectarea autorizaţiei, deținătorul acesteia îşi continuă activitatea în baza certificatului constatator, eliberat de autoritatea emitentă.
    (8) Autorizaţia care nu a fost reperfectată în termenul stabilit se consideră ca fiind nevalabilă.
    (9) Autoritatea emitentă suspendă termenul de examinare a cererii de reperfectare dacă:
    a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu deține împuternicirile necesare;
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor alin. (2).
    (10) Deținătorul autorizaţiei este informat în scris despre suspendarea termenului de examinare a cererii de reperfectare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adresării, indicîndu-se temeiurile suspendării. Solicitantul este obligat să notifice autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanțelor ce au servit drept temei pentru suspendarea termenului de examinare, curgerea acestuia fiind reluată din ziua suspendării.
    (11) Modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea autorizației care nu conduc la schimbarea datelor reflectate în autorizație nu reprezintă temei pentru reperfectarea autorizației.
    [Art.224 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
Articolul 225. Taxa pentru autorizaţie
    (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază este de 3250 lei.
    (2) Taxa pentru prelungirea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază este de 1250 lei.
    (3) Taxa pentru reperfectarea autorizaţiei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii autorizate pe o nouă adresă (filială, subdiviziune separată), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, iar taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei este de 585 de lei.
    (4) Taxa pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea autorizaţiei pentru activitatea particulară de pază şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta sau a duplicatului se transferă pe contul autorității emitente.
    [Art.225 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 23. Organizarea şi efectuarea pazei particulare
    (1) Paza particulară se organizează şi se efectuează potrivit unui plan întocmit în comun cu beneficiarul serviciilor de pază.
    (2) În planul de pază se stabileşte în principal numărul de posturi şi amplasarea lor, componenţa numerică a personalului de pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, măsurile de asigurare a transportului valorilor importante, consemnul posturilor, documentele specifice serviciului de pază.
    (3) Modelul documentelor specifice necesare executării şi evidenţei serviciilor de pază se stabileşte prin lege.
   
[Art.23 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Conducătorii organizaţiilor particulare de pază sînt obligaţi să asigure respectarea legislaţiei şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea pazei particulare, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, în portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi de apărare individuală.
    (5) Echipamentul personalului de pază se inscripţionează numai cu denumirea şi sigla organizaţiei, aprobate o dată cu eliberarea autorizaţiei.
   
[Art.23 al.(5) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (6) Pe autovehiculele din dotarea organizaţiilor particulare de pază se inscripţionează numai denumirea, sigla şi numerele lor de telefon. Folosirea de girofaruri sau sirene pe autovehiculele acestor organizaţii este interzisă.
    (7) Portul uniformei de către lucrătorii organizaţiilor particulare de pază se permite numai în incinta şi în raza amplasării obiectivului păzit.
    (8) Regulile de port-armă şi de păstrare a armamentului se stabilesc de legislaţia în vigoare.
    (9) Plata serviciilor de pază se efectuează în bază de contract, încheiat cu beneficiarul.
    (10) Activitatea particulară de pază nu poate fi practicată la obiectivele de depozitare și păstrare a armelor, munițiilor, materialelor explozibile ce aparțin autorităților publice, la obiectivele de depozitare și păstrare a substanțelor toxice, radioactive și periculoase, a substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor (cu excepția instituțiilor medicale și a farmaciilor private), precum și la Banca Națională a Moldovei.
    [Art.23 al.(10) modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    [Art.23 al.(10) în redacția LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    [Art.23 al.(10) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 24. Pregătirea personalului pentru  activitatea de pază
    (1) Pregătirea şi perfecţionarea personalului pentru activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor şi altor valori şi gardă de corp se efectuează în cadrul unor cursuri de calificare, organizate de instituţii de învăţămînt acreditate conform legii.
   
[Art.24 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    2) Sînt scutite de absolvirea cursurilor de calificare persoanele care posedă pregătire specială în domeniu şi care au activat în organizaţii specializate de pază cel puţin 3 ani.
    (3) Condiţiile de pregătire, perfecţionare şi atestare a personalului organizaţiilor particulare de pază şi de acordare acestuia a certificatelor de atestare se stabilesc conform anexei nr. 3.
   
[Art.24 al.(3) modificat prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    [Art.24 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(4) După 3 ani de activitate în cadrul unei organizaţii particulare de pază, gardienii sînt obligaţi să urmeze cursurile de perfecţionare pentru activitatea de pază, organizate de o persoană juridică acreditată în modul stabilit.
    [Art.23 al.(4) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 25. Garda de corp
    (1) Persoana fizică poate apela pentru protecţie personală la serviciile unui gardian (paznic) din cadrul unei organizaţii particulare de pază numai în bază de contract  încheiat în scris cu această organizaţie.
    (2) Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legislaţia în vigoare, drepturile şi libertăţile omului.
    (3) În timpul executării serviciului de gardă de corp, gardianul are următoarele obligaţii specifice:
    a) să apere beneficiarul de gardă de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile lui;
    b) să ia primele măsuri (medicale sau de altă natură) pentru salvarea beneficiarului de gardă de corp în cazul rănirii lui;
    c) să nu execute acţiuni, solicitate de beneficiarul de gardă de corp, care depăşesc atribuţiile sale legale;
    d) să anunţe poliţia imediat ce a intrat în posesiunea de date despre pregătirea sau săvîrşirea unor infracţiuni;
    e) să oprească şi să imobilizeze, în măsura posibilităţilor, pe cei care au săvîrşit tentativă sau infracţiune împotriva beneficiarului de gardă de corp şi să le predea de îndată organului de poliţie proxim;
    f) în cazul săvîrşirii faptelor consemnate la lit.b), să asigure, în limita posibilităţilor, paza locului unde s-a comis infracţiunea şi a mijloacelor materiale de probă pînă la sosirea poliţiei, fără a-şi abandona misiunea de a executa serviciul de gardă de corp;
    g) să se subordoneze autorităţilor şi să-şi dea concursul la îndeplinirea misiunilor ce le revin în reţinerea făptuitorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de beneficiarul de gardă de corp.
    (4) Personalul care execută serviciul de gardă de corp are dreptul la port-armă în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Art.25 al.(5) abrogat prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
   
[Art.25 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 26. Condiţiile speciale privind acordarea serviciilor de proiectare,
                          producere, instalare şi întreţ
inere a sistemelor de alarmare
    (1) Deținătorul autorizației pentru activitatea particulară de pază poate acorda serviciile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) doar dacă serviciile respective sînt incluse în autorizație.
    [Art.26 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Instalarea, precum şi orice modificare adusă sistemelor de alarmare, se efectuează numai după avizarea proiectelor de către organul de poliţie competent, care controlează stadiul lucrărilor, inclusiv punerea în funcţiune.
    (3) Condiţiile privind acordarea serviciilor de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare sînt prevăzute în cap. VI al regulamentului-tip din anexa nr. 2, iar normele metodologice şi tehnice de proiectare şi realizare a sistemelor de alarmare sînt stabilite de către Guvern.
   
[Art.26 al.(3) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.26 al.(3) modificat prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
   
Articolul 27. Temeiurile de retragere sau suspendare a autorizaţiei pentru
                          activitatea particulară de pază
    [Art.27 denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (1) Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se retrage în cazurile de încălcare a condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 221 al prezentei legi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. Autorizația se retrage de către autoritatea emitentă, fără adresare în instanța de judecată, la apariția unuia dintre următoarele temeiuri:
    a) cererea deținătorului autorizaţiei privind retragerea acesteia;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a deținătorului autorizaţiei;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;
    d) stabilirea faptului de transmitere a autorizaţiei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării genului de activitate autorizat;
    e) omiterea înlăturării, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au condus la suspendarea autorizaţiei.
    [Art.27 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(11) Decizia autorității emitente sau hotărîrea instanței de judecată privind retragerea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa deținătorului autorizaţiei şi a Serviciului Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.
    [Art.27 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (12) În cazul retragerii autorizaţiei, taxa pentru autorizaţie nu se restituie.
    [Art.27 al.(12) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (13) Deținătorul de autorizaţie este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a autorizaţiei sau de la data la care hotărîrea instanței de judecată a rămas definitivă, să depună la autoritatea emitentă autorizaţia retrasă.
    [Art.27 al.(13) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Autoritatea emitentă retrage autorizația, fără adresare în instanța de judecată, în cazul neachitării taxei prevăzute de lege sau la cererea deținătorului. Autorizaţia pentru activitatea particulară de pază se suspendă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, la apariția unuia dintre următoarele temeiuri:
    a) înființarea dispeceratului de pază centralizat şi exploatarea componentelor lui în lipsa titlului de proprietate asupra acestuia;
    b) utilizarea programelor licențiate pentru funcționarea dispeceratului de pază centralizat fără autorizarea proprietarului programelor respective;
    c) omiterea completării documentelor specifice necesare pentru executarea şi evidenţa serviciilor de pază;
    d) nerespectarea de către deținătorul autorizaţiei a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului autorizaţiei pierdute sau deteriorate;
    e) desfăşurarea de către filială sau subdiviziunea separată a deținătorului autorizaţiei a activităţii autorizate fără deținerea copiei autorizate de pe autorizaţie.
    [Art.27 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(3) Decizia autorității emitente sau hotărîrea instanței de judecată privind suspendarea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa deținătorului autorizaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Termenul de suspendare a autorizaţiei nu poate depăşi 2 luni.
    [Art.27 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Deținătorul autorizaţiei este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea autorizaţiei.
    [Art.27 al.(4) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Reluarea acțiunii autorizaţiei se efectuează prin decizia autorității emitente în temeiul cererii deținătorului autorizaţiei, în cazul în care suspendarea a fost dispusă prin decizia autorității respective, sau prin hotărîrea instanţei de judecată care a pronunțat hotărîrea de suspendare a acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii deținătorului autorizaţiei sau a înştiinţării instanţei de judecată. Decizia sau hotărîrea se aduce la cunoştinţa deținătorului autorizației în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.
    [Art.27 al.(5) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (6) Termenul de valabilitate a autorizaţiei nu se prelungeşte pentru perioada de sistare temporară a activității.
    [Art.27 al.(6) introdus prin L
P185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.27 în redacția LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
    [Art.27 modificat prin LP149 din 14.06.13, MO146-151/12.07.13 art.466]
    [Art.27 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul III1
PAZA INTERNĂ
    Articolul 271.  Prevederi generale
    Paza internă este o subdiviziune în statele de organizare a unei persoane juridice, ce dispune de un efectiv numeric de cel puţin 10 gardieni, avînd funcţie de asigurare a securităţii vieţii şi sănătăţii lucrătorilor, securităţii bunurilor aflate în proprietate.
    Articolul 272. Obligaţiile persoanelor încadrate în subdiviziunile de pază
                           internă
    Persoana încadrată în subdiviziunile de pază internă este obligată:
    a) să respecte prevederile legislaţiei;
    b) să păstreze confidenţialitatea informaţiei comerciale de care ia cunoştinţă în procesul activităţii, să nu o utilizeze în scopuri personale şi să nu o transmită terţilor;
    c) să comunice imediat organelor de drept cazurile de infracţiune depistate, să reţină persoanele prinse în flagrant delict şi să le predea imediat organelor competente;
    d) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor în asigurarea securităţii bunurilor periclitate şi în alte situaţii excepţionale.
    Articolul 273. Restricţii în activitatea lucrătorilor subdiviziunilor de pază
                           internă
    Se interzice încadrarea în activitatea subdiviziunilor de pază internă a persoanei care:
    a) nu a împlinit vîrsta de 18 ani;
    [Art.273 lit.a) modificată prin LP149 din 14.06.13, MO146-151/12.07.13 art.466]
    b) este cunoscută ca persoană care încalcă sistematic ordinea publică;
    c) se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru;
    d) a fost condamnată pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie;
    e) se află în urmărire penală.
    [Capitolil III1 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul  IV
APLICAREA FORŢEI FIZICE, A MIJLOACELOR SPECIALE
ŞI A ARMEI DE FOC
    Articolul 28. Condiţiile de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale
                         şi a armei de foc
    (1) Persoana care practică activitate particulară de detectiv şi de pază are dreptul să aplice forţă fizică, să poarte, să păstreze, să folosească şi să aplice mijloace speciale  şi armă  de foc în  modul stabilit de legislaţia  în vigoare.
    (2) Detectivii particulari, personalul care practică activitate de pază sînt obligaţi să treacă un instructaj şi o pregătire specială privind aplicarea forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei de foc în modul stabilit pentru lucrătorii de poliţie, sînt atestaţi periodic, de către organele afacerilor interne, privind pregătirea pentru acţiuni în condiţii care cer aplicarea forţei  fizice, a mijloacelor speciale şi armei de foc. Dacă se constată incapacitatea unora pentru astfel de acţiuni, Ministerul Afacerilor Interne este în drept să le interzică deţinerea, păstrarea şi folosirea mijloacelor speciale şi a armei de foc.
    (3) Modelele de arme şi mijloacele speciale pentru dotarea personalului încadrat în activitatea particulară de pază, ordinea de achiziţionare, evidenţă, păstrare şi purtare a acestora se stabilesc de Guvern.
    (4) La aplicarea forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de  foc, detectivul  particular, personalul care practică activitate de pază sînt obligaţi:
    a) să avertizeze că intenţionează a face uz de ele, acordînd timp suficient  pentru îndeplinirea cerinţelor sale, cu excepţia cazurilor cînd tergiversarea aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc pune în pericol direct viaţa şi sănătatea lor, viaţa şi sănătatea oamenilor sau poate conduce la alte urmări grave;
    b) să facă tot posibilul, în funcţie de caracterul şi gradul de pericol al  infracţiunii şi al persoanei care a comis-o, precum  şi de forţa  rezistenţei opuse, ca prejudiciul adus la înlăturarea pericolului să fie minim;
    c) să asigure persoanelor cărora li s-au pricinuit leziuni corporale primul ajutor medical şi să comunice de urgenţă faptul organelor de ocrotire a sănătăţii şi organelor afacerilor interne;
    d) să comunice  imediat organelor de drept toate cazurile de rănire  sau de deces.
    (5) Aplicarea abuzivă a forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc are ca urmare răspunderea prevăzută de lege.
    Articolul 29. Aplicarea mijloacelor speciale
    (1) Mijloacele speciale se aplică:
    a) la respingerea atacului nemijlocit asupra oamenilor, inclusiv asupra lucrătorilor din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază;
    b) la reţinerea celui care încearcă să fugă, surprins în flagrant delict împotriva vieţii, sănătăţii sau bunurilor oamenilor.
    (2) Se interzice aplicarea mijloacelor speciale împotriva persoanelor cu handicap vădit, minorilor, femeilor şi împotriva persoanelor de vîrstă înaintată, cu excepţia cazurilor în care aceştia opun  rezistenţă armată, săvîrşesc un atac în grup sau de  altă natură care pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor.
    Articolul 30. Aplicarea armei de foc
    (1) Arma de foc se aplică:
    a) la apărarea oamenilor de un atac ce pune în pericol viaţa şi sănătatea lor;
    b) la respingerea unui atac nemijlocit asupra lucrătorilor din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază care pune în pericol viaţa şi sănătatea lor, precum şi  la contracararea tentativelor de însuşire forţată a armelor lor;
    c) la reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată;
    d) la  respingerea unui atac în grup sau a unui atac armat  asupra localurilor unităţilor de stat şi private, locurilor de păstrare a bunurilor materiale dacă se pune în  pericol viaţa sau sănătatea persoanelor care se află în (lîngă) ele;
    e) la avertizarea (prin efectuarea unei împuşcături în plan vertical) că se intenţionează aplicarea armei, precum şi pentru a se da semnal de alarmă sau de chemare în ajutor.
    (2) Se interzice aplicarea armei de foc împotriva persoanelor cu handicap  vădit, minorilor, femeilor şi împotriva persoanelor de vîrstă înaintată, cu excepţia cazurilor în care aceştia opun rezistenţă armată, săvîrşesc un atac armat sau în grup care pune în  pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, precum şi în locuri publice cînd în urma aplicării armei pot avea de suferit oameni neimplicaţi.
    3) Detectivul şi gardianul (paznicul) din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază sînt obligaţi să comunice de urgenţă fiecare caz de aplicare a armei de foc organului de poliţie teritorial unde a avut loc aplicarea armei.
Capitolul  V
CONTROLUL ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

    Articolul 31. Supravegherea și controlul de stat
    (1) Ministerul Afacerilor Interne supraveghează organizațiile care dețin autorizația pentru activitatea particulară de pază și cele care dețin confirmarea desfășurării activității particulare de detectiv în vederea asigurării respectării cerințelor stabilite de prezenta lege și a ordinii publice, în limita atribuțiilor stabilite de legislație.
    (2) Solicitarea și colectarea informației cu privire la activitatea organizațiilor respective, precum și vizitele de inspecție efectuate de Ministerul Afacerilor Interne nu sînt considerate control de stat asupra activității de întreprinzător. Vizitele de inspecție se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, la inițiativa solicitantului de autorizație/confirmare, în contextul emiterii, prelungirii sau reperfectării autorizației/confirmării, dacă informația prezentată de solicitant este incertă sau dacă nu este suficientă pentru a constata îndeplinirea cerințelor stabilite de prezenta lege. Orice alte vizite de inspecție, colectări de probe sau solicitări de informații în privința organizațiilor care dețin autorizație/confirmare se efectuează în cadrul procesului de urmărire penală, în cadrul activităților speciale de investigații și/sau în cadrul procesului contravențional, în limitele stabilite de legislația în vigoare.
    (3) Controlul de stat asupra organizațiilor care desfășoară activitate particulară de pază, în alte aspecte decît cele ce țin de asigurarea ordinii publice, de procesul de urmărire penală și/sau de desfășurarea procedurii contravenționale corespunzătoare, în vederea verificării respectării prezentei legi, se inițiază și se desfășoară cu coordonarea și cooptarea Ministerului Afacerilor Interne, în limitele Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    (4) Deținătorul autorizației/confirmării este obligat să înștiințeze Ministerul Afacerilor Interne despre toate modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea autorizației/confirmării. Înștiințarea se prezintă autorității emitente personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, în termen de 10 zile de la data survenirii modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce confirmă modificările respective. În scopul evaluării și confirmării informațiilor înștiințate, Ministerul Afacerilor Interne, după caz, poate efectua vizite de inspecție dacă din informația prezentată se constată necesitatea reperfectării autorizației sau există indicii asupra abaterilor de la prevederile prezentei legi în baza cărora s-a acordat autorizația.
    (5) În urma vizitelor de inspecție, efectuate de Ministerul Afacerilor Interne în temeiul prezentei legi, se întocmește, în două exemplare, un act privind inspectarea organizației care deține autorizație/confirmare, cu sau fără prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea neconformităților. În cazul în care în cadrul vizitei de inspecție sînt identificate fapte care cad sub incidența legii contravenționale sau penale, Ministerul Afacerilor Interne, după caz, inițiază procesul contravențional sau penal în modul corespunzător.
    (6) La efectuarea verificărilor, Ministerul Afacerilor Interne se conduce de următoarele principii:
    a) legalitatea și respectarea competenței stabilite de lege;
    b) neadmiterea aplicării sancțiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    c) acoperirea cheltuielilor de verificare și supraveghere din contul statului;
    d) dreptul de a ataca acțiunile sau actele întocmite în cadrul verificărilor.
    (7) Drept temei documentar pentru inițierea procesului de suspendare sau de retragere a autorizației/confirmării în modul stabilit de prezenta lege poate servi actul privind inspectarea organizației care deține autorizare/confirmare, decizia autorității emisă în baza actului de inspecție sau a procesului-verbal de control emis de un organ de control în privința organizației care deține autorizație/confirmare, procesul-verbal de constatare a contravenției, precum și actele și procesele-verbale întocmite în cadrul procesului de urmărire penală.
    [Art.31 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.31 modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
   
[Art.31 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349] 

    Articolul 32. Încetarea activităţii
    Persoanele care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază pot înceta activitatea din proprie iniţiativă, precum şi în temeiul deciziei autorității emitente a autorizației/confirmării, dacă ele au încălcat legislaţia, restituind autorității emitente, în termen de 10 zile, toate actele eliberate de aceasta.
   
[Art.32 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.32 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 321. Lucrările de secretariat în domeniul supravegherii activităţii
                           de detectiv şi de pază
   
(1) Ministerul Afacerilor Interne întocmește un dosar de supraveghere pentru fiecare organizație/persoană fizică care deține autorizația pentru activitatea particulară de pază sau confirmarea desfășurării activității particulare de detectiv.
    [Art.321 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) În dosarul de supraveghere se păstrează copiile tuturor documentelor prezentate pentru înregistrarea întreprinderii, pentru eliberarea autorizaţiei/confirmării, copia statutului (regulamentului) aprobat, copiile avizelor eliberate, modelul legitimaţiei lucrătorului şi alte acte ce ţin de activitatea întreprinderii.
   
[Art.321 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.321 al.(2) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    [Art.321 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul  VI
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
    Articolul 33
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
    va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.
    Articolul 34
    (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Camera de Licenţiere, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, va efectua avizarea prealabilă a licenţelor în scopul reconfirmării lor, în condiţiile prezentei legi.
    (2) Personalul organizaţiilor particulare de pază încadrat în acordarea serviciilor prevăzute la art.6 alin.(2) se supune atestării, în condiţiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrării ei în vigoare.
    (3) Organizaţiile particulare de pază care acordă serviciile prevăzute la art.6 alin.(2) lit.c) înfiinţate anterior adoptării prezentei legi sînt obligate ca, în termen de 3 luni de la intrarea ei în vigoare, să obţină avizul prealabil.
    Articolul 35
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr.47-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea nestatală de depistare-protecţie;
    Legea nr.41-XIV din 4 iunie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea nestatală de depistare-protecţie;
    articolul VIII al Legii nr.263-XIV din 24 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
   articolul IX al Legii nr.240-XV din 13 iunie 2003 privind modificarea şi completarea unor acte legislative.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 4 iulie 2003.
    Nr.283-XV.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 introdusă prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]

Anexa nr. 2

REGULAMENTUL-TIP
al activităţii particulare de pază
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    1. Prezentul regulament stabileşte modul şi domeniul de activitate a organizaţiilor particulare de pază, obligaţiile conducătorului şi ale personalului acestor organizaţii, condiţiile de pază la transportul unor valori importante, normele metodologice, tehnice de proiectare şi realizare a sistemelor de alarmare, modelele de arme şi mijloacele speciale admise pentru dotarea personalului organizaţiei, precum şi modalitatea păstrării acestora.
    2.  Sarcinile de bază ale organizaţiei particulare de pază sînt: prestarea, în bază de contract, a serviciilor particulare de pază; asigurarea respectării drepturilor şi a intereselor legitime ale clienţilor; asigurarea protecţiei sociale a angajaţilor; contribuirea la respectarea intereselor statului şi la menţinerea ordinii publice.
Capitolul II
ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI PARTICULARE  DE PAZĂ
    3. Organizaţia particulară de pază are statut de persoană juridică de drept privat cu scop lucrativ, practică activitatea sa în bază de autofinanţare, are cont de decontare şi alte conturi, poate să încheie în numele său contracte, să dobîndească drepturi patrimoniale şi drepturi personale nepatrimoniale, poartă răspundere și poate să fie reclamant şi pîrît în procesul de judecată, dispune de ştampilă cu denumirea sa în limba de stat, cu indicarea sediului, şi este înfiinţată pe un timp nelimitat.
    4. Organizarea sistemului de pază al organizaţiei particulare de pază se bazează pe regimul de trecere şi control, sistemul de pază continuă, sistemul de reacţionare operativă şi sistemul de radiocomunicaţii.
    5.  Organizarea regimului de trecere şi control presupune respectarea obligatorie a următoarelor restricţii:
    a) intrarea pe teritoriul obiectivului păzit, cu coordonarea administraţiei, se efectuează numai în baza permiselor temporare sau permanente;
    b) în timpul vizitării obiectivului de către persoane fizice, gardianul cere prezentarea permisului pentru intrarea pe teritoriul obiectivului păzit, iar în cazul lipsei acestuia – nu permite intrarea persoanelor, anunţînd imediat şeful pazei;
    c) în cazul vizitării obiectivului păzit de către persoane străine, se află scopul vizitei, se raportează şefului pazei sau şefului de schimb al pazei şi se aşteaptă sosirea lor pentru luarea deciziei corespunzătoare;
    d) accesul pe teritoriul obiectivului păzit, precum şi ieşirea de pe teritoriu se efectuează doar cu prezentarea permisului de intrare-ieşire;
    e) se efectuează controlul unităţii de transport cu scopul de a curma scoaterea de pe teritoriul obiectivului păzit a bunurilor care nu sînt indicate în documentele prezentate;
    f) la ieşirea persoanelor fizice şi a unităţilor de transport de pe teritoriul obiectivului păzit se retrag permisele în cazul în care le-a expirat termenul de valabilitate sau în cazul în care persoanele vizate şi-au pierdut dreptul de a le folosi;
    g) se efectuează controlul (permanent sau selectiv) al unităţilor de transport la intrarea pe teritoriul obiectivului păzit în vederea asigurării regimului de securitate şi excluderii potenţialelor provocări, atentate etc.
    6. Organizarea sistemului de pază continuă are următoarele caracteristici specifice:
    a) serviciul de pază se axează pe principiul desfăşurării lucrului pe schimburi;
    b) temei pentru a intra în serviciu este programul de muncă de 12 ore, în care se indică componenţa continuă a serviciului, inclusiv şeful turei, gardianul de serviciu, colaboratorul operativ, numărul de posturi şi componenţa nominală a angajaţilor de pază la posturi;
    c) înainte de intrare în tură, angajaţii pazei primesc instrucţiuni în conformitate cu obligaţiile de serviciu, precum şi instrucţiuni în privinţa faptelor ce au avut loc în lipsa acestora la obiectiv, în ultimele 24 de ore, în privința specificului fiecărui post de pază, a măsurilor de securitate antiincendiară, precum şi privitor la mijloacele existente de stingere a incendiilor şi metodele de utilizare a acestora;
    d) în activitatea sa, serviciul de pază se conduce de instrucţiunile aprobate de beneficiar.
    7. Organizarea sistemului de reacţionare operativă presupune existenţa grupei  mobile, care:
    a) se constituie din şeful turei şi colaboratorul operativ;
    b) acordă, neîntîrziat, ajutor personalului de pază internă şi externă în ceea ce ţine de menţinerea ordinii interne la obiectivul păzit;
    c) împreună cu personalul de pază externă, efectuează primirea obiectivelor date sub pază, controlează eficacitatea lacătelor, existenţa sigiliilor, iar în cazul lipsei acestora sau al sigilării necorespunzătoare, nu primește obiectivul sub pază pînă la înlăturarea neajunsurilor;
    d) reprimă toate tentativele de pătrundere frauduloasă pe teritoriul obiectivului păzit, efectuează controlul vizual al teritoriului, inclusiv al celui aferent obiectivului păzit;
    e) efectuează controlul în raza teritoriului obiectivului păzit şi raportează cu regularitate despre schimbările produse pe acesta;
    f) întreprinde măsuri de preîntîmpinare a situaţiilor criminogene pe teritoriul obiectivului păzit.
    8. Organizarea sistemului de radiocomunicaţii include staţii radio portative care funcţionează în baza permisului tehnic, eliberat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în modul stabilit. Pentru comunicare, angajaţii reţelei radio folosesc culegerea de expresii convenţionale.
    Sistemul de comunicaţii electronice constă dintr-un anumit număr de aparate telefonice şi numere de telefon distincte, care pot aparţine organizaţiei particulare de pază atît cu drept de proprietate, cît şi cu drept de posesie şi folosinţă.
    Organizaţia particulară de pază nu are dreptul să comercializeze sau să transmită unei alte persoane fizice sau juridice frecvenţa radio asignată. Se interzice exploatarea staţiilor de radiocomunicaţii care nu corespund normelor de emisie, parametrilor tehnici specificaţi în permisul tehnic sau care provoacă perturbaţii în funcţionarea altor staţii şi reţele de radiocomunicaţii.
Capitolul III
OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI ŞI PERSONALULUI
ORGANIZAŢIEI  PARTICULARE DE PAZĂ

    9. Conducătorul organizaţiei particulare de pază are următoarele obligații:
    a) răspunde de organizarea şi funcţionarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu, aceste obiective;
    b) analizează temeinic necesităţile stricte de pază şi stabileşte efectivele necesare în funcție de importanţa, mărimea şi vulnerabilitatea obiectivelor respective, specificul producţiei şi locul aflării acestora;
    c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selectarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei activităţi;
    d) întreprinde  măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi verifică modul în care acesta îşi execută atribuţiile de serviciu;
    e) asigură executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de pază, precum şi introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, a sistemelor de pază şi de alarmare;
    f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă de culoare verde şi însemnele distinctive și, după caz, cu armament şi mijloace speciale, în condiţiile legii;
    g) întocmeşte, în comun cu beneficiarul, planuri în vederea organizării şi efectuării pazei, prin care se stabilesc numărul de posturi şi amplasarea lor, componenţa numerică a personalului de pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, măsurile de asigurare a transportului valorilor importante;
    h) asigură spaţiile şi amenajările necesare pentru păstrarea în deplină siguranţă a armamentului şi muniţiilor aferente destinate serviciului de pază; întreprinde măsuri pentru păstrarea şi utilizarea corectă a armamentului, mijloacelor speciale şi de transport, verifică periodic prezenţa şi starea tehnică a lor, cu întocmirea anuală a actului de inventariere;
    i) stabileşte reguli privind accesul la obiectivul păzit şi circulaţia în interiorul acestuia;
    j) stabileşte responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de muncă în ceea ce priveşte paza şi siguranţa utilajelor şi instalaţiilor;
    k) respectă legislaţia muncii, îndeosebi privind condiţiile de securitate a muncii, stabilirea duratei normale a timpului de muncă şi salarizarea muncii;
    l) asigură conlucrarea cu organele de drept, prin acordarea ajutorului, în limitele competenţei, la prevenirea, contracararea şi descoperirea infracţiunilor;
    m) informează, în modul stabilit, organele teritoriale de poliţie privitor la activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute, în comun cu organele de poliţie, în combaterea infracţionalităţii şi menţinerea ordinii publice.
    10. Personalul de pază particulară (gardianul), în timpul exercitării serviciului de pază, este obligat:
    a) să cunoască şi să îndeplinească atribuţiile ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate;
    b) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit;
    c) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite sub pază şi să asigure integritatea acestora;
    d) să permită acces la obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
    e) să efectueze controlul, la intrarea şi ieşirea din incinta obiectivului supus pazei, al persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor şi altor bunuri;
    f) să nu permită accesul pe teritoriul obiectivului păzit al persoanelor suspecte și al celor aflate în stare de ebrietate;
    g) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvîrşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele regulamentelor interne, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luînd măsuri pentru conservarea sau paza lor și întocmind procesul-verbal respectiv;
    h) să informeze imediat conducerea organizaţiei şi pe şeful ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
    i) să informeze organele competente în caz de accidente produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, de combustibil sau de substanţe chimice, la reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sînt de natură să producă pagube, precum şi să ia imediat primele măsuri după constatare;
    j) în caz de incendii, să întreprindă măsuri urgente de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să informeze serviciul de pompieri, poliţia, conducerea organizaţiei şi să întreprindă măsuri de stingere a focului pînă la sosirea organelor competente;
    k) să folosească mijloacele tehnice de semnalizare antiincendiară şi de pază şi mijloacele de comunicaţie;
    l) să întreprindă măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor şi a valorilor în caz de calamităţi naturale sau catastrofe tehnogene şi să informeze administraţia obiectivului;
    m) să permită acces liber la obiectivul păzit colaboratorilor de poliţie care verifică obiectivul în scop de serviciu şi să informeze despre aceasta conducerea organizaţiei particulare de pază;
    n) să contacteze poliţia în legătură cu orice faptă care poate prejudicia patrimoniul obiectivului păzit şi să acorde concurs la îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru reţinerea infractorilor;
    o) să păstreze secretul de stat şi alte informaţii cu accesibilitate limitată, dacă prin atribuţiile de serviciu are acces la asemenea date şi informaţii;
    p) să poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat şi să aplice arma numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege;
    q) să poarte uniforma de culoare verde şi însemnele distinctive ale organizaţiei numai în timpul serviciului;
    r) să aibă asupra sa legitimaţia de serviciu de modelul stabilit.
    11. Personalul de pază particulară (gardianul), în exercitarea serviciului de pază a obiectivului, este supus următoarelor restricții:
    a) să nu părăsească postul încredinţat fără a preda serviciul;
    b) să nu permită accesul la obiectiv persoanelor străine, gardienilor liberi de la serviciu fără permisiunea administraţiei obiectivului;
    c) să nu admită dormitul la post sau distragerea în alt mod de la serviciu, primirea de la alte persoane sau însuşirea obiectelor care nu se referă la serviciu;
    d) să nu poarte uniforma de serviciu în afara zonei amplasării obiectivului păzit;
    e) să nu întreprindă acţiuni ce contravin  serviciului şi obligaţiilor funcţionale.
Capitolul IV
ACHIZIŢIONAREA, EVIDENŢA, PĂSTRAREA ŞI 
UTILIZAREA ARMELOR DE FOC
ŞI  MIJLOACELOR
SPECIALE,
APLICAREA FORŢEI FIZICE
    12. Organizaţia particulară de pază îşi desfăşoară activitatea în bază de autorizaţie şi dispune de dreptul de proprietate asupra armelor de foc şi mijloacelor speciale.
    În cadrul organizaţiei particulare de pază, armele de foc şi mijloacele speciale se eliberează contra semnătură în baza procedurii de înregistrare într-un registru special de evidenţă a armelor de foc, care se păstrează la persoana responsabilă, numită prin ordinul conducătorului organizaţiei particulare de pază.
    Armele de foc şi mijloacele speciale pot fi eliberate doar angajaţilor care deţin permis de port-armă și doar pentru perioada efectuării serviciului.
    Angajaţii organizaţiei particulare de pază care au dreptul la port-armă, anterior eliberării armei de foc, sînt instruiți de către superiorul său, precum și în cadrul organelor afacerilor interne, despre modul de folosire, situaţiile şi împrejurările speciale în care au dreptul de a aplica arma de foc, despre condiţiile de păstrare şi  eliberare a acesteia, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Achiziţionarea, păstrarea, purtarea, transportul, utilizarea armelor de foc, muniţiilor aferente şi mijloacelor speciale de către organizaţia particulară de pază se efectuează conform legislaţiei în vigoare privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă.
    Pentru asigurarea  pazei şi securităţii obiectivelor sau valorilor importante, organizaţia particulară de pază poate folosi atît armele din dotare, cît şi mijloacele speciale proprii, şi anume: 
    a) baloane cu gaz;
    b) bastoane speciale de cauciuc sau plastic;
    c) căşti de protecţie;
    d) veste şi scurte antiglonţ.
    13. Utilarea tehnică a încăperii destinate pentru păstrarea armelor de foc se efectuează conform cerinţelor stipulate în legislaţia privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă.
    14. Organizaţia particulară de pază poate deţine în posesie arme de diferite categorii, modelele date fiind reglementate de legislaţia privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă.
    Persoanele care practică activitate particulară de pază sînt obligate să urmeze anual o pregătire specială privind aplicarea armei de foc în modul stabilit de angajator şi, în funcţie de rezultatul tragerilor practice în tiruri autorizate, vor fi atestate pentru acţiuni în condiţii care cer aplicarea armei de foc. Instrucţiunile privind aplicarea armelor de foc se desfăşoară zilnic înainte de încadrare în serviciu.
    Dacă se constată incapacitatea unor angajaţi pentru astfel de acţiuni sau alte încălcări prevăzute de legislaţia privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă, organizației particulare de pază  i se interzice deţinerea, păstrarea şi folosirea armelor de foc.
    15. Personalul de pază particulară, la aplicarea forţei fizice, a  mijloacelor speciale sau a armei de foc, are următoarele obligații:
    a) să avertizeze că intenţionează a face uz de ele, acordînd timp suficient pentru îndeplinirea cerinţelor sale, cu excepţia cazurilor cînd tergiversarea  aplicării  forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc pune în pericol direct viaţa şi sănătatea personalului, viaţa şi sănătatea altor persoane sau poate conduce la alte urmări grave;
    b)  să întreprindă măsuri, în funcţie de caracterul şi gradul de pericol al infracţiunii şi al persoanei care a comis-o, precum şi de forţa rezistenţei opuse, ca prejudiciul adus la înlăturarea pericolului să fie minim;
    c)  să acorde primul  ajutor medical persoanelor cărora li s-au pricinuit leziuni corporale şi să comunice de urgenţă despre acest fapt organelor de ocrotire a sănătăţii şi organelor afacerilor interne;
    d)  să comunice organelor de drept despre toate cazurile de rănire sau de deces, precum şi despre aplicarea armelor de foc.
    16.   Mijloacele speciale se aplică în următoarele cazuri:
    a)  la respingerea atacului nemijlocit asupra persoanelor, inclusiv asupra lucrătorilor organizaţiei de pază;
    b) la reţinere, în caz de evadare a persoanelor surprinse în flagrant delict ce atentează la viața, sănătatea sau bunurile persoanelor.
    În restul cazurilor se aplică prevederile Legii privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc.
Capitolul V
CONDIŢIILE DE PAZĂ A TRANSPORTULUI
UNOR VALORI IMPORTANTE
    17. Colectarea (încasarea) valorilor importante, transportul, paza și însoțirea încărcăturilor/valorilor importante, constînd în sume de bani, titluri de credit, cecuri ori alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, valori științifice, tehnice, de cultură și artă, precum și în alte valori materiale care fac parte din circuitul bancar, se efectuează de către organizațiile particulare de pază cu mijloace de transport anume destinate, în conformitate cu hotărîrile și dispozițiile în domeniu ale Băncii Naționale a Moldovei și cu alte acte legislative și normative în vigoare.
    Este interzisă paza de către organizaţiile particulare de pază a transportului mărfurilor strategice specificate în Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice.
    18. Efectivele necesare pentru paza bunurilor şi valorilor importante se stabilesc, de comun acord, de către conducătorul organizaţiei particulare de pază şi beneficiari prin planul de pază şi prin contract, conform reglementărilor legale în vigoare, ținîndu-se cont de cuantumul, importanţa bunurilor, situaţia operativă, mijloacele de transport folosite, durata transportului și condiţiile meteo. Indiferent de natura transportului, paza acestuia se asigură cel puţin cu o persoană înarmată.
    19. Pentru efectivele care însoţesc paza transportului bunurilor şi valorilor importante, beneficiarii asigură, după caz, condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului, și anume:
    a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă pentru transportul pe calea ferată;
    b) autovehicule blindate pentru transportul valorilor;
    c) autovehicule semiblindate sau special amenajate pentru însoţirea transportului auto;
    d) compartimente special amenajate sau rezervate pentru transporturile navale sau aeriene.
    20. Autovehiculele destinate transportului bunurilor şi valorilor importante se certifică potrivit legii, se amenajează în mod corespunzător, se dotează cu dispozitive tehnice de pază şi alarmă, care asigură securitatea deplină a persoanelor însoţitoare şi a valorilor transportate, şi se echipează cu tehnică de transmisiuni radio pe frecvenţele aprobate conform legii.
    21. Pe durata transporturilor valorilor în afara localităţilor sau cînd situaţia din zonă o impune, conducătorul organizaţiei particulare de pază asigură cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protecţia valorilor importante.
    22. În scopul asigurării integrităţii valorilor importante în timpul transportului acestora se stabilesc următoarele:
    a) personalul organizaţiei particulare de pază pentru transportul valorilor importante cu mijloacele de transport auto, feroviar, naval, aerian, în limitele teritoriului Republicii Moldova, se numeşte din rîndul celor mai bine pregătiţi angajaţi, numărul lor fiind stabilit în raport cu importanţa, mărimea şi vulnerabilitatea valorilor respective;
    b) personalul implicat la transportare este asigurat cu uniformă, mijloace speciale, staţii de radio şi armament conform normelor în vigoare;
    c) temei pentru însoţirea valorilor proprietarului îl constituie contractul bilateral, încheiat între proprietar şi organizaţia particulară de pază; la încheierea contractului pentru însoţirea încărcăturii proprietarului, conducătorul organizaţiei particulare de pază verifică corectitudinea întocmirii documentelor pentru transportul valorilor, apartenenţa acestora, dreptul proprietarului de a se ocupa de transportul valorilor în cauză, iar la proprietarii mijloacelor de transport înmatriculate în alte state – permisul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) conducătorul organizației particulare de pază întreprinde măsuri stabilite de lege pentru neadmiterea transportului valorilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova.
    23. Organizarea serviciului de transport al valorilor se pune în sarcina conducătorului organizaţiei particulare de pază, care:
    a) este responsabil de formarea echipelor pentru  transportul valorilor;
    b) elaborează itinerarele pentru transportarea valorilor cu transportul auto, feroviar, naval şi aerian, luînd în considerare punctele de staționare sau parcare, cu informarea organelor afacerilor interne, organelor de comandă ale transporturilor pe calea ferată, pe apă şi aeriene din staţii, porturi, oraşe şi alte localităţi; apreciază particularităţile păstrării armamentului, documentelor de serviciu la punctele de primire-predare la pază (de la pază) a valorilor;
    c) determină ordinea susţinerii legăturii cu destinatarul valorilor (expeditorul valorilor), particularităţile de primire-predare a acestora;
    d) organizează instruirea echipei de însoţire în conformitate cu prezentul regulament.
    24. În timpul instruirii echipei de însoţire a transportului valorilor importante, membrilor acesteia li se aduc la cunoştinţă următoarele:
    a) modalitatea deplasării tur-retur a echipei pentru primirea-predarea valorilor;
    b) modul de întocmire a documentaţiei respective la primirea-predarea valorilor;
    c) tipul transportului, cantitatea şi particularităţile bunurilor;
    d) acţiunile echipei la depistarea încălcării integrităţii bunurilor şi a mijlocului de transport;
    e) modalitatea de folosire a mijloacelor şi a semnalelor de legătură între efectivul echipei;
    f) modalitatea de folosire, aplicare şi păstrare a armamentului şi muniţiilor aferente;
    g) măsurile de respectare a regulilor tehnicii securităţii pe parcursul însoţirii transportului valorilor.
    25. Pentru însoţirea transportului valorilor importante, conducătorul organizaţiei particulare de pază detaşează echipe formate din cel puţin doi angajaţi, care vor avea asupra lor următoarele documente:
    a) ordinul cu privire la numirea echipei pentru transportul valorilor;
    b) documentele de detaşare şi de călătorie;
    c) actele de identitate şi legitimaţiile de serviciu;
    d) copia contractului de transport al valorilor încheiat cu proprietarul.
    26. Echipa de însoţire a transportului valorilor poartă răspundere pentru păstrarea lor, integritatea ambalajului, zăvoarelor, lacătelor, sigiliilor şi a plombelor aplicate pe ele. Echipa nu poartă răspundere pentru starea bunurilor şi valorilor care se găsesc în containere şi ambalaje dacă starea acestora nu se datorează culpei în acţiunile sau inacţiunile echipei în cauză.
    27. Autovehiculele care aparţin organizaţiei particulare de pază nu dispun de regim prioritar de circulaţie, iar folosirea de girofaruri şi semnalizatoare sonore speciale pe ele este interzisă. Pe portierele din faţă ale autovehiculelor se inscripţionează în limba de stat denumirea organizaţiei particulare de pază, sigla şi numărul ei de telefon.
Capitolul VI
CONDIŢIILE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR
DE PROIECTARE, INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE A
SISTEMELOR DE ALARMARE
    28. Organizaţia particulară de pază poate presta serviciile de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare, a componentelor acestora, precum şi de exploatare a dispeceratelor de pază centralizate, numai după includerea acestor servicii în lista indicată în anexa la autorizaţie.
    29.  Primirea, examinarea şi aprobarea documentaţiei de proiectare se efectuează în modul următor:
    a) documentația de proiectare pentru montarea sistemelor de alarmare, în două exemplare, se transmite de către organizaţia particulară de pază subdiviziunii specializate de poliție, abilitată cu controlul şi supravegherea activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază, sau inspectoratului teritorial de poliție, cu excepția sectorului locativ;
    b) după aprobare, unul dintre exemplarele documentaţiei de proiectare rămîne în posesia subdiviziunii specializate;
    c) pentru întocmirea actului de inspectare se creează o comisie în a cărei componenţă se includ reprezentanţii beneficiarului şi organizaţiei de proiectare;
    d) termenul de valabilitate a actului de inspectare este de un an; acesta poate fi prelungit pentru o perioadă similară de către comisia cu aceeaşi componenţă;
    e) în procesul de montare a instalaţiilor sistemelor de alarmare nu se admit abateri de la proiectul aprobat.
    30. Pentru aprobarea documentaţiei de proiectare, concomitent cu proiectul lucrărilor de montare a sistemului de alarmare, proiectantul prezintă organului abilitat cu controlul şi supravegherea activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază următorul set de documente şi materiale:
    a) copia
de pe autorizaţie pentru acordarea serviciilor de proiectare a sistemelor de alarmare;
    b) cererea solicitantului privind dotarea obiectivului cu mijloacele sistemelor de alarmare;
    c) contractul pentru efectuarea lucrărilor de proiectare şi montare a instalaţiilor sistemelor de alarmare.
Capitolul VII
 REGULILE PRIVIND PORTUL UNIFORMEI,
DESCRIEREA EI ŞI A ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE
    31. Personalul organizației particulare de pază are dreptul la uniformă de serviciu de culoare verde şi însemne distinctive inscripţionate cu denumirea şi sigla organizaţiei.
    32. Uniforma de serviciu şi însemnele distinctive se acordă personalului de pază particulară şi şefilor subdiviziunilor de pază de către administraţia organizaţiei particulare de pază.
    33. Descrierea uniformei personalului de pază particulară, a însemnelor distinctive și a părţilor componente, durata de utilizare, precum şi regulile privind portul uniformei se aprobă prin ordin intern de către conducătorul organizaţiei particulare de pază.
    34. Personalul de pază particulară şi şeful subdiviziunii de pază cu drept de port al uniformei de serviciu şi însemnelor distinctive sînt obligaţi să le poarte numai în timpul serviciului.
    35. Personalul care beneficiază de uniformă de serviciu şi însemne distinctive este obligat să le poarte îngrijit, să le întreţină corespunzător şi să respecte cu stricteţe regulile privind portul acestora.
    36. Uniforma de serviciu va fi ajustată pe talia purtătorului, fiind interzisă purtarea împreună cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte.
    37. Personalul de pază particulară care a fost încadrat în alte funcţii, cel căruia i s-a desfăcut contractul de muncă sau cel care a fost pensionat nu mai are dreptul să poarte uniforma şi însemnele distinctive ale organizaţiei particulare de pază.
    38. Trecerea la portul uniformei de vară sau de iarnă se efectuează în modul stabilit de administraţia organizaţiei particulare de pază, în funcție de sarcinile executate şi locul de dislocare.
    39. Se interzice portul uniformei şi însemnelor distinctive care nu corespund modelelor stabilite, precum și modificarea acestora.
    40.  În alte cazuri, în funcție de  specificul obiectivului păzit (în cadrul oficiilor) și la cerința beneficiarului, personalul de pază are dreptul de a purta costum civil de tip clasic.
   
[Anexa nr.2 modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Anexa nr.2 introdusă prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]

Anexa nr. 3

REGULAMENT
privind condiţiile de pregătire, perfecţionare şi atestare a
personalului organizaţiilor particulare de pază şi de eliberare

acestuia a certificatelor de atestare
    1. Prezentul regulament stabileşte condiţiile de pregătire, perfecţionare şi atestare a personalului organizaţiilor particulare de pază şi de eliberare acestuia a certificatelor de atestare de forma stabilită.
    2. Personalul cu atribuţii de pază este format din gardieni (paznici), gardieni care execută paza de corp (garda de corp), portari, controlori de acces, operatori (supraveghetori), însoţitori de bunuri şi valori sau din alte persoane stabilite ori desemnate de conducerea unităţii să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază.
    3. Pregătirea, perfecţionarea şi atestarea personalului organizaţiilor particulare de pază se efectuează, în bază de contract, de către instituţiile de învăţămînt licenţiate şi acreditate în modul stabilit de lege.
    4. Pregătirea se efectuează în scopul instruirii, formării cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru a desfăşura  activitatea de pază.
    5. Cursurile de calificare se finalizează cu eliberarea unui certificat de atestare de modelul aprobat de către Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării, în care va fi indicată calificarea corespunzătoare. 
    6. Perfecţionarea personalului de pază presupune aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea aptitudinilor practice. Sînt admise la perfecționare persoanele care au activat în cadrul organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază cel puţin 3 ani, precum şi angajaţii atestaţi în rezervă ai structurilor statale prevăzute în pct. 7  dacă de la încetarea raporturilor de muncă au trecut nu mai puţin de 5 ani.
    7. Fac excepţie de la obligaţia de a obţine certificatul de atestare prevăzut la pct. 5 persoanele care prezintă dovada că au activat ca angajaţi atestaţi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Poliției de Frontieră, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Centrului Național Anticorupție şi
Administrației Naționale a Penitenciarelor, care nu au fost concediaţi pe motiv de constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmată prin hotărîre a comisiei de atestare.
    8. Persoanele care au activat ca angajaţi atestaţi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi au încetat să-şi îndeplinească obligaţiile în serviciul public, iar pe parcursul ultimului an de muncă aveau atribuţii directe de supraveghere sau control al organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază, nu sînt în drept să se angajeze timp de un an în structurile de administrare, de revizie sau de control ale acestor organizații.
    9. Cursurile de calificare se desfăşoară în baza unei tematici specifice, prevăzută de programul de studii aprobat de Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării, şi se finalizează prin examinarea şi atestarea absolvenţilor de o comisie desemnată de către rectorul instituţiei de învățămînt, din care face parte şi un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.
    10. Înscrierea la cursurile de calificare se efectuează în baza cererii candidatului, a documentelor care atestă că nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute de prezenta lege.
    11. Plata pentru cursurile de calificare se suportă de către candidat şi, după caz, de către angajator.
    12. Cel puţin semestrial, sub supravegherea efectivelor de poliţie competente, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de pază care deţine permise de port-armă pentru armele aflate în dotarea organizaţiilor particulare de pază.
    13. Costul muniţiilor consumate în cadrul tragerilor de antrenament se suportă de către angajator.
    14. Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi atestarea gărzii de corp se efectuează după frecventarea cursurilor de calificare, cu durata minimă de 240 de ore, contra plată.
    15. Perfecţionarea personalului de pază presupune dezvoltarea aptitudinilor practice, care se va efectua în cadrul cursurilor de reciclare, cu durata minimă de 120 de ore, contra plată.
    [Anexa nr.3 modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
   
[Anexa nr.3 modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]