LPM837/1996
ID intern unic:  325424
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 837
din  17.05.1996

cu privire la asociaţiile obşteşti*

(*Republicată în temeiul art. IV al Legii nr.178-XVI din 20 iulie 2007,

cu renumerotarea elementelor şi corespunzător modificarea referinţelor.)

Publicat : 02.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 153-156BIS

    MODIFICAT

    LP308 din 30.11.18, MO499-503/21.12.18 art.823; în vigoare 21.12.18

    LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247

    LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18

    LP223 din 02.11.17, MO411-420/24.11.17 art.689; în vigoare 24.05.18

    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537

    LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16

    LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647

    LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16

    LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561

    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16

    LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14

    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14

    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12

    LP111 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.445

    LP18-XVI din 15.02.08, MO55-56/18.03.08 art.182    *Republicată în temeiul art. IV al Legii nr.178-XVI din 20 iulie 2007- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.595, cu renumerotarea elementelor şi corespunzător modificarea referinţelor.
    Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr.1578-XIII din 26.02.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.28-29, art.209;
    2) nr.133-XIV din 31.07.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.84, art.563;
    3) nr.263-XIV din 24.12.98 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.62-64, art.288;
    4) nr.583-XIV din 30.07.99 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.118-119, art.558;
    5) nr.646-XV din 16.11.01- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.161, art.1299;
    6) nr.240-XV din 13.06.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 138-140, art.557;
    7) nr.154-XVI din 21.07.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.611;
    8) nr.205-XVI din 28.07.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128 art.613;
    9) nr.178-XVI din 20.07.07 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.595.


     Parlamentul adoptă prezenta lege.

    Prezenta lege reglementează relaţiile sociale legate de realizarea dreptului de asociere al persoanelor şi stabileşte principiile de constituire, înregistrare, desfăşurare şi încetare a activităţii asociaţiilor obşteşti.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Noţiunea de asociaţie obştească

    (1) Asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin trei persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime.

    [Art.1 al.(1) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    (2) Asociaţii obşteşti se consideră asociaţiile pacifiste, de apărare şi de promovare a drepturilor omului, asociaţiile de femei, de veterani, ale persoanelor cu dizabilităţi, de tineret şi de copii, societăţile ştiinţifice, tehnice, ecologiste, cultural-educative, sportive, uniunile de creaţie, comunităţile naţional-culturale, alte asociaţii ale persoanelor fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti) legal constituite.

    [Art.1 al.(2) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]

    (3) Sub incidenţa prezentei legi nu cad partidele şi alte organizaţii social-politice, sindicatele, asociaţiile de patronat, organizaţiile religioase şi persoanele juridice create de acestea, organizaţiile create de autorităţile publice, organizaţiile cooperatiste şi alte organizaţii, modul de constituire şi funcţionare al cărora este prevăzut de legi speciale.

    Articolul 2. Scopurile constituirii şi activităţii asociaţiilor

                       obşteşti

    (1) Asociaţiile obşteşti se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării şi apărării drepturilor civile, economice, sociale, culturale, a altor drepturi şi libertăţi legitime; dezvoltării activismului social şi spiritului de iniţiativă al persoanelor, satisfacerii intereselor lor profesionale şi de amatori în domeniul creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice; ocrotirii sănătăţii populaţiei antrenării acesteia în activitatea filantropică, în practicarea sportului de masă şi a culturii fizice; desfăşurării activităţii de culturalizare a populaţiei; ocrotirii naturii, monumentelor de istorie şi cultură; educaţiei patriotice şi umanistice; extinderii contactelor internaţionale; consolidării păcii şi prieteniei între popoare; desfăşurării altor activităţi neinterzise de legislaţie.

    (2) Asociaţiile obşteşti se împart în asociaţii ce urmăresc beneficiul public şi asociaţii ce urmăresc beneficiul mutual.

    (3) Asociaţii obşteşti ce urmăresc beneficiul public sînt asociaţiile al căror obiect de activitate este în exclusivitate apărarea drepturilor omului, învăţămîntul, dobîndirea şi propagarea cunoştinţelor, ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, cultura, arta, sportul de amatori, lichidarea efectelor calamităţilor naturale, protecţia mediului înconjurător şi alte domenii cu caracter social-util.

    (4) Asociaţiile obşteşti ce urmăresc beneficiul mutual se constituie în vederea satisfacerii intereselor particulare şi corporative ale membrilor acestor asociaţii.

    (41) Organizaţiile necomerciale cu statut de utilitate publică sînt organizaţiile a căror activitate corespunde prevederilor art. 30 şi care întrunesc condiţiile art. 301.

    [Art.2 al.(41) modificat prin LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]

    [Art.2 al.(41) introdus prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]

    (5) Asociaţiile obşteşti pot contribui, prin activitatea lor, la realizarea de către autorităţile publice a scopurilor şi sarcinilor de importanţă şi utilitate publice.

    Articolul 3. Principiile de constituire şi de activitate

                       ale asociaţiilor obşteşti

    (1) Asociaţiile obşteşti sînt egale în faţa legii şi îşi desfăşoară activitatea conform programelor şi statutelor lor, în conformitate cu Constituţia şi cu legislaţia Republicii Moldova.

    (2) Asociaţiile obşteşti se constituie şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile liberului consimţămînt, autonomiei, autogestiunii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor. În statutul asociației obștești urmează a fi specificate normele prin care asociația obștească își va face publică activitatea, informaţia cu privire la documentele de constituire şi cele programatice fiind accesibilă tuturor. Asociaţiile obşteşti sînt libere să-şi stabilească structura internă, să-şi aleagă scopurile, formele şi metodele de activitate.

    [Art.3 al.(2) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    (3) Participarea persoanei la activitatea asociaţiei obşteşti nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor acestuia sau pentru acordarea de către stat a cărorva înlesniri şi privilegii, precum şi drept condiţie pentru încadrarea sau drept cauză pentru neîncadrarea într-o funcţie publică, cu excepţia temeiurilor prevăzute la art.4 alin. (4). Este inadmisibilă orice cerinţă de a indica în documentele oficiale calitatea de membru al unei sau altei asociaţii obşteşti.

    (4) Activitatea asociaţiilor obşteşti bazată pe principiul supunerii necondiţionate a membrilor asociaţiei conducerii acesteia se interzice.

    Articolul 4. Restricţii la constituirea şi activitatea

                       asociaţiilor obşteşti

    (1) Nu se admite constituirea şi desfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti care îşi propun drept scop sau îşi aleg drept mod de acţiune schimbarea prin violenţă a regimului constituţional, subminarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, propaganda războiului, violenţei şi a cruzimii, aţîţarea urii sociale, rasiale, naţionale sau religioase, alte fapte pasibile de pedeapsă în conformitate cu legislaţia. Stipularea în statutul asociaţiei obşteşti a clauzelor privind apărarea principiilor echităţii sociale nu poate fi considerată drept aţîţare a urii sociale.

    (2) Se interzice constituirea asociaţiilor obşteşti paramilitare şi a formaţiunilor armate.

    (3) Se interzice constituirea şi desfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti care atentează la drepturile şi interesele legitime ale persoanelor, la sănătatea oamenilor şi la morala publică.

    (4) Funcţionarii publici în obligaţiile de serviciu ale cărora intră înregistrarea asociaţiilor obşteşti şi controlul asupra activităţii lor nu pot fi fondatori ai asociaţiilor obşteşti. Fondatori ai asociaţiilor obşteşti şi membri ai organelor lor de conducere, executive, de control şi revizie nu pot fi membrii Guvernului şi funcţionarii publici în obligaţiile de serviciu ale cărora intră promovarea politicii de stat în domeniile prioritare, conform statutelor, pentru aceste asociaţii obşteşti. Prin lege pot fi stabilite şi alte restricţii la constituirea anumitelor tipuri de asociaţii obşteşti şi la intrarea în aceste asociaţii a unor categorii concrete de funcţionari publici.

    Articolul 5. Asociaţia obştească

    (1) Asociaţia obştească este constituită pe baza consemnării calităţii de membru, pentru desfăşurarea în comun a activităţii în vederea realizării scopurilor statutare ale persoanelor asociate şi apărării intereselor lor comune.

    (2) Organul suprem de conducere al asociaţiei obşteşti este congresul (conferinţa) sau adunarea generală. Organul de conducere permanent al asociaţiei obşteşti este un organ colegial, eligibil, subordonat congresului (conferinţei) sau adunării generale, care după înregistrarea asociaţiei obşteşti exercită drepturile persoanei juridice în numele asociaţiei obşteşti şi îndeplineşte obligaţiile acesteia în conformitate cu statutul.

    Articolul 6. Uniunile de asociaţii obşteşti

    Asociaţiile obşteşti au dreptul să creeze pe baza liberului consimţămînt, în temeiul contractului de constituire, uniuni de asociaţii obşteşti, înfiinţînd astfel o nouă persoană juridică. Modul de organizare şi încetare a activităţii uniunilor de asociaţii obşteşti este stabilit de prezenta lege.

    Articolul 7. Apărarea dreptului de asociere al persoanelor.

                       Protecţia juridică a asociaţiilor obşteşti

    (1) Dreptul de asociere al persoanelor este apărat în cadrul supravegherii de stat asupra respectării legalităţii, pe cale judiciară sau administrativă. Din iniţiativa persoanelor, acţiunile organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţii de răspundere care creează dificultăţi la constituirea asociaţiilor obşteşti şi desfăşurarea activităţii lor legitime pot fi reclamate în justiţie sau petiţionate.

    (2) Apărarea judiciară sau administrativă poate avea ca urmare restabilirea dreptului violat, curmarea acţiunilor organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţii de răspundere care creează dificultăţi la exercitarea dreptului de asociere al persoanelor, repararea prejudiciului cauzat prin violarea acestui drept.

    (3) Statul garantează asociaţiilor obşteşti apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime.

    (4) Problemele ce aduc atingere intereselor asociaţiilor obşteşti se soluţionează, în cazurile prevăzute de legislaţie, de organele de stat, cu participarea reprezentanţilor asociaţiilor respective sau de comun acord cu aceştia.

    (5) Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale asociaţiilor obşteşti, precum şi a intereselor de importanţă publică, se realizează pe cale judiciară, dacă legislaţia nu prevede altfel.

    (6) Amestecul neîntemeiat al organelor şi organizaţiilor de stat, al persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea asociaţiilor obşteşti, precum şi amestecul asociaţiilor obşteşti în activitatea organelor şi organizaţiilor de stat, a persoanelor cu funcţii de răspundere nu se admite, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţie.

    (7) Lucrătorii aparatului asociaţiilor obşteşti cad sub incidenţa legislaţiei muncii, precum şi a legislaţiei cu privire la asistenţa socială şi la asigurarea socială. Asistenţa socială şi asigurarea socială a lucrătorilor din aparatul asociaţiilor obşteşti - cetăţeni străini, care nu-şi au domiciliul în Republica Moldova, se efectuează în modul prevăzut de Legea cu privire la concesiuni.

    Articolul 8. Relaţiile dintre stat şi asociaţiile obşteşti.

                       Sprijinul acordat de stat asociaţiilor obşteşti

    (1) Statul poate să acorde sprijin asociaţiilor obşteşti prin finanţarea cu destinaţie specială, la cererea acestora, a unor programe sociale, ştiinţifice şi culturale, prin încheierea unor contracte pentru executare de lucrări şi prestare de servicii, precum şi prin plasarea, pe bază de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a diferitelor programe de stat unui număr nelimitat de asociaţii obşteşti. Statul contribuie la desfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti ce urmăresc beneficiul public, colaborînd cu acestea şi promovînd faţă de ele o politică fiscală preferenţială. În relaţiile cu asociaţiile obşteşti care desfăşoară activitate în acelaşi domeniu, organele de stat nu trebuie să acorde preferinţe nici uneia din ele.

    (2) Asociaţiile obşteşti ce urmăresc beneficiul public pot fi scutite parţial sau integral de plata unor impozite în conformitate cu legislaţia fiscală şi cu prezenta lege. Arendarea de către asociaţiile obşteşti ce urmăresc beneficiul public a încăperilor şi clădirilor proprietate publică se face în condiţii preferenţiale, în modul stabilit de Guvern. Scutirea asociaţiilor obşteşti de impozite şi acordarea, cu titlu individual, a altor înlesniri şi privilegii nu se admite.

    (3) Asociaţiile obşteşti de tineret şi de copii beneficiază de sprijinul material şi financiar al statului. Statul acordă organizaţiilor de copii dreptul de a folosi gratuit sau în condiţii preferenţiale încăperile şcolilor, liceelor, colegiilor şi instituţiilor extraşcolare, căminele culturale, palatele şi casele de cultură, amenajările sportive.

    (4) Asociaţiile obşteşti şi persoanele lor juridice care, în perioada alegerilor autorităţilor publice, desfăşoară agitaţie pro sau contra partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor aparte sînt private de dreptul la sprijin financiar de stat cu destinaţie specială, la impunere, finanţare şi creditare preferenţială. Mijloacele financiare primite de ele în conformitate cu programele speciale de stat, în calitate de granturi şi subvenţii urmează să fie restituite la bugetul de stat, în temeiul hotărîrii judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia. Organele de conducere ale asociaţiei obşteşti, în numele căreia membrii asociaţiei sau alte persoane au desfăşurat agitaţie preelectorală fără ştirea şi asentimentul acestor organe, urmează să declare, fără întîrziere, neparticiparea asociaţiei pe care o conduc la aceste acţiuni, iar organul de informare în masă, prin al cărui intermediu s-a făcut agitaţie, este obligat să difuzeze în cel mai scurt timp dezminţirea. Persoanele care acţionează în numele asociaţiei obşteşti fără sancţiunea organelor de conducere poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

    (5) Asociaţiile obşteşti şi persoanele lor juridice nu au dreptul să utilizeze mijloacele băneşti şi valorile materiale, primite de la persoane fizice şi juridice străine, autohtone, precum şi de la stat, pentru susţinerea partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor aparte în cadrul alegerilor autorităţilor publice. Încălcarea acestor restricţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Mijloacele băneşti şi valorile materiale utilizate în scopurile menţionate urmează să fie expropriate, cu titlu gratuit, în venitul bugetului de stat, în temeiul hotărîrii judecătoreşti.

    [Art.9 abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.9 modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    Articolul 10. Legislaţia cu privire la asociaţiile obşteşti

    (1) Legislaţia cu privire la asociaţiile obşteşti se constituie din prezenta lege şi din alte acte legislative.

    (2) Uniunile internaţionale de asociaţii obşteşti se constituie, îşi desfăşoară şi îşi încetează activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în modul prevăzut de prezenta lege pentru asociaţiile obşteşti.

   (3) Filialele, secţiile, reprezentanţele şi alte structuri organizatorice ale asociaţiilor obşteşti străine (negu­vernamentale, nonprofit) se constituie, îşi desfăşoară şi îşi încetează activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative.

    (4) Activitatea filantropică şi de sponsorizare în sfera de activitate a asociaţiilor obşteşti se reglementează de Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare şi de legislaţia fiscală.

    (5) Actele subordonate legii, care reglementează modul de realizare a dreptului de asociere al persoanelor şi stabilesc statutul unor tipuri distincte de asociaţii, în partea în care contravin prevederilor prezentei legi, nu au putere juridică.

Capitolul II
CONSTITUIREA ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI

    Articolul 11. Constituirea asociaţiilor obşteşti

    (1) Asociaţiile obşteşti se constituie din iniţiativa fondatorilor care pot fi persoane fizice - cetăţeni cu capacitate de exerciţiu deplină şi persoane juridice - asociaţii obşteşti.

    (2) Fondatori ai asociaţiilor obşteşti de tineret şi de copii pot fi persoanele fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină sau asociaţiile obşteşti prevăzute la alin.(1) din prezentul articol.

    (3) Autorităţile publice nu pot fi fondatori, membri ai asociaţiilor obşteşti.

    (4) Cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi în Republica Moldova pot fonda asociaţii obşteşti pe aceleaşi baze ca şi cetăţenii Republicii Moldova, dacă legislaţia cu privire la tipurile distincte de asociaţii obşteşti nu prevede altfel .

    (5) La constituirea asociaţiilor obşteşti, fondatorii devin de drept membri ai acestora, titulari ai drepturilor şi obligaţiilor respective, stabilite prin statutele asociaţiilor obşteşti.

    (6) Decizia de constituire a asociaţiei obşteşti se adoptă la congresul (conferinţa) sau adunarea generală a iniţiatorilor constituirii asociaţiei, concomitent cu aprobarea statutului, alegerea organelor de conducere, de control şi revizie şi desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să reprezinte asociaţia în procesul înregistrării.

    Articolul 12. Membrii asociaţiilor obşteşti

    (1) Membri ai asociaţiilor obşteşti pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, dacă legislaţia cu privire la tipurile distincte de asociaţii obşteşti nu prevede altfel.

    (2) În asociaţiile obşteşti, calitatea de membru este consemnată.

    (3) Calitatea de membru al asociației obștești se confirmă prin decizia organului competent cu privire la primirea în rîndurile asociaţiei obşteşti, potrivit statutului asociaţiei obşteşti.

    [Art.12 al.(3) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    [Art.12 al.(4) abrogat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]

    (5) Membri ai asociaţiilor obşteşti de tineret pot fi persoanele care au atins vîrsta de 14 ani.

    (6) Membri ai asociaţiilor obşteşti de copii pot fi persoanele care au atins vîrsta de 10 ani.

    (7) Asociaţiile obşteşti pot intra, cu drepturi de membru, în componenţa altor asociaţii obşteşti, dacă astfel este prevăzut de statutele asociaţiilor.

    (8) Membrii asociaţiei obşteşti participă la activitatea asociaţiei pe principii de egalitate şi în conformitate cu bunele principii ale democraţiei.

    Articolul 13. Conducătorii asociaţiilor obşteşti

    (1) Conducători ai asociaţiilor obşteşti, precum şi membri ai organelor de control şi revizie ale asociaţiilor obşteşti pot fi persoanele fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină, domiciliate în Republica Moldova.

    (2) Membrii organelor de conducere ale asociaţiilor obşteşti nu pot fi concomitent şi membri ai organelor de control şi revizie.

    Articolul 14. Denumirea şi simbolica asociaţiei obşteşti

    (1) Asociaţia obştească participă la raporturile juridice numai sub denumirea proprie, indicată în actul de constituire şi înregistrată în modul stabilit.

    (2) Denumirea asociaţiei obşteşti trebuie să includă forma sa juridică de organizare, scrisă în limba de stat.

    (3) Asociaţia obştească nu poate folosi în denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar induce în eroare cu privire la forma sa juridică de organizare.

    (4) Denumirea, steagurile, emblemele, fanioanele şi alte simboluri ale asociaţiei obşteşti, dacă acestea există, trebuie să difere de denumirea şi simbolica altor persoane juridice deja înregistrate, inclusiv ale acelora care, în conformitate cu prevederile art.36 alin.(4), au fost dizolvate prin hotărîre judecătorească şi şi-au încetat activitatea.

    (5) Simbolica asociaţiei obşteşti nu trebuie să coincidă cu simbolica de stat a Republicii Moldova sau a unor state străine, nici cu cea a organismelor internaţionale recunoscute. Folosirea stemei de stat pe foile cu antet ale asociaţiilor obşteşti nu se admite.

    [Art.14 al.(5) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]

    (6) Denumirea şi simbolica asociaţiei obşteşti nu pot servi la propagarea scopurilor şi modurilor de acţiune indicate la art.4 alin.(1).

    (7) Asociaţia obştească are dreptul să folosească în denumirea sa numele unei persoane fizice numai cu consimţămîntul acesteia, iar în caz de deces al persoanei respective, în temeiul unui testament autentificat de notar. Dacă nu există un testament, numele persoanei decedate poate fi folosit cu consimţămîntul comun al tuturor moştenitorilor.

    (8) Simbolica asociaţiei obşteşti se aprobă de către organele de conducere ale acesteia în conformitate cu statutul asociaţiei şi se înregistrează de către organul de stat care înregistrează (a înregistrat) asociaţia obştească.

    (9) Pentru înregistrarea simbolicii asociaţiei obşteşti se încasează o taxă de stat în mărime de 90 de lei, cu excepţia cazurilor în care simbolica este înregistrată concomitent cu statutul asociaţiei.

    Articolul 15. Sediul asociaţiei obşteşti

    (1) Asociaţia obştească dispune de un sediu, a cărui adresă este indicată în actele de constituire.

    (2) Stabilirea şi schimbarea sediului asociaţiei obşteşti sînt opozabile părţilor din momentul înregistrării de stat a asociaţiei.

    (3) Adresa poştală a asociaţiei obşteşti este cea a sediului. Asociaţia obştească poate avea şi alte adrese pentru a purta corespondenţă.

    (4) Toate documentele intrate în sediul asociaţiei obşteşti se consideră ca fiind recepţionate de către asociaţia obştească.

    Articolul 16. Statutul asociaţiei obşteşti

    (1) Statutul asociaţiei obşteşti trebuie să prevadă:

    a) forma juridică de organizare a asociaţiei;

    b) denumirea asociaţiei;

    c) sediul asociaţiei şi teritoriul în limitele căruia ea îşi desfăşoară activitatea;

    d) scopurile asociației și metodele de realizare a acestora;

    [Art.16 al.(1), lit.d) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    e) condiţiile şi procedura de primire a noi membri în asociaţia obştească, precum şi cele de retragere din rîndurile ei;

    f) drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei obşteşti;

    g) structura asociaţiei obşteşti, procedura de constituire, denumirea exactă, structura, competenţa şi durata mandatului organelor de conducere, organelor executive, ale celor de control şi revizie ale asociaţiei;

    [Art.16 al.(1), lit.g) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    h) procedura de adoptare, de modificare şi completare a statutului;

    i) sursele, modul de formare şi de folosire a proprietăţii şi a altor bunuri ale asociaţiei obşteşti; cuantumul cotizaţiilor de membru; organul care este în drept să ia decizii cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii;

    j) procedura şi termenele de convocare a adunărilor generale, conferinţelor, congreselor;

    k) procedura de constituire, statutul, structura şi metodele de activitate ale organizaţiilor primare ale asociaţiei obşteşti;

    l) parametrii principali ai dării de seamă financiare şi modul în care aceasta este dată publicităţii;

    m) procedura de reorganizare şi de încetare a activităţii asociaţiei obşteşti.

    (2) Statutul asociaţiei obşteşti poate să conţină descrierea simbolicii asociaţiei.

    (3) Statutul asociaţiei obşteşti poate să conţină şi alte prevederi referitoare la activitatea asociaţiei, care nu contravin legislaţiei.

    (4) Statutul este semnat de către toţi fondatorii asociaţiei obşteşti în momentul constituirii acesteia.

    Articolul 17. Înregistrarea asociației obștești

    [Art.17 denumirea modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (1) Asociaţiile obşteşti, filialele şi reprezentanţele acestora se înregistrează de către Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi.

    [Art.17 al.(1) în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (2) Capacitatea juridică a asociaţiei obşteşti, în calitatea sa de persoană juridică, intervine de la data înregistrării asociației de către organul de stat autorizat. Asociaţia obştească care nu este înregistrată nu are capacitatea juridică a persoanei juridice, este o asociaţie neformală de persoane particulare, care nu cade sub incidenţa prezentei legi.

    [Art.17 al.(2) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.17 al.(3) abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.17 al.(4) abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (5) Pentru înregistrare, asociaţia obştească prezintă, în termen de 1 lună de la data aprobării statutului, la organul de stat respectiv, următoarele documente, a căror listă nu poate fi extinsă:

    [Art.17 al.(5) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    a) cererea, semnată de toţi membrii organului de conducere al asociaţiei obşteşti, în care se va indica domiciliul fiecăruia;

    b) statutul, în două exemplare;

    c) două copii de pe procesul-verbal al congresului (conferinţei) de constituire sau adunării generale la care a fost adoptat statutul asociaţiei obşteşti. Procesul-verbal trebuie să conţină date despre constituirea asociaţiei obşteşti, aprobarea statutului, alegerea organelor de conducere, de control şi revizie şi despre desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să reprezinte asociaţia obştească în procesul înregistrării;

    d) lista fondatorilor asociaţiei obşteşti, autentificată prin semnăturile acestora, cu indicarea numelui, datei naşterii, domiciliului, cetăţeniei fiecăruia şi cu anexarea copiilor de pe actele de identitate ale acestora (în cazul persoanelor fizice); în cazul în care fondator este o persoană juridică (asociaţie obştească), se prezintă extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului său de conducere autorizat, în care este consemnată decizia de constituire a unei noi asociaţii obşteşti;

    [Art.17 al.(5), lit.d) modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    e) declaraţia prin care persoanele indicate la art.14 alin.(7) consimt la folosirea numelui persoanei fizice în denumirea asociaţiei obşteşti;

    f) documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului;

    g) documentul bancar care face dovada achitării taxei de înregistrare în mărime de 90 de lei;

    h) avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de legislaţie.

    (6) Modificările şi completările

    (61) Pentru înregistrarea modificărilor cu privire la alegerea/realegerea conducătorului, asociaţia obştească prezintă organului de înregistrare, în termen de o lună de la data adoptării deciziei, următoarele acte:
    a) procesul-verbal de alegere/realegere a conducătorului asociaţiei obşteşti;
    b) copia de pe buletinul de identitate al conducătorului asociaţiei obşteşti.

    [Art.17 al.(61) introdus prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    [Art.17 al.(7) abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (8) Pentru înregistrarea asociaţiei obşteşti, a modificărilor şi completărilor se percepe taxa de înregistrare, în mărime de 90 de lei, în modul prevăzut de legislaţie. Pentru folosirea în denumirea asociaţiei obşteşti a denumirii statului “Moldova”, “Republica Moldova”, precum şi a denumirilor de localităţi, taxa nu se percepe.

    [Art.17 al.(8) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (9) Pentru înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor asociaţiilor obşteşti străine se va prezenta decizia organului de conducere al asociaţiei obşteşti privind constituirea filialei sau reprezentanţei, cu indicarea persoanei abilitate de a reprezenta asociaţia obştească în Republica Moldova, statutul asociaţiei obşteşti cu traducerea în limba română, precum şi documentele enumerate la alin. (5) lit. a), b), d)–h). Actele de constituire ale asociaţiei obşteşti şi decizia de constituire a filialei sau reprezentanţei urmează a fi prezentate Agenției Servicii Publice cu respectarea cerinţelor stabilite în acordurile internaționale.

    [Art.17 al.(9) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.17 al.(9) introdus prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    Articolul 18. Decizia privind înregistrarea asociației obștești
    Organul de înregistrare de stat este obligat să adopte, în termen de 15 zile, una dintre următoarele decizii: să înregistreze asociaţia obştească sau să refuze înregistrarea acesteia.

    [Art.18 în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.18 modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    [Art.19 abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.20 abrogat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    Articolul 21. Refuzul de a înregistra asociația obștească
   
[Art.21 denumirea modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (1) Înregistrarea asociaţiei obşteşti poate fi refuzată din următoarele motive:

    [Art.21 al.(1) în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.21 al.(1) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    a) statutul acesteia contravine Constituției Republicii Moldova, prezentei legi și altor acte legislative;

    [Art.21 al.(1), lit.a) în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.20 al.(1), lit.b) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    c) anterior a fost înregistrată o asociaţie obştească cu aceeaşi denumire;

    [Art.21 al.(1), lit.c) în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    d) cererea de înregistrare a asociaţiei obşteşti a fost depusă înainte de expirarea unui an din ziua în care a rămas definitivă hotărîrea instanţei de judecată privind încetarea activităţii asociaţiei respective;

    [Art.21 al.(1), lit.d) în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    e) organul de înregistrare constată că documentele prezentate de asociaţie conţin informaţie neautentică;

    f) denumirea asociaţiei obşteşti atinge morala publică, sentimentele naţionale şi religioase ale persoanelor;

    g) nu au fost prezentate toate actele indicate la art. 17 alin. (5).

    [Art.21 al.(1), lit.g) introdusă prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    (2) Refuzul de a înregistra asociația obștească pe motivul inoportunităţii constituirii asociaţiei sau în legătură cu faptul că sediul pus la dispoziţia asociaţiei obşteşti este domiciliul unei persoane, nu se admite.

    [Art.21 al.(2) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (3) În cazul în care înregistrarea asociației obștești se refuză, fondatorilor asociaţiei obşteşti li se comunică despre aceasta în scris, în termenul stabilit pentru înregistrare, indicîndu-se motivul refuzului.

    [Art.21 al.(3) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (4) Refuzul de a înregistra asociația obștească nu poate fi un obstacol pentru depunerea repetată a documentelor pentru înregistrare.

    [Art.21 al.(4) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (5) Examinarea adresării repetate către organul de înregistrare şi adoptarea deciziei respective se fac pe baze generale, în modul prevăzut de prezenta lege, percepîndu-se taxa de înregistrare.

    Articolul 22. Exercitarea căii de atac împotriva refuzului
                           de a înregistra asociația obștească
    Refuzul de a înregistra asociaţia obştească în termenul stabilit sau pentru motive pe care fondatorii le consideră neîntemeiate poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de refuz.

    [Art.22 în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.23 abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.23 modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

 

 Capitolul III

DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI CONDIŢIILE

ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI

    Articolul 24. Drepturi

    Asociaţia obştească are dreptul:

    a) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

    b) să fondeze mijloace de informare în masă proprii;

    c) să desfăşoare activitate editorială;

    d) să reprezinte şi să apere interesele legitime ale membrilor săi în organele şi organizaţiile de stat;

    e) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare, cu omisiunile reglementate de legislaţie;

    f) să creeze, în funcţie de necesităţi, pe contul mijloacelor proprii, subdiviziuni structurale locale;

    g) să desfăşoare o activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, inclusiv cu ajutorul unor societăţi comerciale şi cooperative create în acest scop;

    h) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii şi organizaţii naţionale , străine şi internaţionale şi de la persoane particulare;

    i) să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de producţie, de executare de lucrări şi de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

    j) să încheie cu persoanele fizice şi juridice contracte de utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală care le aparţin cu drept exclusiv;

    k) să execute lucrări de cercetare ştiinţifică, de proiectare, să efectueze expertiza obştească a proiectelor şi programelor de importanţă socială, să participe la lucrările comisiilor mixte atunci cînd se examinează aceste proiecte, cu condiţia stipulării acestor activităţi în statut;

    l) să aibă denumire şi simbolică proprie;

    m) să exercite în volum deplin atribuţiile care nu contravin legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti, conferite persoanelor juridice de Codul civil şi Codul de procedură civilă;

    n) să organizeze, în condiţiile legii, întruniri şi alte acţiuni publice.

    Articolul 25. Obligaţii

    (1) Asociaţia obştească este obligată:

    a) să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, normele de drept internaţional referitoare la domeniul de activitate al asociaţiilor obşteşti, precum şi normele prevăzute de statutul asociaţiei;

    b) să introducă modificările necesare în documentele de constituire, în cazul modificării legislaţiei sau constatării necorespunderii acestor documente cu legislaţia;

    c) să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii asociaţiei, indicînd denumirea acesteia, sediul organului de conducere, datele privind conducătorii asociaţiei, carese includ în Registrul de stat al persoanelor juridice . Această prevedere se aplică doar asociaţiilor obşteşti care au obţinut statut de utilitate publică sau au primit finanțări din fonduri publice în anul precedent;

    [Art.25 al.(1), lit.c) modificată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    [Art.25 al.(1), lit.c) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]

    d) să verse la bugetul public naţional impozitele şi alte plăţi obligatorii, în conformitate cu legislaţia.

    (2) Neprezentarea datelor noi, în vederea includerii în Registrul de stat al persoanelor juridice, precum şi neinformarea în decurs de 2 ani a organului de înregistrare asupra continuării activităţii asociaţiei atrag excluderea asociaţiei obşteşti din Registrul de stat şi pierderea de către asociaţie a calităţii de persoană juridică, prevăzută de prezenta lege, în temeiul hotărîrii judecătoreşti.

    [Art.25 al.(2) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    Articolul 26. Activitatea economică a asociaţiei obşteşti

    (1) Asociaţia obştească este în drept să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut în exclusivitate pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare.

    (2) Pentru a practica o activitate economică, ce nu rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, asociaţia obştească poate fonda societăţi comerciale şi cooperative.

    (3) Asociaţia obştească are dreptul să procure complexuri patrimoniale necesare desfăşurării activităţii tehnico-ştiinţifice, pedagogice, cultural-educative, sportive, de întremare, activităţii de întreprinzător şi altei activităţi permise de legislaţie. Asociaţiile obşteşti ale persoanelor cu dizabilități sînt în drept să creeze întreprinderi specializate în scopul utilizării forţei de muncă a persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Se consideră întreprinderi specializate ale asociaţiilor obşteşti ale persoanelor cu dizabilități întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor asociaţii şi în care nu mai puţin de 50% din numărul total de salariaţi sînt persoane cu dizabilități.

    [Ar.26 al.(3) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]

    [Ar.26 al.(3) modificat prin LP18-XVI din 15.02.08, MO55-56/18.03.08 art.182]

    (4) Întreprinderile asociaţiilor obşteşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi cu statutele asociaţiilor care le-au creat.

    (5) Veniturile realizate de asociaţia obştească din activitatea economică nu pot fi distribuite între membrii acestei asociaţii şi se folosesc în exclusivitate pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare. Se permite folosirea veniturilor în scopuri filantropice, chiar dacă acest lucru nu este stipulat în statut.

    (6) Persoanele juridice cu scop lucrativ fondate de către asociaţiile obşteşti varsă la buget plăţile în modul şi în cuantumul stabilite de legislaţie.

    (7) Pentru a desfăşura activitate economică, prevăzută în statut, asociaţiile obşteşti şi persoanele juridice fondate de ele sînt obligate să obţină licenţe pentru activităţile care se desfăşoară pe bază de licenţă.

    Articolul 261. Activitatea de antreprenoriat social a

                           asociaţiei obşteşti
    (1) Antreprenoriatul social este o formă a activităţii economice a asociaţiei obşteşti.
    (2) Asociaţia obştească poate desfăşura activităţi de antreprenoriat social în conformitate cu prevederile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi de sine stătător sau prin întreprinderile sociale pe care le fondează sub formă juridică de organizare de societăţi cu răspundere limitată sau cooperative de producţie.

     [Art.26 introdus prin LP223 din 02.11.17, MO411-420/24.11.17 art.689; în vigoare 24.05.18]

Capitolul IV
PROPRIETATEA ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI ŞI
ADMINISTRAREA BUNURILOR

    Articolul 27. Proprietatea

    (1) Proprietatea asociaţiei obşteşti este protejată de lege.

    (2) Asociaţia obştească poate avea în proprietate orice bunuri necesare pentru asigurarea materială a activităţii prevăzute de statutul asociaţiei, inclusiv obiecte de proprietate intelectuală (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine a produselor, mărci de produse şi de servicii, desene şi modele industriale, opere literare, de artă şi de ştiinţă, secretul comercial (know-how) etc.). Fac excepţie obiectele care, conform legislaţiei sau acordurilor internaţionale, se pot afla numai în proprietatea statului.

    (3) Asociaţia obştească poate avea în proprietate întreprinderi, organizaţii, instituţii (inclusiv edituri), localuri pentru acţiuni de binefacere, realizate sau achiziţionate pe contul mijloacelor asociaţiei în conformitate cu scopurile şi sarcinile statutare.

    (4) Întreprinderea asociaţiei obşteşti are dreptul să gestioneze nestingherit bunurile atribuite. Raporturile dintre asociaţia obştească - proprietar şi întreprinderea ei se bazează pe contractul încheiat între acestea.

    Articolul 28. Sursele de formare a proprietăţii

    Proprietatea asociaţiei obşteşti se formează din:

    a) taxe de aderare şi cotizaţii;

    b) donaţii şi granturi;

    c) încasări din organizarea lecţiilor publice, expoziţiilor, loteriilor, licitaţiilor, acţiunilor sportive şi de altă natură;

    d) venituri realizate din activitatea economică;

    e) venituri realizate din actele juridice civile;

    f) venituri realizate din activitatea economică externă;

    g) mijloace materiale şi financiare donate de sponsori şi filantropi în conformitate cu Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare;

    g1) mijloace financiare obţinute în urma desemnării procentuale;

    [Art.28 lit.g1) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]

    h) alte încasări neinterzise de legislaţie.

    Articolul 29. Titularul dreptului de proprietate în asociaţia

                         obştească

    (1) Titular al dreptului de proprietate asupra tuturor bunurilor asociaţiei obşteşti este această asociaţie care are personalitate juridică. Persoanele fizice, membrii asociaţiei obşteşti, nu au dreptul de proprietate asupra cotei de bunuri.

    (2) Titular al dreptului de proprietate asupra tuturor bunurilor asociaţiei obşteşti cu mai multe verigi este această asociaţie în ansamblu. Subdiviziunile structurale (secţiile locale) ale acesteia au dreptul de administrare operativă a bunurilor atribuite de proprietar.

    (3) În asociaţia obştească cu mai multe verigi care reuneşte asociaţiile teritoriale, în calitate de subiecte independente, într-o uniune, titular al dreptului de proprietate asupra bunurilor care aparţin asociaţiei obşteşti în ansamblu este uniunea. Asociaţiile teritoriale sînt proprietari ai bunurilor care le aparţin.

Capitolul V
STATUTUL DE UTILITATE PUBLICĂ
    Articolul 30. Activitatea de utilitate publică
    (1) În sensul prezentei legi, activitatea de utilitate publică este activitatea asociaţiei obşteşti, a fundației sau a instituției private desfăşurată în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale, care, fiind realizată în mod gratuit sau la preţ redus pentru persoanele sau grupurile dezavantajate, contribuie la dezvoltarea sau susţinerea:
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    a) educaţiei şi instruirii persoanelor, difuzării şi acumulării de cunoştinţe;
    b) ştiinţei;
    c) culturii şi artei;
    d) sportului pentru amatori, educaţiei fizice şi turismului social;
    e) ocrotirii sănătăţii;
    f) protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, a pensionarilor, copiilor, adolescenţilor, persoanelor strămutate, familiilor cu mulţi copii şi/sau socialmente vulnerabile, a altor persoane defavorizate;
    g) creării noilor locuri de muncă;
    h) eradicării sărăciei;
    i) promovării păcii, prieteniei şi înţelegerii între popoare, prevenirii şi depăşirii conflictelor civile, sociale, etnice şi religioase;
    j) apărării şi promovării democraţiei şi drepturilor omului;
    k) protecţiei mediului;
    l) protejării patrimoniului cultural şi a monumentelor istorice;
    m) prevenirii criminalităţii şi contribuirii la contracararea acesteia.
    (2) La decizia Comisiei de certificare, pot fi considerate de utilitate publică şi alte activităţi decît cele menţionate la alin. (1).
    Articolul 301. Condiţii pentru atribuirea statutului
                           de utilitate publică
    (1) Statutul de utilitate publică se atribuie asociației obștești, fundației sau instituției private care întrunește următoarele condiții:
    a) activează de cel puțin un an;
    b) statutul asociației obștești, al fundației sau al instituției private prevede exclusiv scopuri ce vizează desfășurarea activităților de utilitate publică;
    c) beneficiari ai rezultatului activității de utilitate publică a asociației obștești, a fundației sau a instituției private căreia i s-a atribuit statut de utilitate publică nu pot fi persoane care au calitatea de fondator, membru sau angajat al acesteia, precum și persoane care se află în relații de rudenie pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate pînă la gradul II inclusiv cu una dintre persoanele nominalizate, cu excepția membrilor asociațiilor obștești, ai fundațiilor sau ai instituțiilor private fondate în baza principiului de interes mutual care fac parte din categoria persoanelor socialmente vulnerabile, dacă este adoptată în acest sens decizia Comisiei de certificare.
    [Art.301 al.(1) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]   
    (2) Statutul asociaţiei obşteşti, a fundației sau a instituției private care solicită atribuirea statutului de utilitate publică trebuie să conţină dispoziţii care să prevadă:
    [Art.301 al.(2) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    a) imposibilitatea distribuirii proprietăţii şi a venitului între membrii şi fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare, şi folosirea proprietăţii şi a venitului exclusiv în scopuri statutare;
    b) imposibilitatea susţinerii în cadrul alegerilor autorităţilor publice a vreunui concurent electoral sau candidat la funcţii din cadrul autorităţilor publice, precum şi imposibilitatea folosirii venitului sau activelor sale pentru finanţarea acestora.
  
  (3) Structura organizaţională a asociaţiei obşteşti, a fundației sau a instituției private care solicită atribuirea statutului de utilitate publică trebuie să corespundă cerinţelor legale şi să întrunească următoarele condiţii:
    [Art.301 al.(3) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]  
    a) să fie asigurate supravegherea de către consiliu şi auditul de către organul de control şi revizie al asociaţiei obşteşti, al fundației sau al instituției private;
     [Art.301 al.(3), lit.a) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
 
   b) organul de supraveghere (consiliul) al asociaţiei obşteşti, al fundației sau al instituției private care solicită statutul de utilitate publică trebuie să fie format din cel puţin 3 persoane care nu sînt afiliate (rude sau afini pînă la gradul III inclusiv) şi să respecte regulile de evitare a conflictului de interese; membrii organului de supraveghere (consiliului) nu trebuie să fie concomitent şi membri ai organului executiv al aceleiaşi asociații obștești, fundații sau instituții private;
    [Art.301 al.(3), lit.b) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]  
  
  c) organul de control şi revizie trebuie să verifice activitatea asociației obștești, a fundației sau a instituției private după necesitate, însă nu mai rar de o dată pe an.
    [Art.301 al.(3), lit.c) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (4) Asociația obștească, fundația sau instituția privată care solicită statut de utilitate publică trebuie să-şi desfăşoare activitatea în mod transparent, aceasta manifestîndu-se, în special, prin publicarea în mijloacele de informare (inclusiv pe pagina web a asociaţiei, fundației sau instituției private) a rapoartelor anuale şi prin prezentarea acestora către organul de înregistrare de stat în cel mult 3 luni de la sfîrșitul anului pentru care se efectuează. Raportul anual trebuie să conțină:
    [Art.301 al.(4) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    a) raportul de activitate conform modelului aprobat de Comisia de certificare, care va conţine şi categoriile de beneficiari ai rezultatului activităţii de utilitate publică;
   
b) declaraţia financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate întocmit potrivit standardelor contabile, informaţia despre sursele de finanţare a asociaţiei obşteşti, a fundației sau a instituției private inclusiv despre mijloacele financiare şi/sau materiale obţinute, precum şi date despre folosirea acestor mijloace, inclusiv cheltuielile generale şi cheltuielile administrative.
    [Art.301 al.(4), lit.b) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.301 al.(4), lit.c) abrogată prin LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]
    [Art.301 al.(4), lit.c) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]  
  
  (5) Asociaţia obştească, fundația sau instituția privată care solicită statutul de utilitate publică nu trebuie să aibă datorii la bugetul public naţional.
    [Art.301 al.(5) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (6) Condiţiile prevăzute la alin. (1)–(5) trebuie să fie îndeplinite cumulativ.
    Articolul 31. Comisia de certificare
    (1) Comisia de certificare este organul împuternicit să atribuie şi să certifice statutul de utilitate publică. Comisia activează pe lîngă Ministerul Justiţiei în baza unui regulament aprobat de Guvern.
   
(2) Comisia de certificare este alcătuită din 9 membri, dintre care 3 sînt desemnaţi de către Preşedintele Republicii Moldova, 3 – de către Parlament şi 3 – de către Guvern. Cel puțin un membru dintre cei 9 desemnați trebuie să fie specialist în domeniul financiar. Membrii Comisiei de certificare sînt desemnaţi în urma unui proces de selecţie deschis şi transparent. Cel puţin 2 dintre cei 3 membri desemnaţi de fiecare organ menţionat trebuie să fie reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, fundațiilor sau instituțiilor private care au statut de utilitate publică, aleși în bază de concurs.
   
[Art.31 al.(2) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare la data expirării mandatului membrilor Comisiei de certificare]
    (3) Candidat la funcţia de membru al Comisiei de certificare poate fi persoana care:
    a) cunoaşte limba de stat;
    b) are domiciliul în Republica Moldova;
    c) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
    d) nu este funcţionar public;
   
e) este susţinută printr-o recomandare de cel puţin două asociaţii obşteşti/fundații/instituții private de utilitate publică.
    [Art.31 al.(3), lit.e) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (4) Mandatul de membru al Comisiei de certificare încetează în caz de:
    a) expirare a duratei mandatului;
    b) revocare;
    c) demisie;
    d) deces.
    (5) Revocarea membrului Comisiei de certificare se face în cazul:
    a) condamnării, în baza hotărîrii definitive şi irevocabile a instanţei de judecată, pentru comiterea unei infracţiuni;
    b) imposibilităţii, din motive de sănătate, de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 4 luni consecutive;
    c) declarării dispariţiei fără urmă, în conformitate cu legea;
    d) activităţii în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice.
    (6) Membrii Comisiei de certificare sînt desemnaţi pe un termen de 5 ani şi îşi exercită mandatul pînă la intrarea în funcţie a noilor membri.
    (7) Preşedintele Comisiei de certificare este ales prin vot secret dintre membrii ei, cu majoritatea voturilor acestora.
    (8) Membrii Comisiei de certificare pot deţine cel mult două mandate.  
  
  (9) Secretariatul Comisiei de certificare va fi asigurat de subdiviziunea de profil din cadrul Ministerului Justiției.
    [Art.31 al.(9) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (10) Comisia de certificare se întruneşte în şedinţe nu mai rar de o dată pe lună. Şedinţele comisiei sînt publice. Data şi ora desfăşurării şedinţelor se stabilesc de preşedintele comisiei după consultarea membrilor. Această informaţie se aduce la cunoştinţă membrilor comisiei şi publicului larg, în special prin afişarea acesteia de către secretarul comisiei (funcţionar al Ministerului Justiţiei) la loc vizibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.
 
   (11) În termen de 3 luni de la sfîrșitul fiecărui an, Comisia de certificare publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei raportul său de activitate pe anul precedent.
    [Art.31 al.(11) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.31 al.(11) modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
   
(111) În termen de pînă la data de 20 decembrie a fiecărui an, Comisia de certificare publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei lista actualizată a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică. Lista este publicată și de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe pagina sa web oficială.
    [Art.31 al.(111) introdus prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.311 al.(111) abrogat prin LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]
    [Art.31 al.(111) introdus prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    (12) Deciziile Comisiei de certificare cu privire la acordarea şi retragerea statutului de utilitate publică se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei.
    [Art.31 al.(12) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 311. Atribuţiile Comisiei de certificare
    (1) Comisia de certificare este independentă în luarea deciziilor şi are următoarele atribuţii:
   
a) examinează rapoartele şi documentele asociaţiilor obşteşti, ale fundațiilor și ale instituțiilor private care solicită statutul de utilitate publică şi atribuie acest statut;
    [Art.311 al.(1), lit.a) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    b) primeşte şi examinează petiţii în problemele ce ţin de competenţa sa;
   
c) avertizează asociaţiile obşteşti, fundațiile, instituțiile private cu statut de utilitate publică în cazul în care acestea încalcă legislaţia;
    [Art.311 al.(1), lit.c) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    d) inițiază procedura de retragere a certificatului de utilitate publică dacă asociația obștească nu corespunde condițiilor de atribuire a statutului de utilitate publică sau dacă documentele prezentate conțin informații false;
    [Art.311 al.(1), lit.d) în redacția LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]
    [Art.311 al.(1), lit.d) în redacția LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
 
   e) informează Ministerul Justiţiei şi alte autorităţi competente despre asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private cărora li s-a atribuit ori li s-a retras statutul de utilitate publică;
    [Art.311 al.(1), lit.e) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    e1) menţine lista actualizată a organizaţiilor necomerciale cu statut de utilitate publică;
    [Art.311 al.(1), lit.e1) modificată prin LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]
    [Art.311 al.(1), lit.e1) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    f) elaborează reguli, formulare, instrucţiuni, recomandări şi modele de documente ce ţin de atribuirea statutului de utilitate publică şi le prezintă spre aprobare Ministerului Justiţiei, care le face publice;
    g) elaborează şi înaintează subiecţilor cu drept de iniţiativă legislativă propuneri privind perfecţionarea legislaţiei;
   
h) instituie consilii consultative şi grupuri de experţi pentru analiza şi dezbaterea unor probleme ce ţin de activitatea asociaţiilor obşteşti, a fundațiilor și/sau a instituțiilor private cu statut de utilitate publică;
    [Art.311 al.(1), lit.h) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
  
  i) publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei, în termen de 3 luni după expirarea fiecărui an, raportul său de activitate pe anul expirat;
    [Art.311 al.(1), lit.i) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.311 al.(1), lit.i) modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
   
j) publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei lista actualizată a organizaţiilor necomerciale cu statut de utilitate publică.
    [Art.311 al.(1), lit.j) în redacția LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]
    [Art.311 al.(1), lit.j) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    (2) Membrii Comisiei de certificare au acces liber la dosarele asociaţiilor obşteşti, ale fundațiilor și ale instituțiilor private care au sau solicită statutul de utilitate publică.
    [Art.311 al.(2) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 32. Documentele necesare pentru
                         solicitarea statutului de utilitate
                         publică
    (1) Asociaţia obştească, fundația sau instituția privată care solicită statutul de utilitate publică prezintă Comisiei de certificare următoarele documente:
    [Art.32 al.(1) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    a) cererea;
    b) copiile de pe statut şi de pe certificatul de înregistrare;
    c) raportul de activitate pe anul precedent (în cazul solicitării statutului de utilitate publică pentru prima dată) sau pentru ultimii trei ani (în cazul asociaţiilor care au deţinut statutul de utilitate publică), care va conţine informaţii referitoare la proiectele realizate şi activităţile desfăşurate, la valoarea mijloacelor financiare şi/sau a celor materiale obţinute şi folosite pe parcursul perioadei raportate, la categoriile de beneficiari, la mijloacele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative;
 
   d) declaraţia financiară, care va include:
    – raportul financiar pentru anul precedent de activitate, întocmit conform standardelor contabile;
    – informaţia despre sursele de finanţare a asociaţiei obștești, a fundației sau a instituției private, inclusiv granturile primite pentru perioada anterioară depunerii cererii, dar nu mai mare de 3 ani;
    – datele despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite, inclusiv despre cheltuielile generale şi cheltuielile administrative;
    [Art.32 al.(1), lit.d) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
  
  e) dovada privind publicarea în mijloacele de informare în masă (inclusiv pe pagina web a asociaţiei obștești, a fundației sau a instituției private) a rapoartelor sale anuale privind activitatea statutară;
    [Art.32 al.(1), lit.e) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.32 al.(1), lit.f) abrogată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (2) Comisia de certificare obține informația privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național ale asociațiilor obștești, utilizînd datele respective din sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului”
al Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.
    [Art.32 al.(2) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.32 al.(2) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401 alineatul unic devine al.(1); în vigoare 01.07.16]
    Articolul 321. Procedura de examinare a solicitării
                           privind atribuirea statutului de utilitate
                           publică
  
  (1) Comisia de certificare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii şi a documentelor indicate la art. 32, examinează solicitarea privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică şi adoptă, după caz, una din două decizii:
    [Art.321 al.(1) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    a) atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică;
   
[Art.321 al.(1), lit.b) abrogată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    c) respingerea solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică.
    (2) Decizia de atribuire a statutului de utilitate publică şi de eliberare a certificatului de utilitate publică se adoptă dacă solicitantul a respectat condiţiile prevăzute la art. 30, 301 şi 32.
   
[Art.321 al.(3) abrogat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (4) Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică se adoptă în cel mult 30 de zile de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 32 dacă solicitantul nu a respectat condiţiile prevăzute la art. 30, 301 şi 32.
    (5) Decizia Comisiei de certificare se motivează şi se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la adoptare.
   
(6) Reprezentanţii solicitantului au dreptul să asiste la şedinţa Comisiei de certificare şi să intervină cu explicaţii privind solicitarea depusă. Secretarul comisiei este obligat să invite în scris solicitantul cu pînă la 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţă. Absenţa reprezentantului solicitantului invitat la şedinţa de examinare nu poate servi drept temei pentru amînarea examinării sau respingerea solicitării.
    [Art.321 al.(6) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
(7) Asociația obștească, fundația și instituția privată cărora li s-a atribuit statutul de utilitate publică primeşte certificatul de utilitate publică, eliberat de Comisia de certificare, în termen de 5 zile de la data adoptării deciziei.
    [Art.321 al.(7) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
 
   (8) Asociația obștească, fundația și instituția privată dobîndesc statutul de utilitate publică din data adoptării deciziei privind atribuirea acestui statut.
    [Art.321 al.(8) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
  
  (9) Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatului de utilitate publică poate fi atacată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.
    [Art.321 al.(9) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
  
  (10) Neprezentarea cel puţin a unuia din documentele specificate la art. 32 conduce la respingerea solicitării privind atribuirea statutului de utilitate publică.
    [Art.321 al.(10) introdus prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 322. Certificatul de utilitate publică
   
(1) Certificatul privind atribuirea statutului de utilitate publică (denumit în continuare certificat) este un act oficial prin care se atestă statutul de utilitate publică şi caracterul de interes public al activităţii asociaţiei obşteşti, a fundației sau a instituției private. Modelul certificatului se aprobă de Guvern.
    [Art.322 al.(1) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (2) Certificatul se eliberează pe un termen de 3 ani.  
    [Art.322 al.(3) abrogat prin LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]
    [Art.322 al.(3) introdus prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.322 al.(3) abrogat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    A
rticolul 323. Datele despre asociaţiile obşteşti,
                            fundațiile și instituțiile private cu statut
                            de utilitate publică
    (1) Datele despre asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private cu statut de utilitate publică se introduc în Registrul de stat al persoanelor juridice și sînt accesibile pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei.
    [Art.323 al.(1) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    (2) În Registrul de stat al persoanelor juridice se introduc următoarele date despre asociaţiile obşteşti, fundațiile și instituțiile private cu statut de utilitate publică:
    [Art.323 al.(2) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    a) denumirea asociaţiei obşteşti, a fundației sau a instituției private cu statut de utilitate publică;
    b) data eliberării certificatului şi numărul acestuia;
    c) adresa asociaţiei obşteşti, a fundației sau a instituției private cu statut de utilitate publică;
    d) numele şi prenumele conducătorului asociaţiei obşteşti, al fundației sau al instituției private cu statut de utilitate publică;
    e) data retragerii statutului de utilitate publică.
    [Art.323 al.(3) abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    (4) Ministerul Justiţiei păstrează dosarele asociațiilor obștești, ale fundațiilor și ale instituțiilor private depuse pentru solicitarea statutului de utilitate publică, precum și actele întocmite de Comisia de certificare.
    [Art.323 al.(4) în redacția LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    Articolul 324. Retragerea certificatului
   
(1) Pe perioada deţinerii certificatului, asociaţiile obştești, fundațiile și instituțiile private sînt obligate să respecte condiţiile care au stat la baza atribuirii statutului de utilitate publică.
    [Art.324 al.(1) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
(2) În cazul depistării abaterilor de la condiţiile prevăzute la art. 30 şi 301 pentru acordarea statutului de utilitate publică, Comisia de certificare va avertiza asociaţia, fundația sau instituția privată respectivă cu privire la abaterile depistate şi va cere înlăturarea acestora în cel mult 60 de zile. În cazul în care asociaţia, fundația sau instituția privată nu a înlăturat în termenul menţionat abaterile depistate, comisia va adopta decizia de retragere a certificatului. Decizia de retragere a certificatului poate fi atacată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.
    [Art.324 al.(2) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (3) În cazul în care decizia de retragere a certificatului a fost contestată în baza Legii contenciosului administrativ, decizia menţionată se suspendă pînă la adoptarea unei hotărîri definitive de către instanţa de contencios administrativ.
    [Art.324 al.(4) abrogat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    (5) Comisia de certificare va informa Serviciul Fiscal de Stat despre adoptarea hotărîrii judecătoreşti de retragere a certificatului. Din momentul retragerii certificatului încetează facilităţile acordate în legătură cu statutul de utilitate publică.
    Articolul 325. Controlul conformării la statutul de
                           utilitate publică
    (1) Controlul privind respectarea statutului de utilitate publică se efectuează de către Comisia de certificare.
    (2) În exercitarea funcţiilor de control, Comisia de certificare este în drept:   
   
a) să solicite informaţii referitoare la activităţile asociaţiei obşteşti, ale fundației sau ale instituției private ce ţin de statutul de utilitate publică;
    [Art.325 al.(2), lit.a) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
b) să ceară explicații scrise organelor și/sau membrilor asociației obștești, ai fundației sau ai instituției private cu statut de utilitate publică;
    [Art.325 al.(2), lit.b) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    c) să sesizeze organele abilitate despre efectuarea de controale asupra respectării legislaţiei, inclusiv a celei fiscale;
    d) să ceară şi să primească de la autorităţile publice informaţia necesară pentru control;  
   
e) să solicite asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate publică copii de pe documente şi/sau, după caz, documentele în original;
    [Art.325 al.(2), lit.e) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.325 al.(2), lit.e1) abrogată prin LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]
    [Art.325 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
   
f) să asiste la activitățile asociațiilor obștești, ale fundațiilor și ale instituțiilor private cu statut de utilitate publică;
    [Art.325 al.(2), lit.f) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    g) să exercite alte drepturi prevăzute de actele normative.
 
   (3) Pentru exercitarea controlului asupra activităţii asociaţiilor obşteşti, a fundațiilor și a instituțiilor private cu statut de utilitate publică, Comisia de certificare este în drept să instituie grupuri de control, inclusiv cu specialişti în domeniu.
    [Art.325 al.(3) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
  
  (4) Asociația obștească, fundația și instituția privată cu statut de utilitate publică sînt obligate să prezinte anual Comisiei de certificare raportul de activitate, copia de pe declarația de venit prezentată Serviciului Fiscal de Stat și copia de pe rapoartele prezentate Biroului Național de Statistică pentru anul fiscal precedent, semnate de către conducătorul asociației obștești, al fundației sau al instituției private și avînd aplicată ștampila acesteia.
    [Art.325 al.(4) în redacția LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    [Art.325 al.(4) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    Articolul 33.
Principiile şi formele de susţinere a asociaţiilor
                         obşteşti
, fundațiilor și instituțiilor private cu statut
                         de utilitate publică
    [Art.33 titlul modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
(1) Politica statului de susţinere a asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate publică se bazează pe următoarele principii:
    [Art.33 al.(1) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
  
  a) asigurarea dreptului asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate publică de a participa la formarea şi realizarea politicilor publice;
    [Art.33 al.(1), lit.a) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
b) asigurarea realizării eficiente a programelor şi a proiectelor publice prin implicarea activă a asociaţiilor obşteşti de utilitate publică;
    [Art.33 al.(1), lit.a) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    c) transparenţa şi publicitatea procedurilor de oferire a suportului sub orice formă, în special prin organizarea concursurilor deschise, transparente şi publice, şi în condiţii egale de participare la asemenea proceduri;
    d) acordarea de facilităţi fiscale asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate publică în condiţiile legii;
    [Art.33 al.(1), lit.d) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    e) planificarea bugetară a cheltuielilor destinate suportului asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate publică;
    [Art.33 al.(1), lit.e) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    f) controlul din partea autorităţilor publice privind utilizarea la destinaţie a mijloacelor bugetare alocate asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate publică.
    [Art.33 al.(1), lit.f) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
(2) Autorităţile publice centrale şi locale sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate publică prin:
    [Art.33 al.(2) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    a) implementarea mecanismelor de deducere şi redirecţionare a impozitelor pe venit;
    b) închirierea, în condiţii preferenţiale, de spaţii pentru activităţi sau darea lor în folosinţă gratuită;
   
c) finanţarea şi subvenţionarea programelor, proiectelor şi activităţilor propuse de asociaţiile obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private cu statut de utilitate publică;
    [Art.33 al.(2), lit.c) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    d) plasarea de comenzi sociale.
   
(3) Autoritatea publică poate desfăşura, în comun cu asociaţia obştească, fundația și instituția privată cu statut de utilitate publică, activităţi de interes public în domeniul social şi în alte domenii în baza acordurilor de colaborare. Această formă de susţinere nu presupune în mod obligatoriu transferul de mijloace financiare către asociația obștească, fundație sau instituție privată.
    [Art.33 al.(3) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 331.
Procedura de acordare a suportului financiar
                           sau material asociaţiilor
obștești, fundațiilor
                           și instituțiilor private cu statut de de utilitate
                           publică
    [Art.331 denumirea modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
   
(1) Decizia asupra solicitării de susţinere financiară sau materială a asociaţiei obşteşti, fundației sau instituției private cu statut de de utilitate publică se adoptă, în urma desfăşurării unui concurs public, de către o comisie formată din reprezentanţi ai autorităţii publice, din reprezentanţi ai asociaţiilor obștești, fundațiilor sau instituțiilor private cu statut de utilitate publică care nu participă la concursul de finanţare şi din experţi independenţi.
    [Art.331 al.(1) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (2) Autorităţile publice asigură publicitatea şi transparenţa procesului de organizare a concursului de obţinere a susţinerii financiare sau materiale. Anunţul şi condiţiile de desfăşurare a concursului se publică în mijloacele de informare în masă cu cel puţin 2 luni înainte de data limită pentru depunerea programelor, proiectelor şi propunerilor pentru activităţi.
    (3) Criteriile generale de evaluare a solicitărilor de susţinere financiară sau materială sînt următoarele:
    a) caracterul şi gradul de utilitate publică ale scopurilor şi sarcinilor invocate în solicitarea de susţinere financiară sau materială;
   
b) importanţa şi eficienţa acţiunilor propuse de asociaţia obştească, fundația sau instituția privată cu statut de de utilitate publică pentru realizarea scopurilor expuse în condiţiile de organizare a concursului;
    [Art.331 al.(3), lit.b) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    c) suficienţa capacităţilor umane, tehnice şi financiare ale asociaţiei obşteşti fundației sau instituției private cu statut de utilitate publică pentru îndeplinirea acţiunilor propuse.
    [Art.331 al.(3), lit.c) modificată prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
  
  (4) Susţinerea financiară sau materială a programelor, a proiectelor şi a activităţilor asociaţiilor obștești, a fundațiilor și a instituțiilor private cu statut de utilitate publică se efectuează în bază de contract, semnat cu autoritatea publică care a adoptat decizia de susţinere financiară sau materială. Contractul va conţine clauze cu privire la sumele sau bunurile acordate, la termenele de valorificare a susţinerii financiare sau materiale, la obligaţiile părţilor (inclusiv la obligaţia de folosire la destinaţie a mijloacelor şi la obligaţia de prezentare a rapoartelor) şi la consecinţele neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale.
    [Art.331 al.(4) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    Articolul 332. Comanda socială
    (1) Comanda socială este una din formele de realizare a programelor sociale organizate de autorităţile publice. Ea reprezintă o totalitate de contracte privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii în interesul comunităţii.
    (2) Autoritatea publică întocmeşte lista şi planifică volumul de lucrări şi servicii care urmează a fi efectuate/prestate prin comandă socială. Comanda se finanţează de la bugetul autorităţii publice care o iniţiază.
 
   (3) Comanda socială se face prin concurs public, conform legislaţiei cu privire la achiziţii publice, cu particularităţile stabilite de prezenta lege. La concursurile de plasare a comenzii sociale participă doar asociaţiile obşteşti , fundațiile și instituțiile private cu statut de utilitate publică.
    [Art.332 al.(3) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (4) Asociaţiile obşteşti , fundațiile și instituțiile private cu statut de utilitate publică care participă la concursul de plasare a comenzii sociale trebuie să dispună de condiţiile necesare pentru executarea comenzii ce se plasează, inclusiv de utilaje şi de alte bunuri, de personal calificat şi cu experienţă în domeniu şi de o bună reputaţie, capabilă să atragă voluntari şi mijloace suplimentare.
    [Art.332 al.(4) modificat prin LP188 din 22.07.16, MO306-313/16.09.16 art.659; în vigoare 16.12.16]
    (5) La plasarea comenzii sociale nu se solicită garanţii pentru ofertă şi măsuri de asigurare a contractului.
    Articolul 333. Desemnarea procentuală și utilizarea
                             mijloacelor financiare obținute în urma
                             acesteia
    (1) Au dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
    a) desfășoară activități de utilitate publică în conformitate cu art. 30;
    b) activează timp de cel puțin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor desemnării procentuale;
    c) nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.
    (2) Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală se depune la
Agenția Servicii Publice în modul stabilit de Guvern.
 
   [Art.333 al.(2) modificat prin LP308 din 30.11.18, MO499-503/21.12.18 art.823; în vigoare 21.12.18]
    (3) Mijloacele financiare obținute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate pentru:
    a) susținerea activităților prevăzute la art. 30, într-un termen ce nu depășește două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea, sumele neutilizate în acest termen restituindu-se la buget;
    b) acoperirea cheltuielilor administrative de 50% dacă suma obținută este de pînă la 50 000 de lei, de 40% dacă suma este mai mare de 50 000 și nu depășește 100 000 de lei; de 30% dacă suma este mai mare de 100 000 și nu depășește 500 000 de lei; de 25% dacă suma este mai mare de 500 000 de lei.
    (4) Asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile private care au beneficiat de desemnări procentuale vor prezenta rapoarte de utilizare a mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.333 în redacția LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]
    [Art.333 în redacția LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
   
Articolul 334. Răspunderea pentru utilizarea neconformă
                           sau pentru neraportarea utilizării mijloacelor
                           financiare obținute în urma desemnării procentuale
    (1) Asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile private și persoanele cu funcții de răspundere din cadrul acestora care încalcă prevederile legale privind utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale și nu raportează utilizarea acestor sume poartă răspundere în conformitate cu legislația și restituie la buget suma utilizată contrar legislației sau neraportată.
    (2) Asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile private care încalcă prevederile legale privind utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale sau nu raportează utilizarea acestora vor fi excluse de la participare la desemnarea procentuală pentru o durată de doi ani, cu publicarea listei pe pagina web oficială a
Agenției Servicii Publice.
   
[Art.334 al.(2) modificat prin LP308 din 30.11.18, MO499-503/21.12.18 art.823; în vigoare 21.12.18]
    [Art.334 în redacția LP177 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.561]
    [Art.334 introdus prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Capitolul V în redacţia LP111 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.445]
Capitolul VI
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI

    Articolul 34. Încetarea activităţii asociaţiilor obşteşti

    (1) Asociaţia obştească îşi încetează activitatea în cazul:

    a) reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare;

    b) dizolvării.

    (2) Procedura de încetare a activităţii asociaţiei obşteşti se stabileşte de fondator (fondatori) şi este stipulată în statutul asociaţiei.

    Articolul 35. Reorganizarea

    (1) Asociaţia obştească se reorganizează prin decizie a congresului (conferinţei) sau adunării generale a membrilor asociaţiei. Înregistrarea asociaţiei obşteşti nou-constituite se face în modul stabilit la art. 17.

    [Art.35 al.(1) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (2) În cazul reorganizării asociaţiei obşteşti, patrimoniul ei se transmite persoanelor juridice nou-constituite în modul prevăzut de Codul civil.

    Articolul 36. Dizolvarea

    (1) Asociaţia obştească se dizolvă prin decizie a congresului (conferinţei) sau adunării generale a membrilor asociaţiei, la expirarea termenului pentru care a fost constituită, sau prin hotărîre a instanţei de judecată.

    (2) Bunurile rămase după dizolvarea asociaţiei obşteşti şi executarea creanţelor creditorilor sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare, iar în caz de lipsă a capitolelor respective în statut, sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor stabilite prin decizia de dizolvare adoptată de congresul (conferinţa) sau adunarea generală a membrilor asociaţiei sau prin hotărîrea pronunţată de instanţa de judecată.

    (3) Dacă, la lichidarea asociaţiei obşteşti, congresul (conferinţa) sau adunarea generală a membrilor asociaţiei nu a soluţionat problema folosirii bunurilor rămase, atunci, după executarea creanţelor creditorilor, prin decizie a organelor de conducere ale asociaţiei obşteşti, aceste bunuri sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare ale asociaţiei obşteşti lichidate. Decizia privind folosirea bunurilor rămase se publică în presă.

    (4) Asociaţia obştească poate fi dizolvată prin hotărîre a instanţei de judecată în cazurile de:

    a) pregătire şi/sau înfăptuire a acţiunilor de schimbare prin violenţă a regimului constituţional sau de subminare a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;

    b) pregătire şi/sau înfăptuire a acţiunilor de răsturnare a autorităţilor publice legal constituite;

    c) aţîţare a urii şi discordiei sociale, rasiale, naţionale sau religioase;

    d) violare a drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanelor;

    e) creare a formaţiunilor paramilitare;

    f) avertizare repetată a asociaţiei obşteşti asupra necesităţii lichidării încălcărilor legislaţiei, făcută, în decursul unui an, de organul care a înregistrat asociaţia, în cazul în care încălcările nu au fost lichidate.

    (5) Bunurile asociaţiei obşteşti dizolvate prin hotărîre a instanţei de judecată, rămase după executarea creanţelor creditorilor, se trec, cu titlu gratuit, în proprietatea statului, pentru a fi utilizate în scopuri de caritate.

    (6) Activele şi mijloacele financiare rămase în urma dizolvării asociaţiei obşteşti de utilitate publică după executarea creanţelor se transferă, la decizia organului care administrează procesul de dizolvare, unei alte asociaţii obşteşti de utilitate publică cu scopuri similare celor ale asociaţiei dizolvate.

    [Art.36 al.(6) introdus prin LP111 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.445]

    Articolul 37. Exercitarea căii de atac împotriva hotărîrii

                         instanţei de judecată privind dizolvarea

                         asociaţiei obşteşti

    (1) Hotărîrea instanţei de judecată privind dizolvarea asociaţiei obşteşti poate fi atacată, de către organul ei de conducere, în instanţa de judecată ierarhic superioară, în modul stabilit de legislaţie.

    (2) Recunoaşterea hotărîrii instanţei de judecată cu privire la dizolvarea asociaţiei obşteşti ca fiind în contradicţie cu prezenta lege atrage anularea acestei hotărîri şi repararea, în modul stabilit, a prejudiciului cauzat.

Capitolul VII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI

    Articolul 38. Controlul asupra activităţii asociaţiilor

                          obşteşti

    (1) Controlul asupra corespunderii activităţii asociaţiei obşteşti scopurilor şi sarcinilor statutare îl exercită organul care a înregistrat asociaţia. Persoanele cu funcţii de răspundere din acest organ au dreptul să obţină informaţii referitoare la toate aspectele activităţii asociaţiei, să ia cunoştinţă de documentele asociaţiei şi să asiste la toate acţiunile ei.

    (2) Controlul asupra surselor de venit, cuantumului mijloacelor obţinute, plăţii impozitelor şi asupra altei activităţi financiare a asociaţiei obşteşti îl exercită organele de control financiar şi administrare fiscală. Modul de efectuare a controlului asupra activităţii financiare a asociaţiei obşteşti este stabilit de legislaţie.

    [Art.38 al.(2) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

    (21) La solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, organele de expertiză judiciară efectuează expertiza economico-financiară a activităţii asociaţiilor obşteşti, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.

    [Art.38 al.(21) modificat prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.5; în vigoare 12.01.18]

    [Art.38 al.(21) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]

    (3) Alt amestec în activitatea asociaţiei obşteşti este interzis.

    Articolul 39. Temeiurile răspunderii

    (1) Încălcarea legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti atrage răspunderea disciplinară, materială, administrativă, penală şi de altă natură în conformitate cu legislaţia.

    (2) Temeiurile şi procedura tragerii la răspundere disciplinară, materială, administrativă şi penală sînt reglementate de codurile respective.

    Articolul 40. Egalitatea temeiurilor răspunderii

    (1) Statul, în persoana autorităţilor publice, agenţii economici, asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice aparte poartă în egală măsură răspundere pentru încălcarea legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

    (2) Statul, în persoana autorităţilor publice, agenţii economici, asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice aparte, ale căror drepturi acordate de prezenta lege au fost lezate, sînt în drept să adreseze instanţei de judecată şi organelor administrative o cerere (petiţie) pentru tragerea vinovaţilor la răspundere.

    Articolul 41. Răspunderea autorităţilor publice pentru

                         încălcarea legislaţiei cu privire la asociaţiile

                         obşteşti

    Autorităţile publice, precum şi persoanele cu funcţii de răspundere care înregistrează asociaţiile obşteşti şi exercită controlul asupra activităţii lor sau influenţează în alt mod asupra constituirii şi activităţii acestor asociaţii poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă, penală şi de altă natură, prevăzută de legislaţie, pentru încălcarea legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

    Articolul 42. Răspunderea asociaţiilor obşteşti pentru

                         încălcarea legislaţiei

    (1) Asociaţia obştească, în cazul în care încalcă legislaţia, poartă răspunderea prevăzută de această legislaţie.

    (2) Asociaţia obştească care, prin acţiunile sale nelegitime, a cauzat persoanelor fizice sau juridice prejudicii materiale sau morale este obligată să le repare în condiţiile legii.

    (3) În cazul în care asociaţia obştească a întreprins acţiuni prin care se încalcă legislaţia, Ministerul Justiției poate avertiza în scris organul de conducere al asociaţiei.

    [Art.42 al.(3) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    Articolul 43. Suspendarea activităţii asociaţiei obşteşti

    (1) În cazul în care asociaţia obştească a fost avertizată, cerîndu-i-se să lichideze încălcările de legislaţie depistate, şi nu a îndeplinit această cerinţă în termen de 10 zile, activitatea asociaţiei obşteşti, la propunerea Ministerului Justiției, poate fi suspendată prin hotărîre a instanţei de judecată, pe un termen de pînă la 6 luni.

    [Art.43 al.(1) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]

    (2) Suspendarea activităţii asociaţiei obşteşti atrage suspendarea exercitării următoarelor drepturi:

    a) de a fonda mijloace de informare în masă;

    b) de a organiza congrese, conferinţe, întruniri, mitinguri, demonstraţii, pichetări şi alte acţiuni publice;

    c) de a folosi toate tipurile de depuneri bancare, cu excepţia cazurilor cînd sînt necesare decontări cu contractanţii, în cadrul activităţii economice productive şi altei activităţi de întreprinzător, decontări aferente contractelor individuale de muncă, precum şi decontări privind repararea prejudiciilor cauzate prin acţiunile asociaţiei obşteşti, privind plata amenzilor (penalităţilor, despăgubirilor).

Capitolul VIII
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE
ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI

    Articolul 44. Dreptul la relaţii internaţionale

    Asociaţia obştească, în conformitate cu statutul său, poate intra în organizaţii obşteşti internaţionale (neguvernamentale, nonprofit), stabili legături şi avea contacte internaţionale directe, încheia acorduri respective, precum şi participa la acţiuni care nu contravin obligaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova.

    Articolul 45. Acordurile internaţionale

    (1) Dacă prin acordul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte norme cu privire la asociaţiile obşteşti decît cele prevăzute de legislaţia ei, se aplică dispoziţiile acordului internaţional.

    (2) Acordurile internaţionale ratificate de Republica Moldova pot prevedea pentru asociaţiile obşteşti drepturi şi obligaţii suplimentare în sfera respectivă de activitate.

Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 46

    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    (2) Înregistrarea asociaţiilor obşteşti care au depus, la organele de stat autorizate, cererile de înregistrare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi se face în modul aplicat pînă la adoptarea ei. În acelaşi mod sînt înregistrate asociaţiile obşteşti enumerate la art.1 alin.(3).

    (3) Asociaţiile obşteşti care cad sub incidenţa prezentei legi, înregistrate înainte de intrarea în vigoare a acesteia, urmează să fie reînregistrate conform dispoziţiilor ei, în termen de 18 luni. Totodată, asociaţiile obşteşti îşi menţin dreptul la denumirea, simbolica, conturile bancare şi la alte elemente de identificare anterioare, iar în certificatul de înregistrare de stat se notează data constituirii în fapt a asociaţiei. În aceste cazuri, taxa de înregistrare nu se percepe. Asociaţiile obşteşti care nu s-au reînregistrat în decursul unui an de la data intrării în vigoare a prezentei legi pierd statutul de persoană juridică.

    (4) Sindicatele şi asociaţiile de patroni înregistrate anterior vor activa, pînă la adoptarea legilor respective, în baza certificatelor de înregistrare de stat eliberate la data constituirii acestora.

    (5) Guvernul:

    în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;

    în termen de 18 luni:

    va efectua reînregistrarea asociaţiilor obşteşti care cad sub incidenţa prezentei legi în conformitate cu dispoziţiile acesteia;

    va elabora şi va prezenta Parlamentului proiectele de legi care reglementează constituirea şi activitatea instituţiilor şi fundaţiilor necomerciale, sindicatelor şi asociaţiilor de patroni;

    la elaborarea proiectelor bugetului de stat pe anul 1997 şi pe anii următori, va prevedea înlesniri fiscale şi alte înlesniri pentru asociaţiile obşteşti care urmăresc beneficiul public.


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Petru LUCINSCHI


    Nr.837-XIII. Chişinău, 17 mai 1996.