HFGDSBM8/2004
ID intern unic:  292042
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 8
din  20.08.2004
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor
către Fondul de garantarea depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 27.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 156-162     art Nr : 317     Data intrarii in vigoare : 27.08.2004
Întru executarea art. 44 al Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar conform anexei.
2. Băncile autorizate în termen de 15 zile vor prezenta informaţia privind baza de calcul la situaţia din 30.06.04 către Fond, în conformitate cu prevederile p.2.3. al Regulamentului în cauză.

     
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL FONDULUI DE GARANTARE
A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                        Petru VEVERIŢA

      Chi
şinău, 20 august 2004.
Nr. 8.

Aprobat:
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
Proces-verbal nr. 8 din 20 august 2004
REGULAMENT
cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a
vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare
a depozitelor
în sistemul bancar
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (în continuare - Lege) şi determină modul de calculare şi plată a vărsămintelor şi contribuţiilor băncilor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare - Fond).
1.2. Mijloacele financiare ale Fondului se constituie în lei moldoveneşti.
Capitolul II
DETERMINAREA BAZEI DE  CALCUL
2.1. Baza de calcul constituie suma totală a depozitelor garantate, conform plafonului stabilit conform art. 6 din Lege, din care se calculează contribuţiile şi vărsămintele pe care banca este obligată să le plătească Fondului.
    [Pct.2.1 modificat prin HFGDSB87/1 din 27.02.09, MO49-50/06.03.09 art.204; în vigoare 01.04.09]
2.2. Fiecare bancă determină baza de calcul aplicînd următoarele reguli:
2.2.1. Din Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, aprobat de către Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei (proces-verbal nr.15 din 26 martie 1997), cu modificările şi completările ulterioare, clasa 2 – “Obligaţiuni”, se selectează soldurile conturilor ce ţin de obligaţiunile băncii faţă de persoanele fizice rezidente şi nerezidente, inclusiv în valută străină (echivalentul lor în lei moldoveneşti la cursul oficial), la ultima dată gestionară a trimestrului precedent, considerată data de calcul:
- 2120 Împrumuturi de la alţi creditori;
    - 2150 Acorduri REPO şi facilităţi de lombard;
    - 2180 Valori mobiliare emise;
    - 2220 Depozite la vedere fără dobîndă ale clienţilor;
    - 2250 Depozite la vedere cu dobîndă ale clienţilor;
    - 2290 Conturi aferente legalizării capitalului;
    - 2310 Depozite de economii;
    - 2370 Depozite pe termen ale clienţilor;
    - 2380 “Depozite-garanţii pe termen ale clienţilor”, parţial, în partea care nu constituie garanţii pentru operaţiunile efectuate de către bancă în numele deponentului;
    - 2530 Datorii privind leasingul financiar;
    - 2700 Dobînda calculată ce urmează să fie plătită;
    - 2790 Conturi de tranzit şi suspendate;
    - 2800 Alte obligaţiuni. 
În baza soldului fiecărui cont, după regulile "cunoaşte-ţi clientul", se vor identifica deponenţii şi suma totală a obligaţiunilor băncii faţă de fiecare deponent prin însumarea tuturor  depozitelor acestuia.
   
[Pct.2.2.1 modificat prin HFGDSB118/2 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.212; în vigoare 11.03.11]
2.2.2. Din informaţia obţinută conform p.2.2.1 banca va exclude depozitele cu soldurile respective ale deponenţilor depozitele cărora nu sînt garantate de Fond:
a) depozitele administratorilor băncii;
b) depozitele persoanelor fizice acţionari ai băncii care deţin minimum 1% din capitalul ei;
    [Pct.2.2.2 lit.b) modificată prin HFGDSB197/5 din 20.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1160; în vigoare 16.06.17]
    b1) depozitele foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 și ale căror creanțe rezultante din această anulare nu au fost onorate;
    [Pct.2.2.2 lit.b1) introdusă prin HFGDSB197/5 din 20.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1160; în vigoare 16.06.17]
c) depozitele soţilor şi rudelor de gradul întîi şi al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a) , b) și b1);
    [Pct.2.2.2 lit.c) modificată prin HFGDSB197/5 din 20.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1160; în vigoare 16.06.17]
d) depozitele persoanelor fizice terţe care activează în  numele persoanelor consemnate la lit. a) , b) și b1);
    [Pct.2.2.2 lit.d) modificată prin HFGDSB197/5 din 20.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1160; în vigoare 16.06.17]
e) depozitele persoanelor fizice ce deţin, în întreprinderi afiliate şi societăţi dependente, funcţii similare celor enumerate la lit. a) şi b);
f) depozitele persoanelor fizice care au obţinut de la aceeaşi bancă dobînzi sau alte avantaje financiare în condiţii preferenţiale;
g) depozitele persoanelor fizice în Banca de Economii S.A. la situaţia din 2 ianuarie 1992, atît cele în vigoare, cît şi cele reperfectate la data de 29 iulie 1994, luîndu-se ca bază soldul acestora conform situaţiei conturilor din 2 ianuarie 1992, care sînt deja garantate de stat prin Legea privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii;
   
g1) depozitele persoanelor fizice în conturile de depozit deschise în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr.201-XIII din 29 iulie 1994 privind indexarea depunerilor populaţiei în instituţiile Băncii de Economii a Moldovei;
    [Pct.2.2.2 lit.g1) introdusă prin HFGDSB118/2 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.212; în vigoare 11.03.11]
h) titlurile de creanţă la purtător;
i) depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor fizice cărora li s-a intentat acţiune în instanţă privind legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă;
j) toate instrumentele care intră în noţiunea de capital reglementat al băncii.
Nu sînt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.
2.2.3. Din informaţia obţinută conform p. 2.2.1 şi 2.2.2 banca determină:
a) persoanele fizice ale căror depozite au solduri în sumă totală ce nu depăşeşte sau este egală cu plafonul de garantare stabilit conform Legii;
     [Pct.2.2.3 lit.a) modificată prin HFGDSB87/1 din 27.02.09, MO49-50/06.03.09 art.204; în vigoare 01.04.09]
b) suma depozitelor garantate ale persoanelor specificate la lit.a), care se determină prin însumarea soldurilor acestor depozite;
c) numărul persoanelor fizice ale căror depozite au solduri în sumă totală ce depăşeşte plafonul de garantare stabilit conform Legii;
   
[Pct.2.2.3 lit.c) modificată prin HFGDSB87/1 din 27.02.09, MO49-50/06.03.09 art.204; în vigoare 01.04.09]
d) suma depozitelor garantate ale persoanelor specificate la lit. c), care se determină ca produs dintre numărul persoanelor specificate şi mărimea plafonului de garantare.
2.2.4. Din informaţia obţinută, în baza calculelor efectuate conform p. 2.2.3, banca determină baza de calcul pentru contribuţii în Fond:
BC = SD(1) + SD(2), unde
      BC - Baza de calcul,
SD(1) - Suma depozitelor garantate, calculată conform p. 2.2.3, lit. b),
SD(2) - Suma depozitelor garantate, calculată conform p. 2.2.3, lit d).
2.3. Informaţia privind determinarea bazei de calcul, confirmată de comisia de cenzori a băncii şi auditorii externi cu care banca a încheiat contract în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.95, se prezintă trimestrial Fondului pe suport de hîrtie pînă la data de 15 a lunii următoare trimestrului de gestiune, în forma prevăzută în Anexa la prezentul Regulament.
Capitolul III
PRINCIPIILE, MODUL ŞI TERMENELE DE ACHITARE
A PLĂŢILOR BĂNCILOR CĂTRE FOND
3.1. Băncile achită Fondului următoarele plăţi:
a) vărsămîntul obligatoriu anual;
b) contribuţii iniţiale;
c) contribuţii trimestriale;
d) contribuţii speciale.
3.2. Vărsămîntul obligatoriu anual se stabileşte anual de către Consiliul de administraţie al Fondului, reieşind din suma bugetului anual planificat, nu mai tîrziu de finele lunii noiembrie a anului de gestiune, în formă de rată procentuală de la baza de calcul, determinată conform p.2.2.4 din prezentul Regulament la situaţia din 30 septembrie a anului de gestiune.
   
[Pct.3.2 modificat prin HFGDSB118/2 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.212; în vigoare 11.03.11]
Băncile efectuează acest vărsămînt în termen de pînă la 31 decembrie al anului de gestiune.
3.3. Contribuţia iniţială unică este stabilită prin Lege în mărime 0,1% din capitalul iniţial al băncii.
   
[Pct.3.3 modificat prin HFGDSB118/2 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.212; în vigoare 11.03.11]
Băncile plătesc contribuţia iniţială în termen de 90 de zile calendaristice de la data admiterii sale la  formarea  mijloacelor  Fondului.
Societăţile bancare constituite în urma unei fuziuni sau a unei alte modalităţi de transformare se scutesc de plata contribuţiei iniţiale.
3.4. Contribuţia trimestrială este stabilită prin Lege în mărime de 0,25% de la baza de calcul determinată conform p.2.2.4 din prezentul Regulament.
Contribuţia trimestrială pe care trebuie să o plătească băncile după intrarea în vigoare a Legii se calculează prin înmulţirea a 1/90 din contribuţia în mărime de 0,25% cu numărul de zile calendaristice care au  trecut de la data admiterii băncii în trimestrul corespunzător la formarea mijloacelor Fondului.
Băncile plătesc contribuţia trimestrială în termen de 15 zile lucrătoare după  încheierea trimestrului de gestiune.
3.5. Contribuţia specială. Reglementarea plăţii contribuţiei speciale are loc în conformitate cu prevederile art. 13 al Legii.
3.6. În cazul în care banca nu transferă plăţile în sumă integrală şi/sau în termene stabilite, Fondul încasează în mod incontestabil din contul băncii sumele datorate şi penalitatea de întîrziere în mărime de 1% din sumele datorate.
   
[Pct.3.6 al.1) modificat prin HFGDSB118/2 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.212; în vigoare 11.03.11]
În cazul în care banca n-a prezentat Fondului informaţia privind determinarea bazei de calcul, conform prevederilor p. 2.3 din prezentul Regulament, Fondul determină baza de calcul şi mărimea plăţilor datorate aplicînd coeficientul de 1,1 la baza de calcul al trimestrului precedent şi încasează în mod incontestabil din contul băncii sumele calculate şi penalitatea de întîrziere în mărime de 1% din acestea.
   
[Pct.3.6 al.2) modificat prin HFGDSB118/2 din 18.02.11, MO37-38/11.03.11 art.212; în vigoare 11.03.11]
3.7. Sumele incasate de către Fond în surplus, vor fi trecute în cont la achitarea contribuţiilor şi vărsămintelor ulterioare.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
4.1. Contribuţiile şi vărsămintele obligatorii anuale plătite Fondului nu se restituie băncii, nici chiar în cazul lichidării sau reorganizării ei.
4.2. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

    anexa

   
[Anexa modificată prin HFGDSB90/5 din 29.05.09, MO99-100/05.06.09 art.433, în vigoare 05.06.09]
    [Anexa modificată prin HFGDSB87/1 din 27.02.09, MO49-50/06.03.09 art.204, în vigoare 01.04.09]